Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

23 504 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:37

Với tính cách là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử phương thức sản xuất biểu thị cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Dưới sự vận động của lịch sử loài người, cũng như sự vận động của mỗi xã hội cụ thể, sự thay đổi về phương thức sản xuất bao giờ cũng là sự thay đổi có tính chất cách mạng. Trong sự thay đổi đó, các quá trình kinh tế, xã hội được chuyển sang một chất mới. Phương thức sản xuất là cái mà nhờ nó người ta có thể phân biệt được sự khác nhau của những thời đại kinh tế khác nhau. Mà phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng. đo cũng chính là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.Do vậy, quy luật trên trước hết là quy luật kinh tế nhưng hơn thế nữa nó con là quy luật cơ bản nhất của toàn bộ đời sống xã hội của lịch sử nhân loại bởi vì nó là quy luật của bản thân phương thức sản xuất. Sự tác động của quy luật này dẫn tới sự thay đổi của phương thức sản xuất và kéo theo sự thay đôỉ cua toàn bộ đời sống xã hội.Với những lý do trên, quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có ý nghĩa hết sức to lớn. Tuy nhiên, việc nắm bắt được quy luật này không phải là đơn giản, nhận biết được một quan hệ sản xuất có phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất hay không hoàn toàn phải phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất và kinh nghiệm bản thân. Với những chính sách, đường lối và chủ trương đúng đắn, nắm bắt tốt quy luật của đảng và nhà nước, nền kinh tế, đặc biệt là kinh nhiều thành phần đã phát triển mạnh mẽ, đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu phát triển thành nước sản xuất nông nghiệp tiên tiến; góp phần đẩy nhanh nền kinh tế nước nhà đi sang một hướng khác, sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới. LỜI MỞ ĐẦU  !" #$%&'()*"++,-,./01234 566#67889):*;<:68=: >?,@A>B4C1D1-D(.D/7$EA>B+ 3+?1'F+32!$E-G1= 1*<1%$HDE#*D47889@788I032!-G ?7H/+03JKLM-2!-G$E-G+!E6NH /+#*"JKL4  -D*<13E-OP.$H-# Q,Q*+E,QRSFT/ *FU V-+A>BWX2!E#(R55FY =#E-,*$=!4>5<&-Z/[ 2!(FU-,"*.-#+,2!-G5$E-G  ,+!5F[Z#R+E-OD=3* ,E$5D+ $12!$E-G,#-#=U;#Q0-#*< ,01'\#2%-+[#"H]'FHE[Q. FDR54C)U)5<O15+=3%-,3$E #O5$[+$;*.4^51?6888O 5+5?3E#*DXO\%- #,46%#H]H_`-2!$E-G=O Q.FD4 C3#+a*1+0$E-PN8=,-Pbb*<,*W c.*Z5D5<;1#[FD[F[++ *#!+#+1WE1EZE0,E$-# *<-cE,1H?*!%4C)U)15 5$5D12!$E-G*++a*Fd.FD*; E?:$[EF,34UH]R+1#[2EYE&%e f>gC^hCJ^ijLkJilB^m^nJbop>q^roJostCB>liuv 1 wxJ yzJwi{>|iC}J>s>v~C^^ij^•o^|lil>vl €BJi>iC@l>€•DHF#+#+ $E-14wF#+#+1F0‚ƒ ?)/e C?6eJi„i>^ijoC^oJ…C}J>s>v~C^^ij^•o^| lil>vl€BJi>iC@l>€ C?7e>†^^†^>gC^hCJilB^m^nJbop>q^roJost CB>liuvwxJyzJwi{>|iC}J>s>v~C^^ij^•o^|lil >vl€BJi>iC@l>€ C?e‡>ˆJi‰iL^~LŠ qi‹J^Œ^Bn>^ij•os>v†^ JilB^m^nJbop>q^roJostCB>liuvwxJyzJwi{ >|iC}J>s>v~C^^ij^•o^|lil>vl€BJi>iC@l>€ >OQFF#+#+5.6#c= $EO5l>€ #[+0Q/#UD *+32!-G1 5<+a*Fd.FD=O5+#-#=UD## %)%.E)Q#F0*)Z/ ++3- R+5=O5l>€D(11/ 0::R‚H]5, &/+ ,4>#[2Z[?w3OE‚>*.& +?>E0^ƒC)O#+5ŽL?C$EDO5 l>€R%#.Q]F#+%-0!DWE#[+ FF#+#+54 >E0^ƒC)#97866 <€<^>) Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS - ATL I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN CO5>^^+$$[~CZ•l>€•H$E+3+ 569‘8‘788_4 2 K\*.O5l>€H13’Z<5<E?68 -*++$$[H+//4w<1O5HO1 -1!H5'F:O5dWEZ<c E‚Z+5%*+Q#*UH4 ^5O5(F;*3H=UOQH< -,#H];+e0laia**+•^+q“•0C*+ L*a*€+//?9Q0*<,LH+>*/JH+FH•p3•”D  #E‚+$Q0,3#5<E4 CO5XG5+3O?#R+E +#R+E*+DG5+32!$E-G(1 <-#+$$[O54 >5PH$E?7O5Q[ !"%-R+1FFF%4 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KINH DOANH U#O5•+*–*Ra*%)E#[E#E$[D#E: 5R=-#*+"*.H+//4CO5l>€+3 6Jaa*H—+*–*Ra*-D[<+)EH+U/e ˜l*—+*–*Ra*e5<%R"‚+$Q0,Fd.-O4 ˜l*Ša—+*–*Ra*e5<%R"‚+$Q0,Fd.-O .FD4 ˜C+/+HR+*e5< )E#[E#E+#HOH™•€C€•[ .-O.FD4 ˜>*-—+*–*Ra*e5< [E#E+$$[3"+ $$$2;•R++*š+šR++*•4 ˜w*+-a*eH#O5•+*–*Ra*5<   E‚- [Q •/+/•4 w[646e TÓM TẮT SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY ATL 3 (Nguồn: Phòng chứng từ công ty ATL) III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ 1. Sơ đồ tổ chức của công ty CO5l>€1IZ<![F+ƒ[F#043’Z/ O 5%1*U3&+V2!Z++FF[$[+ $4Z5H6O51Q5OTUPH$E?71!*W -#&/›R‚Z/ W.W"*):O5*H EXF)/e 4 Tên công ty Cty TNHH một thành viên giao nhận vận tải Á Châu Tên đối ngoại ASIA TRANSPORT LOGISTICS COMPANY LIMITED Tên viết tắt ATL Co., Ltd Website www.atltrans.com Điện thoại +84.8.3820 9905 Fax +84.8.3820 9906 Logo công ty Vốn kinh doanh 1.800.000.000 đồng Giấy phép kinh doanh số 4104008667 Mã số thuế 307768899 Mã số doanh nghiệp 307768899 Ngày cấp GPKD 17/03/2009 Người đại diện pháp lý Nguyễn Diên Hồng Ngọc Địa chỉ 215/26 Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh Văn phòng đại diện Lầu 1, tòa nhà GreenHouse – 62A Phạm Ngọc Thạch, Q.3 Ngành nghề kinh doanh chính Dịch vụ đại lý tàu biển vận tải biển; Dịch vụ vận tải đa phương thức; Môi giới thương mại Giám đốc Ms. Ruby Phòng kinh doanh Ms. Vanny Cước xuất khẩu Cước nhập khẩu Phòng chứng từ Ms. Thanh Chứng từ Chứng từ hàng xuất Ms. Kelly Chứng từ hàng nhập Ms. Miki Phòng kế toán Ms. Hanh ?ƒ646e Giới thiệu tóm tắt tổ chức công ty ATL •ƒeLX:(O5l>€• 2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban ˜LX-R+e1‚U-,-#1+$$[ %+O5U##-O*D!E+ -#U-,H<H2Z5R R5*UQ#H]H<-, +-R++O54 ˜LX:(e1‚H$E#:(,+#HO+$ $[=-#$?-F#+[Qa+Rœ#?(HW-)-, Eƒ$5D-#+,HW++.$M /1[#E!cc+-#4 ˜LX-,+#e1‚a+RœE)R+H$=O5H< =5E,=-#H$EF#+#+-R+dQ]4 v<#0O51‚F0*"Z/ a+Rœ,3-R+; *3Q#0#H]O?D2W,+32!$E -Ga<-#+$$[%+O54 C#F0*)Z/ =O5-#EH)4UH3O5TEX/Ha/PR+ 7Z<[$DF[+[H-#U-,<-# 5 *+-[!ER"‚=O5•.H+3[$[Q0, 2!-G$E-G4v<EX:(R+H:(2›H][Q5, +-#-#H<EX51HZ<%!ƒe7Z<H+ :(2!6Z<H+:($E6Z<5:(•+ :(+-#H!5+a*4”•4žEX-,+#R+//#O5-O %<O5R+3Z<[4C:=#01 ;*<[F[++O-R+=O5HO"4 IV. TÌNH HÌNH KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2009-2011 1. Tình hình kinh doanh chung CO5l>€H$E+0Q]i788_U,#[2EYE /+/#R+E)H$*X=O5*+Q]0*+7 788_7868•),.D5•e wDƒ646e q,Q[-R+O5l>€*+Q]0788_Š7868 •ƒeLX-,+#O5l>€• 788_O5l>€Fc++34K+-#F,% ,O5O Ÿ Q[/5+#-,+(788I-Y+R/ 788_/0H?2!$E-G-#)MR+1R+*+Q]0 788_P64NNN6 oK4K+O5H$E<#E)F ’#E)0"-#eE)<EX%H? Z<”-#+4U,H$%*+Q]0788_7 4N87 oK4 7868'R\1/ *;F$%/0H?2!$E-G •!E@_H•/+\-“788_R+%*+Q]0 7868P794I_ oK649NH/+788_45<ZHR+*+ .D7868O5E‚*#EH#HO2!$E-G;"*.Z~ H=5,4C#5,$[Q0,;"*.Z~*!*<O5l>€ P1Df*-šE•#•H#•+5,$[5;:P(8@8oK DW-#4C#E)’1/ #-D'FHE)F[+*U 6 E)/›R‚+#,F"F=O5l>€4Z51D2aH3 D5,=O5-+#,F"$/ ,-4'FE) H?Z<3F,96496oK!E7 NH/+\-“ 788_•7_488_oK•4%5[)UH)R+#0O5l>€*+ 788_Q5,"-O$H?.O5H$E4>5<0 788_H$*X=O5 7 4N87 oK< #0O5l>€ Q5,"$H?*+7868H)E)H?14U5< Z1*+7868O5l>€H•H$*X:ZHeš746 oK4 2. Tình hình kinh doanh giao nhận hàng xuất bằng container đường biển ^5O5l>€!E#R"‚=5,=H =UHe 2!$E-GFd$[FD•+a*•2!$E-GFd.-O4 wDƒRZ5+!5O5l>€1,*+$[2!$E -GFd.FD¡*&H_67`+2!N`+$E4 >*+-1$[2!$E-GFd.-O,¡*&!E? 9`+2!776`+$E4$5¡*&2!Fd. FD!E?68H2!Fd.-O+/00$EH6NH4 %5E\E2,+$$[5U$[1Fd .FDHE?:$[,-!UO.E)!E?H /+$[Fd.-O4cFc25’= "*.O5l>€-O(;*3#5,.$[FDFd# T$#0!#4 7 wDƒ647e>¡*&R"‚=5l>€*+(Q]ii@788_ ,Q]ii@7866 (Nguồn: Phòng chứng từ) Chương 2: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASIA TRANS LOGISTICS - ATL I. QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG XUẤT KHẨU NGUYÊN CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN (FCL) TẠI CÔNG TY ATL KZ5H#F Q5*U2!-G3HO5<+a* Fd.FD•—C€•O5l>€F+ƒR"‚[R"‚$[3" •>*-iHR•el w[746e•5*U+$2!-G5<+a*.FD O5l>€1iê GĐ MÔ TẢ CÔNG VIỆC Người thực hiện Giai đoạn 01 Tìm kiếm khách hàng Phòng kinh doanh Gửi bảng báo giá cho khách hàng Phòng kinh doanh Ký hợp đồng dịch vụ giao nhận với khách hàng Phòng kinh doanh Giai đoạn Nhận Booking Request từ khách hàng Phòng kinh doanh Gửi thông tin vận tải cho đại lý ở nước hàng đến Phòng chứng từ 8 02 Gửi Booking Request cho người chuyên chở Phòng chứng từ Người chuyên chở gửi Booking Confirmation cho ATL Người chuyên chở Thông báo kết quả Booking cho khách hàng Phòng chứng từ Giai đoạn 03 Cầm Booking qua hãng tàu đổi lệnh cấp container rỗng Phòng chứng từ Ra cảng lấy container rỗng đưa về kho đóng hàng trở ra cảng Phòng chứng từ Yêu cầu chứng từ hàng hóa để làm tờ khai từ khách hàng Phòng chứng từ Lên tờ khai hải quan điện tử gửi cho hải quan Phòng chứng từ Thông quan hàng hóa khi hàng đưa ra cảng Phòng chứng từ Làm HB/L gửi cho khách hàng kiểm tra Phòng chứng từ Làm CO nộp phòng thương mại Phòng chứng từ Gửi chi tiết làm MB/L cho người chuyên chở Phòng chứng từ Người chuyên chở gửi MB/L ATL kiểm tra MB/L Người chuyên chở Gửi Pre-alert cho đại lý nước hàng đến Phòng chứng từ Giai đoạn 04 Theo dõi lô hàng (tracking cargo) sau khi tàu đi Phòng kinh doanh Xác nhận việc đại lý nhận hàng ở cảng đến Phòng kinh doanh Thông báo khách hàng khi hàng đến tay người nhận Phòng kinh doanh Giai đoạn 05 Gửi debit note (giấy báo nợ) cho khách hàng kiểm tra xác nhận Phòng chứng từ Xuất hóa đơn yêu cầu khách hàng thanh toán Phòng kế toán Làm Shipping Request cho bộ phận kế toán để tính lợi nhuận Phòng kế toán D*œ*#[2R¢:Q5*U *+3*.E‚D +HO/0elu66886N 6 2!-G86+a*78£KCš#51?-) •Machine•=C}J>s>^^C¤q^¥}JJ^ijLw}J€¦l4 1 Xem phụ lục 1 K+O5wO€W15<l>€ E‚$[3"-[ Q<Q5*U2!-G/§,#+/e 1. Giai đoạn 1 1.1 Tìm kiếm khách hàng •UD*<#–aF/a2!$E-GZ<-R+F,O5 wO€W5</[2!1#51D2!-G<=3H<H O55DF,"*.2!-G4CO5wO€WOF#+/cE13HO #512!-G*€-[,HC+H+F+1*+6+a*78£KC4 $!5"*.2!-GE\ER"‚l>€!E•Qa% 15,5<;? 1H]+$$E-G•Z<- 9 R+%2!1*XH.+$$[1=wO€W+-# =U;$E-G/1;F[F#+#+wO€W Q›•aH••2* ,E4 1.2 Gửi bảng báo giá cho khách hàng Z<-R+l>€›F[+#/+O5wO€W4 CE)$[)•Ba—*a•,[C+H+F+=*€-HI8 oK‘+a*78£KC$5D*+-+[.6 5+:N 4 C)Ul>€10Q0#<E)=l>€*! */+"*.+HO5.H+-+[_8,6888 oK4U$5<5/-+#l>€$/ ƒ]'•=O5 wO€W4 1.3 Ký hợp đồng dịch vụ giao nhận với khách hàng -+[$F<O5wO€WO5l>€ƒ]-,E ƒ$5D+#4 2. Giai đoạn 2 2.1 Nhận Booking Request từ khách hàng From: w+H¨H+eF+H©H4+ª Sent: >*J4L4^iLLiJs569786668e 8l To: l>€ Cc: R2H©F+4+4 Subject: Ka**4‘/4 A+HR5+EHa/a/aR/F++-/•+H+–/e C++R5ea +Hae6278£KC4 LB€‘LBKe^C‘CB€BwB >-/Šwa/va*R/4 10 . kh u Phòng chứng t Ms. Thanh Chứng t Chứng t h ng xu t Ms. Kelly Chứng t h ng nh p Ms. Miki Phòng kế toán Ms. Hanh ?ƒ 64 6e Gi i thi u t m t t tổ ch c. chứng t Lên t khai h i quan điện t và gửi cho h i quan Phòng chứng t Th ng quan h ng h a khi h ng đ a ra c ng Phòng chứng t Làm HB/L gửi cho khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn