PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

93 394 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2013, 08:24

Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, một Đại hội có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH) - hiện đại hoá (HĐH), xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng XHCN.Về đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta là quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH là xây dựng được một nền kinh tế phát triển cân đối và bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát huy được mọi năng lực của con người phục vụ vào quá trình xây dựng đất nước.Quà trình đẩy mạnh CNH - HĐH được thực hiện ở tất cả các ngành của toàn bộ nền kinh tế. Ở các địa phương và ở các vùng lãnh thổ với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta.Để cho việc thực hiện quá trình đó một cách có hiệu quả nhất, và cũng cần có những cơ sở để kiểm tra hiệu quả, chất lượng qua quá trình đó chúng ta phải có một hệ thống chỉ tiêu phản ánh quá trình chuyến biến công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nền kinh tế.Để thấy một phần nào thực trạng quá trình CNH - HĐH và có những đánh giá đúng đắn quá trình CNH - HĐH ở nước ta. Trong chuyên đề này em xin giới thiệu "Hệ thống chỉ tiêu CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn và áp dụng các phương pháp phân tích thống kê để phân tích quá trình CNH - HĐH ở tỉnh Hải Dương".Do vấn đề này có nội dung rất mới và rộng nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em đề nghị các thầy, các cô cùng các bác ở Cục Thống kê Hải Dương. Đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Trần Ngọc Phác và bác trực tiếp phụ trách thực tập Phạm Đức Đông hết sức giúp đỡ để cho đề tài được hoàn chỉnh. Mục lục Lời nói đầu CHƯƠNG I:SỰ CẦN THIẾT VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ TỈNH HẢI DƯƠNG 4 I - khái quát chung về hải dương trong 5 năm qua(1996-2000) 4 1 - Khái quát về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế văn hoá xã hội Hải Dương 4 1.1 Điều kiện tự nhiên 1.2 Dân số lao động II - sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp và điều kiện kinh tế ,văn hoá xã hội nông thôn hải dương . 1- sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp . 2- Điều kiện kinh tế văn hoá ,xã hội nông thôn Hải Dương . III, Diễn biến ,thực trạng nông nghiệp ,nông thôn hải dương trong 5 năm qua (1996-2000): 1- Sản xuất nông nghiệp : 2-Sản xuất lâm nghiệp. 3-Sản xuất thuỷ sản. Iv - sự cần thiết và khả năng vận dụng của chuyên đề hải dương CHƯƠNG II NHỮNG VẤN ĐỀ BẢN CỦA HỆ THỐNG CHỈ TIÊU PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN I - khái quát chung về quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá: 1- Khái niệm : 2- Tác dụng của công nghiệp hoá. 3- Nội dung của công nghiệp hoá, hiện đại hoá: 3.1 - Tiến hành cách mạng khoa học - kỹ thuật để xây dựng sở vật chất: 3.2 - Xây dựng cấu hợp lý và phân công lại lao động xã hội: 3.3 - Nội dung bản của công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong những năm còn lại của thập kỷ 90 (1996-2000) Việt Nam . II - Hệ thống chỉ tiêu thống phản ánh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. 1 1- Khái niệm về chỉ tiêu thống và hệ thống chỉ tiêu thống kê: 1.1 - Khái niệm về chỉ tiêu thống 1.2 - Hệ thống chỉ tiêu thống kê: 2 - Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống phản ánh trình độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn: 2.1- Nhóm chỉ tiêu phản ánh qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tổng hợp của nền kinh tế: 2.2- Hệ thống chỉ tiêu phản ánh trình độ CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn. CHƯƠNG III-ÁP DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG I - Khái niệm và các phương pháp về phân tích thống kê: 1-Khái niêm 2 - Các phương pháp phân tích thống thường sử dụng: II - Phân tích một số chỉ tiêu bản về quá trình CNH - HĐH: CHƯƠNG IV-PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ I - Hiệu quả quá trình thực hiện CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn: II - Về hệ thống chỉ tiêu thống phản ánh quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn: TÀI LIỆU THAM KHẢO 2 Lời nói đầu Sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới toàn diện Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Đặc biệt sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, một Đại hội ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước ngoặt chuyển đất nước ta sang thời kỳ mới. Thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH) - hiện đại hoá (HĐH), xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng văn minh theo định hướng XHCN. Về đường lối phát triển kinh tế của Đảng ta là quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH là xây dựng được một nền kinh tế phát triển cân đối và bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, phát huy được mọi năng lực của con người phục vụ vào quá trình xây dựng đất nước. Quà trình đẩy mạnh CNH - HĐH được thực hiện tất cả các ngành của toàn bộ nền kinh tế. các địa phương và các vùng lãnh thổ với sự chỉ đạo xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Để cho việc thực hiện quá trình đó một cách hiệu quả nhất, và cũng cần những sở để kiểm tra hiệu quả, chất lượng qua quá trình đó chúng ta phải một hệ thống chỉ tiêu phản ánh quá trình chuyến biến công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nền kinh tế. Để thấy một phần nào thực trạng quá trình CNH - HĐH những đánh giá đúng đắn quá trình CNH - HĐH nước ta. Trong chuyên đề này em xin giới thiệu "Hệ thống chỉ tiêu CNH - HĐH nông nghiệp và nông thôn và áp dụng các phương pháp phân tích thống để phân tích quá trình CNH - HĐH tỉnh Hải Dương". Do vấn đề này nội dung rất mới và rộng nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vậy em đề nghị các thầy, các cùng các bác Cục Thống Hải Dương. Đặc biệt là thầy giáo hướng dẫn Trần Ngọc Phác và bác trực 3 tiếp phụ trách thực tập Phạm Đức Đông hết sức giúp đỡ để cho đề tài được hoàn chỉnh. CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT VÀ KHẢ NĂNG VẬN DỤNG CHUYÊN ĐỀ TỈNH HẢI DƯƠNG ------------- I - KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HẢI DƯƠNG TRONG 5 NĂM QUA(1996-2000) 1 - Khái quát về điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế văn hoá xã hội Hải Dương 1.1 Điều kiện tự nhiên Hải Dương nằm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng với diện tích đất tự nhiên là 1648,4 km 2 (năm 2000) xấp xỉ bằng 1,866 lần diện tích đất tự nhiên tỉnh Hưng Yên,1,792 lần Hà Nội 1,11 lần Hải Phòng và 1,3 lần diện tích đất tự nhiên đồng bằng sông Hồng . Điều đó cho ta thấy Hải Dương cũng là một tỉnh diện tích đất tự nhiên vào loại lớn đồng bằng sông Hồng ,chỉ đứng sau Hà Tây và Nam Định . Theo số liệu Cục Thống tỉnh Hải Dương trong vòng 5 năm qua về tình hình sử dụng đất cũng nhiều sự nhiều thay đổi cả về các loại đất và cấu của nó . Như ta đã biết Hải Dương một tuyến giao thông quan trọng nối thành phố Hà Nội với thành phố Hải Phòng đó là quốc lộ 5 .Với sự phát triển của tuyến giao thông quan trọng này đã góp phần thúc đẩy sự trao đổi buôn bán giữa Hải Dương với hai thành phố lớn đó .Mặt khác phía bắc Hải Dương giáp với 3 tỉnh là Quảng Ninh ,Bắc Giang và Bắc Ninh,phía tây giáp với Hưng Yên và đi xuống phía nam là giáp với Thái Bình Hải Dương khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa và chịu ảnh hưởng lớn và sâu sắc của gió mùa Châu Á.Trong năm hình thành hai mùa khá rõ rệt, phù 4 hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của một số loại cây trồng. Tiềm năng nhiệt độ ,độ ẩm khá dồi dào và phân bố khá đều trên địa bàn tỉnh Nhiệt độ trung bình hàng năm xấp xỉ 23,2 0 C, nhiệt độ cao nhất trung bình là 36, 0 C và nhiệt độ trung bình thấp nhất 7,3 0 C. Độ ẩm trung bình hàng năm là 86 % trạm Hải Dương và 80 % trạm Chí Linh . Số giờ nắng trung bình năm 1.427 giờ trạm Hải Dương và 1.455 giờ trạm Chí Linh .Với những thông tin về nhiệt độ và độ ẩm lượng mưa và số giờ nắng của Hải Dương trung bình trong 5 năm qua như vậy là rất thuận lợi cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp ,lâm nghiệp và thuỷ hải sản . Nét đặc trưng của khí hậu của Hải Dương nói riêng và của đồng bằng châu thổ sông Hồng nói chung là một mùa đông lạnh từ tháng 11 năm trước kéo dài đến hết tháng tư năm sau , những tiết mưa phùn trong mùa khô do ảnh hưởng sâu sắc của gió mùa châu Á .Đó là điều kiện hết sức thuận lợi cho việc tăng vụ trong năm ;vụ đông với các cây ưa lạnh như su hào, bắp cải v v 1.2 -Dân số lao động . Hải Dương hiện 12 đơn vị huyện, thành phố với 238 xã ,14 thị trấn .Dân số trung bình năm 2000 là 1.664,7 nghìn người trong đó dân số nam trung bình là 805,7 nghìn người ,chiếm 48% tổng dân số ;nữ 859 nghìn người ,chiếm 52%. Dân số thành thị là 230 nghìn người ,chiếm 13,8% ;dân số nông thôn là 1434,7 nghìn người ,chiếm 86,2% .Mật độ dân số trung bình chung cho toàn tỉnh là 1009,9 người /km 2 tỉ lệ tăng dân số tự nhiên của tỉnh năm 2000 là 10,6 0 / 0 0 Ta thể thấy công tác y tế và công tác kế hoạch hoá gia đình Hải Dương là rất tốt vì đã giảm tỉ lệ sinh và tỉ lệ tăng tự nhiên dân số một cách nhanh chóng vào năm 1997 tỉ lệ tăng tự nhiên dân số của tỉnh là 13,2 phần nghìn và tỉ lệ sinh là 18,2% .Lực lượng lao động của tỉnh (1/7) năm 2000 là 879.893 người .Trong đó lao động trong các ngành kinh tế của địa phương là 5 825.164 người chiếm 93,78%;trong khu vục nhà nước chiếm 6,22% tức là 54.729 người .Nếu phân chia lao động theo lao động nông thôn và lao động thành thị thì lao động nông thôn 719.840 người chiếm 81,81 % và lao động thành thị 160.053 ngưòi chiếm 18,19 % trình độ của lực lượng lao động được chia làm 4 cấp ;Chưa tốt nghiệp PTTH ,tốt nghiệp PTTH ,có trình độ trung học chuyên nghiệp-cao đẳng và trình độ đại học trở nên . Nếu lực lượng lao động phân chia theo ngành kinh tế chia ra lao động trong ngành công nghiệp, lao động trong ngành nông - lâm nghiệp, thuỷ sản, lao động trong ngành dịch vụ và các ngành khác . II - SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ ,VĂN HOÁ XÃ HỘI NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG . 1- sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp . Theo số liệu thống năm 2000 ,toàn tỉnh Hải Dương hiện 98. 393 ha đất nông nghiệp; diện tích đất canh tác là 82.200 ha; tổng số lao động trên địa bàn là 879.893 người trong đó lao động nông, lâm nghiệp, thuỷ sản 739.048 người chiếm 83,99% ,có 871 trạm bơm lớn nhỏ trong toàn tỉnh phục vụ cho sản xuất nông nghiệp với tổng công xuất hoạt động 2.929.100 m 3 /giờ, vậy công suất trung bình của mỗi trạm bơm 3.362,9 m 3 /giờ ;có 1838 máy kéo các loại với tổng công suất hoạt động trung bình 23.968 CV hay công suất trung bình của mỗi kéo là 13,04 CV /1 cái , cho thấy phần lớn các loại máy kéo của tỉnh là máy kéo lớn (> 12CV) ;có 4130 máy bơm các loại với tổng công suất thiết kế là 36.216.000 m3/giờ. Diện tích thể được tưới tiêu chủ động cả năm là 80.930 ha tổng chiều dài kênh mương hiện là 9.031 km trong đó 30 km đã dược kiên cố hoá bằng ngân sách của địa phương và trung ương ,chiếm 0,33% tổng chiều dài kênh mương hiện có, đây là con số rất nhỏ để phản ánh tình hình kiên cố hoá kênh mương của Hải Dương . Việc phục vụ vận chuyển để sản xuất nông nghiệp cũng là một điều hết sức quan trọng. Hiện toàn tỉnh 1.600 chiếc máy kéo, công nông phục 6 vụ sản xuất nông nghiệp; 4.200 hộ nông thôn đã mắc điện thoại . Các trạm phục vụ sản xuất, trồng trọt chăn nuôi tuy một số nhưng hoạt động không hiệu quả . Do chế thị trường và xoá bỏ làm ăn tập thể kiểu hợp tác xã chuyển sang giao khoán thẳng cho hộ ,cho từng hộ nông dân tự hoạch toán và tự sản xuất nên việc thống tình hình cung cấp vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu cho nông nghiệp, nông thôn là điều hết sức khó khăn và thể nói là không làm được . Với thực trạng sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp nông thôn của tỉnh Hải Dương trong vòng 5 năm qua (1996-2000), cho ta thấy không ít yéu kém và nhiều mặt còn hạn chế cần phải đầu tư mới và đầu tư bổ sung để taọ được một sở vật chất kỹ thuật nông nghiệp và nông thôn xứng đang để đẩy mạnh và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn của cả nước nói chung và của tỉnh hải dương nói riêng, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn tương ứng với vị trí xứng đang của nó . 2- Điều kiện kinh tế văn hoá ,xã hội nông thôn Hải Dương . Tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Hải Dương trong vòng năm 5 năm qua theo giá hiện hành là 43,32% tương ứng với lượng tăng tuyệt đối là 1.932.450 triệuVND .Trong khi đó, tốc độ tăng trương GDP đầu người là 37,94% hay 1,0564 triệu VND/người . Qua đây ta cũng thấy được sự tăng nhanh của GDP trong vòng 5 năm qua . Một trong những biểu hiện về trình độ dân trí một địa phương trước hết phải kể đến trình độ học vấn. Theo tài liệu của Cục Thống ,Sở lao động và Sở khoa học công nghệ và môi trường trong năm 2000 của Hải Dương như sau : Số lao động tốt nghiệp PTTH 194.500 người chiếm 22,1% ;số lao động trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng là 36.500 chiếm 4,15% ;13.300 lao động trình độ đại học trở nên ,chiếm 1,51% số lao động chưa tốt nghiệp PTTH 635.593 ,chiếm 72,23% .Lao động nông, lâm 7 nghiệp, thuỷ sản 739.038 trong đó 164.400 lao động đã tốt nghiệp PTTH chiếm 22,24% ;12.100 lao động trình độ trung học chuyên nghiệp, cao đẳng chiếm 1,64% ;640 lao động trình độ trên đại học chiếm 0,09% còn lại 561.908 lao động chưa tốt PTTH chiếm 76,03% . Từ kết quả trên cho ta thấy lực lượng tham gia lao động trong nghành nông nghiệp trình độ rất thấp chủ yếu là lao động chưa qua đào tạo chiếm trên 75% , còn lao động trình độ cao tốt nghiệp đại học trở nên thì chỉ chiêm 0,09% . Trong toàn tỉnh hiện 580 trường học trong đó : 276 trường tiểu học chiếm 47,59 % ;271 trương PTCS chiếm 46,2%; 33 trường PTTH chiếm 5,69% ; 6.400 phòng học và 13.900 giáo viên các cấp,tính trung bình cho toàn tỉnh và cho cả 3 cấp học thì mỗi trường khoảng 24 giáo viên . Trong tỉnh 287 sở y tế trong đó 18 bệnh viện và 263 trạm y tế với 3.700 giường bệnh ;3.200 cán bộ y tế trong đó 600 bác sĩ chiếm 18,75% .Số giường bệnh bình quân cho một sở y tế là 13 giường ,số giường bệnh tính cho 10.000 dân là 22,3 giường ,số bác sĩ tính bình quân cho 10.000 dân là 3,6 bác sĩ thấp hơn rất nhiều so với mức bình quân trung cả nước hiện nay . Toàn tỉnh hiện 34.000 máy điện thoại ,bình quân 100 người dân thì 2,1 máy điện thoại . Nhà và đồ dùng gia đình theo tài liệu điều tra năm 2000 số hộ nông thôn nhà kiên cố trong tổng hộ nông thôn chiêm 38,95% hay 138.800 ;35.600 hộ xe máy chiếm 9,99% ;249.500 hộ ti vi chiếm 70% ; số hộ radio ,casset chiếm 36,98% tương ứng 131.800 hộ ;số hộ sử dụng nước sạch chiếm 90,52% hay 322.600 hộ Thông qua một số chỉ tiêu nói trên, thể nói điều kiện kinh tế xã hội ,nông thôn Hải Dương nhiều tiến bộ nhưng cũng chưa phải dạng cao còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết .Điều kiện kinh tế chưa thực sự tốt ,mức 8 sống và mức thu nhập bình quân đầu người còn mức trung bình hay dưới mức trung bình của cả nước . III- DIỄN BIẾN ,THỰC TRẠNG NÔNG NGHIỆP ,NÔNG THÔN HẢI DƯƠNG TRONG 5 NĂM QUA (1996-2000): Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản của Hải Dương trong 5 năm đã đạt được những thành quả to lớn nhịp độ phát triển cao; bảo đảm cung cấp, đáp ứng nhu cầu nhu cầu lương thực ,thực phẩm trên địa bàn tỉnh cũng như để xuất khẩu; từng bước nhiều chuyển đổi lớn do sự thực hiện đúng đắn các Nghị quyết của Đại hội Đảng VIII nói chung và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh nói riêng và vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn; vấn đề công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn trong chặng đường đẩy mạnh công nghiệp hoá ,hiện đại hoá. Để hoàn thành những mục tiêu phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản toàn diện triệt để ; 5 năm qua toàn tỉnh đã đầu tư trung bình mỗi năm 4.725 Triệu VND cho ngành nông nghiệp; gồm đầu tư cho tu bổ và kiên cố hoá kênh mương đê điều đầu tư xây dựng lại và xây mới cho các công trình thuỷ lợi trong đó hệ thống kênh mương ,đặc biệt là việc kiên cố hoá kênh mương trong tỉnh để nâng cao diện tích tưới tiêu cho nông nghiệp; đầu tư cho các trạm trại để xây dựng sở vật chất để lai tạo giống cây, con mới phục vụ cho sản xuất nông nghiệp tạo ra những cây trồng vật nuôi chất lượng và năng suất cao ,phủ xanh đất trống đồi trọc bảo vệ môi trường thiên nhiên, khu sinh thái đặc biệt là việc đầu tư cho các chương trình trồng và khai thác rừng một cách hiệu quả nhất. Sản xuất nông,lâm ,thuỷ sản của tỉnh trong 5 năm (1996-2000) đạt được nhịp độ phát triển vững chắc, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; từng bước chuyển dịch cấu sản xuất nông, lâm, thuỷ sản theo hướng công nghiệp hoá ,hiện đại hoá nông thôn mà nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra trong kế hoạch hàng năm và trong 5 năm qua. Để đạt được mục tiêu phát triển nông, lâm, thuỷ sản toàn diện ;trong 5 năm qua toàn tỉnh đầu tư xấp xỉ 216,5 tỉ đồng cho ngành nông, lâm thuỷ sản 9 gồm: Cho tu bổ hệ thống đê, cống 368,6 km đê ven các sông Thái Bình nạo, hút kênh mương, sửa chữa, xây dựng các trạm bơm đưa tổng công suất từ 2.562,4 nghìn m 3 /h (1996) nên 3.621,6 nghìn m 3 /h (2000) đảm bảo tưới tiêu chủ động 80.930 ha cây trồng các loại ,xây dựng sở vật chất lai taọ các giống cây ,con phục vụ cho thâm canh tăng năng suất cây trồng ,vật nuôi ;phủ xanh đất trống đồi núi trọc bảo vệ môi trường ,sinh thái khu di tích lịch sử Kiếp Bạc ,Côn Sơn và An Phụ ;đầu tư chương trình 737 mỗi năm trên 2,0 tỉ đồng khai thông dòng chảy và nâng cấp vùng đất trũng trên địa bàn.Với mức đầu tư tích cực đã tạo điều kiện cho sản xuất Nông-Lâm ,Thuỷ sản như sau: 1- Sản xuất nông nghiệp : Cùng với chủ trương chính sách phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn của Đảng và Nhà nước ;tỉnh nhiều giải pháp đổi mới khuyến khích nông nghiệp và kinh tế nông thôn phát triển theo hướng kinh tế hàng hoá đạt được những kết quả quan trọng nhất là thời kỳ (1996-2000) .thành tựu nổi bật của nông nghiệp trên địa bàn là đảm bảo vững chắc về lương thực ,bảo đảm an ninh lương thực của địa phương và Quốc gia nói chung .Sản xuất lương thực tăng nên liên tục từ năm 1996 đến nay cụ thể là: Tốc độ phát triển lương thực theo hướng năm sau cao hơn năm trước đưa mức lương thực bình quân đầu người từ 482kg/người của năm 1996 lên mức 532 kg/người năm 2000 ,tăng bình quân hàng năm là 2,5% nhanh gấp đôi tốc độ dân số trên địa bàn .Trong sản xuất lương thực cây lúa tốc độ tăng nhanh về năng suất và sản lượng . Trình độ thâm canh cây lúa từng vụ và cả năm của nông dân tăng cùng với phong trào khuyến nông khuyến cáo khoa học kỹ thuật ,nhất là chuyển đổi cấu giống lúa mới gắn với đầu tư phân bón ,bảo vệ thực vật ,chủ động thời vụ tạo ra sự phát triển đồng bộ và ổn định về năng suất .Vì vậy tăng năng suất lúa là yếu tố tích cực cho chuyển đổi cấu cây trồng của tỉnh Hải Dương .Do đó tỉnh chủ trương ổn định diện tích canh tác cây lúa 2 vụ ăn chắc 10
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG, PHÂN TÍCH THỐNG KÊ PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHẢN ÁNH QUÁ TRÌNH CNH - HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN Ở HẢI DƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn