Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

82 186 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2018, 09:49

Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Loan ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAMTỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI -2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Loan ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ PHƢƠNG HOA HÀ NỘI -2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các nội dung trích dẫn luận văn bảo đảm độ tin cậy, xác Những kết luận khoa học luận văn kế thừa từ tác giả khác trích đầy đủ Tác giả luận vănMinh Loan MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1:NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬNPHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm sở trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam 1.2 Khái niệm áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 14 1.3 Pháp luật thực định trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 16 Chương 2:THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN VẤP 44 2.1 Tổng quan thực trạng áp dụng pháp luật trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội Tòa án nhân dân quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 44 2.2 Những vƣớng mắc áp dụng quy định ề trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội địa bàn quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 49 2.3 Những yếu tố làm hạn chế hiệu áp dụng quy định trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh 51 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG TRÁCH NHIỆM HÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 58 3.1 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật 58 3.2 Giải pháp bảo đảm áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội 63 KẾT LUẬN 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình TAND Tòa án nhân dân TNHS Trách nhiệm hình VKSND Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng thống kê thực trạng áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội từ năm 2013 đến năm 2017 45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghị số 49-NQ/TW ngày 02/6/2015 Bộ Chính trị có ghi nhận “Xây dựngpháp sạch, vững mạnh dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bƣớc đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa; hoạt động tƣ pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử đƣợc tiến hành có hiệu hiệu lực cao” Qua cho thấy rằng, quyền tƣ pháp có vai trò đặc biệt quan trọng q trình xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam ta, đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội phạm ngƣời dƣới 18 tuổi thực nói riêng Trong năm gần đây, tình hình kinh tế xã hội nƣớc ta ngày phát triển, nhiên mặt trái kinh tế thị trƣờng hạn chế quản lý nhà nƣớc dẫn đến tình hình tội phạm ngày gia tăng, có tính chất đa dạng phức tạp, tội phạm ngƣời dƣới 18 tuổi lúc báo động “Theo thống kê, trung bình hàng năm xảy gần 10.000 vụ vi phạm pháp luật hình với gần 15.000 đối tượng người 18 tuổi thực Từ năm 2007 đến tháng 6/2014, toàn quốc phát gần 63.600 vụ, gồm 94.300 em vi phạm pháp luật hình Số vụ phạm pháp tăng gần 4.300 vụ, 6,72% so với năm trước So với tổng số vụ phạm pháp hình tồn quốc số vụ án người 18 tuổi gây chiếm gần 20%” Khoảng gần 04 năm trở lại từ năm 2014 đến đầu năm 2018, theo số liệu thống kế TAND quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh địa bàn quận Vấp xảy 1.100 vụ vi phạm pháp luật hình sự, có 334 vụ vi phạm pháp luật hình đối tƣợng ngƣời dƣới 18 tuổi thực hiện, chiếm khoảng 30,4% Những số cho thấy rằng, áp dụng đắn trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội thông qua hoạt động xét xử có vai trò quan trọng đấu tranh phòng chống tội phạm ngƣời dƣới 18 tuổi thực BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)đã dành hẳn chƣơng quy định ngƣời phạm tội dƣới 18 tuổi với mục đích phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng phạm tội ngƣời dƣới 18 tuổi gây Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng quy định trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam TAND Quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy có nhiều quy định có cách hiểu chƣa thống nhất, vƣớng mắc nhƣ: quy định tổng hợp hình phạt ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội, tha trƣớc thời hạn ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội Những vƣớng mắc, bất cập đó, phần hạn chế hiệu áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội quận Vấp, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nƣớc nói chung Chính lý lẽ đó, tác giả lựa chọn đề tài “Áp dụng trách nhiệm hình ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh” làm luận văn Thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Đối với đề tài này, thời gian vừa qua có số cơng trình nghiên cứu khoa học trực tiếp gián tiếp nghiên cứu đến đề tài nghiên cứu mức độ phần, mục Về sách bình luận khoa học, sách chun khảo, sách giáo trình có cơng trình nghiên cứu nhƣ: “Chương XVIII – Những đặc thù trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội” giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), NXB Đại học quốc gia Hà Nội, năm 2007, TS Trịnh Quốc Toản, TS Hoàng Văn Hùng; “Chương XVI – Trách nhiệm hình người chưa thành niên phạm tội”, sách giáo trình Luật hình Việt Nam (Tập thể tác giả GS.TSKH Lê Cảm chủ biên) Đối với cơng trình dƣới dạng viếtviết chuyên ngành đƣợc đăng tạp chí khoa học pháp lý nhƣ: "Quyết định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội", Đinh Văn Quế, Tạp chí Luật học, số 5/2003; Công tác xét xử vụ án liên quan đến ngƣời dƣới 18 tuổi thạc sĩ Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Một số ý kiến quy định Bộ luật Hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội thạc sĩ Nguyễn Quang Lộc – Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bên cạnh đó, có nhiều cơng trình nghiên cứu dƣới dạng luận văn thạc sỹ vấn đề liên quan đến trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội nhƣ: Luận văn thạcLuật học Đỗ Ngọc Thùy: “Hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội – Lý luận thực tiễn”; Luận văn thạcLuật học Đỗ Xuân Hồng: “Xét xử vụ án có bị cáo ngƣời chƣa thành niên theo luật Tố tụng hình Việt Nam”; Luận văn thạcLuật học Nguyễn Minh Khuê: "Quyết định hình phạt ngƣời chƣa thành niên phạm tội"; Luận văn thạcLuật học Dƣơng Thị Ngọc Thƣơng “Trách nhiệm hình ngƣời chƣa thành niên phạm tội Luật Hình Việt Nam”;… Các cơng trình nghiên cứu nêu làm sáng tỏ đƣợc khái niệm trách nhiệm hình sự, đặc điểm trách nhiệm hình nói chung trách nhiệm hình dƣới 18 tuổi nói riêng Các cơng trình nghiên cứu nêu giải đƣợc vấn đề lý luận sách khoan hồng việc xử lý ngƣời dƣới 18 tuổi Các kết nghiên cứu tác giả nêu tài liệu tham khảo quan trọng để tác giả kế thừa nghiên cứu đề tài luận văn Thạc sỹ Luật học Tuy nhiên, tài liệu chủ yếu nghiên cứu trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội theo quy định BLHS năm 1999, có nhiều kết khơng phù hợp với BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) Do đó, đề tài “Áp dụng trách nhiệm hình 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Vấp” khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố trƣớc khác quy định áp dụng BLHS năm 2015 thực tiễn áp dụng quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận quy định tránh nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội, đánh giá thực trạng áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội từ thực tiễn quận Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, đề tài đƣa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định giải pháp nâng cao hiệu trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội luật hình Việt Nam Để đạt đƣợc mục đích nêu trên, Luận văn đặt giải nhiệm vụ chủ yếu sau đây: + Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội + Phân tích, đánh giá quy định BLHS trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi + Phân tích thành cơng hạn chế thực trạng áp dụng quy định luật hình trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội; xác định nguyên nhân hạn chế + Đƣa kiến nghị góp phần hồn thiện quy định trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu việc áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội trình giải vụ án hình TAND quận Vấp sở quy định pháp luật hình Việt Nam vấn đề Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: luận văn nghiên cứu vấn đề áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội dựa quy định pháp luật hình Việt Nam hành số văn pháp luật có liên quan + Xây dựng khái niệm trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi nhƣ khái niệm, đặc điểm việc áp dụng trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội; ... VÀ PHÁP LUẬT VỀ ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm sở trách nhiệm hình ngƣời dƣới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật. .. Áp dụng trách nhiệm hình ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh làm luận văn Thạc sỹ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Đối. .. HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Lê Minh Loan ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Áp dụng trách nhiệm hình sự đối với ngườidưới 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn