Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn trường trung học cơ sở

16 1,023 14
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2018, 08:20

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…09…năm 2017… Địa điểm:……Phòng Cơng Đoàn II.Thành Phần: Người kiểm tra: Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Kế hoạch dạy học môn Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Kế hoạch BDHSG Kế hoạch BDHSYK Kế hoạch cải tiến PPDH môn 10 Kế hoạch sử dụng thiết bị 11 Kế hoạch cá nhân TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, sẽ, theo quy định - Ghi chép cẩn thận - Lên lịch báo giảng thời gian qui định + Tồn tại: - Khơng NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…10…năm 2017 Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: Người kiểm tra: Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Kế hoạch dạy học môn Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Kế hoạch BDHSG Kế hoạch BDHSYK Kế hoạch cải tiến PPDH môn 10 Kế hoạch sử dụng thiết bị 11 Kế hoạch cá nhân TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, theo quy định - Giao án kịp chương trình, rút kinh nghiệm sau tiết dạy - Lên lịch báo giảng thời gian qui định + Tồn tại: - Giáo án cần bổ sung ngày soạn ngày dạy NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…11…năm 2017 Địa điểm:……Phòng Cơng Đoàn II.Thành Phần: Người kiểm tra: Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Kế hoạch dạy học môn Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Kế hoạch BDHSG Kế hoạch BDHSYK Kế hoạch cải tiến PPDH môn 10 Kế hoạch sử dụng thiết bị 11 Kế hoạch cá nhân TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, theo quy định - Giao án kịp chương trình - Lên lịch báo giảng thời gian qui định - Sổ họp ghi chép cẩn thận + Tồn tại: - Phiếu dự thiếu chữ ký người dạy NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: TA- SỬ- ĐỊA Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…12…năm 2017 Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: Người kiểm tra: Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ TT III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Kế hoạch dạy học môn Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Kế hoạch BDHSG Kế hoạch BDHSYK Kế hoạch cải tiến PPDH môn 10 Kế hoạch sử dụng thiết bị 11 Kế hoạch cá nhân Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, theo quy định - Các kế hoạch tiêu cụ thể, rõ ràng - Phiếu dự đủ số tiết theo qui định + Tồn tại: - Giáo án môn GDCD số tiết thiếu phần rút kinh nghiệm NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…01…năm 2018 10.Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: Người kiểm tra: 10.Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ TT III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, theo quy định - Giáo án kịp chương trình - Luu hồ kiểm tra đầy đủ ( Đề, đáp án, ma trận) - Sổ họp ghi chép đầy đủ + Tồn tại: - Lịch báo giảng môn Tiếng Anh K7,9 chưa thời gian NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 10 BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: 11.Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…02…năm 2018 12.Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: 11.Người kiểm tra: 12.Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, sẽ, theo quy định - Ghi chép cẩn thận - Lên lịch báo giảng thời gian qui định + Tồn tại: - Khơng 11 NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 12 BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: 13.Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…03…năm 2018 14.Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: 13.Người kiểm tra: 14.Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, sẽ, theo quy định - Sổ họp ghi chép cẩn thận - Giáo án kịp chương trình( rút kinh nghiệm sau tiết dạy) + Tồn tại: - Lịch báo giảng môn Tiếng Anh K7,9 chưa thời gian (Trễ tuần) 13 NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI TỔ: TA- SỬ- ĐỊA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc 14 BIÊN BẢN (V/v Kiểm tra hồ sổ sách giáo viên) I.Thời gian địa điểm: 15.Thời gian:……8….giờ…….phút Ngày…27…tháng…04…năm 2018 16.Địa điểm:……Phòng Cơng Đồn II.Thành Phần: 15.Người kiểm tra: 16.Người kiểm tra: Phan Thị Đỗ Quyên: Thành viên tổ TT III Nội dung kết kiểm tra: Nội dung kiểm tra: TT Nội dung kiểm tra Giáo án Lịch báo giảng Sổ họp ( Họp hội đồng + Họp tổ) Phiếu dự Lưu hồ kiểm tra Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ hồ đầy đủ, theo quy định - Phiếu dự đầy đủ sồ tiết - Lên lịch báo giảng thời gian - Sổ họp ghi chép đầy đủ + Tồn tại: - Khơng 15 NGƯỜI KIỂM TRA Phan Thị Đỗ Quyên 16 ... dự Lưu hồ sơ kiểm tra Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ có hồ sơ đầy... Lưu hồ sơ kiểm tra TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ có hồ sơ đầy... Lưu hồ sơ kiểm tra TT Ghi Giáo viên kiểm tra: TT Giáo viên kiểm tra Ghi Phan Thi Ngọc Tú Nguyễn Thị Diễm Lệ Võ Nhật Bình Lê Thị Hồng Thắm 3.Đánh giá: + Ưu điểm: - Các thành viên tổ có hồ sơ đầy
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn trường trung học cơ sở, Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ tổ chuyên môn trường trung học cơ sở

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn