NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI

93 159 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 19:50

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htmNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htmNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Xem nội dung đầy đủ tại: https://123doc.org/document/4975106-phan-thi-hong-phuong.htm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI Ngành: Lâm Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn: PGS TS NGUYỄN VĂN THÊM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2011 TĨM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học rừng trồng thông ba (Pinus Keysia Royle ex Gordon) tuổi 21, 22 23 Trung tâm Lâm Nghiệp Nhiệt Đới – Tỉnh Gia Lai”, thời gian từ tháng đến tháng năm 2011 Kết thu được: (1) Đường biểu diễn phân bố số theo đường kính vị trí 1,3 m lâm phần đại diện có dạng đỉnh, lệch trái lệch phải nhọn so với dạng chuẩn Đường kính bình qn lâm phần thơng ba 21 tuổi 21,23 cm, tập trung cấp 22 – 24; tuổi 22 có đường kính trung bình đạt 24,46 cm, tập trung nhiều cấp kính 20 – 22; tuổi 23 đường kính trung bình đạt 23,63 cm, cấp kính 20 – 22 có số tập trung nhiều Mức độ chênh lệch, hệ số biến động, biên độ biến động 4,6; 21,62; 19,75; tuổi 21; 4,78; 19,53; 23,57 tuổi 22; 4,04; 17,09; 21,97 tuổi 23 (2) Phân bố số theo chiều cao có dạng biểu diễn đỉnh, lệch trái phải, nhọn so với dạng chuẩn Chiều cao bình quân lâm phần tuổi 21 17,41 m, số tập trung nhiều cấp 16 – 18; tuổi 22 có bình qn chiều cao đạt 20,08 m, 16 – 18 cấp có số tập trung nhiều nhất; tuổi 23 có trị số chiều cao trung bình đạt 18,72 m Giữa cá thể có mức độ chênh lệch, hệ số biến động, biên độ biến động là: 3,785; 27,74; 16 tuổi 21; 3,58; 17,83; 18 tuổi 22; 3,41; 18,23; 20 tuổi 23 (3) Phân bố số theo đường kính tán có dạng biểu diễn đỉnh, lệch trái lệch phải nhọn so với dạng chuẩn Đường kính tán bình qn lâm phần thơng ba tuổi 21 3,24 m, tập trung nhiều cấp 2,5 – 3; tuổi 22 có đường kính tán trung bình đạt 3,76 m tập trung nhiều cấp – 3,5 Đối với đường kính tán trung bình đạt 3,5 m thông tuổi 23 Mức độ chênh lệch, hệ số biến động, biên độ biến động là: tuổi 21: 0,697; 21,47%; 4,2; tuổi 22: 0,982; 26,1%; 4,35; tuổi 23: 0,87; 24,72%; 4,4 i (4) Giữa H D tồn mối quan hệ phi tuyến tính với dạng phương trình lơgarit tự nhiên Y = a + b*X, chiều cao (là biến Y) phụ thuộc vào đường kính (biến X) Rừng thơng ba tuổi 21: H = 1,09997 + 0,766804*D (với r = 0,9314; R2 = 0,8676; S = 1,3805) Rừng thông ba tuổi 22: H = 3,41706 + 0,681161*D (với r = 0,9088; R2 = 0,826; S = 1,498) Rừng thông ba tuổi 23: H = 2,17812 + 0,699807*D (với r = 0,83; R2 = 0,6873; S = 1,913) - Tương quan G D: tồn mối quan hệ tuyến tính theo dạng phương trình Y = a*b^X (biến phụ thuộc G) Rừng thông ba tuổi 21: LnG = Ln(-9,46115) + 2,00296*LnD Hay G = 0,0000778171*D^2,00296 (với r = 0,9999; R2 = 0,9999; S = 0,0026) Rừng thông ba tuổi 22: LnG = Ln(-9,45119) + 1,99982*LnD Hay G = 0,0000785333*D^1,99982 (với r = 0,9999; R2= 0,9999; S = 0,00264) Rừng thông ba tuổi 23: LnG = Ln(-9,44722) + 1,99833*LnD Hay G = 0,0000789087*D^1,99833 (với r = 0,9999; R2=0,9999; S = 0,00244) - Tương quan V D: tồn mối quan hệ tuyến tính theo dạng phương trình Y = a*b^X với hệ số tương quan hệ số xác định cao, sai lệch nhỏ, thể tiết diện ngang đường kính có quan hệ tương quan thuận chặc chẽ với + Rừng thông ba tuổi 21: LnV = Ln(-10,1339) + 2,93027*D Hay V = 0,0000397*D^2,93027 (với r = 0,9927; R2 = 0,986; S = 0,0825) + Rừng thông ba tuổi 22: LnV = Ln(-9,99797) + 2,89193*LnD Hay V = 0,0000454921*D^2,89193 (với r = 0,9902; R2 = 0,9804; S = 0,0908) + Rừng thông ba tuổi 23: LnV = Ln(-10,1382) + 2,9227*LnD Hay V = 0,0000395402*D^2,9227 (với r = 0,9786; R2 = 0,9576; S = 0,10411) ii SUMMARY Research title: "Research silvicultural characteristics of man – made forest of pine (Pinus Keysia Royle ex Gordon) at the age of 21, 22 and 23 at the center of Tropical Forestry – province of Gia Lai", in the period from March to July 2011 The results obtained: (1) The performance of distribution trees in diameter at the location of 1,3 m of linfen representatives form a vertex, skewed left or skewed right and pointed than the standard form The average diameter of the forestry section three leaves 21 year old 21,23 cm focus at level 22 - 24; at the age of 15 have an average diameter of 24,46 cm concentration at level 20-22; the age of 23 in diameter average 23,63 cm, diameter 20 - 22 has the most concentration plants The level of disparity, the volatility, the amplitude fluctuations are 4,6; 21,62; 19,75; at the age of 21; 4,78; 19,53; 23,57 in 22; 4,04; 17,09; 21,97 in age of 23 (2) The distribution of tree height may also form a top, skewed left or right, than compared to the standard form The average height at age 21 as part of forestry 17,41 m, number of plants concentration at level 16 - 18; at the age of 15 have an average height 20,08 m, 16 - 18 level has the most concentration plants; the age of 23 are worth of average height reached 18,72 m between the individual levels of disparity, the volatility, the amplitude fluctuations are: 3,785; 27,74; 16 at the age of 21; 3,58; 17,83; 18 at the age of 22; 3,41; 18,23; 20 at the age of 23 (3) Distribution of trees with a diameter of scattering can also form a top, skewed left or skewed right and pointed than the standard form The average diameter of forest foliage section three leaves at the age of 21 is 3,24 m concentration at 2,5 - 3; at the age of 22 with a diameter of scattering medium reached 3,76 m concentration at level – 3,5 For the average scattering 3,5 m is of the age of 23 The level of disparity, the volatility, the amplitude fluctuations are: age 21: 0,697; 21,47%; 4,2; age 22: 0,982; 26,1%; 4,35; 23: 0,87; 24,72%; 4,4 iii (4) Between the H and D survive a relationship with a non-linear equations in natural logarithm Y = a + b*X, where the height (as Y) depends on the diameter of the tree (X) The forest yards of age 21: H = 1,09997 + 0,766804 * D ( r = 0,9314; R2 = 0,8676; S = 1,3805) The forest yards of age 22: H = 3,41706 + 0,681161 * D (r = 0,9088; R2 = 0,826; S = 1,498) The forest yards of age 23: H = 2,17812 + 0,699807 * D (r = 0,83; R2 = 0,6873; S = 1,913) - Correlation between the G and D: there exists a linear relationship in the form of the equation Y = a*b^X (as the subject is "G") The forest yards of age 21: LnG = Ln (9,46115) + 2,00296 * LnD Or G = 0,0000778171 * D ^ 2,00296 ( r = 0,9999; R2 = 0,9999; S = 0,0026) The forest yards of age 22: LnG = Ln (9,45119) + 1,99982 * LnD Or G = 0,0000785333 * D ^ 1,99982 (r = 0,9999; R2 = 0,9999; S = 0,00264) The forest yards of age 23: LnG = Ln (9,44722) + 1,99833 * LnD Or G = 0,0000789087 * D ^ 1,99833 (r = 0,9999; R2 = 0,9999; S = 0,00244) -Correlation between V and D: there exists a linear relationship in the form of the equation Y = a*b^X with correlation and weighting determined, very small tolerances, showing horizontal cross-section diameter relationship chặc correlated pros together + The forest yards of age 21: LnV = Ln (10,1339) + 2,93027 * D Or V = 0,0000397 * D ^ 2,93027 (r = 0,9927; R2 = 0,986; S = 0,0825) + The forest yards of age 22: LnV = Ln (9,99797) + 2,89193 * LnD Or V = 0,0000454921 * D ^ 2,89193 (r = 0,9902; R2 = 0,9804; S = 0,0908) + The forest yards of age 23: LnV = Ln (10,1382) + 2,9227 * LnD Or V = 0,0000395402 * D ^ 2,9227 (r = 0,9786; R2 = 0,9576; S = 0,10411) iv LỜI CẢM ƠN Con vô vàng biết ơn công lao trời biển cha mẹ nuôi dưỡng dành cho tốt đẹp để có thành ngày hôm Xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tất thầy cô truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Thêm, người tận tình hướng dẫn tơi thực khóa luận cuối khóa Đồng cảm ơn Ban lãnh đạo Phòng kỹ thuật Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới – tỉnh Gia Lai tạo điều kiện cho tơi hồn thành thực tập tốt nghiệp Sau gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh chị bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Thủ Đức, Ngày 21 tháng năm 2011 Người thực Phan Thị Hồng Phượng v MỤC LỤC TRANG Tóm tắt i Lời cảm ơn v Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách hình viii Danh sách bảng ix Chương ĐẶT VẤN ĐỀ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU Chương ĐỐI TƯỢNG, MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Đối tượng nghiên cứu 12 3.2 Mục tiêu nghiên cứu 12 3.3 Nội dung nghiên cứu 12 3.4 Phương pháp nghiên cứu 13 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 16 4.1 Đặc điểm chung rừng trồng thông ba Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt Đới – tỉnh Gia Lai 16 4.2 Cấu trúc rừng trồng thông ba khu vực khảo sát 18 4.3 Tương quan nhân tố điều tra 31 4.4 Đề xuất số biện pháp kỹ thuật lâm sinh nuôi dưỡng rừng trồng thông ba khu vực nghiên cứu 44 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46 5.1 Kết luận 46 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHỤ LỤC 51 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tên đầy đủ D1.3 Đường kính vị trí 1,3 m so với mặt đất Dgốc Đường kính gốc Dbq Đường kính bình qn Dmax Đường kính lớn Dmin Đường kính nhỏ Hvn chiều cao vút Hdc Chiều cao cành Hbq Chiều cao bình quân Hmax Chiều cao lớn Hmin Chiều cao nhỏ Dt Đường kính tán Dtbq Đường kính tán bình qn Dtmax Đường kính tán lớn Dtmin Đường kính tán nhỏ G Tiết diện ngang thân V Thể tích thân M Trữ lượng rừng TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam vii DANH SÁCH CÁC HÌNH HÌNH TRANG Hình 2.1 Biểu đồ khí hậu tỉnh Gia Lai Hình 4.1 Đồ thị mơ tả phân bố N – D1.3 tuổi 21 với phân bố chuẩn 19 Hình 4.2 Đồ thị mơ tả phân bố N – D1.3 tuổi 22 với phân bố Gamma 21 Hình 4.3 Đồ thị mơ tả phân bố N – D1.3 tuổi 23 với phân bố Lognormal 22 Hình 4.4 Đồ thị mơ tả phân bố N – H tuổi 21 với phân bố Gamma 23 Hình 4.5 Đồ thị mô tả phân bố N – H tuổi 22 với phân bố chuẩn 24 Hình 4.6 Đồ thị mô tả phân bố N – H tuổi 23 với phân bố Gamma 25 Hình 4.7 Đồ thị mô tả phân bố N – Dtbq tuổi 21 với phân bố Lognormal Hình 4.8 28 Đồ thị mô tả phân bố N – Dtbq tuổi 22 với phân bố Lognormal Hình 4.9 29 Đồ thị mơ tả phân bố N – Dtbq tuổi 23 với phân bố Lognormal 30 Hình 4.10 Đồ thị mơ tả tương quan H – D lâm phần thông tuổi 21 33 Hình 4.11 Đồ thị mơ tả tương quan H – D lâm phần thông tuổi 22 34 Hình 4.12 Đồ thị mơ tả tương quan H – D lâm phần thơng tuổi 23 35 Hình 4.13 Đồ thị mô tả tương quan G – D lâm phần thơng tuổi 21 37 Hình 4.14 Đồ thị mô tả tương quan G – D lâm phần thơng tuổi 22 38 Hình 4.15 Đồ thị mơ tả tương quan G – D lâm phần thông tuổi 23 39 Hình 4.16 Đồ thị mơ tả tương quan V – D lâm phần thông tuổi 21 41 Hình 4.17 Đồ thị mơ tả tương quan V – D lâm phần thơng tuổi 22 42 Hình 4.18 Đồ thị mô tả tương quan V – D lâm phần thông tuổi 23 43 viii Phụ lục 7: Phiếu đo ô tiêu chuẩn tuổi 23 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Lâm phần thông ba tuổi 23 (Ô tiêu chuẩn 1) Dt (m) Phẩm chất Hvn Hdc C1.3 Đ-T N-B 21 13 82 3.5 B 22 13 84 4 B 15 60 2.6 2.2 C 21 12 84 4.2 3.7 B 18 10 66 2.3 2.5 C 21 10 84 3.7 3.7 C 16 62 2.6 2.1 C 19 10 73 4.1 A 16 65 3.1 2.5 B 21 13 83 3.1 B 16 66 2.3 1.9 C 17 10 68 3.2 1.9 C 21 12 85 4.2 4.1 A 26 16 100 5.4 A 25 16 102 A 17 69 2.5 B 24 13 85 2.6 B 17 67 3.1 2.8 B 16 62 2.1 C 15 62 2.2 3.1 C 19 10 75 3.1 3.1 B 18 68 3.7 2.6 B 19 10 76 3.6 3.2 B 24 13 102 7.2 5.8 A 25 13 91 5.1 A 20 10 67 3.5 2.9 B 15 55 2.3 2.5 C 17 10 67 2.6 B 18 10 67 3.1 B 19 11 69 3.1 B 18 10 65 2.7 2.8 C 18 11 70 3.2 2.9 C 17 66 3.2 3.1 B 21 12 80 3.1 A D1.3 26.1 26.8 19.1 26.8 21.0 26.8 19.7 23.2 20.7 26.4 21.0 21.7 27.1 31.8 32.5 22.0 27.1 21.3 19.7 19.7 23.9 21.7 24.2 32.5 29.0 21.3 17.5 21.3 21.3 22.0 20.7 22.3 21.0 25.5 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 18 17 17 20 21 22 18 24 16 20 18 17 21 17 19 17 21 22 15 21 18 21 19 19 10 10 10 10 12 10 15 10 10 11 10 12 12 12 10 13 10 10 64 62 62 71 81 85 65 92 53 82 70 66 80 63 66 61 83 84 61 85 63 75 77 76 3.5 2.9 2.9 4.2 4.5 5.2 1.9 3.3 2.6 2.6 4.3 3.1 2.6 2.9 3.8 4.3 2.5 4.5 3.6 4 2.9 3.2 3.5 2.8 4.2 3.1 4.7 3.3 4.2 3.2 3.6 2.7 2.6 2.9 3.2 2.5 3.2 3.6 3.6 A C C A B A B A C B C C A B C B C C C B B A B A 20.4 19.7 19.7 22.6 25.8 27.1 20.7 29.3 16.9 26.1 22.3 21.0 25.5 20.1 21.0 19.4 26.4 26.8 19.4 27.1 20.1 23.9 24.5 24.2 Phụ lục 8: Phiếu đo ô tiêu chuẩn tuổi 23 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Lâm phần thơng ba tuổi 23 (Ơ tiêu chuẩn 2) Dt (m) Phẩm chất Hvn Hdc C1.3 Đ-T N-B 23 14 87 3.6 4.2 A 22 12 87 3.2 B 25 14 105 5.7 A 23 14 86 4.7 A 16 10 61 2.8 3.1 C 19 11 74 3.1 C 22 12 80 4.1 C 24 15 100 6.2 A 19 11 82 4.6 3.5 B 16 63 2.7 2.5 C 17 66 2.8 C 17 66 3 C 16 61 4.1 B 18 10 68 3.5 2.9 C 15 64 2.8 C 21 12 84 4.1 A 24 13 100 A 25 13 104 6.1 4.7 A 17 10 69 2.1 2.9 C 19 10 75 2.6 C 21 12 83 4.3 B 18 10 64 2.6 C 18 10 66 2.5 2.8 B 17 10 67 3.5 B 18 10 69 1.9 3.3 C 15 64 C 19 10 75 3.1 3.5 B 15 66 3.3 3.5 B 16 67 2.9 C 17 98 4.6 4.3 A 14 57 3.4 2.7 B 16 62 3.5 B 24 17 95 4.9 4.6 A 24 17 84 A D1.3 27.7 27.7 33.4 27.4 19.4 23.6 25.5 31.8 26.1 20.1 21.0 21.0 19.4 21.7 20.4 26.8 31.8 33.1 22.0 23.9 26.4 20.4 21.0 21.3 22.0 20.4 23.9 21.0 21.3 31.2 18.2 19.7 30.3 26.8 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 13 23 15 16 20 15 18 20 15 18 17 15 24 16 17 16 21 20 20 15 12 13 19 16 19 23 22 10 23 22 25 23 16 19 22 24 19 17 12 10 11 10 15 9 12 11 11 6 10 11 13 13 14 12 14 14 10 12 13 10 58 90 64 66 80 65 76 78 67 76 65 55 108 69 77 68 78 75 80 67 59 60 76 75 78 107 96 68 87 85 103 86 61 74 82 102 83 2.7 4.8 3.2 4.1 2.9 3.8 2.7 2.7 2.9 1.8 6.3 2.4 3.1 4.2 4.3 2.7 2.5 3.2 3.5 5.9 2.7 3.5 3.5 4.8 3.6 2.7 3.2 4.3 5.2 2.8 4.2 2.9 3.1 3.8 4.2 4.1 3.5 4.3 4.9 3.6 5.2 4.1 2.7 3.2 3.5 3.8 6.2 3.7 3.3 3.8 3.3 6.2 3.1 3.7 2.9 5.3 4.1 B A B B A C C C C B C C A C B B A A A C C B B B B A A C C C A B C B B A B 18.5 28.7 20.4 21.0 25.5 20.7 24.2 24.8 21.3 24.2 20.7 17.5 34.4 22.0 24.5 21.7 24.8 23.9 25.5 21.3 18.8 19.1 24.2 23.9 24.8 34.1 30.6 21.7 27.7 27.1 32.8 27.4 19.4 23.6 26.1 32.5 26.4 Phụ lục 9: Phiếu đo ô tiêu chuẩn tuổi 23 STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Lâm phần thông ba tuổi 23 (Ô tiêu chuẩn 3) Dt (m) Phẩm chất Hvn Hdc C1.3 Đ-T N-B 18 10 65 2.6 C 22 15 80 3.7 4.2 B 19 12 74 2.9 3.5 C 19 12 66 2.5 C 18 11 66 3.1 B 20 12 73 3.6 B 22 14 84 4.6 A 16 60 2.8 3.1 B 19 11 74 3.5 4.1 B 19 11 74 3.5 2.9 B 24 16 96 A 16 61 2.3 B 15 62 2.3 1.9 C 19 11 70 2.3 C 19 11 66 2.7 2.7 C 18 10 75 A 14 56 2.6 2.3 C 19 10 72 4.3 2.6 B 16 59 3.1 2.6 B 13 58 3.1 C 17 10 64 3.5 3.2 A 21 14 79 3.5 A 20 12 79 4.1 4.3 A 16 59 2.6 C 23 13 92 5.2 A 14 60 4.1 2.6 B 14 61 2.6 2.9 B 19 10 82 4.7 3.2 A 19 11 82 4.6 B 24 16 109 A 21 11 90 4.7 A 16 72 2.7 3.3 C 24 16 94 5.1 4.6 A 14 74 3.9 B D1.3 20.7 25.5 23.6 21.0 21.0 23.2 26.8 19.1 23.6 23.6 30.6 19.4 19.7 22.3 21.0 23.9 17.8 22.9 18.8 18.5 20.4 25.2 25.2 18.8 29.3 19.1 19.4 26.1 26.1 34.7 28.7 22.9 29.9 23.6 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 14 19 22 14 10 15 15 14 16 16 17 14 16 22 19 21 24 17 17 16 20 24 16 24 19 17 14 21 29 28 18 22 19 19 18 20 22 16 11 12 5 8 8 10 13 11 13 14 10 10 12 13 14 12 10 10 19 19 11 12 11 11 11 11 11 75 81 85 73 40 41 66 67 73 65 68 70 68 66 81 71 82 97 69 69 62 83 99 65 94 76 67 54 79 69 69 67 81 76 68 68 75 85 62 3.8 4.2 1.9 2.3 2.5 2.5 3.3 2.9 3.6 2.8 2.5 2.8 4.1 4.5 2.3 2.1 5.2 3.4 2.8 2.5 3.6 3.7 2.8 4.2 4.2 3 3.6 2.8 3.6 2.5 3.3 2.8 2.5 3.1 2.6 2.8 3.2 3.6 3.7 2.8 2.8 4.3 5.1 2.6 4.7 3.6 2.3 2.9 2.9 4.5 2.9 2.6 4.1 2.9 3.1 B A B B C B C C B B C C C B A C B A A B B A A C A B B C C B C C A B C B B C B 23.9 25.8 27.1 23.2 12.7 13.1 21.0 21.3 23.2 20.7 21.7 22.3 21.7 21.0 25.8 22.6 26.1 30.9 22.0 22.0 19.7 26.4 31.5 20.7 29.9 24.2 21.3 17.2 25.2 22.0 22.0 21.3 25.8 24.2 21.7 21.7 23.9 27.1 19.7 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC NHÂN TỐ ÖTương quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 21 Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 1.09997 0.443586 2.47972 0.0139 Slope 0.766804 0.0203828 37.6202 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 2697.2 2697.2 1415.28 0.0000 Residual 411.647 216 1.90577 Total (Corr.) 3108.84 217 Correlation Coefficient = 0.931444 R-squared = 86.7588 percent Standard Error of Est = 1.3805 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 1.09997 + 0.766804*D ÖTương quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 22 Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 3.41706 0.571516 5.97893 0.0000 Slope 0.681161 0.0229323 29.7032 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1980.32 1980.32 882.28 0.0000 Residual 417.485 186 2.24454 Total (Corr.) 2397.8 187 Correlation Coefficient = 0.908784 R-squared = 82.5888 percent Standard Error of Est = 1.49818 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 3.41706 + 0.681161*D ÖTương quan H – D rừng trồng thông ba tuổi 23 Regression Analysis - Linear model: Y = a + b*X Dependent variable: H Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept 2.17812 0.80027 2.72173 0.0071 Slope 0.699807 0.0333776 20.9664 0.0000 - Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 1608.91 1608.91 439.59 0.0000 Residual 732.006 200 3.66003 Total (Corr.) 2340.92 201 Correlation Coefficient = 0.829035 R-squared = 68.7299 percent Standard Error of Est = 1.91312 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a linear model to describe the relationship between H and D The equation of the fitted model is H = 2.17812 + 0.699807*D ƯTương quan G – D rừng trồng thơng ba tuổi 21 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: G Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -9.46115 0.00233037 -4059.93 0.0000 Slope 2.00296 0.00076635 2613.63 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 46.8171 46.8171 6831083.25 0.0000 Residual 0.00148037 2160.00000685355 Total (Corr.) 46.8186 217 Correlation Coefficient = 0.999984 R-squared = 99.9968 percent Standard Error of Est = 0.00261793 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between G and D The equation of the fitted model is G = 0.0000778171*D^2.00296 ƯTương quan G – D rừng trồng thơng ba tuổi 22 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: G Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -9.45199 0.0031147 -3034.63 0.0000 Slope 1.99982 0.000978216 2044.35 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 29.1749 29.1749 4179380.83 0.0000 Residual 0.00129841 1860.00000698069 Total (Corr.) 29.1762 187 Correlation Coefficient = 0.999978 R-squared = 99.9955 percent Standard Error of Est = 0.0026421 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between G and D The equation of the fitted model is G = 0.0000785333*D^1.99982 ƯTương quan G – D rừng trồng thơng ba tuổi 23 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: G Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -9.44722 0.00321028 -2942.8 0.0000 Slope 1.99833 0.00101817 1962.66 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 22.9147 22.9147 3852036.30 0.0000 Residual 0.00118974 2000.00000594872 Total (Corr.) 22.9159 201 Correlation Coefficient = 0.999974 R-squared = 99.9948 percent Standard Error of Est = 0.002439 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between G and D The equation of the fitted model is G = 0.0000789087*D^1.99833 ƯTương quan V – D rừng trồng thơng ba tuổi 21 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: V Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -10.1339 0.0733899 -138.083 0.0000 Slope 2.93027 0.0241345 121.414 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 100.202 100.202 14741.39 0.0000 Residual 1.46822 216 0.00679733 Total (Corr.) 101.67 217 Correlation Coefficient = 0.992753 R-squared = 98.5559 percent Standard Error of Est = 0.0824459 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between V and D The equation of the fitted model is V = 0.0000397111*D^2.93027 ÖTương quan V – D rừng trồng thông ba tuổi 22 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: V Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -9.99797 0.0954068 -104.793 0.0000 Slope 2.89193 0.0299638 96.514 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 61.0104 61.0104 9314.95 0.0000 Residual 1.21825 186 0.00654973 Total (Corr.) 62.2286 187 Correlation Coefficient = 0.990163 R-squared = 98.0423 percent Standard Error of Est = 0.0809304 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between V and D The equation of the fitted model is V = 0.0000454921*D^2.89193 ÖTương quan V – D rừng trồng thông ba tuổi 23 Regression Analysis - Multiplicative model: Y = a*X^b Dependent variable: V Independent variable: D Standard T Parameter Estimate Error Statistic P-Value Intercept -10.1382 0.137032 -73.9839 0.0000 Slope 2.9227 0.0434612 67.2485 0.0000 NOTE: intercept = ln(a) Analysis of Variance Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio P-Value Model 49.0172 49.0172 4522.36 0.0000 Residual 2.16777 200 0.0108389 Total (Corr.) 51.185 201 Correlation Coefficient = 0.978595 R-squared = 95.7648 percent Standard Error of Est = 0.10411 The StatAdvisor The output shows the results of fitting a multiplicative model to describe the relationship between V and D The equation of the fitted model is V = 0.0000395402*D^2.9227 ... Tỷ lệ rừng hàng năm giới 0,3%, kéo theo tình trạng đất trống đồi núi trọc nạn thi n tai lũ lụt gia tăng Tài nguyên thi n nhiên ngày cạn kiệt, nhiều loài động vật thực vật bị tuyệt chủng nhiều... bạn bè quan tâm, động viên giúp đỡ suốt thời gian qua Thủ Đức, Ngày 21 tháng năm 2011 Người thực Phan Thị Hồng Phượng v MỤC LỤC TRANG Tóm tắt i Lời cảm ơn v Mục lục ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **************** PHAN THỊ HỒNG PHƯỢNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI, NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG TRỒNG THÔNG BA LÁ (Pinus keysia Royle ex Gordon) TUỔI 21, 22 VÀ 23 TẠI TRUNG TÂM LÂM NGHIỆP NHIỆT ĐỚI TỈNH GIA LAI

Từ khóa liên quan