Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ)

91 624 16
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2018, 14:31

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ)Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ GIÁNG HƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH RỊA-VŨNG TÀU LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ GIÁNG HƢƠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH RỊA-VŨNG TÀU Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 8.34.04.02 LUẬN VĂN THẠCCHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VĂN TẤT THU HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Đề tài luận văn “Thực sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện Tân Thành, tỉnh Rịa-Vũng Tàu” công trình nghiên cứu riêng tơi Các thơng tin có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ nguyên tắc trích dẫn tài liệu Nghiên cứu hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình, đề tài Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình./ Tác giả luận văn Nguyễn Thị Giáng Hƣơng LỜI CẢM ƠN Sau hai năm học tập nghiên cứu Học viện Khoa học xã hội, đến hồn thành luận văn tốt nghiệp Để có kết này, xin gửi lời trân trọng cảm ơn biết ơn sâu sắc tới Thầy PGS.TS Văn Tất Thu-Nguyên Thứ Trưởng Bộ Nội vụ tận tình hướng dẫn tơi nhiều q trình xác định hướng nghiên cứu, hồn thiện luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô giáo Học viện khoa học xã hội tận tình truyền đạt kiến thức bổ ích suốt khóa học, Văn phòng Khoa Chính sách cơng tạo điều kiện tốt cho chúng tơi q trình theo học Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đồng chí lãnh đạo Huyện Tân Thành, Tỉnh Rịa-Vũng Tàu; phòng, ban, đơn vị người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ suốt thời gian qua để học hồn thành luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Học viên Nguyễn Thị Giáng Hƣơng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ở NƢỚC TA 1.1 Một số khái niệm: Biên chế; tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế; thực sách tinh giản biên chế 1.2 Quan điểm Đảng, sách Nhà nước tinh giản biên chế 11 1.3 Ý nghĩa, tầm quan trọng tổ chức thực sách tinh giản biên chế .16 1.4 Nội dung bước tổ chức thực sách tinh giản biên chế 18 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức thực sách tinh giản biên chế 23 1.6 Những yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế .27 1.7 Các phương pháp tổ chức thực sách tinh giản biên chế .29 1.8 Các chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH RỊA-VŨNG TÀU 33 2.1 Tình hình kinh tế xã hội thực trạng biên chế huyện Tân Thành, tỉnh Rịa-Vũng Tàu 33 2.2 Thực trạng tổ chức thực sách tinh giản biên chế huyện Tân Thành, tỉnh Rịa-Vũng Tàu 39 2.3 Thực trạng chủ thể tham gia thực sách tinh giản biên chế huyện Tân Thành 47 2.4 Thực trạng bảo đảm yêu cầu tổ chức thực sách tinh giản biên chế huyện Tân Thành .48 2.5 Kết thực sách tinh giản biên chế huyện Tân Thành 50 2.6 Đánh giá chung kết tổ chức thực sách tinh giản biên chế huyện Tân Thành, tỉnh Rịa-Vũng Tàu 56 Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH RỊA - VŨNG TÀU 61 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế nước ta từ thực tiễn Huyện Tân Thành, Tỉnh Rịa - Vũng Tàu 61 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế nước ta từ thực tiễn Huyện Tân Thành, Tỉnh Rịa - Vũng Tàu 62 KẾT LUẬN 77 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội CBCC Cán bộ, công chức CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức HĐND Hội đồng Nhân dân UBND Ủy ban Nhân dân XHCN Xã hội Chủ nghĩa DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Tình hình biên chế huyện Tân Thành 36 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề tinh gọn máy, tinh giản biên chế yếu tố bản, tảng để xây dựng nhà nước dân, dân, dân, hành phục vụ nhân dân tưởng xây dựng mơ hình quyền tinh gọn, hiệu việc tinh gọn máy tinh giản biên chế Hồ Chí Minh sớm đặt Kế thừa tưởng Hồ Chí Minh, thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước ta nhiều lần đề chủ trương, xếp, kiện toàn hệ thống trị gắn với việc tinh giản biên chế, văn kiện Đại hội XII Đảng đánh giá: “Hơn 30 năm đổi mới, đất nước ta đạt thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử” [12, tr 65.] Tuy nhiên, “Đổi trị chưa đồng với đổi kinh tế, nguồn lực hiệu hoạt động hệ thống trị chưa xứng tầm nhiệm vụ”[ 12, tr 68.] Trên lĩnh vực tổ chức máy hệ thống trị, nhiệm vụ tinh giản biên chế, Đảng ta có nhiều Nghị quan trọng Nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (khóa VIII) tháng năm 1999 “Một số vấn đề tổ chức, máy …”, xác định nhiệm vụ “tích cực đạo việc giảm biên chế hành quan đảng, nhà nước, đồn thể, biên chế gián tiếp đơn vị nghiệp, doanh nghiệp nhà nước với mức phấn đấu giảm khoảng 15%”[1] Tiếp đó, Nghị Trung ương (khóa X) tháng 02 năm 2007 đổi mới, kiện toàn tổ chức máy quan đảng, định hướng đổi mới, kiện toàn tổ chức máy nhà nước, mặt trận tổ quốc đồn thể trị xã hội Nghị Trung ương (khóa X) tháng năm 2007 đổi cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý máy nhà nước Nghị đề nhiệm vụ “Làm tốt công tác quy hoạch thực quy hoạch cán bộ, công chức; thông qua việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, xác định người đủ khơng đủ Có sách thích hợp người không đủ tiêu chuẩn phải đưa khỏi máy”, “Đổi công tác quản lý biên chế”[3] Chủ trương tinh gọn máy, tinh giản biên chế Đảng tiếp tục đề cập Kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, tháng năm 2013 Kết luận rõ “Đổi tổ chức máy chưa gắn với việc tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức Số lượng cán bộ, công chức, viên chức đơn vị nghiệp công lập cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tăng nhanh” Đồng thời, đề nhiệm vụ “Tiếp tục thực chủ trương tinh giản biên chế, từ đến năm 2016 không tăng biên chế hệ thống trị Cơ cấu lại chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức, có sách biện pháp đồng để thay người không đáp ứng yêu cầu”[4] Triển khai thực chủ trương tinh giản biên chế khẳng định Nghị Đảng, Chính phủ ban hành Nghị định số 132/2007/NĐ-CP, ngày 08/8/2007 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 sách tinh giản biên chế Thực sách tinh giản biên chế Chính phủ, thời gian qua nước nói chung, Huyện Tân Thành, Tỉnh Rịa-Vũng Tàu nói riêng đạt số kết đáng ghi nhận, tinh giản số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), máy hoạt động hiệu lực, hiệu Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt bộc lộ hạn chế, bất cập như: “Mục tiêu sách tinh giản biên chế chưa thật đạt mong muốn, chưa thật giảm người cần giảm, tình trạng người chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm quan, tổ chức, đơn vị chưa khắc phục được, chưa tinh giản, sàng lọc loại khỏi máy”[25] Các hạn chế, bất cập tổ chức thực sách ảnh hưởng trực tiếp đến thực mục tiêu sách Các hạn chế, bất cập cần phải nghiên cứu để đề xuất giải pháp khắc phục Từ lý phân tích nêu trên, tơi chọn đề tài “Thực sách tinh giản biên chế từ thực tiễn Huyện Tân Thành, Tỉnh RịaVũng Tàu” làm Luận văn Thạc sỹ Chính sách cơng Tình hình nghiên cứu Việc thực sách tinh giản biên chế, vấn đề xếp tinh gọn máy vấn đề mà Bác Hồ, Đảng Nhà nước ta đề nhiều chủ trương, Nghị nhà nghiên cứu, hội thảo, cơng trình nghiên cứu khoa học chọn để làm đề tài nghiên cứu liên quan đến việc thực sách tinh giản biên chế ... SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ở NƢỚC TA HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 61 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu thực sách tinh giản biên chế nước ta từ thực tiễn Huyện Tân Thành,. .. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ Ở NƢỚC TA 1.1 Một số khái niệm: Biên chế; tinh giản biên chế, sách tinh giản biên chế; thực sách tinh giản biên chế 1.2... gia thực sách tinh giản biên chế 31 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TẠI HUYỆN TÂN THÀNH, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 33 2.1 Tình hình kinh tế xã hội thực trạng biên chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ), Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện tân thành, tỉnh bà rịa vũng tàu ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn