Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động phổ thông tại tỉnh Yên Bái

120 139 1
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/07/2018, 09:00

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI vụ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QƯĨC GIA NGUYỄN THỊ NGỌC QUẢN NHÀ NƯỚC ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THỒN TẠI TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC sĩ QUẢN CƠNG Chun ngành: Quản cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ PHƯỢNG HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THƯ V I Ệ N HÀ NỘI - NĂM 2015 Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứa khoa học cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu thuyết, kiến thức khoa học, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn với hướng dẫn TS Nguyễn Thị Phượng Các số liệu, tính toán luận văn trung thực, thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nêu rõ nguồn gốc trích dẫn Hà nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả /-'- Nguyễn Thị Ngọc Đe hoàn thành luận văn cao học này, nhận giúp đỡ nhiệt tìnỊi thầy, giáo Học viện Hành Quốc gia, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn TS Nguyễn Thị Phượng dành thời gian tận tình hướng dẫn, bảo tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành luận văn Mặc dù cỏ nhiều cố gắng việc hoàn thiện luận văn cách tốt nhiên luận văn tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày thảng năm 2015 Tác giả Nguyễn Thị Ngọc DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa LĐTB&XH : Lao động - Thương Binh Xã hội ƯBND KT-XH : ủy ban nhân dân : Kinh tế-Xã hội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƯƠNG I Cơ SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NÔNG THỒN • •• • ■W Mơt số khái niêm Ouản lv nhà nước đào tao nghề cho Ịao đông nơng thơn I/ o 18 • o » o 13 Kỉnh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nơng thơn số nước giói số địa phurnig nưó'c 35 CHƯƠNG n KHÁI QUÁT VÀ THỤC TRẠNG QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHÈ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH N BÁI 43 • Khái qt tình n Bái • Thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tình n Bái giai đoạn 2010 - 2014 43 54 CHƯƠNG m GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH YÊN BÁI • •• • 78 Định huứng phát triển đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tình n Bái 78 • Giải pháp nhằm hồn thiện quản nhà nuức đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tình KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 101 103 MỞ ĐẦU , Hiện nay, lao động nông thôn chiếm gần 70% dân số độ tuổi lao động nước Đây lực lượng lao động có vai trò quan trọng q trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước Chỉnh đào tạo nghề giải việc làm cho lao động nông thôn nhiệm vụ quan trọng cấp thiết phát triển kinh tế - xã hội Đảng, Nhà nước quan tâm đạo triển khai thực Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, việc nhanh chóng thực chuyển dịch cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, gịảm tỷ trọng nông nghiệp bước quan trọng nhằm tạo nhiều việc làm cho người lao động Tuy nhiên, thực tế lực lượng lao động nông thôn đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp chiếm tỷ lệ thấp, chất lượng dạy nghề chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, số lượng cấu nghề đào tạo cân đối Điều khiến khơng người lao động gặp khó khăn tìm việc làm, có thu nhập để nâng cao chất lượng sống Một dẫn đến tượng cơng tác quản nhà nựớc đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nhiều bất cập Giữa chủ trương dạy nghề tạo việc làm cho người lao động khoảng cách xa so với yêu cầu thực tiễn Việc đào tạo chưa bám theo quy hoạch sử dụng nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội địa phương diễn phố biến Khơng nơi dạy nghề đào tạo theo kiểu “có dạy nấy” chưa theo nhu cầu hoàn cảnh người học Yên Bái tỉnh miền núi phía Bắc với dân số độ tuổi lao động đa phần sinh sống nông thôn dân tộc thiểu số Tày, Dao, H’Mông Trong năm qua, đạt thành tựu định phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đời sống vật chất tinh thần người dân ngày cải thiện, Yên Bái tỉnh miền núi nghèo, nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực thấp, cấu phân bố nguồn lực chưa hợp Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa bàn tỉnh Yên Bái năm gần có thay đổi đáng kể, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhiên tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tao tồn tỉnh thấD chưa tươne xứng với tiềm nguồn lưc tỉnh Chính vậy, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nơng đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái nói riêng nước nói chung Xuất phát từ thực tiễn đó, thấy việc nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn việc cấp thiết Do vậy, lựa chọn đề tài: “Quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái” để nghiên cứu làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành Quản công • Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Các công trĩnh đề tài nghiên cứu dạy nghề cho lao động nông thôn trước đề cập đến số lĩnh vực dạy nghề như: + Sách “Việc làm nông thôn Thực trạng giải pháp”, tác giả Chu Tiến Quang, NXB Nông nghiệp, 2001 Nội dung nêu lên số vấn đề luận lao động việc làm khu vực nông thôn, xu hướng di chuyển lao động tìm kiếm việc làm nơng thôn, giải pháp tạo hội cho lao động nơng thơn tìm thêm việc làm kinh nghiệm giải việc làm cho lao động nông thôn sổ nước khu vực + Đê tài: “Đào tạo nghê cho lao động nông thôn Việt Nam”, luận văn thạc sỹ ngành Quản kinh tế Chu Đức Bình năm 2014 Luận văn khái quát số vấn đề ỉuận thực tiễn công tác đào tạo nghề cho lao -động nông thôn, đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nước ta thời gian qua, phân tích thành cơng, hạn chế ngun nhân Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu đào tạo nghề cho lao động nông thôn Việt Nam giai đoạn từ đến năm 2020 năm + Báo cáo Ngân hàng giới năm 2006: “Việt Nam - Thúc đẩy công phát ừỉển nông thôn - từ viễn cảnh tới hành động” Báo cáo đề cập chi tiết vấn đề trung hạn Việt Nam phải đối mặt nhằm trì tốc độ tăng trưởng cao kinh tế nơng thơn Các nghiên cứu, phân tích báo cáo góp phần giúp Chính phủ, đặc biệt Bộ Nơng Nghiệp Phát Triển Nông thôn, đánh giá lại tăng trưởng nông nghiệp nông thôn thời gian qua, đồng thời giúp lập kế hoạch xây dựng chương trình hỗ trợ Ngân hàng Thế giới cho khu vực nông thôn Việt Nam + Báo cáo nghiên cứu năm 2006 Viện Nghiên cứu Quản kinh tế Trung ương: “Các yểu tố tác động đến trình chuyển dịch cấu lao động nông thôn Việt Nam” Nội dung báo cáo đánh giá thực trạng chuyển dịch cấu lao động nông thôn từ thập kỷ 1990 đến nay, yếu tố ngăn cản, thúc đẩy trình chuyển dịch đưa đề xuất sách nhằm tác động tích cực tới q trình chuyển dịch cấu lao động nơng thôn Việt Nam + Báo cáo Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề: “Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011 Báo cáo đưa tranh tổng thể dạy nghề Việt Nam Những ưu điểm tồn tại, hạn chế hệ thống dạy nghề Qua đề xuất khuyến nghi để hồn thiện sách nhằm nâng cao chất lượng hiệu dạy nghề Việt Nam V + Ngoài ra, có số đề tài luận văn thạc sỹ viết vấn đề đào tạo ngỉíề tỉnh khác Đà Nằng, Hưng Yên, Hà Nam Tóm lại, cơng trình nêu phần khái qt hóa số vấn đề mang tính thuyết đào tạo nghề nông thôn thực trạng số giải pháp chủ yếu liên quan tới đề tài Tuy nhiên, để giải khó khăn, vướng mắc đào tạo nghề Yên Bái, với đặc thù tỉnh miền núi, với điều kiện kinh tế - xã hội nhiều khó khăn, trình độ dân trí hạn chế đến chưa có cơng trình làm rõ thực trạng công tác dạy nghề, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, bất cập cơng tác quản nhà nước dạy nghề cho lao động nông thơn tỉnh n Bái Vì vậy, đề tài: “Quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái’Mà đề tài mới, chuyên biệt, cần nghiên cứu cách có hệ thống, độc lập Trong trình thực đề tài, với việc kế thừa có chọn lọc thành tựu nghiên cứu đạt cơng trình nghiên cứu dạy nghề, trọng tham khảo, kết họp khảo sát vấn đề nảy sinh thực tiễn, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn từ năm 2010 đến năm 2014 Qua đó, đánh giá khẳng định kết cơng tác dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái, đồng thời làm rõ khó khăn, hạn chế, bước đầu đúc kết số kinh nghiệm chủ yếu trình lãnh đạo, đạo đề xuất số kiến nghị, giải pháp khắc phục khó khăn quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh n Bái • Mục đích nhiệm vụ luận văn • ••• • Mục đích: Trên sở hệ thống hố rứiững vấn đề mang tính thuyết dạy nghề cho lao động nơng thơn, luận văn phân tích thực trạng dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái Từ đánh giá vai trò quản nhà nước công tác tỉnh Yên Bái đề xuất số kiến nghị, giải pháp để công tác ngày đạt hiệu tốt • Nhiệm vụ: + Làm rõ số vấn đề luận thực tiễn quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn + Đánh giá thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho lao độne nông thôn tỉnh Yên Bái + Phân tích kết quả, tồn tại, hạn chế, vấn đề đặt quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn vai trò quản nhà nước công tác tỉnh Yên Bái + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh n Bái • Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn • Đoi tượng nghiên cứu: + Các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Yên Bái + Hoạt động quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tỉnh n Bái • Phạm vi nghiên cứu: + Đề tài tập trung vào việc phân tích, đánh giá hoạt động quản nhà nước đào tạo nghề lao động nông thôn Yên Bái + mặt thời gian: hoạt động quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ 2010 đến + không gian: hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tồn tỉnh n Bái • Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn • Phương pháp luận: Đề tài nghiên cứu dựa sở luận chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối, sách Đảng Nhà nước hoạt động quản nhà nước công tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn • Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn sử dụng phương pháp chủ yếu phương pháp phân tích, tổng hợp, ngồi luân văn sử dụng phương phập thống kê, so , sánh, - để luận giải vấn đề thuyết thực tiễn quản ỉý nhà nước công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn việc kiến nghị giải pháp cho việc quản nhà nước công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn Yên Bái • Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn • Ý nghĩa luận: Luận văn góp phần hệ thống hóa sở luận quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thơn • Ý nghĩa thực tiễn: Luật văn đánh giá công tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2014, qua cung cấp nhìn tổng qt cơng tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Phân tích thành tựu đạt được, đặc biệt mặt hạn chế, thiếu sót, bất cập, lỗ hổng quản Làm rõ hạn chế, yếu nguyên nhân yếu Từ đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường hiệu quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái thời gian tới • Kết nghiên cứu luận văn góp phần làm tài liệu tham khảo cho nhà quản tỉnh Yên Bái vận dụng việc đổi tăng cường công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn • Ket cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, luân văn kết cấu gồm chương: V ■■ Chương 1: Cơ sở khoa học quản nhà nước đào tạo nghề lao động nông thôn Chương 2: Khái quát thực trạng quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái CHƯƠNG I Cơ SỞ KHOA HỌC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ ĐÀO TẠO NGHÊ ĐĨI VỚI LAO ĐỘNG NƠNG THƠN • • Môt số khái niêm • • Lao động nông thôn đặc điểm lao động nơng thơn • Lao động nơng thơn Lao động hoạt động có mục đích người nhằm biến đổi vật chất tự nhiên thành cải vật chất cần thiết cho đời sốne mình, Theo Các Mác “Lao động trước hết trình diễn người tự nhiên, trình hoạt động mình, người làm trung gian, điều tiết kiểm tra trao đổi chất họ tự nhiên”[5].Trong trình sản xuất, người sử dụng công cụ lao động tác động lên đối tượng lao động nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho lợi ích người Theo Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) thì: “Lực lượng lao động phận dân số độ tuổi quy định, thực tể cỏ tham gia lao động người khơng có việc làm tích cực tìm kiếm việc ỉàm”[ll] Đối với nước khác có cách tiếp cận khơng giống nguồn lao động Có quốc gia coi nguồn lao động tồn người lao động dạng tích cực (đang tham gia lao động) dạng tiềm tàng (có khả lao động chưa tham gia lao động khác nhau) Một số quốc gia quốc gia có kinh tế phát triển quan niệm nguồn lực lao động giới hạn số người tham gia lao động người có nhu cầu việc làm chưa tìm việc làm, khơng bao gồm người có khả làm việc khơng có nhu cầu tìm việc làm Những nước khác cỏ khác quy định độ tuổi lao động vào nhu cầu kinh tế giai đoạn sức khỏe người dân Nhiều nước lấy tuổi tối thiểu 15 tuổi, tụơi tối đa có khác Có nước quy định 60, có nước 65 chí có nước 70 Đặc biệt Úc khơng có quy định tuối nghỉ hưu nên khơng có giới hạn Tại Việt Nam, theo khoản điều Bộ luật lao động năm 2012 thì: “Người lao động người từ đủ 15 tuổi trở lên, cỏ khả lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, trả lương chịu quản lỷ, điều hành người sử dụng lao động Từ vấn đề hiểu lao động nông thôn theo cách sau: Theo nghĩa rộng nguồn lao động nơng thơn phận nguồn nhân lực quốc gia, bao gồm toàn người cỏ khả lao động (lao động làm việc kinh tế quốc dân người có khả lao động chưa tham gia lao động) thuộc khu vực nông thôn (khu vực địa bao trùm tồn dân số nơng thơn) Theo nghĩa hẹp lao động nơng thơn phận dân sổ sinh sổng ỉàm việc nông thơn có khả lao động giới hạn độ tuổi lao động theo quy định pháp luật (ở Việt Nam: nam từ 15 đến 60 nữ từ, 15 đến 55 tuổi) Khái niệm lao động nơng thơn có tính ưu việt khống chế lạm dụng lao động trẻ em (dưới 15) theo quy ước quốc tế Tuy nhiên thực tế nước phát triển có Việt Nam, kinh tế phát triển, đời sống người dân khó khăn đặc biệt nơng thơn lao động trẻ em 15 tuổi người độ tuổi lao động tham gia lao động, sản xuất chiếm tỷ lệ lớn Từ ta thấy nguồn lao động nông thôn dồi Đây nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) nơng thơn đồng thời thách thức việc giải việc Tố chức thực nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ hợp tác quốc tế đào tạo /71Ịhè cho ỉao động nông thân Việc tổ chức, chi đạo công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công ngh'? hợp tác quốc tế l ĩnh vục đào tạo nghề cho lao động nông thôn giúp hệ thống giáo trình đào tạo cập nhật kịp thời, khơng bị lạc hậu, theo kịp trình độ phát triển kỹ thuật cùa sờ sử dụng lao động bối cành khoa học kỹ thuật giới ngày phát triền mạnh mẽ • Thanh tra, kiếm tra việc chấp hành quy định xứ vi phạm quy định đào tạo nghề cho lao đỏníị nóng thơn Thanh tra, kiểm tra, xừ vi phạm pháp luật công cụ giám sát co quan ỌLN M hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đảm bào việc tuân thủ quy định phap iuặt đào tạo nghề cho lao động nơng thơn ì.2.4 Sự cần thiết cùa quăn nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn QLNN lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn cần thiết Idiách quan yếu sau: Thứ nhất, đào tạo nghề cho lao động nông thôn hoạt động giáo dục đặc thù Thứ hai, đào tạo nghề cho lao động nông thôn phải gắn với giải việc làm, chuyển dịch cấu lao đO)ng; gắn với xóa đói, giảm nghèo góp phần bảo đảm an sinh xã hội ỡ nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mởi Thứ ba, kinh tế thị trường, dạy nghề khơng có quản dễ dẫn liến tượng tiêu cực nên cần có quản cúa nhà nước để sở đào tạo bỉnh đẳng cạnh tranh khn khố pháp luật • Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn số nưóc giói số ớịa phương nước • Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cùa sẳ nước giói • Kinh nghiệm cùa Đức • Kinh nghiệm cùa Na Uy • Kinh nghiệm đào tạo nghề cho lao động nông thôn sế địa phương nước ta thời gian qua • Kinh nghiệm từ Bắc Kạn • Kinh nghiệm Đồng Nai • Kinh nghiệm cứa Hậu Giang • Kinh nghiệm đào tạo nghề đặt cho tình Yên Bái Từ thành quà đạt nước số tình nước ta cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng, rút số học kính nghiệm cho Yên Bái: Thứ nhất: cớ quan QLNN đóng vai trò quan trọng việc định hướng, tư vấn nghề nghiệp, hỗ trợ tổ chức dạy nghề, nâng cao lực làm việc đồng thời giúp đõ nguời lao động nơng thơn tìm tạo việc làm sau trường Thứ hai: tập trung đào tạo ngành nghề phù hợp với đặc điểm địa phương, gắn đào tạo nghề với giải việc làm Thứ ba: kết hợp chặt chễ đào tạo Ịý thuyết thực hành sỡ đào tạo véri thực hành nơi sử dụng lao động Phuong châm dạy oghề lấy thục hành Những kinh nghiệm cần tình Yên Bái vận dụng linh hoạt nhằm giúp lực lượng lao động nông thôn tinh tiếp cận với chương trinh đào tạo nghề để tim kiếm việc làm, nâng cao thu nhập, bước vprơn lên làm giàu địa phương đóng góp vào phát triển KT - XH tinh • t CHƯƠNGn KHÁI QUÁT VÀ THỰC TRẠNG QUẮN NHÀ NƯỚC VẺ ĐÀO TẠO NGHÈ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH YÊN BÁI Khái quát tinh Yên Bái Điều kiện địa tự nhiên Yên Bái tinh miền núi, nằm vùng Tây Bắc - Đơng Bắc Trung du Bắc Phía Bắc Yên Bái giáp tỉnh Lấo Cai, phía Nam giáp tinh Phú Thọ, phía Đơng giáp tinh Hà Giang - Tuyên Quang phía Táy tiếp giáp tinh Sơn La Tồng diện tích tự nhiên cùa tình n Bái 688.627,64 ha, 2% diện tích tự nhiên nước; xếp thứ so với 11 tinh thuộc vùng núi phía Bắc quy mơ đất đai Đặc điếm địa hình, hậu, tài nguyên cứa tinh thích họp để phát triển ngành nơng nghiệp khai thác khống sản Với vị trí địa cửa ngõ miền Tây Bắc, lại nằm trung điểm tuyến hành lang kinh tế chủ lực Trung Quốc-Việt Nam: Cơn Minh-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, cỏ hệ thống giao thông tưcmg đối đa dạng đưỉmg sắt, đường thủy, đường gần tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đưa vào sử dụng tạo cho Yên Bái có điều kiện hội thuận lợi để tăng cường hội nhập giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xẫ hội khơng chi nước mà giao lưu kinh tế quốc tế • Tinh Kinh kinh tể - xã hội Tinh Yên Bái tinh miền núi nghèo, nguồn lục tụ có cho đầu tư phát triển KT-XH hạn chế; chất luợng nguồn nhân lực thấp, trinh độ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán sở nhiều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu nghiệp CNH - HĐH đất nước, trinh độ dân trí khơng đồng đều, đời sống phận nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc nhiều khó khăn Tuy nhiên, nỗ lực cùa ngành, cấp, kết quà kinh tế Yên Bái khả quan Tốc độ tãng trường kinh tế bình quân năm (từ 2009-2014) 12,31% Trong đó', nơng, lâm nghiệp tâng 5,1%; cơng nghiệp - xây dựng tăng 17,24%, dịch vụ tăng 14,25% Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH - HĐH; tý trọng nông, lâm nghiệp chiếm 33,05%; công nghiệp - xây dựng 34,11%; dịch vụ 32,84% GDP bình quân đầu người đạt 25,07 triệu đồng/năm • Đặc điểm nguồn lao động nơng thơn tình n Bái n Bái có nguồn lao động tương đối dồi dào, thị trường lao động phát triển Tính đến hết năm 2014, dân số cũa tinh Yên Bái 783,534 người 80% người dân chủ yếu sinh sống khu vực nông thôn Thực trạng nguồn nhân lực tinh nhiều hạn chế so với yêu cầu đặt Trong phái kể đến việc lao động nông thôn yên Bái phần iớn người dân tộc thiểu số có hồn cảnh kinh tế khó khăn nên phái tham gia làm công việc phổ thơng để có thu nhập ni sống thân hàng ngày Chinh nén lực luợng lao động nơng thôn đào tạo bồi dưỡng kiến thức nghề nghiệp chiếm tỷ lệ thấp Tinh đến hết năm 2014 tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo Yên Bài chiếm tởi 70% Điều đòi hòi n Bái phải có chưong trình đào tạo nguồn nhân lực, giải pháp mang tính đột phá thi có thề bắt kịp phát triển chung cùa nuớc • Kết quà đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Yên Bái s năm 2010 -2014 Trong năm 2010-2014, toàn tinh đào tạo nghề cho 45.700 lao động nơng thơn, có 31.026 - ’ lao động nơng thơn hơ trợ học nghề theo sách Đê án 1956 (1.085 lớp) So với mục tiêu năm cùa Đe án 1956 tinh Yên Bái đán năm 2020, số lao động nông thôn học nghề đạt 75% so với chi tiêu kế hoạch, số lao động nơng thơn hưởng sách hỗ trợ học nghề cùa Đê án 1956 đạt 57%, Sau năm triển khai chực Đề án 1956, có 22.725 lao động nơng thơn có việc làm • • sau lối \ ~ "ỉ nghiệp học nghê, đạt tý lệ 74% so với tông sô lao động nông thôn hỗ trợ học nghê, sơ lao đơng nơng thôn doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, bao tiêu sản phẩm 3.122 người, số lao động tự thành ! ặp tố hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp 576 người, số lao động tự tạo việc làm có thu nhập cao trước lả 19.027 ngưòi Trong năm, có 850 lao động thuộc hộ nghèo sau năm học nghề, 855 người có Ihu nhập sau năm học nghề Chất lượng nguồn nhân lực cải thiện đóng góp quan trọng việc nâng cao suất, tạp việc làm, giảm nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động địa phương tinh theo hướng hiệu quả, bền vững • Thực trạng quản lỷ nhà nưóc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh n Bái giai đoạn 2010-2014 • Cơng tác chi đạc điểu hành Thực Nghị:quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa X nơng nghiệp, nơng dân, nơrig thơn; Quyết đinh số 1956/QĐTTg ngàv 27/11/2009 cùa Thủ tướng Chính phú đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, Tinh úy UBND tinh Yí:n Bái thành lập ban chi đạo ban hành hệ thống văn hướng dẫn, chi đạo nhằm triến khai thưc Đề án đào tạo nghề cho lap động nông thôn tinh Yên Bái Hoạt động cùa Ban chi đạo cấp: thành lập Ban chi đạo cấp tinh thực Quyết đinh 1956/QĐ-TTg, 9/9 huyện thị xã, thành phố tính thành lập Ban chi đạo thuc Quyếi đinh 1956/QĐ-TTg Sớ LĐTB&XH, quan thường trực Ban chi đạo cấp tinh phối hợp chặt chễ với ngành, địa phương việc triền khai nhiệm vụ dạy nghề cho lao độrig nông thôn 2.2.2 TỔ chức quan quản nhà nước đảo tạo nghề cho lao động nông thơn tình Yẽn Bái Ngày 9/5/ 2011, UBND tinh Yên Bái Quyết định số 625/QĐ-UBND việc phê duyệl Để án “Đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tinh n Bái đến năm 2020” có nêu rõ chức năng, nhiệm vu quan quản lý,nhà nước công tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn nhu sau: • Sớ LĐTBSlXH: chủ tri ihựchiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cùa tinh • Sớ Nơng nghiệp phát triển nông thôn: chù tri, phối hợp với Sớ LĐTB&XH hướng dẫn, triền khai danh mục nghề, chương trinh dạy nghề • Sớ Nội vụ: chù tri, phối hợp với Sớ LĐTB&XH bố tri, hướng dẫn huyện, thị, thành phố bố tri biên chế cán chun trách cơng tác dạy nghề thuộc Phòng LĐTB&XH huyện, thị xã, thành phố • Sớ Giáo dục Đào tạo: chi đạo, hướng dẫn Trung tâm Giáo dục thưòmg xuyên hướng nghièp dạy nghề huyện, thị xã,, thành phố tham gia dạy nghề cho lao động nơng thơn • Sở Kế hoạch Đầu tư: cân đối nguồn vốn đầu tư cho truờng trung cấp nghề, trung tâm dạy nahe huyện, thị, thành phố • Sớ Tài chinh: chù trì, phối hợp với Sờ LĐTB&XH hướng dẫn chế quàn tài chính, đầu tư đối VỚI thinh sách hoạt động cùa đề án Phối hợp kiểm tra,.giám sát thực đề án • Sớ Cóng thương: trì, phối hợp với Viễn Thông Yên Bái sở liên quan cung cấp thơng tin thị ưirờng hang hóa, hỗ trợ việc tiêu thụ sán phẩm cơng nghiệp • Sớ Thơng tin truyền ìhơng: tham mưu cho UBND tinh xây dựng triển khai kế hoạch tuyên truyền vẻ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Yên Bái đến năm 2020 UBND huyện, thị xã, thành pho: chi đạo xã, phường, thị trấn (trừ phường thuộc thành phô Yên Bá! ) thành lập Ban chi đạo thực Quyết định 1956/QĐ-TTg tồ chức Hội nghị quán triệt thực Quyết định 1956/QĐ-TTg tới tất cà cán chủ chốt xã • UBND xã, thị trấn: tuyên truyền, vận động lao động nông thôn tham gia học nghề theo sách cùa Quyết đinh 1956/QĐ-TTg, cần ưu tiên đối tượng hưởng sách ưu đãi • Hoạt động tun truyền, tư vẩn học nghề việc làm lao động nông thôn Trong nảm 2010-2014, quan truyền thơng tồn tinh đăng tài, phát sóng 4.300 tin, bai I kề viết biên dịch tiếng Thái, Mông, Dao) dạy nghề cho lao động nông thôn trẽn Báo Yên Bái, Đài phát Truyền hình tinh huyện, Tạp chi Văn nghệ Ban biên tập cồng Thông tin điện tử tinh Yên Bái Riêng năm 2014, đăng tải phát sóng 1.150 tác phẩm chuyên trang, chuyên mục cùa Báo Yên Bái, Đài phát truyền hình tinh, cổng thơng tin điện tứ tính Đã thành lập tri hoạ; dộng Tổ thông tin đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” gồm ngành thành viên liên quan Hoạt động thông tin tuyên truyền dạy nghề, tu vấn học nghề việc làm triển khai đồng bộ, sàu rộng vá đa dạng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn qua góp phần nâng cao nhận thức cùa nguời dân vể học nghề, giúp họ hiếu rõ sách hỗ trợ học nghề từ tích cực tham gia học nghề Phát huv trách nhiệm chinh quyền địa phương cấp, ngành việc thực nhiệm vụ dạy nghề góp phấn phát triền chuyển địch cấu kinh tế địa phương • Hoạt động điều tra khão sát dự báo nhu cầu dạy nghề cho lao động nông thôn Đã tố chức khảo sát, rà soát danh mục đào tạo nghề 34 nghề đào tạo cho lao động nông thôn tinh làm sớ xây dựng đớn giá đào tạo nghề Theo kết khào sát toàn tinh, số người có nhu cầu học nghề 50 595 người, nghề nơng nghiệp 23.900 nguời (chiếm 47%), nghề phi nông nghiệp 26.695 người (chiếm 53%): Giai đoạn 2011-2015, doanh nghiệp địa bàn tinh có nhu cầu sứ dụng 14.255 lao động qua đào tao nghề cấp trình độ • Hàn" năm, tồn tinh tổ chức rà sốt, thống kê nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn để xây dựng kế hoạch đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương Sớ • ĐTB&XH huớng dẫn địa phương quy hoạch phát triển ngành nghề, nhu cầu sử dụng kinh tế, mơ hình xây dựng nông thôn mới, mục tiêu giãi việc làm để xáo định kế hoạch đào tạo cho phi: hợp Qua đó, việc tổ chức dạy nghề gắn với nhu cầu sử dụng kiiih tế yêu cẩu chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động địa phương • Các mơ kình dạy nghề cho lao động nơng thơn có hiệu Saụ năm triển khai thực Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, xây dựng 108 mơ hình dạy nghề cho lao động nơng thơn triển khai huyện, số người học nghề 3.545 người, có 61 mơ hình nơng nghiệp (tổng số 1.952 người), 47 mơ hình phi nơng nghiệp (tống số 1.593 người) Ngồi ra, huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng nhiều mơ hình điền hình dạy nghề Tỷ lệ người có việc làm sau học nghề mơ hình đạt 85% Các mơ hinh dạy nghề điển hình, tỷ lệ tạo việc làm cao trì có hiệu q như: Mơ 'hình Ni ong mật xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải Trồng sơ chế măng tre Bát độ Kiên Thanh Nuôi tăm sơ chế kén tẳm Đào Thịnh, Tân Đồng huyện Trấn Yên Kỹ thuật trồng nấm Văn Yên Kỹ Jthuật xây dựng n Bình, nghề May cơng nghiệp theo nhu cầu sử dụng • Khu Cơng nghiệp may xi Thịnh Hung, Âu Lâu Mức thu nhập bình quân lao động sau học nghề khoáng 3-5 triệi! đồng/người/tháng Để triển khai nhân rộng địa phuơng mô hinh hiệu đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ đơn vị đào tạo với địa phương, đơn vị sử dụng lao động việc bố trí, tạo việc làm cho người lao động sau học nghề hỗ trợ bao tiêu sàn phẩm đầu mơ hình • Hoạt động tăng cường sở vật chứ, trang thiết bị dạy nghề đểi với sỡ dạy nghề công lập Hiện tồn tinh n Bái có 24 sờ dạy nghề gồm 02 truờng cao đẳng nghề Trường Cao đẳng nghề Yên Bái Trượng Cao đẳng nghề Âu Lạc; 02 trường trung cấp nghề Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ Trường Trung cấp nghề Lục Yên; 09 trung tâm dạy nghề gồm 07 trung tâm dạy nghề giáo đục thường xuyên cấp huyện, 02 trung tâm dạy nghề khác (Trung tâm Dạy nghề Văn hóa, nghệ thuật Du lịch; Trung tâm Dạy nghề hỗ trợ nông dân); 11 sở có tham gia hoạt động dạy nghề • Hỗ trợ đầu lư tăng cường sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề sờ dạy nghề công lập cấp huyện Trong năm 2010-2014 có 12 sờ dạy nghề đầu tư kinh phí để xây đựng cờ sở vật chất mua sắm thiết bị dạy nghề gồm Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ Trường Trang cấp nghề Lục Yên, 07 trung tâm dạy nghề cấp huyện 03 sớ có tham gía hoạt động dạy nghề Đã có 7/12 sớ dạy nghề hồn thành đầu tư sớ vật chất thiết bị dạy nghề theo Đề án duyệt ; * hiệu đầu tư ị Các sớ dạy nghề tinh bán đầu tư sờ vật chất, thiết bj, nhân lực đáp ứng yêu cẩu hoật động định hướng phát triền Các trung tâm dạy nghề cấp huyện xây dựng nhà làm việc, lớp hpc, đầu tư thiết bị dạy nghề bước đầu đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nông thôn Các thiết bị dạy nghề đầu tư mua sắm phù hợp với ngành, nghề, quy mô đào tạo, có 80% số thiết bị đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quà giáng dạy, đáp úng tốt yêu cầu đào tạo Tuy nhiên, số trung tâm dạy nghề, thiết bị dạy nghề số nghề chưa đầy đũ, đồng giảng dạy Năm 2014, Sờ LĐTB&XH tiến hành khào sát tất cá trung tâm dạy nghề đồng thời xây dựng báo cáo phương án điều chuyền thiết bị dạy nghề gửi Sớ Tải thẩm định trinh UBND tinh xem xét phê duyệt • Hoạt động phát triển chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề; xây dựng, phê duyệt đanh mạc nghề đào tạo, định mừc chi phi đào tạo nghề Năm 2014, tinh tổ chức biên soạn chương trinh, giẳo trình nâng tổng số nghề đào tạo cho lao động nông thôn tinh Yên Bái 39 nghề gồm 17 nghề nông nghiệp, 22 nghề phi nông nghiệp Trong đó, số nghề phê duyệt định mức chi phí đào tạo 34 nghề theo Quyết định 288/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 cùa UBND tinh, gồm 15 nghề nông nghiệp, 19 nghề phi nông nghiệp Giai đoạn 2010-2014, Sỡ LĐTB&XH đặt hàng sỡ dạy nghề tinh biên soạn 17 chương trinh, giáo trình dạy nghề cho lao động nơng thơn Ngồi ra, đề đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hướng chuyên cây, chuyêri'con, giai đoạn 2010-2014 chinh sữa 23 chương trình, giảo trình nội dung thời gian cho phù hợp với yêu cầu thực tế nghề kỹ thuật trồng nấm, chăn nuôi lợn nái sinh sán, chế biến măng tre Bát độ, trồng dâu nuôi tằm, kỹ thuật nuôi ong mật Một số nghề đặc thù, sờ dạy nghề biên soạn chương trinh tài liệu giảng dạy để đáp ứng yêu cẩu dạy nghề, truyền nghề • Hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên, người dạy nghề, cán bệ quản dạy nghề • Phát triền đội ngũ giáo viên, người dạy nghề Hiện tại, tồn tinh có 336 giáo viên dạy nghề sở dạy nghề, hàng năm có gần 200 người dạy nghề (trên 60 giáo viên hữu cùa sớ dạy nghề hợp đồng thinh giảng với 140 giáo viên cán kỹ thuật, kỹ sư thuộc trung tâm, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật, thợ lành nghề ) tham gia giăng dạy lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 Tuy vậy, hầu hết sở dạy nghề công lập thiếu giáo viên dạy nghề hữu, đặc biệt Trường Trung cấp nghề Lục Yên (thành lập năm 2012) trung tâm dạy nghề giáo dục thường xuyên cấp huyện chất lượng, đa số giáo viên người dạy nghề đa đáp ứng yêu cầu kỹ nghề, trinh độ sư phạm dạỳ nghề, nghể nông nghiệp, huy động đội ngũ ky sư nông nghiệp, cán khuyển nơng có nhiều kinh nghiệm tham gía giảng dạy lớp dạy nghề cho lao động nông thôn • Phát triển đội ngũ cán quàn dạy nghề Cán quàn theo dõi công tác dạy nghề cấp huyện bước đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản dạy nghề địa phương, nhiên đa số cán trẻ, chua có nhiều kinh nghiệm quàn dạy nghề nên công tác quàn dạy nghề xây dựng kế hoạch, tổ chức đặt hàng dạy nghề gặp nhiều khó khăn • Hoạt động ưa, kiểm tra, giám sát Trong năm 2010-2014, thành lập đoàn kiểm tra, giám sát (cấp tinh, , cấp huyện, cấp xã) để kiềm tra, giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn địa phương Tại huyện, thị xã, thành phố hàng năm tổ chức đồn xuống tận thơn, địa điểm mở lớp để kiềm tra lớp học; Ban chi đạo 1956 cấp xã thường xuyên đến lớp kiềm tra cử cán văn hóa xã hội, cán đồn trực liếp theo dõi nắm tinh hình lớp dạy nghề Đánh giá kết quà, hiệu cúa công tác kiềm tra, giám sát: huy động đuợc tham gia cùa cấp ủy đảng, từ cấp tình đến cấp huyện, xã việc tham gia giám sát, đánh giá việc thực đề án Qua kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cùa địa phương, chấn chinh đơn vị yếu từ đưa giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu dạy nghề, đồng lliời slii nhận điển hinh dạy nghề, mơ hình dạy nghề tốt để nhân rộng phạm vi tồn tinh • Huy động, qnlỷ sữ dụng nguồn lực để phát triển dạvnghể Tổng kinh phí cho hoạt động đề án giai đoạn 2010-2014 là: 104.583 triệu đồng, năm 2014 ià 12.138 triệu đồng Chia theo cấu: Theo nguồn kinh phí: Ngân sách trung ương 67.074 triệu đồng, chiếm 64%; ngân sách địa plnrorng 37.509 triệu đồng, chiếm 36% X « Chia theo hoạt động: + Tuyên truyền, tư vấn học nghề việc làm: 811 triệu đồng; + Điều tra, khảo sát dự báo nhu cầu dạy nghề: 652 triệu đồng; + Thí điềm mơ hình dạy nghề cho lao động nông thôn: 4.016 triệu đồng; + Tăng cuờng sớ vật chất, trang thiết bị dạy nghề: 62.340 triệu đồng; + Phát triển chương trinh, giáo trinh học liệu: 580 triệu đồng; + Phát triển giáo viên, cán quán lý: 140 triệu đồng; + Hỗ trợ !ao động nông thôn học nghề: 28.125 triệu đồng; + Giám sát đánh gịá tình hình thực Đề án: 908 triệu đồng; + Hỗ trợ hoạt động quán dạy nghề, hội giảng, hội thi: 1.607 triệu đồng + Đào tạo, bồi dư&ng cán công chức xã: 5.403 triệu đồng Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chứcxã Giai đoạn 2010- 2014, mờ 28 lớp đào tạo, bồi dư&ng cho cán bộ, công chức xă với tồne số 67 ' nguờí, năm 2014, mở 09 lớp vớí tổng số 233 người Nội dung đáo tạo tập trung váo ỉiồi dưỡng nâng cao trinh độ chuyên môn, kiến thức quản nhà nuớc, kỹ điều hành cho cán công chức nhằm đáp ứng yêu cầu theo vị tri việc làm Cơng tác đào tạo, bồi dũng cán công chức cấp xã đạt kết bước đẩu, góp phần nâng cao chấl lượng hiệu hoạt động cùa hệ thống trị cấp xã Sau khóa đảo tạo, chất lượng (hum mưu cán bộ, công chức xã cấp ủy, chinh quyền địa phưcmg nâng cao Đa góp phản năm: cấp hiệu công tác chi đạo, điều hành quản đội ngũ cán Đảng úy, quyền cấp xã Tuy nhiên, q trình triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán công clúrc xã găp mơt số khó khăn như: việc tổ chức lớp bồi dưỡng chủ yếu học tập trung tinh cán cữ hoi' gặp nhiều khó khăn việc thực cơng việc chuyên môn xã số lượng cắn bộ, công chírc đươr đào tạo bồi dưỡng theo Đề án 1956 hàng năm thấp so với nhu cầu tạo địa phương 23 Đánh giá thực trạng quản nhà nirớc đào tạo nghề cho lao động nông thơn tình n Rái • Những mặt đạt • Nhờ có quan tâm, chi đạo thường xuyên Tinh úy, Hội đồng nhân dân, UBND tinh lao đươi chuyển biến tích cực nhận thức điều hành cấp, ngành, tổ chức trị - xã liội vá người lao động vai trò dạy nghề nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cẩu phát triền kinh tế • lệ thống văn bàn chi đạo, hướng dẫn cùa cấp ùy Đàng, quyền, ngành chức tinh đưọc ban hành tuơng đối đầy đù kịp thời làm sớ cho việc triền khai hoạt động Đề án đào tạo nghe cho lao động nơng thơn • Dã phê duyệt Quy hoạch phát triển dạy nghề tinh Yên Bái đển năm 2020, Quy hoạch phát triển nhãn lục tinh Yên Bái đến năm 2020, Đề án đào tạo nghề cho lao động nồng thôn tinh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 làm sờ đè định hướng hoạt động dạy nghề tồ chức hc-ạt động dạy nghề cho lao động nònL> thơn theo nhu cẩu cùa nến kinh tế • Yên Bái )à số địa phưong thực sớm việc đặt hàng dạy nghề cho lao động nơng [hòn tạo bồi dưỡng cán công chức xã phân cấp mạnh cho địa phương q trình thực • Mạng lưới sớ dạy nghề cúng cố, hồn thímh việc sáp nhập trung tâm dạy nghơ trung tâm giáo dục thường xun hưóng nghiệp dạy nghề huyện, thành phố • Quy mơ đáo tạo nghề cho lao động nòng thơn ngày cài thiện số lượng chất lượng, hình thức phương pháp đào tạo ngày đa dạng theo hướng gắn với Ìihu cầu nguời học, nhu cầu sử dụnẹ cùii doanh nghiệp cùa kinh tế • Đã xây dựng nhiều mơ hình dạy nghề cho lao động nông thôn Tồng cục Dạy nghề, Hiệp hội dạ\ nghề Việt Nam Sớ LĐTB&XH triển khai huyện, thị xã, thành phố • )ạy nghe bước đầu gắn kết với nhu cầu, địa chi sứ dụng cùa doanh nghiệp nghề may công nghiệp, dà tạo việc làm cho 600 iao động khu cơng nghiệp may Thịnh Hưng, n Bình dự kiến tao việc làm cho hàng ngàn lao động nhà máy Khu công nghiệp Trấn n, n Bình thức V.IO hoạt động ơn định • • • • • • • • • • • • • • • • năm tới J.2 Những tồn tại, yếu nguyên nhân Cõng tac tuyên truyền nhận thức dạy nghề, học nghề chưa thực sâu rộng, hiệu quà, đặc biệt la lai d\a bàn vùng cao nhu TvạmTấu, Mù Cang Chái; vói ổó tành độ nhận thúc cùa người dân thấp, co tư tirờng trông chờ vào bao cấp từ ngân sách nhà nước Tinh chưa cò chế chinh sách, quy định cụ thể doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp có sứ dụng nhiều lao động nơng thơn trách nhiệm việc phối hợp với sở đào tạođảo tạo nghề cho lao động trước đưa vào sử dụng Công tac xã hội hố dạy nghề triền khai thực chậm, lượng vốn huy động từ doanh »thiệp tò chức, cá nhân, người học nghề thấp Tuy triển khai thực nhiều dự án đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn mức kinh phi dược ngân sách hỗ trợ thấp chậm điều chinh phù hợp qua năm, lớp dạy nghề chưa thục có sức tliu hút ngưòi học Quán Nhà nước ặạy nạhề chồng chéo: Các trường, trung tiìm dạy nghề sớ chuyên dạy nghề sớ LĐTB&XH quản Các sớ khác có tham gia hoạt động dạy nghề Sở Y lê Sơ Nóng nghiệp Phái triển nông thôn quản nên việc chi đạo chung chuyên ngành đào tạo clura chuyên sâu Hệ thống sở dạy nghề cúa tinh đẵ hình thành phát triển, tụy nhiên hệ thống sớ dạy nghề ngồi cơng lập ít, sở dạy nghề chưa đáp ứng đú yêu cầu đào tạo cung cấp lực ỉượng iao động có trình độ chun mơn lộ thuật cho ngành kinh tế cùa tinh nhu cầu địa phucmg cận Điều kiện sờ vật chất sở dạy nghề thành lập số trung tâm dạy nghề giáo dục thường xun cấp huyện nhiều khó khăn, thiết bị dạy nghề chua đẩu tư đồng Các trường dạy nghề, trung tâm dạy nghề tình thiếu biên chế giáo viên dạy nghề nên gặp khó khăn việc xếp giăng dạy, đặc biệt trung tâm dạy nghê câp huyện (chưa đủ 01 giáo viên hũu/01 nghề) Đội ngũ giáo viên trường dạy nghề đào tạo, bồi dư&ng thường xuyên, đặc biệt đào tạo bồi dưỡng nước nghề đầu tư trọng điểm cấp quốc tế, khu vực Asean, quốc gia đo kinh phí đầu tư hàng năm thấp, trường chủ yếu ưu tiên cho đầu tư sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo Công tác quản lý, việc đổi mục tiêu, phương pháp dạy nghề, phương pháp dạy học cùa giáo viên theo hướng tích cực, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào thực tế giáng dạy, sử dụng mơ hình, dụng cụ, học liệu trực quan chưa sở dạy nghề quan tâm mức Tuyển sinh dạy nghề trường dạy nghề gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tuyển sinh trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề Chi tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn chưa đáp ứng đù so vói nhu cầu đào tạo Huyện Việc ký kết hợp đồng bên đom vị đặt hảng dạy nghề, đơn vị tố chức đào tạo nghề, doanh nghiệp (trên địa bàn tinh n Bái chù yếu doanh nghiệp vừa nhó), nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo không nhiều Công tác giới thiệu việc làm sau học nghề làm việc ngồi tinh gặp khó khăn quan quàn chưa có động việc tìm kiếm, giới thiệu việc làm phía người lao động (đặc biệt người dân tộc thiểu số) thiếu thích ứng vói điều kiện, tác phong còng nghiệp Một số cán quản đào tạo nghề cấp huyện chua đủ kinh nghiệm chưa chuyên sâu Sự phối hợp sỡ đào tạo nghề với địa phương, ngành ỡ số cấp, • • ngành có lúc chua chặt chẽ Kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho dạy nghề hàng năm thấp ngân sách tinh nhiều khó khăn nên số lao động hỗ trợ học nghề theo sách Đề án 1956 chưa đáp ứng so với nhu cầu đào tạo cùa huyện, thị xã, thành phố CHƯƠNG III GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN NHÀ NƯỚC VẺ ĐÀO TẠO NGHÈ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI TỈNH YÊN BÁI Định hirớng phát triển đào tạo nghề cho lao động nơng thơn tình YSn Bái Định hướng phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 Quan điểm phát triển Phát triền KT-XH cùa tinh Yên Bái phái phù hợp quy hoạch phát triến ngành, lĩnh vực vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ định hướng nuớc Huy động cao nguồn lực, khai thác có hiệu quà tiềm năng, mạnh cùa tinh người, đất đai nguồn tài nguyên khác; chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng CNH - HĐH • Mục tiêu phát triển Tinh đề mục tiêu chung cho ngành quản đào tạo nghề đến năm 2020, Yên Bái bán trỡ thành tinh công nghiệp trung tâm phát triển vùng miền núi phía Bắc; đầu mối giao thông vận tài, nằm hệ thống điểm du lịch vùng miền núi phía Bắc Duy tri tốc độ tăng trướng kinh tế hợp bền vững Trong tập trung phát triển mũi đột phá: Sản xuất công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đầu tư phát triển vùng động lực kinh tế thánh phố Yên Bái huyện Vãn Chấn; đầu tư đồi thiết, bị, nâng cao trình độ cơng nghệ, tạo khối lượng sản phẩm lớn, chất lượng cao, có ưu cạnh tranh xuất khẩu; tăng nhanh tỷ trọng du lịch ngành dịch vụ; đẩy mạnh phât triển chẵn ni • Dự báo nhu cầu phát triền nguồn nhân lực • Dự báo cung lao động Giai đoạn 2011-2020 tốc độ tăng dân số bình qn tính n Bải 1%/năm, đến năm 2020 dân số tinh đạt 814,5 ngàn người Như năm trung bình cần giải việc làm,mới cho 5.000 - 6.000 người bước vảo độ tuổi lao động Với xu hướng phân bố lại lao động theo yêu cầu phát triển KT-XH, lao động khu vực nơng thơn độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề chuyển sang làm việc lĩnh vực công nghiệp, xây đựng dịch vụ, tỷ lệ lao động lĩnh vực nơng lâm nghiệp có xu hướng giảm dần • Dự báo ve cẳu lao động lĩnh vực đến năm 2020 • sổ lượng: Dự báo đến năm 2020: Nhu cầu lao động tham gia ngành kinh tế 460 ngàn người (tăng 25 ngàn người so với năm 2015) • chất lượng lao động: • Đến năm 2020: Dự báo có khoảng 60% lao động qua đào tạo, tương ứng vởi 279,8 ngàn lao động (tăng 81 ngàn so với năm 2015 tăng 163,6 ngàn so năm 2010), lao động qua đào tạo nghề chiếm 40%, đào tạo chuyên nghiệp chiếm 20% • 3.1.2.3 Tác động cùa đào tạo nghề cho lao động nông thôn tới phát triển KT-Xtì tạì tình n Bái • • • Trong bối cảnh kinh tế hội nhập nhũng tác động giáo dục thông tin tuyên truyền ngày mạnh mẽ, xuất xu hướng việc lựa chpn nghề nghiệp Công tác đáo tạo naliề cho lao động nơng thơn góp phần tạo lực lượng lao động có trinh độ chuyện inơn, có tay nghể tiếp thu khoa học kỹ thuật, có bản, nhanh chóng tiếp thu khoa học kỹ thuật mới, sẵn sàng đề tham gia vào chưong trinh phát triển kinh tế - xã hội cùa địa phương tham gia xuất lao động có chất lựưna với chi phí thấp hạn chế sứ đụng lao động bên Các kết quà đào tạo nghề cho lao động nôn thôn năm qua góp phần làm giảm tỳ lệ thất nghiệỹtrên^ịa bàn tinh lao động qua đào tạo tìm kiếm nhiều hội nghề nghiệp hơn, bước nâng cao chất lượng sống klii đirợc đào tạo có điều kiện tiếp cần với cơng việc có thu nhập cao hcm, bước nàng cao chắt lưmig sống Từ đó, ngược lại tá; động đến ti.êu dùng, thúc đầy kinh tế phát triền • Định hướng phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Yên Bái Thực Chi thị số 27'CT/TU ngày 05/7/2010 cùa Tinh ủy Yên Bái tăng cường lãnh đao chi đao thực Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” UBND tinh Yên Bái quyêt đinh 'ò 625 /QĐ-UBND ngày 09 tháng năm 2011 việc phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nône thôn tinh Yên Bái đến năm 2020” đặt mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động thực sau • Mục liêu chung: • Nâng cao quy mô đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh, giai đoạn 2011 2020 đào tao nghè cho khoảng 160.000 ngườỉ • Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức xã có lĩnh trị, có trinh độ, lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản thực thi công vụ • Nâng cao chất lượng, hiệu quà, gắn dạy nghề với tạo tạo việc làm nhằm nâng cao thu nhãp cún lao động nông thôn, chuyển dịch cấu lao động phục vụ nghiệp CNHHĐH nông nghiệp, nông thơn • Mục tiêu cụ thể: • Giai đoạn 2016 - 2020: đào tạo nghề cho 88.000 lao động nông thơn (binh qn 17.600 người năm) • Lĩnh vực dạy nghề: Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung đào tạo ngành nghề truyền thống ngành nghề có thê mạnh cúa địa phương theo hướng chuyên canh nhằm nâng cao trình độ kiến thức khoa học kỹ tluiật cho nông dân để áp đụng vào sản xuất, nầng cao suất lao động Lĩnh vực phi nông nghiệp, tập trung đào tạo ngành nghề mạnh cùa tinh khai thác, chõ biến khoáng sản, chế biến nông, lâm sàn Đào tạo ngành nghề phục vu cho phái triền ngành công nghiệp cùa tĩnh theo định hướng phát triển cùa tinh địa phương • Phương thức dạy nghề: Kết hợp đào tạo quy, tập trung sờ dạy nghề với đào tạo lưu động lại xã, thôn bán Đào tạo thuyết gắn với thực tế thực hành trường, doanh nghiệp, sớ sàn xuất, làng nghể cho pliii hợp với đặc điểm sinh trưởng, phát triển cùa trồng, vật nuôi thực tế sản xuất đề nàng cao kỹ niinp nghề khả vận dụng vào điều kiện thực tế người học • Các hoạt động cùa để án • Giãi pháp CO' l>ãn nhằm hoàn thiện quàn lỷ nhà nước đào tạo nghề cho lao động nống thôn lúa tinh 12.1 Nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền nhận thức dạy nghề, học nghề giíii đoạn • Nâng cao nhận thức cùa cấp, ngành đến người dàn trương, sách Dànạ Nlià nước hoạt động tạo nghề cho lao động nơng thơn • Nàng cao nhận thức cùa doanh nhân lợi ích đào tạo nghề cho lao động nông thôn phát triển cùa doanh nghiệp, từ chủ động tham gia, đóng góp vào hoạt động đào tạo nghề ỉnnỉi tlúrc tổ chức liội thào, hội nghi, đối thoại với doanh nhân, ngày hội việc làm • Biên soạn tài liệu tuyên truyền đến người dân trương ciui Đảng Nhà nước kế Ikiacl), mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn cùa tinh đến tùng sò đào tạo nghề đến lao Jộng nông thôn Tuyên truyền sách ưu đãi cùa nhà nước đối VỚI lao động nơng thơn tham gia Jao lạo nghề • Nâng cao lực cùa quan chuyên môn tham mưu cao hiệu Ịuã pli ối h ọp CƯ quan nhà nước liên quan tới công tác đào tạo nghề chừ lao động nông thôn • Tăng cường vai trò lãnh đạo, chi đạo cùa Đảng quyền cấp việc triển khai thực hiên công lác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn địa phuơng, phát huy vai trò tổ chức đoàn thể cõng tac lạo nghề • Trong tritth thực hiện, tinh cần phải phân cấp rõ trách nhiệm, phân công công việc cụ thể t cp unh ờô huyn, xó o to, tuyn dụng đội ngũ cán có đũ lực, trinh độ chun mơn, thực tốt vai trò tham »mu cho cấp có thẩm quyền nhũng vấn đề liên quan công tác đàC' tạo nghề cho lao động nơng thòn tun plurơng hướng xây dựng tẩm nhìn cơng tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn cua tinh • Tỏ đúrc chương trinh hội nghị, hội thào tim biện, pháp phối hợp giíii tồn tại, khó khăn cũa cư quan liên quan phạm vi lĩnh vực cơng tác cùa còng tác đào tạo nghề cho lao đùng nơna thơn • Đây mạnh cơng tác tra, kiếm tra, quy định chế độ trách nhiệm tra, kiểm tra, xử vi phạm cua cấp, đồng thời phát huy dân chù co sờ đề giám sát công việc qiiản dạy nghề cấp Thtrc kiểm định chất lượng dạy nghề; kiềm tra, đánh giá cấp văn bầng chứng chi nghề • Đối sách chế quàn sở dạy nghề • Các sớ dạy nghề tự xây dựng kế hoạch, tố chức máy, chi thường xuyên chi đâu tư dược giao quyền dinh số lượng người làm việc, vay vổn tín dụng ưu đẵi cùa nhà nước duọc hỗ trợ lãi suất cho dự án đầu tư sừ dụng vốn vay cùa tồ chức tín dụng theo quy định iự định mức trích quỹ bổ sung thu nhập • Dồi vói sớ dạy nghề ngồi cơng lập, thực khuyến khich phá: triển theo hướng hỗ trợ co iờ vặt chất, thiết bị, đồi chế hoạt động theo qui định Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 2006 cua Chinh, pliú sách khuyến khích phát triển sớ cung img dịch vụ ngồi cơng lập Nhà nước hỗ trợ ban đầu có thời hạn cho sờ đào tạo nghề cơng lập chuyển sang loại hình ngồi cơng lập thực miễn giàm thuế, cho vay ưu đãi ; thực đơn giàn thủ tục hành việc thành lập sở đào tạo nghề ngồi cơng lập; hồn thiện quy định mơ hình, quy định chế độ tài trách nhiệm sở đào tạo nghề ngồi cơng lập • Các sờ dạy nghề khơng phân biệt hình thức sở hữu công lập hay tư nhân cần đối xứ binh đẳng chù trương, sách ưu đãi nhà nước, quy định pháp luật doanh nghiệp • Tăng cường đầu tư sỡ vật chầ đáp ứng yêu cầu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn • Đối với vùng kinh tế phát triền thành phố, thị xã doanh nghiệp, đơn vị kinh tế có nhu cầu đào tạo nghề cho doanh nghiệp thực theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá, nhà nước không hỗ trợ Tăng cường đầu tu trang thiết bị, kết cấu hạ tầng, nâng mức kinh phí hỗ trợ dạy nghề phù hợp cho sở dạy nghề địa phưong, cho trường điểm trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, trường Trung cấp nghề Lục Yên trung tâm dạy nghề huyện Đặc biệt, cẩn trú trọng việc mua sắm thiết bị đại, tiên tiến nhằm đào tạo lao động có chất lượng cao • Đổi chế kế hoạch tài đào tạo nghề từ ngân sách cúa tinh theo hướng tập trung vào sờ trọng điểm, ngành nghề trọng điểm cho lao động nơng thơn • Phần kinh phí nhà nước hỗ trợ cho lao động nông thôn học nghề để thực sách xã hội như: Trợ cấp xã hội, học bồng, hỗ trợ tiền ân, ờ, lại không chuyển cho người học nghề mà chuyền cho sờ dạy nghề quàn để chi trả cho đối tượng học nghề sở dạy nghề thuộc thành phần kinh tế địa bàn tinh • Đổi sách huy động vón • Huy động đóng góp cùa nhân dân thơng qua hinh thức thu học phí, lệ phí Chế độ học phí đổi băn theo hướng phần hỗ trợ Nhà nước theo khà ngân sách, học phí cần bảo đám trang trài chi phí cần thiết cho giảng dạy, học tập có tích lũy đầu tư phát triển sớ vật chất, bước đù bù đắp chi phí đào tạo việc điều chinh học phí phải dựa sớ tính tốn xác định chi phí đơn vị cùa ưinh độ đào tạo với việc điều tra mức sống lao động nông thôn tùng địa phương • Huy động nguồn vốn đầu tư từ nội sờ đào tạo nghề Khuyến khích sỡ đào tạo nghề thành lập doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực dịch vụ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học chuyến giao công nghệ, mang lại nguồn thu cho sỡ đào tạo • Tăng cường mối quan hệ sở đào tạo nghề với doanh nghiệp đề doanh nghiệp tham gia vào đào tạo chia sẻ kinh phí đào tạo Phát triển đào tạo nghề doanh nghiệp • Khuyến khích đóng góp, tài trợ tổ chức cá nhân tinh cho đầu tư phát triển đào tạo nghề Thành lập Quỹ hỗ trợ đào tạo nghề Quỹ hình thành sớ tổ chức, cá nhân tuyền dụng lao động qua đào tạo đóng góp • Huy động mờ rộng nguồn vốn đầu tư nước dạng viện trợ, hợp tác quốc tế đào tạo nghiên cứu khoa học cần phải chủ động vay vốn tổ cfiỵrc quốc tế nhằm đáp úng nhu cầu đầu tư ngày tăng cho hoạt động đào tạo nghề cho lao động nơng thơn • Chính sách đất đai Trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tinh năm phái có kế hoạch bố trí đất đai đề xây dựng sở dạy nghề địa bàn vị trí thuận lợi phù hợp với yêu cầu phát triển kinh te cũa địa phuơng Cụ thể hóa việc sừ đụng đất cùa doanh nghiệp mở sờ dạy nghề, Luật Giảo dục nghề nghiệp nêu rõ quyền nghĩa vụ cùa doanh nghiệp, quyền mờ sở dạy nghề, tham gia trinh đào tạo Luật nói rõ doanh nghiệp mờ sớ dạy nghề miễn thuế sừ dụng đất, nhập trang thiết bị cho dạy nghề Điiu chưa tình trọng, cho dù mang lại lợi ích cung cấp nguồn nhân lực chỗ • Đồi mói chinh sách với đội ngũ giáo viên • Tiến hành điều tra, kháo sát, đánh giá đội ngũ giáo viên cán quản dạy nghề để có kế hoạch đào tạo tuyển dụng đáp ứng yêu cầu số lượng, chất luợng cấu nghề đào tạo Tăng cường biên chế giáo viên dạy nghề cho trường, trang tâm dạy nghề công lập • • • • • • • • • • • • • • • • • Có sách khuyến khích thu hút nghệ nhân, nhà khoa học, cán kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao doanh nghiệp sở sản xuất kinh doanh, trung tâm khuyến nông - lâm - ngư, nơng dân sàn xuất giói có nguyện vọng làm giáo viên dạy nghề để tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn lâu dài, cần xây dựng chương trình đào tạo giáo viên dạy nghề cho nơng dân, ngối kiến thức chun mơn vững vàng, kỹ tay nghề thành thạo, cần có phương pháp giàng dạy phù hợp với người nông dân: phương pháp sư phạm, phương pháp khuyến nông, tổ chức lớp học, phương pháp đánh giá nhu cẩu đào tạo, phát triển tài liệu Tố chức cho giáo viên học viên tham quan mơ hình khuyến nơng, lâm điển hinh tinh Chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên có trình độ cao, có khả tiếp thu công nghệ tiên tiến để áp dụng vào giảng dạy Xây dựng điều chỉnh chinh sách có đề thực tạo động lực khuyến khích thu hút lực lượng giáo viên làm việc sở dạy nghề (đặc biệt hai huyện Trạm Tấu Mù Cang Chãi) Tiếp tục ký hợp đồng dài hạn với giáo viên có trình độ, có kinh nghiệm giảng dạy, nhiệt tình tâm huyết với nghề vầ cần có chế độ tiền lương thỏa đáng để họ yên tâm công tác Ký hợp đồng với giáo viên thinh giảng tham gia lớp kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; ký kết với thợ kỹ thuật lành nghề làng nghề địa phương Gắn công tác đào tạo nghề lao động nông thôn với công tác giải việc làm sau đào tạo Cẩn đỗi tăng cường hoạt động điều tra, kháo sát dự báo nhu cầu học nghề lao động nông thôn, sớ đào tạo nghề phải xác định ngành nghề đào tạo gắn với nhu cầu sử dụng lao động cùa doanh nghiệp lục sờ dạy nghề; bổ sung danh mục nghề đào tạo theo nhu cầu thực tế lao động xã, huyện, thị trấn địa bàn tinh, từ xây đựng kế hoạch phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xẵ hội cùa địa phương Tổ chức diễn đàn để người dân có hội tiếp xúc với doanh nghiệp Qua đó, tạo cho người dân hướng mớ định chọn nghề cho phù hợp Phát triển nhân rộr:g mô hình gắn dạy nghề với vùng nguyên liệu: trinh tồ clìức da\ nghề cho lao động nơng thơn, cần xác định dạy nghề phải gắn với vùng nhiên liệu, tim đầu cho sàn phâm Với nghề phi nơng nghiệp, vấn đề tạo việc làm có áp lực gay gắt hơn, việc liên kẽt nha nông, doanh nghiệp vả nhà truimg để đào tạo nghề yêu cầu mờ lớp Xây dựng trung tâm phân tích, dự báo nhu cầu thị trường lao động; phân ticli tác động cùa nsuồn nhân lực tới phát triền kinh tế - xă hội đja phương Đồi chương trình học ' ' Do tính đa dạng vùng miền tính đặc thù cùa người nơng dân lao động nơng thơn (trình độ học vấn khơng đồng đều, lao động theo mùa vụ, thói quen canh tác) nên việc tổ chức klióa đào tạo nghè phái linh hoạt chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, phưcmg thức đào tạo, phương pháp truyền đat Kết hợp “truyền nghề” với đào tạo quy quy mơ lớp học đào tạo nghề cho nông dân chi nên 25-30 ngirời phú hợp, nhằm đàm báo chắt luợng dạy học, phát huy khả tham gia cùa người học trinh trao đồi kinh nshiêm kiến thức Tiếp tục phát triển chưcmg trình giảng dạy theo mơđun lấy thực hành Giáo viên dạy nghè nơng nghiệp phải có kinh nghiệm sản xuất nơng nghiệp có khả thực hành tốt Do đặc trưng đào :ạo nghề đặc điểm người học nghề lao động nông thôn nên chương trinh cần xây dựng đàm bào tính hệ thống, đơn giản, dễ hiểu, ngắn gọn Để người nông (lân trớ thành lao động nông nghiệp đại, song song với viẽc truyền đạt kiến thức, kỹ nghề nghiệp cần trang bị cho họ kỹ mềm kiến tlúrc tiêu chuẩn an loàn sản phẩm, thị trường, kiến thức kinh doanh điều kiện hội nhập • Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố dạy nghề, huv động tham gia cũn tồn xâ hội vào cơng tác đào tạo nghề • Khuyến khích thành lập sỡ dạy nghề ngồi cơng lập, tăng số lượng học sinh đirợc đào tao tai sỡ dạy nghề ngồi cơng lập; khuyến khích sờ dạy nghề liên kết với trường cùa Trung ươm: tinh để đào tạo nghề cho lao động có nhu cầu học nghề mà địa phương chưa đù đào tao nhằm tăng tỳ lệ học sinh ctào tạo theo hình thức xã hội hố • Nâng cấp, nâng cao lực sở dạy nghề có, thành lập thêm trung tâm dạy nghê tất huyện, thị xã, thành phố phù hợp với quy hoạch tinh Phát nhân rộng điển liinh q trình xã hội hóa đạy nghề • Hơ trợ đào tạo nghề theo chiến lược xuất lao động • Tăng cường phối hợp quyền địa phương cấp xã, phường, thị trấn với doanh nglnêp hoạt động dịch vụ tuyển lao động địa bàn • Tạo liên kết chặt chẽ doanh nghiệp xuất lao động với trung tâm giới thiệu việc làm sỡ đào tạo nghề cùa tinh nhằm đào tạo lao động có tay nghề, ký luật trước xxiất khấu lao đông • Hỗ trợ người )ao động học bổ túc văn hóa, học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết đí tham gia xuất lao động • Các cư sớ dạy nghề cho xuất lao động cần vay vốn tít; dụng ưu đãi để đầu tư tăng 1|U\ mò tạo • Có sách hồ trợ người lao động sau xuất lao động nước hạn hỗ trọ do;mh nghiệp tuyển Ìiliiều lao động làm việc nước ngoài, khuyến khkh doanh nghiệp địa ban tinh tham gia dịch vụ đưa người lao động làm việc có thời hạn nước ngồi • KÉT LUẬN Dặc điếm nước ta nước nông nghiệp, phần lớn dân cư sống nông thôr (gần 70% dân số cà nuớc), việt thục CNH - HĐH Nông nghiệp nông thôn điểu kiện tiên để đưa nước ta thành nước CNI1 - HĐH vào năm 2020 Do đó, đào tạo nghề cho lao động nông thôn cẩn thiết nhằm nâng cao chất ỉuụng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu CNH HĐH Nông nghiệp, Nông thôn Qua nghiên cứu đề tài "Quail K nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn tinh Yên Bái”, luận văn rút số kỏt luận chù yếu san : Luận văn đă hệ thống vấn đề luận đào tạo nghề quiin nhà nước với đào tạo nghê, sụ cân thiết QLNN đào tạo nghề cho lao động nông thôn riội dung cùa QLNN đào lạo nghề cho lao dộng nông thôn Luận vãn đưa mõ hình tiêu biiỉu đào tạo nghề cho lao đõiiy [lông lltôn nước địa phương nước đề nghiên cứu áp dụng cho công tác đào tạo nghe cho lao động nông thôn tinh Yên Bái Những vấn đề để cập Luận Văn thực với mục đích đánh giá thực trạng quan ly nhà nước vể đào tạo nghề cho lao động nông thôn cùa tinh Yên Bái từ năm 2010 đến năm 2014 uận vãn dà đưa phân tích đẩy đủ nội dung QLNN đào tạo nghề cho lao động nông Những nghicii CULI đề cập tới vấn đề mang tính thuyết làm sờ cho phân tích đánh giá thực Hạng còng tác qn nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn cùa tinh cà mặt số lượng chất luơm; đanh giá thành tựu quan ngại đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũa tình qua irmh phát triển KT-XH địa bàn tinh Yên Bái Trẽn co sớ nghiên cứu đó, luận văn đề xuất giái pháp, phưonịị hưcmg phát triển để nâng cao t òng tác quản nhà nước đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng nhu cẩu phát triển KT-XH cua tinh thời gian tới Căn vào Quy hoạch phát triền kinh tế xã hội cùa tinh, Kế hoạch phát triển kmh tế \à iiội đến năm 2020, nghiên cứu dự báo nhu cầu đào tạo nghề cho lao động nơng thơn đến lũm -020, qua đưa giải pháp xây dựng chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn số luọng va chất lượng dáp ứng đòi hòi cùa trinh phát triến Dẽ chiền lược thực ghát hụy hiệu đòi hói nỗ lực lớn quan quản nhà mioc, cac tô d\ức cá nhân nhằm triển khai đồng nhóm giài pháp phù hợp, góp phần thực đua cõng lác đáo tạo nghề cho lao động nông thôn thực trở thành nhân tố tích cực nhằm phát huy ucim »ăng vẻ nguồn nhân lực cùa địa phương, nguồn nhân lực qua đào tạo nghề cờ chất luợng nhân tố quvểt đinh tới thắng lợi cùa q trình CNH - HĐH tác động có hiệu quà vào phát triền kinh tế - xã hội tinh Yẽi) Bái tương lai./
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động phổ thông tại tỉnh Yên Bái, Quản lý nhà nước về đào tạo nghề cho lao động phổ thông tại tỉnh Yên Bái

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn