Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ)

115 99 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/06/2018, 14:19

Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ)Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ)Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ)Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÙNG THÁI HỘI (THÍCH TỊNH QUANG) HOẠT ĐỘNG HOẰNG PHÁP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƢỜI ÊĐÊ HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP NGƢỜI ÊĐÊ Ở HUYỆN }\ƣ\ Mgar) LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÙNG THÁI HỘI (THÍCH TỊNH QUANG) HOẠT ĐỘNG HOẰNG PHÁP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƢỜI ÊĐÊ HIỆN NAY (NGHIÊN CỨU TRƢỜNG HỢP NGƢỜI ÊĐÊ Ở HUYỆN }\ƣ\ Mgar) Ngành: Tôn giáo học Mã số: 22 90 09 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÔN GIÁO HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN HỒNG DƢƠNG HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi Phùng Thái Hội (Thích Tịnh Quang), ngƣời thực luận văn Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực, chƣa đƣợc công bố cơng trình khác Những trích dẫn cần thiết luận văn đƣợc thích rõ ràng trung thực Tác giả luận văn Phùng Thái Hội (Thích Tịnh Quang) LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Học viện Khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Khoa Tôn giáo học, Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện thuận lợi mặt để học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng gửi cảm ơn đến quý thầy, cô giáo, ngƣời phụ trách khoa Tôn giáo học đem hết tâm nguyện, tâm huyết, kiến thức kinh nghiệm truyền đạt cho thời gian lƣu học trƣờng Tôi xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hồng Dƣơng, bậc thầy khả kính hƣớng dẫn tận tình, dạy truyền đạt cho nhiều kiến thức kinh nghiệm có giá trị để giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất chƣ thiện tri thức, bạn bè, ngƣời gắn bó giúp đỡ tơi suốt trình học tập nhƣ trình thực luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin tri ân đến ân sƣ, cha mẹ, huynh đệ ngƣời thân tạo điều kiện để yên tâm học tập suốt thời gian qua Xin cảm ơn tất cả! Hà Nội, tháng năm 2018 Học viên Phùng Thái Hội (Thích Tịnh Quang) MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chƣơng 1: KHÁI QUÁT VỀ NGƢỜI ÊĐÊ VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI NGƢỜI ÊĐÊ Ở ĐẮK LẮK 19 1.1 Khái quát ngƣời Êđê huyện }ƣ| Mgar tỉnh Đắk Lắk 19 1.2 Khái quát du nhập, ảnh hƣởng Phật giáo đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, ngƣời Êđê Đắk Lắk nói riêng 25 Chƣơng 2: ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƢỜI ÊĐÊ VÀ PHƢƠNG THỨC HOẰNG PHÁP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở HUYỆN }Ƣ¥ MGAR HIỆN NAY 35 2.1 Đời sống văn hóa ngƣời Êđê Phật giáo đời sống văn hóa ngƣời Êđê huyện }ƣ| Mgar 35 2.2 Thực trạng hoạt động hoằng pháp Phƣơng thức hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện }ƣ| Mgar ảnh hƣởng đến đời sống văn hóa tộc ngƣời Êđê 48 Chƣơng 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 65 3.1 Một số nhận xét 65 3.2 Một số khuyến nghị giải pháp 73 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC 88 CHÚ THÍCH Địa danh Đắk Lắk có nhiều cách viết: Viết theo tiếng M’nơng viết Daklak Trong văn tiếng pháp Darlac Một số nơi lại viết: Đắk Lắc, Đắc Lắk, Dăklăk, Đăk Lăk Theo công văn ban hành phủ viết Đắk Lắk Ở sử dụng theo cách viết theo công văn phủ là: Đắk Lắk Địa danh huyện }ƣ\ Mgar có nhiều cách viết nhƣ CƣM’gar, Chƣ Mga, Cƣ mga Luận văn dùng theo tiếng Êđê là: }ƣ\ Mgar, Su\t Mdrang, Su\t Mdrƣng, }ƣ\ Sƣê DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT NỘI DUNG CHỮ VIẾT TẮT TT Thƣợng toạ UV Uỷ viên GHPGVN Giáo hội Phật giáo Việt Nam THPG Thành hội Phật giáo TW Trung Ƣơng HĐTS Hội đồng Trị BĐD Ban Đại diện MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam, nói Phật giáo tôn giáo để lại dấu ấn đậm nét lên đời sống văn hóa ngƣời Việt từ tƣ tƣởng, quan điểm đến nghi lễ, sinh hoạt cộng đồng Tƣ tƣởng Phật giáo thấm sâu vào nếp nghĩ, nếp sống ngƣời Việt, thành lời nhắc nhở tổ tiên truyền đến cháu, phải ăn hiền lành, dù nữa, tin “gieo gió gặt bão” Quan điểm Phật giáo từ hệ thống giáo lý tôn giáo vào đời, hình thành nên tâm hồn Việt biết tự nhắc thức nhau: bao dung với ngƣời, biết “tùy duyên” mà hành xử, bình tâm mà đón gió đời, tặng phẩm, thử thách thú vị mà đời dành cho ta Nghi lễ Phật giáo dạy ngƣời biết cúi đầu tôn trọng, tri ân bậc Thánh nhân, tiền hiền, ngƣời có cơng với làng xã, dân tộc Trong sinh hoạt cộng đồng, Phật giáo trao cho tín đồ dân dã niềm tin yêu hồn nhiên nhƣng nhân văn ngƣời chết ngƣời sống sẻ chia ƣớc vọng bình an sóng gió ln hồi thành tâm, lòng yêu thƣơng dành cho đồng loại lễ cầu an, cầu siêu… Điều khiến Phật giáo trở nên gần gũi, thiết thân lòng dân tộc Việt đến vậy? Có nhiều lý đƣợc đƣa Một lý cộng hƣởng, hòa nhập tự nhiên nhƣng không phần thú vị tƣ tƣởng, quan điểm Phật giáo lối sống, tâm hồn dân tộc Việt nói chung Vì vậy, nghiên cứu, khảo sát ảnh hƣởng, mối tƣơng quan Phật giáo văn hóa Việt Nam ln thu hút đƣợc khơng quan tâm khoa học tơn giáo Tuy nhiên, diện mạo văn hóa Việt Nam khơng đƣợc tạo nên từ văn hóa tộc ngƣời Việt Do đó, nghiên cứu tƣơng quan Phật giáo đời sống văn hóa Việt Nam, khơng thể bỏ qua mối tƣơng quan dấu ấn Phật giáo đời sống văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số lãnh thổ Việt Nam Xuất phát từ suy nghĩ ấy, chọn đề tài: Hoạt động hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đời sống văn hóa ngƣời Êđê (nghiên cứu trƣờng hợp ngƣời Êđê huyện }ƣ\ Mgar) Với đề tài trên, mong muốn tìm hiểu sâu mối tƣơng quan nhƣ ảnh hƣởng Phật giáo đời sống văn hóa cộng đồng ngƣời Êđê Từ kết nghiên cứu đề tài, luận văn hy vọng mang lại cho ngƣời thêm điểm nhìn, cách nhìn Phật giáo đời sống văn hóa tộc ngƣời Êđê Đắk Lắk nói riêng, tộc ngƣời Êđê Việt Nam nói chung Thơng qua đó, có hƣớng hoằng pháp, giải pháp tích cực, phù hợp để bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, đồng thời khắc phục, hạn chế cách nghĩ, cách sống chƣa phù hợp, lệch lạc (nếu có) tộc ngƣời Êđê Đắk Lắk nay, để văn hóa dân tộc văn hóa Phật giáo trở thành dòng chảy liền mạch, thơng suốt, dung hòa cách trọn vẹn dòng chủ lƣu văn hóa Phật giáoViệt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Những cơng trình nghiên cứu đời sống văn hóa tộc người Êđê Trong số 54 dân tộc anh em sinh sống lãnh thổ Việt Nam, tộc ngƣời Êđê đƣợc xem nhƣ số tộc ngƣời thiểu số Tây Ngun có dân số đơng Theo ƣớc tính, có 331.000 ngƣời Êđê cƣ trú tỉnh Đắk Lắk, phía nam tỉnh Gia Lai miền tây hai tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên Ngƣời Êđê vốn thuộc ngữ hệ ngôn ngữ Mã Lai – Đa Đảo (Malayo – Polynesia) gọi Austonesia, tức Nam Đảo, có nguồn gốc lâu đời từ vùng biển đảo Mặc dù chuyển cƣ vào miền Trung Việt Nam, di dân lên vùng đất cao nguyên Tây Nguyên khoảng cuối kỉ thứ VIII đến kỉ XV, song tâm thức tộc ngƣời Êđê, bến nƣớc thuyền hình ảnh chƣa phai nhạt Điều giúp cho ngƣời Êđê tạo nên dấu ấn văn hóa riêng cho vơ vàn sắc màu văn hóa 54 dân tộc anh em lãnh thổ Việt Nam từ bao đời qua Có thể nói, nhờ đặc trƣng riêng văn hóa, cách sinh hoạt cộng đồng, ngƣời Êđê thu hút đƣợc khơng quan tâm, nghiên cứu nhiều ngƣời Tuy nhiên, đa phần cơng trình nghiên cứu thƣờng khảo sát chủ yếu đặc trƣng văn hóa, cách thức sinh hoạt cộng đồng ngƣời Êđê đặt tổng thể văn hóa dân tộc Tây Ngun, cơng trình, tài liệu đề cập cách đầy đủ, chuyên sâu tộc ngƣời Êđê Có thể tạm chia tài liệu, cơng trình nghiên cứu thành hai nhóm: Nhóm nghiên cứu đời sống văn hóa người Êđê phận văn hóa dân tộc Tây Nguyên nhóm nghiên cứu đời sống văn hóa người Êđê văn hóa đặc trưng, riêng biệt Ở nhóm thứ nhất, nhóm nghiên cứu đời sống văn hóa người Êđê phận văn hóa dân tộc Tây Nguyên, kể đến“Văn hóa dân gian Tây Nguyên, cách nhìn” Trong cơng trình này, Linh Nga Niê Kdam đƣa nhận xét khái quát văn hóa dân tộc Tây Nguyên (có ngƣời Êđê): “Có thể thấy, văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên có sắc riêng, độc đáo không tách rời có tính thống sắc văn hóa chung cộng đồng dân tộc Việt Nam” [42, tr 23-24] Tuy nhận xét chung chung, chƣa rõ biểu cụ thể “bản sắc riêng, độc đáo” văn hóa Tây Nguyên, song, tác giả bƣớc đầu gợi mở cho ngƣời đọc ấn tƣợng ban đầu để sâu vào tìm hiểu văn hóa đồng bào dân tộc, có ngƣời Êđê Trong “Trang phục truyền thống người Ê Đê Bih” tác giả Lƣơng Thanh Sơn đề cập đến dân tộc Êđê nhóm tộc ngƣời tỉnh Đắk Lắk, tác giả cho rằng: “ Người Bih nhóm dân tộc Ê đê, có nguồn gốc ngôn ngữ Austronesian( Malayô-Poolinêdi) lục địa Cư dân Bih có quan hệ nguồn gốc với người Chăm, Jarai, Chu ru, Raglai có quan hệ cộng cư với dân tộc khác khu vực M’nông nhóm M’nơng…tập sách Trang phục truyền thống người Bih góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ đó, đồng thời với việc tìm hiểu trang phục người Bih thông qua đặc trưng ứng xử tộc người giúp nhà khoa học việc đánh giá trình độ phát triển kinh tế- xã hội-văn hóa cư dân Bih Từ có định hướng đắn cho họ việc lựa chọn ứng xử thích hợp dân tộc hồn cảnh tương lai.” [48, tr 8] Trong “Sự biến đổi giá trị xã hội truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nay” Phó giáo sƣ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hòa ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI PHÙNG THÁI HỘI (THÍCH TỊNH QUANG) HOẠT ĐỘNG HOẰNG PHÁP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK VÀ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA CỦA NGƢỜI ÊĐÊ... HOẰNG PHÁP CỦA GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM Ở HUYỆN }Ƣ¥ MGAR HIỆN NAY 35 2.1 Đời sống văn hóa ngƣời Êđê Phật giáo đời sống văn hóa ngƣời Êđê huyện }ƣ| Mgar 35 2.2 Thực trạng hoạt động. .. từ suy nghĩ ấy, chọn đề tài: Hoạt động hoằng pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đời sống văn hóa ngƣời Êđê (nghiên cứu trƣờng hợp ngƣời Êđê huyện }ƣ Mgar) Với đề tài trên, mong muốn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ), Hoạt động hoằng pháp của giáo hội phật giáo việt nam tỉnh đắk lắk và đời sống văn hóa của người êđê hiện nay (nghiên cứu trường hợp người êđê ở huyện cư mgar) ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan