TỔNG HỢP CÁC DẠNG ĐỀ SO SÁNH NHÂN VẬT NGỮ VĂN 12

8 247 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/06/2018, 23:24

Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15 ĐỀ PEN I SỐ 15 Giáo viên: LÊ ANH TUẤN Câu Khối lăng trụ có diện tích đáy 3a2 , chiều cao a tích A a3 B a C a D 3a3 2 Câu Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau  x y –1 + 0 –  + – y   Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  B x  1 C x  D x  Câu Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P  : 2x  y  z   Một vectơ pháp tuyến mặt phẳng  P  A n1   2;3;1 B n4   2; 3; 1 C n3   2;3; 1 D n2   2; 3;1 Câu Đường cong hình đồ thị hàm số đây? A y  x 1 x 1 B y  x  x  C y  x3  3x  D y  x 1 x 1 Câu Diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy R  đường sinh l  A 36 B 54 C 18 D 108 Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A 1;2;3 , B 1;0;2 Độ dài đoạn thẳng AB A B C D C x  D x  29 Câu Phương trình log2  x 1  có nghiệm A x  B x  Câu Cho a số thực dương Mệnh đề ? Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 1- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15 A log5  5a    log5a B log5  5a   log5a C log5 5a    log5a D log5  5a    a Câu Cho hàm số y  f  x  có đồ thị sau Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  2; 1 B  1;1 D  2;1 C  1;2  Câu 10 Điểm M hình vẽ biểu diễn số phức z Số phức z  A  2i 2x  x  x  A  B  2i C  3i D  3i B C 1 D Câu 11 lim Câu 12 Trong không gian Oxyz, đường thẳng qua điểm A  3; 2;4  có vectơ phương u   2; 1;6 có phương trình A x3 y 2 z 4 x3 y  z 4 x  y 1 z  x3 y2 z 4   B   C   D   1 1 2 1 Câu 13 Họ nguyên hàm hàm số f  x   3x 3x 1 3x  C  C C 3x1  C D x 1 ln Câu 14 Có cách xếp chỗ ngồi cho học sinh vào năm ghế kê thành dãy? A 3x.ln  C B A 90 B 240 C 60 D 120 Câu 15 Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  3x  , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hoành Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 2- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) A  30 B  Đề PEN I số 15 C D 30 Câu 16 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vng B, AB  a, BC  a Biết thể tích khối chóp a3 Khoảng cách từ điểm S đến mặt phẳng  ABC  2a a a 2a B C D 9 Câu 17 Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên A hai cầu từ hộp Xác suất để hai cầu chọn màu 25 25 A B C D 11 66 33 22 Câu 18 Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn 0;1 1 0  xf   x  dx  a Tính  f  x  dx theo a b  f 1 B a  b A a  b D b  a C b  a Câu 19 Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Giá trị biểu thức z12  z22 A 8i B C D Câu 20 Cho hàm số y  f  x   ax4  bx2  c có đồ thị hình vẽ sau Số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 21 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S  :  x  1   y     z  5  Mặt phẳng  P  tiếp 2 xúc với mặt cầu  S  điểm A  2; 4;3 có phương trình A x  y  2z   B x  y  2z   C x  y  8z  50  D 3x  y  8z  54  Câu 22 Gọi a, b giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  x2  log3 1  x  đoạn 2;0 Tổng a  b A B C D Câu 23 Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ? Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 3- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15 x 1 x2  D y  x 1 x Câu 24 Tổng tất nghiệm phương trình log 32 x  log x.log   A y  x2 1 B y  A B 30  x2 x C 81 Câu 25 Giá trị nhỏ hàm số f  x   A C y  D x  x4 đoạn 0;2  x 1 B –5 C D 10 Câu 26 Cho tứ diện ABCD có AB vng góc với mặt phẳng (BCD) Biết tam giác a , AC  a 2, CD  a Gọi E trung điểm AC (tham khảo hình vẽ đây) Góc hai đường thẳng AB DE BCD vuông C AB  A 45° B 60° C 30° D 90° Câu 27 Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB  a, BC  a 2, AA  a Gọi  góc hai mặt phẳng  ACD (ABCD) (tham khảo hình vẽ đây) Giá trị tan  A C B D Câu 28 Xét số phức z thỏa mãn điều kiện z 1  i  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w  z   i A đường tròn tâm I  3;2 , bán kính R  B đường tròn tâm I 3; 2 , bán kính R  C đường tròn tâm I 1;0 , bán kính R  D đường tròn tâm I 1; 1 , bán kính R  Câu 29 Cho hàm số y  f  x có đồ thị y  f  x hình vẽ bên Xét hàm số 3 g  x   f  x   x  x  x  2018 , mệnh đề đúng? Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 4- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15 A g  x   g  3 B g  x   g  1 C g  x   g 1 D g  x    3;1  3;1  3;1 g  3  g 1 3;1 12 1  Câu 30 Hệ số số hạng chứa x8 khai triển biểu thức   x5  (với x  ) x  A 126720 B 59136 C –126720 D –59136 Câu 31 Cho hàm số   14 x f  x   f    ,  x A I  12  42  k y  f  x liên tục \{0} thỏa mãn điều kiện 1 f  x dx  k Tính I   f   dx theo k x B I  42  3k C I  21  k D I  21  k Câu 32 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình 9x  3x2   m có hai nghiệm thực phân biệt? A 20 B 18 C 21 Câu 33 Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  D 19  m  1 x  2m  12 xm nghịch biến khoảng 1; ? A B C D Câu 34 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a, diện tích mặt bên 2a2 Thể tích khối nón có đỉnh S đường tròn đáy ngoại tiếp hình vng ABCD a 7 a a D x  y 1 z    Câu 35 Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng D mặt 1 A  P  : 2x  y  z   B a C phẳng Đường thẳng nằm mặt phẳng (P), cắt vng góc với d có phương trình x4 y3 z 3   11 x4 y 3 z 3   C 11 x  y 1 z    11 x  y 1 z    D 11 A B Câu 36 Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' Biết khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (ABC') a, góc hai mặt phẳng (ABC’) (BCC'B')  với cos   (tham khảo hình vẽ đây) Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 5- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) A 9a 15 20 B 3a 15 20 Câu 37 Cho hàm số f  x  xác định Đề PEN I số 15 3a 15 10 4x 1  1 , f 1  f  2   \ 1;  thỏa mãn f   x   2x  x 1  2 C 9a 15 10 D  1 f  0  f 1  Giá trị biểu thức f  3  f  3  f     2 A ln14  ln 20  ln10 B  ln10 C ln 70 D ln 28 2  iz z  2i   z z  Tính P  a2  b2  ab Câu 38 Cho số phức z  a  bi  a, b   thỏa mãn  i  2i 29 A P  B P  C P  D P  100 Câu 39 Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f   x  có đồ thị hình vẽ Hàm số y  f  ln x  1 nghịch biến khoảng 1   1 B  ; e  C  ;  D  0; e e  e e xm Câu 40 Cho hàm số y  có đồ thị ( Cm ) điểm A  1;2  Gọi S tập hợp tất giá trị x 1 thực m để có tiếp tuyến ( Cm ) qua A Tổng tất phần tử S A  e;  A l B C D Câu 41 Biết A  xA ; yA  , B  xB ; yB  hai điểm thuộc hai nhánh khác đồ thị hàm số y  x 1 x 1 cho đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ Tính P  x A2  xB2  y A yB A P  B P   Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! C P   Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui D P = - Trang | 6- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15 Câu 42 Cho dãy số  un  thỏa mãn log u1  log u1  log u1   un 1  2un  10 với n  Giá trị nhỏ n để un  10100  10 A 226 B 325 C 225 D 327 Câu 43 Cho hàm số y  x4   m  1 x  2m  với m tham số thực Số giá trị nguyên không âm m để hàm số cho có điểm cực trị A B C Câu 44 Cho hàm số f  x   x  6x  9x Đặt f k  x  ff k -1  x  D với k số nguyên lớn Hỏi phương trình f  x   có tất nghiệm phân biệt ? A 1092 B 363 C 365 D 1094 Câu 45 Có mặt phẳng qua điểm M  4, 4,1 chắn ba trục tọa độ Ox, Oy, Oz theo ba đoạn có độ dài theo thứ tự lập thành cấp số nhân có cơng bội A l B C D Câu 46 Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh Gọi M, N trung điểm cạnh A'B' A'D' (Tham khảo hình vẽ bên dưới) Cơsin góc tạo hai mặt phẳng (CMN) (AB'D') A 51 102 B 51 102 Câu 47 Xét số phức z  a  bi  a, b  C  51 51 D 51 51 thỏa mãn z   3i  z   i Tính P  a  b2 z   3i  z 1  i đạt giá trị nhỏ A P  293 B P  449 32 C P  481 32 D P  137 Câu 48 Cho số thực dương a, b thỏa mãn 4a  2a 1   2a  1 sin  2a  b  1   Tìm giá trị nhỏ biểu thức S  a  2b   A  B 2 C   Câu 49 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm D đáp án khác A10;6; 2  , B 5;10; 9  mặt phẳng   : 2x  y  z 12  Điểm M di động mặt phẳng   cho MA, MB tạo với   góc Biết M ln thuộc đường tròn   cố định Hồnh độ tâm đường tròn   A B C 10 Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui D –4 - Trang | 7- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) Đề PEN I số 15  f ''( x) f ( x)   f '( x) 2  xf ( x)  Câu 50 Cho hàm số y  f ( x)  0, x  thỏa mãn   f '(0)  0; f (0)  Tính f (1) A 7 B C D Giáo viên Nguồn Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui : Lê Anh Tuấn : Hocmai.vn - Trang | 8- ... x8 khai triển biểu thức   x5  (với x  ) x  A 126 720 B 59136 C 126 720 D –59136 Câu 31 Cho hàm số   14 x f  x   f    ,  x A I  12  42  k y  f  x liên tục {0} thỏa mãn điều... tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui - Trang | 2- Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Khóa học: Pen I – Trắc nghiệm (Thầy Lê Anh Tuấn) A  30 B  Đề PEN I... lớn hàm số y  x2  log3 1  x  đoạn 2;0 Tổng a  b A B C D Câu 23 Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang ? Hocmai – Học chủ động - Sống tích cực ! Tổng đài tư vấn: 1900 69-33 www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP CÁC DẠNG ĐỀ SO SÁNH NHÂN VẬT NGỮ VĂN 12, TỔNG HỢP CÁC DẠNG ĐỀ SO SÁNH NHÂN VẬT NGỮ VĂN 12

Từ khóa liên quan