Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giới

117 68 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2018, 11:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN NGHIÊM LƢỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN NGHIÊM LƢỢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN PGS.TS ĐỖ HỮU TÙNG PGS.TS NGUYỄN TRÚC LÊ Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Số liệu đƣợc nêu luận văn trung thực có trích nguồn Kết nghiên cứu luận văn trung thực, chƣa đƣợc công bố cơng trình nghiên cứu khác LỜI CẢM ƠN Học viên xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, Cô giáo Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhiệt tình giúp đỡ học viên q trình học tập hồn thành luận văn thạc sĩ Đặc biệt học viên xin bày tỏ lòng biết ơn đến PGS.TS Đỗ Hữu Tùng hết lòng quan tâm giúp đỡ học viên hoàn thành luận văn Học viên xin cảm ơn quan, đơn vị liên quan giúp đỡ phối hợp trình nghiên cứu luận văn Học viên xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình động viên, khích lệ, tạo điều kiện giúp đỡ em suốt trình thực hoàn thành luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU ii DANH MỤC HÌNH VẼ iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản lý dự án đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ODA 1.2 Dự án đầu tƣ xây dựng Hạ tầng giao thông đô thị 1.2.1 Khái niệm Hạ tầng giao thông đô thị 1.2.2 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị 1.2.3 Đặc điểm Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị từ nguồn vốn ODA ngân hàng Thế giới 1.2.4 Phân loại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 11 1.2.5 Nguồn vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao thông 12 1.2.6 Chu kỳ dự án đầu tư 18 1.3 Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ODA ngân hàng Thế giới 19 1.3.1 Khái niệm quản lý dự án 19 1.3.2 Mục tiêu quản lý dự án 20 1.3.3 Vai trò quản lý dự án 21 1.3.4 Mơ hình quản lý dự án đầu tư xây dựng 22 1.3.5 Nội dung công tác quản lý dự án đầu tư 25 1.3.6 Các nhân tố tác động đến Quản lý dự án đầu tư xây dựng 35 1.3.7 Các tiêu chí đánh giá quản lý dự án 36 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng: 39 2.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu 39 2.3 Mô tả phƣơng pháp thực đề tài 39 2.3.1 Phương pháp thu thập liệu thống kê kinh tế: 39 2.3.2 Phương pháp phân tích - tổng hợp: 40 2.3.3 Phương pháp so sánh: 40 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GTĐT HÀ NỘI TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA WB .42 3.1 Khái quát hệ thống hạ tầng giao thông đô thị máy quản lý dự án đầu tƣ xây dựng thành phố Hà Nội 42 3.1.1 Tổng quan hệ thống hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội 42 3.1.2 Khái quát máy quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị nguồn vốn vay ODA Hà Nội 44 3.1.3 Giới thiệu chung Sở Giao thông Vận tải Hà Nội(2008-2016) 45 3.1.4 Khái quát máy quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông nguồn ODA từ WB Sở GTVT Hà Nội 47 3.2 Phân tích cơng tác quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông đô thị từ nguồn vốn ODA ngân hàng giới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 49 3.2.1 Tổng quan tình hình đầu tư xây dựng xây dựng hạ tầng GTĐT Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ODA Ngân hàng Thế Giới .49 3.2.2 Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng hạ tầng GTĐT Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ODA Ngân hàng Thế Giới .57 3.3 Đánh giá hiệu công tác quản lý dự án đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông đô thị 77 3.3.1 Kết đạt 77 3.3.2.Các tồn hạn chế 78 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế 83 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI .86 4.1 Bối cảnh 86 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý dự án đâu tƣ phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội từ nguồn vốn ODA giai đoạn 87 4.2.1 Nhóm giải pháp chế, sách Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nhóm giải pháp thực quản lý dự ánError! Bookmark not defined 4.2.3 Nhóm giải pháp tổ chức máy quản lý dự ánError! Bookmark not defined KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 STT Ký hiệu ADB BRT CĐT GEF GPMB GTĐT GTVT HTGT IBRD 10 IDA 11 NSNN 12 ODA 13 PMU 14 QLDA TMĐT 17 UBND 18 USD 19 WB i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT B Bả Bả Bả Bả Bả Bả Bả Bả Bả 10 Bả 11 Bả 12 Bả 13 Bả 14 Bả ii Nhiều Gói thầu có giá trị nhỏ, nhƣng theo quy định WB nằm loại gói thầu phải xem xét trƣớc lựa chọn nhà thầu…tiến độ đấu thầu kéo dài, thủ tục điều chỉnh dự án phức tạp làm kéo dài thời gian thực dự án Chính sách Tái định cƣ WB Nhà nƣớc Việt Nam chƣa đồng bộ, gây khó khăn xây dựng thống Khung sách tái định cƣ cho dự án, thƣờng vận dụng theo sách WB gây thất lãng phí Q trình thực cơng tác GPMB nhiều vƣớng mắc sách bồi thƣờng, giá đất, giá tài sản dẫn đến nhân dân có nhiều kiến nghị, phải tổ chức họp liên ngành tìm phƣơng án thống để báo cáo UBND Thành phố Hà Nội định, làm kéo dài thời gian dự án Trong quy định sách cơng tác GPMB Thành phố Hà Nội có số nội dung chƣa quy định cụ thể phù hợp với hạng mục công việc triển khai, làm ảnh hƣởng tiến độ dự án(công tác di chuyển bồi thƣờng cơng trình ngầm nổi) * Về thực trạng xã hội Dự án có nội dung đầu tƣ mới, lần đầu tƣ Việt Nam(hệ thống xe bus nhanh BRT) việc tạo đồng thuận nhân dân, để nhân dân hiểu tiếp nhận hạng mục đầu tƣ(BRT) thời gian tuyên truyền Tấc độ gia tăng mật độ ngƣời phƣơng tiện tham gia giao thông năm gần nhanh, nhiều đột biến dẫn đến hạng mục đầu tƣ chƣa theo kịp, tạo số cách nhìn nghi ngờ hiệu đầu tƣ dự án( tuyến BRT) * Về cơng tác bố trí vốn cho dự án: Mặc dù dự án đƣợc quan tâm bố trí vốn nhƣng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu thực tế để đáp ứng tiến độ dự án Thƣờng xuyên phải thực thủ tục điều chỉnh Kế hoạch vốn để đáp ứng tiến độ dự án gây kéo dài thời gian thực dự án * Về Bộ máy quản lý dự án Bộ máy tổ chức quản lý dự án cồng kềnh, hình thức ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đơn vị đại diện chủ đầu tƣ thực dự án bộc lộ nhiều yêu tố bất cập: Khó khăn pháp nhân công tác phối hợp với quan giải tục dự án; việc ủy quyền hạn chế, chƣa mạnh mẽ nhiều nội dung nhiệm vụ 79 Ban Quản lý dự án thiếu tính chủ động cơng việc, làm kéo dài thời gian thực dự án; Các cán Ban Quản lý dự án chuyên viên chuyên trách Sở GTVT hạn chế kinh nghiệm triển khai án vốn vay WB Năng lực đội ngũ cán quản lý ODA yếu, chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu Đội ngũ cán làm công tác quản lý ODA chƣa đƣợc chun mơn hóa, đƣợc bồi dƣỡng, thƣờng xun thay đổi có điều kiện tiếp cận nguồn thơng tin Trình độ cán khơng đồng nên gặp nhiều khó khăn công tác triển khai dự án ODA * - Về cơng tác triển khai dự án Q trình chuẩn bị dự án kéo dài (kể từ lập danh mục đề xuất tài trợ đến phê duyệt dự án, ký Hiệp định vay kéo dài 3-4 năm), làm giảm thời gian ân hạn, ảnh hƣởng đến tính đồng dự án, số liệu dự báo phục vụ lập dự án bị lạc hậu, không phù hợp thực tế tƣơng lại dự án hoàn thành Dự án có hạng mục triển khai Việt Nam nên trình thực nhiều thời gian xin ý kiến góp ý, tham vấn q trình thẩm định, phê duyệt nhiều cấp, nhiều ngành: BRT, vé, thẻ vé - Về Hiệp định tài trợ: Do dự án sử dụng vốn vay ƣu đãi nên nhiều nội dung thỏa thuận hiệp định phải theo yêu cầu nhà tài trợ, làm ảnh hƣởng đến hiệu đầu tƣ dự án - Về văn kiện dự án, Phƣơng án thiết kế: + Còn có tƣợng quy hoạch không phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, công tác dự báo nhu cầu thiết kế cơng trình chƣa đƣợc sát với thực tế Công tác quy hoạch khớp nối đầu tƣ xây dựng cơng trình chƣa đồng gây lãng phí(dự án chồng lấn dự án): Các tuyến nghiên cứu thiết kế hệ thống BRT chƣa phù hợp với trạng hệ thống hạ tầng giao thông Hà Nôi(mặt đƣờng nhỏ, tuyến nhiều ngã tƣ giao cắt, không phát huy hết hiệu khai thác hệ thống xem bus nhanh nhƣ mục tiêu dự án đề Việc lựa chọn thiết bị xe bus công nghệ chƣa nghiên cứu kỹ thị trƣờng, điều kiện thực trạng Việt Nam, gặp khó 80 khăn công tác tu, bảo dƣỡng, nguồn nhiên liệu cấp cho xem đƣa xe Bus vào hoạt động khai thác + Quá trình triển khai chuẩn bị dự án, chƣa nghiên cứu, cập nhật kịp thời phát triển hệ thống thơng trạng, khơng kịp thời cảnh báo chủ đầu tƣ xây dựng cơng trình trùng lặp tuyến BRT nhƣng không đồng kỹ thuật đủ đảm bảo cho xe bus BRT vận hành đồng + Việc đầu tƣ kinh phí cho số Gói thầu hỗ trợ phát triển sách, thể chế, chƣa phát huy hết giá trị đầu tƣ + Đối với Gói thầu Tƣ vấn sử dụng vốn ODA, Giá gói thầu đƣợc xác định theo sở giá chuyên gia tƣ quốc tế nên giá Gói thầu tƣ vấn cáo nhiều so với cách tính gái Gói thầu tƣơng tự nhƣng sử dụng chuyên gia nƣớc Đây nguyên nhân gây lãng phí vốn đầu tƣ sử dụng vốn vay ODA + Khi nghiên cứu dự án, chƣa xem xét kỹ phù hợp giải pháp thiết kế với hệ thống pháp luật Việt nam: Làn xe bus chạy Tuyến BRT chƣa phù hợp quy định Luật giao thơng đƣờng Việt Nam, phát sinh thời gian xử lý thủ tục, điều chỉnh quy định cho phù hợp với loại hình vận tải hành khách công cộn + Chất lƣợng hồ sơ dự án đầu tƣ, hồ sơ thiết kế chƣa cao, chƣa phù hợp với thực tế dẫn đến qúa trình thực giai đoạn sau phải điều chỉnh lại thiết kế, dự toán ảnh hƣởng đến tiến độ thi cơng, chất lƣợng cơng trình tăng vốn đầu tƣ: Hợp phần BRT, thiết kế chƣa nghiên cứu tận dụng hệ thống hạ tầng trạng(có tƣợng phá bỏ kết cấu cơng trình đƣờng đƣợc đầu tƣ để xây dựng thay cơng trình mới); Nhiều nội dung dự án chƣa tạo sản phẩm có chất lƣợng để ứng dụng tốt thực tiễn Việt Nam, khơng thực khơng phù hợp với điều kiện xã hội Việt nam - Về công tác đấu thầu: Chƣa thực đƣợc việc triển khai đấu thầu qua mạng để giảm thiểu thời gian, chi phí cho cơng tác đấu thầu nhƣ đảm bảo minh bạch đấu thầu, tránh tƣợng thơng thầu Đối với gói thầu phải gửi WB xem xét trƣớc, việc triển khai công tác đấu thầu kéo dài phải xin ý kiến không phản đối WB Hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hợp đồng… dẫn đến thời 81 gian dự án kéo dài Các Gói thầu từ nguồn vốn vay bắt buộc phải đấu thầu rộng rãi quốc tế làm kéo dài thời gian lựa chọn nhà thầu Các gói thầu Xây lắp, thiết bị vốn ODA thƣờng lớn, nhà thầu tƣ nhân, cổ phần Việt nam thƣờng khó đáp ứng yêu cầu lực Do chủ yếu nhà thầu nƣớc ngồi trúng thầu Gói thầu Tƣ vấn, xây lắp lớn Theo quy định WB không cho Doanh nghiệp Nhà nƣớc dự thầu dẫn đến giảm hội tham gia cho Công ty Nhà nƣớc làm thất thu cho Nhà nƣớc Các quy định hƣớng dẫn đấu thầu (nhất đấu thầu tƣ vấn quốc tế) chƣa cụ thể việc xác định giá gói thầu tƣ vấn, dẫn đến phía Việt Nam khó kiểm sốt giá trị cơng việc tƣ vấn thƣờng phải chấp nhận chi phí tƣ vấn với giá cao - Về Công tác GPMB, Tái định cƣ: + Công tác GPMB có nhiều cố gắng nhƣng chƣa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai dự án Một số địa phƣơng, đơn vị chƣa tập trung cho cơng tác GPMB, bng lỏng, đùn đẩy, né tránh, thiếu tránh nhiệm công tác quản lý đất đai địa phƣơng nhiều tồn tại, chế độ sách, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt nhà nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu nhân dân phát sinh nhiều kiến nghị, tranh chấp dẫn đến kéo dài thời gian thực dự án + Công tác phối hợp ngành liên quan chƣa tốt cơng tác giải khó khăn vƣớng mắc dẫn đến tiến độ GPMB kéo dài tăng kinh phí đầu tƣ + Chính sách bồi thƣờng hỗ trợ&Tái định khơng đồng phủ Việt Nam WB, lập Khung sách tác định cƣ cho dự án phải hài hòa với sách WB, điều làm ảnh hƣởng đến đồng sách dự án vốn WB với dự án vốn Nhà nƣớc địa bàn, dẫn đến có nhiều kiến nghị dân, ảnh hƣởng đến tiến độ dự án Thƣờng sách WB đƣợc lợi cho ngƣời dân bị GPMB, nguyên nhân gây lãng phí dự án sử dụng vốn vay ODA - Về tiến độ dự án: Tiến độ dự án dự kiến hoàn thành năm 2016, kéo dài năm so với tiến độ theo Hiệp định ban đầu làm tăng chi phí đầu tƣ thay đổi giá vật tƣ, thiết bị, nhân cơng, tỷ giá hối đối(tỷ giá VNĐ/USD trung bình tăng 20% từ thời điểm duyệt dự án đến giai đoạn duyệt dự toán, đấu thầu) 82 + Việc xây dựng kế hoạch tổ chức thực dự án chƣa đồng thống toàn dự án dẫn đến tình trạng hạng mục cơng trình hồn thành khơng đồng nên gây lãng phí giảm hiệu đầu tƣ: Hợp phần BRT, hệ thống cơng trình đƣờng, nhà chờ xe xe bus xong từ lâu nhƣng chƣa mua xong xe bus để khai thác… + Các dự án có đặc trƣng xây dựng đô thị lớn, vừa thi công vừa khai thác đảm bảo giao thông nhƣng công tác kiểm tra, giám sát việc thực biện pháp an tồn giao thơng, lao động, vệ sinh mơi trƣờng công trƣờng thi công chƣa đƣợc chặt chẽ, thƣờng xun, liên tục mang tính hình thức + Việc chậm tiến độ thực dự án so với hạn đóng khoản vay, dẫn đến khơng kịp hồn thành cơng tác lựa chọn nhà thầu số gói thầu vốn vay, phải chuyển sang sử dụng vốn ngân sách để đầu tƣ làm giảm hiệu dự án Việc không giải ngân, sử dụng hết nguồn vốn ODA dự án cho thấy công tác xây dựng dự án chƣa phù hợp với thực tế, công tác triển khai dự án chƣa hiệu quả, chƣa tận dụng hết nguồn vốn ƣu đãi để đầu tƣ + Việc đầu tƣ kinh phí cho số Gói thầu chƣa phát huy hết giá trị đầu tƣ Việc triển khai gói thầu truyền thơng cho ngƣời dân hiểu đồng thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án chƣa đƣợc tốt, dẫn đến có dƣ luận xã hội chƣa đồng thuận số hạng mục công việc dự án 3.3.3 Nguyên nhân tồn hạn chế * Các nguyên nhân khách quan, tác động từ yếu tố bên ngồi - Có chồng chéo thủ tục Việt nam với quy định Nhà Tài trợ Các Gói thầu, dự án sử dụng nguồn vốn vay phải thực theo quy định Nhà tài trợ, gây thất thốt, lãng phí Thực tế, gói thầu có nguồn vốn ODA thƣờng thầu lớn, theo quy định WB, áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế Khi cơng ty Nhà nƣớc khơng đƣợc tham gia đấu thầu gói thầu có nguồn vốn vay Do đơn vị đủ lực trúng thầu thƣờng cơng ty nƣớc ngồi Vì cơng ty cổ phần TNHH nƣớc thƣờng khơng lực thực hiện(năng lực tài chính, kinh nghiệm) Mặt khác đấu thầu quốc tế, nhà thầu nƣớc thƣờng bỏ giá trúng thầu cao, đơi lớn giá dự tốn đƣợc phê 83 duyệt Do lãng phí đấu thầu nƣớc(quy định giá trúng thầu nhỏ giá dự toán đƣợc phê duyệt) Ngồi q trình thực cơng tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế thƣờng kéo dài so với đấu thầu nƣớc Do trình thực hiện, vừa phải tuân thủ quy định nhà tài trợ, vừa phải tuân thủ quy định Nhà nƣớc, nhƣ vây, nhiều giai đoạn thủ tục phải xin ý kiến không phản đối Nhà tài trợ, sau tiếp tục triển khai đảm bảo theo thủ tục quy định Nhà nƣớc làm kéo dài thời gian thực dự án Có có bất cập yêu cầu nhà tài trợ ký kết Hiệp định vay điều kiện vốn vay hạn chế nhà thầu nƣớc, nhà thầu nƣớc tham gia dự thầu đƣợc, làm tăng kinh phí đầu tƣ hạng mục so với việc có nhà thầu nƣớc tham gia cung cấp dịch vụ, mua sắm - Các chế độ, sách, giá thị trƣờng khơng ổn định, nhóm hàng vật liệu xây dựng liên tục biến động dẫn đến gói thầu bị vƣợt dự tốn, điều chỉnh nhiều lần gây khó khăn cho cơng tác quản lý dự án - Thiếu quản lý đồng bộ, thống công tác lập, phê duyệt, công bố quản lý quy hoạch, nguyên nhân việc không đồng với dự án triển khai sau, cố số cơng trình xây dựng sau, khơng đồng với cơng trình trƣớc - Năng lực đơn vị tƣ vấn, nhà thầu thi cơng, cung cấp thiết bị… hạn chế, việc đánh giá lựa chọn nhà thầu Chủ đầu tƣ dựa hồ sơ, thiếu thơng tin thực tế - Hiện địa bàn Thành phố có nhiều Ban Quản lý dự án thực dự án nguồn vốn vay nƣớc ngoài, Ban Quản lý dự án bắt đầu đƣợc thành lập có dự án ODA mới, triển khai dự án, BQL thƣờng khơng có kinh nghiệm quản lý dự án Do q trình triển khai dự án thƣờng thiếu tính chủ động, khơng lƣờng trƣớc, dự báo đƣợc khó khăn, nên q trình thực sau thƣờng gặp nhiều vƣớng mắc, làm chậm tiến độ dự án, giảm chất lƣợng dự án, gây nhiều phát sinh, thất thốt, lãng phí Có dự án khâu chuẩn bị dự án 3-5 năm, trình triển khai chậm tiến độ nhiều năm so với Hiệp định ký kết ban đầu 84 - Quá trình triển khai dự án phát triển giao thơng thị xảy nhiều bất cập trình độ cán quản lý dự án chƣa có kinh nghiệm, chƣa hiểu biết nhiều triển khai dự án quốc tế, thƣơng thảo quản lý thực Hợp đồng quốc tế dẫn đến phát sinh vƣớng mắc, khó khăn trong công tác quản lý điều hành đơn vị liên quan, làm ảnh hƣởng chất lƣợng dự án, phát sinh vƣớng mắc, chậm tiến độ dự án, thất thoát lãnh phí, giảm hiệu đầu tƣ - Chính sách bồi thƣờng hỗ trợ&Tái định khơng đồng phủ Việt Nam WB, lập Khung sách tác định cƣ cho dự án phải hài hòa với sách WB, điều làm ảnh hƣởng đến đồng sách dự án vốn WB với dự án vốn Nhà nƣớc địa bàn, dẫn đến có nhiều kiến nghị dân, ảnh hƣởng đến tiến độ dự án - Các chế độ sách chƣa theo kịp với tình hình thực tế xã hội đặc biệt lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, cơng tác quản lý đất đai địa phƣơng phức tạp dễ dẫn đến tranh chấp GPMB Q trình thực cơng tác GPMB có nhiều điều chỉnh quy định thủ tục triển khai công tác GPMB Tành phố, đơn giá đất, tài sản đất 85 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI TỪ NGUỒN VỐN ODA CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI 4.1 Bối cảnh Thời gian tới Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, tốt nghiệp nguồn vốn vay ƣu đãi, vốn viện trợ, WB đƣa Việt Nam khỏi diện đƣợc vay ƣu đãi từ Hiệp hội Phát triển quốc tế (IDA) Khi đó, khoản vay ƣu đãi hơn, lãi suất cao hơn, thời gian trả nợ ngắn hơn, áp lực trả nợ vay nƣớc lớn … Nhiều khoản có nguồn vốn ODA vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi, tăng lãi suất cao mức hành Trƣớc thực tế việc quản lý chặt nguồn vốn vay nhằm phát huy hiệu sử dụng nguồn vốn tài trợ nƣớc trở thành vấn đề “nóng” Chính phủ "Nguồn vốn vay ODA tới đƣợc sử dụng cách chiến lƣợc cẩn trọng để thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế Trên sở quy hoạch giao thơng Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050 đƣợc Chính phủ phê duyệt, theo Kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 2016-2020 Thành phố Hà Nội, giai đoạn tới Hà Nội tiếp tục cần đƣợc đầu tƣ triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thơng thị, góp phần phát triển kinh tế xã hội Thủ đô theo định hƣớng định hƣớng nghị đại hội Đảng cấp, đồng thời tạo tảng để phát kinh tế Vùng Thủ theo quy hoạch Do nhu cầu vốn đầu tƣ cho đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông lớn, nguồn vốn trực tiếp từ ngân sách đủ đáp ứng nhu cầu vốn đầu tƣ phát triển Do ngồi cơng tác xúc tiến, huy động nguồn vốn khác tham gia vào đầu tƣ theo hình thức xã hội hóa việc vận động vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn tín dụng cần thiết cấp bách Trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục nghiên cứu báo cáo đề xuất UBND Thành phố có ý kiến đề nghị WB tiếp tục tài trợ cho số dự án phát triển giao thông đô thị: Đầu tƣ tuyến xe bus nhanh, vận chuyển với khối lƣợng lớn(BRT), tuyến đƣờng sắt đô thị số 2(Nam Thăng Long-Trần Hƣng Đạo)… Theo Nghị số 18/NQ-HĐND tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân thành 86 phố Hà Nội tiếp tục thông qua kế hoạch triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm giai đoạn 2017-2020 và hồn thành sau năm 2020, dự kiến đầu tƣ từ nguồn vốn ODA, vốn vay ƣu đãi Bảng 4-1 Bảng 4-1 Danh mục cơng trình giao thông trọng điểm giai đoạn 2016-2020 sau năm 2020 TT Tên dự án đầu tƣ Tuyến đƣờng sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long – Trần Hƣng Đạo Xây dựng tuyến đƣờng sắt thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn – ga Hà Nội Xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải Yên Xá, Thành phố Hà Nội Tuyến đƣờng sắt đô thị TPHN tuyến 2, đoạn Trần Hƣng Đạo – Thƣợng Đình XD tuyến đƣờng sắt đo thị Hà Nội, tuyến 3, đoạn Ga Hà Nội – Hồng Mai Tuyến đƣờng sắt thị số giai đoạn I (đoạn từ Thƣợng Đình – Hồng Quốc Việt) Tuyến đƣờng sắt thị số giai đoạn I (đoạn từ Văn Cao đến đƣờng vành đai 4) Tuyến đƣờng sắt đô thị số 8: Mai Dịch – Vành đai – Lĩnh Nam – Dƣơng Xá Cải tạo, nâng cấp Quốc Lộ 6: Ba La – Xuân Mai Tổng cộng (Nguồn: Nghị số 18/NQ-HĐND tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội) 4.2 Một số giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý dự án đâu tƣ phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội từ nguồn vốn ODA giai đoạn * Cơ cấu xếp lại ban quản lý dự án xếp phân bổ lại dự án: Xây dựng Ban Quản lý dự án chuyên nghiệp, tập trung quản lý nguồn vốn vay ODA theo lĩnh vực theo nhà tài trợ, xếp tận dụng sử dụng ngƣời có kinh 87 nghiệm học hỏi đƣợc từ nhiều năm thực dự án vốn ODA, từ nâng cao tính chuyên nghiệp Ban Quản lý dự án ODA Từ nâng cao chất lƣợng, hiệu công tác quản lý dự án Cơ cấu lại đội ngũ cán quản lý dự án theo hƣớng, việc sử dụng đội ngũ cán có kinh nghiệm dự án ODA, có tận dụng cán có kinh nghiệm quản lý dự án nguồn vốn khác đào tạo, bồi dƣỡng để am hiểu, vận dụng thành thục thủ tục từ khâu chuẩn bị dự án, thực dự án, công tác đấu thầu quốc tế, tham mƣu phối hợp trình thƣơng thảo ký kết điều ƣớc quốc tế, ký kết Hợp đồng quốc tế đến toán dự án theo quy định Nhà nƣớc Việt nam nhƣ nhà Tài trợ nhằm đảm bảo thống nhất, đáp ứng yêu cầu Nhà nƣớc Nhà tài trợ - Tăng cường đạo công tác kiểm tra, giám sát đánh giá dự án Thành lập Tổ kiểm tra có đủ lực kinh nghiệm, thƣờng xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện, từ phát tồn tại, bất cập để kịp thời xử lý báo cáo cáo ngƣời có thẩm quyền đạo xử lý, tránh gây chậm tiến độ dự án kịp thời phát hiện, điều chỉnh nội dung dự án không phù hợp để tránh thất thốt, lãng phí - Tăng cường đẩy nhanh tiến độ GPMB Sau dự án đƣợc phê duyệt, tách tiểu dự án GPMB giao cho UBND Quận, Huyện tổ chức thực để đẩy nhanh tiến độ dự án Để đảy nhanh tiến độ GPMB Phối hợp tốt với UBND cấp huyện đẩy nhanh thủ tục cấp GCNQSD đất cho nhanh dân, đặc biệt khu vực có quy hoạch, từ thuận lợi giảm tranh chấp trình xác nhận nguồn gốc đất phục vụ GPMB Chuẩn bị đầy đủ quỹ nhà Tái định cƣ triển khai công tác GPMB dự án 88 KẾT LUẬN Trong giai đoạn vừa qua, công tác quản lý dự án dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đô thị sử dụng vốn vay WB triển khai đáp ứng yêu cầu, kết dự án hoàn thành đựợc đƣa vào khai thác, sử dụng phát huy hiệu quả, bƣớc đầu góp phần hình thành hạ tầng khung, phát huy hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho kết nối tuyến đƣờng nội đô, kết nối khu vực nội đô với khu vực ngoại thành, tạo loại hình vận tải cơng cộng đại tiên tiến, lần đầu áp dụng Việt Nam, góp phần đảm bảo nhu cầu lại nhân dân, giảm ùn tắc giao thông tai nạn giao thông khu vực, bƣớc đại hóa mạng lƣới giao thơng thị theo mục tiêu phát triển giao thông bền vững, đồng thời động lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô Bên cạnh kết đạt đƣợc, thời gian qua tồn tại, bất cập công tác quản lý dự án triển khai dự án sử dụng vốn vay WB Đề tài “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội từ nguồn vốn vay ODA Ngân hàng Thế Giới” nêu lên thực trạng quản lý, đánh giá thuận lợi, kết đạt đƣợc tồn tại, hạn chế cần khắc phục giai đoạn 2011 2016, kết hợp với định hƣớng phát triển mạng lƣới giao thơng bối cảnh để từ đƣa số phƣơng hƣớng giải pháp nhằm tăng cƣờng cho công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ODA Ngân hàng Thế Giới giai đoạn địa bàn Thành phố Hà Nội Tôi hy vọng rằng, đóng góp góp phần nhỏ để tăng cƣờng, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án hạ tầng giao thông giai đoạn kinh nghiệm triển khai dự án vốn ODA nghiệp phát triển giao thông Thủ đô Luận văn sản phẩm cô đọng trình học tập, thu thập kiến thức đƣợc học kết hợp với kinh nghiệm thân Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều sách vĩ mơ, với tầm hiểu biết hạn chế tác giả nên luận văn khơng tránh thiếu sót, nhận định chủ quan Tác giả mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, đóng góp từ thầy, bạn đọc để luận văn hoàn thiện 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Quản lý dự án đầu tƣ phát triển giao thông đô thị Hà Nội, 2007 Kế hoạch thực dự án Dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội Hà Nội Bộ Kế hoạch & Đầu tƣ Ngân hàng Thế giới, 2011 Sổ tay hướng dẫn thực dự án-Dự án “Quỹ chuẩn bị dự án” Hà Nội Nguyễn Ngọc Châu, 2014 Giao thông công cộng Thành phố Hà Nội: Nxb Xây dựng Chính phủ, 2006 Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng năm 2006 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội Chính phủ, 2006 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 ban hành “Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức” Hà Nội Chính phủ, 2009 Nghị định số 12/NĐ-CP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Hà Nội Chính phủ, 2013 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/04/2013 quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức(ODA) vốn vay, ưu đãi nhà tài trợ nước ngồi Hà Nội Chính phủ, 2015 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng Hà Nội Chính phủ, 2016 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/03/2016 quản lý sử dụng vốn hỗ trợ phát triển thức(ODA) vốn vay, ưu đãi nhà tài trợ nước Hà Nội 10 Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội, 2016 Nghị số 18/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 kế hoạch đầu tư công trung hạn, danh mục cơng trình trọng điểm ưu tiên phát triển giai đoạn 2916-2020 Thành phố Hà Nội Hà Nội 11 Nguyễn Khải, 2011 Đường giao thông đô thị Hà Nội: Nxb Giao thông vận tải giao thông đô thị 12 Ngân hàng Thế giới, 2011 Hướng dẫn đấu thầu mua sắm Hàng hóa, cơng trình dịch vụ phi tư vấn khoản vay IBRD tín dụng tài trợ khơng hồn lại IDA cho bên vay vốn Ngân hàng giới Hà Nội 90 13 Ngân hàng Thế giới, 2011 Hướng dẫn tuyển chọn thuê tư vấn khoản vay IBRD tín dụng tài trợ khơng hồn lại IDA cho bên vay vốn Ngân hàng giới Hà Nội 14 Từ Quang Phƣơng, 2012, Giáo trình quản lý dự án Hà Nội: Nxb Lao động xã hội 15 Quốc hội, 2014 Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Hà Nội 16 Quốc hội, 2014 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014 Hà Nội 17 Sở GTVT Hà Nội, 2016 Báo cáo tình hình thực dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội, tháng 2/2016 Hà Nội 18 Thủ tƣớng phủ, 2011 Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Hà Nội 19 Thủ tƣớng phủ, 2015 Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2015 việc tăng cường công tác quản lý nâng cao hiệu sử dụng nợ công Hà Nội 20 Thủ tƣớng phủ, 2016 Quyết định số 519/QĐ-TTg ngày 31/3/2016 phê duyệt hoạch chuyên ngành giao thông vận tải Thủ Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2050 Hà Nội 21 Nguyễn Xuân Thủy, 2015 Giao thông thị-Tầm nhìn, chiến lược sách Hà Nội: Nxb Giao thông vận tải 22 UBND Thành phố Hà Nội, 2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội 23 UBND Thành phố Hà Nội, 2014 Đề án “Định hướng thu hút, quản lý sử dụng nguồn vốn ODA khoản vốn vay ưu đãi khác nhà tài trợ giai đoạn 2013-2015 năm Thành phố Hà Nội” Hà Nội 24 UBND Thành phố Hà Nội, 2016 Báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội vay vốn WB, tháng 8/2016 Hà Nội 91 ... tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị từ nguồn vốn ODA ngân hàng Thế giới 1.2.4 Phân loại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 11 1.2.5 Nguồn vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng giao. .. quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông đô thị từ nguồn vốn ODA ngân hàng giới Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 49 3.2.1 Tổng quan tình hình đầu tư xây dựng xây dựng hạ tầng GTĐT Hà Nội đầu tư. .. Nội đầu tư từ nguồn vốn ODA Ngân hàng Thế Giới .49 3.2.2 Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng xây dựng hạ tầng GTĐT Hà Nội đầu tư từ nguồn vốn ODA Ngân hàng Thế Giới .57 3.3 Đánh giá hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giới , Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông đô thị hà nội từ nguồn vốn ODA của ngân hàng thế giới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn