TIỂU LUẬN tìm HIỂU VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG nền KINH tế TRI THỨC HIỆN NAY

18 178 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/08/2018, 16:43

Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó quá trình thu nhận truyền bá, sử dụng, khai thác, sáng tạo, tri thức trở thành thành phần chủ đạo trong quá trình tạo ra của cải. Kinh tế tri thức đang tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn bộ nền kinh tế thế giới và toàn bộ xã hội loài người trên tất cả các lĩnh vực. Rất nhiều nước trên thế giới đều có tăng trưởng kinh tế từ tri thức. Việt Nam vẫn đang là một trong những nước nghèo và kém phát triển so với khu vực và trên thế giới. Do đó phát triển kinh tế là chiến lược cấp bách hàng đầu. Hơn nữa chúng ta đang trên con đường tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên không thể không đặt mình vào tri thức Nền kinh tế tri thức kinh tế q trình thu nhận truyền bá, sử dụng, khai thác, sáng tạo, tri thức trở thành thành phần chủ đạo trình tạo cải Kinh tế tri thức tác động mạnh mẽ, sâu sắc làm đảo lộn toàn kinh tế giới toàn xã hội loài người tất lĩnh vực Rất nhiều nước giới có tăng trưởng kinh tế từ tri thức Việt Nam nước nghèo phát triển so với khu vực giới Do phát triển kinh tế chiến lược cấp bách hàng đầu Hơn đường tiến hành cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước nên khơng thể khơng đặt vào tri thức, phát triển tri thức để đưa kinh tế nước nhà bắt kịp phát triển giới Kinh tế giới bước vào thời đại mới, trình độ Đó trình độ mà “nhân tố quan trọng việc chiếm hữu, phân phối nguồn trí lực việc sáng tạo, phân phối sử dụng tri thức ngành kĩ thuật cao” Tiêu chí chủ yếu lấy tri thức, trí óc làm yếu tố then chốt để phát triển kinh tế tồn trực tiếp giống yếu tố sức lao động tài nguyên Đó thời đại mà “Tri thức trở thành động lực chủ yếu phát triển xã hội”, “Tri thức tài nguyên tư bản”, “Tri thức tâm điểm cạnh tranh nguồn lực dẫn dắt cho tăng trưởng dài hạn…dẫn tới thay đổi lớn cách tổ chức sản xuất, cấu trúc thị trường, lựa chọn nghề nghiệp… Cùng với phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng giai cấp công nhân giới, giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng trưởng thành lực lượng làm nên thắng lợi “có ý nghĩa lịch sử” Trong kinh tế tri thức đặt cho giai cấp cơng nhân tình mới, đòi hỏi mới, thử thách phải vượt qua Đây thực giai đoạn cách mạng đầy cam go Đảng, với dân tộc, với tầng lớp nhân dân ta, có giai cấp công nhân Giai cấp công nhân nước ta trình ấy, mặt phát huy chất cách mạng mình, đầu nghiệp đổi mới, góp phần tạo nên thắng lợi, mặt khác không ngừng trưởng thành phát triển tồn diện Vì nghiên cứu, tìm hiểu vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam kinh tế tri thức vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc nhằm khẳng định tính khoa học cách mạng học thuyết Mác - Lênin giai cấp cơng nhân sứ mệnh lịch sử thời đại ngày nay, góp phần đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái nhằm phủ nhận vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam nói riêng, giai cấp cơng nhân quốc tế nói chung Mặc dù tình hình nước giới có nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam đề cương lĩnh trị đắn định hướng sách thích hợp, chèo lái thuyền cách mạng nước ta vượt qua khủng hoảng trị - xã hội đất nước để tồn phát triển Trên thực tế năm qua, Đảng ta - đội tiền phong giai cấp công nhân quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sâu nghiên cứu, tìm đường đắn, đầy sáng tạo cho công đổi giữ vững mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong dẫn dắt tồn xã hội thực nhiệm vụ đổi theo phương châm phát triển kinh tế trọng tâm, xây dựng Đảng then chốt, phát triển văn hóa tảng tinh thần xã hội Giai cấp công nhân phát huy vai trò tất lĩnh vực đời sống, khẳng định vai trò to lớn tiến trình phát triển đất nước, góp phần thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam khẳng định văn kiện Đảng, luật hóa Hiến pháp luật liên quan Nghị Trung ương khóa X, Đảng ta xác định: giai cấp cơng nhân Việt Nam “giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước…” Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) tiếp tục khẳng định: “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh số lượng chất lượng, giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp tiên phong nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội” Như vai trò giai cấp công nhân Việt Nam không suy giảm mà đề cao phát triển đất nước Với cách tiếp cận cách tổng thể, vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam điều kiện kinh tế tri thức phát huy ngày trở thành lực lượng tiên phong xã hội, điều thể cụ thể là: Thứ nhất, giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước “Đảng Cộng sản đội tiên phong giai cấp cơng nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc” Đảng bao gồm đại biểu ưu tú giai cấp, đội tiên phong, phận tham mưu chiến đấu, lãnh tụ trị giai cấp cơng nhân Giai cấp cơng nhân sở trị, xã hội Đảng, lực lượng nòng cốt khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, khối đại đồn kết dân tộc Việc giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nghiệp cách mạng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước khơng phải áp đặt vơ mà vai trò vị trí lịch sử khách quan cách mạng Việt Nam quy định ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X, Nxb CTQG, H 2008, tr 47 ĐCSVN, Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H 2011, tr 75 Lịch sử cách mạng Việt Nam chứng minh rằng: trước giai cấp công nhân đảng tiền phong bước lên vũ đài trị nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam, phong trào cách mạng nước ta đứng trước khủng hoảng lớn đường lối cứu nước Các giai tầng khác xã hội Việt Nam không đủ sức lãnh đạo cách mạng, nhân dân ta chịu đàn áp dã man đế quốc thực dân tay sai bán nước, đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước chủ nghĩa Mác - Lênin với đường lối cách mạng đắn cách mạng Việt Nam bước đánh đổ thực dân xâm lược, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ sống tự Trong giai đoạn cách mạng nước ta, xét tương quan lực lượng xã hội giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, mà khơng có giai tầng thay Trí thức Việt Nam có vai trò quan trọng q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, trí thức khơng thể giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Bởi trí thức khơng phải giai cấp, với lẽ đó, trí thức khơng có hệ tư tưởng riêng Đội ngũ trí thức Việt Nam, đứng lập trường giai cấp cơng nhân, theo đường lối trị giai cấp công nhân Việt Nam, có đóng góp to lớn vào phát triển đất nước Vai trò cần phải khẳng định cách rõ ràng rằng: khơng có trí thức khơng thể xây dựng thành cơng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa cộng sản, nay, khơng thể hồn thành nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước khơng có trí thức Nhưng lãnh đạo trình phải giai cấp cơng nhân thơng qua đảng Đảng Cộng sản Việt Nam Đương nhiên, điều kiện phát triển nhanh chóng kinh tế tri thức, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thân giai cấp cơng nhân Đảng phải khơng ngừng tự vươn lên trình độ cao trí tuệ để đảm đương cách xứng đáng vai trò mình, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặt khác, giai cấp công nhân thông qua Đảng lãnh đạo phải đặc biệt trọng xây dựng đội ngũ trí thức, có sách thu hút trí thức tạo điều kiện cho tri thức phục vụ nghiệp cách mạng, phục vụ lợi ích xã hội dân tộc, thực thành cơng nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, hay rộng hệ thống trị xã hội chủ nghĩa nước ta, giai cấp công nhân sở trị - xã hội nòng cốt Đảng hệ thống trị, giai cấp đóng vai trò quan trọng vào q trình đổi hồn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa Sự ủng hộ tham gia tích cực đội ngũ công nhân doanh nghiệp điều kiện quan trọng xây dựng phát triển tổ chức cơng đồn, Đảng đồn thể trị - xã hội khác sở Mặt khác, lớn mạnh tổ chức cơng đồn đồn thể trị - xã hội khác sở “cầu nối” công nhân hệ thống trị Giai cấp cơng nhân nguồn bổ sung lực lượng ưu tú cho Đảng, Nhà nước đoàn thể xã hội Họ tham gia ý kiến với Đảng, Nhà nước để xác lập chủ trương xây dựng, hồn thiện hệ thống sách, pháp luật Thơng qua đó, mối quan hệ giai cấp cơng nhân với hệ thống trị cố, tăng cường Giai cấp công nhân thực công xã hội thơng qua việc thực lợi ích cơng nhân, bảo đảm tương ứng cống hiến hưởng thụ, nghĩa vụ, trách nhiệm với quyền lợi; lao động trả cơng; vai trò thực tiễn cơng nhân với địa vị kinh tế, trị họ đời sống Thứ hai, giai cấp công nhân lực lượng bản, chủ yếu, có vai trò to lớn kinh tế quốc dân Giai cấp công nhân "con đẻ đại công nghiệp", yếu tố lực lượng sản xuất Vì vậy, phát triển hồn thiện mặt giai cấp cơng nhân tác động trở lại tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp phát triển mạnh mẽ Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng chủ yếu, có vai trò to lớn kinh tế quốc dân, trực tiếp đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, kinh tế tri thức Bởi lẽ, họ lực lượng có mặt ngành, thành phần kinh tế, sở sản xuất kinh doanh, trung tâm kinh tế quan trọng, lĩnh vực kinh tế then chốt đất nước Sự nghiệp đổi đất nước muốn thành cơng đòi hỏi phải hội tụ nhiều yếu tố khách quan, chủ quan như: đường lối, sách phát triển kinh tế đắn phù hợp điều kiện nước quốc tế; có vốn, khoa học - kỹ thuật công nghệ đại, tài nguyên thiên nhiên, thông tin điều kiện, yếu tố người cơng nhân có vai trò quan trọng Khơng thay người cơng nhân q trình sản xuất Máy móc dù có đại đến mấy, dù rơ bốt thơng minh người sáng tạo hoạt động nhờ có vận hành điều khiển bàn tay, khối óc người cơng nhân Thực tế năm đổi chứng tỏ giai cấp công nhân lực lượng tiên phong sản xuất vật chất Hiện nay, số lượng giai cấp công nhân chiếm tỷ lệ không lớn tổng số dân cư (khoảng đến 10%) khoảng 13% lao động xã hội, đội ngũ họ ngày bổ sung người lao động có trình độ học vấn tay nghề ngày cao, thích ứng với chế thị trường, tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, công nghệ đại, có nhiều phát minh, sáng kiến có giá trị kinh tế cao áp dụng trực tiếp vào sản xuất, góp phần định vào việc thực thắng lợi đường lối đổi Đảng Họ lực lượng sản xuất tiên tiến xã hội, nắm giữ sở vật chất kỹ thuật quan trọng kinh tế quốc dân Kết lao động họ ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế đến đời sống hàng ngày toàn xã hội Với 40% tổng sản phẩm xã hội, bảo đảm 60% ngân sách, gần 70% GDP, họ lực lượng đầu công kiến tạo đất nước Xuất phát từ vị trí lực lượng sản xuất, từ vai trò tiến trình cách mạng Đảng ta rõ: "Giai cấp công nhân Việt Nam thơng qua Đảng tiên phong lãnh đạo cách mạng nước ta nửa kỷ qua, ngày đầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa" Vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần VIII Đảng ta định hướng: Đối với giai cấp công nhân coi trọng phát triển số lượng chất lượng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp, thực “trí thức hóa cơng nhân”, nâng cao lực ứng dụng sáng tạo công nghệ mới, lao động đạt suất chất lượng hiệu ngày cao, xứng đáng lực lượng đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước vai trò lãnh đạo cách mạng thời kỳ Đây nội dung quan trọng, đòi hỏi khách quan nghiệp cách mạng thời kỳ đổi Giai cấp công nhân Việt Nam đầu lao động sáng tạo xây dựng đất nước Chúng ta tự hào thay đổi mặt kinh tế - xã hội đất nước với thành tựu kinh tế, văn hóa, sở hạ tầng mà hàng trăm năm trước nhiều nguyên nhân, chưa làm Đó cơng trình thị hóa với khu dân cư, nhà cao tầng, siêu thị, đường giao thông, hệ thống điện nước, dịch vụ nhiều bất cập tạo nên diện mạo với khang trang Hệ thống đường giao thông quốc gia, đường xuyên Việt dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ; đường điện 500KV xuyên quốc gia; hệ thống cầu cảng sân bay đại vượt sơng, vượt biển, vượt đại dương trước ngờ tới Cơng nghiệp điện tử, tin học khai khống, hóa chất, khai thác dầu khí v.v non trẻ cường tráng, tất đóng vai trò trụ cột kinh tế quốc dân Đội ngũ cơng nhân Việt Nam có mặt tất lĩnh vực sản xuất, thành phần, ngành kinh tế Họ người nắm giữ thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, đại, đưa vào sản xuất công nghiệp, nâng cao suất lao động xã hội, tạo khối lượng sản phẩm cao cho kinh tế quốc dân Thực tế trái ngược với nhận định số người cho vai trò giai cấp cơng nhân ngày giảm xã hội đại Từ họ muốn hạ thấp đến thủ tiêu vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân Việt Nam cách mạng Việt Nam Quá trình chuyển biến kinh tế nước ta theo hướng công nghiệp đại q trình giai cấp cơng nhân phát triển số lượng chất lượng Mặt khác, “Sự lớn mạnh giai cấp công nhân điều kiện tiên bảo đảm thành công công đổi mới, cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Thứ ba, giai cấp công nhân Việt Nam nhân tố đảm bảo cho việc giữ vững ổn định trị - xã hội chỗ dựa vững Đảng Nhà nước Giai cấp công nhân lực lượng lãnh đạo, đầu trình cơng nghiệp hóa, đại hóa mà sở trị - xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam, chỗ dựa vững Đảng Nhà nước, hạt nhân khối liên minh cơng nhân - nơng dân - trí thức khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhân tố giữ vững ổn định trị xã hội Đa số cơng nhân Việt Nam vững vàng trị tư tưởng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo Đảng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội, kiên ủng hộ công đổi mới, kiên cường phấn đấu đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Trong suốt tiến trình cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam thực lực lượng tiên phong bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, khơng chấp nhận đa ngun trị, đa đảng đối lập lực lượng tiên phong mặt trận đấu tranh chống tiêu cực tệ nạn xã hội, có vai trò to lớn giữ vững ổn định trị, trật tự an toàn xã hội ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X, Nxb CTQG, H 2008, tr 47 Ở sở sản xuất, giai cấp cơng nhân tích cực tham gia lực lượng kiểm tra, kiểm soát, giám sát hoạt động kinh tế, phân phối lưu thông, phát nhiều vụ tham ơ, tham nhũng, cố tình làm sai sách Đảng, pháp luật Nhà nước Họ lực lượng tích cực, kiên tiên phong mặt trận đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng tệ nạn xã hội Bên cạnh đó, giai cấp cơng nhân lực lượng quan trọng xây dựng quốc phòng tồn dân đặc biệt việc xây dựng cơng nghiệp quốc phòng - yếu tố quan trọng lực lượng vũ trang nhân dân Với tính cách lực lượng lao động tiến bộ, đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, có tổ chức kỷ luật chặt chẽ, giai cấp công nhân Việt Nam nhạy cảm trị, khơng hoang mang dao động, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn kẻ địch, kiên đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", giữ vững mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lên chủ nghĩa xã hội Giai cấp công nhân chăm lo xây dựng bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ khối liên minh giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tầng lớp trí thức Cũng cần nói thêm rằng, bàn tới vai trò giai cấp cơng nhân q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa, khơng đồng nghĩa với việc phủ nhận vai trò doanh nghiệp Việt Nam Thực tiễn trình đổi Việt Nam khẳng định đóng góp doanh nghiệp Việt Nam khu vực kinh tế lớn Song xét đến lực lượng sản xuất trực tiếp, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế đất nước khơng khác giai cấp cơng nhân đội ngũ doanh nhân Việt Nam hình thành phát triển thời kỳ đổi Đảng giai cấp công nhân lãnh đạo Như vậy, vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam kinh tế tri thức thể tất lĩnh vực: kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” lực thù địch Tuy nhiên, trạng giai cấp công nhân nhiều hạn chế so với yêu cầu nghiệp cách mạng Sự phát triển giai cấp công nhân chưa đáp ứng yêu cầu số lượng, cấu trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế, quốc tế Thống kê Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2009, trình độ chun mơn cơng nhân Việt Nam doanh nghiệp thành phần kinh tế khiêm tốn, cụ thể: 57,08% lao động phổ thơng, 26,97% lao động có trình độ chuyên môn từ sơ cấp học nghề trở lên, 6,26% cơng nhân có trình độ trung cấp 10,09% tỷ lệ cơng nhân có trình độ đại học, cao đẳng Còn theo số liệu thống kê từ điều tra khảo sát "tiền lương thu nhập người lao động khu công nghiệp" Viện Cơng nhân Cơng đồn (thuộc Tổng Liên đồn Lao động Việt Nam) tiến hành năm 2010 cho thấy trình độ chất lượng công nhân khu công nghiệp nước hạn chế Cụ thể theo điều tra, cơng nhân có 10,5% trình độ tiểu học; 43,7% trình độ, trung học sở 45,5% có trình độ tiểu học phổ thơng, đặc biệt 0,28% người lao động chữ Kết khảo sát cho thấy, lao động ta chủ yếu lao động giản đơn chưa qua đào tạo nghề Có tới 75% lao động chưa qua học nghề sở đào tạo doanh nghiệp, số có khoảng 94% người đào tạo ngắn hạn doanh nghiệp trước bắt đầu cơng việc Chỉ có 9,5% cơng nhân lao động kỹ thuật, 3,7% cơng nhân có trình độ trung cấp, 3% cao đẳng 5,6% có trình độ đại học Nếu tính chung số công nhân đào tạo nghề (cả sở doanh nghiệp) tỷ lệ cơng nhân lao động bậc cao Số cơng nhân bậc chiếm 8,4% bậc 6-7 chiếm 3,2% Đặc biệt, thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật, cán quản lý giỏi, công nhân lành nghề; tác phong công nghiệp kỷ luật lao động 10 nhiều hạn chế; đa phần cơng nhân từ nông dân chưa đào tạo có hệ thống, phận cơng nhân chậm thích nghi với chế thị trường Địa vị trị giai cấp công nhân chưa thể đầy đủ Giai cấp cơng nhân hạn chế phát huy vai trò nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức lãnh đạo Đảng Giác ngộ giai cấp lĩnh trị cơng nhân khơng đồng đều; hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế Tỷ lệ đảng viên cán lãnh đạo xuất thân từ cơng nhân thấp Nghị Hội nghị T.Ư (khóa X) rõ: “Đảng có trọng xây dựng giai cấp cơng nhân, quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò giai cấp cơng nhân thời kỳ Nhà nước ban hành nhiều sách, pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, sách, pháp luật hạn chế ”; “tỷ lệ đảng viên cán lãnh đạo xuất thân từ cơng nhân thấp Lợi ích phận công nhân hưởng chưa tương xứng với thành tựu công đổi đóng góp mình; việc làm, đời sống vật chất tinh thần cơng nhân có nhiều khó khăn, xúc ” Từ thực trạng giai cấp cơng nhân Việt Nam nay, có luận điệu cho rằng: Trong kinh tế tri thức với điều kiện khoa học kĩ thuật công nghệ đại giai cấp cơng nhân Việt Nam ngày teo đi, họ khơng sứ mệnh lịch sử Vậy vấn đề nào? Thực tế, có khơng người dân hoang mang, dao động vấn đề giai cấp công nhân Việt Nam sứ mệnh lịch sử nghiệp cách mạng Việt Nam Mỗi cần nhận thức rằng, luận điệu phản động, sai lầm phản khoa học Do tác động 11 cách mạng khoa học công nghệ đại, nên cấu kinh tế, cấu xã hội có biến đổi làm cho “giai cấp công nhân đại” khác với “giai cấp công nhân cổ điển” thời kỳ kỷ XIX, thời kỳ C.Mác sống, số điểm là: Tỉ lệ số người làm dịch vụ so với số người sản xuất trực tiếp tăng lên; trình độ văn hóa chung tay nghề chuyên môn cao hơn; mức thu nhập trước, làm cho phận người lao động trở thành “trung lưu hóa” Một phận giai cấp công nhân mua cổ phần chia lợi nhuận với giai cấp tư sản Tầng lớp quản lý ngày có vai trò quan trọng kiêm nhiều chức phụ giới chủ Những biểu chứng tỏ giai cấp công nhân ngày phát triển, "teo đi" số người quan niệm Ở kỷ XIX giai cấp công nhân chủ yếu lao động chân tay, điều kiện sản xuất lúc hạn chế Ngày nay, điều kiện mới, lực lượng sản xuất đà phát triển mạnh, giai cấp công nhân không bao gồm người lao động chân tay mà lao động trí óc thơng qua máy điện toán với thành tựu tin học Giai cấp cơng nhân có phát triển chất lượng để đảm đương nhiệm vụ điều kiện mới, hay nói cách khác “cơng nhân hóa trí thức” “trí thức hóa cơng nhân” xu tất yếu đại công nghiệp, trình tự động hóa, tin học hóa Giai cấp cơng nhân lớn lên với đội ngũ trí thức giai cấp cơng nhân ln ln người trực tiếp sản xuất, tham gia vào trình tạo giá trị vật chất, cải to lớn cho xã hội 12 Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng xã hội đầu cơng đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng đất nước, đặc biệt nghiệp đổi Trong điều kiện phải xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tiên tiến, đại, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa, mở cửa, hội nhập với bên ngồi nhằm phát huy tốt chất đặc điểm giai cấp công nhân Nhằm khắc phục tồn yếu để xây dựng giai cấp công nhân đủ sức đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử mình, lực lượng chủ yếu nghiệp đổi mới, thiết nghĩ phải thực đồng thời hai nhiệm vụ: Chuyển kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức Hai nhiệm vụ phải thực đồng thời Điều có nghĩa phải nắm bắt tri thức công nghệ thời đại hóa nơng nghiệp, đồng thời với phát triển ngành công nghiệp dịch vụ dựa vào tri thức, vào khoa học công nghệ, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh ngành kinh tế tri thức Thực đồng thời hai nhiệm vụ đặt nước ta trước tình vừa thừa nhiều lao động giản đơn, công nhân tạp vụ, vừa thiếu gay gắt công nhân có trình độ cao Tình khó khăn chạy theo tốc độ tăng trưởng kinh tế đơn Ngày phát triển quan niệm tăng trưởng kinh tế gắn với xóa đói giảm nghèo, giảm thất nghiệp giảm bất bình đẳng xã hội Chính theo tơi, cần nhận thức, quán triệt sâu sắc thực tốt số vấn đề sau: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tiên tiến, đại, phát triển số lượng nâng cao chất lượng, có khả nắm bắt khoa học đại 13 để xây dựng phát triển đất nước Đại hội lần thứ XI Đảng tổ chức thảo luận thông qua nhiều nội dung quan trọng, có chiến lược xây dựng phát triển giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ mới, khẳng định: "Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển giai cấp công nhân số lượng chất lượng; nâng cao lĩnh trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, đáp ứng yêu cầu nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố hội nhập quốc tế Phát huy vai trò giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản Việt Nam" Muốn phải chăm lo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài Đẩy mạnh giáo dục đào tạo để cung cấp đủ yêu cầu “công nhân cổ vàng” “công nhân cổ xanh” cho q trình cơng nghiệp hóa, cơng nhân cho ngành dệt, may, công nghiệp nhẹ công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản xuất lao động Có phương sách thích hợp để tuyển chọn nhân tài đào tạo “công nhân cổ trắng” Do ngân sách Nhà nước giành cho giáo dục thấp nên người dân phải tự trang trải chi phí giáo dục lớn so với thu nhập họ Con em nông dân công nhân nghèo thường điều kiện học lên cao, có nhiều em thơng minh, có khiếu Cần tổ chức trường, lớp trường bổ túc công nông trước tỉnh, tuyển chọn học sinh giỏi nhà nghèo bao cấp từ lớp 10 đến tốt nghiệp đại học Sau tốt nghiệp, Nhà nước bố trí vào ngành kinh tế tri thức, trả lương xứng đáng để họ trả nợ ngân hàng (nếu họ vay thời gian học) Đồng thời có sách khuyến khích quan, doanh nghiệp cấp học bổng cho học sinh ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Nxb CTQG, H 2011, tr 240-241 14 giỏi nhà nghèo sử dụng họ sau tốt nghiệp Về lâu dài, lao động nông nghiệp chuyển sang công nghiệp dịch vụ, phải qua đào tạo Có thể nói đào tạo để phát triển giai cấp công nhân vấn đề vô quan trọng mà ngành cấp, quan xí nghiệp cần có kế hoạch để thực tốt Trong năm tới phải tăng mạnh đầu tư để phát triển giáo dục nhằm xây dựng hệ người Việt Nam có lĩnh, có lý tưởng, có khả sáng tạo, làm chủ tri thức đại, để phát triển đất nước Giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, ý thức vai trò sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân để thực tốt nhiệm vụ q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập với khu vực giới Điều quan trọng vừa kế thừa tinh hoa nhân loại phải giữ gìn phát huy sắc tốt đẹp dân tộc, phát huy nội lực, sức mạnh Việt Nam trình phát triển Con người Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam phải thấm sâu chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, là: có lòng tự hào dân tộc sâu sắc; có hồi bão khát vọng ý chí thực “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng làm việc dân nước; khơng dung thứ với hành động xâm phạm lợi ích Tổ quốc nhân dân Để xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thấm nhuần chủ nghĩa yêu nước Việt Nam cần áp dụng đồng giải pháp, : giáo dục chủ nghĩa yêu nước cho tồn dân, trọng điểm niên cơng nhân, hệ trẻ; không 15 ngừng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; xây dựng sở vật chất kỹ thuật phục vụ giáo dục chủ nghĩa yêu nước; xây dựng mơi trường văn hóa giáo dục chủ nghĩa u nước; tổ chức Đảng, quyền, đồn thể trị xã hội có kế hoạch giáo dục thường xuyên chủ nghĩa yêu nước cho cán bộ, đảng viên, đồn viên, hội viên Có thể nói có nhiều nội dung, triển khai tốt, làm tốt hai nội dung đây, chắn giai cấp công nhân Việt Nam phát huy chất tiên tiến, cách mạng, tính kỷ luật chất quốc tế làm tốt vai trò lãnh đạo, vai trò đầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Chăm lo xây dựng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân, đảm bảo nguồn lực nghiệp cơng nghiệp hóa hiện, đại hóa đất nước C Mác nói: “Người ta phải có khả sống làm lịch sử… Chưa thể bàn nhiều ý thức trị, giác ngộ giai cấp, vai trò lịch sử đất nước… với cơng nhân “đang bị cơm áo ghì sát đất”! Phải lợi ích đáng, thiết thân công nhân, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần chio công nhân tương ứng với suất lao động đóng góp công nhân” Công nhân lực lượng tiên phong nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Nhưng, đời sống mặt cơng nhân gặp nhiều khó khăn Do đó, nâng cao đời sống cho công nhân yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài góp phần xây dựng giai cấp cơng nhân lớn mạnh Trong việc thực nhiệm vụ này, hệ thống trị có trách nhiệm lớn, đồng thời cần nỗ lực vươn lên thân công nhân Hiện nay, tổng số công nhân ĐCSVN, Văn kiện Hội nghị lần thứ BCHTW khóa X, Nxb CTQG, H 2008, tr 59 16 trực tiếp sản xuất nước ta có 9,5 triệu người, chiếm tỷ lệ 11% số dân 21% lực lượng lao động xã hội Qua gần 30 năm đổi mới, đội ngũ công nhân ngày tăng nhanh lượng lẫn chất, hoạt động ngày đa dạng nhiều lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, quản lý kinh tế, phát triển văn hóa, xã hội, giữ vị trí, vai trò chủ lực xây dựng đất nước thời kỳ đẩy mạnh nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Nhưng nay, đời sống người cơng nhân nhiều khó khăn: thu nhập thấp, trình độ học vấn chưa cao, nhà vấn đề nhiều xúc, đời sống tinh thần nghèo nàn Để giai cấp công nhân vươn lên ngang tầm sứ mệnh lịch sử mình, tiếp tục cố gắng nhằm tạo bước chuyển chất đội ngũ giai cấp công nhân Để chăm lo xây dựng nâng cao đời sống công nhân, cần thực số sách đãi ngộ như: nâng cao mức thu nhập cho công nhân nhằm bảo đảm đời sống cho họ; khuyến khích người lao động nâng cao tri thức qua việc tự đào tạo doanh nghiệp đào tạo sở đào tạo khác hỗ trợ; tổ chức, doanh nghiệp coi trọng việc đầu tư nhà cho người lao động thông qua hình thức cho th bán trả góp với sách ưu đãi nhằm giúp người lao động sớm "an cư, lạc nghiệp"; khuyến khích doanh nghiệp tất thành phần kinh tế tham gia phát triển loại hình dịch vụ, câu lạc bộ, sở sinh hoạt văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động… Phát huy vai trò giai cấp cơng nhân phải từ thân người cơng nhân Vai trò giai cấp cơng nhân khơng thể tách rời phẩm chất, trình độ, 17 lực người công nhân Họ cá nhân tồn phát triển thống giai cấp Vì thế, cơng nhân phải thấy rằng: “… giai cấp giai cấp lãnh đạo; người chủ xí nghiệp Vì phải cố gắng học tập trị, văn hóa kỹ thuật để tiến mãi” Người công nhân dù vị trí, cương vị phải tích cực, tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ mặt, trình độ chun mơn, nghiệp vụ, lĩnh trị, đạo đức cách mạng; tự đấu tranh loại bỏ lỗi thời, lạc hậu để trở thành người cơng nhân trí thức cách mạng, phấn đấu lợi ích giai cấp, dân tộc Với niềm tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng thành cơng Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XI tin tưởng với việc quán triệt vận dụng thành công quan điểm Đảng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ cách mạng cho phép nhìn thấy giai cấp cơng nhân Việt Nam ngày lớn mạnh số lượng chất lượng, xứng đáng giai cấp lãnh đạo cách mạng lực lượng đầu nghiệp công nghiệp hố hội nhập quốc tế Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, H 2000, tr 321 18 ... hội” Như vai trò giai cấp cơng nhân Việt Nam khơng suy giảm mà đề cao phát tri n đất nước Với cách tiếp cận cách tổng thể, vai trò giai cấp công nhân Việt Nam điều kiện kinh tế tri thức phát... trả công; vai trò thực tiễn cơng nhân với địa vị kinh tế, trị họ đời sống Thứ hai, giai cấp công nhân lực lượng bản, chủ yếu, có vai trò to lớn kinh tế quốc dân Giai cấp công nhân "con đẻ đại công. .. phát tri n hoàn thiện mặt giai cấp công nhân tác động trở lại tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp phát tri n mạnh mẽ Giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng chủ yếu, có vai trò to lớn kinh tế quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN tìm HIỂU VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG nền KINH tế TRI THỨC HIỆN NAY, TIỂU LUẬN tìm HIỂU VAI TRÒ của GIAI cấp CÔNG NHÂN VIỆT NAM TRONG nền KINH tế TRI THỨC HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn