Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03

10 816 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2012, 11:46

TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘILời mở đầu 21 - Về độ tuổi của ngời lao động tham gia bảo hiểm hội bình quân chung l 34,68 tuổi, chủ yếu ở độ tuổi 25 đến 40 tuổi. Riêng đối với ngời có thời gian tham gia bảo hiểm hội trớc 1/1995 có tuổi đời cao hơn, bình quân 44,5 tuổi, tập trung trong khoảng độ tuổi từ 35 đến 47 tuổi. Với tháp tuổi ny dự báo cho chúng ta biết số ngời nghỉ hu sẽ tập trung chủ yếu vo các năm 2010 đến 2017 đối với các đối tợng tham gia bảo hiểm hội trớc 1/1995. Với việc đánh giá thực trạng tham gia bảo hiểm hội v xác định các số liệu thống kê về đối tợng tham gia bảo hiểm hội nêu trên l căn cứ chủ yếu để xác định các tiêu thức liên quan đến số ngời nghỉ hu hng năm, phục vụ cho tính toán xác định số tiền ngân sách Nh nớc chuyển cho quỹ bảo hiểm hội hng năm v cân đối quỹ bảo hiểm hội đợc chính xác. 2- Thực trạng về chi từ quỹ bảo hiểm hội. 2.1. Những nội dung chi từ quỹ bảo hiểm hội : 2.1.1 Những nội dung chi từ quỹ bảo hiểm hội: - Chi trả các chế độ bảo hiểm hội gồm: + Chế độ ốm đau; + Chế độ thai sản; + Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp chết do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, trợ cấp ngời phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt); + Chế độ hu trí (lơng hu hng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp trên 30 năm, trợ cấp hng tháng đối với công nhân cao su); + Chế độ trợ cấp mất sức lao động hng tháng; + Chế độ tử tuất ( trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng); + Chế độ nghỉ ngơi dỡng sức; 22- Chi bảo hiểm y tế cho các đối tợng hởng lơng hu v trợ cấp hng tháng (mức 3% lơng hu, trợ cấp). - Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả); - Chi quản lý (năm 2001 v 2002 với mức 4% so với tổng số thu bảo hiểm hội) - Chi phí cho hoạt động đầu t. - Chi khác. 2.1.2. Những nội dung chi từ nguồn quỹ bảo hiểm hội: - Chi trả các chế độ bảo hiểm hội cho các đối tợng kể từ 1/1/1995 trở đi gồm: + Chế độ ốm đau; + Chế độ thai sản; + Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp chết do tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, trợ cấp ngời phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt); + Chế độ hu trí (lơng hu hng tháng, trợ cấp một lần, trợ cấp trên 30 năm); + Chế độ tử tuất ( trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng); + Chế độ nghỉ ngơi dỡng sức; - Chi bảo hiểm y tế cho các đối tợng hởng lơng hu v trợ cấp hng tháng từ 1/1/1995 trở đi (mức 3% lơng hu, trợ cấp). - Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả từ quỹ bảo hiểm hội); - Chi cho công tác quản bộ máy hng năm (mức 4% so với tổng số thu bảo hiểm hội) - Chi phí cho hoạt động đầu t. - Chi khác. 232.1.3. Những nội dung chi từ nguồn ngân sách Nh nớc: - Chi trả các chế độ bảo hiểm hội cho các đối tợng nghỉ hởng chế độ trớc 1/1/1995 gồm: + Chế độ trợ cấp tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp (trợ cấp hng tháng, trợ cấp ngời phục vụ, trợ cấp hỗ trợ sinh hoạt); + Chế độ hu trí (lơng hu hng tháng, trợ cấp hng tháng đối với công nhân cao su); + Trợ cấp mất sức lao động hng tháng (kể cả ngời hởng theo Nghị định số 91/CP) + Chế độ tử tuất ( trợ cấp hng tháng, trợ cấp một lần, tiền mai táng); - Chi bảo hiểm y tế cho các đối tợng hởng lơng hu v trợ cấp hng tháng nghỉ hởng chế độ trớc 1/1/1995 (mức 3% lơng hu, trợ cấp). - Lệ phí cho công tác chi trả (0,52% so với tổng số chi trả từ ngân sách Nh nớc); - Chi cho các đối tợng hởng chế độ bảo hiểm hội giải quyết theo công văn số 843/LĐTBXH ngy 25/3/1996 của Bộ Lao động - Thơng binh & hội; - Chi khác. 2.2. Thực trạng về đối tợng hởng bảo hiểm hội: Biểu số 4: Đối tợng giải quyết mới hng năm Số Loại đối tợng Đơn vị 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tổng Cộng TT tính (3 tháng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 I. Hởng hng tháng 976 21.913 39.786 42.293 49.642 55.740 63.314 273.664 241 2 Hu VC Trợ cấp CB Ngời 359 12.010 13.727 16.058 24.402 39 29.455 551 35.866 1.829 131.877 2.4193 Hu QĐ Ngời 78 2.547 3.603 3.850 5.131 4.537 4.061 23.8074 ĐX Tuất Đ.xuất 474 6.250 20.596 19.803 17.819 19.931 19.841 105.805 Trong đó: ĐXCB Đ.xuất 458 6.181 20.346 19.607 17.609 19.777 19.642 105.116 ĐXND Đ.xuất 16 69 250 196 210 154 199 1.0945 TNLĐ - BNN Ngời 65 1.034 1.518 1.984 1.767 1.671 1.717 9.756II. Hởng 1 lần (cha kể LL vũ trang) 1 T/C theo điều 28 Ngời 61.210 69.299 89.022 98.654 104.256 116.997 608.737 2 T/C 1 lần CB Ngời 231 2.386 5.913 8.530 3 T/C ngời > 30 năm CT Ngời 6.385 7.094 8.456 12.882 15.333 18.515 75.759 4 T/C TNLĐ Ngời 1.084 1.105 1.678 1.646 1.694 1.681 9.993 5 Chết do TNLĐ Ngời 422 436 463 498 408 516 3.179 6 Bệnh NN Ngời 475 509 348 393 349 292 2.875 7 Tuất Ngời 9.200 10.161 10.974 10.962 12.417 12.935 76.810 8 MTP Ngời 18.520 23.800 22.918 22.138 25.334 26.364 162.874 9 ẩm đau Ngời 825.416 850.806 978.673 962.533 994.012 1.194.596 6.656.842 Ngy 5.418.970 5.784.901 6.684.734 6.289.537 5914138 7.574.829 43.452.010 10 Thai sản Ngời 86.176 95.202 101.250 142.610 126.506 142.882 789.828 Ngy 6.270.588 8.461.462 9.250.618 8.949.882 11.301.449 13.077.58465.773.045 11 Dỡng sức Ngời 59.730 59.730 Ngy 350.486350.486 (Số liệu của Bảo hiểm hội Việt Nam) 25Biểu số 5: Đối tợng hởng chế độ bảo hiểm hội hng tháng (Số có mặt đến 31/12 các năm) Đơn vị tính: ngời Năm Nguồn Hu vC Hu QĐ T/C MSLĐ TUất (ĐX) TNLĐ BNN Tổng Cộng Số bn giao 1/10/1995 1.024.987 166.976 406.360 174.438 6.157 1.778.918 1995 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.021.095 1.020.736 359 166.129 166.051 78 399.253 399.253 168.538 168.064 474 6.484 6.419 65 1.761.499 1.760.523 976 1996 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.017.129 1.006.340 10.789 166.981 164.489 2.492 395.026 395.026 178.970 172.609 6.361 11.315 10.357 958 1.769.421 1.748.821 20.600 1997 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.020.447 996.235 24.212 168.389 162.572 5.817 380.132 380.132 175.709 164.419 11.290 13.542 11.332 2.210 1.758.219 1.714.690 43.529 1998 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.020.125 979.867 40 258 169.670 160.465 9.205 367.017 367.017 179.189 162.672 16.517 15.980 11.960 4.020 1.751.961 1.681.981 70.000 1999 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.030.361 966.291 64.070 172.174 158.231 13.943 7 7 352.407 352.407 181.580 160.037 21.543 17.932 12.292 5.640 1.754.461 1.649.258 105.203 2000 Tổng 476 340.663 179.814 19.612 1.760.884 26TĐ: NSNN Quỹ 1.045.171 951.901 93.270 175.148 155.954 19.194 476340.663 154.434 25.380 12.320 7.292 1.615.272 145.612 2001 Tổng TĐ: NSNN Quỹ 1.065.464 937.463 128.001 175.190 153.551 21.639 2.233 2.233330.095 330.095 183.962 153.766 30.196 21.183 12323 8.860 1.778.127 1.587.198 190.929 (Số liệu của Bảo hiểm hội Việt Nam) Qua số liệu về đối tợng hởng chế độ bảo hiểm hội tại biểu số 4, số 5 ta thấy: - Số ngời hởng chế độ bảo hiểm hội hng tháng v một lần đều tăng, năm sau nhiều hơn so với năm trớc (tỷ lệ tăng bình quân các năm l 12%) . - Số ngời nghỉ hu hng năm đối với đối tợng tham gia bảo hiểm hội theo Nghị định số 12/CP tăng nhanh (tăng bình quân 25%/năm).Điều ny thể hiện đúng thực trạng về độ tuổi ngời lao động tham gia bảo hiểm hội nh đã nêu tại phần thu bảo hiểm hội v phản ánh đúng thực trạng tuổi nghỉ hu theo Nghị định 236/HĐBT, đa số tuổi nghỉ hu l 50 v khi thực hiện theo Điều lệ bảo hiểm hội tuổi nghỉ huđã tăng lên trên 50. Riêng ngời nghỉ hu thuộc lực lơng vũ trang hng năm tơng đối ổn định. - Số ngời nghỉ hu có thời gian tham gia bảo hiểm hội trên 30 năm cũng tăng qua các năm tơng ứng với mức tăng tuổi nghỉ hu. - Số ngời nghỉ việc hởng trợ cấp một lần theo điều 28 Điều lệ bảo hiểm hội tăng bình quân hng năm l: 10% (năm 2000 v 2001 mỗi năm đã có trên 10 vạn ngời). 272.3. Thực trạng về chi bảo hiểm hội: Theo quy định của Điều lệ bảo hiểm hội thì kinh phí để chi các chế độ bảo hiểm hội gồm từ nguồn do ngân sách Nh nớc v nguồn từ quỹ bảo hiểm hội , cụ thể l: + Nguồn từ ngân sách Nh nớc để đảm bảo thực hiện chi các chế độ hu trí, trợ cấp mất sức lao động, tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, tử tuất, bảo hiểm y tế của những ngời đợc hởng bảo hiểm hội trớc ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm hội. + Nguồn quỹ bảo hiểm hội đảm bảo thực hiện chi các chế độ bảo hiểm hội cho các đối tợng đang tham gia bảo hiểm hội bị ốm đau, thai sản, nghỉ dỡng sức v các đối tợng hởng các chế độ bảo hiểm hội hng tháng, một lần kể từ 01/01/1995. Tình hình chi bảo hiểm hội từ 2 nguồn v chi cho các chế độ bảo hiểm hội đợc thể hiện cụ thể qua số liệu của các biểu sau: (Tiền chi bảo hiểm hội tính theo mức tiền lơng tối thiểu từng thời điểm (năm 1996 mức 120.000 đồng; năm 1997 đến 1998 mức 144.000 đồng; năm 2000 mức 180.000 đồng; năm 2001 mức 210.000 đồng). Biểu số 6: Cơ cấu nguồn kinh phí chi BHXH từ năm 1995 đến 2001 Ngân sách Nh nớc Quỹ BHXH Việt Nam Năm Tổng chi (tr.đ) Số chi (tr.đ) Tỷ trọng (%) Số chi (tr.đ) Tỷ trọng (%)1996 4.788.607 4.405.457 92,00 383.150 8,00 281997 5.756.618 5.163.093 89,69 593.525 10,31 1998 5.880.095 5.128.466 87,22 751.629 12,88 1999 5.955.971 5.015.620 84,21 940.351 15,79 2000 7.573.401 6.238.493 80,37 1.333.908 19,63 2001 9.257.397 7.321.411 79,08 1.935.986 21,92 (Sè liÖu cña BHXH ViÖt Nam) 29Biểu số 7 Các tiêu thức liên quan đến ngời lao động nghỉ hu nh tuổi nghỉ hu, quá trình đợc tính thời gian tham gia bảo hiểm hội, bình quân tiền long lm căn cứ tính lơng hu, tỷ lệ hởng lơng hu v mức tiền lơng hu cũng nh bình quân tuổi thọ của những ngời hởng chế độ hu trí, đợc thể hiện qua số liệu thống kê từ năm 1995 đến năm 2001 nh sau: Biểu số 8: Tình hình thực hiện chế độ hu trí (tăng thêm hng năm) Tiêu thức Đơn vị Nă m Năm Năm Năm Năm Năm Năm 30 tÝnh 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 1 2 3 4 5 6 7 8 [...]... 29BiÓu sè 7 C¸c tiêu thức liên quan đến ngời lao động nghỉ hu nh tuổi nghỉ hu, quá trình đợc tính thời gian tham gia bảo hiểm hội, bình quân tiền long lm căn cứ tính lơng hu, tỷ lệ hởng lơng hu v mức tiền lơng hu cũng nh bình quân tuổi thọ của những ngời hởng chế độ hu trí, . hởng bảo hiểm xã hội trớc ngy thi hnh Điều lệ bảo hiểm xã hội. + Nguồn quỹ bảo hiểm xã hội đảm bảo thực hiện chi các chế độ bảo hiểm xã hội cho các đối. của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Qua số liệu về đối tợng hởng chế độ bảo hiểm xã hội tại biểu số 4, số 5 ta thấy: - Số ngời hởng chế độ bảo hiểm xã hội
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03, Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03, Tổng quan về bảo hiểm xã hội 03