142 câu lý thuyết môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ và sóng âm file word có lời giải chi tiết

29 149 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:24

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 THUYẾT SÓNG SÓNG ÂM Câu 1: h h i g A g hi g i h B S g i h C S g g g g D Đ i g g g h ? g g g g h g h h g h g :D Câu 2: T o g ậ A  B Độ o C Độ o , ậ i: ộ ặ í h i h ý ủ â h h ộ o ặ í h ậ ý ầ ố ộ ặ í h i h ý ủ â h h ộ o ặ í h ậ ý ầ ố ộ ặ í h i h ý ủ â h h ộ o ặ í h ậ ý ứ i ộ g gâ g ộâ ầ ốâ D Nh â Đ hữ g â : B Độ Câu 3: Ph o ầ ộ i o ố â ừh i g B h i h ừh i g g h Đ g gi o ho o ộ g ù g h g ầ ố h o ặ í h ậ ý g ả o ộ g ù g h , ù g i A ghe ộ B o hi ầ ự gặ ốâ h ủ ộ g, ù g ầ ố ộ ệ h h h g ổi o hi o h C ghe g ầ â h : D Độ h h h ộ ầ ứ h ộ oh h o h o ộâ o g h ự gặ g, ù g ầ h ố ủ h i ộ ệ h h g h h , g ổi g g í h h g h g h h ộ ầ hi h g ộâ hi i h ộ g ả o ộ g ù g h ộ hi g hi g gi o ho ừh i g Câu 4:   ộ g g : B Hiệ h Đ h ộ h o ộ g ù g hi , ù g h D h i D hữ g â hỉ h g? Hiệ h C h i â ặ í h i h ý ủ â A hai sóng g h T ầ hộ ốâ ộ gh g g o ộ g ủ â ố ủ â o ộ g ủ â http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: H iâ h h â h A h h ầ B h h h C h h ầ D h h h Đ ố h i o h g h â ộ ủ o ộ gâ ố ỳ ủ :B h gâ h ộ o h o ộng âm Câu 6: S g A hỉ o g h g B h g o ộ g ủ hầ ậ h o g i g h hí ( i g ậ h ) g heo h g hẳ g ứ g C h g o g h D T o g h Đ :D „ , g, hí g o g h , g i g chân không Câu 7: h A S h gâ o g h B Thi o C Độ gâ : g hí g o g o ủ â ặ o Ghi : D Đồ h â => Đ i â D Đồ h â Đ i o h h hộ ộ gh g g i h í ủ â g i h g i g i ầ Ghi h g ủ g ậ ả ốâ g h i ự ố h, h A Tầ ố ủ g h ầ ố ủ g i B Tầ ố ủ g h h ầ ố ủ g i C S g ù g h D S g g V : D TẦ ậ ả ò ố ố B Đồ h i h g i iở i g ố ủ g ằ g ầ h g g ự o h i o h o ộ gâ g â g h ù g h i h i o â g? iở i ố ủ ậ ả Câu 9: Đặ A Tầ g h D Câu 8: Khi Đ h g i g i i iở i g iở i hả â ? ổi heo hời gi h h i http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C i ộ o ộ gâ D Đồ h Đ o ộ gâ : D Nh g ổi heo hời gi hữ g â Câu 10: Khi A S h h i g o ộ gâ gâ , h gâ ầ ho i ầ ố h hữ g g ầ ho â i? o o g i g , g ầ ố h ố ộ i g hí B Sóng âm khơng khí sóng ngang C Ở ù g D S ộ gâ Đ gâ o g h g hí g hâ C , g hí :CS h o ộ g i i ộ ự ộ ố ẻ ầ B ộ ố ẻ ầ C ộ ố g ầ D ộ ố g ầ gâ B S gâ i ẽ i h o g g ặ h g hỉ g o g o ộ g heo h gặ hiệ h g ủ h i g i ủ gg i ặ g, hữ g i g ừh i g , g , hí ù g hầ ằ g g g g i ù g h i i gâ , h i o g o g h C Ở ù g gâ g : D Do g Câu 13: Khi hâ g h i g A A S h = A o (ω ) T o g g hí h h g hí, B ả ặ h i D g Câu 12: Ở Đ g o g h g o g g g gâ g , h ộ g hí A Đ ộ, ố o g h :BS Câu 11: S hiệ ộ hiệ ộ, ố o i g hí ự i h d1 – d2 = λ, â g , ố g D ộ gâ g i? g hí g ộ gâ o g h g hí h h ố D Sóng âm khơng khí sóng ngang Đ :DS gâ o g h Câu 14: Khi gâ A ầ g h C ố ủ g ủ g hí g h giả i ổi g g h B h D g hí o ủ g g ủ i h g g h h ổi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word o g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ : A Khi g g ũ g h ối i g g ổi ò i A gi o ho g h C ầ ủ h i ố g ù g ầ o g g ủ g g Đ ộ ố gh h h ự h o gg hộ ộ g Câu 16: T i ộ , g h gh giả ộ ệ h h h g h ầ ò ù ố h ộ h hi g ổi ủ h i g g ổi heo hời gi i gặ ố g hiệ g ầ g ối giữ i , i gg g h g g hi g o ằ g i h , ự h ộ g g ối giữ i g Câu 17: Khi g hoả g ộ g ih i i g g o g h g ố g g hi gâ q ộ ộ iệ í h ặ hời gi g ộâ g gâ g o g i h o ủ â g o h giữ h i i h g h ứ g , h h g o g g ậ í o ằ g i h ố g g D gg ộ g B ộ án : A Đ i A g ộ gh g ủ C ộ o ủ â i hiệ hi ầ g ộâ B S i h : C Hiệ ứ g Đố - e i i ố h D ộ g h g ả Đ ổi, g â , hiệ ứ g Đố - e g g ả A g g Câu 15: Đối B i ộ â gầ q ộ hời gi iệ í h ặ i g ộâ i? h h ù g ộ h g g o h hầ ủ i g o ộ g heo h g ù g hầ ủ i g o ộ g heo h g i h g gg i g C S g o g gg i ộ i g i ủ g hậ é h h h g i ầ h B ằ g ầ g g q , i hoả g o ộ g ih i i ộ ủ g h giữ h i i ù g h h h h ầ i gầ ộ h Vậ A ho g o ộ g ủ h hầ ù g h ộ i g A ứ g quan g h ghĩ : g Câu 18: T i i A i : A Theo h i h g g g D T i Đ gg N ộ g â g â h h â ộ g hẳ g ừA ố h, i i h g ời ộ ghe g â ố ầ ốâ ốâ o g o g h h http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 g C g hi hoả g D nh h Đ ầ ốâ h g ời q o g â h h Câu 19: Mộ â ầ v1, v2, v3 Nhậ h A v2 > v1 > v3 Đ , h ộ g hẳ g g â v f > f Vậ v  vs ố h o ậ A ầ â ừA h g ời g o g h , , h g hí i ố ộ gứ g g? B v1 > v2 > v3 C v3 > v2 > v1 D v1 > v3 > v2 : B Vậ h -e ố f‟ = i ầ g giả h : A Theo hiệ ứ g Đ nghe g â ố o g h ủ â hí, ầ h ậ ố ố â h ẽ o g h h o g h h h ồi h o g h h g g hí h nên ta v1 > v2 > v3 Câu 20: T i ch ẩ ộ í o g I0 Mứ g ộâ I I0 A L(dB) = 10lg C L(dB) = lg Đ g L ủ â , ộ gâ gâ i D L(dB) = lg g ộâ í í h ằ g I i g ộâ g I0 I B L(dB) = 10lg I I0 I0 I :A Câu 21: Khi i A Si â h B Si â ầ C Si â h D Si â h Đ : C Si h i i â , h i o â i? o g h ố h 20 Hz o g hâ â g h hi gặ h g ậ ả ộ o i g h hỉ o g hâ h g Ph h i o g i â ộ i h g ậ h o g hâ h g sai Câu 22: ho h : h g hí 00, khơng khí 250 , S gâ h h h A h g hí 250C B C h g hí 00 D Đ :DS o g gâ h Câu 23: S h hi h g i h h h o g â ộ i â o g h ồi h g ối ù g h hí Vậ h h h i â ộ ầ ố h, ộ ầ ự o M ố g g hải ằ g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word â Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A ộ ố hẵ B ộ ố ẻ ầ C ộ ố g ầ D ộ ố ẻ ầ ộ Đ :DS â ầ g ng hầ i â ộ gâ h hầ hỉ chân không V h h ộ g h i g ộ ự i hi hiệ ầ g Đ :AT oi i h, ộ ầ ự o M ố g g g ổi hi ặ g ộ g i i ộ ự g ầ o ộ g i T hí, g ổi hi hí , g, h g i hi hiệ ù g h heo h o g g ừh i g ầ D ộ ố ẻ ầ ộ hầ o ộ g i ặ hò g ù g h heo h g ừh i g g hẳ g ứ g iM iM ằ g i A i ộ B g ủ o ộ g o ộ g ủ C Độ g ậ h g ủ ả ậ ủ : A Mộ ộ ố i ậ ầ ậ giả ầ ủ ộ ậ, h i o â g? heo hời gi g ổi hời gi i hi heo h g ậ g o ộ g ậ ầ h h ủ hời gi g h i ộ h o ộ g o ộ g ủ ầ ậ giả g h h ầ heo hời gi Vậ A g Câu 27: Mộ â S gâ h 80 ghe S gâ B siêu âm o g hâ C h g D h â : D f = 1/T = 1/(80.10-3 )= 12,5 Hz < 16 Hz Đ g o g Câu 26: Khi A o g , o g ù g gi o ho , hầ g i ủ h i iM iM ằ g ộ ố g T g hẳ g ứ g , o g ù g gi o ho , hầ B h g hò ặ g i ủ h i h i g g h D h g ậ h h g ộ ộ g ậ A i i ộ ố ẻ ầ Đ o g g h C D Lự C h ộ ộ ố g ố o g ặ A ầ g B h gâ Câu 25: T ộ hải ằ g L = (2 + g A chân không :AS i â 2 d  ghĩ )$Suyra$  2m,   6  f  3Hz$Suyra$v   f  2.3  6m / s ộ ố ẻ ầ oi i g ộ 1) u  5sin(6 t  Đ g i ủ Câu 24: S hầ g h hi ằ g ộ H â http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: Khi A Q i h B S g C S g D S g Đ h g , h g q g i o o g hâ q q ộ ằ g gi o ho g ối h i g ộ i g o g ộ i , hoả g g h giữ h i ự i i i ằ o hi ? g Câu 30: T o g hiệ o g ặ g Đ p án : C T o g hiệ g ậ h g g ằ g ầ i o ộ g g gi o ho A ằ g h i ầ g g h g ối h i g g ộ hầ Câu 29: T o g hiệ C ằ g h o g h g i? h o ộ g :DS â g ằ g g gi o ho B ằ g ộ D ằ g ộ g ặ ộ ầ g, ố g g hầ g , hoả g h giữ h i ự i i i g ự i : A ố ẻ B ố hẵ C h g h h D ù heo hoả g Đ : D T o g hiệ A, h2 g h g, ố g ự g i : ù heo hoả g h2 g h i o g ù g g h ộ i = A1 i (ω + φ1) ; x2 = A2 i (ω + φ2) Các sóng hai dao g h o hiệ g gi o ho o g gh : A φ1 = φ2 B φ1 = φ2 A1 = A2 C φ1 - φ2 = 2π Đ Câu 32: S A h Đ D  РD φ1 - φ2 = const h o o ố “ o” h â h h i gh : φ1 - φ2 = const h i D ả g , o i i g g, khí g? i ả gi ả gi â h ộ o ứ i ả gi i “ h ” h g ộ h : C Ph o g C h o g g ộ ầ g g i g gi o ho o g B h :DS hiệ hỉ hí A  C  o ộ g g Câu 33: Ph B  A1 = A2 :DH i g g o ộ g ộ g A, g gi o ho h Câu 31: H i g g: “ o” h â “ o” “ o” g ộâ â ầ ốâ “ é” “ h ” h h ộ o ứ g ộâ ầ ốâ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word o Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 34: Vậ ố g o g ộ i g A h h ộ o ả h ủ i g ầ B h h ộ o ả h ủ i g i i g C hỉ h h ộ g heo D Đ o ả g ộ : C Vậ Câu 35: S A h h g o g g o g i q C :BS , h i g ả hâ g Câu 36: Xé g hỉ h h h ộ o ả h i g h hí g o g h ặ í h ậ ý ố (V) A (I) â , h ủ :D Câu 37: Ở g  g h o ộ g ủ â =A o ω To g ộ ự A mộ ố ẻ ầ ộ ố g Đ => Đ g i gặ hiệ ầ 2 ( x1  d )  ủ h i ố (I) g i ộ (II) gg i ặ ộ ố g D ộ ố ẻ ầ ộ ự ầ , g ừh i g B o ộ g i g ộ (IV) h ộ : g, hữ g i g i ủ g h ộ : ầ h ộ (III) (II) Bi D (I),(II) o ộ g heo h g : C Nhữ g hầ ằ g k 2 Nên i ẽ ố hí ặ í h i h ý h ặ í h i h ý h h i g i i h C (V) ủ â ặ g g â : (I) Tầ B (II) Đ ù g hầ g g i ằ g g g i h hiệ h  k 2  x1  x2  k  C Câu 38: Mộ g, ố i â ộ v nl hi il g â B Đ :DT i T l   2 f nv => Đ ộ o g h Đ A g o i i h , D hỉ C ộ g o g h h g g ố B Vậ ố â g g g, h i ầ Khoả g hời gi nv l C g ố â giữ h i ầ i l 2nv l  n g h T   n i i â ỗi hẳ g giữ ầ â ỗi hẳ g i D v Thời gi 2f g l nv D Câu 39: Khi i gâ , h i o â i? http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Sóng âm khơng khí sóng ngang B S gâ C S gâ o g o g h D Ở ù g Đ ộ g hí hiệ :A S ộ, ố gâ ộ i i ố (II) g hí h h ố ộ gâ o g ủ gâ : g ộ (IV) Vậ B (II) Đ : A Độ Câu 41: T i ộâ ầ g h í o g h ứ 10 A gầ h B ù g ộ h C ù g ộ h D gầ h Đ gg 10 ầ gi g ừh i g o ộ g ộ h g g g hi gặ g D giả i 10 ù g h g h o ộ g ih i i hoả g h giw h i i ù g h gầ h h ù g ù g h h , gi o ho i h h i g hải h ộ hiệ ố h h g ổi heo hời gi g hiệ o ộ g g ù g i ố, ù g h iệ o ộ g ih i i o ộ g ih i i ầ ộ o ộ g ih i i : h i ố, ù g h 10 ù g h g h ghĩ iệ : B Đi g ộâ g h C g g D ù g i ố h giữ h i i g Câu 43: Đi ừh i g i 10 g g C ù g ầ h ộ ầ I2  10 log10  10dB I1 ù g ù g h o ủ âm D (I) , (II) â , hi o ộ g ih i i h B ù g ầ g hoả g h : D heo h i B giả g Câu 42: g Độ g ộâ : C L2  L1  10 log Đ g (V) C (III) o ủ âm ặ í h i h ý h ộ ố h ộ A (I) h o g h g â ộ (III) ặ í h i h ý h Đ gâ hí A (I) Tầ A g g g g ặ í h ậ ý ộ , g hí Câu 40: Xé A g g o g h hỉ o g h => Đ i ố h ẻh i h h g ghĩ g ổi heo hời gi hi gặ h h ,gi o ho g hải ù g ầ i h ố, ù g h h i g hải g hiệ h ố h g ổi heo hời gi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A S g B Vậ ặ ặ ố g g h C Q h h ộ g D H i i ằ o ả q h h h ủ h g g i ủ g g o ộ g h h hoả g  / dao ộ g g ộ h Đ : A Câu SAI : S Câu 45: T ộ g ặ i â ặ hồi g g g g g g Khoả g h ộ ộ g ằ g ộ A Đ g B h i g h giữ g : C Khoả g => Đ ộ C hầ ộ g  C Câu 46:  ộ C i ộ g D : ộ ặ í h i h ý ủ â ộ ầ ố h h h h ự ộ Đ ầ ặ í h i h ý ủ â A i B Tầ ố o ặ í h ủ â g g ộ ầ ố h h h h ự o ặ í h ủ â i ố Câu 47: S g A L ổi h B g ổi C ổi hi ộ ậ ả ố D ổi hi ộ ậ ả i ộ g Đ :CS Câu 48: Mộ h h g ổi o g hoả g ằ g A pha B g Đ hi g ộ :AH i i Câu 49: Mộ ẳ gh g iAg ầ A g D ộ h i O h h gh h â g ộâ i ộ i ậ ả ố g H i i h ù g ộ h g g, o ộ g C ệ h h ộ g B g h h h  hoả g ằ g gâ g H i i A, Tỉ ố r2 ằ g r1 C D ệ h h  g h ù g h h g ổi o g h g â ầ ộ i D g r2 i â g ộâ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ : D hoả g h giữ h i Câu 72: T o g hiệ A i ộ g o ộ g i B h ố D Ph ỗi i Đ o ộ g ủ :B h Câu 73: h i i i i h o ộ g ủ i â B i g C i g D ự Đ :C h h h giữ h i h o ộ g o g g g g o ộ g ù g i o ộ g i ù g i o i g h g â i ộ ù g h ộ h g h o ộ g g i i ự h g ộ ự g i g h ù g h B T i i g i g h g C h oi i D S g i i ộ ộ g ầ ố ự o: h: g h ự i i ự C i ự i D Số i ự :AT ố hẵ â ằ g ố i i â i o â â o hi h i ù g h h ối h i g g T â B i ự ù g h h ố ự C i ự i o i giữ h i g i i â â â i h ố hẵ Câu 76: h A g, ù g h : ự i hẵ , ối ứ g q ự g i g o ộ g ù g h ối g ố ự i ự i g ổi B D Số i g hồi g g h i i g g T A Số i V g i â Câu 75: h Đ i g g i g ầ h g g N h o ộ g ù g h o :CN k h A T i i Đ g : h g: T o g hiệ A hoả g ổi heo hời gi o ộ g i i â Câu 74: h h i o ộ g ủ g, hoặ g g: o ộ g ủ C Vậ g ằ g ố i i= ố ự i +1 g i ối h i g ằ g ố i ự g, g i h : o ối h i g ự i o ộ g ù g h i h ố hẵ http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ :DV ih i g g h h g i ố ự i é ứ gq V Câu 77: H i i g A, ặ ặ 22,5 o ối g ố ự i ố ự i hẵ , ố ự i ẻ, ối o ộ g ù g ầ / ,A =9 T ồi 10 g ố 15Hz, ù g i ặ ộ ù g h , ậ q o hi g ố ồi h h hypebol A 13 g Đ :B ồi Câu 78: h g T A â B i ự C i ự i D Số i Đ ự i ự ằ g ố â h ự h ã o ối h i g i h ự i o ộ g ố i ự i h hoặ g ặ ự i ầ ặ i , g h g ù g h , ù g i g ự ủ o ộ ối h i g  D d2 - d1 =  C d1 - d2 = ( +1)λ 2 (d1  d ) , ằ  d  d1   (do d  d1 ) g ặ g g ự B :AH i g ,h i g iệ : g gi o ho ,h i g ủ h i g i g ù g h , ù g i o ộ g i i ộ ộ ằ g: D √2 C a ù g h ằ g ự h i g o ộ g ự i ộ ằ g2 Câu 81: T o g hiệ i g gi o ho ặ hí S2 h A d2 - d1 = λ Đ â i   2  A 2a Đ i i g ằ g ố â B d2 - d1 = λ i ồi g, ù g h : ự h í h ả2 g , ằ Câu 80: T o g hiệ Cá h g gi o ho A d2 - d1 = λ i ằ g ố i 12 g D i ặ hí S1 i ồi ối h i g o ộ g ù g h Câu 79: T o g hiệ Các i C o ộ g ù g h i ự :B o i giữ h i g : D Do i Đ 11 g B , ằ ã Câu 82: T o g hiệ A 2a ặ i ặ ự i ầ i , g h 2 (d  d1 )  C d2 - d1 = -λ g ù g h , ù g i g ự ủ o ộ ối h i g D d2 - d1 =   d  d1   d  d1 g gi o ho , ằ ,h i g iệ : B d2 - d1 = λ án : C   2  i â g g g ặ g ự ,h i g ủ h i g B Kh g g g o ộ g i i , ù g i ộ ộ ằ g: o ộ g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Kh C a Đ : B Khi h i g g h h ẽ h Câu 83: T o g hiệ ự i g hiệ h h g i h i hí S2 g gi o ho , ằ h ã A d2 - d1 = λ g â i ặ ự h Mộ h ã i i ẽ i i ộ iệ : 2 (d1  d )     2  d1  d  i h i hoả g  2 (d  d1 )  Câu 86: T o g hiệ o ối h i g  g ù g h Mộ h ã i i ẽ o ộ g i i ộ ự iệ : )λ 1     n2  d  d1   n    2  g gi o ho ặ : B   ủ D d2 + d1 = nλ : B Độ ệ h h A d2 – d1 = λ g ự ộ D d2 - d1 =  B d2 – d1 = (n + C d2 – d1 = n ã h , ù g i  h i g A d2 – d1 = ( + 1)λ i h C d2 - d1 = -λ g gi o ho , h i g hiệ i , g g g iệ : B d2 - d1 = λ : D   ,h i g i ầ Câu 85: T o g hiệ Đ o ộ g i  ặ h g  (d  d1 ) 1     n2  d  d1   n    2    i S1 ẽ D d2 + d1 = λ Câu 84: T o g hiệ Đ ủ g B d2 - d1 = (n + )λ  Đ g g h i g C d2 - d1 = n án : B g ự o ộ g A d2 - d1 = ( + 1)λ Đ ằ g gi o ho , h i g hoả g g hải , ằ i â g ặ ,h i g ự i 2, í h g ù g h , ù g i g ự ủ o ộ ối h i g iệ : B d2 – d1 = 1,5λ 2 (d  d1 )  C d2 – d1 = -λ D d2 – d1 =   1  1   2  d  d    2 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word hí Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 87: h i â ộ h A =2 π Đ :C g T o g hiệ B ∆φ = λ 2 (d  d1 )  g g o i h g h Đ :AH i g ự i A gâ B i i D ∆φ = (2 + 1)π g = Phầ i i g oω g ổi o g q o ộ g A ộ h ầ o – d2 = 3λ ẽ C d2 – d1 = λ o g g oh i g iệ o ộ g  n2  d  d1  n A ỗi g ho ù g h , hữ g i h: Câu 88: T i h i i ù g h g gi o ho h i g B h h i g = o (ω + π) g i h ậ , ố o ộ g i ộ T o g hoả g giữ A ậ h hoả g h gi o h i g h ã i o ộ g i i ộ ằ g: a C a g g h , hiệ D 2a g i ằ g g ầ g h ộ ằ g0 Câu 89: T i h i i g h , A, ặ o ộ g heo h o gq h o ộ g i i B o ộ g i C o ộ g i i ộ h h ộg g Đ :DH i g ộ i i ộ g i g h g , ù g i ặ ủ o ộ g ủ ộ ủ ộ h i g oi i h ộ i ộ ằ g i D h g g g hẳ g ứ g g Phầ A ằ o ộ, h g ổi A : ỗi g g o ộ g ủ ỗi g o ộ g g h h g i ủ g h i g h ẽ o ộ g i i ộ ự i ằ g Câu 90: T ặ ằ g g ù g h , i ù g i ộ h ặ h A ằ g ổ g i C ằ g Đ o ộ g i g i ủ o S2 o ộ g heo h h g Khi S1S2 i g hẳ g ứ g, ự gi o ho h i g ộ: B ự i a D ằ g Câu 91: T i h i i g o ổi o g q ộh i g :AH i g ù g h g h S1 g ù g h h A i h ỗi g o g g o h ầ h g i ộ ủ i A g ổi o g q o ộ g g = g oω h B g = i i ộ ự h i g o (ω + π) i ằ g2 g i ậ h ố T o g hoả g giữ A , o ộ g i ộ gi o http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ho g oh i g gâ Phầ ậ h i g i ủ o A o ộ g i i ộ ằ g? A a B Đ : A HAi g Câu 92: i A i ộ ộ ủ Đ g h i i ộ i ộ ủ o g g h g i g h B Độ ệ h h h i :D i D 2a g i g gi o ho g C Khoả g C a h i g g gi o ho h D ả h ộ o ộ g i i h ộ ộ ự i ằ g0 o: ủ g ố o ộ ệ h h g , i ộ g hoả g h g Câu 93: H i g A ù g i h ộ : ầ ố B ù g ầ ố C ù g ầ ố, ù g h D ù g i Đ ù g h g ộ, ù g ầ :CH i g o ộ g, hiệ ố, hiệ h ố h h i ố h h h g ổi heo hời gi g ổi heo hời gi g ù g ầ ố, ù g h g o ộ g, hiệ ố h h g ổi heo hời gi Câu 94: Khi A S g h B S g h C S g h i g h g Câu 96: T ộ ầ g A D o ộ g B D o ộ g i ộ ộ g, i i o ổi ối, ặ ộ Ng ời ẽ h h h g g g g g ậ h g ả , i g , hí h g hâ h g , g , hí hâ h g â g g g g o g g ời q í o g C S g ộ2 g g o g: g h i h o ổi i i i h o g hâ ự i? g g Khi â ả g hí ự ặ hồ ) Mộ ứ 0,25 h g h o g gang B S : C Kh  )( o ộ g h g o gg h g g h Đ o ộ g o g h Câu 95: Kh A S i o g :CS i g ự D Sóng âm Đ h , h D S g iệ g g g g hi o ộ g g i h g h ặ hồ ằ g hữ g h = o (8π g i h o g i gầ g i i ộ2 C Đứ g yên http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ặ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D D o ộ g i i : CT  Đ 2 ẽ Câu 97: h â A ầ ố ả g D gâ Đ gi ỳ ủ g ủ C g i ậ g => Mỗi ầ h g hí g giả è g h ậ ù g1 g h i => h h i g ổi h g h? g g ủ g g o h ò gâ h g ứ g gâ gâ g ủ ầ hi i: Khi tru h B h = 0,25 = h  Ng ời q ộ2 g g h giữ h giả ặ hâ g hí :B v= + i + i gâ :ở h i g h Câu 98: h ậ h A Độ o ủ â g h ố ố ộ o g i g hi hỉ h h ộ h éh ứ i ặ ứ g ộâ o ứ g ẽ g g ẽ giả g i h ý ủ â B Độ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â g ộâ C Độ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â D  h h ộ o ặ g ậ í ủ â ộ o ủ â h g hỉ h i ộâ h i ộ, ầ ố h h hầ o ủ âm Đ :D A S i h ộ o ứ g ộâ S i ộ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â h g h h ộ C S i ộ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â h g h h ộ o ặ g hi i D Đ g â h h ộ g ậ í ủ â h i g ộâ i ộ, ầ ộâ ố h h hầ o ủ â Câu 99: Đi o â A Q ỹ í h i o ộ g B Gi o ho ự ổ gh i i ủ h ih C Khi ả hiệ g gi o ho , hỉ D Khi ả hiệ g o ho , hỉ i o ộ g Đ hiệ g gi o ho ộ ự i hoặ hi g i i g ự i h g o g o g hông gian o ộ g i i ộ ự i o ộ g i i ộ ự i :B A S i q ỹ í h i i ộ ự i hoặ ự i h g gi o ho g hẳ g Đ g gi o ho ự ổ gh ủ h ih hi g h o g h g gi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 S i hi ả ộ g i i hiệ ộ ự D Sai hi ả ộ g i i g gi o ho , i o ộ g i i ộ ự i i o g gi o ho , i o ộ g i i ộ ự i i o i hiệ ộ ự i Câu 100: Độ o ủ â J/ A B G i i C hí h ứ D Li q Đ :D g ộâ g ộâ ả gi g ộ Câu 101: Đ hi ậ ậ Câu 102: H i g hiệ g B Mứ : B Đ hi h ủ â h ghe ộ h g ậ A Độ o ủ â Đ ự hoả g h g ộâ hẳ g A ; N ằ go i i A, ằ g g hẳ g A ởM N B hầ ởM N C Phầ ởM ứ g ,ởN o ộ g D Phầ ởN ứ g ,ởM o ộ g go i h A g, h i iệ o g â g i h í M g N ứ g ộâ h i i ầ o g g M ằ o g: ứ g o ộ g h gq ih i i Câu 103: H i h â ộ ố ẻ h ằ g ố ẻ ứ D Đặ ằ hầ :A ằ h i iệ g ộ â , g ời A Đ i C  g g ộ A, ỗi i g g ộ â , g ời ộ h g ậ h g o g q h ù g h h iâ g g hiệ hoả h ih i g o ộ g ù g ộ o, hâ iệ â ủ g h h ra, A Độ o ủ â oh i h B Độ ệ h h ủ h iâ C D g h D Tầ Đ ố ủ g h o g h A Á i i h h g i oh i h h h o ộ g ủ â g ộâ h h ủ i ộ h h ù g h Câu 104: B h oh i h o ộ g ủ â :CH i h , h h ổi heo hời gi h h h ù g ộ o, h h iâ oh i h h hâ h iệ â ủ g h h h ởi g o ộ g ủ gâ hầ q i g i i gâ q http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C N g g ủ i h g hầ :C iệ ủ g ộâ I i i i , í h ặ Câu 105: Mộ gâ A ầ ố h B ầ ố C ầ ố h D ầ ố Đ : A Khi h ổi λ‟ = λ/ , A  q ộ iệ í h ặ gg i h h ầ g hí o g h ổi g h g h ổi o h ầ g hí o g i o g h â h g gi ả gi â h ộ o i ả h h i ộ ộ g h â ải q ộ hời gi h g ổi ( i i o i g), g D Chân không i g hâ không “ o” g ộâ h q ầ â o g ộâ h g ộ hầ o ộ g ủ o ộ g ủ ầ ốâ g g ộ ốâ “ é” h ộ o ộ g ủ ố g “ o” gi h ộ i q ã g g ả i i ộ gâ g? i “ h ” h g g o g ố i o g h g ổi h Câu 108: h g q h: gâ h gâ ổi g h g ộ h D h g C R “ o” h B g o ằ g B L g ố ộ h í h i i ủ : C Độ o ủ â Đ gg h g ộ D  C Tố i hi gâ ộ g h h Câu 107: Ph A i i h g :DS Đ ộ ổi, ò A Khí C  hời gi o g ổi, ò g B  ộ hầ h g h Câu 106: S Đ o g g g o D Đ gâ ộ ộ i g o g ộ h hầ hầ i o ộ g ủ ộ hầ i g i g g i i g q g q q :C A Đ g: i Đ ộ g: S i g g ố i ộ q ã g ộ g g ố ộ g o ộ g ủ ộ hầ i g o g ộ h i i g g i g i q g q hoàn toàn khác D Đ g: h g Câu 109: Khi A S gâ i o g h h o ộ g ủ gâ , h g hí i o ộ hầ â i g q i? g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ o g h g hí h h ố ộ gâ o g C Sóng âm khơng khí sóng ngang D S gâ Đ o g :CS gâ ả i h A   v f Đ : A  g â v T h g h T v Th ầ ốf : D  = v.f ầ ộ ặ ố f, ho g â hẳ g ằ g g M hoả g 2R ù g o g ặ h h ặ hẳ g q ĩ o ủ ộ g i â i ố ộ g ò , g â K ộ o g A M h h â ầ ố f >f o g â B M h h â ầ ố i C M h h â ầ ố f f Đ g g ộ â í hR o g h â g hí h ố C   h g ò h ặ hí v  vT f Câu 111: Mộ ộ g o g h g heo ậ B   , g g í h Câu 110: g hi h ầ ho ộ g q h gi f :B Câu 112: H i g h ù g g ộ S2N=3,375 g h S1 Tố i h ộ ối h ặ gâ h i ù g ộ g h h h 12 Mộ o g h N g ời g hí h â â g ời ứ g i h h N =330 / Đ g PQ g ghe B   1m A   0, 75m Đ S2 â i ù g ộ i S1N=3 g ự ủ S1S2 ừh i o C   0, 4m D   0,5m g g :A Câu 113: H i g A ù g i ộ C ù g i ộ h Đ o ộ g ù g ầ ố g h ầ :DH i g Câu 114: T oω ( M ); A ố o ộ g B = o (ω + π) ( i g ộ hiệ g ) h , hi h o ộ g B ù g ầ ố g D ù g ầ ố ù g h hi ù g ầ ố g i ặ ho g h ặ h g, ẽ g i h h i g oi i ộ g i ủ h i h A o ộ g ủ g ừA h ù g h h g h g h o ộ g g ổi hi M ằ g ố A i T i i g ầ o ộ g ằ g B cm C cm D cm http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ : B Khi hự hiệ gi o ho g ằ g ố Câu 115: S g ih i g ầ g g g ẽ g h h i ộ hữ g i hiệ o ộ g ự i h i => A = |A1 – A2| = cm h h h h ởi A Sự gi o ho ủ h i g B Sự ổ g h o g h g gi C Sự gi o ho ủ ộ g i g ủ ù g heo ộ D Sự gi o ho ủ ộ g i g ủ ù g h h Đ g i h ủ h ih hi g h h g g :C Câu 116: Câu h A Q i o h gâ g  hỉ h B C Q h q gâ h o ộ g h ộ g o ộ g q h h g D Sự Đ â SAI? ũ g q h g h h ộ i g g o ộ g h g h :B Câu 117: Khi i A Kh o ộ g Đ g i Câu 118: Mộ g o gâ gâ h hâ g i C Nhiễ g hí ố C ù g i Đ ghe i g B Phả : B Ti g A ù g ậ gõ hẹ , g D Giao thoa sóng i o , gâ B ù g ầ ộ : ởh i i g: ố D ù g g :B Câu 119: Mộ ậ h A T i hời i t1 ậ A T i hời i t1 ậ ố h B T i hời i t2 ậ ố h ậ C ố h o hiệ gầ i g hẳ g, A h ầ i hời i ời t2 i A h i i gầ Vậ ố i ủ i ả t1 t D T i ả h i hời i Đ ộ g t1 t ậ ố ằ g h g :D Câu 120: S g( h ) g g A Khí Đ B Chân không :DS g( Câu 121: ả gi A Tỉ ệ i ầ h ) g g o g i g C L g o g D R i g ộ o ủ â ố ủ â http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ậ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B i ổi h C Tỉ ệ i D Tỉ ệ i Đ og i hậ g :B ả gi ộ o ủ â g B H i g ù g ầ C H i g ù g h D H i g ù g ù g i A  i h ộ, ù g ầ og i hậ hâ ủ g ộâ h: ố ố, ù g h hoặ hiệ ố h h g ổi g g, ù g i ặ í h i h í ủ â , ộ ộ o : B Độ o C  ổ g, â ầ D T ả g :D Câu 124: S gâ A T ặ í h: o g B T o g h C T o g hâ D T ả Đ :D ả i g g hí h h h h ả o g hâ h g o g h g h h h i i â Câu 125: T ả i B Ng â D T â hồi hi ủ h C T â g g hỉ ò o ộ g o ộ g o ộ g i i , ò g g : C Khi g g h: g hữ g i hữ g i g g h ộ ự i â i e ẽ i hữ g i ứ g g i hữ g i o ộ g i i ộ ự i e ẽ i ứ g Câu 126: Ph i o A Độ o ủ â g i B Tầ ổi h :B Câu 123: Đ i h gi o ho g A T g ộâ g ộâ A H i Đ ủ gâ Câu 122: Đ h i Đ hâ ốâ ả i o â C S gâ D V ậ o g h Đ : B Ta có: l = k ộ h â g hí h g hi i gâ ? g ộâ h g hí â ỉ ệ gh h h g i hi o ộ g o g h i ủ gg g hí ễ â i h g g g h v  v =k => f = k 2f 2l http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tầ ốâ => Tầ ốâ ả Câu 127: Khi â A ầ v 2l ả => = => f = ố h o â h h h ổi h h g B ả h i i g h g ổi C ả h i i g h ổi D g h ổi h g ầ Đ ỉ ệ gh h g hí i hi o g h h g ố h h g i ủ â :D Câu 128: Đi g iệ h i hi gặ h , gi o ho i h h i g hỉ h ừh i o ộ g g ầ A ố, B ù g i g h ộ g hiệ C g ầ D ù g Đ :CH i g h g ố, ù g h h ố h h g hiệ ầ g ổi heo hời gi ố h ù g i o ộ g h g ổi heo hời gi ộ o g gi o ho ầ ù g h ộ i g g, ù g ầ ố hiệ ố h g ổi heo hời gi Câu 129: Khi g i o g g, g ủ g ẽ giả i h h h i: A S gâ C S g Đ g â ặ B Sóng âm hẳ g D S g ặ :B Câu 130: Mộ ho i â A o ộ g i g Tố i ầ ộ A Đ hò i 100 g g g g g, ầ ố 40Hz T â B â A 20 / K g ố h, ầ A g ộ g gổ ảA C i ộ h h ủ â h, A oi â g D g :A Câu 131: Hiệ ứ g Do e i hiệ g A Giao thoa sóng âm B Th ổi ộ C Th ổi ầ D Nhiễ Đ ủ ủ ố ủ g hi h g â ậ h e ộ i g g ổi ầ ố ủ g â ộ g h h h gâ : C Hiệ ứ g Do i hiệ h g h h h http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ối Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 132: i g ủ ậ ố g ỗi i h i ầ ầ ã hệ : f  B Vặ ho â C T g ậ h â D Khi hí  h ầ i Fe  h i ứ g g â µ g g g g Khi gả hối â hỉ h : â ả v 2v Fe   l l  ốf ẽ gµ ằ g g h â ố h g h gq i hiệ g ủ o h â ằ g â g hở h ộ ) giả Đ  , ầ ộ hối ố v Fe = ậ SAI o g iệ g g h â hù g i â i â Hã A Dâ ốf h ộ ho ầ â , ộ ố ả f g h â (giữ â hỗ gự ặ oh :A Câu 133: Dâ ằ gh i ầ i L = 1,05 â g A v = 30 m/s Đ ố g:   ố Câu 134: T o g hí ghiệ gλ N i i h g ộ C v = 36 m/s i â g g g : D v = 15 m/s v 2L  0,3 m = f Iâ g gi o ho M h g, h i he q â g h i he S1, S2 A λ Đ ố ố f = 100 Hz, h h = f  = 0,3 x 100 = 30 m/s g: g i ủ h, ậ B v = 25 cm/s :A Vậ í h hí h ằ g ầ M B λ hi ằ g ối ( í h ộ h g g g â ) h hiệ ằ g C 1,5 λ D 2,5 λ :D Câu 135: Mộ A Tầ ố h B Tầ ố C Tầ ố h D Tầ ố Đ gâ g h h ổi, g hí g h g h ổi, ò g h o h ổi g h ổi g h g h ổi ổi :A A Đ g ) h g h , ,D S i hi i ổi, ò ầ ố g h g hi g( ậ ố ) h g ổi, g i g hi h ầ ố( h ổi g h ổi http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word i Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 136: Khi ả i ằ hiệ g gi o ho g g ự g ih i g i i ộ é h B D o ộ g C D o ộ g i iệ ộ D Đứ g h g g i g B Tầ ố o ộ g ủ C Tố ộ ự i ủ D i h h A Đ i Câu 138: Mộ , h ộ g gi g h o ộ g i â o ộ g ủ h g h h i g ầ h ố ủ ố ộ ự h ằ g 0,75 ầ ộ i â i gầ i ủ g h ố ộ ự ộ i gầ ù g h i ủ i ộ h gầ i g h ố ộ hi i g â n i ố Khoả g hời gi C h T â giữ h i ầ i l 2nv D g i g g i â i g ỗi hẳ g l nv v nv  f  2f 2l i â : T= giữ h i ầ g g g, h i ầ nv l  : D+Ta có: l= n +Thời gi gầ gầ B h t  i gầ v nl Đ i hoả g ộ i â h g g i ủ g, ố ộ ù g h i : C Khi ộ ự 2l  f nv i i â ỗi hẳ g: T l  nv Câu 139: Mộ ố g ố ủ â A Vẫ ả Đ ộ h ẽ h ầ ho ộ â h o? h C T g g ố ầ ả ầ ố ằ gf S B T g g D Giả ố gh i ầ hi ầ i, ầ h i ầ :B Câu 140: T hệ A ộ g C ộ Đ i i :C Câu 137: Khi A ù g h S1 S2, hữ g ẽ: A D o ộ g Đ h g g B hầ g : B Khoả g Câu 141: Ph â , hoả g g 5sin(6  t -  ) Vậ h giữ h giữ h i i ộ g D h i ầ i i ,2 h g o g ố g o g g i i i g  i g g O i g ằ g: h i M h g ( ) : http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A v = m/s Đ B v = m/s ố g D Đ q o ộ g ủ B T o g h C T D v = m/s :B Câu 142: Mộ A Vậ C v = m/s g hí, ặ hầ , : A Vậ hầ hầ i ố hầ g ộ ử hí i i g ậ h g ằ g ố o ộ g heo h g o ộ g heo h g o ộ g hi o ộ g ủ hầ g K ậ o ộ n sóng â i? g gg i ặ q i g h g ằ g ố ộ g http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi – tài liệu file word ... A, h2 g h g, ố g ự g i : ù heo hoả g h2 g h i o g ù g g h ộ i = A1 i (ω + φ1) ; x2 = A2 i (ω + 2) Các sóng hai dao g h o hiệ g gi o ho o g gh : A φ1 = 2 B φ1 = 2 A1 = A2 C φ1 - 2 = 2 Đ Câu. .. g gi o ho ặ hí S2 h A d2 - d1 = λ Đ â i   2  A 2a Đ i i g ằ g ố â B d2 - d1 = λ i ồi g, ù g h : ự h í h 2 g , ằ Câu 80: T o g hiệ Cá h g gi o ho A d2 - d1 = λ i ằ g ố i 12 g D i ặ hí S1... i ộ ự i e ẽ i ứ g Câu 126 : Ph i o A Độ o ủ â g i B Tầ ổi h :B Câu 123 : Đ i h gi o ho g A T g ộâ g ộâ A H i Đ ủ gâ Câu 122 : Đ h i Đ hâ ốâ ả i o â C S gâ D V ậ o g h Đ : B Ta có: l = k ộ h â g
- Xem thêm -

Xem thêm: 142 câu lý thuyết môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ và sóng âm file word có lời giải chi tiết , 142 câu lý thuyết môn vật lý 12 chương 2 sóng cơ và sóng âm file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan