Bao cao do an java quản lí dich vu vien thong

19 148 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2018, 19:47

I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2I.Tổng quan2 Báo cáo đồ án lập trình Java Mục lục I Tổng quan 1.1 Giới thiệu đề tài 1.2 Các kiến thức sử dụng .2 1.2.1 Cơ sở liệu 1.2.2 Ngôn ngữ lập trình .2 2.1 Phân tích thiết kế hệ thống 2.1.1 Phân tích chương trình 2.1.2 Thiết kế sở liệu 2.2 Xây dựng chức 2.3 Giao diện chương trình .7 2.4 Một số đoạn code 14 III Kết luận .20 Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java I 1.1 Tổng quan Giới thiệu đề tài Phần mềm quản lý khách hàng sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng Viettel 1.2 Các kiến thức sử dụng 1.2.1 Cơ sở liệu - Đã biết cách cài đặt cấu hình MySQL - Biết cách tạo bảng liên kết bảng MySQL - Biết sử dụng câu lệnh truy vấn như: o Select : Để lấy liệu từ sở liệu o Insert: Để ghi liệu vào sở liệu o Update: Để cập nhật thông tin ghi sở liệu o Delete: Để xóa ghi sở liệu o Câu lệnh select sử dụng thêm điều kiện where để lọc liệu 1.2.2 Ngôn ngữ lập trình - Biết cách sử dụng thư viện để kết nối với MySQL - Biết cách thiết kế giao diện chương trình - Biết cách khai báo biến, sử dụng biến thực chức như: o Hiển thị liệu sở liệu lên table Java o Thêm liệu từ giao diện vào sở liệu từ code Java o Cập nhật thông tin ghi sở liệu từ code Java o Xóa ghi sở liệu từ code Java Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java II Nội dung 2.1 Phân tích thiết kế hệ thống 2.1.1 Phân tích chương trình Phần mềm quản lý dịch vụ viễn thông bao gồm chức năng: - Quản lý dịch vụ: Quản lý dịch vụ nhà mạng - Quản khách hàng: Quản lý thông tin khách hàng - Quản lý nhân viên: Quản lý nhân viên nhà mạng - Quản lý đăng ký dịch vụ: Quản lý dịch vụ mà khách hàng đăng ký Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 2.1.2 Thiết kế sở liệu - Diagram dử liệu: NHAN_ VIEN MA_NHAN_VIEN TEN_NHAN_VIEN DIEN_THOAI TEN_DANG_NHAP MAT_KHAU KHACH_ HANG_ DICH_ VU DICH_ VU MA_KHACH_HANG MA_DICH_VU MA_DICH_VU TEN_DICH_VU MA_NHAN_VIEN MO_TA NGAY_DK_DICH_VU LOAI_DICH_VU NGAY_KET_THUC GIA_DICH_VU TRANG_THAI VAT ID_KHACH_HANG_DICH_VU KHACH_ HANG MA_KHACH_HANG TEN_KHACH_HANG DIA_CHI SO_DIEN_THOAI Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java - Thiết kế chi tiết sử liệu o Bảng nhân viên – NHAN_VIEN Tên trường liệu Kiểu liệu Mô tả MA_NHAN_VIEN varchar(30) Mã nhân viên TEN_NHAN_VIEN Nvarrchar(50) Tên nhân viên DIEN_THOAI Nvarrchar(15) Điện thoại TEN_DANG_NHAP Nvarrchar(50) Tên đăng nhập MAT_KHAU Nvarrchar(50) Mật o Bảng dịch vụ - DICH_VU Tên trường liệu Kiểu liệu Mô tả MA_DICH_VU varchar(30) Mã dịch vụ TEN_DICH_VU nvarchar(150) Tên dịch vụ MO_TA nvarchar(250) Mô tả LOAI_DICH_VU nvarchar(50) Loại dịch vụ GIA_DICH_VU numeric(18, 0) Giá dịch vụ VAT numeric(18, 0) Thuế o Bảng khách hàng – KHACH_HANG Tên trường liệu Kiểu liệu Mô tả MA_KHACH_HANG varchar(30) Mã khách hàng TEN_KHACH_HANG nvarchar(50) Tên khách hàng DIA_CHI nvarchar(50) Địa SO_DIEN_THOAI varchar(15) Số điện thoại o Bảng khách hàng – dịch vụ - KHACH_HANG_DICH_VU Tên trường liệu Kiểu liệu Mô tả MA_KHACH_HANG varchar(30) Mã khách hàng MA_DICH_VU varchar(30) Mã dịch vụ MA_NHAN_VIEN varchar(30) Mã nhân viên Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java NGAY_DK_DICH_VU varchar(15) Ngày đăng ký NGAY_KET_THUC varchar(15) Ngày kết thúc TRANG_THAI Bit Trạng thái ID_KHACH_HANG_DICH_VU int ID 2.2 Xây dựng chức Mô tả tiết xây dựng chức phần mềm quản lý dịch vụ viễn thông - Quản lý dịch vụ o Liệt kê danh sách dịch vụ hiển thị liệu lên table o Thêm dịch vụ bao gồm thông tin: Mã dịch vụ, tên dịch vụ, mô tả, loại dịch vụ, giá dịch vụ, thuế o Cập nhật thơng tin dịch vụ có sở liệu o Xóa dịch vụ: Xóa thông tin dịch vụ - Quản lý nhân viên o Liệt kê danh sách nhân viên hiển thị liệu lên table o Thêm nhân viên bao gồm thông tin: Mã nhân viên, tên nhân viên, điện thoại, tên đăng nhập, mật o Cập nhật thơng tin nhân viên có sở liệu o Xóa nhân viên: Xóa thơng tin nhân viên - Quản lý điểm khách hàng o Liệt kê danh sách khách hàng hiển thị lên table o Thêm khách hàng bao gồm: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java o Cập nhật thơng tin khách hàng o Xóa một khách hàng - Quản lý khách hàng dịch vụ o Thêm dịch vụ mà khách hàng đăng ký o Liệt kê dịch vụ mà khách hàng sử dụng o Hủy dịch vụ mà khách hàng không muốn sử dụng Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 2.3 Giao diện chương trình - Đăng nhập hệ thống Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java - Giao diện chương trình Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 10 - Giao diện quản lý dịch vụ Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 11 - Giao diện quản lý khách hàng Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 12 - Giao diện quản lý nhân viên Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 13 - Giao diện quản lý dịch vụ giá trị gia tăng khách hàng Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 14 2.4 Một số đoạn code - Load liệu lên table: private DefaultTableModel dtm_KHACH_HANG = new DefaultTableModel(); private void loadData_KHACH_HANG() { dtm_KHACH_HANG = new DefaultTableModel(); try { String sql = "select * from KHACH_HANG"; DBConnect conn = new DBConnect(); ResultSet rs = conn.Query_Db(sql); //Create colum for table dtm_KHACH_HANG.addColumn("MA_KHACH_HANG"); dtm_KHACH_HANG.addColumn("TEN_KHACH_HANG"); dtm_KHACH_HANG.addColumn("DIA_CHI"); dtm_KHACH_HANG.addColumn("SO_DIEN_THOAI"); while (rs.next()) { String str_MA_KHACH_HANG=rs.getString(1); String str_TEN_KHACH_HANG=rs.getString(2); String str_DIA_CHI=rs.getString(3); String str_SO_DIEN_THOAI=rs.getString(4); Vector row = new Vector(); row.addElement(str_MA_KHACH_HANG); row.addElement(str_TEN_KHACH_HANG); Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 15 row.addElement(str_DIA_CHI); row.addElement(str_SO_DIEN_THOAI); dtm_KHACH_HANG.addRow(row); }tbl_KHACH_HANG.setModel(dtm_KHACH_HANG); conn.closeConnection(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } - Thêm ghi private void InsertData_KHACH_HANG() { String sql = null; DBConnect conn = new DBConnect(); String var_MA_KHACH_HANG=txt_MA_KHACH_HANG.getText(); String var_TEN_KHACH_HANG=txt_TEN_KHACH_HANG.getText(); String var_DIA_CHI=txt_DIA_CHI.getText(); String var_SO_DIEN_THOAI=txt_SO_DIEN_THOAI.getText(); sql = "INSERT INTO KHACH_HANG(MA_KHACH_HANG,TEN_KHACH_HANG,DIA_CHI,SO _DIEN_THOAI) VALUES (N'"+var_MA_KHACH_HANG+"',N'"+var_TEN_KHACH_HANG+"',N'"+var _DIA_CHI+"',N'"+var_SO_DIEN_THOAI+"')"; Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 16 try { conn.ExecuteQuery(sql); JOptionPane.showMessageDialog(this, "Them cong!"); ResetControl(); conn.closeConnection(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } - Cập nhật ghi private void UpdateData_KHACH_HANG() { String sql = null; DBConnect conn = new DBConnect(); String var_MA_KHACH_HANG=txt_MA_KHACH_HANG.getText(); String var_TEN_KHACH_HANG=txt_TEN_KHACH_HANG.getText(); String var_DIA_CHI=txt_DIA_CHI.getText(); String var_SO_DIEN_THOAI=txt_SO_DIEN_THOAI.getText(); sql = "UPDATE KHACH_HANG SET MA_KHACH_HANG=N'"+var_MA_KHACH_HANG+"',TEN_KHACH_HA NG=N'"+var_TEN_KHACH_HANG+"',DIA_CHI=N'"+var_DIA_CHI+"',SO_ DIEN_THOAI=N'"+var_SO_DIEN_THOAI+"' MA_KHACH_HANG=N'"+var_MA_KHACH_HANG+"'"; Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp WHERE Báo cáo đồ án lập trình Java 17 try { conn.ExecuteQuery(sql); JOptionPane.showMessageDialog(this, "Cap nhat cong!"); ResetControl(); conn.closeConnection(); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } - Xóa ghi private void DeleteData_KHACH_HANG() { String sql = null; DBConnect conn = new DBConnect(); String var_MA_KHACH_HANG=txt_MA_KHACH_HANG.getText(); sql = "DELETE FROM KHACH_HANG WHERE MA_KHACH_HANG=N'"+var_MA_KHACH_HANG+"'"; try { conn.ExecuteQuery(sql); JOptionPane.showMessageDialog(this, "Xoa cong!"); ResetControl(); conn.closeConnection(); Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 18 } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } } Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp Báo cáo đồ án lập trình Java 19 III Kết luận Trên nội dung đồ án lập trình java với đề tài quản lý dịch vụ viễn thông em Do thời gian trình độ hạn chế nên chương trình chưa hồn thiện Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để em hiểu hồn thiện cho đồ án sau Em xin trân thành cảm ơn thầy cô ! Sinh viên: ab – 13106666 – Lớp ... Java 2.1.2 Thiết kế sở liệu - Diagram dử liệu: NHAN_ VIEN MA_NHAN _VIEN TEN_NHAN _VIEN DIEN_THOAI TEN_DANG_NHAP MAT_KHAU KHACH_ HANG_ DICH_ VU DICH_ VU MA_KHACH_HANG MA _DICH_ VU MA _DICH_ VU TEN _DICH_ VU. .. MA _DICH_ VU TEN _DICH_ VU MA_NHAN _VIEN MO_TA NGAY_DK _DICH_ VU LOAI _DICH_ VU NGAY_KET_THUC GIA _DICH_ VU TRANG_THAI VAT ID_KHACH_HANG _DICH_ VU KHACH_ HANG MA_KHACH_HANG TEN_KHACH_HANG DIA_CHI SO_DIEN_THOAI... DeleteData_KHACH_HANG() { String sql = null; DBConnect conn = new DBConnect(); String var_MA_KHACH_HANG=txt_MA_KHACH_HANG.getText(); sql = "DELETE FROM KHACH_HANG WHERE MA_KHACH_HANG=N'"+var_MA_KHACH_HANG+"'";
- Xem thêm -

Xem thêm: Bao cao do an java quản lí dich vu vien thong, Bao cao do an java quản lí dich vu vien thong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn