giáo án chủ đề mỹ thuật 6TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀO THỰC TÊ (5 tiết)

23 123 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2018, 09:52

D¹Y HäC Vµ KIÓM TRA, §¸NH GI¸ KÕT QU¶ HäC TËPTHEO §ÞNH H¦íng ph¸t triÓn n¨ng lùc häc sinhBước 1: Lựa chọn chủ đề: TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀO THỰC TÊ (5 tiết)Bước 2: Xác định nội dung của chủ đề.STTTiết PPCTNội dung bài họcSố tiếtGhi chú1Tiết 3Sơ lược về phối cảnh 052Tiết 4Vẽ theo mẫu: Minh họa bằng bài vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu3Tiết 5Vẽ theo mẫu: Có dạng hình hộp và hình cầu4Tiết 6Cách vẽ tranh. Đề tài học tập 5Tiết 7Vẽ tranh : Đề tài học tập( tiếp).Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức kĩ năng cần đạtI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về phối cảnh, cách vẽ phối cảnh, cách vẽ theo mẫu, cách vẽ tranh trong Mĩ thuật. HS biết cách quan sát xung quanh và nhận ra vẻ đẹp của cảnh vật, con người, con vật thông qua hình dáng, bố cục, màu sắc.2. Kỹ năng: HS biÕt vËn dông LuËt xa gÇn ®Ó quan s¸t, nhËn xÐt mäi vËt trong bµi vÏ theo mÉu, vÏ tranh . HS vËn dông ®­îc nh÷ng hiÓu biÕt vÒ ph­¬ng ph¸p chung vµo bµi vẽ theo mẫu có dạng hình hộp và hình cầu; bài vẽ tranh đề tài học tập theo cảm xúc của mình. Rèn khả năng quan sát, nhận xét. Rèn kĩ năng vẽ tranh.3. Thái độ: Biết yêu quý, trân trọng cuộc sống xung quanh mình, yêu thiên nhiên và con người, cảm nhận được ý nghĩa của việc học tập đối với con người.3. Phát triển năng lực: Năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp, năng lực khám phá, năng lực tự học, năng lực tư duy, năng lực đánh giá, năng lực cảm thụ thẩm mỹ, năng lực hợp tác, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành…Bước 4: Lập bảng mô tả các mức đánh giá theo năng lực của đề tài .Nội dungHoạt độngCâu hỏibài tập Nhận biết(1)Thông hiểu (2)Vận dụng thấp (3)Vận dụng cao (4)Năng lực có thể hình thành 1. Tìm hiểu về phối cảnhTự luậnHS nắm được thế nào là phối cảnh, những điểm cơ bản của Luật xa gần. Học sinh so sánh được sự khác nhau về vị trí của các đường tầm mắt. Học sinh xác định được điểm tụ trong các hình minh hoạ cụ thể.Hiểu được tác dụng của luật phối cảnh đối với việc vẽ tranh.Năng lực tư duy.2.Tìm hiểu về cách vẽ theo mẫu.Tự luận+ Bài tập đánh giá kĩ năng.HS hiểu được vẽ theo mẫu là gì? Biết được tác dụng của vẽ theo mẫu.Học sinh biết cách vẽ theo mẫu. Vẽ phác được hình bài Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu.NL hợp tác, NL quan sát, phân tích, tổng hợp, NL khám phá, NL tự học.3. Cách vẽ đậm nhạt mẫu có dạng hình trụ và hình cầu.Bài tậpBiết cách vẽ đậm nhạt mẫu có dạng hình hộp và hình cầu.Hiểu cách vẽ đậm nhạt theo mẫu, vận dụng linh hoạt cách vẽ theo mẫu vào từng bài cụ thể.Học sinh vận dụng cách vẽ theo mẫu vào các bài thực hành cụ thể. Đồng thời vận dụng linh hoạt cách vẽ vào các phân môn khác( vẽ tranh đề tài...)Năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mỹ …vv4. Tìm hiểu về cách vẽ tranh.Tự luậnBài tậpSử dụng tư liệu kí họa vào vẽ tranh HS vẽ được tranh đề tài học tập. Áp dụng cách vẽ tranh đề tài theo yêu cầu bài tập.HS vẽ tranh có bố cục chặt chẽ hình ảnh rõ ràng, màu sắc hài hòa. cảm thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và con ngườiNăng lực tư duy, năng lực cảm thụ, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành…5. Vẽ tranh Đề tài học tập ( tiếp).Bài tậpBiết cách vẽ tranh đề tài học tập.Hiểu các bước vẽ tranh, vận dụng linh hoạt cách vẽ tranh vào từng bài cụ thể.Học sinh vận dụng cách vẽ tranh vào các bài thực hành cụ thể. Đồng thời vận dụng linh hoạt cách vẽ vào các bài vẽ tranh đề tài khác nhau.Năng lực sáng tạo, năng lực cảm thụ thẩm mỹ …vv6.Đánh giá kết quả học tập:Tự luậnHọc sinh vẽ được mẫu có dạnh hình hộp và hình cầu, vẽ tranh đề tài Học tập theo các mức độ nhận thức khác nhauBài Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu và bài vẽ tranh đề tài Học tập thể hiện đựơc bố cục, hình dáng, đường nét, màu sắc. bài vẽ có cảm xúc.NL quan sát, nhận xét, phân tích, dánh giá, cảm thụ thẩm mỹ.Câu hỏi hoạt động 1: DạY HọC Và KIểM TRA, ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP THEO ĐịNH HƯớng phát triển lực học sinh Bước 1: Lựa chọn chủ đề: TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀO THỰC TÊ (5 tiết) Bước 2: Xác định nội dung chủ đề STT Tiết Nội dung học Số Ghi PPCT Tiết Tiết tiết Sơ lược phối cảnh Vẽ theo mẫu: Minh họa vẽ Tiết theo mẫu có dạng hình hộp hình cầu Vẽ theo mẫu: Có dạng hình hộp hình 05 cầu Tiết 6- Cách vẽ tranh Đề tài học tập Tiết Vẽ tranh : Đề tài học tập( tiếp) Bước 3: Xác định chuẩn kiến thức kĩ cần đạt I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm kiến thức phối cảnh, cách vẽ phối cảnh, cách vẽ theo mẫu, cách vẽ tranh Mĩ thuật - HS biết cách quan sát xung quanh nhận vẻ đẹp cảnh vật, người, vật thơng qua hình dáng, bố cục, màu sắc Kỹ năng: - HS biết vận dụng Luật xa gần để quan sát, nhận xÐt mäi vËt bµi vÏ theo mÉu, vÏ tranh - HS vận dụng đợc hiểu biết phơng pháp chung vào v theo mu cú dng hình hộp hình cầu; vẽ tranh đề tài học tập theo cảm xúc - Rèn khả quan sát, nhận xét - Rèn kĩ vẽ tranh Thái độ: - Biết yêu quý, trân trọng sống xung quanh mình, yêu thiên nhiên người, cảm nhận ý nghĩa việc học tập người Phát triển lực: - Năng lực quan sát, phân tích, tổng hợp, lực khám phá, lực tự học, lực tư duy, lực đánh giá, lực cảm thụ thẩm mỹ, lực hợp tác, lực sáng tạo, lực thực hành… Bước 4: Lập bảng mô tả mức đánh giá theo lực đề tài Nội dung/ Hoạt động Câu hỏi/ tập Tìm hiểu phối cảnh Tự HS Học sinh luận nắm so sánh được khác phối cảnh, vị trí điểm đường tầm mắt Luật xa gần Tự HS hiểu vẽ luận theo mẫu gì? + Bài Biết tác dụng tập vẽ theo mẫu đánh giá kĩ 2.Tìm hiểu cách vẽ theo mẫu Nhận biết Thông hiểu (1) (2) Vận dụng thấp (3) Cách Bài tập vẽ đậm nhạt mẫu có dạng hình trụ hình cầu Biết cách vẽ đậm nhạt mẫu có dạng hình hộp hình cầu Hiểu cách vẽ đậm nhạt theo mẫu, vận dụng linh hoạt cách vẽ Học sinh xác định điểm tụ hình minh hoạ cụ thể Vận dụng Năng lực cao (4) hình thành Hiểu tác dụng luật phối cảnh việc vẽ tranh Học sinh biết cách vẽ theo mẫu Vẽ phác hình Mẫu có dạng hình hộp hình cầu Năng lực tư NL hợp tác, NL quan sát, phân tích, tổng hợp, NL khám phá, NL tự học Học sinh vận dụng Năng lực cách vẽ theo mẫu vào sáng tạo, thực hành cụ lực thể Đồng thời vận cảm thụ dụng linh hoạt cách thẩm mỹ vẽ vào phân môn …vv khác( vẽ tranh đề tài ) Tìm hiểu cách vẽ tranh theo mẫu vào cụ thể Tự Sử dụng tư liệu kí HS vẽ luận họa vào vẽ tranh Bài tập tranh đề tài học tập Áp dụng cách vẽ tranh đề tài theo yêu cầu tập HS vẽ tranh có bố cục chặt chẽ hình ảnh rõ ràng, màu sắc hài hòa cảm thụ vẻ đẹp thiên nhiên người Vẽ Bài tập Biết Hiểu Học sinh vận dụng tranh Đề cách vẽ bước cách vẽ tranh vào tài học tranh vẽ tranh, thực hành cụ thể tập đề tài vận Đồng thời vận dụng ( tiếp) học tập dụng linh hoạt cách vẽ vào linh hoạt vẽ tranh đề cách vẽ tài khác tranh vào cụ thể 6.Đánh Tự luận Học sinh vẽ Bài Mẫu có dạng giá kết mẫu có dạnh hình hình hộp hình cầu học hộp hình cầu, vẽ tranh đề tài tập: vẽ tranh đề tài Học tập thể Học tập theo đựơc bố cục, hình mức độ nhận thức dáng, đường nét, khác màu sắc vẽ có cảm xúc *Câu hỏi hoạt động 1: + Câu hỏi 1: - Thế vẽ phối cảnh? Mục đích vẽ phối cảnh gì? + Câu hỏi 2: Năng lực tư duy, lực cảm thụ, lực sáng tạo, lực thực hành… Năng lực sáng tạo, lực cảm thụ thẩm mỹ …vv NL quan sát, nhận xét, phân tích, dánh giá, cảm thụ thẩm mỹ - Thế gọi đường tầm mắt ( hay đường chân trời)? - Em nhận xét vị trí khác đường tầm mắt? + Câu hỏi 3: - Điểm tụ điểm nào? + Câu hỏi 4: - Luật phối cảnh có tác dụng việc vẽ tranh? *Câu hỏi hoạt động 2: + Câu hỏi 1: - Thế vẽ theo mẫu? Mục đích vẽ theo mẫu gì? + Câu hỏi 2: - Em nêu bước tiến hành vẽ theo mẫu? - Vẽ phác hình vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu? *Câu hỏi hoạt động 3: + Câu hỏi 1: Nêu vị trí đậm, đậm vừa, sáng( nhạt) đồ vật vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu + Câu hỏi 2: Nêu bước vẽ đậm nhạt + Câu hỏi + 4: -Thực hành vẽ đậm nhạt vào vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu *Câu hỏi hoạt động 4: + Câu hỏi 1+2: Nêu khái nệm Cách vẽ tranh? Các bước tiến hành vẽ tranh đề tài? + Câu hỏi 3+4: Thực hành vẽ tranh đề tài Học tập(Trên A4) *Câu hỏi hoạt động 5: + Câu hỏi 1+2: Nêu bước vẽ tranh đề tài học tập + Câu hỏi 3+4: Thực hành vẽ tranh đề tài Học tập(Trên A4, màu sắc tự chọn.) Hoàn thiện vẽ *Câu hỏi hoạt động 6: + Câu hỏi 1+2: - Em phân loại vẽ Mẫu có dạng hình hộp hình cầu Vẽ tranh đề tài Học tập? - Em thích nhất? + Câu hỏi 3+4 ( Chung ): - Em nêu cảm nhận Mẫu có dạng hình hộp hình cầu Vẽ tranh đề tài Học tập xếp loại vẽ theo mức độ? IV/ gi¸o án: Tiết chủ đề: Tuần :3 Tiết : Ngày soạn: / / 2017 Ngày dạy: ./ / 2017 Vẽ theo mẫu Sơ lợc LUậT XA GầN A Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS hiểu đợc điểm Luật xa gần 2.Kĩ năng: - HS biết vận dụng Luật xa gần để quan sát, nhận xét vật vẽ theo mẫu, vẽ tranh 3.Thái độ: - Giáo dục tính thẩm mĩ cho HS Định hớng phát triển lực: - Học sinh phát triển lực quan sát, t trừu tợng, khám phá, cảm thụ thẩm mĩ B Chuẩn bị : a Giáo viên: - Hình minh hoạ Luật xa gần (ĐDDH MT6), SGK MT6, giáo án - Tranh vẽ theo Luật xa gần - Một vài đồ vật (hình hộp, hình trơ) b Häc sinh: - GiÊy, thíc, kÐo, bót ch×, tẩy, màu vẽ - SGK MT6 C Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, thuyết trình, luyện tập D Tổ chức hoat động: I.ổn định tổ chức lớp:(1P) - Kiểm tra sÜ sè líp: II.KiĨm tra bµi cò.5’ - KiĨm tra thực hành HS III Tiến trình tổ chức: 35 Hoạt động GV Hoạt động HS a Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm xa gần.(15P) - GV giới thiệu số tranh có hình ảnh rõ xa gần, đặt câu hỏi: - gần: to, cao vµ râ - Thế vẽ phối cảnh? Mục đích vẽ phối cảnh h¬n gì? ? Vì loại nhng hình lại to, rõ - xa: nhỏ, thấp mờ hình kia? ? Vì hình đờng chỗ lại to, - Vì vật trớc che vật chỗ lại nhỏ dần? phía sau - GV đặt vài đồ vật: Hình lập phơng, bát, cốc, để vị trí khác đặt câu hỏi: - HS quan sát trả lời: ? Vì hình mặt hộp hình vuông hình bình hành? ? Vì hình miệng cốc, bát hình tròn, lúc lại hình e líp, đờng cong hay thẳng? - vị trí khác - GV Kết luận: Mọi vật luôn thay đổi hình lại có thay nhìn theo xa gần, nhìn góc độ đổi (vị trí) khác (trừ hình cầu) b hoạt động 2: Tìm hiễu điểm luật xa gần (20P) b1 Đờng tầm mắt (đờng chân trời) - Th no gi đường tầm mắt ( hay đường chân trời)? - Em nhận xét vị trí khác ca ng tm mt? - Cho HS đọc bài, xem hình minh hoạ: ? Các hình có đờng nằm ngang không? ? Vị trí đờng nằm ngang hình? - GV kết luận: + Đờng tầm mắt đờng thẳng nằm ngang với tầm mắt ngời nhìn, phân chia mặt đất với bầu trời (H2), hay mặt nớc với bầu trời (H3) nên gọi đờng chân trời + Vị trí đờng tầm mắt thay đổi phụ thuộc vào vị trí ngời nhìn cảnh - GV giới thiệu mẫu hình hộp: Đặt mẫu vị trí khác nhau: cao, thấp, ngang ? Vị trí đờng tầm mắt ntn? - HS đọc bài, quan sát, trả lời: - trên, dới tầm nhìn - hs lắng nghe ghi bài: - hs quan sát nhận xét: + Đờng tầm mắt ngang thân hộp (H1) + Đờng tầm mắt thân hộp (H2) ĐTM (H.1) ĐTM + Đờng tầm thân hộp (H3) mắt díi (H.2) §TM (H.3) b2 §iĨm tơ - Cho HS quan sát lại H1 H2 H3 : - im t l im nh th no? + Những đờng song song với mặt đất - HS quan sát hớng chiều sâu xa thu hẹp lại cuối tụ lại điểm đờng - HS lắng nghe ghi tầm mắt => điểm tụ (điểm M) nhớ + Các đờng song song dới chạy hớng lên ĐTM , đờng chạy hớng xuống ĐTM * GV kết luận: - Điểm gặp đờng song song hớng phía đờng tầm mắt gọi điểm tụ - GV đặt câu hỏi củng cố bài: IV Củng cố:(3P) ? Thế gọi đờng tầm mắt? ? Điểm tụ điểm ntn? ? Em minh hoạ hình vẽ: Đờng tầm mắt: dới, ngang, trên; điểm tụ đờng tầm mắt đó? ?Lut phi cnh cú tỏc dng việc vẽ tranh? - GV nhận xét bổ sung - Tuyên dơng, nhắc nhở HS - NhËn xÐt chung tiÕt häc V.Híng dÉn vỊ nhµ: (1P) - Về nhà học - Chuẩn bị sau: T4: VTM: C¸ch vÏ theo mÉu Minh häa b»ng vẽ theo mẫu có dạng hình hộp hình cầuTiết 1( Chuẩn bị đồ vật: Ca, lọ, chai ) Tiết chủ đề: Tuần :4 Tiết : Ngày soạn: ./ /2017 Ngày dạy: / /2017 Vẽ theo mẫu Cách vẽ theo mẫu Minh họa vẽ theo mẫu có dạng hình hộp hình cầu ( TiÕt 1) A Mơc tiªu : 1.KiÕn thøc: - HS hiểu đợc khái niệm Vẽ theo mẫu cách tiến hành vẽ theo mẫu có dạng hình hộp hình cầu 2.Kĩ năng: - HS vận dụng đợc hiểu biết phơng pháp chung vào VTM 3.Thái độ: - Hình thành cho HS cách nhìn, cách làm việc khoa học Định hớng phát triển lực: - Học sinh phát triển lực quan sát, t trừu tợng, khám phá, cảm thụ thẩm mĩ B Chuẩn bị : a Giáo viên: - Một vài tranh híng dÉn c¸ch vÏ mÉu kh¸c - MÉu vẽ: hình hộp hình cầu ĐDDH MT6 số vẽ HS năm trớc - SGK, giáo ¸n MT6 b Häc sinh: - Mét sè ®å vËt làm mẫu: Hình hộp, hình cầu ( Qủa bóng trái cây) - Giấy, bút, chì, tẩy, SGK MT6 C Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập D Tổ chức hoat động: I.ổn định tổ chức lớp: (1 phút) II.KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra vë thùc hµnh cđa HS : (5phút) III Tiến trình dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS a Hoạt động1: Tìm hiĨu kh¸i - HS chó ý quan s¸t: niƯm VÏ theo mẫu.( phút) - GV đặt mẫu lên bàn, vÏ mÉu cho hs quan s¸t (vÏ chi tiÕt tríc, vẽ đồ vật) ? Cô vẽ trớc? ? Vẽ riêng phận, đồ vật nh hay không đúng? -HS quan sát - Cho hs quan sát hình SGK - Hình hộp, hình cầu ? Đây hình vẽ gì? - Vì nhìn góc độ khác ? Vì hình vẽ lại không giống nhau? - GV giải thích: vị trí ta nhìn - HS lắng nghe để vận khác cách xếp hình dụng vẽ giấy không nh vào làm vị trí cao thấp khác nhau, hình cầu tròn không thay đổi ? Em hiu th vẽ theo mẫu Mục đích vẽ theo mu l gỡ? - Vẽ theo mẫu mô lại mẫu bày trớc mặt hình vẽ thông qua suy nghĩ, cảm xúc ngời để diễn tả đợc đặc ? Mu thuc c bn no? Cu trỳc riờng điểm, cấu tạo, hình dáng, ca tng khi? đậm nhạt, màu sắc vật ? Mu c đặt trên, hay ngang mÉu đường tầm mắt? - HS nhËn xÐt tõng h×nh: ? Các bề mặt mẫu có thay đổi theo cách + Mẫu đặt ngang đường nhìn Luật xa gần hay khơng? tầm mắt ? Bố cục nhóm mẫu xếp gần + Các bề mặt mẫu có thay đổi hay cách xa nhau? theo cách nhìn ca Lut xa gn b hoạt động 2: Cách vẽ (7 + Bố cục nhóm mẫu xếp phót) gn - GV vẽ nhanh lên bảng số hình hộp, hình cầu (cùng mẫu nhng sai kích thớc, đặt mẫu vài vị trí khác nhau…) H1 H2 - Em h·y t×m bè cơc hình H3 hợp lí? - Hình có bố cơc hỵp lÝ H1 H2 - Em nêu bước tiến hành vẽ + Gåm bíc: theo mu? B1.Vẽ phác khung hình B2 Vẽ phác nét chính, ớc lợng tỉ lệ phận cđa mÉu B3 vÏ chi tiÕt B4 vÏ ®Ëm nhạt - HS quan sát mẫu trả lời: ? Tỡm chiều cao khung hình ? Tìm chều rộng khung hình ? Xác định tỉ lệ khung hình ? ánh sáng chiếu vào nhóm mẫu từ hướng nào? Đồ vật chiếu sáng nhiều ? Phần nhóm mẫu có ánh sáng nhất? ? Tương quan độ đậm nhạt nhóm? Mức độ chuyển tiếp độ đậm nhạt khối đồ vật? c hoạt động Thực hành: (20 phút) - GV yêu cầu HS bớc đầu tiến hành thực hành vẽ theo mẫu có dạng hình hộp hình cầu( Vẽ đợc phần hình ) - Hớng dẫn HS cụ thĨ c¸c bíc vÏ - Vẽ phác hình vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu? + íc lợng tỉ lệ vẽ khung hình vào tờ giấy - hs tiến hành vận dụng cách vẽ theo mẫu vào thực hành + ớc lợng tỉ lệ bé phËn vµ vÏ nÐt chÝnh + VÏ nÐt chi tiết, hoàn thành hình vẽ - V phỏc hỡnh bi vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu? - Động viên, khuyến khích HS tích cực thực hành IV.Củng cố:(3 phút) -GV đặt câu hỏi kiểm tra tiếp thu hs - GV nhấn mạnh số ý chÝnh - Chän mét sè bµi cđa HS treo lên bảng ? Em hóy phõn loi cỏc bi v theo mức độ hoàn thành vẽ khác ? Nhận xét bố cục, mảng hình độ đậm nhạt ? Bài vẽ đẹp nhất, - GV nhËn xÐt bỉ sung V.Híng dÉn vỊ nhµ: (1 phút) - Cất giữ cẩn thận, tiết sau vẽ đậm nhạt Tiết chủ đề: Tuần : Ngày Tiết : soạn: Ngày dạy: Vẽ theo mẫu Mẫu dạng hình hộp hình cầu (Tiết 2) A Mục tiêu : 1.Kiến thức: - HS biết phân biệt đợc độ đậm nhạt hình hộp hình cầu: Đậm, đậm vừa, nhạt sáng 2.Kĩ năng: - HS phân biệt đợc mảng đậm nhạt theo cấu trúc hình hộp hình cầu vẽ đợc hình hộp hình cầu gần với mẫu 3.Thái độ: - Giáo dục tính thẩm mĩ cho HS 4.Định hớng phát triển lực: - Học sinh phát triển lực quan sát, t trừu tợng, khám phá, cảm thụ thẩm mĩ vẻ đẹp tạo hình đồ vật gia đình B Chuẩn bị : a Giáo viên: - Mẫu vẽ hình hộp hình cầu - Tranh ĐDDH MT6, SGK, giáo án MT6 b Học sinh: - Bài vẽ hình tiết trớc - Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ C Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập D Tổ chức hoat động: I.ổn định tổ chức lớp: (1 phót) II.KiĨm tra bµi cò:5P KiĨm tra vë thùc hành HS : (5phút) III Tiến trình dạy học Hoạt động GV a Hoạt động1: Quan sát, nhận Hoạt động HS xét (8 phút) - Giới thiệu số ảnh, hình vẽ - HS quan sát nhận xét : đậm nhạt: + ảnh: Khó phân biệt ? Độ đậm nhạt tranh ảnh ntn? + Tranh, hình vÏ: Ph©n Nêu vị trí đậm, đậm vừa, sáng( nhạt) ca biệt tơng đối rõ cỏc vt bi vẽ theo mẫu dạng hình hộp hình cầu? - HS trả lời => Kết luận: Vẽ đậm nhạt không nên vẽ nh ảnh - Cho HS quan sát mẫu vẽ: ? Hớng ánh sáng? ? Vị trí đậm, đậm vừa, nhạt, sáng? - GVKL: Cần phân biệt đậm nhạt * HS trả lời: theo hớng ánh sáng chiếu vào mẫu, - B1.Phác mảng hình theo cấu trúc mẫu đậm nhạt theo cấu trúc b hoạt động 2: Cách vẽ đậm mẫu nhạt (7 phút) + Hình hộp: Mảng đậm ? Nêu bớc vẽ? nhạt dọc theo thân + Hình cầu: Mảng đậm nhạt theo chiều cong B2 Vẽ đậm nhạt: - Dùng nét tha, dày, đậm, - GV minh họa bớc vẽ đậm nhạt nhạt bảng - Vẽ đan xen (nét thẳng, c hoạt đông 3: Thực hành (20 nét cong) phút) - Vẽ mảng đậm trớc, nhạt - Quan sát HS làm sau nét cha đạt vẽ HS - Luôn nhìn mẫu vật để so sánh đậm nhạt vẽ -Thc hnh v đậm nhạt vào vẽ theo mẫu dạng hình hộp v hỡnh cu Cần nhấn mạnh, tẩy sáng - HD học sinh cụ thể bớc vẽ, vị trí cần thiết để ý bố cục vẽ cho hợp lý vẽ thêm sinh động - Động viên, khuyến khích HS tích - Vẽ đậm nhạt -> tạo cực thực hành không gian IV.Củng cố: (3 phút) - Treo số HS lên bảng - Gv nhận xét bổ sung - Tuyên dơng, nh¾c nhë HS NhËn xÐt chung tiÕt häc V.Híng dÉn vỊ nhµ: (1phót) - VỊ nhµ hoµn thµnh bµi - Chuẩn bị sau: Bài 6- VTM: Cách vẽ tranh §Ị tµi häc tËp (TiÕt 1) TiÕt cđa chđ đề Tuần :6 Tiết :6 Ngày soạn: ./ /2017 Ngày dạy: //.2017 Vẽ tranh cách vẽ tranh Đề tài học tập (Tiết 1) A Mục tiêu: 1.Kiến thức: - hs cảm thụ nhận biết đợc hoạt động đề tài sống 2.Kĩ năng: - HS nắm đợc kiến thức để tìm bố cục tranh 3.Thái độ: - HS thực đợc cách vẽ tranh vẽ đợc tranh đề tài Học tập 4.Định hớng phát triển lực: - Học sinh phát triển lực thực hành ,khả so sánh nắm bắt ghi nhớ việc,sự vật sống, phát triển trí tởng tợng, óc sáng tạo tài , cảm thụ thẩm mĩ B Chuẩn bị : a Giáo viên: - ĐDDH SGK MT - Tranh hs năm trớc b Học sinh: - Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ, tẩy, SGK MT C Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập D Tổ chức hoat động: I.ổn định tổ chức lớp: (1 phót) II.KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra vë thùc hành HS : (5phút) III Tiến trình dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS a Hoạt động1: Tìm chọn nội - HS lắng nghe để dung đề tài :(8 phút) hình thành khái niệm - Trong sống có nhiều đề tài cách vẽ tranh đề tài Mỗi đề tài lại có nhiều chủ đề khác Có thể vẽ tranh đề tài: Nhà trờng, phong cảnh, lao động, thể thao, lễ hội, ngày tết + Đề tài nhà trờng: Học tập, buổi lao động, học nhóm, cảnh vui chơi + Đề tài lễ hội: Ngày tết, đám rớc, múa s tử, chợ tết, du xuân, chúc tụng, hội làng + Đề tài thể thao: Cảnh đua thuyền, đấu vật - Khi hs xây dựng đợc nội dung đề tài, GV cần hớng dẫn cách thể khả ý thích theo cảm nhận hay, đẹp khía cạch nội dung - Giới thiệu số tranh hoạ sĩ HS lớp tríc Nêu khái nệm Cách vẽ tranh? Các bước tiến hành vẽ tranh đề tài? ? Néi dung tranh vẽ gì? ? Nhận xét bố cục, hình ảnh, màu sắc b Hoạt động 2: Cách vẽ tranh :(7 - HS lắng nghe ghi phút) nhớ - GV giới thiệu cách vẽ tranh đề tài: + Bớc 1: Tìm bố cục (xếp đặt mảng chính, mảng phụ) + Bíc 2: VÏ ph¸c nÐt chÝnh + Bíc 3: VÏ hình cụ thể chi tiết + Bớc 4: Vẽ màu - GV giảng giải: Hình ảnh quy vào mảng to, hình ảnh phụ quy vào - HS vận dụng thực hành: mảng nhỏ => làm rõ trọng tâm Suy nghĩ lựa chọn hình ảnh đề tài Học tranh - Sắp xếp hình mảng không lặp lại, tập không nhau, cần có mảng trống (nền trời, đất) cho bố cục không chật chội, không trống trả i, hình ảnh có gần, có xa c Hoạt động 3: Thực hành :(20 phút) - Cho HS vận dụng lý thuyết vào vẽ tranh đề tài học tËp Thực hành vẽ tranh đề tài Học tập(Trên A4 IV.Củng cố: :(3 phút) - Đặt câu hỏi kiểm tra kiÕn thøc cña HS - Cho HS nhËn xÐt tranh về: + Cách khai thác đề tài (rõ, cha rõ) + Các mảng hình (chính, phụ) + Màu sắc - NhËn xÐt chung tiÕt häc V.Híng d·n vỊ nhµ: :(1 phót) - VỊ nhµ hoµn thµnh bµi - Chn bị sau: Bài 7- VT: Đề tài Học tập ( tiÕt 2) TiÕt chủ đề Tuần : Tiết : Ngày soạn Ngày dạy Vẽ tranh Đề tài học tập ( Tiết 2) A Mục tiêu: 1.Kiến thức : - hs tìm, chọn đợc nội dung đề tài Học tập biết cách vẽ tranh đề tài 2.Kĩ năng: - HS hiểu biết thể đợc tình cảm yêu mến thầy cô giáo, bạn bè, trờng lớp qua tranh vẽ 3.Thái độ: - GD HS thực điều Bác Hồ dạy có Học tập tốt Vẽ đợc tranh thể nội dung Học tập tốt Định hớng phát triển lực: - Học sinh phát triển lực thực hành tốt hơn, khả so sánh nắm bắt ghi nhớ việc, vật sống, phát triển trí tởng tợng, cảm thụ thẩm mĩ màu sắc thiên nhiên B Chuẩn bị : a Giáo viên: - ĐDDH SGK MT b Học sinh: - Su tầm tranh đề tài Học tập, tranh vẽ đề tài Học tập tiết - Bút chì, màu vẽ, giấy vẽ, tẩy, SGK MT C Phơng pháp dạy học: - Phơng pháp quan sát, trực quan, vấn đáp, gợi mở, luyện tập D Tổ chức hoat động: I.ổn định tỉ chøc líp: (1 phót) II.KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra vë thùc hµnh cđa HS : (5phót) III TiÕn trình dạy học Hoạt động GV Hoạt động HS a.Hoạt động1: (5phút) GT: Trong tiết em suy nghĩ - HS lắng nghe, ghi nhớ tìm nội dung, hình ảnh đề tài học tập - Giáo viên kiểm tra vẽ tiết trớc häc sinh Nêu bước vẽ tranh đề tài học - 1-> HS tr¶ lêi tập? b Hoạt động 2: Cách vẽ tranh (10phút) ? Nêu lại bớc vẽ tranh - HS lắng nghe vận đề tài? dụng: * Lu ý HS: +Vẽ hình trớc, hình phụ sau + Màu sắc tranh cần sáng, đẹp mắt, phù hợp với nội dung tranh + Chú ý vẽ màu hình ảnh trớc, hình ảnh phụ sau - HS tiến hành làm + Chú ý đến đậm nhạt màu tranh c Hoạt động 3: Thực hành (20phút) - Yêu cầu HS thực tốt bớc vẽ tranh lại: - HS lắng nghe, sửa Thực hành vẽ tranh đề tài Học tập(Trên A4, màu sắc tự chọn.) + B3 VÏ chi tiÕt + B4 Vẽ màu - GV hớng dẫn HS bớc vẽ cụ thể - Chú ý HS cách vẽ hình, vẽ màu - GV quan sát nét vẽ cha đạt, HS tự sửa - Động viên, khuyến khích HS làm vẽ theo cảm nhận riêng IV.Cng c: (3phút) - Chọn treo HS lên b¶ng: - Em phân loại vẽ Mẫu có dạng hình hộp hình cầu Vẽ tranh đề tài Học tập? - Em thích nhất? - Em nêu cảm nhận Mẫu có dạng hình hộp hình cầu Vẽ tranh đề tài Học tập xếp loại vẽ theo mức độ? - GV nhËn xÐt bæ sung - Tuyên dơng, nhắc nhở HS - Nhận xét chung tiÕt häc V.Hướng dẫn nhà: (1phót) - VỊ nhà hoàn thành - Chuẩn bị sau: T8- VTT: Cách xếp( bố cục) trang trí Kiểm tra ngày Tháng Năm ... nhở HS Nhận xét chung tiết học V.Hớng dÉn vỊ nhµ: (1phót) - VỊ nhµ hoµn thµnh bµi - Chu n bị sau: Bài 6- VTM: Cách vẽ tranh Đề tài học tập (Tiết 1) Tiết chủ đề Tuần :6 Tiết :6 Ngày soạn: ./ /2017... triển lực quan sát, t trừu tợng, khám phá, cảm thụ thẩm mĩ B Chu n bị : a Giáo viên: - Hình minh hoạ Luật xa gần (ĐDDH MT6), SGK MT6, giáo án - Tranh vẽ theo Luật xa gần - Một vài đồ vật (hình... hình hộp hình cầu ĐDDH MT6 số vẽ HS năm trớc - SGK, giáo án MT6 b Học sinh: - Một số đồ vật làm mẫu: Hình hộp, hình cầu ( Qủa bóng trái cây) - Giấy, bút, chì, tẩy, SGK MT6 C Phơng pháp dạy học:
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án chủ đề mỹ thuật 6TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀO THỰC TÊ (5 tiết), giáo án chủ đề mỹ thuật 6TÌM HIỂU VÀ VẬN DỤNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀO THỰC TÊ (5 tiết)

Từ khóa liên quan