Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

83 139 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 15:06

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH TÙNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CĨ CƠNG TẠI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH C ỒNG HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ THANH TÙNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CĨ CƠNG TẠI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chun ngành : C hình s ách ng Mã số : 838.04.02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH C ỒNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : PGS.TS LƯU VĂN QUẢNG Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Thực sách người có công huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ” tác giả thực dự hướng dẫn PGS.TS Lưu Văn Quảng Các số liệu nêu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn dựa q trình thu thập thơng tin, khảo sát Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu T c giả luận văn Nguyễn Thị Thanh Tùng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PH L C DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATK : An toàn khu KV QĐ : Khu vực : Quyết định TQGC : Tổ quốc ghi công UBND : Ủy ban nhân dân UBMTTQVN : Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam VNAH : Việt Nam Anh Hùng Số hiệu rri /V *? • Á Tên bảng biểu biểu 2.1 Đội ngũ công chức, cán làm cơng tác sách người có Trang 38 cơng địa bàn huyện 2.2 Số lượng người hưởng trợ cấp ưu đãi người có cơng hàng 40 tháng tồn huyện 2.3 Số lượng người có cơng thân nhân điều dưỡng, phục hồi sức khoẻ 42 MỞ ĐẦU T ín h cấp thiết đề tài Như biết, công đổi đất nước, Đảng Nhà nước ý đến nhân tố người Con người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển kinh tế xã hội Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam “Nhà nước dân, dân, dân” Nhà nước ban hành chế độ sách người có cơng nhằm góp phần giúp đối tượng có sống ấm no, hạnh phúc Chính sách người có cơng phận cấu thành hệ thống an sinh xã hội nước ta, sách mang tính đặc thù Việt Nam Nó khơng góp phần to lớn phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước theo đường xã hội chủ nghĩa, mà định hướng giá trị cho toàn xã hội, đặc biệt giáo dục hệ trẻ việc gìn giữ, bảo vệ độc lập chủ quyền đất nước Chính sách khơng vấn đề trước mắt mà có ý nghĩa lâu dài, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần ổn định trị - xã hội; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn nhớ người trồng cây”, “Đền ơn đáp nghĩa” việc ban ơn Chính vậy, năm qua Đảng, Nhà nước ta ban hành nhiều sách, chế độ tổ chức vận động tồn dân chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình người có cơng, giải có hiệu tồn đọng sách sau chiến tranh, làm tăng thêm lòng tin nhân dân Đảng, Nhà nước chế độ, tạo nên nét đẹp đời sống văn hoá - xã hội Hệ thống sách bước hồn thiện, đạt nhiều thành tựu quan trọng, người đồng tình Tuy nhiên, trình thực từ thực tiễn huyện Ba Tơ cho thấy sách nhiều hạn chế, bất cập, là: diện đối tượng người có cơng chưa phủ kín; điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công chưa thật khoa học, hợp lý; chế độ trợ cấp ưu đãi chưa đạt mục tiêu ưu đãi xã hội gắn liền với tăng trưởng kinh tế, tiến công xã hội Một số quy định sách khơng mang tính kế thừa, thiếu tính ổn định, thay đổi, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến khó thực Nhiều chế độ ưu đãi qui định Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng chưa có qui phạm hướng dẫn, chưa thực thi đời sống Phong trào chăm sóc đời sống người có cơng với cách mạng qua chương trình tình nghĩa có xu hướng giảm dần Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” hoạt động hiệu thấp chưa mang ý nghĩa xã hội cao Xuất phát từ lý trên, gắn với thực tế công tác thân, chọn đề tài nghiên cứu với nội dung: “Thực sách người có cơng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ” đe làm luận văn tốt nghiệp chun ngành sách cơng Tình hình n ghiên cứu đề tài Chính sách người có cơng với cách mạng nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu công bố kết nghiên cứu Trong trình thực đề tài, tác giả có điều kiện tiếp cận cơng trình sau: - Nguyễn Đình Liêu (1996), Luận án Phó tiến sĩ khoa học luật học: “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng với cách mạng Việt Nam - Lý luận thực tiễn” - Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009), Luận văn thạc sĩ luật học: “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi xã hội Việt Nam” - Phạm Hải Hưng, luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng, trường Học viện hành quốc gia (2007) “ Nâng cao lực quan hành Nhà nước thực pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng nước ta nay” Bên cạnh có nghiên cứu, viết có nội dung liên quan đến đề tài luận văn này, như: - Nguyễn Văn Thành (1994), Luận án tiến sĩ kinh tế: “Đổi sách kinh tế - xã hội người có cơng Việt Nam” - Đỗ Thị Dung (2010), “Đối tượng hưởng ưu đãi xã hội số kiến nghị”, Tạp chí Luật học, (số 8), tr 10-17 - Hồng Cơng Thái (2005), “Thực sách ưu đãi xã hội người có cơng”, Tạp chí Quản lý nhà nước, (số 7), tr 28-31 - Nguyễn Tiệp Nhóm biên soạn (2011), Giáo trình “Các vấn đề chung sách xã hội”, Trường Đại học Lao động - Xã hội - Nguyễn Hiền Phương (2008), “Quan niệm an sinh xã hội giới Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (số 1), tr 45-54 - Lê Thị Hoài Thu (2006), Đề cương giảng Pháp luật an sinh xã hội Việt Nam - chương trình đào tạo sau đại học Nhìn chung viết, cơng trình nghiên cứu nói đề cập đến nhiều góc độ văn pháp luật nói chung, văn quy phạm pháp luật nói riêng việc triển khai thực Tuy nhiên, phần lớn tập trung phương diện rộng, nghiên cứu hệ thống sách an sinh xã hội nghiên cứu phương diện quy mơ tồn quốc, chưa đánh giá thực trạng, chưa nêu cụ thể đâu nguyên nhân bất cập, tồn tại, hạn chế quy định sách người có cơng với cách mạng thực Đối với huyện Ba Tơ, qua tìm hiểu đến chưa có tác giả nghiên cứu đề tài: “Thực sách người có cơng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi" Đây lý để đề tài lựa chọn nghiên cứu Thông qua đề tài này, tác giả muốn làm rõ thêm số vấn đề lý luận, sở pháp lý cho việc thực sách người có cơng với cách mạng để phù hợp với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu xác đáng người có cơng với cách mạng, góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội, giữ vững thành cách mạng, phát triển kinh tế - xã hội Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở khuôn khổ lý thuyết khảo sát thực trạng thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu thực sách địa phương thời gian tới 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Hệ thống hóa sở lý luận thực thi sách cơng nói chung, thực thi sách người có cơng nói riêng + Khảo sát thực trạng thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn từ 2012 đến 2017 + Chỉ rõ vấn đề đặt việc thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi + Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ , tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Đối tượng p hạm vi nghiên cứu luận văn 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đề tài luận văn nghiên cứu việc thực sách người có cơng từ thực tiễn huyện Ba Tơ, cụ thể quy định điều kiện, thủ tục, quy trình xác nhận; việc tổ chức thực thi sách cho nhóm đối tượng thuộc diện thụ hưởng sách theo quy định Pháp lệnh ưu đãi người có cơng 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Đề tài luận văn đề cập việc thực sách người có cơng với cách mạng địa bàn huyện Ba Tơ - Thời gian nghiên cứu: Đề tài luận văn nghiên cứu khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017 - Không gian nghiên cứu: Đề tài luận văn nghiên cứu phạm vi địa bàn huyện Ba Tơ Phương p háp luận phương p háp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng quan điểm, chủ trương, sách Đảng, Nhà nước sách xã hội nói chung sách người có cơng nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu + Phương pháp sưu tầm tài liệu, phương pháp quan trọng trình thực đề tài, để thực đề tài tiến hành thu thập tài liệu có liên quan, việc thu thập tài liệu trình tìm hiểu thu thập từ nhiều nguồn khác như: Sưu tầm tìm kiếm nguồn tài liệu có sẵn sách báo, pháp lệnh, thơng tư, nghị định văn bản, sách liên quan đến lĩnh vực người có cơng địa phương mạng internet, website Chính phủ, Bộ Lao động Thương binh Xã hội trang mạng internet khác + Điều tra bảng hỏi: Điều tra bảng hỏi tiến hành vấn trực tiếp với 100 người có cơng lựa chọn ngẫu nhiên, xã 25 người lựa chọn ngẫu nhiên từ danh sách người có cơng nhận trợ cấp huyện Nhằm thu thập thông tin để làm rõ thực trạng nhu cầu hỗ trợ từ sách, dịch vụ cơng tác xã hội người có cơng + Quan sát thực tế: Tìm hiểu đời sống tâm lý người có cơng thơng qua hoạt động vãng gia Song song với trình điều tra bảng hỏi, thơng tin thu thập q trình quan sát làm sở bổ sung cho thông tin liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu + Phỏng vấn trực tiếp (phỏng vấn sâu): Chọn ngẫu nhiên số người điều tra bảng hỏi, tiến hành vấn sâu để thu thập thêm thơng tin định tính liên quan + Phương pháp thống kê, tổng hợp đánh giá, sử dụng việc thống kê số liệu cụ thể thực trạng việc thực sách người có cơng, việc thống kê phân tích đòi hỏi phải có xác cao để làm rõ vấn đề nghiên cứu Sau thu thập tài liệu tác giả tiến hành thống kê phân tích xử lý số liệu, lựa chọn số liệu theo mục đích, yêu cầu cần làm Ý n ghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Về lý luận: Những hạn chế, bất cập gây ảnh hưởng không tốt đến đời sống người có cơng việc thực quyền hưởng ưu đãi mà nhà nước, xã hội dành cho họ Do đó, việc hồn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng tất yếu khách quan Song song với việc trên, cần thiết phải nâng cao lực quan quản lý nhà nước lĩnh vực từ huyện đến xã nói riêng nhằm thực tốt pháp luật ưu đãi người có cơng, sách có hay mà tổ chức thực khơng tốt sách ý nghĩa Trong q trình hồn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng cần phải đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, thực xã hội hóa sâu rộng cơng tác ưu đãi người có cơng để có thêm nguồn lực chăm sóc tốt đời sống gia đình sách Những vấn đề liên quan đến người có cơng vấn đề nhạy cảm phức tạp, để xây dựng hệ thống pháp luật ưu đãi người có cơng phải tính toán, nghiên cứu kỹ lưỡng, cần phải tiến hành bước, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội đất nước; đảm bảo công xã hội Trước hết cần phải hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật ưu đãi người có công; bổ sung, ban hành quy định để giải điểm bất hợp lý, thiếu sót pháp luật ưu đãi người có cơng Tập trung nguồn lực để giải nhu cầu cấp thiết người có cơng vấn đề tăng mức trợ cấp; quan tâm đến dạy nghề, tạo việc làm, giúp đỡ gia đình sách khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, cổ vũ gương thương binh, gia đình liệt sĩ, người có cơng tiêu biểu lao động, học tập, sản xuất, kinh doanh hoạt động văn hóa, xã hội Trên sở hệ thống hóa, sửa đổi, bổ sung pháp luật ưu đãi người có công, tổng kết việc thực pháp luật ưu đãi người có cơng tiến tới xây dựng ban hành Luật Ưu đãi người có cơng Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2012), Thực sách ưu đãi người có cơng với cách mạng , Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động - Thương binh Xã hội (2013), Hướng dẫn thực Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng (sửa đổi) văn hướng dẫn , Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI , Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Văn phòng Trung ương Đảng Dương Đức Tuấn (2006), Những quy định chế độ ưu đãi người có công với cách mạng văn hướng dẫn thi hành, Nxb Tư pháp, Hà Nội Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 10 Hội đồng nhân dân huyện Ba Tơ (2017), Báo cáo thẩm tra tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 , Quảng Ngãi 11 Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội (2004), Giáo trình Lý luận chung Nhà nước pháp luật , Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 12 Lê Thị Hoài Thu (2006), Đề cương giảng Pháp luật an sinh xã hội Việt Nam - chương trình đào tạo sau đại học 13 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng 14 Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Chính phủ Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người công cách mạng 15 Nghị số 15-NQ/TW ngày 01/6/2012 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI số vấn đề sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020; 16 Nguyễn Đình Liêu (1996), Hồn thiện pháp luật ưu đãi người có công Việt Nam - Lý luận thực tiễn, Luận án Phó tiến sĩ khoa học luật học 17 Nguyễn Đình Liêu (2000), Một số suy nghĩ hồn thiện pháp luật ưu đãi người có cơng , Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Thị Tuyết Mai (2009), Luận văn thạc sĩ luật học: “Hoàn thiện pháp luật ưu đãi xã hội Việt Nam” 19 Nguyễn Thị Hằng (2007), Ưu đãi người có cơng với mạng sách lớn Đảng Nhà nước ta, Tạp chí cộng sản 20 Nguyễn Hiền Phương (2008), “Quan niệm an sinh xã hội giới Việt Nam ”, Tạp chí Luật học 21 Nguyễn Tiệp Nhóm biên soạn (2011), Giáo trình “Các vấn đề chung sách xã hội” , Trường Đại học Lao động - Xã hội 22 Phạm Thị Hải Chuyền ( 2015), Thực tốt sách ưu đãi người có cơng với nước nay, Tạp chí cộng sản 23 Phạm Hải Hưng, luận văn thạc sĩ quản lý hành cơng, trường Học viện hành quốc gia (2007) “ Nâng cao lực quan hành Nhà nước thực pháp luật ưu đãi người có cơng với cách mạng nước ta ” 24 Quốc hội (2013), Hiến pháp , Hà Nội 25 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (2017), Báo cáo Hội nghị biểu dương người có cơng với cách mạng tiêu biểu xã, thị trấn làm tốt sách người có cơng với cách mạng, Quảng Ngãi 26 Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH ngày 10/10/2014 liên Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội hướng dẫn thực số Điều Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 Chính phủ quy định 27 Trường Đại học Lao động - Xã hội (2012), Giáo trình Nhập môn An sinh xã hội , Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 28 Trường Đại học Lao động - Xã hội (2013), Giáo trình Chính sách xã hội , Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 29 Trường Đại học Lao động - Xã hội (2013), Giáo trình ưu đãi xã hội , Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 30 Trường Đại học Lao động - Xã hội (2013), Giáo trình Tâm lý học xã hội , Nhà xuất Lao động - Xã hội, Hà Nội 31 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (1994), Pháp lệnh Quy định danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Hà Nội 32 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2005), Pháp lệnh Ưu đãi người có cơng với cách mạng, Hà Nội 33 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2012), Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH “ sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ưu đãi người có cơng với cách mạng”, Hà Nội 34 Văn kiện Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVII, XVIII, XIX Tài liệu học tập Nghị dành cho đảng sở ; Viện Ngôn ngữ học (2006), Từ điển tiếng Việt , Nhà xuất Đà Nằng, Đà Nằng PHỤ LỤC PHỎNG VẤN SÂU SỐ (Trích) - Họ tên người vấn : Huỳnh Th ị Th iên Thu - Tuổi : 31 - Trình độ học vấn : 12/12 - Trình độ chun mơn : Đại học - Chức vụ : Cán Văn hoá - Xã hội xã Ba Tiêu - Nơi : xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi - Dân tộc : Kinh - Tôn giáo : không - Thời gian vấn : 6/12 /2017 - Địa điểm vấn : Trụ sở uỷ ban xã Ba Tiêu, Nội dung ph ỏng vấn tt Hỏi: Chị thấy sách xã hội người có cơng có mặt tích cực hạn chế gì? Trả lời: Khẳng định công tác hậu phương quân đội làm cho nhân dân hiểu rõ yên tâm đường lối sách Đảng Chính sách đời đáp ứng lòng mong mỏi đối tượng người có cơng lâu nay, đảm bảo cho đối tượng điều kiện vật chất động viên cho họ tinh thần Còn nói hạn chế sách chưa thấy có biểu Tuy nhiên với sách xã hội nói chung theo nhận thức tơi địa phương có khó khăn là: Nguồn ngân sách Địa phương Trung Ương chưa đáp ứng tới đối tượng hưởngchính sách Các cấp ngành cần ý thăm hỏi động viên nhiều Hỏi: Theo chị đời sách xã hội người có cơng có thu hút quan tâm tầng lớp nhân dân xã không? Trả lời: Với xã sách xã hội đời thu hút quan tâm nhiều tầng lớp nhân đân Họ thấy tính đắn đường lối sách đảng người ta đồng tình ửng hộ mong sách phát huy rộng rãi cho khắp đối tượng Hỏi: Theo chị q trình thực sách, chị thấy khó khăn thuận lợi gì? Trả lời: có nhiều thuận lợi Trước lãnh đạo đảng, bàn bạc cụ thể thành nghị quyết, nên thực dễ dàng hơn, trình thực quan tâm ủng hộ nhân dân, đối tượng Bên cạnh gặp số khó khăn như: xã khó khăn, 85% người dân tộc thiểu số, có nhiều hộ nghèo, nguồn kinh phí thu xã khơng có, chủ yếu dựa vào ngân sách cấp phân khai Người có cơng đối tượng lớn tuổi, già yếu trình độ thấp, đa số khơng biết chữ nhiều nên khó khăn q trình xác lập hồ sơ giải chế độ cho đối tượng Kinh phí hạn hẹp chưa đủ đáp ứng để hỗ trợ thường xuyên kịp thời cho đối tượng họ gặp khó khăn đột xuất Hỏi: Cách khắc phục khó khăn xã? Trả lời: Hàng năm xã xây dựng thêm quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” để hỗ trợ thêm cho gia đình đối tượng Ngoài xã quán triệt cho số cán bán chuyên trách giúp cho đối tượng ghi chép hồ sơ đầy đủ, thơng tin, xác mà đối tượng khai Thành lập hội đồng xét duyệt chế độ sách để thẩm tra, xác minh xét duyệt chế độ, đối tượng PHỎNG VẤN SỐ - Họ tên người : Ph ạm Văn Mừng vấn : 38 : 12/12 Tuổi : Trung cấp hành : Cán Trình độ học vấn Văn hoá Xã hội xã Ba Vinh Trình độ chun mơn Quảng Ngãi Chức vụ : Hre : Không : 7/12/2017 Nơi : xã Ba Vinh, huyện : Trụ sở uỷ ban xã Ba Vinh Ba Tơ - - Dân tộc - Tôn giáo - Thời gian vấn - Địa điểm vấn (Trích) Nội dun p ỏn vấn íí Hỏi: Anh tốt nghiệp trung cấp hành mà đảm nhận cơng việc chun mơn sách Vậy anh có bất cập q trình làm việc Trả lời: Tơi tốt nghiệp trung cấp hành làm việc khơng chun ngành, khó khăn tơi, công việc giải chế độ sách Do phải học, đào tạo kỹ chun mơn Vì q trình làm việc cấp cho bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ đào tạo trình độ đại học vừa làm vừa học ngành Công tác xã hội trường Đại học Lao động - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Hỏi: Theo Anh q trình thực sách, Anh có khó khăn thuận lợi khơng? Trả lời: có nhiều thuận lợi tơi người địa phương, nên tiếp xúc trao đổi với đối tượng dễ ngôn ngữ, dễ gần gũi Khó khăn xã khác, đa số người già viết, biết chữ nên viết lách hồ sơ khơng Đồng thời đối tượng không nắm bắt thông tin chế độ nên giấy tờ có cơng liên quan họ khơng lưu giữ từ xác lập hồ sơ khó khăn PHONG VAN SO (Trich) - Ho va ten nguai phong van: Pham Thi Minh Boi - Tuoi : 39 - Trinh van hoa : 12/12 - Trinh chuyen mon : Dai hoc - Chuc vu : Pho chu tich xa Ba Thanh - huyen Ba To - Quang Ngai - Dan toc : Hre - Ton giao - : Khong Thai gian phong van : /12/2017 Dia diem phong van : Tru so uy ban xa Ba Thanh Noi dung ph ong van : HOi: Theo dong chi su dai cua chinh sach xa hoi doi voi nguai co cong co nhung mat tich cuc va han che gi? Tra lai: Tich cuc la su quan tam cua nhieu cap nhieu nganh no giup cho dai song cua cac doi tugng nguai co cong co nhung chuyen bien hon nhieu ve dai song tinh than va vat chat - Con han che theo toi thi chua toan dien va nen dua cac hoat dong cua chinh sach mot cach toan dien hon Nhung nguai khac cung co nhieu mat mat cung phai mat di nhung phan xuong mau cua cai cho dat nuoc Nen phai co cach hay cach khac quan tam uu dai ho thoa dang hon HOi: Ngoai nhung chinh sach da ban hanh theo dong chi can them nhung chinh sach xa hoi gi? Tra lai: Can nang che len Boi tinh hinh gia ca tang den chong mat nhu bay gia thi muc tro cap cho doi tugng khong du dap ung Ben canh nguai co cong chu yeu la nguai gia nen viec dau om la xay trien mien ho phai cho chi phi rat nhieu, mac du cung da dugc nha nuoc co ho trg ve bao hiem y te Viec ho trg muc cai thien nha o rat thap, gia ca vat lieu xay dung cang tang cao, khong dap ung dugc cai thien nha o cho nguai co cong Hỏi: Theo đồng chí sách xã hội đời có đáp ứng lòng mong mỏi đối tượng khơng? Trả lời: Chính sách xã hội đời đáp ứng lòng mong mỏi đối tượng động viên tinh thần cho đối tượng Chính sách có tác động lớn đến đối tượng tinh thần lẫn vật chất Tuy nhiên đối tượng cần phải xem xét cách chi tiết cụ thể Ví dụ: Với gia đình liệt sĩ cần phải phân biệt rõ đối tượng Những gia đình hệ với đến hệ có người liệt sĩ phải có chế độ trợ cấp khác Một số đối tượng bị tất giấy tờ tham gia có cơng phải có văn hướng dẫn cụ thể rõ ràng để đối tượng giải chế độ cơng lao đóng góp, nhiều văn chồng chéo chưa rõ ràng nên chưa giải hết chế độ cho đối tượng Hỏi: Theo đồng chí q trình thực sách gặp khó khăn thuận lợi gì? Trả lời: Thuận lợi tầng lớp nhân dân ủng hộ nhiệt tình tham gia ngành cấp tích cực - Còn khó khăn số lượng gia đình sách q lớn, sở vật chất xã yếu Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” dừng lại mức tự nguyện nên hiệu không cao, gặp nhiều bất cập việc thực chế độ quan tâm vật chất tinh thần chênh lệch thấp Hỏi: cách khắc phục theo đồng chí gì? Trả lời: Nhà nước cần công đối tượng, cần nâng mức trợ cấp lên Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” phải đưa thành pháp lệnh bắt buộc Mọi tổ chức xã hội phải thực PHỎNG VẤN SỐ (Trích) - Họ tên ngời đợc vấn : PhạmVăn Vang - Tuổi : 75 - Trình độ học vấn : 3/10 - Nơi : Thơn Gò Ơn, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ Quảng Ngãi - Dân tộc : Hre - Tổng số người gia đình : - Thương binh hạng : 2/4 - Thời gian vấn : 12/12/2017 - Địa điểm vấn : Thơn Gò Ơn, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ Quảng Ngãi Nội dun p ỏn vấn tt Hỏi: Bác thương binh từ ạ? Trả lời: Tôi xung phong vào đội năm 1962, đóng Dốc Cọp Ba Điền đó, lúc tơi hăng trai trẻ mà đội cầm súng thích lắm, trước đồng bào tham gia cách mạng có góp cầm giáo, mác Năm 1973 mà Ba Tơ đánh giải phóng Tơi bị thương, bị trúng mìn văng xa lắm, đồng đội tơi lúc nói tơi chết í Sau cấp cứu mà sống được, may mắn Hỏi: Vậy mức trợ cấp Bác ạ? Ngồi mức trợ cấp hưởng Bác có nhận trợ cấp thêm khơng ạ? Trả lời: Tôi hưởng theo quy định nhà nước thôi, hàng năm nhà nước quan tâm đối tượng người có cơng lắm, tăng mức trợ cấp Hiện trợ cấp hàng tháng tơi 3.289.000đồng, ngồi gia đình tơi có 01 liệt sỹ em ruột tơi, thờ cúng nên hàng năm nhận trợ cấp lần thờ cúng 500.000đồng, ngày lễ, tết nhận tiền quà thân gia đình liệt sỹ Hỏi: Thương tật bác nào? Đời sống gia đình bác có gặp nhiều khó khăn khơng? Trả lời: Thương tật tơi 71% Những trái gió trở giời tơi bị đau nhức chống váng đầu óc Đời sống gia đình tơi khấm lên nhiều Tơi có 02 người con, Các cháu lớn xây dựng gia đình, có 01 đứa làm huyện đội Ba Tơ mình, đứa làm giáo viên tiểu học xã Giờ vợ chồng già tơi đứa cháu nội sống với nhau, cháu học lớp 11 Hỏi: Chế độ sách nhà nước có tác động đời sống gia đình bác? Trả lời: Trước hết phải nói nhờ có sách xã hội Đảng Nhà nước mà gia đình tơi có biến đổi lớn theo hướng ngày lên Gia đình tơi cách năm thuộc diện gia đình nghèo địa phương ngân hàng sách xã hội đời cho vay vốn hộ nghèo gia đình có cơng vay vốn để làm kinh tế Thế bước gia đình tơi có biến đổi cách làm kinh tế Tôi vay số vốn để làm rừng trồng keo Hiện rừng tơi có ha, chủ yếu keo tai tượng Loại tốn nhiều công chăm sóc thu hoạch lại nhanh hiệu Bên cạnh đó, gia đình tơi tham gia mơ hình kinh tế khác xã, huyện triển khai ni gà, bò lai địa phương Hỏi: Bác có phải th người làm với gia đình khơng? Trả lời: Tôi thuê nhân công Chủ yếu tơi làm, tơi đóng vai trò người đạo cho cháu làm Từ việc vay vốn, nhận đất đến giống quan hệ thực cơng việc cụ thể vợ cháu làm Hỏi: Nhà cửa tiện nghi gia đình bác có chuyển biến so với năm trước Trả lời: Cuối năm 2012 gia đình tơi khai thác số keo đủ năm, trừ chi phí hết 100 triệu, năm 2013 bán 200con gà theo mô hình chăn ni phát triển kinh tế xã , năm 2013 nhà nước hỗ trợ tiền sữa chữa nhà theo Quyết định 22 Chính phủ 20 triệu, tơi xây lại nhà 92m2 sắm tương đối đầy đủ tiện nghi sinh hoạt ti vi, xe máy, đào giếng, xây chuồng trại, đời sống gia đình tơi cải thiện tốt nhiều so với trước Hỏi: Bác có đề nghị sách xã hội khơng? Trả lời: Tơi vơ biết ơn Đảng Chính phủ Nhờ Đảng phủ ban hành sách xã hội gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ đối tượng có cơng mà gia đình tơi có biến đổi lên đất nước Ở địa phương bầu “Thương binh làm kinh tế giỏi”và báo cáo điển hình tỉnh Các gia đình thương binh gia đình liệt sĩ khác xã huyện có biến đổi tốt đời sống anh Tôi xin đề nghị với cấp chế kinh tế thị trường đồng tiền ngày bị giá Ngân hàng sách xã hội cần tăng vốn đầu tư cho vay cho hộ làm ăn kinh tế - Họ tên ngời đợc vấn Tuổi - Trình độ học vấn - Nơi - Dân tộc - Tổng số người gia : Thơn Tà Nốt, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Quảng Ngãi : Hre đình Tuất liệt : Phạm Thị Chi : 79 : 3/10 - - (Trích) sỹ hưởng ĐXND - Thời gian vấn - Địa điểm vấn :3 : 01 liệt sỹ : 15/12/2017 : Thơn Tà Nốt, xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ Quảng Ngãi Nội dung ph ỏng vấn Hỏi: Tình trạng sức khoẻ bà trước ạ? Trả lời: Ôi, trước bà khỏe lắm, 02 sào ruộng tự bà làm mà Nhưng 2,3 năm đau ốm miết, già sống nên nhiều lúc đau ốm nặng có đứa cháu gọi hay qua lại nhà nên đưa bệnh viện Nhờ quan tâm nhà nước hỗ trợ bà hàng xóm giúp đỡ nên sức khỏe nhiều Hỏi: Hiện bà có ngủ khơng? ăn bát cơm bữa? Trả lời: Bà ngủ lắm, người già mà, già giấc ngủ Mỗi đêm ngủ tầm tiếng ăn lưng chén cơm bữa Hỏi: Bà khám, chữa bệnh có gặp khó khăn khơng ạ? Hàng năm bà có nhận tiền điều dưỡng theo qui định Nhà nước không? Trả lời: Bà có thẻ BHYT, người dân tộc thiểu số nên việc khám chữa bệnh ưu tiên nhiều lắm, khơng có khó khăn Tiền điều dưỡng 02 năm bà nhận lần, số tiền 1.110.000đồng Hỏi: nhà tiện nghi sinh hoạt Bà trước bây giờ? Trả lời: Trước thơn hiu quạnh lắm, tồn nhà sàn Năm 2005 bà nhà nước xây cho nhà cấp nhỏ nhỏ khơng có tơ vách, lợp mái tơn Rồi bà hàng xóm, cháu dòng họ UBND xã quyên góp sửa chữa nhà cửa đẹp Từ đến nhà xuống cấp, dột, nát,mưa khơng có chỗ ngủ, đến năm 2015 vừa Bộ quốc phòng thăm cho 60 triệu xây lại nhà hơn, kiên cố hơn, lợp ngói, lót gạch hoa đẹp vầy nè Rồi quyền địa phương vận động “ Quỹ đền ơn đáp nghĩa” mà mà tặng cho sổ tiết kiệm triệu Rồi có đơn vị nơi khác đến họ mua Gường, tủ, bàn ghế, ti vi tặng cho Mới 27/7 vừa có cháu Đoàn niên huyện đến tặng cho 01 bình ly, bánh kẹo Ở xã cho 01 mền ấm Được quan tâm Nhà nước, tổ chức, quyền địa phương bà mừng lắm, bà cảm ơn nhiều Hỏi: Vậy hàng tháng bà nhận mức trợ cấp ạ? Ngồi mức trợ cấp hưởng Bác có nhận trợ cấp thêm khơng ạ? Trả lời: Hàng tháng bà nhận 2.550.000đồng Ngày tết, lễ nhận thêm tiền q.,ngồi khơng nhận tiền hỗ trợ thêm ... tồn tại, hạn chế quy định sách người có cơng với cách mạng thực Đối với huyện Ba Tơ, qua tìm hiểu đến chưa có tác giả nghiên cứu đề tài: Thực sách người có cơng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi" ... việc thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi + Đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu việc thực sách người có cơng địa bàn huyện Ba Tơ , tỉnh Quảng Ngãi thời gian tới Đối tượng... đãi người có cơng với cách mạng Chính sách người có cơng với cách mạng phải quy định, giải thích đầy đủ người có cơng với cách mạng, ưu đãi người có cơng với cách mạng Chính sách người có cơng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi, Thực hiện chính sách đối với người có công tại huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn