TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ

12 198 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2018, 10:53

TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ TUYỂN 100 CÂU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỪ CÁC CAO THỦ HOÁ Câu 1: Điện phân dung dịch gồm Cu(NO3)2 1M NaCl 0,5M điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện I = 9,65A đến khối lượng dung dịch giảm 20,125 gam dừng điện phân Dung dịch sau điện phân màu xanh hòa tan tối đa 10,85 gam Fe, biết có khí NO sinh sản phẩm khử NO3- Thời gian điện phân là: A 3500 giây B 4000 giây C 3000 giây D 4500 giây Câu 2: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, BaO Al2O3 vào nước dư, thu 2,688 lít khí H2 (đktc) dung dịch Y Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào Y, phản ứng biểu diễn theo đồ thị sau: Số mol kết tủa 3a a 0,36 0,88 1,06 Số mol HCl Giá trị m A 28,98 gam B 38,92 gam C 30,12 gam D 27,70 gam Câu 3: Cho 86,3 gam hỗn hợp X gồm Na, K, Ba Al2O3 (trong oxi chiếm 19,47% khối lượng) tan hết vào nước, thu dung dịch Y 13,44 lít H2 (đktc) Cho 3,2 lít dung dịch HCl 0,75M vào dung dịch Y Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 54,6 B 23,4 C 27,3 D 10,4 Câu 4: Hoà tan m gam hỗn hợp Al, Al2O3, Al(OH)3 oxi chiếm 49,741% khối lượng hỗn hợp dung dịch HCl vừa đủ thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch X ta có đồ thị bên Mặt khác cho m gam hỗn hợp tác dụng với dung dịch HNO3 lỗng dư thu 0.67lít khí NO(đktc) dung dịch chứa 203,22gam muối Giá trị m A 62,53 B 72,95 C 31,27 D 52,11 Câu 5: Hỗn hợp X gồm propin, isobutilen, neopentan, đietylaxetilen, propen, đivinyl Đốt cháy hoàn toàn 0,175 mol X cần vừa đù V lít O2 (đktc), thu 41,47 gam hỗn hợp CO2 H2O Mặt khác, hiđro hóa hồn tồn 7,64 gam cần vừa đủ 4,7488 lít H2 (đktc) Giá trị cùa V gần với giá trị sau đây? A 22,0 B 22,5 C 23,0 D 23,5 Câu 6: Hai chất X, Y hai hexapeptit mạch hớ, đồng phân cấu tạo cùa nhau, tạo từ Gly, Ala Val Thủy phân khơng hồn tồn hỗn hợp E gồm a mol X a mol Y Cô cạn dung dịch sau phàn ứng, thu 41,32 gam hỗn hợp F gồm 0,03 mol Gly-Gly-Gly; 0,02 mol Ala-Ala-Ala; 0,01 mol Val-Gly; 0.02 mol Ala-Gly; 0,01 mol Val-Ala; x mol Gly; y mol Ala; z mol Val Giá trị cùa a A 0.02 B 0,03 C 0,04 D 0,05 Câu 7: Hỗn hợp X gồm (CHO)2, C2(CHO)2, HOOC–CC–COOH (COOH)2; Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 (đun nóng), thu 32,4 gam Ag Trung hòa hết m gam X cần dùng 50 ml dung dịch KOH 1M Đốt cháy hết hỗn hợp Z gồm m gam X m gam Y cần dùng vừa đủ 0,457 mol O2, thu 0,532 mol CO2 Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 7,0 B 8,0 C 9,0 D 10,0 Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp T gồm hai ancol X Y đơn chức, mạch hở (MX < MY, số mol X nhỏ số mol Y) cần dùng 16,8 lít khí O2 (đktc) Mặt khác, dẫn 0,85 mol T qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 39,61 gam Đun nóng 0,25 mol T với H2SO4 đặc, thu 4,32 gam ba ete có số mol Hiệu suất phản ứng tạo ete X Y A 40% 30% B 60% 40% C 50% 20% D 30% 45% Câu 9: Hiđro hóa hồn toàn m gam hỗn hợp X gồm anđehit mạch hở, thu hỗn hợp ancol Y Dẫn Y qua bình đựng Na (dư 25% so với lượng cần thiết), sau phản ứng thu 11,2 lít H2 (đktc) hỗn hợp rắn Z Đốt cháy hoàn toàn Z, thu Na2CO3, H2O 16,5 gam CO2 Mặt khác, cho 0,3 mol X tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 (đun nóng), thu a gam kết tủa Giá trị a A 86,4 B 97,2 C 108,0 D 129,6 Câu 10: Cho 25,12 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 Fe3O4 dung dịch HCl lỗng, dư thấy 0,12 mol khí H2 ; đồng thời thu dung dịch X có chứa 50,69 gam muối Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Giá trị gần m A 165 B 160 C 155 D 150 Câu 11: Đốt cháy 16,8 gam bột Fe 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 Cl2, thu 23,94 gam hỗn hợp rắn X (khơng thấy khí ra) Cho tồn X vào dung dịch chứa 0,72 mol HCl, thu dung dịch Y 0,12 mol khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thấy khí NO (sản phẩm khử N+5) m gam kết tủa Giá trị m A 130,26 B 121,74 C 128,13 D 126,00 Cáu 12: Hòa tan hết 20,06 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Al Al2O3 vào nước dư, thu 2a mol khí H2 dung dịch X Cho từ từ dung dịch HC1 đến dư vào X, phụ thuộc số mol kểt tủa số mol HCl biểu diễn theo đồ thị sau: Giá tri cùa a A 0,03 B 0,04 C 0,06 D 0,08 Câu 13: Hòa tan hết 33,18 gam hỗn hợp gồm Mg, MgCO3 Al(NO3)3 dung dịch chứa 1,42 mol NaHSO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 185,72 gam 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2O, N2 H2 Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng 59,2 gam Phần trăm khối lượng N2 đơn chất hỗn hợp Y A 15,9% B 11,9% C 19,8% D 21,4% Câu 14: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe Fe3O4 dung dịch chứa 1,3 mol NaHSO4 0,3 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 180,6 gam 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 8,9 Cho dung dịch NaOH dư vào Y, thấy lượng NaOH phản ứng 54,0 gam Phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 19,3% B 29,0% C 24,2% D 38,7% Câu 15: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe Fe3O4 dung dịch chứa 0,98 mol HNO3, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hòa có khối lượng 65,12 gam 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO N2O Tỉ khối Z so với He 8,2 Cho 600 ml dung dịch NaOH 1,5M vào dung dịch Y, lọc bỏ kết tủa, cô cạn phần dung dịch nước lọc, sau nung đến khối lượng không đổi, thu 60,07 gam rắn khan Phần trăm khối lượng Fe3O4 hỗn hợp X A 32,2% B 24,2% C 48,3% D 18,6% Câu 16: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg Al vào dung dịch gồm 0,03 mol KNO3 0,5 mol H2SO4 (đun nóng) Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y chứa muối trung hồ 3,584 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO H2 có tỉ khối so với H2 4,5 Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,11 mol KOH, lấy kết tủa nung ngồi khơng khí tới khối lượng khơng đổi thu 10 gam rắn Phần trăm khối lượng Mg có X A 30,210% B 26,853% C 33,566% D 31,888% Câu 17: Hòa tan hết 22,77 gam hỗn hợp gồm Mg, Al2O3 Al(NO3)3 dung dịch chứa 1,14 mol NaHSO4, sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch X chứa muối trung hòa có khối lượng 148,71 gam 2,24 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm N2O, N2 H2 Cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng 49,2 gam Phần trăm khối lượng N2O hỗn hợp Y A 23,33% B 55,00% C 73,33% D 27,50% Câu 18: Hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp gồm Mg FeCO3 dung dịch HCl loãng dư thu 20,16 lít hỗn hợp khí X (đktc) Mặt khác hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp cần dùng dung dịch chứa H2SO4 0,25M HNO3 0,75M đun nóng Sau kết thúc phản ứng thu dung dịch Y (trong dung dịch khơng có Fe2+) hỗn hợp khí Z gồm khí khơng màu có khí hóa nâu Tỉ khối Z so với He 8,8125 Cô cạn dung dịch Y thu m gam muối Giá trị m A 148,12 gam B 140,84 gam C 142,72 gam D 144,46 gam Câu 19: X este hai chức etilen glicol với axit cacboxylic no, đơn chức mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp Y gồm X buta-1,3-đien cần vừa đủ 13,44 lít O2 (đktc) thu 0,4 mol H2O Nếu cho 0,1 mol hỗn hợp Y tác dụng với 200ml dd KOH 1M Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam rắn khan Giá trị m là? A.12,2g B 9,8g C.8,2g D 15,4 g Câu 20: Hỗn hợp rắn A gồm Fe, CuO, Fe3O4 oxi chiếm 22,705% khối lượng Hòa tan hết 47,92 gam rắn A dung dịch HCl loãng dư thu dung dịch B chứa 93,84 gam muối Mặt khác hòa tan hết 47,92 gam rắn A dung dịch HNO3 loãng dư thu dung dịch X (không chứa ion NH4+) hỗn hợp khí Y gồm NO N2O có khối lượng 3,48 gam Số mol HNO3 phản ứng A 2,03 B 1,98 C 2,12 D 2,01 Câu 21: Hòa tan hết 116,4 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4 CuO 900 gam dung dịch HNO3 35,0%, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch X chứa muối có khối lượng 373,0 gam hỗn hợp khí Y Cho dung dịch có chứa 4,75 mol NaOH vào dung dịch X, lọc bỏ kết tủa; phần dung dịch nước lọc đem cô cạn sau nung nhiệt độ cao tới khối lượng không đổi thu 320,5 gam rắn Phần trăm khối lượng oxi có Y A 30% B 47,76% C 60% D 35,82% Câu 22: Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa FeCl3 x mol/l; HCl 1,5x mol/l CuCl2 0,3M điện cực trơ tới khối lượng anot tăng 6,08 gam dừng điện phân; đồng thời khối lượng dung dịch giảm m gam Cho AgNO3 dư vào dung dịch sau điện phân thu 31,6 gam kết tủa Giá trị m A 18,86 gam B 24,01 gam C 17,75 gam D 25,02 gam Câu 23: Dẫn V lít hỗn hợp X (đktc) gồm metan, etilen, propin, vinylaxetilen hiđro qua Ni nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 0,25 mol hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 23 Hiđro hóa hồn tồn lượng Y cần vừa đủ 0,9 gam H2 Dẫn 5,6 lít hỗn hợp X (đktc) qua bình đựng nước Br2 dư, khối lượng Br2 phản ứng tối đa A 56 gam B 60 gam C 48 gam D 96 gam Câu 24: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X, thu CO2 có số mol nhiều H2O 0,32 mol Xà phòng hóa hồn tồn m gam X cần dùng 240 ml dung dịch NaOH 1M, thu glixerol hỗn hợp gồm hai muối axit oleic panmitic Giá trị m A 66,56 B 51,48 C 68,64 D 70,72 Câu 25: Cho 0,2 mol bột Fe vào dung dịch X chứa đồng thời Cu(NO3)2 a mol Fe(NO3)3, thu kim loại dung dịch Y chứa muối có khối lượng khối lượng dung dịch X ban đầu (giả thiết nước bay không đáng kể) Giá trị a A 0,100 B 0,150 C 0,050 D 0,020 Câu 26: Hỗn hợp X gồm amino axit Y có dạng H2N-CnH2n-COOH este Z tạo Y C2H5OH Đốt cháy hoàn toàn m gam X lượng O2 vừa đủ, thu N2; 12,32 lít CO2 (đktc) 11,25 gam H2O Giá trị m A 11,30 B 12,35 C 14,75 D 12,65 Câu 27: Hòa tan hồn tồn 18,56 gam hỗn hợp gồm CuO, MgO Al2O3 400 ml dung dịch chứa H2SO4 0,4M HCl 1,5M thu dung dịch X Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch NaOH 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Số mol kết tủa 0,18 1,08 Thể tích dung dịch NaOH 1M (lít) Nếu cho từ từ dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M NaOH 1,2M vào dung dịch X, đến thu khối lượng kết tủa lớn nhất, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu m gam rắn khan Giá trị m A 45,355 B 50,920 C 52,915 D 47,680 Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 15,06 gam hỗn hợp X gồm C3H6(OH)2, C2H5OH, C6H12O6, HOOC-CH2COOH cần vừa đủ 15,68 lít lít O2 (đktc) Hấp thụ sản phấm cháy vào bình đựng nước vơi dư sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch giảm m gam so với khối lượng dung dịch nước vôi ban đầu Giá trị m A 23,58 B 19,04 C 18,62 D 26,6 Câu 29: Hỗn hợp X gồm Al, Ca, Al4C3 CaC2 Cho 15,15 gam X vào nước dư, thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z (C2H2, CH4, H2) Đốt cháy hết Z, thu 4,48 lít CO2(đktc) 9,45 gam H2O Nhỏ từ từ 200ml dung dịch HCl 2M vào Y, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,6 B 19,5 C 27,3 D 16,9 Câu 30: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,2 mol Mg 0,2 mol FeCl3 dung dịch chứa NaNO3 HCl loãng, sau kết thúc phản ứng thu dung dịch X có khối lượng tăng 37,3 gam so với dung dịch ban đầu Dung dịch X hòa tan tối đa 3,84 gam bột Cu, khơng thấy khí Nếu cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy thoát 0,02 mol khí NO (sản phẩm khử N+5); đồng thời thu m gam kết tủa Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 152 B 164 C 156 D 160 Câu 31: Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở có tổng số nguyên tử oxi phân tử 12 Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol X cần dùng 1,14 mol O2, thu CO2, H2O N2; số mol CO2 nhiều số mol H2O 0,12 mol Mặt khác, đun nóng 60,16 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp Y gồm ba muối glyxin, alanin valin Tổng khối lượng muối alanin valin hỗn hợp Y A 15,04 B 3,76 C 7,52 D 5,00 Câu 32: Cho ankan X tác dụng với clo (as) thu 26,5 gam hỗn hợp dẫn xuất clo (mono điclo) Khí HCl bay hấp thụ hồn tồn nước sau trung hòa dung dịch NaOH thấy tốn hết 500 ml dung dịch NaOH 1M Xác định công thức X? A.C2H6 B.C4H10 C.C3H8 D.CH4 Câu 33: Hòa tan hồn tồn 24,64 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba BaO vào nước dư, thu 3,36 lít khí H2 (đktc) dung dịch X có chứa 11,2 gam NaOH Sục 0,45 mol khí CO2 vào X, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa A 13,79 B 23,64 C 19,70 D 17,73 Câu 34: Dẫn 24,8 gam hỗn hợp X gồm ancol metylic, ancol etylic , etylen glicol glixerol qua bình đựng Na dư, thấy 8,736 lít khí H2 (đktc) Nếu đốt cháy hoàn toàn 24,8 gam X cần dùng a mol O2, thu CO2 22,32 gam H2O Giá trị a A 1,08 B 1,05 C 1,06 D 1,07 Câu 35: Hỗn hợp X gồm muối Y (C2H8O4N2) muối Z (C2H7O3N) Đun nóng 21,08 gam X với dung dịch NaOH dư, thu hỗn hợp T gồm hai khí có khả làm q tím ẩm hóa xanh Tỉ khối T so với metan 1,4375 Nếu cho 21,08 gam X tác dụng với dung dịch HCl lỗng, dư thu dung dịch có chứa m gam hợp chất hữu Giá trị m A 23,68 B 19,58 C 15,30 D 16,20 Câu 36: Nhiệt phân hoàn toàn 31,72 gam hỗn hợp gồm Mg(NO3)2, Fe(NO3)3 Cu(NO3)2, thu hỗn hợp rắn Y 10,64 lít (đktc) hỗn hợp khí Z Cho tồn Y vào dung dịch HCl loãng, dư thu dung dịch chứa m gam muối Giá trị m A 21,65 B 22,60 C 21,40 D 22,30 Câu 37: Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở (phân tử chúng có số nguyên tử cacbon) este -amino axit Đun nóng 25,52 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol etylic hỗn hợp Y gồm ba muối glyxin, alanin valin Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 14,84 gam Na2CO3 1,86 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O N2 Nếu đốt cháy hoàn toàn 25,52 gam X cần dùng 1,365 mol O2 Phần trăm khối lượng peptit có khối lượng phân tử nhỏ hỗn hợp X A 26,1% B 27,3% C 31,4% D 34,1% Câu 38: Este hai chức, mạch hở X có cơng thức phân tử C6H8O4 không tham gia phản ứng tráng bạc X tạo thành từ ancol Y axit cacboxylic Z Y không phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường; đun nóng Y với H2SO4 đặc 1700C không tạo anken Nhận xét sau đúng? A Chất Y ancol etylic B Trong X có ba nhóm -CH3 C Chất Z khơng làm màu dung dịch nước brom D Phân tử chất Z có số nguyên tử cacbon số nguyên tử oxi Câu 39: Cho 28,56 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 vào dung dịch HCl dư thu a mol H2 dung dịch có chứa 41,91 gam FeCl2 Mặt khác, hòa tan hết 28,56 gam X dung dịch chứa 1,6 mol ΗΝO3 thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) 0,23 mol hỗn hợp khí Z gồm NO NO2 Cho từ từ 740 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, thu 21,4 gam kết tủa Giá trị a A 0,10 B 0,08 C 0,12 D 0,14 Câu 40: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm: glucozơ, saccarozơ, metanal axit etanoic toàn sản phẩm cháy hấp thụ hết bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư sau thí nghiệm khối lượng bình tăng (m + 86,4) gam bình có (m + 190,8) gam kết tủa Giá trị m gần với: A 78,5 B 80,5 C 78,0 D 80 Câu 41: Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức thuộc dãy đồng đẳng ancol hai chức (đều mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol X cần dùng 0,84 mol O2, thu CO2 H2O có tổng khối lượng 50,72 gam Mặt khác đun nóng 0,4 mol X có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác, thu m gam hỗn hợp Y gồm ba este chứa loại nhóm chức Biết hiệu suất phản ứng este hóa đạt 75% Giá trị m A 36,60 B 21,06 C 10,53 D 18,30 Câu 42: Điện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 NaCl điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A, sau thời gian 5018 giây, anot thoát 0,1 mol hỗn hợp khí Tiếp tục điện phân với thời gian 5018 giây dừng điện phân, tổng thể tích khí hai cực 0,3 mol Giá trị m A 34,51 B 31,69 C 32,63 D 36,39 Câu 43: Dung dịch X chứa NaHCO3 0,4M Na2CO3 0,6M Dung dịch Y chứa HCl xM H2SO4 xM Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y, thu 1,68 lít khí CO2 (đktc) Nếu cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X, thu dung dịch Z Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, thu m gam kết tủa Giá trị m A 15,23 B 14,87 C 13,26 D 17,20 Câu 44: Điện phân lượng dư dung dịch MgCl2 (điện cực trơ, có màng ngăn xốp bao điện cực) với cường độ dòng điện 2,68A Sau dừng điện phân khối lượng dung dịch giảm m gam, giả thiết nước không bay hơi, chất tách khan Giá trị m : A 8,7 B 18,9 C 7,3 D 13,1 Câu 45: Cho dung dịch H2SO4 1M vào dung dịch chứa x mol Ba(OH)2 y mol Ba(AlO2)2 Sự phụ thuộc số mol kết tủa thể tích dung dịch H2SO4 1M biểu diễn theo đồ thị sau: Số mol kết tủa 0,28 0,88 Thể tích dung dịch H2SO4 1M (lít) Tỉ lệ x : y A : B : C : D : Câu 46: Hỗn hợp E gồm este X (CnH2nO2) este Y (CmH2m-2O2) mạch hở Xà phòng hỏa hồn tồn 12,16 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp Z gồm hai ancol 12,22 gam hỗn hợp T gồm hai muối Đốt cháy hoàn toàn 12,22 gam T cần dùng 0,41 mol O2, thu CO2, H2O 6,89 gam Na2CO3 Phần trăm khổi lượng este no hỗn hợp E A 50,66% B 42,60% C 43,42% D 36,51% Câu 47: Hỗn hợp A gồm este chức X, Y, Z X đơn chức Y, Z(MY< Mz) mạch hở Đốt cháy hoàn toàn 34,4 gam A cần vừa đủ 43,68 lít khí oxi (đktc) thu sán phấm cháy chứa 19,8 gam nước Mặt khác 34,4 gam A phàn ứng tối đa với dung dịch chứa 0,4 mol NaOH, sau phán ứng thu dung dịch chứa hỗn hợp T gồm muối 10,8 gam hỗn hợp ancol no có số nguyên từ cacbon Đem đốt cháy hoàn toàn T thu 25,76 lít khí CO2(đktc) Phần trăm khối lượng Z A gần với A 47,34% B 48,25% C 49,42% D 50,13% Câu 48: Điện phân dung dịch chưa AgNO3 điện cực trơ, với cường độ dòng điện 2A: thời gian thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu l,58m gam hỗn hợp bột kim loại Y 1,12 lít hỗn hợp khí Z ( đktc) gồm NO, N2O có tỉ khối H2 19,2 dung dịch T chứa 37:8 gam muối Cho toàn hỗn hợp bột kim loại Y tác dụng dung dịch HCl dư thu 5,6 lít H2 (đktc) Thời gian điện phân A 28950 giây B 24125 giây C 22195 giây D 23160 giây Câu 49: X hỗn hợp gồm Mg MgO (trong Mg chiếm 60% khối lượng) Y dung dịch gồm H2SO4 NaNO3 Cho gam X tan hoàn toàn vảo Y , thu dung dịch Z (chỉ chứa ba muối trung hòa) hỗn hợp hai khí (gồm khí NO 0,04 mol H2) Cho dung dịch BaCl2 dư vảo Z: thu m gam kết tủa Biết Z có khả tác dụng vừa đủ với đung dịch chứa 0,44 mol NaOH Giá trị m A 55,92 B 25,2 C 46,5 D 53,6 Câu 50: Cho a mol hỗn hợp X gồm ba ancol mạch hở tác dụng vừa đủ với kali, thu 26,28 gam hỗn hợp muối Z Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 10,976 lít O2 (đktc), thu K2CO3 0,6 mol hỗn hợp CO2 H2O Giá trị a A 0,18 B 0,19 C 0,20 D 0,22 Câu 51: Hòa tan hết hỗn hợp H gổm Al, Fe(NO3)2, FeCO3, CuO vào dung địch chứa 1,14 mol KHSO4: thu 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm H2, NO, CO2 dung dịch Y chi chứa muối trung hòa (không chứa ion Fe3+) Cô cạn dung dịch Y thu khối lượng muối khan nặng khối lượng H 138:46 gam Nếu cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 2M vào Y hỗn hợp kết tủa Z Biết ti khối X He 97/12 nhiệt phân hồn tồn H chân khơng thu 0:22 mol hỗn hợp hai khí Phần trăm khối lượng Fe(OH)2 Z có giá trị gần nhẩt với A.7% B 5% C 11% D 9% Câu 52: Đem hóa 6,7 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3COOCH3 HCOOC2H5 thu 2,24 lít (đktc) Đốt cháy hoàn toàn 6,7 gam X thu khối lượng nước là: A 4,5 gam B 3,5 gam C gam D gam Câu 53: Trộn 8,1 gam bột Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, Fe3O4 ,FeO, Fe2O3 Fe(NO3)2 thu hỗn hợp Y Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl 0,15 mol HNO3 khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z (không chứa ion NH4+) 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch M, 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 280,75 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 Y A 51,14% B 62,35% C 41,57% D 76,70% Câu 54: X, Y, Z este mạch hở (MX
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ, TUYỂN 100 câu bài tập TRẮC NGHIỆM Hóa Học từ các CAO THỦ