LATS Y HỌC- Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng (FULL TEXT)

155 319 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/06/2018, 09:33

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, cùng với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật, chuyên ngành nội nha cũng đã có những bƣớc tiến nhanh, vƣợt bậc trong cả chẩn đoán và điều trị. Qua tổng kết các nghiên cứu, West [134] nhận thấy rằng, trong thập kỷ qua đã diễn ra những thay đổi có ý nghĩa trong nghệ thuật và khoa học điều trị nội nha (ĐTNN) nhiều hơn 100 năm trƣớc. Những phát kiến và những tiến bộ về công nghệ, thiết bị và vật liệu nội nha áp dụng vào thực hành lâm sàng làm tăng khả năng điều trị mà trƣớc đây đƣợc coi là không thể đạt đƣợc. Tuy nhiên, hàng ngày các bác sĩ răng hàm mặt vẫn phải đối mặt với việc chỉ định nhổ hoặc điều trị bảo tồn. Chính vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm hình thái răng, hệ thống ống tủy (HTOT) đặc biệt quan trọng liên quan đến những hiểu biết cơ bản về sinh học, cấu trúc HTOT, chức năng ăn nhai, giải phẫu thẩm mỹ. Các kết quả nghiên cứu cơ bản về định lƣợng, mô tả hình thái ngoài, cấu trúc siêu vi thể của răng, góp phần quan trọng trong chuyên ngành nội nha về ứng dụng lâm sàng sửa soạn và hàn kín ống tủy (OT), điều trị các bệnh quanh răng, dự phòng sâu răng cũng nhƣ phẫu thuật tạo hình, nắn chỉnh răng không những ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Trên thế giới, đã có nhiều tác giả nghiên cứu về hình thái hệ thống OT nhƣ Manning [95], Melton và Cs [98], Haddad và Cs [72], Vertucci [129]. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, HTOT chân răng rất phức tạp và đa dạng về hình dạng miệng ống tủy, số lƣợng ống tủy chân, sự phân nhánh các ống tủy phụ, sự chia tách lỗ cuống chân răng ở những răng hàm lớn, đặc biệt là ở răng hàm lớn thứ hai hàm dƣới (RHLT2HD). Nghiên cứu đặc điểm hình thái giải phẫu răng và HTOT RHLT2HD đƣợc nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu để đƣa ra các chỉ số về kích thƣớc thân răng, độ dài của chân răng, hình thái của các chân răng và HTOT. Đây là răng có HTOT phức tạp và đa dạng, HTOT chữ C hay gặp ở những răng này. Và một điều đặc biệt, khi xuất hiện, thì hơn 70% số ngƣời có dạng OT này đối xứng ở cả hai bên [112]. Những khác biệt mang tính chủng tộc và giới tính cũng đƣợc các nhà nội nha quan tâm, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả chất lƣợng điều trị [124], [128]. Thêm vào đó, RHLT2HD là một trong những răng có lực nhai lớn, nên có vai trò quan trọng trong quá trình ăn nhai. Răng này lại hay sâu mặt xa do biến chứng của răng hàm lớn thứ ba hàm dƣới (RHLT3HD) mọc lệch, rất dễ bị tổn thƣơng tủy răng. Do vậy, điều trị nội nha ở những răng có HTOT phức tạp nhƣ RHLT2HD là một công việc rất khó khăn và còn nhiều thất bại. Đây cũng là một thách thức rất lớn với các bác sĩ nha khoa. Mặc dù, đã có nhiều các nghiên cứu về đặc điểm giải phẫu HTOT cũng nhƣ hiệu quả điều trị trên lâm sàng, nhƣng những nghiên cứu ở RHLT2HD, đặc biệt là những răng có ống tủy dạng chữ C còn khá ít, do vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy hình chữ C trên lâm sàng” nhằm mục tiêu: 1. Mô tả đặc điểm hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ 2 hàm dưới và xác định tỉ lệ ống tủy chữ C trên thực nghiệm. 2. Đánh giá kết quả điều trị tủy răng dạng chữ C ở răng hàm lớn thứ 2 hàm dưới trên lâm sàng. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÕNG VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y DƢỢC LÂM SÀNG 108 VŨ QUANG HNG nghiên cứu hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hai hàm d-ới thực nghiệm đánh giá kết điều trị nội nha ống tủy chữ c lâm sàng LUN N TIN S Y HC HÀ NỘI - 2018 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ix DANH MỤC HÌNH x ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm hình thái hàm lớn thứ hàm dƣới 1.1.1 Đặc điểm hình thái ngồi hàm lớn thứ hai hàm dƣới 1.1.2 Đặc điểm giải phẫu hình thái ống tủy hàm lớn thứ hai hàm dƣới 1.1.3 Một số phân loại hệ thống ống tủy RHLT2HD 11 1.2 Một số phƣơng pháp nghiên cứu hệ thống ống tủy RHLT2HD 15 1.2.1 Nghiên cứu mô lâm sàng 15 1.2.2 Nghiên cứu invitro 15 1.2.3 Nghiên cứu lâm sàng 19 1.3 Bệnh lý tủy 19 1.3.1 Nguyên nhân bệnh tủy 19 1.3.2 Biến chứng bệnh viêm tuỷ 21 1.4 Phƣơng pháp điều trị nội nha 21 1.4.1 Vô trùng điều trị nội nha 21 1.4.2 Tạo hình làm hệ thống ống tủy 22 1.4.3 Trám bít hệ thống ống tuỷ 29 1.5 Một số nghiên cứu hệ thống ống tủy hàm lớn thứ hai hàm 33 CHƢƠNG II ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 34 iv 2.1.1 Nghiên cứu thực nghiệm 34 2.1.2 Nghiên cứu lâm sàng 34 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 35 2.2.2 Xác định cỡ mẫu chọn mẫu 35 2.3 Phƣơng tiện vật liệu nghiên cứu 36 2.3.1 Vật liệu phƣơng tiện nghiên cứu thực nghiệm 36 2.3.2 Vật liệu phƣơng tiện nghiên cứu lâm sàng 39 2.4 Các bƣớc tiến hành nghiên cứu 41 2.4.1 Nghiên cứu thực nghiệm 41 2.4.2 Nghiên cứu lâm sàng 45 2.5 Theo dõi đánh giá kết sau điều trị 48 2.5.1 Đánh giá kết sửa soạn OT 48 2.5.2 Đánh giá kết điều trị sau tháng, tháng 12 tháng 48 2.6 Phƣơng pháp thống kê y học 50 2.7 Đạo đức nghiên cứu 50 CHƢƠNG III KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 51 3.1 Đặc điểm hình thái HTOT RHLT2HD thực nghiệm 51 3.1.1 Đặc điểm hình thái ngồi RHLT2HD 51 3.1.2 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân đơn 54 3.1.3 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân dạng chữ C 56 3.2 Đặc điểm lâm sàng kết điều trị RHLT2HD có ống tủy dạng chữ C 64 3.2.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 64 3.2.2 Đặc điểm hệ thống ống tủy chữ C RHLT2HD lâm sàng 68 3.2.3 Kết điều trị 70 v CHƢƠNG IV BÀN LUẬN 75 4.1 Đặc điểm hình thái HTOT RHLT2HD thực nghiệm 75 4.1.1 Đặc điểm hình thái ngồi RHLT2HD 75 4.1.2 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân đơn 81 4.1.3 Đặc điểm HTOT RHLT2HD có chân dạng chữ C 85 4.2 Đặc điểm lâm sàng kết điều trị 92 4.2.1 Đặc điểm lâm sàng nhóm nghiên cứu 92 4.2.2 Đặc điểm hệ thống ống tủy chữ C RHLT2HD lâm sàng 99 4.2.3 Kết điều trị 104 KẾT LUẬN 111 KIẾN NGHỊ 113 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIÁ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT ĐTNN : Điều trị nội nha GP : Gutta percha HTOT : Hệ thống ống tủy NI-TI : Nickel Titanium OT : Ống tủy RHL : Răng hàm lớn RHLT1 : Răng hàm lớn thứ RHLT2 : Răng hàm lớn thứ hai RHLT2HD : Răng hàm lớn thứ hàm dƣới RHLT3HD : Răng hàm lớn thứ hàm dƣới vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kích thƣớc, thời gian mọc đóng cuống RHLT2HD Bảng 1.2 Kích thƣớc RHLT2HD số chủng ngƣời châu Á Bảng 2.1 Tiêu chí đánh giá kết sửa soạn OT 48 Bảng 2.2 Tiêu chí đánh giá kết điều trị sau tháng, tháng 12 tháng 49 Bảng 3.1 Phân bố số lƣợng chân 51 Bảng 3.2 Chiều dài thân chân hàm lớn thứ hàm dƣới 51 Bảng 3.3 Phân bố hình dạng chân RHLT2HD 52 Bảng 3.4 Phân bố hình dạng chân dạng chữ C 52 Bảng 3.5 Phân bố số lƣợng ống tủy với số lƣợng chân 54 Bảng 3.6 Phân bố số lƣợng ống tuỷ với vị trí chân 55 Bảng 3.7 Phân loại hình thái ống tủy theo Vertucci 56 Bảng 3.8 Phân bố số lƣợng ống tủy với số lƣợng chân 57 Bảng 3.9 Phân bố số lƣợng ống tủy với dạng chân chữ C 58 Bảng 3.10 Phân loại ống tủy có chân dạng chữ C theo Vertucci 59 Bảng 3.11 Phân bố hình dạng ống tủy theo vị trí lát cắt 61 Bảng 3.12 Hình dạng ống tủy có chân dạng chữ C 62 Bảng 3.13 Phân loại hình thái ống tủy chữ C theo Fan Cs 63 Bảng 3.14 Phân bố bệnh nhân theo tuổi giới 66 Bảng 3.15 Phân bố theo vị trí tổn thƣơng 67 Bảng 3.16 Các triệu chứng lâm sàng 68 Bảng 3.17 Phân bố dạng miệng ống tủy chữ C lâm sàng 68 Bảng 3.18 Phân bố số lƣợng ống tủy tổn thƣơng 69 Bảng 3.19 Phân bố số lƣợng ống tủy theo vị trí chân 69 Bảng 3.20 Chiều dài làm việc ống tủy 70 Bảng 3.21 Thời gian sửa soạn ống tủy 71 Bảng 3.22 Tai biến trình sửa soạn ống tủy 72 viii Bảng 3.23 Kết sau hàn ống tủy X-quang 72 Bảng 3.24 Kết sau hàn ống tủy tháng 73 Bảng 3.25 Kết sau hàn ống tủy tháng 73 Bảng 3.26 Kết sau hàn ống tủy 12 tháng 74 ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi 65 Biểu đồ 3.2 Phân bố bệnh nhân theo giới 65 Biểu đồ 3.3 Phân bố tổn thƣơng theo nguyên nhân 66 Biểu đồ 3.4 Phân bố vị trí lỗ sâu RHLT2HD 67 Biểu đồ 3.5 Kết điều trị lâm sàng theo thời gian theo dõi 74 x DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh hàm lớn thứ hai hàm dƣới Hình 1.2 Hình ảnh chân RHLT2HD dạng chữ C Hình 1.3 Hình ảnh ống tủy dạng tròn van Hình 1.4 Ba loại OT dạng chữ C theo Gao Cs Hình 1.5 Phân loại OT chân theo Vertucci 12 Hình 1.6 OT dạng chữ C theo phân loại Melton 13 Hình 1.7 OT dạng chữ C theo phân loại Fan B 14 Hình 1.8 Hình ảnh HTOT chữ C theo khơng gian ba chiều 14 Hình 1.9 Một số hình ảnh lát cắt đĩa cắt 16 Hình 1.10 HTOT RHLT2HD sau khử khoáng làm bơm mực 17 Hình 1.11 Hình ảnh ống tủy sau khử khống- nhuộm, cắt lát 17 Hình 1.12 Hình ảnh đặt đam cao su cách ly 21 Hình 1.13 Hình ảnh trâm Reamer 24 Hình 1.14 Hình ảnh nong ống tủy file Protaper máy 28 Hình 1.15 Gutta percha ProTaper 30 Hình 1.16 Xi măng trám bít AH 26 31 Hình 1.17 Hình ảnh kỹ thuật lèn ngang 32 Hình 1.18 Hình ảnh kỹ thuật lèn dọc nóng 32 Hình 2.1 Mũi khoan mở tủy 37 Hình 2.2 Thƣớc kẹp GPM 37 Hình 2.3 Kính hiển vi điện tử qt 38 Hình 2.4 NaOCl 3% 39 Hình 2.5 Máy đo chiều dài ống tủy 40 Hình 2.6 Thƣớc đo nội nha 40 Hình 2.7 Hình ảnh Gutta percha Protaper 40 Hình 2.8 Xi măng trám bít AH 26 40 xi Hình 2.9 Đo chiều dài thân chân 42 Hình 2.10 Vị trí lát cắt ngang chân 43 Hình 2.11 Hình ảnh đo góc loại C2, C3 theo Fan B 45 Hình 4.1 Hình ảnh RHLT2HD có chân dạng chữ C nghiên cứu Ahmed 80 Bệnh nhân: Trần Văn L Ngày khám: 07/05/2014 Tuổi: 26 Giới: Nam Mã số Bệnh nhân: 08 Mã số Bệnh án: 08923 Chẩn đoán: Răng 47 viêm tủy không hồi phục Trƣớc điều trị Thử file Thử cone Sau hàn ống tủy Sau hàn ống tủy Sau hàn ống tủy tháng tháng 12 tháng Bệnh nhân: Lê Phƣơng C Ngày khám: 29/08/2014 Tuổi: 26 Giới: Nữ Mã số Bệnh nhân: 38 Mã số Bệnh án: 3087 Chẩn đốn: Răng 47 viêm tủy khơng hồi phục Trƣớc điều trị Thử file Thử cone Sau hàn ống tủy Sau hàn ống tủy Sau hàn ống tủy tháng tháng 12 tháng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TRÊN THỰC NGHIỆM Phiếu NCTN số: 001 Phiếu NCTN số: 002 Phiếu NCTN số: 012 Phiếu NCTN số: 023 Phiếu NCTN số: 026 HÌNH DẠNG ỐNG TỦY CỦA RHLT2HD THEO LÁT CẮT HÌNH DẠNG ỐNG TỦY CỦA RHLT2HD SAU KHI ĐƢỢC KHỬ KHỐNG VÀ NHM MỰC PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM (NCS Vũ Quang Hƣng- Mã số: 62.72.06.01) SỐ THỨ TỰ PHIẾU NGHIÊN CỨU: # NỘI DUNG THU | || || | MÃ TRẢ LỜI CHUYỂN THẬP THÔNG TIN C101 C102 Số lƣợng chân CHÂN -> C102 CHÂN -> C103 CHÂN -> C104 CR ĐƠN THUẦN -> C108 CR CHỮ C ->C106 Chiều dài thân chân (1 chân răng) | || || || | mm Chiều dài thân chân C103 | || || || | mm C103A CHÂN GẦN | || || || | mm C103B CHÂN XA Chiều dài thân chân C104 | || || || | mm C104A GẦN NGOÀI | || || || | mm C104B GẦN TRONG | || || || | mm C104C CHÂN XA C105 Hình dạng chân C106 C107 Hình dạng chân dạng chữ C Số lƣợng ống tủy R CHÂN CHỮ C CHÂN CHẬP HOÀN TOÀN CHÂN CHẬP KO HOÀN TOÀN CHÂN RIÊNG BIỆT, CHÂN XA C ỐNG TỦY ỐNG TỦY ÔNG TỦY ỐNG TỦY CHỮ C TRÕN HOẶC OVAN C108 Hình dạng OT C109 Số lƣợng OT chân răng chân SLOT SLOT C109A CHÂN GẦN C109B CHÂN XA Số lƣợng OT chân răng chân SLOT SLOT C110A CHÂN GẦN NGOÀI C110B CHÂN GẦN TRONG C110C CHÂN XA C110 Hình thái OT theo C111 Vertucci (CR hình chữ C) LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII C112 Hình thái OT theo Vertucci RĂNG CHÂN C113A Hình thái OT theo Vertucci RĂNG CHÂN –GẦN C113B Hình thái OT theo Vertucci RĂNG CHÂN –XA Hình thái OT theo Vertucci C114A RĂNG CHÂN –GẦN NGOÀI LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN Hình thái OT theo Vertucci C114B RĂNG CHÂN –GẦN TRONG C114C Hình thái OT theo Vertucci RĂNG CHÂN –XA C115 C116 Hình dạng ống tủy theo lát cắt Hình thái OT dạng chữ C theo Fan Cs A B C D E LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII LOẠI I LOẠI II LOẠI III LOẠI IV LOẠI V LOẠI VI LOẠI VII LOẠI VIII LÁT CẮT LÁT CẮT LÁT CẮT LÁT CẮT LÁT CẮT C 1 1 C1 C2 C3 C4 CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN CHỈ DÀNH CHO CHÂN RĂNG ĐƠN THUẦN CP 2 2 T/OV 3 3 STT PHIẾU | | | | | | Mã số bệnh nhân | | | | | | | | | |/ | | | | PHIẾU THÔNG TIN NGHIÊN CỨU BỆNH ÁN ĐIỀU TRỊ TỦY I PHẦN HÀNH CHÍNH NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP # 101 Họ tên MÃ TRẢ LỜI | | | | | || | | | | || | | | | || | | | | || | | | | | | | | | | | 102 Tuổi Giới tính 103 | | | | NAM NỮ Địa QUẬN/HUYỆN ……………… …………… TỈNH/TP ……………… ……… ……… | | | | | | | | | | | | | | | | | | 104 105 Điện thoại | | | | | | Nghề nghiệp 106 GIÁO VIÊN KỸ SƢ NHÂN VIÊN Y TẾ LỰC LƢỢNG VŨ TRANG HỌC SINH/SV NHÂN VIÊN VĂN PHÕNG HƢU TRÍ KHÁC (ghi rõ)……………………………………… Chẩn đốn: Viêm tủy khơng hồi phục R 37 R 47 107 Ngày điều trị 108 Lần 1: | | | |/ | || |/ | | | || | | | Lần 2: | | | |/ | || |/ | | | || | | | Lần 3: | | | |/ | || |/ | | | || | | | Lý đến khám bệnh ĐAU RĂNG SÂU CỔ RĂNG MẮC THỨC ĂN RẠN, MẺ VỠ RĂNG MÕN CỔ RĂNG KHÁC (ghi rõ)…………………………………… 109 II TIỀN SỬ BỆNH TẬT NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP # MẪ TRẢ LỜI Tồn thân BÌNH THƢỜNG BỆNH DỊ ỨNG BỆNH CHUYỂN HÓA (Tiểu đƣờng, Bƣớu cổ ) TIM MẠCH CAO HA KHÁC (ghi rõ)…………………………………… 201 Răng miệng RĂNG BỊ SANG CHẤN, VỠ, MẺ RĂNG BỊ SÂU ĐÃ HÀN RĂNG CÙNG BÊN MỌC LỆCH ĐÃ NHỔ KHÁC (ghi rõ)…………………………………… 202 C 1 1 K 2 2 III TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG 3.1 TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP # MẪ TRẢ LỜI Đau 311 CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG CĨ KHƠNG Có điểm hở tủy 312 Răng lung lay 313 3.2 TRIỆU CHỨNG THỰC THỂ # NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP MẪ TRẢ LỜI Răng đổi màu CĨ KHƠNG SÂU RĂNG SANG CHẤN RĂNG KHÁC CÓ KHÔNG MẶT NHAI MẶT BÊN MẶT GẦN MẶT XA CỔ RĂNG MẶT GẦN CỔ RĂNG MẶT XA (R8 mọc lệch gần) CỔ RĂNG MẶT NGOÀI MẶT NHAI VÀ MẶT XA MẶT NHAI VÀ MẶT GẦN 321 Tổn thƣơng thân 322 Răng có lỗ sâu 323 Vị trí lỗ sâu 324 Sô lƣợng OT ( Răng chân) CHÂN GẦN CHÂN XA 325 1OT 1 2OT 2 Số lƣợng OT 01 OT 02 OT 03 OT 04 OT 326 327 328 Chiều dài OT (Răng OT) | || |.| || | mm Chiều dài OT ( Răng OT) OT GẦN OT XA | || |.| || | mm | || |.| || | mm Chiều dài OT ( Răng OT) OT GẦN NGOÀI 329 OT GẦN TRONG OT XA Chiều dài OT ( Răng OT) OT GẦN 3210 OT XA NGOÀI OT XA TRONG Miệng ống tủy chữ C lâm sàng | || |.| || | mm | || |.| || | mm | || |.| || | mm | || |.| || | mm | || |.| || | mm | || |.| || | mm C1 C2 C3 3211 IV ĐIỀU TRỊ NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP # MẪ TRẢ LỜI Thời gian sửa soạn OT (phút) RĂNG OT RĂNG OT RĂNG OT RĂNG OT 401 | || |.| || | | || |.| || | | || |.| || | | || |.| || | Tai biến sửa soạn OT GÃY DỤNG CỤ THÙNG CHÓP TẠO KHẤC KHÔNG TAI BIẾN 402 V X QUANG # NỘI DUNG THÔNG TIN THU THẬP MẪ TRẢ LỜI Kết X Quang sau hàn ống tủy 501 HÀN ĐẾN CUỐNG (TỐT) HÀN THIẾU (TRUNG BÌNH) HÀN QUÁ CUỐNG (KÉM) VI KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LÂM SÀNG THEO THỜI GIAN 611 Sau tháng 612 Sau tháng 613 Sau 12 tháng THÀNH CÔNG 1 NGHI NGỜ 2 THẤT BẠI 3 ... t y hàm lớn thứ hai hàm th c nghiệm đánh giá kết điều trị nội nha ống t y hình chữ C lâm sàng nhằm m c tiêu: Mô tả đ c điểm hệ thống ống t y hàm lớn thứ hàm x c định tỉ lệ ống t y chữ C th c. .. nghiên c u lâm sàng nghiên c u hồi c u tiến c u  Nghiên c u hồi c u: Dựa vào ghi nhận bệnh án điều trị t y, phim X-quang trƣ c sau điều trị hàm lớn hàm dƣới đƣ c th c điều trị nội nha trƣ c để x c. .. dạng chữ C 56 3.2 Đ c điểm lâm sàng kết điều trị RHLT2HD c ống t y dạng chữ C 64 3.2.1 Đ c điểm lâm sàng nhóm nghiên c u 64 3.2.2 Đ c điểm hệ thống ống t y chữ C RHLT2HD lâm
- Xem thêm -

Xem thêm: LATS Y HỌC- Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng (FULL TEXT), LATS Y HỌC- Nghiên cứu hệ thống ống tủy răng hàm lớn thứ hai hàm dưới trên thực nghiệm và đánh giá kết quả điều trị nội nha ống tủy chữ C trên lâm sàng (FULL TEXT)

Từ khóa liên quan