Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

76 112 0
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2018, 11:32

Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN VINH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC HOÀN KIẾM, NỘI Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã số: 34 02 01 LUẬN VĂN THẠCTÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI TIẾN HANH NỘI, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan, thông tin, số liệu trích dẫn luận văn thu thập từ nguồn gốc rõ ràng Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Vinh LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, nhận hướng dẫn, bảo tận tình thầy giáo giúp đỡ, động viên bạn bè, đồng nghiệp gia đình Nhân dịp hồn thành luận văn, cho phép tơi bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc TS Bùi Tiến Hanh tận tình hướng dẫn, dành nhiều công sức, thời gian tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập thực luận văn nghiên cứu khoa học Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban Giám đốc, Phòng Quản lý đào tạo Khoa Tài - ngân hàng - Học Viện Khoa Học Xã Hội tận tình giúp đỡ tơi q trình học tập, thực hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tập thể Ban Lãnh đạo tồn thể cán bộ, cơng chức Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Nội, ngày tháng năm 2018 Học viên Nguyễn Văn Vinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN 1.1 Chi đầu XDCB từ nguồn NSNN 1.2 Kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB QUA KBNN HOÀN KIẾM 27 2.1 Phương pháp nghiên cứu 27 2.2 Thực trạng kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN Hoàn Kiếm 28 2.3 Đánh giá cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN KBNN Hoàn Kiếm 41 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGUỒN NSNN TẠI KBNN HOÀN KIẾM 53 3.1 Định hướng hồn thiện kiểm sốt chi đầu XDCB qua KBNN 53 3.2 Giải pháp hồn thiện tổ chức máy kiểm sốt chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm 54 3.3 Giải pháp hồn thiện nội dung, quy trình kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm 55 3.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 57 3.5 Kiến nghị 58 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 66 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BQLDA Ban Quản lý dự án CKC Cam kết chi CTMT Chương trình mục tiêu ĐVSDNS Đơn vị sử dụng ngân sách GPMB Giải phóng mặt KBNN Kho bạc Nhà nước KSC Kiểm soát chi KTT Kế toán trưởng KTV Kế toán viên NSNN Ngân sách Nhà nước ODA Hỗ trợ phát triển thức TABMIS Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách Kho bạc TPKSC Trưởng phòng kiểm sốt chi XDCB Xây dựng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Chi đầu XDCB theo ngành qua KBNN Hoàn Kiếm giai đoạn 20142017 31 Bảng 2.2 Số lượng hồ sơ chưa đủ điều kiện, trả lại khách hàng 32 Bảng 2.3 Số lượng hợp đồng cam kết chi muộn KBNN Hoàn Kiếm giai đoạn 2014-2017 34 Bảng 2.4 Tình hình tạm ứng vốn đầu XDCB từ nguồn NSNN 36 qua KBNN Hoàn Kiếm giai đoạn 2014-2017 36 Bảng 2.5 Tình hình tốn vốn đầu XDCB từ nguồn NSNN .37 qua KBNN Hoàn Kiếm giai đoạn 2014-2017 37 Bảng 2.6 Số vốn đầu XDCB bị từ chối chi qua KBNN Hoàn Kiếm 40 giai đoạn 2014-2017 40 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Quy trình luân chuyển hồ sơ, chứng từ kiểm soát chi đầu XDCB KBNN 18 Sơ đồ 2.1 c u tổ chức máy KBNN Hoàn Kiếm 31 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, trình phát triển xã hội, đầu hoạt động thiếu ngày gia tăng mạnh mẽ Đặc biệt, đầu xây dựng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trình xây dựng phát triển đ t nước, nh t nước phát triển Việt Nam Qua trình hình thành, hoạt động phát triển, hệ thống KBNN không ngừng lớn mạnh, ngày khẳng định vị trí, vai trò kinh tế, hệ thống Tài Quốc gia Để phù hợp với nhiệm vụ KBNN giai đoạn, Chính phủ ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn c u tổ chức KBNN trực thuộc Bộ Tài Theo Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 Thủ tướng Chính phủ: “KBNN quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài quản lý Nhà nước quỹ NSNN, quỹ tài Nhà nước quỹ khác Nhà nước giao quản lý, quản lý ngân quỹ Nhà nước, tổng kế toán Nhà nước, thực huy động vốn cho NSNN cho đầu phát triển qua hình thức phát hành trái phiếu Chính phủ theo quy định pháp luật” Trong năm qua, với phát triển Thành phố Nội, quận Hoàn Kiếm nhận quan tâm Đảng Ủy, UBND thành phố Nội t t lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực đầu xây dựng Theo báo cáo toán chi NSNN KBNN Hoàn Kiếm năm 2017, tổng vốn đầu toàn xã hội địa bàn quận Hoàn Kiếm trung bình hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng, phần lớn vốn ngân sách Nhà nước Nhiều dự án hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu góp phần chuyển dịch c u kinh tế, nâng cao đời sống vật ch t, tinh thần nhân dân địa bàn Tuy nhiên, theo báo cáo nguyên nhân dẫn đến việc th t thoát vốn đầu xây dựng bản, hiệu sử dụng đồng vốn ngân sách đầu xây dựng chưa cao, gây tượng lãng phí nguồn lực tài quốc gia Tình trạng nhiều nguyên nhân khác v n đề kiểm sốt chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước đóng vai trò quan trọng r t cần thiết Kho bạc Nhà nước quan cuối kiểm soát để đưa vốn khỏi Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm thành lập từ năm 1998, với vai trò quan kiểm soát chi phát tượng th t thốt, lãng phí để góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước Vì vậy, việc nắm rõ quy trình kiểm sốt chi đầu xây dựng từ ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Hồn Kiếm ý nghĩa to lớn việc tăng hiệu đầu tư, tiết kiệm ngân sách chống th t lãng phí Xu t phát từ tình hình thực tiễn trên, tơi chọn đề tài: “Cơng tác kiểm soát chi đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm, Nội” làm luận văn thạc sỹ Tình hình nghiên cứu đề tài Đã số viết, đề tài, nghiên cứu xung quanh v n đề kiểm soát toán vốn đầu XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN sau: TS Nguyễn Văn Quang & Ths Xn Hồi, 2010 Tích hợp quy trình kiểm sốt cam kết chi kiểm soát chi NSNN qua KBNN phù hợp với lộ trình triển khai chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 Đề tài nghiên cứu khoa học KBNN Đề tài kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước khâu kiểm soát quan trọng q trình kiểm sốt kiểm sốt chi ngân sách nhà nước Nguyễn Văn Hưng, 2010 Để kiểm sốt chi thơng thống hiệu Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia Kho bạc Nhà nước Việt nam, số 99, trang 22-24 Tác giả đưa số giải pháp để cơng tác kiểm sốt chi qua kho bạc nhà nước vừa nhanh chóng đảm bảo nguyên tắc chế độ Cao Thị Lan Anh, 2010 Một số giải pháp hoàn thiện chế quản lý, toán vốn đầu xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN qua KBNN Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia Kho bạc Nhà nước Việt nam, số 101, trang 6-8, 10 Tác giả nêu lên số b t cập chế quản lý toán vốn đầu đưa giải pháp nhằm hồn thiện chế Trương Cơng Lý, 2012 Thu hồi tạm ứng vốn đầu XDCB - Góc nhìn từ thực tế Tạp chí quản lý Ngân quỹ Quốc gia, số 112 Tác giả nêu tình hình tạm ứng thực tế thu hồi tạm ứng vốn đầu th p, từ đưa giải pháp nhằm đẩy nhanh việc thu hồi tạm ứng Đinh Thị Thu Hương, 2012 Nghiên cứu hoạt động chi đầu xây dựng thuộc ngân sách nhà nước địa bàn quận Long Biên thành phố Nội Luận văn Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp Nội Luận văn hệ thống hóa bổ sung nội dungluận đầu xây dựng bản,chi đầu xây dựng từ ngân sách nhà nước Thực trạng chi đầu xây dựng quận Long Biên , phân tích số dự án cụ thể từ nêu lên ưu điểm hạn chế công tác chi đầu xây dựng quận Long Biên Dựa vào kết đánh giá phân tích đưa định hướng giải pháp quận Long Biên phường nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn cho đầu xây dựng bản, chống th t thốt, lãng phí tham nhũng lĩnh vực xây dựng quận Long Biên nói riêng hoạt động chi đầu XDCB từ NSNN nước nói chung Tóm lại, nghiên cứu nhiều đóng góp cho nhà quản lý việc tăng cường quản lý chi NSNN đầu XDCB Tuy nhiên nghiên cứu chưa mặt hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: “Cơng tác kiểm sốt chi đầu xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Nội” tiếp tục v n đề c p thiết để nghiên cứu ứng dụng thực tiễn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu + Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu xây dựng giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ nguồn NSNN KBNN Hoàn Kiếm, Nội + Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn kiểm soát chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước Kho bạc - Phân tích thực trạng kiểm sốt chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm - Đề xu t giải pháp hoàn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu Thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ nguồn Ngân sách Nhà nước KBNN Hoàn Kiếm + Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu hệ thống kiểm soát chi đầu XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hồn Kiếm bao gồm: máy kiểm sốt chi đầu XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu XDCB - Không gian: Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm số 72 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Tp Nội - Thời gian: Số liệu thu thập giai đoạn 2014 - 2017 đề xu t giải pháp đến năm 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp luận vật biện chứng phương pháp nghiên cứu cụ thể gồm: phương pháp thu thập thông tin, phương pháp so sánh, phương pháp v n sâu cá nhân phương pháp phân tích tổng hợp Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài + Ý nghĩa lý luận: Nghiên cứu làm rõ thêm v n đề chi đầu XDCB từ nguồn NSNN, kiểm soát chi đầu XDCB qua KBNN + Ý nghĩa thực tiễn: Phân tích thực trạng cơng tác kiểm sốt chi đầu xây XDCB từ nguồn NSNN KBNN địa bàn Quận Hoàn Kiếm, Nội Đánh giá kết đạt tồn nguyên nhân Từ đưa kiến nghị giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi đầu XDCB từ nguồn NSNN KBNN Hoàn Kiếm, Nội cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận phụ lục khảo sát thông tin l y ý kiến đơn vị giao dịch với KBNN Hồn Kiếm luận văn c u gồm Chương: ... Hà Nội Luận văn Thạc sỹ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Luận văn hệ thống hóa bổ sung nội dung lý luận đầu tư xây dựng bản ,chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Thực trạng chi đầu tư xây dựng quận... kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Hoàn Kiếm bao gồm: máy kiểm soát chi đầu tư XDCB, cơng cụ quy trình kiểm sốt chi đầu tư XDCB - Khơng gian: Kho bạc Nhà. .. hạn chế, yếu kiểm soát chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN địa bàn quận Hoàn Kiếm Xu t phát từ nhận định luận văn: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng Kho bạc nhà nước Hoàn Kiếm, Hà Nội tiếp tục
- Xem thêm -

Xem thêm: Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ), Công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước hoàn kiếm, hà nội ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn