giáo án chủ đề ngữ văn 8 kỳ 1

209 336 0
  • Loading ...
1/209 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2018, 13:46

Chñ ®Ò 1 : truyÖn kÝ viÖt nam 1930 – 1945TuÇn 1TiÕt 1 Ngµy so¹n: 1582016 Ngµy d¹y: V¨n b¶n: T«I ®i häc Thanh TÞnhA. Môc tiªu cÇn ®¹t.1. KiÕn thøc C¶m nhËn ®­îc t©m tr¹ng håi hép, bì ngì cña nh©n vËt t«i ë buçi tùu tr­êng ®Çu tiªn trong ®êi. ThÊy ®­îc ngßi bót v¨n xu«i giµu chÊt th¬, gîi d­ vÞ tr÷ t×nh man m¸c cña Thanh TÞnh. Cèt truyÖn, nh©n vËt, sù kiÖn trong T«i ®i häc. NghÖ thuËt miªu t¶ t©m lÝ tuæi nhá ë tuæi ®Õn tr­êng trong mét v¨n b¶n tù sù qua ngßi bót Thanh TÞnh.2. KÜ n¨ng §äc hiÓu v¨n b¶n tù sù cã yÕu tè miªu t¶, biÓu c¶m. Tr×nh bµy nh÷ng suy nghÜ, t×nh c¶m vÒ mét sù viÖc trong cuéc sèng b¶n th©n.3. Th¸i ®é BiÕt yªu mÕn nh÷ng kØ niÖm ®Ñp trong cuéc ®êi, yªu mÕn mäi ng­êi.B. ChuÈn bÞ. GV: TËp truyÖn Quª mÑ; Mét sè bµi th¬, bµi h¸t vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc. HS: so¹n bµi ; mét sè bµi h¸t, bµi th¬ vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc. TÝch hîp:+ phÇn v¨n: v¨n b¶n Cæng tr­êng më ra líp 7+ phÇn tËp lµm v¨n : yÕu tè MT, BC trong truyÖn+ nh¹c : h¸tC.TiÕn tr×nh lªn líp.Ho¹t ®éng cña thÇyHo¹t ®éng cña trßC1: æn ®Þnh tæ chøc (1’)C2: KiÓm tra vë , sgk…cña häc sinh. (5’)C3:Bµi míi: (34’) Giíi thiÖu bµi : Trong cuéc ®êi cña mçi ng­êi, kØ niÖm tuæi häc trß th­êng ®­îc l­u gi÷ bÒn l©u trong trÝ nhí, ®Æc biÖt lµ nh÷ng kØ niÖm vÒ buæi ®Çu tiªn ®Õn tr­êng.TruyÖn ng¾n T«i ®i häc cña Thanh TÞnh ®• diÔn t¶ kØ niÖm ®ã.(HoÆc häc sinh h¸t bµi Ngµy ®Çu tiªn ®i häc.)? Em h•y giíi thiÖu vÒ t¸c Thanh TÞnh vµ v¨n b¶n T«i ®i häc? CÇn ®äc giäng chËm, s©u l¾ng chó ý ®Õn nh©n vËt t«i, ng­êi mÑ, «ng ®èc sao cho phï hîp. ? XÐt vÒ thÓ lo¹i v¨n b¶n nµo? Cã nh÷ng ph­¬ng thøc biÓu ®¹t nµo? PTB§ nµo lµ chÝnh?? KØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®Õn tr­êng cña nh©n vËt t«i ®­îc kÓ theo tr×nh tù kh«ng gian vµ th¬× gian nµo ?? Dùa vµo tr×nh tù trªn, em h•y chia v¨n b¶n thµnh 3 phÇn? ? KØ niÖm ®Çu tiªn ®Õn tr­êngcña nh©n vËt t«i g¾n víi kh«ng gian vµ thêi gian nµo?? Chi tiÕt con ®­êng ®i quen ®i l¹i l¾m lÇn nh­ng lÇn nµy tù nhiªn thÊy l¹ cã ý nghÜa g×?? Chi tiÕt t«i kh«ng léi qua s«ng th¶ diÒu nh­ th»ng Quý, kh«ng ra ®ång n« ®ïa nh­ th»ng S¬n thÓ nhiªn th¸i ®é g× cña nv t«i ?? §o¹n v¨n tõ Trong chiÕc ¸o v¶i ®Õn bót th­íc n÷a sö dông nhiÒu tõ lo¹i g× ? Tõ lo¹i Êy diÔn t¶ nhËn thøc g× cña nh©n vËt t«i?? Khi nhí l¹i ý nghÜ chØ cã ng­êi th¹o bót míi cÇm næi bót th­íc, ý nghÜ Êy tho¸ng nghÜ trong t©m trÝ t«i nhÑ nhµng nh­ mét lµn m©y l­ít ngay trªn ngän nói T¸c gi¶ ®• sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g× ? T¸c dông cña nã? C4:DÆn dß – dÆn dß (5’):1 Cñng cè . §äc th¬ hay h¸t mét bµi vÒ kØ niÖm ngµy ®Çu tiªn ®i häc.2 DÆn dß . Tãm t¾t v¨n b¶n T«i ®i häc . N¾m v÷ng nh÷ng nÐt chÝnh vÒ ND, NT cña phÇn cßn l¹i cña v¨n b¶n . S­u tÇm c¸c bµi h¸t vÒ ngµy ®Çu tiªn ®i häc . I. §äc hiÓu chó thÝch .1. T¸c gi¶ Thanh TÞnh(19111988) HuÕ Tõng viÕt b¸o, d¹y häc lµm th¬. C¸c t¸c phÈm ®ËmchÊt tr÷ t×nh, vÎ ®Ñp s©u l¾ng, ªm dÞu. N¨m 2007 Thanh TÞnh ®¬îc Nhµ nư¬íc truy tÆng gi¶i th¬­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n häc nghÖ thuËt . C¸c t¸c phÈm chÝnh(sgk)2. T¸c phÈm. in trong tËp Quª mÑ(1941)3 . §äc v¨n b¶n. 3 HS ®äc(theo bè côc ë phÇn III).II. §äc cÊu tróc v¨n b¶n . ThÓ lo¹i: truyÖn ng¾n. PTB§: TS + MT + BC. BC trùctiÕp. Tr×nh tù kÓ: thêi gian+kh«ng gian+håi øc. Bè côc 3phÇn:+ P1 : tõ ®Çu ®Õn ngän nói.+ P2 : tõ tiÕp ®Õn ngµy n÷a.+ P3 : phÇn cßn l¹i.III. §äc hiÓu néi dung v¨n b¶n .1. C¶m nhËn cña nh©n vËt t«i trªn ®­êng ®Õn tr­êng. HS t×m c¸c chi tiÕt trong ®o¹n v¨n 1 DÊu hiÖu ®æi kh¸c trong t×nh c¶m vµ nhËn thøc cña cËu bÐ. T«i thÊy m×nh ®• lín lªn. Nh©n vËt t«i cã ý chÝ häc tËp ngay tõ ®Çu.... Mét lo¹t c¸c ®éng tõ: bÆm, gh× xÖch, chói, xãc n¾m. BPNT so s¸nh muèn nãi ý nghÜ non nít, ng©yth¬ , trongs¸ng, hån nhiªn. KØ niÖm ®Ñp, trong s¸ng. Nh÷ng l­u ý, kinh nghiÖm rót ra sau giê gi¶ng……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Chủ đề : trun viƯt nam 1930 – 1945 Tn Tiết Ngày soạn: 15-8-2016 Ngày dạy: Văn bản: TôI học Thanh Tịnh A Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ nhân vật buỗi tựu trờng đời - Thấy đợc ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi d vị trữ tình man mác Thanh Tịnh - Cốt truyện, nhân vật, kiện Tôi học - Nghệ thuật miêu tả tâm lí tuổi nhỏ tuổi đến trờng văn tự qua ngòi bút Thanh Tịnh Kĩ - Đọc - hiểu văn tự có yếu tố miêu tả, biểu cảm - Trình bày suy nghĩ, tình cảm việc sống thân Thái độ - Biết yêu mến kỉ niệm đẹp đời, yêu mến ngời B Chuẩn bị - GV: Tập truyện Quê mẹ; Một số thơ, hát ngày học - HS: soạn ; số hát, thơ ngày học - Tích hợp: + phần văn: văn Cổng trờng mở lớp + phần tập làm văn : yếu tố MT, BC truyện + nhạc : hát C.Tiến trình lên lớp Hoạt động thầy Hoạt động trò C1: ổn định tổ chức (1) C2: Kiểm tra vë , sgk…cđa häc sinh (5’) C3:Bµi míi: (34’) ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Giới thiệu : Trong đời ngời, kỉ niệm tuổi học trò thờng đợc lu giữ bền lâu trí nhớ, đặc biệt kỉ niệm buổi đến trờng.Truyện ngắn Tôi học I Đọc - hiểu thích Thanh Tịnh diễn tả kỉ niệm Tác giả đó.(Hoặc học sinh hát Ngày - Thanh Tịnh(1911-1988) - Huế học.) - Từng viết báo, dạy học làm thơ - Các tác phẩm đậmchất trữ tình, ? Em giới thiệu tác Thanh vẻ đẹp sâu lắng, êm dịu Tịnh văn Tôi học? - Năm 2007 Thanh Tịnh đợc Nhà nớc truy tặng giải thởng Hồ Chí Minh văn học nghệ thuật - Các tác phẩm chính(sgk) Tác phẩm - in tập Quê mẹ(1941) Đọc văn - HS đọc(theo bố cục phần III) II Đọc - cấu trúc văn - Cần đọc giọng chậm, sâu lắng - Thể loại: truyện ngắn ý đến nhân vật tôi, ngời mẹ, - PTBĐ: TS + MT + BC BC trựctiếp ông đốc cho phù hợp ? Xét thể loại văn nào? Có - Trình tự kể: thời gian+không phơng thức biểu đạt nào? gian+hồi ức PTBĐ chính? ? Kỉ niệm ngày đến trờng nhân vật đợc kể theo - Bố cục 3phần: trình tự không gian thơì gian + P1 : từ đầu đến núi ? + P2 : từ tiếp đến ngày ? Dựa vào trình tự trên, em + P3 : phần lại chia văn thành phần? III Đọc - hiểu nội dung văn Cảm nhận nhân vật đờng đến trờng - HS tìm chi tiết đoạn văn ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ ? Kỉ niệm đến trờngcủa nhân vật gắn với không gian - Dấu hiệu đổi khác tình thời gian nào? cảm nhận thức cậu bé ? Chi tiết đờng quen lại lần nhng lần tự nhiên - Tôi thấy lớn lên Nhân thấy lạ có ý nghĩa gì? vật cã ý chÝ häc tËp tõ ? Chi tiÕt không lội qua sông đầu thả diều nh thằng Quý, không - Một loạt động từ: bặm, ghì đồng nô đùa nh thằng Sơn thể xệch, chúi, xóc nắm nhiên thái độ nv ? ? Đoạn văn từ Trong áo vải đến bút thớc sử dụng nhiều từ - BPNT so sánh muốn nói ý nghĩ non nớt, ngâythơ , trongsáng, hồn loại ? Từ loại diễn tả nhận nhiên Kỉ niệm đẹp, sáng thức nhân vật tôi? ? Khi nhớ lại ý nghĩ có ngời thạo bút cầm bút thớc, ý nghĩ thoáng nghĩ tâm trí nhẹ nhàng nh mây lớt núi Tác giả sử dụng biện pháp nghệ thuật ? Tác dụng nó? C4:Dặn dò dặn dò (5): Củng cố - Đọc thơ hay hát kỉ niệm ngày học Dặn dò - Tóm tắt văn Tôi học Nắm vững nét ND, NT phần lại văn Su tầm hát ngày học * Những lu ý, kinh nghiƯm rót sau giê gi¶ng ……………………………………………………………………………………………… ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Tiết Ngày soạn : 15-8-2016 Ngày dạy: Văn bản: TôI học Thanh Tịnh A Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Cảm nhận đợc tâm trạng hồi hộp, bỡ ngỡ nhân vật buỗi tựu trờng đời - Thấy đợc ngòi bút văn xuôi giàu chất thơ, gợi d vị trữ tình man mác ThanhTịnh - Cốt truyện, nhân vật, kiện Tôi học - Nghệ thuật miêu tả tâm lí tuổi nhỏ tuổi đến trờng văn tự qua ngòi bút Thanh Tịnh Kĩ - Đọc - hiểu văn tự có yếu tố miêu tả, biểu cảm - Trình bày suy nghĩ, tình cảm việc sống thân Thái độ - Biết yêu mến kỉ niệm đẹp đời, yêu mến ngời B Chuẩn bị - GV: Tập truyện Quê mẹ; Một số thơ,bài hát ngày học - HS: soạn bài; số hát, thơ ngày học - Tích hợp: + phần văn: văn Cổng trờng mở lớp + phần tập làm văn : yếu tố MT, BC truyện + nhạc : hát C Tiến trình lên lớp Hoạt động thầy Hoạt động trò C1: ổn định tổ chức (1) C2: Kiểm tra (5) ? Tóm tắt truyện ngắn Tôi học (Thanh Tịnh ) ? Cảm nhận nhân vật C3: Bài (31) lúc sân trờng ? Cảnh sân trêng MÜ LÝ lu l¹i - Trêng MÜ LÝ: +Ngời đông , sẽ, gơng mặt tâm trí nhân vật có đặc vui tơi, sáng sủa biệt? Cảm nhận nhân vật ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ trờng Mĩ Lí? +Trờng cao ráo,sạch nh đình làng Thấy đợc cao xinh xắn oai nghiêm trờng lớp ? Từ cảm nhận ấy, nhân vật -(cuối trang 6)Tâm trạng nhân bộc lộ tâm trạng đứng vật tôi: sân trờng? + Lo sợ, chơi vơi + Lóng tóng + Håi hép råi khãc 3.C¶m nhËn cđa nhân vật lớp học ? Phần đầu phần đợi - Vì nv cha xa nhà nhiều.Lần xếp hàng vào lớp nhân vật cảm xa nhà lần lại khung cảnh thấy thời thơ ấu đặc biệt.(nv cảm nhận đợc cha lần thấy xa mẹ nh lần tự lập học) này.Tại vậy? ? Khi bớc vào lớp học nv cảm - nv thấy đồ vật gần gũi, quen nhận nh với đồ vật, bạn thuộc.Thấy bạn bè thân thiết bè? - HS ? Vì nv có cảm nhận - Làm nhân vật nhớ lại kỉ niệm ? cũ ? Hình ảnh cánh chim liệng đến đứng bờ cửa sổ hót tiếng rụt rètâm trí em - Nhắc nhở ngời nhớ đến hiểu chi tiết ntn? kỉ niệm thời học trò (đặc biệt ? Dòng chữ Tôi học kết thúc kỉ niệm buổi học truyện có ý nghĩa gì? đời - Họ quan tâm, lo lắng cho việc ? Trong truyện ta thấy học tập em học sinh nv nh: bậc phụ huynh đa tới trờng, lời nói ông đốc, thầy giáo chủ nhiệm Họ bộc lộ tình cảm, thái độ việc học tập? (Tại tác giả không đặt tên cụ IV Đọc - hiểu ý nghĩa văn thể cho nv?) Nội dung: Kỉ niệm sáng, ? Nêu nét nội ngây thơ , hồn nhiêncủa tuổi học dung truyện ngắn Tôi học? trò buổi tựu trờng ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Nghệ thuật: - Miêu tả tinh tế chân thực diễn ? Nêu nét đặc sắc biến tâm trạng ngày nghệ thuật truyện ngắn Tôi học học? - Sử dụng ngôn ngữ giàu yếu tố biểu cảm, hình ảnh so sánh độc đáo ghi lại dòng liên tởng, hồi tởng C4 :Dặn dò dặn dò ( 8): nhân vật Củng cố - Giọng điệu trữ tình sáng - Đọc thơ hay hát kỉ - Lời văn rung động, tinh tế giàu niệm ngày ®i häc chÊt th¬ - PBCN cđa em vỊ trun ngắn Tôi học (thuyết minh) Dặn dò - Tóm tắt văn Tôi học Nắm vững nét ND, NT văn - Chuẩn bị bài, văn : Trong lòng mẹ : + Đọc kĩ Kết cần đạt, Ghi nhớ + Đọc kĩ văn bản, thích + Trả lời câu hỏi Đọc - hiểu văn * Những lu ý, kinh nghiƯm rót sau giê gi¶ng ……………………………………………………………………………………………… Tiết Ngày soạn:16-8-2016 Ngày dạy: Văn : lòng mẹ trích Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng) A Mục tiêu cần đạt Kiến thức ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ - Hiểu đợc tình cảnh đáng thơng nỗi đau tinh thần nhân vật bé Hồng, cảm nhận đợc tình yêu thơng mãnh liệt bé mẹ - Buớc đầu hiểu đợc văn hồi kí đặc sắc thể loại văn qua ngòi bút Nguyên Hồng Thấy đợc chất trữ tình, lời văn tự truyện chân thành giàu sức truyền cảm Kĩ - Bớc đầu đọc - hiểu văn hồi kí - Vận dụng kiến thức kết hợp phơng thức biểu đạt văn tự để phân tích tác phẩm truyện Thái độ - Biết cảm thông, chia sẻ với ngời - Không làm biết phê phán , lên án thành kiến cổ hủ, nhỏ nhen, độc ác B Chuẩn bị - GV:+ Tập hồi kí Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng) + Nguyên Hồng - tácgiả - tác phẩm (nxb Giáo dục) + Tích hợp: - phần TV: Trờng từ vựng - phần TLV: hồi - tự truyện - HS: chuẩn bị theo yêu cầu tiết C.Tiến trình dạy - học Hoạt động thầy C1 : ổn định tổ chøc (1’) C2 : KiĨm tra bµi cò (5’) ? Tóm tắt truyện ngắn Tôi học (Thanh Tịnh) nêu nét nội dung nghệ thuật văn ? C3: Bài (34) Giới thiệu bài: Tuổi thơ cay đắng, tuổi thơ dội đợc nhà văn Nguyên Hồng viết hồi kí (9chơng) thật cảm động nhà văn 18 tuổi Đây rung động cực điểm tâm hồn trẻ dại với Hoạt động trò I Đọc - hiểu thích Tác giả: - Nguyên Hồng(1918-1982) tên thật ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ tình yêu tha thiết - tình mẹ Nguyễn Nguyên Hồng quê thành phố Nam Định sống chủ yếu Hải ? Em thuyết minh tác giả Phòng Nguyên Hồng? - Ngòi bút ông hớng nh÷ng (Më réng: NN Hång - 5.11.1918 ngêi cïng khỉ gần gũi mà ông yêu thquê gốc phố Hàng Cau TP Nam ơng Định gia đình theo đạo Thiên - Những tác phẩm chính: (sgk) chúa giáo 12 tuổi mồ côi bố, 16 - Năm1996 ông đợc Nhà nớc truy tuổi sống Phố Cấm TP Hải tặng Giải thởng Hồ Chí Minh văn Phòng Ông mét ngêi dƠ xóc häc nghƯ tht ®éng , dƠ khóc 2.Văn - Trích từ chơng IV chơng ? Văn Trong lòng mẹ trích tập hồi kí Những ngày thơ ấu từ đâu, xuất năm ? (1938) Tiêu đề văn ngời biên soạn sgk đặt Đọc văn Hớng dẫn đọc: đọc chậm, tình (3 hs đọc) cảm; ý đến tình cảm, cảm II Đọc - hiểu cấu trúc văn xúc nhân vật - Thể loại: hồi kí (là ghi chép lại) Tự ? Những ngày thơ ấu viết theo truyện thể loại håi , em hiĨu thÕ nµo lµ håi ? - Các phơng thức biểu đạt : Tự + ? Văn Trong lòng mẹ tác giả Miêu tả + Biểu cảm Sức truyền cảm sử dụng PTBĐ , PTBĐ phụ thuộc hai Tác giả kết hợp phơng thức MT BC kĨ Nhng theo em søc trun c¶m cđa văn phụ thuộc vào yếu tố hay hai ? - Hai việc chính: ? Câu chuyện bé Hồng kể có + P1: từ đầu đến hỏi đến hai việc chính, (cuộc đối thoại Hồng với bà cô) việc gì? (? Theo em văn + P2: phần lại (cảm giác sung scó thể chia thành phần, néi íng cđa Hång ngåi lßng dung cđa phần?) mẹ) III Đọc - hiểu nội dung văn Cuộc đối thoại Hồng với bà ? Cảnh ngộ Hồng có cô đặc biệt? - Cảnh ngộ Hồng: ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ + Hôn nhân bố mẹ gợng Ðp + Bè nghiƯn ngËp,12 ti må c«i bè + Mẹ không chịu đợc bửu,khinh thờng gia đình,xã hội,họ hàng đặc biệt bà nội Hồng mẹ Hồng bớc nên mẹ Hồng phải vào Thanh Hoá để sinh sống ? Kể lại đối thoại Hồng - Cuộc trò chuyện Hông bà với bà cô? cô : Bà cô Hồng -Lời hỏi1: cời - cời đáp hỏi -Lời hỏi2: hỏi -im lặng, cúi luôn, giọng đầu (khoé mắt cay -Lời hỏi3:vỗ cay) vai cời - nớc mắt ròng ròng rớt xuống (khóc) ? Qua đối thoại em , căm thù cổ cho biết thái độ bà cô Thái độ tục đầy Hồng? (bà cô ngời nh Bà cô tâm đọa mẹ nào? Hồng bé nh trạng độc ác, Thái độ ?) thâm Hồng: đau hiểm,giả khổ (đau dối,cay đớn,uất ức) nghiệt Đại -> thơng diện cho mẹ , thông cổ cảm với mẹ ? PTBĐ chủ yếu ? tục cđa t¸c dơng cđa nã ? XHPK lóc ? Em tìm số câu văn - PTBĐ chủ yếu biểu cảm Nó bộc thể tâm trạng bé lộ trực tiếp gợi cảm tâm trạng, Hồng? tâm đau đớn xãt xa cđa bÐ ? Khi nãi vỊ mĐ, Hång nói với bạn Hồng đọc thực tế: Mặc dù - đời mà tình yêu thơngquà năm ròng mẹ không gửi + Giá cổ tục đómà ********************************************************************** ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ cho th , nhắn ngời - Hồng thơng mẹ thông cảm với thăm lấy lần gửi cho mẹ -> em thơng , khâm phục , quý đồng quà Em có suy trọng học tập Hồng nghĩ Hồng ( phát biểu cảm nghĩ em Hồng ) ? KL: mẹ Hồng nạn nhân cổ tục XHPK,bà đáng thơng đáng trách C 4: Củng cố - dặn dò (5) Củng cố ? Hồng có số phận , có đức tính đáng quý ? Dặn dò - Thuộc tóm tắt văn - Đọc kĩ phần lại cho biết tâm trạng Hồng ? * Những lu ý, kinh nghiƯm rót sau giê gi¶ng ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Tiết Ngày soạn: 16-8-2016 Ngày dạy: Văn : lòng mẹ trích Những ngày thơ ấu (Nguyên Hồng) A Mục tiêu cần đạt Kiến thức - Hiểu đợc tình cảnh đáng thơng nỗi đau tinh thần nhân vật bé Hồng, cảm nhận đợc tình yêu thơng mãnh liệt bé mẹ - Buớc đầu hiểu đợc văn hồi kí đặc sắc thể loại văn qua ngòi bút Nguyên Hồng Thấy đợc chất trữ tình, lời văn tự truyện chân thành giàu sức truyền cảm Kĩ - Bớc đầu đọc - hiểu văn hồi kí ********************************************************************** 10 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Bc 2: Sa lỗi cụ thể - Học sinh phát lỗi sai Phát lỗi đoạn văn câu, đoạn văn - Cách dùng từ, lỗi tả - Viết sai ngữ pháp Sửa - Chuẩn bị bảng phụ câu sai làm học sinh, cho em phát lỗi sai sửa lại cho - Gọi học sinh sửa bài, lớp nhận xét, bổ sung * Giáo viên nhận xét Đọc đoạn văn hay - Giáo viên chọn làm tốt có đoạn văn hay đọc giới thiệu cho học sinh (Chú ý theo đối tượng học sinh) - Đọc nhận xét ưu điểm dỳng t, din t Bớc 3: Trả bài, lấy điểm, thu lại kiểm tra - Tỉ lệ điểm: + §iÓm 1-2: + §iÓm 3- 4: + §iÓm: 5- 6: + §iĨm 7- 8: IV Củng cố, dặn dò: Củng cố: - Xem li lý thuyt Dặn dò: Chủ đề 12 : ôn tập kiểm tra Tiết 65 Ngày soạn: 01/12/2015 Ngày dạy : ôn tập phần tiÕng viÖt I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: KiÕn thøc: ********************************************************************** 195 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm häc 2016 – 2017 ************************************************************************* ************************************ - HƯ thèng c¸c kiến thức từ vựng ngữ pháp học kì I Kĩ năng: - Vận dụng thục kiến thức Tiếng việt học kì I để hiểu nội dung, ý nghĩa văn tạo lập văn Thái độ : - Cú ý thức củng cố tích hợp với phần Văn TLV III.CHUN B: 1.Giỏo viờn: - Đọc SGK, SGV, soạn giáo ¸n - Nội dung tập sgk 2.Học sinh: - Chuẩn bị ôn lại kiến thức học IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh 3.Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt GV gọi hs đọc tập I/- Từ vựng: GV cho hs lên bảng điền từ ngữ thích hợp vào 1- Cấp độ khái quát nghĩa từ: sơ đồ Truyện cổ dân gian (H) Em cho biết từ bao hàm nghĩa từ khác sơ đồ trên? (Từ nghĩa rộng) (H) Em cho biết từ bao hàm nghĩa phạm vi nghĩa từ khác sơ đồ trên? Tr Tr Tr Tr Thầ Cườ Cổ Ng n i tích ụ tho ngơ ại hàm nghĩa n từ khác - Từ bao sơ đồ Truyện cổ dân gian - Từ bao hàm nghĩa phạm vi nghĩa từ khác sơ đồ là: Truyện Thần thoại, truyện cổ tích, truyện ngụ ngơn, truyện cười ********************************************************************** 196 ************************************ TrÇn Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ (Từ nghĩa hẹp) a- Từ ngữ nghĩa rộng: (H) Như từ nghĩa rộng? Từ có nghĩa rộng nghĩa từ bao Từ có nghĩa rộng nghĩa từ bao hàm hàm nghĩa số từ khác nghĩa số từ khác b- Từ ngữ nghĩa hẹp: (H) Thế nghĩa từ hẹp? Cho ví dụ? Từ có nghĩa hẹp nghĩa từ Từ có nghĩa hẹp nghĩa từ bao bao hàm phạm vi nghĩa từ hàm phạm vi nghĩa từ khác khác (H) Hãy tìm từ phương tiện giao thông? - Xe, tàu lửa, máy bay, thuyền, tàu thủy GV kết luận: Mỗi từ loại phương tiện có cấu tạo, cách vận chuyển khác có chung nét nghĩa phương tiện giao thông => Trường từ vựng (H) Vậy trường từ vựng? Cho ví dụ? -Trường từ vựng tập hợp từ có nét chung nghĩa (H) Dựa vào hai tập trên, phân biệt cấp độ khái quát nghĩa từ với trường từ vựng? - Cấp độ khái quát nghĩa từ nói mối quan hệ bao hàm từ ngữ có loại Trường từ vựng tập hợp từ có nét nghĩa chung lại khác từ loại GV dùng bảng phụ ghi thơ Qua Đèo Ngang Bà Huyện Thanh Quan nêu yêu cầu: (H) Tìm từ tượng hình, tượng sử dụng thơ? - Từ tựng hình: chen, lom khom, lác đác - Từ tượng thanh:quốc quốc, gia gia 2- Trường từ vựng: - Xe, tàu lửa, máy bay, thuyền, tàu thủy -Trường từ vựng tập hợp từ có nét chung nghĩa - Cấp độ khái quát nghĩa từ nói mối quan hệ bao hàm từ ngữ có loại Trường từ vựng tập hợp từ có nét nghĩa chung lại khác từ loại 3- Từ tượng hình, tượng thanh: - Từ tựng hình: chen, lom khom, lác đác - Từ tượng thanh:quốc quốc, gia gia VD: Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu Khi mặt nước chập chờn cỏ nhy ********************************************************************** 197 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ (H) Đặt câu có từ tượng hình, tượng Hs đặt câu GV: Cho hc sinh xỏc nh t a phương 4- Từ địa phương biệt ngữ xã hội: ví dụ sau: - Bầm Bầm ruộng cấy bầm run (H) Em thử cho ví dụ từ ngữ địa phương - Bắc bộ: Ngô, dứa Nam bộ: Bắp, trái thơm (H) Tìm số từ ngữ tầng lớp hs tầng lớp xã hội khác mà em biết? - Tầng lớp HS, SV: Gy, ngng IV Hớng dẫn hoạt động tiÕp nèi: Cđng cè: - Hệ thống hóa lại kin thc hc v Ting Vit Dặn dò: - Chun b cho tiết học sau Ngày soạn: 02/12/2015 Ngày giảng: ễN TP TING VIT ( tiếp) I.MC TIÊU CẦN ĐẠT: HƯ thèng ho¸ kiÕn thøc TiÕng ViƯt ®· häc ë häc kú I II Träng t©m kiÕn thức, kĩ năng: Kiến thức: - Hệ thống kiến thức từ vựng ngữ pháp học kì I Kĩ năng: - Vận dụng thục kiến thức Tiếng việt học kì I để hiểu nội dung, ý nghĩa văn tạo lập văn Thái độ: - Cú ý thc củng cố tích hợp với phần Văn TLV III.CHUẨN B: 1.Giỏo viờn: - Đọc SGK, SGV, soạn giáo án - Nội dung tập sgk ********************************************************************** 198 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 – 2017 ************************************************************************* ************************************ 2.Học sinh: - Chuẩn bị ôn lại kiến thức học IV.CÁC BƯỚC LÊN LỚP: 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra cũ: - Kiểm tra việc chuẩn bị học sinh 3.Bài mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần t II Ngữ pháp: (H) Em th t cõu cú trợ từ, rút kết 5- Trợ từ, thán từ luận - Nó ngồi buổi chiều mà làm Cho ví dụ thán từ tập! GV nói thêm: Thán từ thường đứng đầu câu, - Ơ hay, tơi tưởng anh biết rồi! có tách thành câu dặc biệt Ví dụ: Này! Chị nghĩ em nên mặc thêm áo vào! (H) Cho ví dụ tình thái từ, rút kết 6- Tình thái từ: luận - Anh đọc xong sách à? - Anh đọc xong sách à? - Con nghe thấy ạ! - Con nghe thấy ạ! - Không sử dụng tình thái từ cách tùy - Khơng sử dụng tình thái từ cách tùy tiện tiện mà phải ý đền tuổi tác, thứ bậc xã mà phải ý đền tuổi tác, thứ bậc xã hội, tình hội, tình cảm người nghe, đọc cảm người nghe, đọc Ví dụ: Bác giúp cháu tay ạ! Ví dụ: Bác giúp cháu tay ạ! Bạn giúp tay nào! Bạn giúp tay nào! (H) Cho ví dụ nói q, rút kết luận 7- Các biện pháp tu từ: a- Nói q: Anh xi ngược tung hồnh Bước dài gió lay thành chuyển non => Nói biện pháp tu từ phóng đại mức độ, uy mơ tính chất vật để nhấn (H) Cho ví dụ nói giảm, nói tránh mạnh gây ấn tượng, tăng sức bỉeu cảm b- Nói giảm nói tránh Bác lên đường theo tæ tiên (Tố Hữu) Chị khơng trẻ lắm! (Chị già) => Nói giảm nói tránh biện pháp tu từ ********************************************************************** 199 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm häc 2016 – 2017 ************************************************************************* ************************************ dùng để diễn đạt tế nhị tránh gây cảm giác đau buồn, ghê sợ thơ tục (H) Học sinh cho ví dụ câu ghép, rút kết luận (H)Nêu tác dụng dấu ngoặc đơn Cho ví dụ - Dùng để đánh dấu phần có chức thích Ví dụ: Bích (một Tốn lớp) thích làm thơ (H) Nêu tác dụng dấu hai chấm Cho ví dụ - Đánh dấu báo trước phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho phần trước đó; đánh dấu báo trức lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại Ví dụ:- Cảnh vật chung quanh tơi thay đổi, lòng tơi có thay đổi lớn: hôm học (H) Nêu tác dụng dấu ngoặc kép Cho ví dụ? - Dùng để đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn tực tiếp; đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; đánh dâu tên tác phẩm, tờ báo dẫn câu văn Ví dụ: Tơi thích đọc “Văn học tuổi trẻ” bổ ích có nhiều chun mục hay 8- Ơn tập câu ghép: - Gió thổi, mây bay, hoa nở Vì trời mưa nên đường lầy lội => Câu ghép câu có từ hai cụm C-V trở lên, chúng khơng bao chứa Các vế câu ghép nối trực tiếp với nối với quan hệ từ 9- Ôn tập dấu câu: a Dấu ngoặc đơn: - Dựng ỏnh du phn cú chức thích Ví dụ: Bích (một Tốn lớp) thích làm thơ b DÊu hai chÊm: - Đánh dấu báo trước phần bổ sung, giải thích, thuyết minh cho phần trước đó; đánh dấu báo trức lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại Ví dụ:- Cảnh vật chung quanh tơi thay đổi, lòng tơi có thay đổi lớn: hơm tơi học - Ơng cha ta dạy: “Có cơng mài sắt có ngày nêm kim” - Dùng để đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn tực tiếp; đánh dấu từ ngữ hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai; đánh dâu tên tác phẩm, tờ báo dẫn câu văn Ví dụ: Tơi thích đọc “Văn học tuổi trẻ” bổ ích có nhiều chun mục hay IV Híng dẫn hoạt động tiếp nối: Củng cố: ********************************************************************** 200 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm häc 2016 – 2017 ************************************************************************* ************************************ - Hệ thống hóa li kin thc hc v ting Vit Dặn dò: - Chun b cho tiết học sau Tit 66 Kiểm tra văn TIếT 66 KIểM TRA VĂN Câu 1(1điểm) : Nêu ý nghĩa nhan đề văn Tức nớc vỡ bờ (sgk Ngữ văn Tập 1) Câu (1điểm) : Nêu hoàn cảnh đời thơ Đập đá Côn Lôn (sgk Ngữ văn Tập 1) ? Câu (2điểm) : Chép thuộc lòng khổ cuối thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên) nêu nội dung khổ thơ Câu (2điểm) : Nêu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện truyện Tôi học (Thanh Tịnh) Chiếc cuối (Ohen-ri) Câu (4điểm) : Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch quy nạp để trình bày suy nghĩ em nhân vật bé Hồng văn Trong lòng mẹ (sgk Ngữ văn Tập 1) TIếT 66 KIểM TRA VĂN Câu 1(1điểm) : Nêu ý nghĩa nhan đề văn Tức nớc vỡ bờ (sgk Ngữ văn Tập 1) Câu (1điểm) : Nêu hoàn cảnh đời thơ Đập đá Côn Lôn (sgk Ngữ văn Tập 1) ? Câu (2điểm) : Chép thuộc lòng khổ cuối thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên) nêu nội dung khổ thơ Câu (2điểm) : Nêu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện truyện Tôi học (Thanh Tịnh) Chiếc cuối (Ohen-ri) Câu (4điểm) : Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch quy nạp để trình bày suy nghĩ em nhân vật bé Hồng văn Trong lòng mẹ (sgk Ngữ văn Tập 1) TIếT 66 KIểM TRA VĂN Câu 1(1điểm) : Nêu ý nghĩa nhan đề văn Tức nớc vỡ bờ (sgk ********************************************************************** 201 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Ngữ văn Tập 1) Câu (1điểm) : Nêu hoàn cảnh đời thơ Đập đá Côn Lôn (sgk Ngữ văn Tập 1) ? Câu (2điểm) : Chép thuộc lòng khổ cuối thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên) nêu nội dung khổ thơ Câu (2điểm) : Nêu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện truyện Tôi học (Thanh Tịnh) Chiếc cuối (Ohen-ri) Câu (4điểm) : Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch quy nạp để trình bày suy nghÜ cđa em vỊ nh©n vËt bÐ Hång văn Trong lòng mẹ (sgk Ngữ văn Tập 1) TIếT 66 KIểM TRA VĂN Câu 1(1điểm) : Nêu ý nghĩa nhan đề văn Tức nớc vỡ bờ (sgk Ngữ văn Tập 1) Câu (1điểm) : Nêu hoàn cảnh đời thơ Đập đá Côn Lôn (sgk Ngữ văn Tập 1) ? Câu (2điểm) : Chép thuộc lòng khổ cuối thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên) nêu nội dung khổ thơ Câu (2điểm) : Nêu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện truyện Tôi học (Thanh Tịnh) Chiếc cuối (Ohen-ri) Câu (4điểm) : Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch quy nạp để trình bày suy nghÜ cđa em vỊ nh©n vËt bÐ Hång văn Trong lòng mẹ (sgk Ngữ văn Tập 1) đáp án - TIếT 66 KIểM TRA VĂN Câu 1(1điểm) : Nêu ý nghĩa nhan đề văn Tức nớc vỡ bờ (sgk Ngữ văn Tập 1) - ý nghĩa tiêu đề văn Tức nớc vỡ bờ thâu tóm đợc nội dung văn bản: chị Dậu bị áp đến quẫn buộc phải phản ứng chống lại cai lệ ngời nhà lí trởng Thể t tởng nhà văn - có áp có đấu tranh -> Tiêu đề văn phù hợp với nội dung văn ********************************************************************** 202 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Câu (1điểm) : Nêu hoàn cảnh đời thơ Đập đá Côn Lôn (sgk Ngữ văn Tập 1) ? - Hoàn cảnh đời thơ : năm 1908 Phan Châu Trinh bị thực dân Pháp khép vào tội xúi dục nhân dân lổi loạn phong trào chống thuế Trung Kì nên bị bắt đầy Côn Đảo Bài thơ ông làm lúc ông tù nhân khác bị bắt làm lao động khổ sai Câu (2điểm) : Chép thuộc lòng khổ cuối thơ Ông đồ (Vũ Đình Liên) nêu nội dung khổ thơ a Chép (1điểm) - có thích: Khổ cuối Ông đồ (Vũ Đình Liên) b Nội dung khổ thơ (1điểm) - Cảm thơng sâu sắc cho ông đồ ngời nh ông đồ ngày : Họ trở nên lạc lõng, tàn tạ đờng đời - Cảnh nhng ngời khác hoàn toàn - Câu hỏi không cần lời đáp ( câu hỏi tu từ ) cuối thơ thấy đợc nỗi niềm thơng cảm sâu sắc có phần ngậm ngùi xót xa tác giả với nhà nho -> Tâm trạng hoài cổ Câu (2điểm) : Nêu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện (mỗi ý 1điểm) a Tôi học (Thanh Tịnh): - Miêu tả tinh tế chân thực diễn biến tâm trạng ngày học - Sử dụng ngôn ngữ giàu yếu tố biểu cảm, hình ảnh so sánh độc đáo ghi lại dòng liên tởng, hồi tởng nhân vật - Giọng điệu trữ tình sáng - Lời văn rung động, tinh tế giàu chất thơ b Chiếc cuối (Ohen-ri): - Đảo ngợc tình hai lần: + ốm yếu sống lại - Giôn-xi + khoẻ mạnh chết - cụ Bơ -men - Kết thúc truyện bất ngờ: tác giả không trực tiếp miêu tả tranh chết cụ Bơ-men mà Xiu , bác sĩ , ông gác cổng kể lại - Diễn biến tâm lí nv không tả trực tiếp mà đợc thể hiên qua hành động, lời nói ********************************************************************** 203 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Câu (4điểm) : Viết đoạn văn ngắn theo cách diễn dịch quy nạp để trình bày suy nghĩ em nhân vật bé Hồng văn Trong lòng mẹ (sgk Ngữ văn Tập 1) - Viết quy ớc đoạn văn, tả, trình bày đẹp - Nêu đợc cảm xúc, suy nghĩ bé Hồng : Thơng xót, cảm động, đồng cảm, học tập * Những lu ý, kinh nghiƯm rót sau giê gi¶ng ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……… dut cđa tỉ trëng ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… …………………… TiÕt 67 KiÓm tra tiÕng viƯt TiÕt 67 kiĨm tra tiÕng viƯt C©u (2,5điểm) : Đọc câu văn sau: Giá cổ tục đày đọa mẹ vật nh đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn a Giải thích nghĩa từ cổ tục câu văn trên? b Chỉ biện pháp tu từ đợc sử dụng câu văn trên? c Thái độ bé Hồng đợc bộc lộ câu văn thái độ gì? Câu (2điểm) : Thế câu ghép ? Trong câu sau, câu câu ghép? Các vế câu ghép đợc nối với phơng tiện nào? ********************************************************************** 204 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ a Bà ta thơng tình toan gọi hỏi xem mẹ vội quay đi, lấy nón che (Nguyên Hồng) b Cây non vừa trồi, xoà sát mặt đất (Nguyễn Thái Vận) c Làng vé sợi, nghề vải đành phải bỏ (Nam Cao) Câu (1điểm) : Nêu công dụng dấu ngoặc kép? Câu (1,5điểm) : Thế trợ từ? Trong hai câu dới đây, từ nào(trong từ in đậm)là trợ từ, từ trợ từ? - Lão Hạc nhân vật truyện ngắn tên Nam Cao (1) - Chính điều (2) Câu (3điểm) : Hãy viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ tợng hình, từ tợng rõ đâu từ tợng hình, đâu từ tợng Tiết 67 kiểm tra tiếng việt Câu (2,5điểm) : Đọc câu văn sau: Giá cổ tục đày đọa mẹ vật nh đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ, vồ lấy mà cắn, mà nhai, mà nghiến cho kì nát vụn a Giải thích nghĩa từ cổ tục câu văn trên? b Chỉ biện pháp tu từ đợc sử dụng câu văn trên? c Thái độ bé Hồng đợc bộc lộ câu văn thái độ gì? Câu (2điểm) : Thế câu ghép ? Trong câu sau, câu câu ghép? Các vế câu ghép đợc nối với phơng tiện nào? a Bà ta thơng tình toan gọi hỏi xem mẹ vội quay đi, lấy nón che (Nguyên Hồng) b Cây non vừa trồi, xoà sát mặt đất (Nguyễn Thái Vận) c Làng vé sợi, nghề vải đành phải bỏ (Nam Cao) Câu (1điểm) : Nêu công dụng dấu ngoặc kép? Câu (1,5điểm) : Thế trợ từ? Trong hai câu dới đây, từ nào(trong từ in đậm)là trợ từ, từ trợ từ? - Lão Hạc nhân vật truyện ngắn tên cđa Nam Cao (1) - ChÝnh t«i còng kh«ng biÕt điều (2) ********************************************************************** 205 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ Câu (3điểm) : Hãy viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ tợng hình, từ tợng rõ đâu từ tợng hình, đâu từ tợng Đáp án - Tiết 67 kiểm tra tiếng việt Câu (2,5điểm) : a.(0,5đ) Cổ tục: tục lệ xa cũ b (1đ) Các biện pháp tu từ: - So sánh: cổ tục đày đoạ mẹ vật nh đá hay cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ - Liệt kê: dá, cục thuỷ tinh, đầu mẩu gỗ; cắn, nhai, nghiến - Điệp ngữ : mà c (1đ) Thái độ bé Hồng: Rất thơng mẹ, thông cảm với mẹ; căm tức, muốn phá bỏ cổ tục đày đọa mẹ Câu (2điểm) : - Định nghĩa câu ghép : (0,5đ) Câu ghép câu hai nhiều cụm C-V không bao chứa tạo thành Mỗi cụm C-V nói vế câu a (0,5đ) Câu ghép Các vế đợc nối với quan hệ từ b (0,5đ) Câu ghép Các vế đợc nối với dấu phẩy c (0,5đ) Câu ghép Các vế đợc nối với dấu phẩy Câu (1điểm) : Nêu công dụng dấu ngoặc kép? + Đánh dấu từ ngữ, câu, doạn dẫn trực tiếp + Đánh dấu từ ngữ đợc hiểu theo nghĩa đặc biệt hay có hàm ý mỉa mai + Đánh dấu tên tác phẩm, tờ báo, tập san, đợc dẫn Câu (1,5điểm) : Định nghĩa: (1đ)Trợ từ từ chuyên kèm với số từ ngữ câu để nhấn mạnh biểu thị thái độ đánh giá vật, việc đợc nói đến câu => (1) tính từ (2) trợ từ (0,5đ) Câu (3điểm) : ********************************************************************** 206 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ - Viết quy ớc đoạn văn - Có đâu tợng hình, đâu từ tợng - Viết tả, trình bày đẹp Chủ đề 13 : hoạt động ngữ văn - Làm thơ bảy chữ TUN 19 Ngy son:09/12/2015 Ngày dạy: Tit 70,71 HOT NG NG VN : Làm thơ bảy chữ A Mc tiờu cn t 1, Kin thức, kĩ năng, tư duy: Giúp HS - Biết cách làm thơ chữ với yêu cầu: + Đặt câu thơ chữ + Biết ngắt nhịp 4/3 + Biết gieo vần - Tạo khơng khí mạnh dạn, sáng tạo, vui vẻ 2, Giáo dục HS thói quen mạnh dạn trình bày thơ trước tập thể lớp B Chuẩn bị 1, Thầy: Nghiên cứu soạn giảng + bảng phụ 2, Trò: Chuẩn bị theo yêu cu sgk C.Tiến trình dạy - học I Kim tra cũ ( 5’) ( Kiểm tra việc HS chuẩn bị nhà) II.Bài ? Hãy nhắc lại thể thơ TNBC đường luật? I Những nội dung kiến thức cần nắm thể thơ chữ ( 10’) 1, Thể thơ TNBC đường luật ? 2, Thể thơ tứ tuyệt ? Hãy nhắc lại thể thơ thất ngơn tứ tuyệt - Bài có câu, câu chữ, vần cuối câu 1,2,4 Sau hiểu thể thơ, cho biết muốn làm thơ chữ ( câu câu) phải xác định yếu tố nào? ********************************************************************** 207 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm häc 2016 – 2017 ************************************************************************* ************************************ H Trao đổi- thảo luận nhóm: - Phải xác định số tiếng, số dòng thơ - Phải xác định B-T cho tiếng - Phải xác định đối, niêm dòng thơ - Phải xác định vần thơ - Phải xác định cách ngắt nhịp thơ G Chốt lại: Luật nhất, tam, ngũ bất luận; nhị, tứ, lục phân minh Tức là: - Các tiếng 1,3,5 sử dụng B, T tuỳ ý - Các tiếng 2,4,6 phải phân minh, phân biệt rõ II Phân tích mẫu ( 27’) ràng xác: T-B-T B-T-B 1, Bài thơ: Bánh trôi nước Bảng phụ ( Hồ xuân Hương) H Đọc thơ Thân em vừa trắng lại vừa tròn B B B T T B B Bảy ba chìm với nước non T T B B T T B Rắn nát tay kẻ nặn T T T B B T T Mà em giữ lòng son B B T T T B B ? Nhận xét số câu, số chữ, cách ngắt nhịp, - câu, câu chữ gieo vần ? - Nhịp 4/3 2/2/3 - Vần B, gieo vần cuối câu 1,2,4 ( vần on) ? Ghi kí hiệu B-T cho tiếng thơ? 2, Bài thơ - HS lên bảng ghi Đi ( Tố hữu) ? Chỉ đối, niêm? Đi, bạn ơi, ! Sống đủ đầy - Đối: B T B B T T B - Niêm: theo cặp câu 1-2, 2-3, 3-4 Sống trào sinh lực, bốc men say (Bảng phụ) T B B T T B B Sống tung sóng gió cao T B T T B B T Sống mạnh dù phút giây T T B B T T B ? Nhận xét số câu, số chữ, nhịp, vần? - câu, câu chữ - Nhịp 4/3 - Vần B, gieo cui cõu 1,2,4 ********************************************************************** 208 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2016 2017 ************************************************************************* ************************************ ? Ghi kí hiệu B-T cho tiếng thơ ( vần ay) - HS lên bảng ghi G Lưu ý HS * Lưu ý: Trong thể thơ TNTT - Câu 1-2 B,T đối (đối) - Câu 2-3 B,T giống ( niêm) - Câu 3-4 B,T đối (đối) > Câu thơ có nhạc điệu thơ chữ III Hướng dẫn học nhà ( 3’) - Nắm thể thơ cách làm thơ TNTT - Sưu tầm làm thơ theo thể thơ - Chuẩn bị: Hoạt động ngữ vn- trờn lp Chủ đề 14 : trả Tiết 72 Trả tổng hợp cuối học kì I ********************************************************************** 209 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh ... Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2 016 2 017 ************************************************************************* ************************************ Tiết Ngày soạn : 15 -8- 2 016 ... ********************************************************************** 11 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm häc 2 016 – 2 017 *************************************************************************... ********************************************************************** 18 ************************************ Trần Đoàn Khoát - THCS Nam Thanh Giáo án Ngữ văn 8, dạy học theo chủ đề, Năm học 2 016 2 017 *************************************************************************
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chủ đề ngữ văn 8 kỳ 1, giáo án chủ đề ngữ văn 8 kỳ 1, C.Tiến trình lên lớp., C. Tiến trình lên lớp., C.Tiến trình dạy - học., C. Tiến trình dạy - học., C.Tiến trình lên lớp ., C.Tiến trình dạy học.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn