Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ)

89 167 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 14:42

Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ)Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ)Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHÙNG THẾ VẮC Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu nêu Luận văn trung thực xin chịu trách nhiệm tất số liệu, kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Tác giả Luận văn MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: LÝ LUẬN VỀ HUỶ BẢN ÁN THẨM CỦA TOÀ ÁN THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm huỷ án thẩm Toà án theo pháp luật tố tụng hình 1.2 Chủ thể có quyền huỷ án thẩm Toà án 10 1.3 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2015 hủy án thẩm 19 1.4 Mục đích, ý nghĩa việc huỷ án thẩm Toà án tố tụng hình 16 Chƣơng 2: QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM NĂM 2015 VỀ HUỶ BẢN ÁN,QUYẾT ĐỊNH THẨM 24 2.1 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án,quyết định thẩm theo thủ tục phúc thẩm 24 2.2 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án thẩm có hiệu lực pháp luật theo thủ tục giám đốc thẩm 44 2.3 Quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 huỷ án thẩm có hiệu lực pháp luật theo thủ tục tái thẩm .48 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG XÉT XỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN .53 3.1 Thực trạng huỷ án thẩm Toà án từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh .53 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng thực quyền hủy án, định Tòa án .60 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật Hình BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình HĐXX Hội đồng xét xử HSPT Hình phúc thẩm HSST Hình thẩm TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân Tối cao TNHS Trách nhiệm hình VA Vụ án VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC Viện kiểm sát nhân dân Tối cao DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Thống kê công tác giải án hình Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2014 – 2017 Bảng 3.2 Thống kê tỷ lệ hủy án thẩm Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ 2013 – 2017 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Q trình từ khởi tố vụ án (VA) xét xử trình phức tạp, bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, hoạt động xét xử hoạt động mang tính định Điều 13 BLTTHS năm 2015 quy định: “Người bị buộc tội coi tội chứng minh theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định có án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật” Như vậy, xét xử hình dạng hoạt động đặc biệt có ý nghĩa Cơ quan Toà án thực nhân danh Nhà nước để phán xét định hình phạt thích đáng hành vi bị coi tội phạm Việc xét xử theo thủ tục tố tụng hình phải tuân theo nguyên tắc định, có nguyên tắc hai cấp xét xử, bao gồm: Xét xử thẩm xét xử phúc thẩm Việc định vụ án hình xét xử hai cấp xét xử khác phù hợp quy luật nhận thức nhằm đảm bảo tính đắn, khách quan hoạt động xét xử Quy định nguyên tắc hai cấp xét xử thể thái độ thận trọng Nhà nước việc đưa phán xét số phận pháp lý, sinh mạng trị, quyền lợi người thực hành vi vi phạm pháp luật hình người khác có liên quan, thể rõ ràng chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam Theo nguyên tắc này, sau xét xử thẩm (cấp xét xử thứ nhất), án Toà án chưa có hiệu lực pháp luật mà bị kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm để xét xử lại lần cấp phúc thẩm (cấp xét xử thứ hai) nhằm đảm bảo tính hợp pháp án thẩm áp dụng thống pháp luật Thông qua công tác xét xử phúc thẩm, phát có sai sót Tồ án cấp thẩm, Tồ án cấp phúc thẩm có quyền sửa huỷ án thẩm nhằm khắc phục sai lầm việc xét xử Toà án cấp Ngoài cấp thẩm cấp phúc thẩm, pháp luật quy định thủ tục đặc biệt giám đốc thẩm tái thẩm Việc quy định thủ tục pháp luật tố tụng nhằm bảo đảm nguyên tắc pháp chế nguyên tắc công xã hội hoạt động xét xử, án Tồ án có hiệu lực pháp luật không trái luật định Thực tiễn xét xử chứng minh rằng, nhiều án Toà án trải qua hai cấp xét xử bị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm huỷ án để giải lại phát có sai lầm cơng tác xét xử Việc quy định huỷ án thẩm pháp luật tố tụng hình Việt Nam có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo công tác xét xử Toà án người, tội, pháp luật, không bỏ lọt tội phạm không làm oan người vơ tội việc Tồ án cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm tái thẩm phát khắc phục sai lầm công tác giải vụ án Nhà nước ta đặc biệt trọng tới công tác cải cách pháp để nâng cao hoạt động hệ thống pháp nói chung hệ thống Tồ án nhân dân nói riêng Đây nội dung quan trọng đề Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị: “Xây dựng pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động pháp mà trọng tâm hoạt động xét xử phải tiến hành có hiệu hiệu lực cao” [3] Tuy nhiên, quy định thực tiễn áp dụng pháp luật tố tụng hình huỷ án thẩm thời gian qua tồn nhiều bất cập, vướng mắc cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Thực tiễn thực quyền huỷ án thẩm Toà án thời gian qua nảy sinh vấn đề cần giải như: Quy định phạm vi xét xử phúc thẩm phần án thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị chưa cụ thể, rõ ràng dẫn đến việc Toà án cấp phúc thẩm không tiến hành xét xử trường hợp cần thiết xét xử phần án lẽ phải xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm Hay để huỷ án thẩm chưa quy định cách chi tiết, rõ ràng nên bị phụ thuộc vào ý chí chủ quan quan, người tiến hành tố tụng mà chưa áp dụng cách thống Ngồi ra, Bộ luật hình năm 2015 ban hành, có nhiều quy định cần xem xét, sửa đổi để hoàn thiện thời gian tới Xuất phát từ đặc điểm tình hình tội phạm, hoạt động xét xử Tòa án, đặc biệt hủy án thẩm Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua diễn biến phức tạp, ảnh hưởng khơng nhỏ đến sách hình Đảng Nhà nước Để khắc phục bất cập, vướng mắc quy định áp dụng pháp luật huỷ án thẩm, góp phần hồn thiện pháp luật hình thời gian tới, đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm bảo đảm quyền người người phạm tội việc nghiên cứu, tìm hiểu vấn đề lý luận huỷ án thẩm, làm rõ ưu điểm bất cập quy định thực tiễn áp dụng hình phạt địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ làm sở để đưa kiến nghị hoàn thiện quy định huỷ án thấm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam vấn đề cần thiết Do đó, tơi chọn đề tài: “Hủy án thẩm theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật Hình Tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài Luận văn thực với mục đích làm rõ quy định pháp luật thực định, tham khảo kết nghiên cứu cơng trình cơng bố để góp phần làm sâu sắc thêm lý luận hủy bỏ án thẩm theo pháp luật hình Việt Nam Khảo sát xác áp dụng pháp luật TTHS hủy án thẩm theo quy định pháp luật, từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, phát vấn đề bất cập, vướng mắc, theo kiến nghị, đóng góp số giải pháp nâng cao chất lượng thực quyền hủy án thẩm, định Tòa án theo quy định pháp luật Để thực mục đích trên, luận văn đặt nhiệm vụ nghiên cứu sau đây: - Nghiên cứu vấn đề lý luận xét xử phúc thẩm vụ án hình sự, hoạt động hủy án thẩm nội dung, hình thức trình tự, chủ thể tiến hành hủy án thẩm, làm lịch sử hình thành, phát triển quy định pháp luật hủy án hình thẩm Luật Tố tụng hình Việt Nam - Phân tích quy định BLTTHS năm 2015 huỷ án thẩm, phân tích điểm khắc phục so với BLTTHS năm 2003 điểm chưa khắc phục cần tiếp tục hoàn thiện - Khảo sát thực trạng huỷ án thẩm Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến năm 2017, tập trung phân tích trường hợp huỷ án thẩm Tồ án khơng cứ, thẩm quyền để rút bất cập, vướng mắc, nguyên nhân tồn bất cập từ đề xuất giải pháp khắc phục nhược điểm Theo đó, đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hủy án thẩm hình nói chung TP Hồ Chí Minh nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trong phạm vi khảo sát tìm hiểu tác giả, đề tài nghiên cứu liên quan đến “Huỷ án thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” lựa chọn phân tích như: - Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp bộ: “Thực trạng hoạt động xét xử phúc thẩm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động xét xử phúc thẩm Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao” (2006) Toà án nhân dân Tối cao - Luận án Tiến sĩ: “Phúc thẩm tố tụng hình sự” (2004) tác giả Nguyễn Đức Mai - Luận án Tiến sĩ: “Áp dụng pháp luật hoạt động xét xử Toà án nhân dân Việt Nam nay” (2003) tác giả Lê Xuân Thân - Luận án Tiến sĩ: “Thẩm quyền cấp Tồ án tố tụng hình sự” (2002) tác giả Nguyễn Văn Huyên - Luận văn Thạc sĩ: “Huỷ án hình thẩm cấp phúc thẩm – Những vấn đề lý luận thực tiễn” (2011) tác giả Trần Trung Thành - Luận văn Thạc sĩ: “Quyền hạn Toà án cấp phúc thẩm tố tụng hình Việt Nam” (2010) tác giả Nguyễn Tiến Pháp - Luận văn Thạc sĩ: “Phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quyền Toà án cấp phúc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” (2007) tác giả Bùi Ngọc Hoà - Bài viết: “Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng hình xét xử phúc thẩm theo tinh thần cải cách pháp” (2008) tác giả Nguyễn Văn Trượng - Bài viết: “Một số vấn đề phạm vi xét xử quyền hạn Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự” (2009) tác giả Vũ Gia Lâm - Bài viết: “Những vấn đề cần trao đổi từ thực tiễn xét xử phúc thẩm hình sự” (2001) tác giả Từ Văn Nhũ ... HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Phạm Thị Thảo HỦY BẢN ÁN SƠ THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Mã số:... PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm huỷ án sơ thẩm Toà án theo pháp luật tố tụng hình 1.2 Chủ thể có quyền huỷ án sơ thẩm Toà án 10 1.3 Pháp luật tố tụng hình Việt Nam. .. tố tụng hình Việt Nam vấn đề cần thiết Do đó, tơi chọn đề tài: Hủy án sơ thẩm theo pháp luật Tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh để thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ), Hủy bản án sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minh ( luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn