18LTr066 THPT chuyên thái nguyên đề thi thử THPT 2018 lần 1 có lời giải

13 119 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2018, 20:37

Đề thi thử THPT 2018 môn Vật Lý Trường THPT chuyên Thái Nguyên Lần 1 . File word .doc Có bảng đáp án Có lời giải chi tiết Bản đẹp chính xác , giá rẻ nhất hiện nay (Xem thêm tại http:banfileword.com Website chuyên cung cấp tài liệu giảng dạy, học tập, giáo án, đề thi, sáng kiến kinh nghiệm... file word chất lượng cao tất cả các bộ môn) Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) Câu 1: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện điện dung C cuộn dây độ tự cảm L, mắc nối thứ tự Biết tụ điện điện dung C thay đổi được, điện áp hai đầu 62,5 F mạch tiêu thụ công suất cực đại Pmax= đoạn mạch u  150 cos  100t  V , C  C1   mF điện áp hai đầu đoạn mạch chứa điện trở R tụ điện C (uRC) 93,75 W Khi C  C2  9 cuộn dây (ud) vuông pha với nhau, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây : A 75 V B 120 V C 90 V D 75 V Câu 2: Để tích điện cho tụ điện lượng 10 μC phải đặt vào hai đầu tụ hiệu điện V Để tụ tích điện điện lượng 0,05 mC phải thay đổi hiệu điện cách A Tăng thêm 20 V B Giảm V C Giảm V Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L  D Tăng thêm 25 V 0,8 mH C  F Tìm tần số riêng dao động   mạch A 12,5 kHz B 10 kHz C 20 kHz D 7,5 kHz Câu 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang Khi vật nặng lắc qua vị trí cân va chạm dính vào vật nhỏ đứng yên Sau : A Biên độ dao động lắc tăng B Chu kì dao động lắc giảm C Tần số dao động lắc giảm D Năng lượng dao động lắc tăng Câu 5: Độ to âm đặc trưng A Cường độ âm B Biên độ dao động âm C Tần số âm D Mức cường độ âm Câu 6: Hai bóng đèn điện trở Ω mắc song song nối vào nguồn điện trở 1Ω 12 A Khi tháo đèn cường độ dòng điện mạch cường độ dòng điện mạch A 1,2 A B A C 0,83 A D A Câu 7: Một tụ điện điện dung 10 μF tích điện đến hiệu điện xác định Sau nối hai tụ điện vào hai đầu cuộn dây cảm độ tự cảm H Bỏ qua điện trở dây nối, lấy π2 = 10 Sau khoảng thời gian ngắn (kể từ lúc nối) điện tích tụ điện giá trị nửa giá trị ban đầu ? A s 1200 B s 300 C s 60 Trang D s 400 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 8: Tại nơi, chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn 2,0 s Sau tăng chiều dài lắc thêm 21 cm chu kỳ dao động điều hòa 2,2 s Chiều dài ban đầu lắc A 101 cm B 98 cm C 99 cm D 100 cm Câu 9: Nguồn sóng O dao động với tần số 10 Hz truyền với vận tốc 0,4 m/s theo phương Ox Trên phương điểm P Q theo thứ tự PQ = 15 cm Cho biên độ sóng a = cm biên độ khơng thay đổi sóng truyền Nếu thời điểm P li độ cm li độ Q A cm B –1 cm C 0,5 cm D cm Câu 10: Chiếu tia sáng với góc tới i = 300 từ thủy tinh ngồi khơng khí Cho biết suất thủy tinh n  Góc khúc xạ tia sáng A 20,70 B 27,50 C 450 D Giá trị khác Câu 11: Ta cần truyền công suất điện MW điện áp hiệu dụng 10 kW xa đường dây pha Mạch điện hệ số cơng suất 0,8 Muốn cho tỉ lệ cơng suất hao phí đường dây khơng q 5% cơng suất truyền điện trở R đường dây phải giá trị A R ≤ 3,2 Ω B R ≤ 6,4 Ω C R ≤ 3,2 kΩ D R ≤ 6,4 kΩ Câu 12: Trong tượng sóng dừng sợi dây mà hai đầu giữ cố định, bước sóng dài A Hai lần khoảng cách hai nút hai bụng B Khoảng cách hai bụng C Hai lần độ dài dây D Độ dài dây Câu 13: Một lắc lò xo khối lượng vật nhỏ 50 g Con lắc dao động điều hòa theo trục cố định nằm ngang với phương trình x = Acosωt Cứ sau khoảng thời gian 0,05 s động vật lại Lấy π2 = 10 Lò xo lắc độ cứng A 50 N/m B 200 N/m C 100 N/m D 25 N/m Câu 14: Trong mạch dao động LC, hiệu điện cực đại hai tụ U0, cường độ dòng điện mạch giá trị 0,25 giá trị cực đại hiệu điện hai tụ A U 10 B U 12 C U 15 D U0 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 104 104 F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch giá 4 2 trị Giá trị L A H 3 B H  C H  Trang D H 2 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 16: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số phương trình � 13 � � � x1  3cos � 10t  � cm x  cos � 10t  cm Dao động tổng hợp phương trình � 6� � � � � � 10t  � cm A x  cos � 6� � 7 � � 10t  cm B x  10 cos � � � � � � 20t  � cm C x  10 cos � 6� � � � 10t  � cm D x  10cos � 6� � Câu 17: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi với hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện Dung kháng tụ điện 100 Ω Khi điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 công suất tiêu thụ đoạn mạch Biết điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R1 hai lần điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện R = R2 Các giá trị R1 R2 A R1 = 50 Ω, R2 = 100 Ω B R1 = 50 Ω, R2 = 200 Ω C R1 = 25 Ω, R2 = 100 Ω D R1 = 40 Ω, R2 = 250 Ω Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức A 12  LC B 12  LC C 1  2  LC D 1  2  LC Câu 19: Một sóng truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(4πt – 0,02πx) (u x tính cm, t tính giây) Tốc độ truyền sóng A m/s B 150 m/s C m/s D 20 m/s Câu 20: Một lắc đơn gồm dây treo chiều dài m, vật nặng khối lượng 100 g, dao động nhỏ nơi gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Cho lắc dao động với biên độ góc 0,2 rad mơi trường lực cản khơng đổi dao động thời gian 150 s dừng hẳn Người ta trì dao động cách dùng hệ thống lên dây cót, biết 70% lượng dùng để thắng lực ma sát hệ thống bánh Lấy π2 = 10 Cơng cần thiết tác dụng lên dây cót để trì lắc dao động tuần với biên độ 0,2 rad A 522,25 J B 230,4 J C 161,28 J D 537,6 J Câu 21: Một sóng học lan truyền phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s Phương trình sóng điểm O phương truyền uO = 2cos2πt cm Phương trình sóng điểm N nằm trước O cách O đoạn 10 cm � � 2t  � cm A u N  cos � 2� � � � 2t  � cm B u N  cos � 2� � � � 2t  � cm C u N  cos � 4� � � � 2t  � cm D u N  cos � 4� � Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 22: Dao động vật tổng hợp hai dao động thành phần phương, tần số � � 10 2t  � cm x  A cos 10 2t   cm Biết tốc độ vật thời phương trình x1  4,8cos � 2� �   điểm động lần 0,3 m / s Biên độ A2 A 6,4 cm B 3,2 cm C 3,6 cm D 7,2 cm Câu 23: Khi điện tích dịch chuyển điện trường theo chiều đường sức nhận công 10 J, dịch chuyển tạo với chiều đường sức 600 độ dài quãng đường nhận cơng A 7,5 J B J C J D J Câu 24: Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi chiều dài ℓ Người ta thấy dây điểm cách khoảng d1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng d2 (d2 > d1) điểm biên độ a Giá trị a là: A 2 cm B cm C cm D cm Câu 25: Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình 10 W Cho truyền khoảng cách m, lượng âm bị giảm 5% so với lần đầu hấp thụ môi trường truyền âm Biết I0 = 10–12 W/m2 Nếu mở to hết cỡ mức cường độ âm khoảng cách m A 89 dB B 98 dB C 107 dB D 102 dB Câu 26: Cường độ âm điểm môi trường truyền âm 10–5 W/m2 Biết cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Mức cường độ âm điểm A 80 dB B 70 dB C 50 dB D 60 dB Câu 27: Nhận xét sau tụ điện không đúng? A Để tăng điện dung tụ, tăng hiệu điện hai tụ B Tụ điện hệ thống vật dẫn đặt gần cách điện với C Để tích điện cho tụ, cần nối hai tụ với hiệu điện D Tụ xoay thay đổi điện dung cách thay đổi phần diện tích đối diện tụ Câu 28: Cho nguồn âm nguồn điểm, phát âm đẳng hướng khơng gian Giả sử khơng hấp thụ phản xạ âm, điểm cách nguồn âm m, mức cường độ âm L = 50 dB Biết âm tần số f = 1000 Hz, cường độ âm chuẩn I0 = 10–12 W/m2 Hỏi điểm B cách nguồn 10 m, mức cường độ âm ? A 40 dB B 30 dB C dB D 30 dB Câu 29: Một chùm tia sáng từ khơng khí nghiêng góc vào mặt nước, góc tới tăng dần góc khúc xạ A Khơng đổi B Tăng dần ln nhỏ góc tới C Giảm dần D Tăng dần lớn góc tới Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 30: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ tần số f1, thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ tần số f2 Hỏi mắc đồng thời hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng tần số bao nhiêu?  f1  f  A 2 B f  f1  f C f   f1.f  D f   f1  f  Câu 31: Một máy biến áp lý tưởng cuộn sơ cấp mắc vào nguồn xoay chiều điện áp hiệu dụng U1, điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Nếu tăng thêm n vòng dây cuộn thứ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U3 Số vòng dây cuộn sơ cấp A nU1 U3  U B nU1 U3  U C U3  U nU1 D U3  U nU1 Câu 32: Từ thông xuyên qua khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hòa theo thời gian theo quy luật    cos  t  1  làm cho khung dây xuất suất điện động cảm ứng e = E0cos(ωt + φ2) Hiệu số 2  1 nhận giá trị A π B –0,5π C D 0,5π Câu 33: Mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm L = 50 mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch I0 = 0,1 A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.10–4 J cường độ dòng điện tức thời độ lớn A 0,10 A B 0,04 A C 0,06 A D 0,08 A Câu 34: Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B giống tần số f = Hz, pha hai sóng lan truyền với v = 16 cm/s Hai điểm M, N nằm đường nối A B cách trung điểm O AB đoạn OM = 3,75 cm, ON = 2,25 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu đoạn MN : A cực đại cực tiểu B cực đại cực tiểu C cực đại cực tiểu D cực đại cực tiểu Câu 35: Con lắc lò xo dao động với chu kỳ T = π s, li độ x = cm vận tốc v = cm/s biên độ dao động : A cm B 2 cm C cm D Không phải kết Câu 36: Ở mặt thống chất lỏng hai nguồn sóng kết hợp A B cách 20 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = 2cos40πt uB = 2cos(40πt + π) (uA uB tính mm, t tính s) Biết tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 30 cm/s Xét hình vng AMNB thuộc mặt thống chất lỏng Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM A 18 B 20 C 19 D 17 Câu 37: Cho hai điện tích điểm độ lớn trái dấu đặt cố định đường thẳng nằm ngang cách m chân không Cường độ điện trường trung điểm hai điện tích chiều hướng sang phải độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái độ lớn μC B Phải độ lớn μC Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường C Phải độ lớn μC D Trái độ lớn μC Câu 38: Cho điện tích q dịch chuyển điểm cố định điện trường với cường độ điện trường 150 V/m cơng lực điện trường 60 mJ Nếu cường độ điện trường 200 V/m cơng lực điện trường dịch chuyển điện tích q hai điểm A 40 J B 40 mJ C 80 J D 80 mJ Câu 39: Vận tốc truyền sóng môi trường : A Phụ thuộc vào chất mơi trường tần số sóng B Chỉ phụ thuộc vào chất môi trường C Phụ thuộc vào chất mơi trường biên độ sóng D Tăng theo cường độ sóng Câu 40: Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy đứng yên, lắc dao động điều hòa với chu kỳ T Khi thang máy lên thẳng đứng, chậm dần với gia tốc độ lớn nửa gia tốc trọng trường nơi đặt thang máy lắc dao động điều hòa với chu kỳ T’ A 2T B 0,5T C T - HẾT - Trang D T Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-B 2-A 3-A 4-C 5-D 6-B 7-B 8-D 9-A 10-C 11-A 12-C 13-A 14-C 15-B 16-D 17-B 18-B 19-C 20-D 21-B 22-C 23-C 24-C 25-D 26-B 27-A 28-D 29-B 30-B 31-B 32-B 33-C 34-D 35-B 36-C 37-D 38-D 39-B 40-C Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Ta ZC1  ZL  160  (mạch xảy cộng hưởng) � công suất tiêu thụ mạch cực đại Pmax  U2 U2 1502 �Rr    240  Rr Pmax 93, 75 + Khi ZC  ZC2  90  , điện áp hai đầu cuộn dây vuông pha với điện áp hai đầu đoạn mạch RC: Z Z � L C2  � Rr  ZL ZC2  160.90  14400 r R + Từ hai phương trình trên, ta tìm R  r  120  � Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây U d  IZd  150 1202  1602  120  120    160  90  2  120 V Câu 2: Đáp án A + Ta q ~ U � để tích lượng điện tích gấp lần ta cần tăng thêm 20 V Câu 3: Đáp án A + Tần số dao động riêng mạch f  2 LC 0,8 6 2 103 10    12,5 kHz Câu 4: Đáp án C + Sau va chạm khối lượng vật tăng � tần số dao động vật giảm Câu 5: Đáp án D + Độ to âm đặc trưng mức cường độ âm Câu 6: Đáp án B + Khi mắc hai bóng đèn I   12  �  �   V 2R  r 0,5.5  Cường độ dòng điện mạch bóng đèn I  Câu 7: Đáp án B Trang    A R  r 1 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường + Chu kì dao động riêng mạch T  2 LC  2 1.10.106  0, 02 s Khoảng thời gian ngắn để điện tích giảm từ cực đại đến nửa giá trị cực đại T 0, 02 t    s 6 300 Câu 8: Đáp án D � l T  2 � g l  21 �2, � � �  � �� l  100 cm + Ta có: � l �2 � l  21 � T '   � g � Câu 9: Đáp án A + Độ lệch pha hai điểm P Q: PQ  2x PQ f v  2.0,15.10  7,5rad 0, � P Q dao động vng pha � P li độ biên độ Q li độ Câu 10: Đáp án C + Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng sin r  n sin i � sin r  sin 30�� r  45� Câu 11: Đáp án A + Dòng điện mạch P  UI cos  � I  P 106   125 A U cos  10.103.0,8 0, 05P 0, 05.106 Với P �0, 05P � R �   3,  I 125 Câu 12: Đáp án C + Bước sóng dài ứng với sóng dừng dây bó �   2l Câu 13: Đáp án A + Động vật lại sau khoảng thời gian t  0, 25T  0, 05 s � T  0, s � Độ cứng lò xo T  2 m � 0,  2 0, 05 � k  50 N m k k Câu 14: Đáp án C + Hiệu điện hai tụ u  U �i � �0, 25I0 � 15  � �  U0  � U0 � �I0 � � I0 � Câu 15: Đáp án B Dung kháng mạch hai trường hợp ZC1  400 , ZC2  200  Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường + Hai giá trị ZC cho công suất tiêu thụ mạch ZC1  ZC2  2ZL � ZL  300  �L H  Câu 16: Đáp án D � � 10t  �cm + Dao động tổng hợp x  x1  x  10 cos � 6� � Câu 17: Đáp án B 2 + Hai giá trị R cho công suất tiêu thụ mạch thỏa mãn R 1R  R  ZC + Kết hợp với U C1  2U C2 � R12  ZC2  R12  ZC2 � R12  1002  R12  1002 � Từ hai phương trình trên, ta thu R1  50 , R  200  Câu 18: Đáp án B + Hai giá trị tần số góc cho dòng điện hiệu dụng mạch thỏa mãn 12  LC Câu 19: Đáp án C   4 � T  0,5 �  � �� �v   m s + Từ phương trình truyền sóng, ta có: �2   T 0,5  0, 02  � � � Câu 20: Đáp án D + Năng lượng dao động E  1 mgl 02  0,1.10.1.0, 22  20 mJ 2 3 2 � Lượng lượng trung bình mà dao động giây E  E  20.10  10 J t 150 75 2 � Năng lượng cần để thắng lực cản 14 ngày E  Et  10 1209600  161, 28 J 75 � Năng lượng cần cung cấp E   100 100 E 162.28  537, J 70 30 Câu 21: Đáp án B + Phương trình sóng N 2ON � 2.10 � � � � � u N  cos � 2t  2t  2t  �cm � cos � � cos �  � 40 � 2� � � � Câu 22: Đáp án C Trang 10 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường + Tốc độ vật thời điểm động ba lần v  A  0, , với   10 rad s � A  cm � hai dao động vng pha, ta A  A  A12  62  4,82  3, cm Câu 23: Đáp án C + Thành phần lực theo hướng dịch chuyển giảm cos 60� 0,5 lần � cơng giảm J Câu 24: Đáp án C + Trên dây xả sóng dừng hai dãy điểm dao động với biên độ cách tương ứng với điểm bụng điểm dao động với biên độ  a � a  cm Câu 25: Đáp án D + Công suất nguồn âm sau truyền m P6    0, 05  P0  7,35 W � Mức cường độ âm tương ứng L  10 log P 7,35  10 log 12  102 dB I0 4r 10 4.62 Câu 26: Đáp án B + Mức cường độ âm vị trí cường độ âm I: L  10 log I 105  10 log 12  70 dB I0 10 Câu 27: Đáp án A + Điện dung tụ phụ thuộc vào chất tụ điện � A sai Câu 28: Đáp án D + Mức cường độ âm B: L B  LA  20 log  30 dB 10 Câu 29: Đáp án B + Khi chiếu nghiêng góc tia sáng đơn sắc vào nước, tăng góc tới góc khúc xạ tăng dần ln nhỏ góc tới Câu 30: Đáp án B + Ta f ~ 1 1  � f  f12  f 22 với hai tụ mắc song song  C C1 C C Câu 31: Đáp án B U2 �U N � �U  N �N  U N1 nU1 �1 � 1 �� � N1  + Áp dụng công thức máy biến áp: � U3  U �U3  N  n �U3  N  n � � N1 N1 �U1 �U1 Trang 11 Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 32: Đáp án B + Hiệu số 2  1  0,5 Câu 33: Đáp án C + Năng lượng mạch E  LI  50.103.0,12  2,5.10 4 J 2 �u � + Khi E C  0, 64E � u  0,8U � i  I0  � �  0,1   0,8   0, 06 A �U � Câu 34: Đáp án D + Bước sóng sóng   v 16   cm f Trên đoạn thẳng nối hai nguồn cực đại cực tiểu liên tiếp cách nửa bước sóng 0,5  cm �OM 3, 75   3, 75 � �0,5 � Xét tỉ số � � Với O cực đại thứ (hai nguồn pha), bên M �ON  2, 25  2, 25 � �0,5 cực đại thứ , bên tring N cực đại thứ � MN cực đại + Tương tự ta xác định cực tiểu Câu 35: Đáp án B + Tần số góc dao động   rad s 2 v� �4 � � Biên độ dao động vật A  x  � � �   � �  2 cm � � �2 � Câu 36: Đáp án C + Gọi H điểm nằm BM Tương tự, để H � 1� d1  d  � k �  � 2� + Từ hình vẽ ta thấy khoảng giá trị hiệu số d1  d : AM  2AM �d1  d �AB + Kết hợp hai phương trình ta thu  AM     �k �AB   � 6,02 �k �12,8 Vậy 19 điểm dao động với biên độ cực đại đoạn BM Trang 12 cực đại thì: Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word nhất, chất lượng cao, giá rẻ thị trường Câu 37: Đáp án D + Điện tích dương nằm bên trái (cường độ điện trường hướng xa � hướng sang phải) � Độ lớn điện tích E  k q2 � q  Er  18.10 19  C r 2k 2.9.10 Câu 38: Đáp án D + Ta A ~ E � với E tăng lên 4 lần cơng lực điện tăng lần A '  80 mJ 3 Câu 39: Đáp án B + Vận tốc truyền sóng môi trường phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng Câu 40: Đáp án C + Chu kì lắc thang máy đứng yên thang máy chuyển động lên chậm dần đều: � l T  2 � g � �T'  T � l � T '  2 � g  0,5g � - HẾT - Trang 13 ... trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B + Ta có ZC1... cao, giá rẻ thị trường ĐỀ THI THỬ THPT QG 2018 THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN- LẦN Banfileword.com BỘ ĐỀ 2018 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm bài: 50 phút; (40 câu trắc nghiệm) BẢNG ĐÁP ÁN 1-B 2-A 3-A 4-C 5-D... trung điểm hai điện tích có chiều hướng sang phải có độ lớn 18 kV/m Điện tích dương nằm phía bên A Trái có độ lớn μC B Phải có độ lớn μC Trang Banfileword.com – Chuyên đề thi, tài liệu file word
- Xem thêm -

Xem thêm: 18LTr066 THPT chuyên thái nguyên đề thi thử THPT 2018 lần 1 có lời giải, 18LTr066 THPT chuyên thái nguyên đề thi thử THPT 2018 lần 1 có lời giải