BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa văn NGHỆ

19 166 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2018, 18:28

GS. Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển văn hoá và con người, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005.2. TS. Bùi Đình Phong (Chủ biên), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, 2001.3. Về sự lãnh đạo của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hoá, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1980 Chuyờn Tưưtưởngưhồưchíưminhư vềưvănưhoáưvănưnghệư Nm c ni dung c giá trị tưởng Hồ Chí Minh VHVN Mục đích Tự hào VHVN dân tộc tin tưởng vào sức mạnh, vai trò VHVN đời sống tinh thần người đấu tranh CM Biết vận dụng sáng tạo TTHCM VHVN vào nghiệp xây dựng văn hoá Tài­liệu­nghiên­cứu: - Tài liệu bắt mở buộc: rộng: Đảng GS Đặng KỳNam, (ChủNghị biên), số tưởng Chí Cộng Xuân sản Việt 23 – Hồ NQ/TW Minh phát người, Nxb Chính Bộ Chínhtriển trị, văn ngàyhố 16/6/2008, Nghị tiếp trị quốc HàvàNội, 2005 tục xây gia, dựng phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ Hồ Tồn tập, Nxbbiên), Chính quốc Hồ gia, Chí Hà TS Chí Bùi Minh, Đình Phong (Chủ Tưtrịtưởng Nội, 2002, 1- tậpnền 12.văn hoá Việt Nam, Nxb Minh xâytậpdựng động, Hà Nội, 2001 Lao Hồ Chí Minh¸ Tuyển tập văn học, tập 2, Nxb Văn học, Hà Nội, 1995 Hồ Chílãnh Minh, văntrên nghệmặt mặt trận, Về đạoVăn củahoá Đảng trận tưởng văn NxbNxb VănSự học, HàHà Nội, 1981 hoá, thật, Nội, 1980 Kết cấu nội dung I NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HỐ VĂN NGHỆ II VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TTHCM VỀ VĂN HOÁ VĂN NGHỆ 1.1 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh văn hố văn nghệ 1.2 Giá trị tưởng Hồ Chí Minh văn hố văn nghệ 1.1 Nội dung tưởng Hồ Chí Minh văn hố văn nghệ a VHVN mặt trận, văn nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ vũ khí sắc bén ĐTCM CÂU HỎI Trong TTHCM: tính chất mặt trận VHVN; vai trò chiến sĩ văn nghệ sĩ vũ khí sắc bén VHVN biểu nào? b VHVN phải có tính thực, tính nhân dân tính dân tộc CÂU HỎI Tính thực, tính nhân dân tính dân tộc VHVN biểu phải có tính chất đó? c Phải có tác phẩm VN xứng đáng với thời đại đất nước DT Phải phán ánh cho hay, cho chân thật nghiệp CM ND - VHVN phải tạo - VHVN phải phản ánh tác phẩm có chất cho hay, thật lượng nội cho dungchân hình xứng nghiệp cách thức, đáng với thờimạng đại độc lập,nhân tự dân DT 1.2 Giá trị tưởng Hồ Chí Minh văn hoá văn nghệ Giá trị lý luận Đã phát triển làm Đã tảng tưởng, Là sở để nâng cao nhận thức, phong phú thêm lý luận lànhiệm sởcho để đội đấu tranh với quan kim nam cho Đảng ta xây trách ngũ văn nghệ Mác – Lênin văn hoá phi trị hố văn học tác nghệ sĩ điểm người làm công dựng VHVN CM thực thuật tưởng nghệ quản văn họcND nghệ định vị củalýND, thuật ND.thuật nghệ thẩm thuật,mĩtách khỏi hướng đúngVHVN đắn cho ND nghiệp đấu tranh CM ND Giá trị thực tiễn - Đã phát huy cao độ vai trò, - Đã hình thành hệ giá trị củasự sức mạnh VHVN văn học nghệ thuật với ngũ với - Đã XD nênCM đội VNSCM nghiệp đấu tranh giành tiêu chí-sự cụ thể vị chất, trí, vainăng trò, chức Đã góp phần quan trọng việc thực có phẩm lực có quyền, kháng chiến, kiến quốc - tưởng hoạtVHVN, động cụ thể nhiệm vụ tính chất nhân rộng điển hình tiên tiến, cống hiến to lớn cho sựnền củachỉ HCM VHVN góp phần đưa xây dựng CNXH khơng có giá trị lịch sử mà có gương mẫu lĩnh văn học nghệ thuật VNmực lên tầm cao nghiệp xây dựng VH nói giá trị thực to lớn vực ĐSXH, phê phán, ngăn chặn với tác phẩm có giá trị to lớn chung, VHVN đẩy lùinền thóinói hư,riêng tật xấu, tạo nên nội dung, hình thức nghệ thuật thể hình mẫu người Để lại mẫu mựcXHCN phẩm chất phong cách cho đội ngũ VNSCM 2 VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY 2.1 2.2 Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM VHVN xây dựng VH Một số biện pháp chủ yếu xây dựng phát triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM 2.1 Sự cần thiết phải vận dụng TTHCM VHVN xây dựng VH a Từ vị trí, vai trò VHVN nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH CÂU HỎI VHVN có vị trí, vai trò nghiệp CNH, HĐH nay? b Từ thực trạng VHVN (Tự nghiên cứu) c Từ yêu cầu xây dựng VHVN - Mọi hoạt động VHVN - Kết hợp chặt chẽ phải - nhằm dựng Quản lýxây tốt hoạtcon động truyền thống đại, -Việt Nâng cao hiểu biếtthái VHVN, phát triển người Nam đápmọi ứngsắc yêu dân tộc vàthụ thời đại, -năng Bảocác đảm dân chủ, tự VHVN tộc người khả cảm VHVN cầu nghiệp CM xây chống sáng tạo hưởng thụ cộng đồng dân tộc VN nội ND, đẩy mạnh phong trào dung hìnhphẩm thức, tạo tính cácvàsản VHVN, đềđa cao VHVNQC, tạo điều kiện để dạng thống nhấtnghệ sĩ trách nhiệm văn NDVHVN sáng tác hưởng thụ Việt Nam trước công VHVN chúng, DT sản phẩm thời đại CÂU HỎI Để xây dựng phát triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM cần giải pháp nào? 2.2 Một số biện pháp chủ yếu xây dựng phát triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM Nâng cao chất lượng tuyên Kết hợp chặt dục chẽ xây truyền, giáo CNMLN, Khuyến Tăng cường khích việc phát bồi dưỡng, triển chống, kế thừa phát triển để TTHCM, giữ vững tảng mạnh nâng cao mẽ nhận củatiên VHVN thức vịvềtrí, đội vai XD VHVN tiến, đậm đà tưởng củaVHVN Đảng, củng cố sở đời ngũ trò chun mơn cho CBĐV, đặc vật biệt sắc dân tộc, thể đậm sống tinh thần củađạo, QCND chất, cán bề lãnh rộng chiều quản lý sâu Nâng nét tâm hồn, cốt cách giá trị lợi cao ích chung lực, trình đất độnước lãnh đạo người Việt Nam nhu cầu cáccủa cấp cácủy tầng đảng lớp ND VHVN KẾT­LUẬN TTHCM VHVN hệ thống về VHVN khơng TTHCM quan điểm vị trí, vai trò Qn triệt, dụng TTHCM có văn giá trị lịch sửvận to lớn mà nghệ, văn nghệ sĩ VHVN động kim chỉnghệ namhoạt cho vàtiếp táctục phẩm văn Quan VHVN cấp QĐNDVN nghiệp xây văn hóa VNvăn tiên điểm tính chất CM yêu pháp quan tiến, đậm dàcầu, sắc với dâncác tộc nghệ yêu cầubiện đối trọng xây dựng người quân nay.để sản phẩm VHVN nhân CM VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VHVN có vai trò nghiệp CNH, HĐH đất nước? QĐNDVN có vai việc phát triển lĩnh vực VHVN theo TTHCM? ... tư ng Hồ Chí Minh văn hoá văn nghệ 1.2 Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh văn hố văn nghệ 1.1 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh văn hoá văn nghệ a VHVN mặt trận, văn nghệ sĩ chiến sĩ, tác phẩm văn nghệ. .. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HOÁ VĂN NGHỆ II VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY NỘI DUNG CƠ BẢN VÀ GIÁ TRỊ CỦA TTHCM VỀ VĂN HOÁ VĂN NGHỆ 1.1 Nội dung tư tưởng. .. kỳ Hồ Toàn tập, Nxbbiên), Chính quốc Hồ gia, Chí Hà TS Chí Bùi Minh, Đình Phong (Chủ Tưtr tư ng Nội, 2002, 1- tậpnền 12 .văn hoá Việt Nam, Nxb Minh xâytậpdựng động, Hà Nội, 2001 Lao Hồ Chí Minh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa văn NGHỆ, BÀI GIẢNG điện tử tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về văn hóa văn NGHỆ, b. VHVN phải có tính hiện thực, tính nhân dân và tính dân tộc., VẬN DỤNG TTHCM VỀ VHVN TRONG XÂY DỰNG NỀN VH MỚI HIỆN NAY

Từ khóa liên quan