Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình

111 176 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2018, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 8340410 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN VĂN HÒA Huế, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu đề tài " Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình " trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Người cam đoan Trương Thị Ánh Hằng i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn dành tình cảm trân trọng tốt đẹp đến PGS.TS Trần Văn Hòa, người thầy gợi mở ý tưởng đề tài, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, Phòng Khoa học Cơng nghệ - Hợp tác quốc tế, Đào tạo sau đại học, Khoa Bộ môn thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế quý thầy cô giáo tham gia quản lý, giảng dạy tư vấn giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu trường Xin chân thành cảm ơn Phòng: Giáo dục Trung Học, Kế hoạch - Tài Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình, Sở Tài Quảng Bình, đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho suốt thời gian nghiên cứu Mặc dù thân cố gắng, nội dung luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, kính mong q thầy giáo, bạn bè, đồng nghiệp góp ý, dẫn thêm để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cám ơn! Quảng Bình, ngày 06 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Trương Thị Ánh Hằng ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: TRƯƠNG THỊ ÁNH HẰNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số:8340410 Niên khoá: 2016 – 2018 Người hướng dẫn: PGS.TS TRẦN VĂN HỊA Tên đề tài: “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Mục tiêu chung: Mục tiêu đề tài sở phân tích thực tiễn nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách cho nghiệp giáo dục Trung học phổ thông (THPT) Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình thời gian tới Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục đào tạo; - Đánh giá thực trạng công tác quản lý chi NSNN cho nghiệp giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình; - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun ngân sách cho giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục Trung học phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình Các phương pháp nghiên cứu sử dụng - Phương pháp thu thập, tổng hợp tài liệu, số liệu điều tra; Phương pháp phân tích xử lý số liệu; Phương pháp chuyên gia Kết nghiên cứu kết luận - Qua nghiên cứu, đánh giá phân tích cho thấy: việc quản lý chi NSNN trường THPT tỉnh Quảng Bình vấn đề cấp thiết tình hình phát triển kinh tế Tuy nhiên năm qua, việc quản lý cơng tác tài Sở GD&DT nhằm tránh sai phạm lãng phí tài trường THPT chưa trọng Vì Luận văn đề xuất số giải pháp nhằm giải công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình năm sau tốt iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÍ HIỆU THƯỜNG DỤNG TRONG LUẬN VĂN GDCN: Giáo dục chuyên nghiệp GD&ĐT: Giáo dục Đào tạo HMKP: Hạn mức kinh phí HĐND: Hội đồng nhân dân KBNN: Kho bạc Nhà nước KH-TC: Kế hoạch - Tài MSSC: Mua sắm sửa chữa NS: Ngân sách NSĐP: Ngân sách địa phương 10 NSNN: Ngân sách nhà nước 11 TDTT: Thể dục thể thao 12 THCS: Trung học sở 13 THPT: Trung học phổ thông 14 TSCĐ: Tài sản cố định 15 UBND: Uỷ ban nhân dân 16 XDCB Xây dựng iv MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn iii Danh mục chữ viết tắt kí hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Cấu trúc luận văn PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Khái quát chi NSNN vai trò giáo dục trung học phổ thông 1.1.1 Ngân sách nhà nước chi ngân sách nhà nước .5 1.1.2 Giáo dục Trung học phổ thông vai trò chi NSNN nghiệp giáo dục THPT 10 1.2 Nội dung chi NSNN cho giáo dục THPT nhân tố ảnh hưởng 16 1.2.1 Nội dung chi NSNN cho giáo dục THPT .16 1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới khoản chi NSNN cho giáo dục THPT 18 1.3 Nội dung Quản lý chi NSNN cho giáo dục Trung học phổ thông .22 1.3.1 Lập kế hoạch chi NSNN cho giáo dục THPT .22 1.3.2 Thực kế hoạch chi NSNN cho giáo dục THPT .23 1.3.3 Quản lý nội dung, định mức chi cho nghiệp giáo dục THPT 24 1.3.4 Kiểm tra tình hình thực kế hoạch chi NSNN 26 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI NSNN CHO GIÁO DỤC THPT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH .31 2.1 Khái quát giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình 31 2.1.1 Tổng quan ngành giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình .31 2.1.2 Quy mơ mạng lưới trường THPT tỉnh Quảng Bình 31 2.1.3 Quy mô học sinh .32 2.1.4 Tình hình giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Bình .32 2.1.5 Tình hình sở vật chất ngành GD ĐT tỉnh Quảng Bình 33 2.1.6 Đội ngũ giáo viên cán quản lý .35 2.1.7 Tình hình nghiệp giáo dục THPT địa bàn tỉnh Quảng Bình .37 2.2 Tình hình chi NSNN cho giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình 40 2.2.1 Tình hình đầu tư NSNN cho nghiệp giáo dục THPT Quảng Bình 40 2.2.2 Quy trình quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình 42 2.3 Thực trạng quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình thời gian qua 44 2.3.1 Thực trạng quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình 44 2.4 Đánh giá quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình thời gian qua 66 2.4.1 Những kết đạt 67 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 68 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC THPT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH 74 3.1 Định hướng phát triển giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 74 3.1.1 Định hướng phát triển giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 74 3.1.2 Mục tiêu phát triển giáo dục THPT Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 78 vi 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN cho nghiệp giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình năm tới 83 3.2.1 Nhóm giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình .83 3.2.2 Nhóm giải pháp để hồn thiện quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình .87 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Một số kiến nghị nhằm thực tốt giải pháp .96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số TT Nội dung Trang Bảng 2.1 Quy mơ mạng lưới trường THPT tỉnh Quảng Bình 31 Bảng 2.2: Quy mô học sinh tỉnh Quảng Bình 32 Bảng 2.3: Quy mơ học sinh tỉnh Quảng Bình 32 Bảng 2.4: Tỷ lệ huy động học sinh phổ thông học 33 Bảng 2.5: Quy mơ phòng học cấp học THCS THPT tỉnh Quảng Bình 34 Bảng 2.6: Phát triển số lượng giáo viên qua năm ngành Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình 36 Bảng 2.7: Phân bố giáo viên địa bàn huyện, thành phố năm 2016 36 Bảng 2.8: Phân bố cán quản lý địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2016 36 Bảng 2.9: Số trường học, lớp học, học sinh THCS & THPT hệ công lập giai đoạn 2012- 2016 37 Bảng 2.10: Số học sinh lớp học trường tư thục giai đoạn 2012- 2016 38 Bảng 2.11: Đội ngũ cán quản lý, giáo viên, nhân viên THPT giai đoạn 2012-2016 38 Bảng 2.12: Chất lượng giáo dục THPT giai đoạn 2012-2016 .39 Bảng 2.13: Cơ cấu chi Chi NSNN cho giáo dục đào tạo Quảng Bình giai đoạn 2012-2016 40 Bảng 2.14: Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục THPT Quảng Bình giai đoạn 2012-2016 42 Bảng 2.15: Tình hình thu- chi ngân sách tỉnh giai đoạn 2012-2016 44 Bảng 2.16: Tình hình thu chi NSNN tỉnh phục vụ giáo dục THPT giai đoạn 2012-2016 45 Bảng 2.17: Tỷ trọng chi NSNN cho giáo dục THPT giai đoạn 2012-2016 46 Bảng 2.18: Tình hình chi NSNN cho giáo dục THPT theo nhóm mục giai đoạn 2012-2016 47 viii Bảng 2.19: Cơ cấu chi TX chi XDCB tập trung tổng chi NSNN cho nghiệp giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình 59 Bảng 2.20: Cơ cấu nhóm mục chi tổng chi thường xuyên cho nghiệp giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình .60 Bảng 3.1: Quy mô học sinh số lớp học trung học phổ thông 80 Bảng 3.2: Nhu cầu giáo viên THPT 81 Bảng 3.3: Nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2017-2020 giai đoạn 2021-2030 82 ix + Hạch toán rõ ràng nguồn vốn hưởng từ ngân sách nhà nước hay ngân sách nhà nước để việc kiểm tra giám sát dễ dàng chặt chẽ + Cần tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán cho kế toán trường để nâng cao trình độ phù hợp với u cầu cơng tác quản lý chi 3.2.2 Nhóm giải pháp để hoàn thiện quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình 3.2.2.1 Hoàn thiện cấu chi NSNN cho giáo dục THPT Chiến lược phát triển giáo dục THPT giai đoạn 2017-2020 xác định định hướng bản, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn Với vai trò chủ đạo, chi NSNN cho giáo dục THPT bước phải hoàn thiện việc xếp lại cấu cho phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ thời kỳ Đảm bảo gắn liền việc đầu tư, quản lý cấp phát kinh phí với việc nâng cao chất lượng GD&ĐT việc chuẩn hóa, đại hố sở GD&ĐT Cơ cấu chi NSNN cho giáo dục THPT mặt phải đảm bảo cân đối nguồn tài phù hợp với cấu giáo dục có Mặt khác thơng qua cấu chi NSNN có tác dụng to lớn việc điều chỉnh cấu giáo dục THPT phát triển theo định hướng Nhà nước Chỉ có sở cấu chi hợp lý tạo điều kiện cho việc quản lý đồng vốn đầu tư NSNN cho giáo dục THPT có hiệu Nội dung hồn thiện cấu chi NSNN cho giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình thời gian tới gồm: + Về chi thường xuyên: - Nâng dần tỷ trọng chi cho giáo dục THPT tổng chi ngân sách cho giáo dục đào tạo điều chỉnh lại cấu chi cách hợp lý, phù hợp với xu hướng tăng học sinh cấp học - Hồn thiện cấu nhóm mục chi chi thường xuyên: Cơ cấu nhóm mục chi chi tiêu thường xuyên hợp lý hay ảnh hưởng lớn đến việc thực hoạt động thường xuyên diễn sở giáo dục THPT, có tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng quy mô giáo dục hoạt động chuyên môn, mua sắm trang thiết bị, củng cố sở vật chất trường học Những năm vừa qua, kinh phí NSNN cấp hạn hẹp nên phần chi cho hoạt động cần thiết tức chi cho người chiếm tỷ trọng phần lớn, phần chi cho hoạt động giảng dạy, học tập chi cho mua sắm, sửa chữa chữa chưa ý thích đáng 87 Đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng quy mô giáo dục, cần thiết phải hồn thiện cấu nhóm mục chi chi thường xuyên cho giáo dục THPT Việc hoàn thiện cấu nhóm mục chi phải sở xác định thứ tự ưu tiên nhóm mục chi cách chuẩn xác để làm sở cho việc lập, duyệt chấp hành dự toán ngân sách, tạo điều kiện cho công tác tra, kiểm tra chi tiêu kiểm tra tốn xác phải đạt yêu cầu sau: Đáp ứng đủ mức chi thường xuyên cho người; chi hoạt động giảng dạy phải đảm bảo mức hợp lý; giảm dần tỷ trọng chi quản lý mức vừa phải, hạn chế kiểm soát chặt chẽ khoản chi hội nghị, chi tiếp khách, lồng ghép lớp bồi dưỡng tập huấn Trong điều kiện nguồn ngân sách đầu tư cho giáo dục THPT hạn hẹp nay, theo năm tới tốt chi thường xuyên cho giáo dục THPT phải đảm bảo cấu chi lương/ngoài lương mức tối thiểu 82/18 (theo Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ) +Về chi đầu tư XDCB tập trung Tăng tỷ trọng vốn đầu tư tổng chi NSNN cho giáo dục THPT: Cơ sở hạ tầng có tác động to lớn đến chất lượng giáo dục ảnh hưởng có tính chất định đến quy mô giáo dục Hiện nay, trạng sở vật chất trường học chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục, số chi ngân sách cho công tác XDCB sở vật chất trường học Quảng Bình thời gian qua q thấp (dưới 9,5% tổng chi NSNN cho giáo dục THPT) Vì việc phân cấp chăm lo xây dựng sở vật chất trường học theo quy định Thủ tướng Chính phủ việc nâng dần tỷ trọng chi ngân sách tỉnh cho đầu tư xây dựng sở vật chất trường học thời gian tới cần thiết với phương châm: Nhà nước nhân dân làm, tỉnh đáp ứng mức độ định vốn đầu tư phân theo khu vực: thành phố, thị xã; miền núi, vùng cao cách hợp lý 3.2.2.2 Hồn thiện mơ hình, chế quản lý; hệ thống định mức, tiêu chuẩn phù hợp với điều kiện thực tế địa phương + Về mơ hình, chế quản lý: Hiện nay, lĩnh vực quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT, mơ hình, chế quản lý vấn đề quan tâm, có nhiều đề tài, luận văn đề cập đến vấn đề hoàn thiện chế quản lý, điều hành cấp phát khoản chi NSNN 88 cho giáo dục THPT, nhìn chung kết vận dụng vào thực tế cơng tác quản lý hạn chế xuất phát từ lý sau: - Mơ hình, chế quản lý lĩnh vực cụ thể có tính chất tương đối "động", chịu chi phối chế quản lý kinh tế xã hội nói chung Nhà nước đặt thời kỳ cụ thể, thời kỳ có chế quản lý khác - Mơ hình, chế quản lý chủ yếu đề cập đến vấn đề có tính chất tổng hợp, định hướng Khi tổ chức thực phải chia nhỏ khâu, việc để tiến hành có nhiều quan tham gia Do chưa có phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn quan khâu công việc q trình quản lý dẫn đến tình trạng khơng thống nhất, chồng chéo quản lý Thiếu phối hợp quan chức Căn vào mô hình, quản lý chi NSNN cho giáo dục THPT Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình giải pháp hồn thiện phải phân định rõ trách nhiệm quản lý ngân sách đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT, thời gian tới để đảm bảo thống mặt quản lý Nhà nước quản lý ngân sách cấp học THPT cần thiết phải phải tập trung việc quản lý chi ngân sách cho đơn vị đầu mối quản lý Sở Giáo dục Đào tạo Trung ương cần bổ sung sửa đổi quy định quản lý tài chính, ngân sách từ luật NSNN đến văn luật đảm bảo phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo địa phương quản lý tài chính, ngân sách Trong cần thiết phải quy định rõ đơn giản quy trình lập dự tốn ngân sách, cải tiến quy trình chi ngân sách; quy định rõ trách nhiệm thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, quan quản lý cấp quan KBNN lĩnh vực NSNN, bổ sung quy định trách nhiệm quan phê chuẩn, quan thẩm định toán đồng thời quy định rõ phân công, phân cấp cho địa phương việc xây dựng định mức phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc ngân sách cấp Bên cạnh việc hồn thiện quy định mơ hình phân cấp quản lý cần ban hành quy định quy chế phối hợp quản lý Sở GD&ĐT cấp, ngành địa phương quản lý điều hành ngân sách, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo khâu quản lý đồng thời tránh tình trạng bng lỏng quản lý chi ngân sách cho giáo dục THPT số ban, ngành + Về định mức, tiêu chuẩn chi tiêu: Hệ thống định mức, tiêu chuẩn chi tiêu có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý NSNN cho nghiệp giáo dục THPT, sở cho trình 89 lập, chấp hành tốn ngân sách, khơng có hệ thống định mức phù hợp khó xác định nhu cầu chi tiêu đơn vị dự toán Hiện Quảng Bình định mức chi cho nghiệp giáo dục THPT áp dụng định mức củ giai đoạn 2011-2016 (thời kỳ ổn định ngân sách, dựa mức lương sở 830.000 đồng), tiền lương tối thiếu thay đổi tăng nhiều lần Vì cần phải xây dựng lại hệ thống định mức chi cho giáo dục đào tạo nói chung nghiệp giáo dục THPT nói riêng cho phù hợp với thực tế địa phương để làm cho việc lập thẩm định dự toán cho đơn vị, định mức chi xây dựng phải đảm bảo yêu cầu chi tối thiểu cần thiết cho đơn vị, đồng thời phải áp dụng vùng khác toàn tỉnh Ngoài việc nghiên cứu xây dựng hệ thống định mức phân bổ ngân sách cho giáo dục THPT cần nghiên cứu bổ sung quy định chế độ cơng tác phí cho cán công tác vùng sâu, vùng xa nơi khơng có phương tiện giao thơng cơng cộng cách hợp lý hơn, quy định rõ ràng cụ thể tiêu chuẩn, chế độ chi tiếp khách Định mức chi văn phòng phẩm, điện, chi hội nghị….Hiện nay, địa phương chưa quy định mức chi cụ thể khoản chi nên tình trạng lãng phí, chưa tiết kiệm 3.2.2.3 Hồn thiện quy trình lập phân bổ dự toán, cấp phát, toán nguồn kinh phí chi cho nghiệp giáo dục THPT * Đối với chi thường xuyên - Quy trình lập dự tốn cần hồn thiện theo hướng gọn nhẹ phải đảm bảo theo quy định luật NSNN Hàng năm, Sở Tài Quảng Bình phối hợp với Sở GD&ĐT phải có hướng dẫn quy trình lập dự toán chung cho đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT Để khắc phục hạn chế công tác lập dự toán nêu, phải quy định rõ thời gian, hướng dẫn mẫu biểu dự toán cụ thể Việc lập dự toán đơn vị sở phải vào tình hình thực năm trước để đảm bảo độ xác định, tránh tình trạng dự tốn đơn vị lập lên q cao, gây khó khăn cho cơng tác thẩm định, xét duyệt dự toán - Trong phân bổ ngân sách, bên cạnh việc xây dựng hệ thống định mức chi cho giáo dục THPT, cần thiết phải công khai cách rộng rãi nguyên tắc, phương pháp phân bổ dự toán chi tiết cho đơn vị theo mục lục ngân sách, bước xác định hệ thống nguyên tắc, phương pháp phân bổ chuẩn mực làm sở cho việc phân khai dự toán chi tiết chi ngân sách cho đơn vị dự toán 90 - Trong cấp phát ngân sách, phải bám sát tình hình thực nhiệm vụ ngành, đơn vị dự toán năm đơn vị để cấp phát, tránh tình trạng “cào bằng” theo thời kỳ ổn định dẫn đến số đơn vị kinh phí thừa, số đơn vị kinh phí thiếu gây khó khăn cho đơn vị (chúng ta nên hiểu ổn định ổn định mức chi, ổn định tổng thể kinh phí tồn ngành; cụ thể đơn vị, vùng miền có thay đổi qua năm) Để khắc phục tồn phương thức cấp phát nay, cần cải tiến quy trình cấp phát giám sát chi ngân sách cho nghiệp giáo dục THPT theo hướng sau: + Căn vào tổng dự toán NSNN giao cho ngành, Sở GD&ĐT phân bổ dự tốn chi tiết theo nhóm mục cho đơn vị sử dụng ngân sách phân, đơn vị tình hình hoạt động thực tế để phân bổ dự toán tháng, quý cho phù hợp đăng ký với KBNN, quan Tài để kiểm tra, giám sát kinh phí q trình thực + KBNN kiểm tra tính hợp pháp tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật thực tốn có đủ điều kiện quy định Luật theo phương thức tốn trực tiếp - Đối với cơng tác tốn kiểm tra toán Vấn đề dặt việc sử dụng kinh phí NSNN thuộc quyền hạn, trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN Cơ quan Tài khơng có điều kiện theo dõi, kiểm tra tình hình chi tiêu cụ thể đơn vị theo nội dung nghiệp vụ chứng từ chi tiêu (chỉ toán số liệu tổng hợp toán tồn ngành Sở GD&ĐT), khơng đủ để khẳng định tính đắn số liệu loại bỏ hết sai phạm kiểm tra tốn Cải tiến cơng tác tốn chi ngân sách cho giáo dục THPT cần xác định rõ ràng thẩm quyền trách nhiệm xét duyệt toán quan quản lý, trách nhiệm thủ trưởng đơn vị trực tiếp sử dụng NSNN Cụ thể là: + Thực nguyên tắc người duyệt chi sai chế độ, sai dự tốn duyệt người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật + Việc đánh giá thực ngân sách không chấp hành chế độ, tiêu chuẩn, mà phải đánh giá kết hiệu thực nhiệm vụ chuyên môn giao Do vậy, trách nhiệm thủ trưởng đơn vị cấp trên, đơn vị quyền giao dự toán chi NSNN cho đơn vị sử dụng ngân sách thực 91 nhiệm vụ kiểm tra, phê duyệt việc chi tiêu, sử dụng ngân sách gắn với kết thực nhiệm vụ chuyên môn giao + Thể tính chất nhiệm vụ quan tài đảm nhận, kiểm tra tính đắn, hợp lệ nguồn tài chính, sử dụng nguồn ngân sách công tác thực chế độ kế toán… Để thực tốt nội dung trên, q trình tốn ngân sách cho đơn vị thiết phải có phối hợp quan quản lý quan cấp phát Bên cạnh đó, q trình tốn phải kiên xuất toán khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu thu hồi giảm chi NSNN khoản chi sai chế độ này, khắc phục tình trạng q trình tiến hành tốn chi NSNN cho đơn vị phát sai phạm có nêu kiến nghị xử lý lại khơng có biện pháp xử lý dứt điểm, để kéo dài khơng có thơng báo duyệt y tốn cho đơn vị * Đối với chi đầu tư XDCB - Việc cấp phát, toán vốn đầu tư XDCB phải đảm bảo tiến độ cơng trình, muốn phải giải khâu yếu hồ sơ thủ tục, quan chức cần có phối hợp tích cực việc hướng dẫn đơn vị hồn thiện hồ sơ theo trình tự nhà nước quy định - Việc toán vốn đầu tư XDCB phải tuân thủ theo quy định Nhà nước: Theo Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/1/2003 Chính phủ cơng trình, tùy thuộc vào loại hình dự án sau hoàn thành chậm sau tháng phải tốn, để đảm bảo thực tốt cơng tác cần nâng cao trách nhiệm chủ đầu tư công tác quản lý vốn đầu tư đặc biệt cơng tác lập báo cáo tốn Cơng tác toán cần gắn với việc kiểm tra hồ sơ tốn cơng trình với kiểm tra kế tốn, xuất phát từ lý báo cáo tốn cơng trình theo thực tế thước đo xác giá trị toán thực tế Nhiều đơn vị cố tình khơng tổ chức hạch tốn kế tốn cơng trình nhằm làm cho quan chức kiểm tra kiểm soát số lượng chất lượng vật tư sử dụng cho cơng trình Trước việc thẩm định toán dựa sở báo cáo toán bên nhận thầu chưa trọng đến việc kiểm tra kế toán việc sử dụng vốn đầu tư xây dựng 92 3.2.2.4 Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt q trình chi tiêu khoản chi NSNN cho giáo dục THPT Thực quy chế cơng khai tài đơn vị dự toán Theo quy định nay, tất khoản chi NSNN Phải kiểm tra, kiểm sốt trước, sau q trình cấp phát, tốn Các khoản chi phải có dự tốn NSNN duyệt, chế độ, tiêu chuẩn, định mức quan Nhà nước có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng kinh phí NSNN chuẩn chi Tăng cường cơng tác kiểm tra, kiểm sốt q trình chi tiêu khoản chi NSNN cho nghiệp giáo dục THPT nhằm khắc phục tình trạng đơn vị chi xong tiến hành kiểm tra, kiểm sốt Đối với quan Tài ngồi việc tổ chức hình thức cấp phát vốn cách thích hợp phải tăng cường kiểm tra, giám sát cách thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình nhận sử dụng kinh phí đơn vị cấp, cho khoản chi tiêu kinh phí vừa phải đảm bảo dự tốn, tiêu chuẩn chế độ chi NSNN hành, góp phần nâng cao tính tiết kiệm hiệu quản lý khoản chi NSNN cho giáo dục Xuất phát từ thực tế thời gian qua quan Tài chủ yếu thực cơng tác kiểm tra tốn kinh phí hàng năm, khơng có tác dụng ngăn ngừa xử lý kịp thời trường hợp vi phạm kỷ luật tài phát sinh nên thời gian tới phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng quý qua nghiệp vụ cấp phát kinh phí, đồng thời thực kiểm tra giám sát theo định kỳ việc thẩm định xét duyệt báo cáo tài hàng quý đơn vị sử dụng kinh phí Đối với quan KBNN: Với chức quản lý quỹ NSNN đơn vị Nhà nước giao nhiệm vụ kiểm soát khoản chi NSNN Kho bạc Nhà nước thực kiểm soát chi thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN chuẩn chi, để tránh chồng chéo nội dung kiểm soát quan Tài Kho bạc Nhà nước cần xác định rõ nội dung kiểm soát kho bạc nhà nước, có phân định chức nhiệm vụ đơn vị trình quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục nói chung giáo dục THPT nói riêng Phạm vi kiểm sốt chi KBNN kiểm tra tính hợp pháp hợp lý hồ sơ, chứng từ mua bán; tính hợp pháp chữ ký người chuẩn chi kế toán trưởng đơn vị; số tiền chi trả có nằm dự tốn duyệt có mục lục ngân sách hay không, cuối việc tuân thủ định mức, tiêu chuẩn chi tiêu 93 NSNN hành Cơ quan Kho bạc Nhà nước trực tiếp chi tiền ngân sách cho đơn vị cần phải thực kiểm tra điều kiện thực cấp tiền theo lệnh quan Tài Cơ quan KBNN đình việc chi tiêu trường hợp không đủ điều kiện sử dụng tiền cấp không quy định Ngồi việc kiểm tra, kiểm sốt nội dung nêu Hiện nay, KBNN cần quan tâm đến việc kiểm soát cách chặt chẽ tồn quỹ tiền mặt đơn vị sử dụng ngân sách, hạn chế khối lượng tiền mặt tồn dư đơn vị lớn Khi tăng cường kiểm tra quan chức khơng có nghĩa hạ thấp vai trò kiểm soát nội quan quản lý giáo dục mà kiểm soát nội phải thực đặn, hỗ trợ tích cực cho cơng tác kiểm tra quan chức năng, để thực tốt cơng tác đòi hỏi phải thực nghiêm túc quy chế cơng khai tài đơn vị dự toán Trong lĩnh vực đầu tư XDCB, phải bước chấn chỉnh nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra tra chương trình dự án đầu tư cho giáo dục THPT Việc tăng cường công tác cần thiết, giữ vững kỷ cương lĩnh vực tài đầu tư, yêu cầu tổ chức, cá nhân có cơng trình dự án phải chấp hành nghiêm chỉnh đồng thời qua đánh giá hiệu vốn ngân sách nguồn vốn khác đầu tư cho giáo dục THPT 3.2.2.5 Củng cố, nâng cao chất lượng công tác quản lý tài trường THPT Các trường THPT nơi trực tiếp sử dụng khoản kinh phí NSNN đầu tư cho giáo dục THPT (kể kinh phí ngân sách cấp nguồn thu khác đơn vị) Yêu cầu đặt cho công tác quản lý tài quản lý, sử dụng tiết kiệm, mục đích, chế độ khoản chi ngân sách cho giáo dục THPT, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm Thủ trưởng đơn vị cơng tác quản lý tài đơn vị Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách phải chịu trách nhiệm trước pháp luật khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, lãng phí, khơng mục đích Nếu vi phạm làm tổn thất NSNN phải bồi thường, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Để đáp ứng yêu cầu đội ngũ cán làm công tác quản lý tài trường THPT phải có đủ trình độ, lực chun mơn để quản lý chặt chẽ cơng tác tài đơn vị Xuất phát từ thực trạng thời gian vừa qua cán làm công tác quản lý số trường THPT chưa đáp ứng yêu cầu quản lý; 94 chủ tài khoản đơn vị chuyên sâu quản lý chuyên môn giáo dục, không am hiểu quản lý tài chính, đội ngũ cán kế tốn lại khơng thành thạo nghiệp vụ chun mơn, có số lại phải kiêm nhiệm cơng việc khác Vì vậy, củng cố nâng cao chất lượng công tác quản lý tài đơn vị cần trọng đến việc thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản lý tài nói chung, cơng tác kế tốn nói riêng cho đội ngũ cán làm cơng tác kế toán chủ tài khoản Trong thời gian tới cần tập trung rà soát, đánh giá khả nghiệp vụ chun mơn đội ngũ để có phương án xếp lại thích hợp Đồng thời cần phải bổ sung thêm lực lượng làm công tác quản quản lý tài cho Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình để thực tốt cơng tác quản lý, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đơn vị sở 95 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Công tác quản lý chi ngân sách cho nghiệp GD&ĐT lĩnh vực nghiên cứu có ý nghĩa giai đoạn mà nhà nước tích cực triển khai thực cải cách tài cơng theo lộ trình Chính phủ gần việc áp dụng chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ, thay cho Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập để tăng cường tính tự chủ cho đơn vị nghiệp công lập Luận văn “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình” bám sát thay đổi chế quản lý Chính phủ nói chung tỉnh Quảng Bình nói riêng đồng thời đề giải pháp có tính thực tiễn cho cơng tác quản lý chi ngân sách tỉnh Quảng Bình Để thực tốt giải pháp, yếu tố quan trọng lực đội ngũ cán làm công tác quản lý tài đơn vị sở phải có đủ trình độ, lực chun mơn để quản lý chặt chẽ hạch toán đầy đủ, rõ ràng khoản chi từ nguồn khác Vì vậy, thực củng cố nâng cao chất lượng công tác quản lý tài đơn vị sở giáo dục đào tạo cần trọng đến việc thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài nói chung, cơng tác kế tốn nói riêng cho đội ngũ cán làm cơng tác kế tốn sở Một số kiến nghị nhằm thực tốt giải pháp + Chi ngân sách cho nghiệp giáo dục nói chung nghiệp giáo dục THPT nói riêng khơng trực tiếp tạo cải vật chất Giáo dục giúp nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, tạo nên đội ngũ chuyển giao công nghệ rút ngắn phát triển nước ta so với nước tiên tiến giới Vì việc đầu tư cho giáo dục quan trọng, mang tính chất chiến lược tảng vững cho kinh tế phát triển + Giữa nghiệp giáo dục phát triển kinh tế ln có gắn kết chặt chẽ với nhau, kinh tế phát triển tạo tiền đề cho nghiệp giáo dục phát triển, giáo 96 dục tảng phát triển kinh tế Mặc dù năm vừa qua phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình chưa cao nghiệp phát triển giáo dục ưu tiên Trong năm tới cấp, ngành , địa phương cần có phối hợp để phát triển kinh tế tỉnh Quảng Bình xứng đáng với tiềm để tạo sở vật chất cho phát triển nghiệp giáo dục + Cần có sách ưu đãi học sinh có trường hợp khó khăn Có chế độ khen thưởng kịp thời học sinh giáo viên có thành tích tốt dạy học Các sách, chế độ phải ban hành kịp thời có văn hướng dẫn thực để nhanh chóng vào thực tiễn + Đổi chế học phí: Ngồi phần hỗ trợ Nhà nước theo khả ngân sách, học phí cần đảm bảo trang trải chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập có tích luỹ để đầu tư phát triển nhà trường Nhà nước có sách trợ cấp học phí học bổng cho đối tượng sách, người vùng khó, người nghèo, khơng phân biệt học trường công lập hay tư thục + Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, chế độ, sách cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhằm nâng cao ý thức, kiến thức hiểu biết pháp luật để cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh nhân dân chấp hành chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, thực quyền nghĩa vụ cơng tác giám sát + Tăng dần qui mô chi ngân sách cho nghiệp giáo dục THPT thông qua việc ổn định tỷ lệ phân bổ ngân sách cho giáo dục tổng chi ngân sách toàn tỉnh Hoàn thiện cấu nhóm mục chi thường xuyên theo hướng tăng dần tỷ trọng chi nghiệp vụ + Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ kế toán, đảm bảo đội ngũ kế tốn có trình độ, lực chuyên môn tin học để đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác tài Bên cạnh kế tốn đơn vị cần tăng cường công tác tự bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, thường xuyên cập nhật thông tin chế độ sách để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo cơng tác quản lý tài tài sản đơn vị + Nâng cao chất lượng dự toán ngân sách, đảm bảo dự toán chi ngân sách sát thực với thực tiễn Trong nhấn mạnh đến yêu cầu việc thực Nghị 97 định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ khâu lập dự tốn ngân sách Tiếp tục triển khai triển khai có hiệu chế tự chủ tài đơn vị nghiệp giáo dục THPT + Tăng cường công tác tra kiểm tra, không để xảy tượng xấu ngành giáo dục như: thu-chi không chế độ, không đối tượng 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO Arthur M Hauptman (2006), Tài cho giáo dục Đại học xu hướng vấn đề, Kỷ yếu Hội thảo giáo dục Hà Nội, năm 2008 Viện Nghiên cứu Giáo dục Báo cáo tốn chi NSNN Sở GD-ĐT Quảng Bình năm 2012; 2013; 2014; 2015; 2016 Bộ Chính Trị (2011), Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 BCT Đề án đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập Bộ Tài Chính - Bộ GD&ĐT (2010), Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT/BTCBGDĐT ngày 11/02/2010quy định chế độ thu sử dụng lệ phí tuyển sinh Bộ Tài Chính - Bộ GD&ĐT (2013), Thông tư liên tịch số 25/2013/TTLT-BTCBGDĐT ngày 8/03/2013sửa đổi TTLT 21/2010/TTLT/BTC-BGDĐT Bộ Tài Chính (2002), Thơng tư 25/2002/TT-BTC, Hướng dẫn thực Nghị định số 10/2002/NĐ-CP Bộ Tài Chính (2004), Thơng tư 118/2004/TT-BTC, Quy định chế độ cơng tác phí, chế độ chi hội nghị Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006, Hướng dẫn thực Nghị định 43/NĐ-CP ngày 25/04/2006 Bộ Tài Chính (2006), Thơng tư số 81/2006/TT-BTC ngày 9/6/2006, Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đơn vị nghiệp cơng lập 10 Bộ Tài Chính (2007), Thông tư 01/2007/TT-BTC ngày 2/1/2007, Hướng việc thẩm định, xét duyệt tốn 11 Bộ Tài Chính (2007), Thơng tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24/9/2007, Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 12 Bộ Tài Chính (2008), Thơng tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Hướng dẫn xử lý NS cuối năm lập báo cáo toán NSNN hàng năm 13 Bộ Tài Chính (2009), Thơng tư số 172/2009/TT-BTC ngày 26/8/2009, Sửa đổi số điểm Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 6/9/2006 14 Bộ Tài Chính (2004), Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC,Ban hành quy chế tự kiểm tra tài chính, kế tốn quan có sử dụng kinh phí NSNN 15 Bộ Tài Chính (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006, Ban hành Chế độ kế toán Hành Sự nghiệp 99 16 Bộ Tài Chính (2008), Những quy định quản lý tài kế tốn, thuế dành cho kế tốn trưởng đơn vị Hành Sự nghiệp, Nxb Tài chính, Hà Nội 17 Chính Phủ (2002), Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002, Về Chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 18 Chính Phủ (2006), Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài ĐVSN cơng lập 19 Chính Phủ (2004), Quyết định 192/2004/QĐ-TTg, Quy chế cơng khai tài 20 Chính Phủ (2005), Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 19/7/2005, Quy định phân loại tổ chức nghiệp công lập 21 Giáo trình quản lý tài nhà nước- Học viện Tài Hà Nội 22 Hồng Văn Châu (2012), Tự đảm bảo kinh phí trường Đại học Ngoại Thương, Kỷ yếu Hội thảo đổi chế tài giáo dục Đại học Hà Nội, tháng 11 năm 2012 BTC UB Tài NS Quốc Hội 23 Luật ngân sách nhà nước năm 2002 24 Lê Chi Mai (2011), Quản lý chi tiêu công, NXB Chính trị Quốc gia 25 Lê Huy Bá (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 26 Ngơ Thế Chi (2002), Kế toán- Kiểm toán trường học, Nxb Thống kê 27 Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình năm 2012; 2013;2014;2015; 2016 28 Phạm Văn Khoan (2007), Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà Nội 29 Trần Tiến Khai (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức bản, Nxb Lao động - Xã hội 30 Quyết định số 181/QĐ-ĐHKT ngày 19/04/2018, Về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Khóa 2016-2018 Huế dợt 31 Nhận xét luận văn thạc sĩ (02 nhận xét) 32 Biên hội đồng chấm luận văn thạc sĩ kinh tế 33 Bản giải trình chỉnh sửa luận văn 34 Giấy xác nhận hoàn thiện luận văn 100 101 ... Cơ sở lý luận thực tiển quản lý chi NSNN cho giáo dục Trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho nghiệp giáo dục THPT Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình. .. " Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục Trung học phổ thông Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Bình " trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho. .. PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO GIÁO DỤC THPT TẠI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG BÌNH 74 3.1 Định hướng phát triển giáo dục THPT tỉnh Quảng Bình đến năm
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho giáo dục trung học phổ thông tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan