Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

89 150 1
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 15:29

Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI – 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình Mã số : 60.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS VÕ KHÁNH VINH HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học GS.TS Võ Khánh Vinh Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn trung thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Lan Phƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa miễn trách nhiệm hình 1.2.Khái quát hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam 15 Chƣơng 2: CÁC QUY ĐỊNH VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 30 2.1 Các quy định phần chung Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình cho người phạm tội 30 2.2 Các quy định phần tội phạm Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình 42 2.3 Thực tiễn miễn trách nhiệm hình Thành phố Hồ Chí Minh 47 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ 57 3.1 Sự cần thiết việc hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 57 3.2 Những quan điểm việc hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 60 3.3 Các giải pháp hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình 65 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật hình BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình PLHS : Pháp luật hình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Số vụ án số bị can, bị cáo đình điều tra Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát Tòa án áp dụng giai đoạn 2013 – 2017 47 Bảng 2.2: Tỷ lệ tổng số bị can bị đình điều tra miễn trách nhiệm hình tổng số bị can bị đình điều tra 49 Biểu đồ 2.1 Tổng số vụ án quan tiến hành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn trách nhiệm hình giai đoạn 05 năm (2013 – 2017) 49 Biểu đồ 2.2 Tổng số bị can, bị cáo quan tiến hành tố tụng Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng miễn trách nhiệm hình giai đoạn 05 năm (2013 – 2017) 50 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hồn thiện Hiến pháp hệ thống pháp luật phục vụ cho công đổi tất lĩnh vực đời sống xã hội coi nhiệm vụ cấp bách Nhà nước ta nay, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực Nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân Và nhà nước pháp quyền đích thực nào, quy định pháp luật thuộc lĩnh vực tư pháp hình nói chung quy định pháp luật hình nói riêng bên cạnh mục đích đấu tranh phòng chống tội phạm phải thực tốt nguyên tắc nhân đạo Là chế định quan trọng luật hình Việt Nam, miễn trách nhiệm hình khơng thể sách phân hóa trách nhiệm hình mà phản ánh rõ nét nguyên tắc nhân đạo Nhà nước ta người phạm tội Trong luật hình Việt Nam, miễn trách nhiệm hình chế định nhân đạo, nhân văn, phản ánh nguyên tắc xử lý “nghiêm trị kết hợp với khoan hồng, trừng trị kết hợp với giáo dục thuyết phục”, phản ánh yêu cầu “khơng cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình sự, mà bảo đảm yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm giáo dục cải tạo người phạm tội” Bộ luật Hình năm 1999 (BLHS) kế thừa phát triển BLHS năm 1985, bước phát triển việc giải vấn đề miễn trách nhiệm hình đời Bộ luật hình năm 2015 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật hình năm 2015 (sau gọi chung Bộ luật hình năm 2015) với nhiều quy định tiến Nhiều quy phạm chế định miễn trách nhiệm hình sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho quan áp dụng pháp luật đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu Tuy nhiên, BLHS năm 2015 có hiệu lực thi hành, cần phải chờ thực tiễn kiểm nghiệm, thực tiễn áp dụng quy định miễn trách nhiệm hình thời gian qua nảy sinh nhiều vướng mắc bất cập, cơng tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình (PLHS) thời gian qua chưa quan tâm mức nên số quy phạm pháp luật chế định miễn trách nhiệm hình có nhận thức khơng đúng, gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật hoạt động thực tiễn Ngồi ra, miễn trách nhiệm hình vấn đề phức tạp thu hút quan tâm nhà khoa học pháp lý Cho đến nay, có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết vấn đề Tuy vậy, nhiều vấn đề chưa thống như: khái niệm, đặc điểm, hậu pháp lý, chưa tổng kết thực tiễn xét xử Hiện nay, địa bàn nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, quan tiến hành tố tụng nhiều gặp khó khăn việc áp dụng quy định Bộ luật hình Việt Nam miễn trách nhiệm hình Theo đó, tượng sai hay bỏ lọt tội phạm, nhầm lẫn miễn trách nhiệm hình với loại trừ trách nhiệm hình sự, với tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình cho miễn trách nhiệm hình để tránh bồi thường oan, sai xảy ra; v.v Trước tình hình đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống, tồn diện vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến chế định miễn trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội, sở đưa giải pháp để góp phần hồn thiện BLHS năm 2015 giải vướng mắc thực tiễn áp dụng PLHS việc làm cần thiết, khơng có ý nghĩa quan trọng mặt lý luận mà có ý nghĩa thực tiễn giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam Với lý học viên lựa chọn đề tài: “Miễn trách nhiệm hình theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn Thành phố Hồ chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Miễn trách nhiệm hình vấn đề bản, phong phú, phức tạp luật hình nên từ trước đến học giả, nhà nghiên cứu quan tâm Ở Việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu vấn đề này, đáng ý cơng trình sau đây: - Lê Cảm (2001), Về dạng miễn trách nhiệm hình quy định Điều 25 Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 1) - Lê Cảm (2001), Về sáu dạng miễn trách nhiệm hình khác (ngồi Điều 25) BLHS năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật, (số 2) - Lê Cảm (2002), Chế định miễn trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, sách: “Nhà nước pháp luật Việt Nam trước thềm kỷ XXI”, TS Lê Cảm chủ biên, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội - Nguyễn Ngọc Chí (1997), Chế định miễn trách nhiệm hình Luật hình Việt Nam, Tạp chí Khoa học (KHXH), (số 4) - Thái Quế Dung (1999), Những trường hợp miễn trách nhiệm hình theo Điều 48 Bộ luật Hình sự, Tạp chí Kiểm sát, Chuyên đề BLHS, (số 4) - Phạm Hồng Hải (2001), Chế định miễn trách nhiệm hình Bộ luật Hình năm 1999, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, (số 12) - Phạm Mạnh Hùng (1993), Một số ý kiến miễn trách nhiệm hình sự, Tạp chí Tòa án nhân dân, (số 2) - Phạm Mạnh Hùng (2003), Chế định trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội - Võ Khánh Vinh (2001), Chương XVIII - Miễn trách nhiệm hình sự, sách: “Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung)”, GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, Nxb Giáo dục - Trịnh Tiến Việt (2008), Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học Đặc biệt, tác giả Trịnh Tiến Việt thực cơng trình “Những vấn đề lý luận thực tiễn miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam” làm luận án tiến sĩ luật học Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2008 Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu cách hệ thống tồn diện khía cạnh, chun sâu mức độ luận văn thạc sĩ luật học miễn trách nhiệm hình kể từ Bộ luật hình năm 2015 đời đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn rộng lớn phức tạp Thành phố Hồ Chí Minh Vì vậy, việc lựa chọn đề tài nêu để nghiên cứu, đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần hồn thiện nâng cao hiệu áp dụng rõ ràng có tính thời cấp bách Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn phân tích để làm rõ mặt khoa học trường hợp miễn trách nhiệm hình theo luật hình Việt Nam việc áp dụng vào thực tiễn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2017, số tồn tại, hạn chế nguyên nhân bản, từ đề xuất hồn thiện quy định Bộ luật hình sự, kiến nghị khác nâng cao hiệu áp dụng, qua góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm giáo dục, cải tạo người phạm tội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Với mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn học viên tập trung vào giải nhiệm vụ sau: - Làm rõ khái niệm khoa học miễn trách nhiệm hình sự, phân tích đặc điểm ý nghĩa - Khái qt hình thành phát triển quy phạm miễn trách nhiệm hình pháp luật hình Việt Nam số nước giới - Phân tích quy định Bộ luật hình Việt Nam năm 1999 miễn trách nhiệm hình đánh giá thực tiễn áp dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 05 năm (2013 - 2017) quan tiến hành tố tụng, từ số tồn tại, hạn chế nguyên nhân bản; đồng thời nêu điểm Bộ luật hình năm 2015 miễn trách nhiệm hình sự; ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ LAN PHƢƠNG MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành : Luật hình tố tụng hình. .. Bộ luật hình miễn trách nhiệm hình 42 2.3 Thực tiễn miễn trách nhiệm hình Thành phố Hồ Chí Minh 47 Chƣơng 3: HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VỀ MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH... chung miễn trách nhiệm hình theo quy định pháp luật hình Việt Nam số nước giới; thực trạng áp dụng pháp luật hình miễn trách nhiệm hình 05 năm (từ năm 2013 đến năm 2017) địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Xem thêm -

Xem thêm: Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ), Miễn trách nhiệm hình sự theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn