Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

90 259 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 11:45

Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - TRẦN THỊ THU HƢƠNG TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn thạc sỹ Luật học “Tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” hồn tồn trung thực khơng trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Hồ Sỹ Sơn Tác giả luận văn Trần Thị Thu Hƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 1.1 Những vấn đề lý luận tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 30 1.3 Quy định tội tràng trữ trái phép chất ma túy số nƣớc khu vực 43 Chƣơng 2: THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN GỊ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 46 2.1 Thực tiễn định tội danh tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 46 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh 62 Chƣơng 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ TỘI TÀNG TRỮ TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY 67 3.1 Các yêu cầu hoàn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy 67 3.2 Các giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy 72 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCA :Bộ Công an BLHS :Bộ luật hình BLTTHS :Bộ luật tố tụng hình BTP :Bộ Tƣ pháp CTTP :Cấu Thành tội phạm GDPL :Giáo dục pháp luật QĐHP :Quyết định hình phạt QPPL :Quy phạm pháp luật QPPLHS :Quy phạm pháp luật hình TAND :Tồ án nhân dân TANDTC :Tồ án nhân dân tối cao TNHS :Trách nhiệm hình VKSNDTC :Viện kiểm sát nhân dân tối cao XHCN :Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Diễn biến tình hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy so với tình hình tội phạm nói chung địa bàn Quận Gò Vấp (2013-2017) 46 Bảng 2.2 Thống kê số bị cáo bị xét xử theo khoản khác theo Điều 194 BLHS địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh (2013 – 2017) 63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Qua 35 năm thực công đổi mới, đất nƣớc ta đạt đƣợc thành tựu to lớn mặt: kinh tế, trị xã hội Những kết đạt đƣợc từ việc đổi hệ thống trị, chế quản lý kinh tế, cải cách hành chính, cải cách tƣ pháp, hoàn thiện hệ thống pháp luật hội nhập quốc tế tạo tiền đề quan trọng cho việc thực mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tuy nhiên, với thành tựu đạt đƣợc, công đổi đất nƣớc phải đối mặt với nhiều nguy ổn định xã hội tình hình tội phạm năm gần có xu hƣớng tăng cao, có tội tàng trữ trái phép chất ma túy Tệ nạn ma túy nói chung tội phạm ma túy nói riêng hiểm họa lớn cho toàn xã hội, gây tác hại cho sức khỏe, làm suy thối nòi giống, phẩm giá ngƣời, phá hoại hạnh phúc gia đình, gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh xã hội, quốc gia quốc tế Tàng trữ trái phép chất ma túy hành vi nằm chuỗi hoạt động phạm tội ma túy phổ biến nhất, đƣợc tất quốc gia cộng đồng quốc tế quan tâm đấu tranh phòng chống kiểm sốt Để đấu tranh phòng, chống có hiệu tình hình tàng trữ, vận chuyển, mua bán nhƣ chiếm đoạt chất ma túy, Đảng Nhà nƣớc ta quan tâm đạo sát việc ban hành văn pháp luật để làm sở tiến tới ngăn chặn phòng ngừa loại tội phạm nguy hiểm Tuy nhiên, năm gần đây, diễn biến tội tàng trữ trái phép chất ma túy nƣớc khơng giảm mà có diễn biến phức tạp: xuất nhiều loại ma túy mới; vụ án có trọng lƣợng ma túy lớn; ngƣời phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy manh động, chống trả liệt lực lƣợng chức năng; có kết cấu chặt chẽ tội phạm ma túy, thành lập đƣờng dây mua bán ma túy xun Việt, có tính chất quốc tế… Quận Gò Vấp nằm phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, gồm 16 phƣờng, quận có tốc độ thị hoá phát triển nhanh, ngƣời dân nhập cƣ ngày nhiều, hoạt động tàng trữ trái phép chất ma tuý số nơi diễn biến phức tạp, đối tƣợng tàng trữ trái phép chất ma tuý nơi khác đến địa bàn quận Gò Vấp hoạt động Hầu hết đối tƣợng tàng trữ ma tuý đối tƣợng nghiện, phục vụ nhu cầu thân Trong cón nhiều đối tƣợng có tiền án tiền tội phạm ma tuý, có kinh nghiệm đối phó nên bị bắt tìm cách tẩu tán tang vật, ngoan cố không chịu nhận tội dẫn đến việc đấu tranh, xử lý gặp nhiều khó khăn Do vậy, thực tiễn xét xử vụ án hình cho thấy, nay, quan tiến hành tố tụng gặp nhiều khó khăn, vƣớng mắc việc định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Bên cạnh kết định, phát huy hiệu cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nhiều hạn chế, thiếu sót nhƣ: Vẫn có số trƣờng hợp áp dụng không đúng, chƣa xem xét đầy đủ tính chất, mức độ phạm tội dẫn đến việc định tội danh thiếu xác, việc hủy án, sửa án tồn tội tàng trữ trái phép chất ma túy Từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” Tình hình nghiên cứu đề tài Để tìm hiểu ngun nhân giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tạo sở pháp lý cho việc xử lý hành vi phạm tội này, tác giả luận văn tham khảo: - Các cơng trình nghiên cứu nƣớc ngồi nhƣ: Nghiên cứu nƣớc ngoài: Kuđriavtxev V.N, Lý luận chung định tội danh, NXB Sách pháp lý Maxcơva, 1972 (Tiếng Nga); Gaukhman L.Đ, Định tội danh: Pháp luật, lý luận, thực tiễn, Trung tâm Thông tin pháp lý xuất bản, Maxcơva, 2001 (Tiếng Nga);“Why Canadian marijuana is fiding a booming market in Asia, after years of East -to-West trade” (Tại cần sa Canada đƣợc mua bán rộng rãi Châu Á sau nhiều năm vận chuyển, mua bán từ Châu Á sang Châu Âu) năm 2013, tác giả Chris Brummitt; Sách “Detection of secret laboratories producing illicit drugs and illicit substances (Phát labo bí mật sản xuất trái phép chất ma túy buôn lậu tiền chất), Cơ quan phòng, chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) khu vực Châu Á - Thái Bình Dƣơng, năm 2004 Sách “The role of the chemical industry in the fight againts drug production”(Vai trò ngành hóa chất phòng, chống sản xuất ma túy),Cơ quan phòng, chống ma túy tội phạm Liên hợp quốc khu vực Đơng Á- Thái Bình Dƣơng, năm 2004 - Các cơng trình nghiên cứu nƣớc nhƣ: Giáo trình Luật hình (phần chung), GS – TS Võ Khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2014; Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần tội phạm), GS – TS Võ Khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2014; Giáo trình Luật hình Việt Nam 2007, GS – TS Nguyễn Ngọc Hòa (Chủ biên), NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; Hồn thiện số quy định hình phạt BLHS năm 1999 nhằm đảm bảo nguyên tắc nhân đạo luật hình sự” 2008, PGS.TS Hồ Sỹ Sơn, Luật Hình 2015; Lý luận chung định tội danh, GS.TS Võ khánh Vinh, NXB Khoa học xã hội năm 2013; Luật học… Các cơng trình nghiên cứu có giá trị liên quan đƣợc tác giả tham khảo thực đề tài: “Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài đề xuất hồn thiện pháp luật hình giải pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 3.2 Nhiệm vụ Để đạt đƣợc mục đích nhƣ nêu trên, luận văn thực nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phân tích khái niệm dấu hiệu pháp lý tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Mơ tả, phân tích quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma túy - Khái quát vấn đề lý luận định tội danh định hình phạt, sở đánh giá thực tiễn định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 - Lập luận yêu cầu đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm áp dụng quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn lấy quan điểm khoa học, quy định pháp luật hình tội tàng trữ trái phép chất ma túy thực tiễn áp dụng chúng địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu vấn đề thuộc nội dung nghiên cứu đề tài 4.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài luận văn đƣợc nghiên cứu dƣới góc độ chun ngành luật hình tố tụng hình Các số liệu phục vụ nghiên cứu đƣợc thu thập từ thực tiễn xét xử tội tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2013 đến năm 2017 địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh Khía cạnh thực tiễn: Áp dụng pháp luật hình có nội dung rộng, song phạm vi luận văn thạc sĩ, luận văn tập trung xem xét nội dung định tội danh định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn đƣợc thực dựa sở phƣơng pháp luận Chủ nghĩa Mác – Lênin chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử; tƣ tƣởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nƣớc, pháp luật chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng, Nhà nƣớc ta tội phạm hình phạt; đấu tranh phòng, chống tội phạm Luận văn đƣợc thực dựa tổng thể phƣơng pháp nghiên cứu đặc thù khoa học luật hình nhƣ: Phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp so sánh, phƣơng pháp thống kê…để giải vấn đề khoa học đƣợc đặt từ nội dung đề tài ... tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 46 2.2 Thực tiễn định hình phạt tội tàng trữ trái phép chất ma túy địa bàn Quận Gò vấp, thành phố Hồ Chí Minh. .. sỹ Luật học Tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý theo Pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hồn tồn trung thực khơng trùng lắp với đề tài khác lĩnh vực Luận văn. .. vấn đề lý luận tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 1.2 Quy định pháp luật hình Việt Nam tội tàng trữ trái phép chất ma tuý 30 1.3 Quy định tội tràng trữ trái phép chất ma túy số
- Xem thêm -

Xem thêm: Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn quận gò vấp, thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn