MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1 3,657 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2013, 10:07

TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố:, ngàythángnămKính gửi:- Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số:/TT-BLĐTBXH ngàythángnăm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội:- Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của:Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty (1) TÊN ĐƠN VỊ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ________________ Số: , ngày tháng năm Kính gửi: . - Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12- 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: ./TT-BLĐTBXH ngày .tháng năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội: - Xét đơn xin tuyển người nước ngoài của: . Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty (1) . 1. Chấp thuận cho công ty: Được tuyển (2)…………………… . người nước ngoài để làm những công việc sau đây: a/ .thời hạn năm b/ thời hạn năm c/ .thời hạn năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Bộ, UBND, Hội đồng quản trị (3) _________________________ Ghi chú: 1,3: Những chỗ không cần thiết 2: Ghi rõ số lượng cho phép tuyển Tham khảo các loại biểu mẫumẫu đơn khác tại trang web http://www.kinhdoanh.com/. . 3-12- 1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: ./TT-BLĐTBXH. hạn năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Bộ, UBND, Hội
- Xem thêm -

Xem thêm: MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM, MẪU ĐƠN XIN PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan