NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG HIỆN NAY DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

62 136 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2018, 05:20

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ổ CHÍ MINH O0 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỚP CAO CẤP LÝ LUÂN CHÍNII TRI ĐỀ TÀI NẰNG CAO CHẤT LƯƠNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA HẢNG lỉộ CỒNG TY THAN NÔNG DƯƠNG HIỆN NAY DƯỚI ÁNH SÁNG Tư TƯỞNG IIỒ CHÍ NINII NGƯỜI HƯỚNG DẪN: TS Lê Văn Tích NGƯỜI THỰC HIỆN: Phạm Văn Tuấn KHOÁ HỌC: 2001 - 2003 ViỌC \nỉM t’ ị-1,: H M ứ: T H I k I V ị i ' \ lv.■ C \ G541 Quảng Ninh, tháng nám 2003 Luân văn tốt Iiíỉhiêp 110 C V IẼ N CTOG HỖ C H Í M IN H MỤC LỤC MỜ ĐÂU T ran g1 C h n g 1: V ị t r í Víii t r ò c ủ a t tư n g v c ô n g t c tư tư n g Trang 1.1- Trang Tu' tưởng hệ tư tưởng 1.2- ( ôn g tá c tư tướng 1.3- 1'ai Trang trồ công tác tư tương m ối quan hệ công tác tư tưởng càn g tác tư tưởng củ a Dàng ta ánh sáng tư tưởng I lồ C h í Minh Trang C h n g : T ì n h h ìn h t tư n g v c ô n g t c t tư n g ỏ đ ả n g b ộ C ô n g t y t h ỉin M ô n g D n g 2.1 - T tương vả côn g tác tư tưởng C ôn g ty than M ông Dương T r a n g 15 Trang 16 2.1.1- D ô i với t ổ chức D àng Trang 16 2.1.2- T ổ chức chuyên mòn Trang 23 2.1 J - T ổ chức, doàn th ế quần chúng Trang 25 2.2 - Thực trạn g còng tác lu' tưởng dáng C ân g ty than M òng Dương Trang 32 2.2.1 - Những kết q u ả d ã d t dược Trang 32 2 - N hững yếu kém, hạn c h ế Trang 36 C h n g 3: P h n g h n g - c c g iả i p h ấ p - k iế n n g h ị T rang 41 3.! - T h t huy thành tựu công tác tư tưởng Trang 41 2.1.1 - N â n g cao dược ch ất lượng cấ p ủy, chi dáng viên Trang 41 2.1.2 - P h t huy thành tựu v ề công lác tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức v ề lực thực tiễn dội ngũ cán dỏn g viên C ô n g ty than M ông Dương 2.1.2 - T iế p tục tliự p h iện tốt chương trìnli giáo dục ìý luận đảng vả tron g quàn chúng C ôn g ty 3.2- 2 Trang 44 Mấy g iả i p h p Trang 46 chù yếu nhằm khắc phục hạn chờ côn g tác tư tưởng Dàng C ân g ty than M ông Dương Trang 52 - M Trang 55 K iến nglìị: K ph L U Ậ N : T ài liệu tham khảo T r a n g 57 Trang 60 Luân văn tốt nghiệp ]J ( • VIÊ N CTQG HỔ C HÍ M IN H MỞ ĐẨU C ô n g l c tư tư n g lu ô n lu ô n c h i ế m m ộ t vị tr í q u a n t r ọ n g t r o n g t o n b ộ h o t d ộ n g c ủ a đ ả n g T n a c u ố i n h ữ n g n ă m ( t h ế k ỷ ) , B c H n g i đ ầ u tiê n d ã n g h i ê n c ứ u , t r u y ề n b C h ủ n g h ĩ a M c - L ê n in v o n c ta, m c c lớ p tậ p huấn c h u ẩ n bị c s tư tư n g lý lu ậ n lổ c h ứ c c h o v i ệ c t h n h l ậ p Đ ả n g c ộ n g sán V iệt N am Q u tr ìn h d ấ u t r a n h c c h m n g , g i n h c h ín h q u y ề n tro n g m ấ y c h ụ c n ăm q u a , tư lư n g c ô n g t c tư t n g l u ô n d ợ c Đ n g la tiế n h n h m ộ t c c h k i ê n trì, s n g lạ o , g ó p p h ầ n to lớ n v o t h ắ n g lợi c ủ a c c h m n g V i ệ t N a m , N g y n a y t r o n g s ự n g h i ệ p d ổ i m i , c ổ n g t c tư t n g đ ợ c Đ ả n g la h ế t s ứ c c o i t r ọ n g v x c đ ị n h k h â u d ộ t p h q u y ế t d ị n h ti ế n t r ì n h c c h m n g C ô n g tá c tư t n g c ủ a Đ ả n g d ã g ó p p h ẩ n d ổ i m i tư d u y , d ị n h h n g tư t n g , b i d ỡ n g n h ữ n g n h ậ n t h ứ c d ú n g d n c h o c n b ộ , đ ả n g v iê n v q u ầ n c h ú n g , tạ o s ự n h ấ t tr í d ố i với d n g lối, q u a n d i ổ m c ủ a Đ ả n g d n g th ò i t í c h c ự c đ ấ u t r a n h c h ố n g c c b i ể u h i ệ n ti ê u c ự c , c h ố n g c c q u a n d i ể m n h ậ n th ứ c lệ n h lạ c , b ả o v ệ c c q u a n d i ể m c ủ a Đ ả n g , b ả o vệ C h ú n g h í a M c - Lơ n in , tư t n g H ổ C h í M i n h , b o vộ Đ ả n g , c h ê d ò N h n c la với m ụ c tiê u k i ê n đ ịn h c o n d n g di lê n x ã h ộ i c h ủ n g h í a T r o n g s u ố t tiế n tr ì n h c c h m n g V i ệ t N a m c ô n g t c tư t n g c ứ a Đ ả n g lu ô n lu ô n g i ữ v trò n ò n g c ố t đ ố i v i v i ệ c đ ị n h h n g ỷ t h ứ c x ã h ộ i v x â y d ự n g n ề n v ă n h o x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a , h ì n h t h n h t h ố g iỏ i q u a n , n h â n s i n h q u a n c c h m n g c h o c n b ộ v d ả n g v iê n , q u ầ n c h ú n g la o d ộ n g , g ó p p h ẩ n x â y d ự n g n i ề m tin, lẽ s ố n g d o d ứ c c h o c o n n g i m i V i ệ t n a m x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a Đ i h ộ i d i b iể u t o n Q u ố c lầ n t h ứ V I I I d ã k h ẳ n g đ ị n h t h n h tự u c ủ a c ô n g t c tư t n g tr ê n c h a i m ặ t : M ộ t là, c ú n g c ố v ữ n g c h ắ c n ề n l ả n g tư tư n g , h , t ă n g c n g s ự th ố n g n h ấ t tro n g Đ a n g n h â n d ân Luân văn tốt nẹhiêp M0( V1ẼNC TQ G Mổ C H Í M IN H T r o n g q u tr ì n h đ ổ i m i , p h ầ n đ ô n g c n h ộ , đ ả n g v iê n k i ê n đ ị n h m ụ c liê u lý t n g c c h m n g c ủ a Đ ả n g , r a s ứ c p h ấ n đ ấ u t h ự c h i ệ n c n g lĩ n h , đ n g lối c ủ a Đ ả n g , c h í n h s c h p h p lu ậ t c ủ a N h n c S ự n h ấ t tr í v i đ n g lối c ủ a Đ ả n g n g y c n g lă n g N h i ề u c n b ộ đ ả n g v i ê n c ó b c tr n g t h n h t r o n g v i ệ c v ậ n d ụ n g lý lu â n v o th ự c liễ n l ã n h đ o lổ c h ứ c q u ầ n c h ú n g t h ự c h i ệ n n g h ị q u y ế t T í n h c h ủ đ ộ n g , s n g tạ o c ú a h ọ t r o n g n h i ề u lĩn h v ự c h o t đ ộ n g đ ợ c n â n g c a o Đ ể d ẩ y m n h s ự n g h i ệ p c ô n g n g h i ệ p h o - H i ệ n đ i h o đ ấ t n c , từ Đ i hội lầ n t h ứ V I c ủ a Đ ả n g đ ế n n a y tr ì n h đ ộ lý l u ậ n c ủ a Đ n g ta đ ã c ó b c p h t tr iể n rõ rệt Đ n g k h ổ n g n g n g đ ổ i m i tư d u y lý l u ậ n , k i c n d ị n h v v ậ n d ụ n g s n g t o c h ú n g h ĩ a M c - L ê n i n v tư t n g H C h í M i n h , k h ắ c p h ụ c b ệ n h g i o d i ề u c h ủ q u a n , d u y ý c h í, c ó b c p h t t r i ể n m i t r o n g tư d u y lý l u ậ n , t n g b c x â y d ự n g v h o n c h ỉ n h đ n g lối đ ổ i m ỏ i t o n d i ệ n , l m c h o n c ta c ó b c p h i triổ n n g y c n g m n h m ẽ , n h ậ n th ứ c d ẩ y d ù h n n ộ i d u n g g i trị v t ầ m v ó c c ủ a tư t n g 11Ổ C h í M i n h K h ẳ n g đ ị n h C h ủ N g h ĩ a M c - L ê n i n , tư t n g H C h í M i n h n ề n l ả n g tư t n g k i m c h ỉ N a m c h o h n h đ ộ n g c ủ a Đ ả n g T h ự c liễ n c c h m n g n c la n h ữ n g n ă m g n đ â y đ ã c h ỉ r a r ằ n g : Đ ả n g N h n c ta c ầ n p h i q u n tr iệ t s â u s ắ c h n n ữ a v v ậ n d ụ n g s n g tạ o C h ú N g h ĩ a M c - lê n i n , tư l n g H C h í M i n h d ố i với c ô n g tá c tư t n g c ủ a Đ ả n g , d ổ k h ắ c p h ụ c n h ữ n g lì n h t r n g y ế u k é m v ề tư tư n g h i ệ n n a y , đ n g th i n â n g c a o c h ấ t lư ợ n g v é c ô n g t c lư t n g c ủ a Đ ả n g đ ể d p ứ n g d ợ c y ê u c ầ u đ ổ i m i Đ â y y ê u c ầ u b ứ c t h i ế t n ộ i d u n g q u a n t r ọ n g c ủ a q u tr ì n h n â n g c a o c ô n g l c tư tư n g c ú a Đ ả n g n h ằ m x â y d ự n g Đ ả n g ta n g y c n g t r o n g s c h v ữ n g m n h , d p ứng dư ợc n g u y ện vọng n h ân dân T r o n g n h ữ n g n ă m q u a c ô n g tá c tư tư n g Đ ả n g b ộ C ô n g ty t h a n M ỏ n g D n g d ã d ợ c q u a n lâ m th ự c h iệ n tố t n h n g v ẫ n c h a d p ứ n g đ ợ c y ê u c ầ u Luân văn tốt nghiệp Ỉ10( ' VIÊ N CTỌ lì H Ỏ C I1Í M IN H mó'i c ủ a lìn h h ìn h T i ê n c n g vị c ô n g c I h n g Irự c Đ n g u ỷ C ổ n g ly d ợ c h ọ c lậ p n g h i ê n c ứ u lý lu ậ n c h í n h trị lại h ọ c v iệ n c h í n h trị Q u ố c g i a H C h í M in h (k lio 0 - 0 ) , s a u h a i n ă m h ọ c lạ p , lôi d ã d ự c I r a n g bị m ộ i h ệ I h ố n g lý lu ậ n rấ t C(< b h d ứ n g Irư c n li ữ n g đ ò i h ỏ i c ó lín h c ấ p b c h c ủ a c ô n g t c tư tư n g h iệ n n a y , lôi c h ọ n v ầ n d ề " N â n g c a o c h ấ t lư ợ n g c ô n g t c lư t n g c ủ a Đ a n g b ộ C ô n g ly t h a n M ô n g d n g d i n h s n g tư t n g H ổ C h í M i n h " m d ề lài lu ậ n v ă n tố t n g h i ệ p c a o c ấ p c h í n h trị c ủ a m ì n h N h ằ m n n g c a o c h ấ t l ợ n g c ổ n g tá c tư l n g c ủ a Đ ả n g , h i ệ n n a y đ ã c ó m ộ t s ố c n g trìn h c h u y ê n k h a o tư t n g H C h í M i n h v c ô n g t c tư tư n g c h a Đ a n g , Đ n g ta d ã c ó n h i ề u n g h ị q u y ế t c h ỉ d o c ô n g tá c tư tư n g lý lu ậ n , n h i ề u đ ổ la i n g h i ê n c ứ u v ề tư t n g H C h í M i n h , c c b i p h t b i ể u c ủ a c c d n g c h í lã n h d o c o c ấ p c ủ a Đ a n g , n h â n tổ n g k ế t c ô n g tá c tư t n g lý lu ậ n c ủ a Đ a n g , c c n g y lỗ lớ n I r ọ n g d i c ủ a d ấ l n c v v , đ ặ c b iệ t g ẩ n d â y N g h ị q u y ế t lầ n t h ứ B an c h ấ p h n h I r u n g n g Đ ả n g k h o IX vổ n h i ệ m v ụ c h ủ y e é u c ủ a c ổ n g l c lư tư n g lý l u ậ n t r o n g tì n h h ì n h m i Đ ể t h ự c h i ệ n d ợ c c n g n g h i ệ p h o - H i ệ n d ại h o d ấ l n c t r o n g g ia i đ o n m i c h u y ê n đ ổ n h ằ m v ậ n d ụ n g v c ụ th ể h o lư lư n g H ổ C h í M i n h v n g h ị q u y ế t c ủ a Đ n g v o t h ự c ti ễ n đ ổ n â n g c a o c h a i lư ợ n g c ô n g tá c lư t n g c s d o a n h n g h iệ p N hà n c tro n g n g h iệ p C ò n g n g h i ệ p lìố - Nện d i h o đ ấ t n c D ự a tr ê n n h ữ n g q u a n đ i ể m c b ả n c ủ a C h ủ tị c h H C h í M i n h v ề c ô n g tá c tư tư n g , l u ậ n v ă n đ n h g iá t h ự c t r n g , d ề x u ấ t p h n g h n g v g iả i p h p c b n d ể n â n g c a o lu t n g th ự c h i ệ n c ô n g c tư t n g c ủ a Đ n g t r o n g th i k ỳ d ẩ y m n h c ô n g n g h iệ p hoá - H iện dại h o d ấ t nư ớc c c c sở Đ ả n g nói c h u n g Đ a n g b ộ C ô n g ly th a n M ô n g D n g n ó i r i ê n g v ấ n đ ề v a c ó ý n g h ĩ a lý lu â n , vừ a c ỏ ý n g h ĩ a lliự c liễ n s â u s ắ c Luân văn tốt nghiệp I IO( V IÊ N CTO G HỖ C HÍ M IN H M ụ c liC'11 c ú a lu ậ n v ă n đ n h g iá th ự c t r n g c ô n g l c tư t n g d o a n h n g h i ệ p N h n c vổ n h ữ n g t h n h tíc h d ã d t d ợ c , n h ữ n g h n c h ế , k h u y ế t đ i ể m n g u v ê n n h a u tồ n tai c ủ a C ó n g ty th a n M ỏ n g D n g d ể đ n h ữ n g g iã i p h p p h n g h n g c h n d ể n n g c a o tư t n g d ố i với c n h ộ , d ả n g v iê n c ô n g n h â n v iê n c h ứ c lổ c h ứ c đ ả n g , c h u y ê n m ô n , đ o n th ổ q u ẩ n c h ú n g n h ằ m d p ứ n g d ợ c n h ữ n g dời h ỏ i c ủ a th i k ỳ d ẩ y m n h c ô n g n g h i ệ p h o - h i ệ n d i h o d ấ l nước K ế t c ấ u c ủ a lu ậ n v ă n : N g o i p h ầ n m đ ầ u , k ế t l u â n v lài li ệ u t h a m k h ả o lu ậ n v ă n d ợ c k ế t c ầ u t h n h c h n g , tiết Luân văn tốt nghiệp I]CX• V IẺ N C TOG HỖ C HÍ M IN H CHUƠNG VỊ I RÍ \ AI I RỊ CỦA 'I'iJ'TƯỞNG VẢ CỔNG TÁC TUTƯỎNG 1.1 Tu tuòng hệ tu tường X ã h ộ i loài n g i lổ n lại v p h i tr iể n t h e o n h ữ n g q u y l u â t k h c h q u a n n h ír n g q u y lu â l đ ó d ợ c th ự c h i ệ n t h ô n g q u a h o i d ộ n g c ú a c o n n g i c ỏ ý th ứ c D o d ó n h n t h ú c đ ú n g đ ắ n b n c liấ l c ứ a ý th ứ c x ã h ộ i v s ự " C h u y ể n h o c c nr tư n g t h n h c c h iệ n th ự c " ( L ê n i n ) t r o n g d i s ố n g x ã h ộ i c ỏ ý n g h í a q u a n t r ọ n g d e h i ể u lịch s x ã h ộ i lo i n g i v v ậ n d ụ n g v o th ự c li ễ n c u ộ c s ố n g - x ã hội T h e o q u a n d i ể m c ủ a c h ủ n g h ĩ a M c - L ê n in v ậ t c h ấ t c ó tr c , ý th ứ c c ó s a u , v ạt c h ã i q u y è l đ ị n h ý th ứ c x ã h ộ i, m ặ t k h c ý th ứ c x ã h ộ i lại c ó lín h d ộ c lậ p lư n g d ố i c ứ a n N h ữ n g tư tư n g trê n tiên li ế n k h i đ ã d ợ c t h â m n h ậ p v o q u ầ n c h ứ n g se c ó s ứ c m n h v ậ t c h ấ t , c ó tá c d ộ n g t h ú c d ẩ y x ã h ộ i p h t tr iể n T h ự c liễn c c h m n g n c la d ã c h ứ n g m i n h từ k h i CIÚI lị c h H ổ C h í M i n h m a n g n h s n g c ủ a C h ủ n g h i ã M c - L ê n n in so i rọi v o c c h m n g n c la c o n d n g giai p h ó n g d â n lộ c d ợ c x c d ị n h v đ ã đ a c c h m n g n c ta di d ế n t h ắ n g lợi Đ ố i với m ỗ i c o n n g i, ý th ứ c lư t n g c ó vai tr ò h ế t s ứ c q u a n t r ọ n g , n h â n tố c ó c d ụ n g q u y ế t d i n h m c o n n g i h n h d ộ n g d ú n g h a y s a i t h n h c ô n g h a y th ấ t b i N ó i vai trò c ủ a ý t h ứ c M c c h o r ằ n g lv lu ậ n c ó s ứ c m n h v ậ t c h ấ t m ộ t n ó x â m n h ậ p v a ò q u ầ n c h ú n g Bơi v ậ y t r o n g b ấ t k ỳ d i ề u k i ệ n h o n c n h n o Đ a n g la c ũ n g lu ô n lu ô n c o i t r ọ n g c ô n g c tư l n g , d ị n h h n g n h ậ n th ứ c , g iả i q u y ế t c c m â u t h u ẫ n n ả y s in h tr o n g q u trìn h p h t tr iể n , c o i d ỏ y ế u tô ả n h h n g lo lớn d ế n t h ắ n g lợi c c h m n g M ặ t k h c m ộ t Đ ả n g c h ỉ t h ự c s ự Đ n g M e x c h a n c h í n h , d ợ c s u y tô n lự c lư ợ n g l ã n h d o c c h m n g k h i Đ n g ấ y d ợ c t r a n g bị k h ô n g n g n g p h t triể n m ộ t c c h s n g lạ o lý l u ậ n k h o a h ọ c Luân văn tốt nghiệp ]J ( ' V IÊ N CTOG HỔ C H Í M IN H T tư n g : h i ể u t h e o n g h ĩ a c h u n g n h ấ t m ộ t h ì n h th ứ c t ổ n lại c ủ a ý th ứ c x ã h ộ i, k ế t q u ả c ủ a q u trìn h n h ậ n th ứ c h i ệ n th ự c k h c h q u a n tr t h n h k in h n g h i ệ m v s ự h i ể u b iế t t r o n g tâ m trí c ú a m ỗ i c o n n g i P h Ả n g g h e n v i ế t : " T ấ t c n h ữ n g ý n i ệ m đ ề u rú t r a lừ k in h n g h i ệ m , c h ú n g s ự p h ả n n h c ủ a h i ệ n th ự c, n h ữ n g s ự p h n n h t r u n g t h n h h o ặ c m é o m ó " ị 1-K29Ị N h n g d o m ụ c đ í c h c ứ a q u tr ì n h n h ậ n th ứ c n h ằ m p h ụ c v ụ c h o h o t d ộ n g t h ự c tiễ n , n ê n t r o n g ý th ứ c c ủ a m ỗ i n g i k h ổ n g h o n t o n c h ỉ d n g lại s ự p h a n n h c c k h i n i ệ m , m từ c c k h i n iệ m d ó h ì n h t h n h n ê n n h ữ n g c h ủ k iê n , d ự đ ị n h c h ỉ d o h n h đ ộ n g c ủ a h ọ V ì v ậ y , V L L ê n i n c o i tư t n g h ìn h th ứ c c a o c ủ a n h ậ n th ứ c , n h ữ n g m ụ c ti ê u , c h n g t r ì n h , k ế h o c h n h ằ m t i ế p lụ c n h ậ n t h ứ c v cải tạ o t h ố g iớ i k h c h q u a n T t n g t h u ộ c p h a m trù ý th ứ c , n ó tồ n n h m ộ t t h ự c t ế k h c h q u a n , g ắ n li ề n với h o t d ộ n g c ủ a c o n n g i, s ả n p h ẩ m c h ủ q u a n c ủ a c o n n g i, n h n g tư t n g c u a m ỗ i n g i lại p h ụ t h u ộ c c h ặ t c h ẽ v o d ố i t ợ n g p h ả n n h v trìn h d ộ n h ậ n th ứ c c ủ a h ọ T h ự c tiễ n , s ự v ậ n đ ộ n g v p h t t r i ể n c ủ a t h ự c k h c h q u a n t c d ộ n g v o lư tư n g c ủ a m ỗ i n g i v t h a y d ô ỉ n h ậ n th ứ c , tư tư n g c ủ a h ọ Đ ó c h í n h c s đ ổ tiế n h n h c ô n g t c tư tư n g H ệ tư t n g h ệ t h ố n g c c q u a n đ i ể m vổ q u a n h ê g i ữ a n g i với n g i c o n n g i với tự n h i ê n , p h n n h n h ữ n g v ấ n đổ v n h ữ n g x u n g đ ộ t x ã h ô i H ệ tư tư n g m ộ t b ộ p h ậ n c ủ a k i ế n tr ú c t h ợ n g t ầ n g v x é t c h o c ù n g , n ó p h ả n n h n h ữ n g q u a n h ệ k i n h tế, q u a n h ệ x ã h ộ i đ a n g tồ n T r o n g x ã h ộ i c ó g ia i c ấ p , h ệ tư t n g l u ô n lu ô n m a n g l í n h g ia i c ấ p , p h ả n n h vị trí, lợ i íc h c ú a m ộ t g ia i c ấ p C c g ia i c ấ p t h ố n g trị t r o n g m i c h ế d ộ x ã h ộ i, q u a n h ữ n g n h tư t n g c ủ a m ì n h h ìn h t h n h n ê n h ệ tư tư n g C c g ia i c ấ p bị trị c ũ n g c ó n h ữ n g t t n g r i ê n g b iệ t, n h n g c h í với n h ữ n g g ia i c ấ p n h ấ t đ ị n h tr o n g đ i ề u k i ệ n n h ấ t đ ị n h m i c ó hộ tư tư n g G ia i c ấ p I1Ô lệ, g ia i c ấ p n n g d â n c ỏ tư t n g r i ê n g c ủ a m ì n h , n h n g LLQ(•V H N C T0 C H ỏ a i Í M INil Luân ván tốt nehiêp k h ô n g c ó h ệ lư lư n g , (lo h ọ k h ô n g d i d i ệ n c h o m ộ t p h n g t h ứ c s ả n x u ấ t C h í c ó u ia i c ấ p v ô s n , s in h tr o n g q u tr ìn h c ổ n g n g h i ệ p h o c ủ a x ã h ộ i tư h n , d ại d i ệ n c h o m ộ t p h n g th ứ c s n x u ấ t m i d a n g x u ấ t h i ệ n n h ữ n g ti ề n d c ầ n th iế t t r o n g x ã h ộ i d ỏ nô n h ọ g ia i c ấ p bị trị d u y n h ấ t c ó hộ tư tư n g r i ê n g h iệ t P h o n g tr o d ấ u tr a n g c ứ a uiai c ấ p c ô n g n h ím c s v t c h ấ t d ể h ì n h t h n h n ê n h ệ lư t n g c ủ a g ia i c ấ p c ò n g n h â n N h ữ n g n h tư t n g c ủ a g ia i c ấ p v ò s n d ù x u ấ t th â n lừ t h n h p h ẩ n g ia i c ấ p n o , h ọ v ẫ n tự n g u y ệ n d ấ u tr a n h lợi íc h c ủ a g ia i c ấ p v ô s n , lă n lộ n tr o n g p h o n g tr o v d ã x â y d ự n g n ê n h ệ t tư n g c ứ a g ia i c ấ p vò san 1.2 Công tác tu tưởng : - Công lác tư tưởng : C ô n g t c lư t n g h o t d ộ n g c ó m ụ c đ í c h c ủ a m ộ t g ia i c ấ p , m ộ t c h í n h d n g n h ằ m x â y d ự n g , x c lậ p , p h t t r i ể n v t r u y ề n b h ệ tư tư n g t r o n g q u ầ n c h ứ n g , đ ị n h h n g g i trị, tạ o n i ề m tin t h ú c d ầ y q u ẩ n c h ú n g h n h d ộ n g lợi íc h c ù a m ì n h Ọ u trìn h s ả n x u ấ t v ậ t c h ấ t v q u a n họ x ã h ộ i h ì n h t h n h tư tư n g T tư n g c ứ a n g i n y g ia i c ấ p n y tự p h t h a y tự g i c t c d ộ n g v o tư tư n g c ủ a n g i k h c , g ia i c ấ p k h c v n g ợ c lại S ự tồ n q a n h ệ tư t n g t r o n g x ã h ộ i m ộ t lấ t y ế u k h c h q u a n K h i x ã h ộ i p h â n c h i a g ia i c ấ p , c c g i a i c ấ p d ố i k h n g n h a u vổ n h ữ n g lợi íc h c ă n b ả n c ó y ê u c ầ u " s ả n x u ấ t " r a h ệ tư t n g đ ể l u ậ n c h ứ n g * c h o s ự tồ n v lợi íc h g ia i c ấ p c ủ a h ọ ; t r u y ề n b h ệ tư t n g đ ó t r o n g x ã h ộ i d ể g â y n h h n g , lôi c u ố n , t h ú c đ ẩ y q u ầ n c h ú n g h n h d ộ n g t h e o m ì n h V ì v ậ y , t r o n g x ã h ộ i x u ấ t h i ệ n c c q u tr ì n h tư t n g : x â y d ự n g , h o n t h i ệ n , p h t tr iể n , p h ổ b i ế n h ệ lư tư n g C c g ia i c ấ p t h ố n g trị t h ô n g q u a d ộ i n g ũ c c n h t t n g v h ệ t h ố n g c c Ihicl kổ lư lư n g lu n lu n t ì m m ọ i c c h tá c d ộ n g , ch i p h ố i c c q u a n h ệ lư t n g q u tr ìn h tư tư n g n h ằ m b iế n h ộ lư t n g c ứ a g ia i c ấ p m ì n h t h n h họ tư t n g Luân văn tốt nghiêp H ( : V IÊ N CTOG HỐ C H Í M IN H t h o n g trị t r o n g đ ò i s ố n g x ã h ộ i N g ự e lại, c c g ia i c ấ p hị trị c ũ n g c ó th ổ t h n g q u a c c n h tư tư n g c ủ a g ia i c ấ p m ì n h h ì n h t h n h n ê n hộ lư t n g t r u y ề n b h ệ tư t n g đ ó q u a n h i ề u c o n đ n g k h c n h a u ( h ự p p h p v k h ô n g h ự p p h p , c ổ n g k h a i b í m ậ t ) đ ế n q u ầ n c h ú n g S ự c đ ộ n g c ủ a c h ủ t h ể h ệ tư tư n g d ố n c c q u a n Ỉ1Ộ lư tư n g v q u tr ìn h lư t n g đ ổ d t m ụ c đ í c h đ ặ t r a c ô n g t c tư tư n g C ô n g c tư tư n g c ủ a Đ n g ta n h ằ m p h t tr i ể n , tr v ề n b c h ủ n g h ĩ a M c L ê n in tư t n g H ổ C h í M i n h , q u a n đ i ể m , đ n g lố i, c h ủ tr n g , c h í n h s c h c ủ a Đ ả n g v p h p lu ậ t c a N h n c , m c h t h ế giới q u a n M c - lê n in c h i ế m vị trí c h ú d o t r o n g dòti s ố n g tin h th ầ n x ã h ộ i T r n c s d ó h ì n h t h n h ỏ c n b ộ Đ a n g v ic n v q u ầ n c h ú n g : T h ế g iớ i q u a n , p h n g p h p l u ậ n k h o a h ọ c , n h â n s i n h q u a n c ộ n g s ả n , c ỏ b a n lìn h c h í n h trị v ữ n g v n g , n i ề m tin v o lý t n g c c h m n g , c o n đ n g x ã h ộ i c h ủ n g h ĩ a , c ô n g c u ộ c đ ổ i m i , nAng c a o ý c h í p h ấ n đ ấ u v lí n h lự g iá c , s n g tạ o th ự c h i ệ n t h ắ n g lợi m ọ i n h i ệ m vụ d o Đ ả n g đ ề ; G ó p p h ẩ n x â y d ự n g c o n ngưòri m i , ý th ứ c x ã h ộ i m i , q u a n hộ x ã h ộ i m i v n ề n v ă n h o m i Đ â u tr a n h c h ố n g lại c c lu ậ n d i ệ u sai trái c ủ a n h ữ n g p h ầ n tử c h ộ i v ề c h í n h trị p h ả n d ộ n g B ảo vụ n ề n t ả n g tư tư n g , c n g lìn h , d n g lối c ủ a Đ ả n g , g ìn g iữ p h t h u y b n s ắ c d â n l ộ c V i ệ t N a m 1-3 Vai trỏ công tác tu tưởng mỏi quan hệ tu' tưởng công tác tư tưởng ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Cơng t c tư t n g c ó vị tr í q u a n t r ọ n g h n g đ ầ u t r o n g h o t đ ộ n g lã n h đ o Đ ản g C ô n g c tư t n g v i ý n g h ĩ a l o n b ộ h o t đ ộ n g t r ê n l ĩ n h v ự c ý th ứ c c ủ a c o n n g i n h ằ m b i ê n tư t n g liế n b ộ , c c h m n g t h n h lự c l ợ n g v ậ t c h ấ t d ổ x â y d ự n g c h ế d ộ m i, m c h o hộ tư n g c ủ a d ả n g , c ủ a g ia i c ấ p c ô n g n h â n , t r u y ề n t h ò n g v ă n h o tốt d c p c ú a d â n tộ c c h i ế m vị trí c h ủ d o t r o n g d i s ố n g x ã h ộ i trơ Ln vãn tốt nghiệp IIO( • VIÊN CTOGHỎ CHÍ MINH Q u a th ă m d ò du' lu ậ n x ã h ộ i c u ố i n ă m 0 với 0 p h i ê u n g i d ợ c hỏi c ó % tin t n g v o s ự n g h i ệ p d ố i m i c ứ a Đ n g Đ ợ t d i ề u Ira x ã h ộ i h ọ c n ă m thang 1 n ă m 20 B an t u y ê n g i o Đ n g ú y C ô n g ty d ã tiế n h n h t h ă m d ò p h i ê u , k ế t q u a c h o t h ấ y , % tin v o s ự lã n h d a o c ủ a Đ ả n g C h í c ó ,3 % c h a tin v o k h n ă n g th ự c h i ệ n t h ắ n g lợi N g h ị q u y ê l n h ấ t v ề c h ố n g t h a m n h ũ n g h iệ n n a v C ó % c h o r ằ n g c u ộ c v ậ n d ộ n g x â y d ự n g c h ỉ n h d ố n Đ ả n g t h e o tin h th ầ n N g h ị q y ô l T \ v ( lầ n ) k h o V I I I c ó k ế t q u ả lốt, c h ì c ó , % c h a tốt
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG HIỆN NAY DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY THAN MÔNG DƯƠNG HIỆN NAY DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan