Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam

230 424 1
  • Loading ...
1/230 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 16:01

Quản trị kinh doanh, kinh tế, đề tài, luận văn, tiểu luận, tốt nghiệp, marketing BỘ GIÁO DỤC VÀ ðẦO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN          PHẠM ðĂNG QUYẾT VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI THU NHẬP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế học (Thống kê) Mã số: 62.31.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. NGUYỄN CÔNG NHỰ 2. PGS.TS. PHAN CÔNG NGHĨA Hà Nội - 2007 2 LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các tài liệu sử dụng cho luận án trích dẫn từ các nguồn ñã ñược công bố. Kết quả nêu trong luận án là trung thực và có nguồn trích dẫn rõ ràng. Tác giả luận án Phạm ðăng Quyết 3 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam ñoan .2 Mục lục .3 Danh mục các chữ viết tắt .4 Danh mục các bảng .5 Danh mục các hình .9 Mởñầu 10 Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về phân phối thu nhậpphương pháp nghiên cứu thống phân phối thu nhập trong doanh nghiệp .15 1.1. Những vấn ñề lý luận cơ bản về phân phối thu nhập .15 1.2. Xác ñịnh hệ thống chỉ tiêu và một số phương pháp thống nghiên cứu phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp 38 Chương 2: Nghiên cứu thống tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam 81 2.1. Tình hình các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam những năm gần ñây .81 2.2. Phân tích tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp công nghiệpViệt Nam 86 2.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến tình hình biến ñộng thu nhập trong các doanh nghiệp .113 2.4. Mô hình hồi quy biểu hiện mối liên hệ tương quan giữa giá trị tăng thêm (VA) và các bộ phận cấu thành của nó với các yếu tố ñầu vào là vốn và lao ñộng 119 2.5. Phân tích tình hình thu nhập của lao ñộng trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp .137 Chương 3: Quan ñiểm và giải pháp hoàn thiện chế ñộ phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam .148 3.1. Quan ñiểm về phân phối thu nhập 148 3.2. Phương hướng hoàn thiện phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệpViệt Nam 153 3.3. Các giải pháp hoàn thiện chế ñộ phân phối thu nhập trong các loại hình doanh nghiệp công nghiệpViệt Nam 159 Kết luận 178 Danh mục công trình của tác giả .184 Tài liệu tham khảo 186 Phụ lục 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết ñầy ñủ tiếng Việt Viết ñầy ñủ tiếng Anh ASEAN Hiệp hội các nước ðông Nam Á Association of South - East Asian Nations CNTB Chủ nghĩa tư bản Capitalism CNXH Chủ nghĩa xã hội Socialism DN Doanh nghiệp Enterprise DNNN Doanh nghiệp nhà nước State Enterprise ðTNN ðầu tư nước ngoài Foreign Investment FDI Vốn ñầu trực tiếp nước ngoài Foreign Direct Investment GDP Tổng sản phẩm trong nước Gross Domestic Product GNI Tổng thu nhập quốc gia Gross National Income MPS Hệ thống sản xuất vật chất Material Production System NNI Thu nhập quốc gia thuần Net National Income NVA Giá trị tăng thêm thuần Net Value Added SNA Hệ thống tài khoản quốc gia System of National Account SXKD Sản xuất kinh doanh Bussines Production TBCN Tư bản chủ nghĩa Capitalist TNCC Thu nhập cuối cùng Final Income TSCð Tài sản cố ñịnh Fixed Assets UNDP Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc United Nations Development Progammes VA Giá trị tăng thêm Value Added WTO Tổ chức thương mại thế giới World Trade Organization XHCN Xã hội chủ nghĩa Socialist 5 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1 Mục tiêu và lý do can thiệp của Nhà nước 34 Bảng 1.2 Thu nhập của dân cư trong 2 vùng .76 Bảng 1.3 Bảng tính hệ số GINI .78 Bảng 2.1 Số doanh nghiệp công nghiệp tại thời ñiểm 31/12 năm 2000-2005 phân theo ngành cấp I 81 Bảng 2.2 Tổng số lao ñộng trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời ñiểm 31/12 năm 2000-2005 phân theo ngành cấp I .83 Bảng 2.3 Nguồn vốn có ñến 31/12 năm 2000-2005 của các doanh nghiệp công nghiệp phân theo ngành cấp I .84 Bảng 2.4 Số doanh nghiệp công nghiệp sản xuất kinh doanh có lãi và lỗ năm 2000 và 2005 phân theo ngành cấp I .85 Bảng 2.5 Phân bố số doanh nghiệp công nghiệp ñiều tra theo ngành cấp I và loại hình kinh tế 88 Bảng 2.6 Số lao ñộng và tốc ñộ tăng lao ñộng bình quân của 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 .89 Bảng 2.7 Số lao ñộng và tốc ñộ tăng lao ñộng bình quân của 1 DN công nghiệp nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 .89 Bảng 2.8 Số lao ñộng và tốc ñộ tăng lao ñộng bình quân của 1 DN công nghiệp ngoài nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 90 Bảng 2.9 Số lao ñộng và tốc ñộ tăng lao ñộng bình quân của 1 DN công nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 .91 6 Bảng 2.10 Vốn và tốc ñộ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 92 Bảng 2.11 Vốn và tốc ñộ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 .93 Bảng 2.12 Vốn và tốc ñộ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp ngoài nhà nước theo ngành cấp I năm 2001 -2003 93 Bảng 2.13 Vốn và tốc ñộ tăng vốn bình quân của 1 DN công nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài theo ngành cấp I năm 2001 - 2003 94 Bảng 2.14 Phân bố số doanh nghiệp công nghiệpsố lao ñộng ñiều tra theo loại hình kinh tế .95 Bảng 2.15 Phân bố số lao ñộng ñiều tra theo loại lao ñộng và loại hình kinh tế .96 Bảng 2.16 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 doanh nghiệp công nghiệp năm 2001-2003 (theo giá hiện hành) 98 Bảng 2.17 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 doanh nghiệp khu vực nhà nước năm 2001-2003 98 Bảng 2.17.1 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp khai thác mỏ khu vực nhà nước năm 2001 - 2003 99 Bảng 2.17.2 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành chế biến khu vực nhà nước năm 2001-2003 .100 Bảng 2.17.3 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành sản xuất và cung cấp ñiện, nước và khí ñốt khu vực nhà nước năm 2001 - 2003 .100 Bảng 2.18 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003 .101 7 Bảng 2.18.1 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp khai thác mỏ khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003 102 Bảng 2.18.2 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN ngành công nghiệp chế biến khu vực ngoài nhà nước năm 2001-2003 102 Bảng 2.18.3 Giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm bình quân của 1 DN có vốn ñầu tư nước ngoài năm 2001-2003 103 Bảng 2.19 Cơ cấu giá trị tăng thêm thuần bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001-2003 .105 Bảng 2.20 Một số chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 DN công nghiệp theo ngành cấp I năm 2001-2003 .108 Bảng 2.21 Cơ cấu giá trị tăng thêm thuần bình quân 1 doanh nghiệp theo loại hình kinh tế năm 2001-2003 110 Bảng 2.22 Một số chỉ tiêu hiệu quả sản xuất kinh doanh bình quân của 1 doanh nghiệp theo loại hình kinh tế năm 2001-2003 111 Bảng 2.23 Biến ñộng của giá trị tăng thêm thuần theo năng suất lao ñộng, số lao ñộng phân theo ngành công nghiệp cấp I .114 Bảng 2.24 Biến ñộng của giá trị tăng thêm thuần theo năng suất lao ñộng, số lao ñộng phân theo loại hình kinh tế 116 Bảng 2.25 Biến ñộng thu nhập ròng của doanh nghiệp công nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận, thu nhập lần ñầu của lao ñộng phân theo ngành cấp I 117 Bảng 2.26 Biến ñộng thu nhập ròng của doanh nghiệp theo tỷ suất lợi nhuận, thu nhập lần ñầu của lao ñộng phân theo loại hình kinh tế .118 Bảng 2.27 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực nhà nước 121 8 Bảng 2.28 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực ngoài nhà nước 122 Bảng 2.29 Hệ số tương quan giữa các lợi ích và các yếu tố sản xuất của DN khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 123 Bảng 2.30 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô lao ñộng của DN khu vực Nhà nước .124 Bảng 2.31 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô vốn của DN khu vực Nhà nước 125 Bảng 2.32 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô lao ñộng của DN khu vực ngoài nhà nước 125 Bảng 2.33 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô vốn của DN khu vực ngoài nhà nước .126 Bảng 2.34 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô lao ñộng của DN khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài .126 Bảng 2.35 Hệ số tương quan riêng giữa các lợi ích với vốn khi cố ñịnh qui mô vốn của DN khu vực có vốn ñầu tư nước ngoài 127 Bảng 2.36 Cơ cấu thu nhập bình quân của 1 lao ñộng trong các DN công nghiệp phân theo loại hình kinh tế năm 2005 138 Bảng 2.37 Tiền lương bình quân tháng của 1 lao ñộng trong các DN công nghiệp phân theo loại lao ñộng và loại hình kinh tế năm 2005 139 Bảng 2.38 Phân bố lao ñộng theo mức thu nhập của người lao ñộng và theo loại hình kinh tế năm 2005 140 Bảng 2.39 Tính hệ số Gini ñối với doanh nghiệp công nghiệp nhà nước 141 Bảng 2.40 Tính hệ số Gini ñối với doanh nghiệp công nghiệp ngoài nhà nước .141 Bảng 2.41 Tính hệ số Gini ñối với doanh nghiệp công nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài .142 Bảng 2.42 Tính hệ số Gini ñối với các doanh nghiệp công nghiệp nói chung .143 9 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 1.1 Mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Hộ gia ñình trên thị trường .17 Hình 1.2 Cân bằng cung - cầu yếu tố sản xuất 25 Hình 1.3 Giá cả cân bằng .26 Hình 1.4 ðường cong Lorenz của hai vùng 77 10 MỞ ðẦU 1. Tính cấp thiết của luận án Ngày nay, nước ta ñã chuyển sang thời kỳ mới, thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện ñại hoá, xây dựng nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong giai ñoạn này, dường như hệ thống xã hội cũ gắn với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung vẫn song song tồn tại. Trong ñó, còn rất nhiều việc phải làm ñể hoàn thiện hệ thống phân phối sao cho phù hợp với mô hình kinh tế thị trường mới. Trong nền kinh tế thị trường, công cụ ñể thực hiện phân phối thu nhập là cung cầu và giá cả hàng hoá, dịch vụ trên các thị trường. Các doanh nghiệp chấp nhận cạnh tranh của kinh tế thị trường, chấp nhận sức lao ñộng là hàng hoá và chấp nhận thực hiện phân phối thu nhập chưa công bằng theo các quy luật của kinh tế thị trường. Song trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, Nhà nước với quyền ñiều hành nền kinh tế của mình có thể có các chính sách kinh tế - xã hội phù hợp nhằm hạn chế mức ñộ chênh lệch về thu nhập và sự bóc lột lao ñộng nhằm ñảm bảo và duy trì trong công bằng 3 loại lợi ích của 3 chủ thể: người lao ñộng, doanh nghiệp và Nhà nước. ðã có nhiều nghiên cứu về ñề tài phân phối thu nhập. Chẳng hạn, ở nước ngoài, các tác giả D. Acemoglu và J. Ventura trường ðại học công nghệ Massachusetts Mỹ, nghiên cứu bức tranh phân phối thu nhập của thế giới cho thấy có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các nước. Ví dụ, các nước như Hoa Kỳ hay Canada giàu gấp hơn 30 lần so với các nước như Mali hay Uganda. Mặc dù ñã có những phát triển diệu kỳ nhưng phân phối thu nhập của thế giới tương ñối ổn ñịnh từ năm 1960, ñộ chênh lệch thu nhập không thay ñổi nhiều trong thời gian qua [58]. . về phân phối thu nhập và phương pháp nghiên cứu thống kê phân phối thu nhập trong doanh nghiệp Chương 2: Nghiên cứu thống kê tình hình phân phối thu nhập. hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thống kê nghiên cứu thu nhập và phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ở Việt Nam. b. Vận dụng một số phương pháp thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam , Vận dụng một số phương pháp thống kê nghiên cứu tình hình phân phối thu nhập trong các doanh nghiệp ngành công nghiệp việt nam

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn