Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 từ thực tiễn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

88 397 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2018, 09:16

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THÚY AN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN THEO LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN THỊ THÚY AN PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN THEO LUẬT HƠN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014 TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 838.01.07 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN MINH ĐỨC HÀ NỘI, năm 2018 MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 1.2 Ý nghĩa việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 13 1.3 Các yêu cầu việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 16 1.4 Sự cần thiết việc điều chỉnh pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 18 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn .26 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TẠI HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI 31 2.1 Thực trạng quy định pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 31 2.2 Thực trạng thực pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 43 CHƯƠNG PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI .64 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi .64 3.2 Phương hướng hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 65 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 69 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Nguyên văn 01 BLDS : Bộ luật Dân 02 BLTTDS : Bộ luật Tố tụng Dân 03 HĐXX : Hội đồng xét xử 04 HN&GĐ : Hơn nhân gia đình 05 NXB : Nhà xuất 06 QSDĐ : Quyền sử dụng đất 07 TAND : Tòa án nhân dân 08 TANDTC : Tòa án nhân dân tối cao 09 XHCN : Xã hội chủ nghĩa STT DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng Tên bảng Trang 2.1 Công tác giải vụ việc HN&GĐ huyện Ba Tơ 47 2.2 Lý vụ án ly hôn huyện Ba Tơ 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình chiếm vị trí vơ quan trọng đời sống xã hội, tế bào xã hội, nôi nuôi dưỡng người, mơi trường quan trọng hình thành giáo dục nhân cách, góp phần vào nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc Ở người tồn mối quan hệ ràng buộc hôn nhân gia đình Khởi nguồn để hình thành nên gia đình thực việc xác lập mối quan hệ hôn nhân người nam người nữ, gọi kết hôn Tuy nhiên, quan hệ hôn nhân gia đình khơng có kiện kết mà có ly Ly mặt quan hệ nhân, mặt trái, mặt bất bình thường mặt khơng thể thiếu quan hệ nhân gia đình Dù khơng mong muốn gia đình xây dựng từ nỗ lực hai bên tan vỡ, sống, ly hôn lại cách thức giải tốt Trong năm gần đây, tình trạng ly hôn nước ta nước giới gia tăng đáng kể, với nguyên nhân, lý ly hôn đa dạng phức tạp Vấn đề giải hậu ly hôn phức tạp khơng nhiều vướng mắc, hạn chế có vấn đề phân chia tài sản chung vợ chồng Hiện nay, tính chất mối quan hệ tài sản thành viên gia đình có nhiều thay đổi chịu tác động kinh tế thị trường Khi đời sống người ngày phát triển, đặc biệt phương diện vật chất, cải, tài sản mà người tích góp ngày lớn nảy sinh nhiều vấn đề Một hệ lụy mâu thuẫn, tranh chấp gay gắt xử lý tài sản chung vợ chồng sau ly hôn Tất yếu, đặt nhu cầu quy định phân chia tài sản chung vợ chồng Vì vậy, Luật HN&GĐ năm 2014 nhà làm luật kế thừa quy định hệ thống pháp luật HN&GĐ trước đây, bổ sung xây dựng để phù hợp với nhu cầu thực tiễn Việc nghiên cứu, phân tích để làm sáng tỏ quy định luật hôn nhân gia đình hành phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn việc làm thiết thực nhằm luận giải quy định pháp luật liên quan đến chia tài sản chung vợ chồng vợ chồng ly hôn, giúp cho bên thực quyền góp phần hồn thiện quy định pháp luật, tạo cách hiểu thống nhất, giúp cho việc giải phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn kịp thời hiệu quả, gắn với địa phương cụ thể huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, nơi hàng năm có khoảng 42,7% án ly giải tổng số án thụ lý Chính vậy, học viên chọn đề tài: “Phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi” để thực luận văn thạc sĩ luật học việc làm có tính cấp thiết, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Xoay quanh đề tài nghiên cứu có nhiều cơng trình khoa học luận án tiến sĩ, thạc sĩ, giáo trình, tài liệu chuyên khảo báo, tạp chí, chuyên đề nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề lý luận thực tiễn liên quan pháp luật nhân gia đình nói chung, tài sản vợ chồng ly nói riêng, cụ thể như: Sách chuyên khảo: “Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật HN&GĐ năm 2000” Nguyễn Văn Cừ - Ngơ Thị Hường, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002;“Bình luận khoa học Luật HN&GĐ Việt Nam” Nguyễn Ngọc Điện, NXB trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002;“Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ Việt Nam” Nguyễn Văn Cừ, NXB Tư Pháp, Hà Nội, 2008 Bên cạnh đó, số đề tài nghiên cứu khoa học như:“Chế độ tài sản vợ chồng theo Luật Hơn nhân gia đình Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Nguyễn Văn Cừ, Đại học Luật Hà Nội, 2005; “Cơ sở lý luận thực tiễn điều chỉnh quan hệ tài sản vợ chồng theo Luật nhân gia đình năm 2000”, Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thanh Mai, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; “Chia tài sản chung vợ chồng theo pháp luật Việt Nam, thực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện”, Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Khoa Luật, Học viện khoa học xã hội,2012 “Giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn”, Luận văn thạc sĩ Đinh Thị Minh Mẫn, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, 2014; Ngồi ra, có số viết đăng Tạp chí chuyên ngành luật như: “Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân” tác giả Phan Tấn Pháp Nguyễn Nho Hồng, tạp chí Dân chủ Pháp luật số 01(238)/2012; “Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn” tác giả Đỗ Văn Nhật, tạp chí Dân chủ pháp luật số 03(240)/2012;“Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ thực tiễn giải quyết” Thu Hương – Duy Kiên, tạp chí Tòa án nhân dân số 5,6/2013;“Một số vấn đề liên quan chia tài sản chung” Đặng Mạnh Cẩm Yến, TAND quận Hai Bà Trưng – thành phố Hà Nội, tạp chí Tòa án nhân dân số 10, 2013;“Chế độ tài sản vợ chồng theo thỏa thuận pháp luật HN&GĐ Việt Nam” Nguyễn Văn Cừ, tạp chí Luật học số 4/2015 Có thể thấy, có nhiều cơng trình nghiên cứu pháp luật nhân gia đình với phạm vi nghiên cứu khác nhau, có giá trị nghiên cứu khác liên quan đến vấn đề tài sản vợ chồng thực tiễn áp dụng Tuy nhiên, vấn đề phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn huyện miền núi cụ thể huyện Ba Tơ mà đối tượng đặc thù người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần chủ yếu đến chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu, tồn diện lý luận thực tiễn Do đó, đề tài luận văn khơng trùng lặp với cơng trình cơng bố Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn theo Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; sở xác định nhu cầu hồn thiện pháp luật đưa số quan điểm, phương hướng hoàn thiện pháp luật đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly góp phần bảo quyền lợi ích hợp pháp vợ, chồng cá nhân có liên quan 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận pháp lý sở thực tiễn phân chia tài sản chung vợ chồng ly Phân tích, đánh giá thực trạng việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hơn; tìm ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trình áp dụng pháp luật huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thời gian qua Xác định nhu cầu hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly từ đề xuất phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn, tác giả tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu quy định Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 Đồng thời, nghiên cứu việc áp dụng pháp luật để giải vụ, việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Trong phạm vi đề tài, luận văn nghiên cứu giải việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hơn, việc phân chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân; phân chia tài sản chung vợ chồng vợ chồng chết, bị tòa án tun chết khơng thuộc phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn nghiên cứu dựa phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng, vật lịch sử, luật học, phân tích - tổng hợp quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình Đồng thời, tác giả sử dụng phương pháp điều tra, khai thác sử dụng tư liệu thực tiễn, kết khảo sát để hoàn chỉnh luận văn 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp hệ thống, phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê nghiên cứu án, định Tòa án nhân dân huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi liên quan đến việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn; viết, tham luận số tác giả vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn cơng trình nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn huyện miền núi huyện Ba Tơ mà đối tượng đặc thù người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần chủ yếu từ nêu lên thành tựu đạt trình áp dụng pháp luật quy định phân chia tài sản chung vợ chồng ly Bên cạnh đó, qua thực tiễn phát vấn đề vướng mắc, bất cập quy định Luật Hơn nhân Gia đình năm 2014 khiếm khuyết, sai sót trình áp dụng pháp luật để giải vấn đề phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Nội dung luận văn có ý nghĩa thiết thực cho cá nhân, đặc biệt cho cặp vợ chồng tìm hiểu quy định nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Từ góp phần thực pháp luật cơng bằng, dân chủ Cơ cấu luận văn Ngoài mục lục, mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn gồm chương sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn áp dụng pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện nội dung pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Một là, để việc xác định tập quán mang tính khả thi, cần xây dựng chế chủ động cho quan có thẩm quyền xác định tập quán áp dụng Theo đó, giải vụ, việc HNGĐ nói chung phân chia tài sản chung vợ chồng ly nói riêng, Tòa án, quan có thẩm quyền khác xác định tập quán áp dụng nguyên tắc quy định Để gỡ khó cho q trình áp dụng tập qn vào giải vụ, việc HNGĐ việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn, cần phải có quy định rõ ràng, cụ thể trình tự, thủ tục xác định tập quán; điều kiện áp dụng tập quán thẩm quyền xác định, giải tranh chấp trách nhiệm quan, tổ chức áp dụng tập quán HNGĐ Trong trình xác định tập quán, cần thể rõ nguyên tắc phân cấp phân quyền, quan trung ương làm việc gì, địa phương làm việc gì, việc bảo đảm nguồn lực thực sách nào? Tất nội dung cần phải quy định cụ thể ban hành quan liên quan triển khai, áp dụng thực tế Trong trường hợp quan hệ phân chia tài sản chung vợ chồng ly địa phương có phong tục, tập quán HN&GĐ khác Việc xác định quyền nghĩa vụ bên trường hợp giải theo phong tục, tập quán HN&GĐ nơi thường trú chung phong tục, tập quán HN&GĐ nơi vợ chồng có tài sản chung Hai là, nước ta có hệ thống pháp luật nhân gia đình tương đối vững quy định rõ ràng trình tự, thủ tục tố tụng để giải phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Nhưng, số nơi quyền lợi chủ thể, đặc biệt người phụ nữ ly hôn chưa đảm bảo Nhất vấn đề xác định cơng sức đóng góp bên việc tạo lập, trì phát triển khối tài sản chung vợ chồng Cho đến nay, chưa có văn hướng 69 dẫn quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn trường hợp tính cơng sức, trường hợp khơng tính cơng sức việc định lượng cơng sức cho hợp lý Trên sở nghiên cứu thực tiễn giải vụ án HN&GĐ, tác giả thấy xem xét công sức vụ án HN&GĐ cần xác định có cơng sức hay khơng? công sức tạo lập, phát triển tài sản; công sức giữ gìn, bảo quản tài sản; hay cơng sức chăm sóc, ni dưỡng… việc tính cơng sức phải dựa vào tiêu chí: nguồn gốc tài sản, sức lực, thời gian bảo quản, giữ gìn; kết chi phí sức lực, thời gian cho việc bảo quản, giữ gìn; giá trị tài sản Vì vậy, người tiến hành tố tụng áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hôn cần ưu tiên xem xét tới yếu tố cơng sức đóng góp để chia tài sản chung vợ chồng ly hôn đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên Chưa kể đến, tư tưởng, quan điểm bảo thủ ăn sâu vào tiềm thức người đồng bào dân tộc thiểu số, dẫn đến địa vị người phụ nữ thường bị xem nhẹ, xác định cơng sức đóng góp bên việc tạo lập, trì, phát triển tài sản chung vợ chồng, đặc biệt cần quan tâm đến cơng sức đóng góp người phụ nữ, phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn Bởi nơi này, chịu chi phối nặng nề tư tưởng "của chồng, công vợ" nên nhiều chị em nhà chăm sóc chồng con, nội trợ làm nơng nghiệp xảy ly hơn, quyền tài sản khơng đảm bảo Do trường hợp cần phải xác định: tài sản vợ chồng tài sản thuộc sở hữu chung hợp nhất; quyền người phụ nữ bảo vệ ly hôn xảy Ba là, cần bổ sung quy định hướng dẫn theo hướng công nhận thời điểm xác lập tài sản riêng thời điểm “có” tài sản thực tế nhằm tạo thống áp dụng pháp luật đảm bảo quyền lợi vợ, chồng – chủ sở hữu tài sản ly Bởi vì, Luật HN&GĐ năm 2014 khơng quy định cụ thể văn hướng dẫn thi hành khơng có quy định hướng dẫn thời điểm xác định khối tài sản riêng vợ chồng Do đó, có nhiều cách hiểu khác thời điểm “có” tài sản Nếu áp dụng quy định Bộ luật Dân để xác định tài sản khơng đảm bảo quyền lợi cho chủ sở hữu không phù hợp với xác 70 lập tài sản chung Bốn là, việc xác định xác tài sản chung vợ chồng sở, điều kiện tiên để phân chia tài sản chung vợ chồng đắn Vì vậy, cần hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến việc xác định tài sản chung vợ chồng như: Các quy định liên quan đến thỏa thuận tài sản vợ chồng chung chung, chưa rõ ràng Pháp luật cần có quy định hướng dẫn việc thỏa thuận xác định tài sản tài sản chung, tài sản tài sản riêng vợ, chồng; xác định tài sản tài sản riêng, tài sản chung vợ chồng tài sản hình thành, phát triển thời kỳ hôn nhân; trường hợp, điều kiện, nguyên tắc phân chia tài sản chung vợ chồng (nếu có)…Thỏa thuận vợ chồng tài sản cần có tính ổn định; việc thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung cần đáp ứng điều kiện định góp phần ổn định quan hệ xã hội, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi ích đáng người thứ ba Các quy định việc nhập tài sản riêng vợ chồng vào tài sản chung vợ chồng cần phải có quy định rõ ràng thể thức thỏa thuận sáp nhập tài sản Đối với quan hệ sáp nhập tài sản riêng vào tài sản chung trước Luật HN&GĐ năm 2014 có hiệu lực quy định khác đăng ký tài sản, nhà làm luật cần xây dựng án lệ để tạo quy tắc chung giúp có xác định tài sản chung, tài sản riêng tình cụ thể Đối với tài sản có giá trị lớn như: bất động sản, xe ô tô… pháp luật đăng ký tài sản cần quy định rõ việc ghi nhận quyền sở hữu chung đồng chủ sở hữu (cả vợ chồng) tài sản chung Pháp luật cần quy định thủ tục hành đơn giản, thuận tiện để việc đăng ký sở hữu tài sản thuận lợi, nhanh chóng, tránh tâm lý ngại thủ tục hành phức nên khơng muốn thực quyền lợi thực tế 3.3.2 Các giải pháp hồn thiện việc tổ chức thực pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Một là, tăng cường phối hợp quan tiến hành tố tụng, đoàn thể 71 quan Nhà nước khác việc hỗ trợ, phối hợp với Tòa án để giải vụ án nhân gia đình Nhằm đảm bảo việc xét xử pháp luật, kịp thời bảo vệ quyền lợi đương cơng tác xét xử vụ án có yêu cầu phân chia tài sản chung vợ chồng, Tòa án cần có phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát, Cơng an, quyền địa phương quan chức khác có liên quan việc cung cấp thông tin, chứng cứ, tài liệu liên quan đến công tác giải vụ án Cần kiện toàn lại quy chế, bước khắc phục hạn chế, vướng mắc bên nhằm bảo đảm công tác phối hợp xử lý vụ việc chia tài sản chung vợ chồng ly đạt kết tốt nhất, phòng tránh sai sót liên quan cơng tác tố tụng nhằm bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp bên Hiện nay, dù vụ án ly hôn có yêu cầu phân chia tài sản chung ngày nhiều, đa dạng phức tạp vụ án tranh chấp đó, đương liên quan khơng bảo vệ quyền lợi ích đáng, thực tế cho thấy quan đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn niên…với chức năng, nhiệm vụ chưa có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi công dân đặc biệt phụ nữ trẻ em Do đó, cần phải có biện pháp tác động đến đồn thể như: Ban hành sách, quy định để đoàn thể tham gia tích cực việc bảo vệ quan hệ nhân gia đình địa phương, góp phần ổn định quan hệ xã hội Hai là, kiện toàn, nâng cao lực cho đội ngũ cán Tòa án, đặc biệt Thẩm phán Quan hệ hôn nhân gia đình quan hệ chịu chi phối yếu tố tình cảm Cho nên dù pháp luật có quy định cụ thể nhằm bảo vệ quyền lợi bên vợ, chồng quy định chưa áp dụng cách triệt để Toà án áp dụng pháp luật cách cứng nhắc dẫn đến ảnh hưởng quyền lợi bên Xuất phát từ thực tế trên, Tòa án cần phải vận dụng pháp luật cho linh hoạt, mềm dẻo trình chia tài sản vợ chồng ly Nói cách khác, đội ngũ thẩm phán phải giỏi chuyên môn tốt phẩm chất 72 Trong năm qua, cán Tòa án ngày nâng cao trình độ chun mơn, đặc biệt đội ngũ Thẩm phán Tuy vậy, so với tình hình thực tế thực tiễn cho thấy, đội ngũ Thẩm phán, thư ký, cán nghiệp vụ thiếu lực kinh nghiệm thực tiễn hạn chế, chưa đồng Là quan xét xử, hoạt động Tòa án ảnh hưởng đến lợi ích người dân Những sai sót q trình Tòa án xét xử dẫn đến hậu nghiêm trọng khó lường Do đó, cần tích cực đẩy mạnh kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức có chức danh tư pháp có phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, trình độ lực chun mơn nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ngày cao công cải cách tư pháp yêu cầu nhân dân Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật công vụ, nâng cao chất lượng tra kiểm tra việc thực thi công vụ nhằm khắc phục sai sót chun mơn, nghiệp vụ, phát xử lý kịp thời cán bộ, cơng chức có hành vi vi phạm, có đảm bảo vụ án xét xử nhanh chóng, kịp thời, khách quan, cơng pháp luật, có vụ án tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ xét xử vụ việc nhân gia đình đặc biệt vụ việc chia tài sản chung vợ chồng ly hôn để thẩm phán trao đổi kinh nghiệm, học tập nâng cao kỹ xét xử Ngồi ra, hàng năm phải trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ tập huấn văn hướng dẫn mới, kỹ xét xử vụ án; tập huấn kiến thức liên quan đến công tác xét xử vụ án HN&GĐ, nâng cao trình độ trị cho cán bộ, cơng chức ngành Ba là, thực tiễn, đồng bào dân tộc thiểu số, họ thường coi trọng tập quán vụ việc giải trước Vì vậy, giải vụ việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Thẩm phán Thư ký nên trực tiếp xuống thôn bản, xác minh thực địa, thẩm định chỗ, kết hợp tập quán với pháp luật để giải vụ việc thấu tình, đạt lý Cần xác định khơng hiểu tập qn người có uy tín, già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ cộng đồng dân cư chủ thể áp dụng tập quán già làng, trưởng bản, 73 trưởng dòng họ nên Thẩm phán Thư ký cần chủ động kết hợp với già làng, trưởng để tranh thủ ý kiến họ hồi giải, phân tích phải trái với đương sự, qua tuyên truyền phổ biến pháp luật Bên cạnh đó, thẩm phán tham gia giải vụ việc HNGĐ người thường có chun mơn cao pháp luật áp dụng pháp luật, có tập quán Có thể nói người có chun mơn cao lựa chọn tập quán việc lựa chọn không thuận lợi cho việc áp dụng tập quán trực tiếp mà bảo đảm tính hợp pháp họ có lực khả đối chiếu, so sánh với quy định pháp luật Bốn là, đẩy mạnh giáo dục, đạo đức lối sống gia đình với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân Tình trạng ly bạo lực gia đình ngày có chiều hướng gia tăng, gây nhiều xúc dư luận xã hội Nguyên nhân chưa thực nghiêm có hiệu chủ trương Đảng, sách, pháp luật Nhà nước gia đình; công tác truyền thông, giáo dục đạo đức, lối sống chưa phát huy hiệu cao; chưa xem việc giáo dục đạo đức lối sống gia đình tảng, tiền đề để hình thành nhân cách người, từ kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống nhà trường, cộng đồng xã hội Vì vậy, cần thực nghiêm túc có hiệu chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, chương trình, đề án, chiến lược lĩnh vực gia đình; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, đặc thù địa phương, từ giảm tình trạng ly xã hội, kéo đến giảm vụ án tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Đặc biệt, cần xây dựng, triển khai tiêu chí ứng xử gia đình theo hướng dẫn Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh giáo dục, đạo đức, lối sống gia đình Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế giải pháp có vai trò quan trọng việc hạn chế tình trạng ly địa phương, qua làm giảm bớt vụ án có tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly Bởi 74 kinh tế có tác động khơng nhỏ đến sống gia đình mâu thuẫn gia đình từ mà nảy sinh, năm gần bên cạnh nguyên nhân bạo lực gia đình ly ngun nhân kinh tế diễn ngày nhiều Năm là, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền giải thích pháp luật Cùng với việc hồn thiện hệ thống pháp luật tun truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao trình độ nhận thức việc làm cần thiết cấp bách Bởi có hệ thống pháp luật hồn chỉnh mà khơng đưa vào sống hệ thống pháp luật văn nằm giấy tờ, không phát huy tác dụng Cho nên cần phải tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật luật HN&GĐ đến hộ gia đình, thành viên gia đình Trong đó, cần đẩy mạnh tun truyền nâng cao nhận thức vợ chồng quy định liên quan đến tài sản vợ chồng như: quy định pháp luật tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng, hình thức, thủ tục thực giao dịch tài sản, quy định đăng ký quyền sở hữu tài sản chung, quy định chia tài sản chung vợ chồng ly hơn… Ngày nay, việc tun truyền thực thơng qua báo chí, mạng lưới truyền sở, mạng internet; biên soạn sách đề cương; tờ rơi phổ cập pháp luật; thông qua tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hoạt động xét xử lưu động Tòa án Việc làm giúp người ý thức quyền sở hữu mình, ý thức trách nhiệm pháp lý hành vi mình, định hướng hành vi người dân phù hợp với quy định pháp luật Bên cạnh tun truyền pháp luật việc giải thích pháp luật điều cần thiết người dân hiểu hiểu quy định pháp luật trình độ nhận thức, cách thức suy nghĩ…và vấn đề khác Để pháp luật vận dụng hiểu thống việc giải thích pháp luật đặt nhiều cách giải thích trực tiếp đặt văn phòng tiếp dân, giải thích thắc mắc giải thích gián tiếp qua điện thoại, báo, đài làm cho người hiểu hiểu đầy đủ quy định pháp luật Trong lĩnh vực HN&GĐ, việc tuyên truyền, giải thích nâng cao nhận thức vợ chồng điều cần thiết, giúp bên tự bảo vệ quyền lợi thời kỳ nhân sau ly hôn nhân thân, tài sản 75 việc phân định nghĩa vụ chung hay nghĩa vụ riêng, xác lập mối quan hệ mà phát sinh nghĩa vụ phải có chứng, đồng ý bên,… cách rõ ràng hợp pháp Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho công dân nhiệm vụ chung quan tư pháp, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thực nhiều quan, đơn vị Riêng Tòa án, giáo dục pháp luật chức năng, nhiệm vụ mà hoạt động xét xử phiên tòa cơng khai Thơng qua phiên xét xử lưu động Toà án giải vụ án ly có tính chất phức tạp, điển hình để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân Các phiên tồ lưu động thường có tính chân thực, gần gũi nên người dân tự liên hệ vào thân mà hiểu quy định pháp luật đồng thời, trước xét xử lưu động , địa phương thương phối hợp với Phòng tư pháp, Hội liên hiệp phụ nữ, Đồn niên để có hướng tuyên truyền phù hợp Thực việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật thơng qua phiên tòa truyền trực tiếp để nhân dân toàn huyện vừa làm việc vừa theo dõi phiên tòa Tòa án cần chủ động phối hợp với Đài truyền phát lại truyền hình huyện để đưa tin phiên tòa hệ thống loa truyền Như vậy, việc nâng cao trình độ pháp lý vợ chồng thơng qua hình thức tun truyền, giải thích pháp luật hạn chế phần tranh chấp đương nói chung vợ chồng nói riêng lĩnh vực, lĩnh vực tài sản Một ý thức pháp luật vợ chồng nâng cao họ hiểu thực hậu pháp lý làm cho bên thận trọng định vấn đề, không xảy hậu đáng tiếc Khi có tranh chấp xảy ra, Tòa án có nhiều chứng xác thực để giải nhanh chóng, khách quan, bảo vệ quyền lợi hợp pháp bên Kết luận Chương Qua trình nghiên cứu thực trạng pháp luật thực tiễn phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, tác giả đưa 76 vướng mắc, bất cập áp dụng pháp luật, từ xác định nhu cầu hồn thiện pháp luật, tìm phương hướng giải pháp hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly Nhu cầu hồn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn tất yếu khách quan xuất phát từ hạn chế bất cập Mặt khác, hoàn thiện quy định pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn yêu cầu xã hội, phù hợp với đường lối sách Đảng Nhà nước lĩnh vực nhân gia đình Phương hướng hồn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn sở đảm bảo quyền người, quyền công dân, đảm bảo công vợ chồng; pháp luật phải có tính kế thừa tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp nhân gia đình nước khác giới đồng thời, phù hợp với xu hội nhập quốc tế Để nâng cao chất lượng giải vụ, việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly đòi hỏi phải hồn thiện hệ thống pháp luật nội dung hoàn thiện việc tổ chức thực pháp luật Những giải pháp giúp tháo gỡ vướng mắc thực tiễn giải quyết, góp phần bổ sung thêm sở lý luận pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn 77 KẾT LUẬN Trong điều kiện kinh tế thị trường nước ta ngày phát triển, quan hệ hôn nhân gia đình ngày diễn nhiều hơn, phức tạp việc u cầu Tòa án giải phân chia tài sản chung vợ chồng ly ngày gia tăng Từ thực tế đó, đòi hỏi ngày cao tính chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng quy định pháp luật chất lượng áp dụng trình giải vụ án Tồ án cần phải có tầm cao triệt để Vì vậy, quy định phân chia tài sản chung vợ chồng ly ngày phải hồn thiện, phù hợp với sống Các nguyên tắc chia tài sản vợ chồng ly hôn khắc phục thiếu sót, vướng mắc quy định trước Luật nhân gia đình hành có nhiều quy định số trường hợp cụ thể chia tài sản chung để thuận tiện cho việc áp dụng Tuy nhiên, điều khơng có nghĩa pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hồn thiện Mỗi vụ, việc có đặc điểm riêng nên khơng thể đồng mà tùy trường hợp giải quyết, Tòa án phải vận dụng pháp luật cho linh hoạt, mềm dẻo trình chia tài sản vợ chồng ly Có nhiều vụ án ly phải kéo dài qua nhiều cấp xét xử, có trường hợp nội dung vụ việc cấp xét xử khác lại có cách giải khác Đồng thời, với phát triển hệ thống Tòa án góp phần tích cực vào cơng xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tuy nhiên, ngồi kết đạt được, trình áp dụng pháp luật giải án phân chia tài sản chung vợ chồng ly nhiều lúng túng, bất cập làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp cơng dân Do đó, cần phải phát đề biện pháp giải kịp thời nhằm thích ứng với mục tiêu đòi hỏi cơng cải cách tư pháp mà Tồ án giữ vai trò trung tâm Trên sở lý luận, từ nghiên cứu thực tiễn giải việc phân chia tài sản 78 chung vợ chồng ly hôn, tác giả liên hệ với thực tiễn giải vụ, việc ly có u cầu phân chia tài sản chung vợ chồng huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Từ thực tiễn đó, để thấy hiệu áp dụng pháp luật vận dụng đường lối sách Đảng vào sống tồn tại, bất cập Đồng thời qua nghiên cứu, tác giả đưa phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải án hôn nhân gia đình nói chung giải việc phân chia tài sản chung vợ chồng ly nói riêng Cụ thể, thực tế đòi hỏi pháp luật ngày phải hoàn thiện hơn, yêu cầu giải pháp mang tính đồng từ xây dựng pháp luật đến trình tuyên truyền, phổ biến, áp dụng pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly Từ đòi hỏi phải khơng ngừng nâng cao, kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức thực nhiệm vụ xây dựng áp dụng pháp luật Với mục tiêu chung cuối xây dựng hệ thống pháp luật chia tài sản chung vợ chồng ly hồn chỉnh, đáp ứng u cầu phát triển đời sống, hạn chế khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo vệ quyền lợi ích đáng bên Những giải pháp áp dụng góp phần nâng cao chất lượng giải vụ án hôn nhân gia đình Tồ án, đóng góp phần làm ổn định quan hệ nhân, giữ gìn pháp chế, kỷ cương pháp luật, ổn định trị trật tự an toàn xã hội 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật Dân Bắc Kỳ 1931; Chính phủ (2001), Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 03/10/2001 quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân gia đình năm 2000, Hà Nội; Chính phủ (2001), Nghị định số 77/2001/NĐ-CP ngày 22/01/2001 quy định chi tiết đăng ký kết hôn theo Nghị số 35/2000/QH10 Quốc hội thi hành Luật hôn nhân gia đình năm 2000, Hà Nội; Chính phủ (2014), Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Chính phủ việc hướng dẫn thi hành số điều Luật Hơn nhân gia đình năm 2014, Hà Nội; C.Mác Ph.Ăngghen (1995), Tồn tập, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ (2005), Chế độ tài sản chung vợ chồng theo Luật Hôn nhân Gia đình Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ (2011), Nghiên cứu phát bất cập Luật Hơn nhân Gia đình Việt Nam năm 2000, Đề tài khoa học cấp trường, Đại học Luật Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ, Ngô Thị Hường (2003), Một số vấn đề lý luận thực tiễn Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; Đoàn Thị Phương Diệp (2006), Nguyên tắc suy đốn tài sản chung Luật Hơn nhân Gia đình Việt Nam Luật dân Pháp, Tạp chí nghiên cứu khoa học, (06), tr.182-185; 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006; 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001; 12 Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Dân sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 13 Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật Hơn nhân Gia đình, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 14 Đại học Quốc gia Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Hơn nhân Gia đình, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 15 Nguyễn Ngọc Điện (2005), Bình luận khoa học Luật nhân gia đình Việt Nam tập NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh; 16 Học viện Tòa án (2016), Giáo trình chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử phần kĩ giải vụ án HN&GĐ, tập giảng dành cho khóa 3, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 17 Học viện Tòa án (2013), Tài liệu tập huấn nghiệp vụ giải chương trình đào tạo thẩm tra viên Tòa án, tập giảng dành cho khóa tập 1, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 18 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao (2012), Nghị số 04/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật tố tụng Dân chứng chứng minh, Hà Nội; 19 I.L Anđrêép (1987), Về tác phẩm Ph.Ăngghen “Nguồn gốc gia đình, chế độ tư hữu Nhà nước”, NXB Tiến bộ, Matsxcơva; 20 Ngô Thanh Hương (2016), Quyền người ly hôn theo pháp luật hôn nhân gia đình Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát, (11), tr 49-53; 21 Nguyễn Thị Lan (2012), Chia tài sản chung vợ chồng theo Luật nhân gia đình Việt Nam năm 2000, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội; 22 Đinh Thị Minh Mẫn (2014), Giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội; 23 Đõ Văn Nhật (2012), Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng ly hơn, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (03), tr 33-37; 24 Nhiều tác giả (2017), Xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội; 25 PGS.TS Nguyễn Hữu Minh (2016), Hôn nhân xã hội Việt Nam đương đại, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội; 26 Phan Tấn Pháp Nguyễn Nho Hoàng (2012), Một số vấn đề chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (01), tr 18-21; 27 Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, NXB Tư pháp, Hà Nội; 28 Quốc hội (2015), Bộ luật Dân sự, NXB Lao động, Hà Nội; 29 Quốc hội (2005), Bộ luật tố tụng Dân sự, NXB Tư pháp, Hà Nội; 30 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng Dân sự, NXB Lao động, Hà Nội; 31 Quốc hội (1992) Hiến pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 32 Quốc hội (2013) Hiến pháp, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 33 Quốc hội (1959) Luật Hôn nhân gia đình, NXB Tư pháp, Hà Nội; 34 Quốc hội (1986) Luật Hơn nhân gia đình, NXB Tư pháp, Hà Nội; 35 Quốc hội (2000) Luật Hôn nhân gia đình, NXB Tư pháp, Hà Nội; 36 Quốc hội (2014) Luật Hơn nhân gia đình, NXB Tư pháp, Hà Nội; 37 Quốc hội (2007) Luật Phòng chống bạo lực gia đình, NXB Tư pháp, Hà Nội; 38 Phùng Trung Tập (2011), Luận bàn hình thức sở hữu sở hữu chung hợp vợ chồng, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội; 39 TAND huyện Ba Tơ (2012), Báo cáo tổng kết công tác năm 2012 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2013 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 40 TAND huyện Ba Tơ (2013), Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2014 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 41 TAND huyện Ba Tơ (2014), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 42 TAND huyện Ba Tơ (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2016 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 43 TAND huyện Ba Tơ (2016), Báo cáo tổng kết công tác năm 2016 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 44 TAND huyện Ba Tơ (2017), Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 TAND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; 45 TAND tối cao, VKSND tối cao, Bộ tư pháp (2016), Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016, Hà Nội; 46 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học Luật Dân sự, Luật Hơn nhân gia đình, Luật Tố tụng dân sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 47 Viện Khoa học pháp lý (2002), Từ điển Luật học, NXB Tư pháp, Hà Nội; 48 V.I.Lênin (1974), Toàn tập, NXB Tiến bộ, Mátxcơva, , t.40, tr.119-120; 49 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (2010), khái quát chung huyện Ba Tơ, website: http://bato.quangngai.gov.vn/i4-khai-quat-chung-ve-huyen-ba-to.aspx; 50 Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ (2015), dân số - lao động, website: http://bato.quangngai.gov.vn/i2277-dan-so lao-dong.aspx ... pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 65 3.3 Giải pháp hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba. .. CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BA TƠ, TỈNH QUẢNG NGÃI .64 3.1 Nhu cầu hoàn thiện pháp luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi ... luật phân chia tài sản chung vợ chồng ly hôn từ thực tiễn huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÂN CHIA TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 1.1 Khái niệm, đặc điểm phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 từ thực tiễn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi, Phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014 từ thực tiễn huyện ba tơ, tỉnh quảng ngãi

Từ khóa liên quan