VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO NƯỚC TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VN

21 595 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 08:50

Như chúng ta đã biết xã hội loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, xã hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Mỗi một phương thức sản xuất ở từng thời kỳ đó nó lại gắn với một xã hội và mỗi một xã hội thì lại có những mối quan hệ sản xuất riêng, tương ứng với lực lượng sản xuất riêng ở mỗi thời kỳ, trình độ nhận định. Thế nhưng chúng đều được một kiến trúc thượng tầng tạo nên. Từ khi chủ nghĩa xã hội trên thế giới lâm vào tình trạng thoái trào, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, chính vì thế nó càng tạo điều kiện cho các thế lực đối nghịch của chủ nghĩa Mác-Lê nin của chủ nghĩa xã hội càng có dịp vu cáo, làm xuyên tạc bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong đó học thuyết “ Hình thái kinh tế xã hội” là trọng điểm, là trung tâm bị công kích từ nhiều phía – chính vì vậy để đem lại tính đích thực, sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và lý luận của Mác về Hình thái kinh tế xã hội nói riêng không gì khác ta phải đứng dậy đấu tranh để đè bẹp những ý đồ đen tối của các thế lực đối nghịch. LỜI MỞ ĐẦU Như chúng ta đã biết hội loài người đã trải qua năm phương thức sản xuất: công nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, hội phong kiến, tư bản chủ nghĩa và hội chủ nghĩa. Mỗi một phương thức sản xuất từng thời kỳ đó nó lại gắn với một hộimỗi một hội thì lại có những mối quan hệ sản xuất riêng, tương ứng với lực lượng sản xuất riêng mỗi thời kỳ, trình độ nhận định. Thế nhưng chúng đều được một kiến trúc thượng tầng tạo nên. Từ khi chủ nghĩa hội trên thế giới lâm vào tình trạng thoái trào, chế độ hội chủ nghĩa Liên Xô, Đông Âu sụp đổ, chính vì thế nó càng tạo điều kiện cho các thế lực đối nghịch của chủ nghĩa Mác-Lê nin của chủ nghĩa hội càng có dịp vu cáo, làm xuyên tạc bác bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong đó học thuyếtHình thái kinh tế hội” là trọng điểm, là trung tâm bị công kích từ nhiều phía – chính vì vậy để đem lại tính đích thực, sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và lý luận của Mác về Hình thái kinh tế hội nói riêng không gì khác ta phải đứng dậy đấu tranh để đè bẹp những ý đồ đen tối của các thế lực đối nghịch. 1 CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ HỘI. Học thuyết của Mác – Lênin về " Hình thái kinh tế hội " xét trên quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về nguồn gốc, động lực của sinh vật. Nếu như triết học phương đông thì khi nói đến yếu tố bản chất tức là nói đến sự chuyển biến của hai mặt đối lập; đực và cái, trời và đất… Thì Hêracơlit cho rằng biện chứng chỉ thực sự khi ông coi sự vận động và phát triển của thế giới giống như một dòng sông luôn luôn chảy mãi. Phép biện chứng duy vật mang tính khoa học về mối liên hệ phổ biến và về sự phát triển, phép biện chứng chẳng qua nó cũng chỉ là một môn khoa học về những quy luật phổ biến của sự vật và sự phát triển của hội loài người, của tư duy. Phép biện chứng duy vật với tư cách là phương pháp luận của nhận thức khoa học, chính vì thế đòi hỏi ta phải xem xét các sự vật hiện tượng trong sự tác động qua lại, ảnh hưởng lẫn nhau trong sự vận động và phát triển. I/ NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT . 1/ Quy luật đồng nhất và đấu tranh của các mặt đối lập Đây là quy luật quan trọng nhất trong phép biện chứng duy vật. Quy luật này là “ hạt nhân của phép biện chứng” vì nó vách ra nguồn gốc, động lực của sự 2 vận động, phát triển của bản thân sự vật hiện tượng, động thời tác động đến tất cả các quy luật và phạm trù của phép biện chứng. Nội dung của quy luật được làm sáng tỏ thông qua một loạt các phạm trù cơ bản “mặt đối lập”,”sự thống nhất”. Với tư cách là hai trạng thái đối lập trong mối quan hệ qua lại giữa hai mặt đối lập, sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự thống nhất có quan hệ chặt chẽ với nhau. Sự thống nhất có quan hệ hữu cơvới sự đứng im ,sự ổn định tạm thờicủa sự vật. Sự đấu tranh có quan hệ gắn bó với tính tuyệt đối của sự vận động và phát triển. Điều đó có nghĩa là sự thống nhất của các mặt đối lập là tuyệt đối. Lêninviết: sự thống nhất(…)của các mặt đối lập là tương đối ,sự đấu tranh của các mặt đối lập bài trừ lẫn nhau là tuyệt đối, cũng là sự phát triển ,sự vận động là tuyệt đối . Mâu thuẫn với tư cách là nguồn gốc của sự vận động và phát triển. Chủ nghĩa duy vật biện chứng khái niệm rã ràng mọi sự vật hiện tượng đều có các mặt khác nhau, trong đó có các mặt đối lập nhau. Các mặt đối lập này vừa thống nhất vừa đấu tranh với nhau tạo nên mâu thuẫn của sự vật. Chính mâu thuẫn này là nguồn gốc của sự vận động và sự phát triển. Có thể nói rằng sự vận và phát triển là một quá trình hình thành và giải quyết các mâu thuẫn. để nhận thức được mâu thuẫn của sự vật phải tuân thủ những nguyên tắc của phương pháp phân tích mâu thuẫn. Mâu thuẫn không phải được giải quyết một sớm một chiều mà nó được giải quyết khi có đủ điều kiện chín muồi, không được vội vàng khi chưa có đủ điều kiện, không được giải quyết một cách tự phát phải cố gắng tạo điều kiện thúc đẩy sự chín muồi của mâu thuẫn và điều kiện giải quyết. Mặt khác mâu thuẫn được giải quyết bằng con đường đấu tranh dưới hình thức khác nhau, phương pháp khác nhau. Vì vậy phải có biện pháp giải quyết thích hợp với từng mâu thuẫn. 2/ Quy luật chuyển hoá từ những biến đổi về lượng dẫn đến sự biến đổi về chất và ngược lại. 3 Quy luật này là một trong ba quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật. Nó chỉ rõ cách thức vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan Nội dung của quy luật: mỗi sự vật, hiện tượng đều là một thể thống nhất giữa hai mặt chất và lượng. Trong quá trình vận động và phát triển, chất và lượng của sự vật cũng biến đổi. Sự thay đổi đó không diễn ra độc lập với nhau, trái lại chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhưng không phải bất kỳ sự thay đổi nào của lượng cũng ngay lập tức làm thay đổi căn bản chất của sự vật. Lượng của sự vật có thể thay đổi trong một giới hạn nhất định mà không làm thay đổi căn bản chất của sự vật đó. Thí dụ như khi ta xét đến trạng thái tồn tại khác của nó với tư cách là những chất khác nhau( chất – trạng thái) ứng với chất – trạng thái đó lượng đây cũng là nhiệt độ, thì dù kượng có thay đổi trong phạm vi lớn (0 o C < t o C < 100 o C) nước vẫn trạng thái lỏng (tức chưa thay đổi về chất trạng thái). Như vậy sự thay đổi về lượng chưa dẫn đến sự thay đổi về chất trong những giới hạn nhất định. Vượt qua giới hạn đó nó sẽ làm cho sự vật không còn là nó, chất cũ mất đi, chất mới ra đời. 3/ Quy luật phủ định của phủ định: Bằng việc làmsáng tỏ mối liên hệ giữa các nấc thang khác nhau của quá trình phát triển, quy luật này đòi hỏi ta phải chỉ rõ khuynh hướng của quá trình phát triển. Trong quá trình sự vật và hiện tượng vận động và phát triển không ngừng thường xuyên xảy ra sự phủ định sự vật hiện tượng này bằng sự vật hiện tương khá. Các mối phủ định cái cũ sau một thời gian nhất định rồi lại xuất hiện cái khác cao hơn, phát triển hơn, hợp hơn phủ định nó ra đời và cứ như vậy… II/ CÁC QUAN ĐIỂM DUY VẬT VỀ LỊCH SỬ VÀ HÌNH THÁI HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ HỘI. 1/ Quan điểm thừa nhận sản xuất vật chất là cơ sở của sự tồn tại và phát triển hội. 4 Sản xuất là một hoạt động có đặc trưng riêng của hội loài người, đó là quá trình hoạt động có mục đích và không ngừng sáng tạo của con người. Theo Ph.ăng ghen, “điểm khác biệt căn bản giữa hội loài người với hội loài vật chỗ : loài vật may mắn lắm chỉ hái lượm trong khi con người biết sản xuất”. Sự sản xuất hội bao gồm sản xuất vật chất, tinh thần và sản xuất ra bản thân con người. Ba quá trình này không tách biệt với nhau, sản xuất vật chất giữ vai trò là cơ sở của sự tồn tại và phát triển của hội và xét đến cùng nó quyết định toàn bộ sự vận động của đời sống hội. Chính nhờ sự sản xuất ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại và phát triển của mình mà con người sáng tạo ra toàn bộ đời sống vật chất và tinh thần của hội với tất cả sự phong phú và phức tạp của nó. 2/Quan điểm về mối quan hệ biện chứng của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. C.Mác viết “ những quan hệ sản xuất đều gắn liền mật thiết với những lực lượng sản xuất”. Do đó những lực lượng sản xuất mới loài người thay đổi phương thức sản xuất của mình, và do thay đồi phương thức sản xuất, cách kiếm sống của mình, loài người thay đổi tất cả những quan hệ hội của mình. Cái cối xay quay bằng tay đưa lại hội có lãnh chúa, các cối xay chạy bằng hơi nó đưa lại hội có nhà tư bản công nghiệp” ( trích trong tác phẩm người khốn cùng của triết học). C.Mác đã nêu một tư tưởng quan trọng về vai trò của lực lượng sản xuất đối với việc thay đổi các quan hệ hội. Như vậy theo Mác lực lượng sản xuất quyết định sự hình thành, phát triển và biến đổi của quan hệ sản xuất. 3/ Quan điểm về mồi quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 5 Để khắc phục quan điểm duy tâm giải thích sự vận động của đời sống kinh tế hội bằng nguyên nhân thuộc về ý thức, tư tưởng về vai trò của nhà nước pháp quyền. Chủ nghĩa Mác khẳng định quan hệ kinh tế, quan hệ sản xuất là quan hệ hội cơ bản quyết định mọi quan hệ khác như chính trị, tư tưởng … Mác viết “ không thể lấy bản thân những quan hệ pháp quyền cũng như những hình thái nhà nước, hay lấy cái gọi là sự phát triển chung của tinh thần của con người, để giải thích những quan hệ và hình thái đó mà trái lại phải thấy rằng những quan hệ và hình thái đó bắt nguồn từ những điều kiện sinh hoạt vật chất … nếu ta không thể nhận định một người căn cứ vào ý kiến của chính người đó đối với bản thân, thì ta cũng không thể nhận định về một thời đại đảo lộn như thế căn cứ vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn của đời sống vật chất, bằng sự xung đột giữa các lực lượng sản xuất hội và những quan hệ sản xuất hội”. Từ những quan điểm trên Mác đi đến kết luận “trong sự sản xuất hội ra đời sống của mình, con người có quan hệ nhất định, tất yếu không phụ thuộc vào ý muốn của họ”. Trên đó xây dựng lên một kiến trúc thượng tầng pháp lý và chính trị. Hình thái ý thức hội nhất định tác động một cơ sở hiện thực đó từ đó có thể xác định rằng: Hình thái kinh tế hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ hội từng giai đoạn lịch sử nhất định với một kiểu quan hệ sự vật đặc trưng cho hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy. Mác đã xây dựng tư tưởng vô sản bằng cách, trong tất cả mọi quan hệ hội, ông làm nổi bật quan hệ hội vật chất, tức là những quan hệ sản xuất, những quan hệ cơ bản, ban đầu và quyết định các mối quan hệ khác. C.Mác coi lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất cùng với cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, là những yếu tố hợp thành không thể thiếu được của hình thái kinh tế-xã hội, đồng thời ông còn coi mối quan hệ biện chứng trong quá trình vận động của các yếu tố đó chính là những quy luật phát triển của các hình thái kinh tế-xã hội với tư cách là quá trình lịch sử tự nhiên, mỗi hình thái kinh 6 tế-xã hội coi như cơ thể hội phát triển theo quy luật vốn có của nó. Sự thay thế kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế hội. Đó là quá trình tiến hoá bao hàm nhiều bước nhảy vọt đã tạo nên sự tiến bộ trong lịch sử loài người. Mặt thống nhất của phương thức sản xuất, cách thức mà con người ta tiến hành sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, nghĩa là trong quá trình thực hiện sản xuất hội con người chinh phục giới tự nhiên bằng tổng hợp các sức mạnh của mình, sức mạnh đó được chủ nghĩa duy vật lịch sử khái quát trong khái niệm lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất nói nên năng lực thực tế,để tạo ra của cải hội. Ngày nay khoa học phát triển, con người điều khiển các quá trình công nghệ tạo ra những ngành sản xuất mới hiện đại. Có thể nói rằng chưa bao giờ tri thức khoa học được vật hoá, kết tinh thâm nhập vào yếu tố của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất nhanh, tinh vi như ngày nay. Lực lượng sản xuất quyết định đối với sự phát triển của sản xuất vật chất. Xét đến cùng sự hình thành hình thái kinh tế hội do lực lượng sản xuất quyết định. Lực lượng sản xuất phát triển qua các hình thái kinh tế hội nối tiếp nhau từ thấp đến cao, thể hiện tính liên tục trong sự phát triển của hội loài người, và cũng là yếu tố phát triển của một hình thái kinh tế hội, quan hệ sản xuất giữa người đối với người là quan hệ cơ bản đầu tiên trong toàn bộ các quan hệ hội khác nó có vai trò quyết định tất cả quan hệ sản xuất khác. Mỗi hình thái kinh tế hội lại có một kiểu quan hệ sản xuất tương ứng với một trình độ của nhưngx lực lượng sản xuất nhất định. Trong lý luận về hình thái kinh tế hội, C.Mác coi bên cạnh các quan hệ sản xuất là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt hội cụ thể này với hội cụ thể khác. Ông không chỉ nghiên cứu quan hệ hội khác và coi quan hệ sản xuất hình thành trên một lực lượng sản xuất nhất định. Coi quan hệ sinh vật là bộ xương của chế độ hội ngoài ra còn có các quan điểm về chính trị, pháp lý . cùng với những thể chế tương ứng hình thành trên cơ sở xuất hiện thực, kinh tế chính trị tương ứng với nó. Quan hệ sản xuất tự gắn bó mật thiết với lực lượng sản xuất hai mặt này tạo thành thể thống nhất 7 hữu cơ của phương thức sản xuất. Phát triển sản xuất là nền tăng vật chất và hình thành kinh tế hội. Ngoài những yếu tố cơ bản lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế chính trị còn có các hoạt động và các mặt khác như sự tồn tại của các cộng đồng người, các quan hệ gia đình, các hoạt động, mối quan hệ này tuy không thuộc quan hệ cơ sở kinh tế chính trị của hội những vẫn có những mối quan hệ phổ biến với bất cứ một hình thái kinh tế hội nào, các mặt lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, kinh tế thị trường đều có những mối phát triển của các hình thức kinh tế hội chủ nghĩa, đó là quan hệ về sự phù hợp của quan luật sản xuất đối với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất, quy luật có hình thức quyết định kinh tế thị trường đối với cơ sở hạ tầng. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất trở thành động lực thúc đẩy, định hướng và tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất phát triển sản xuất, thông qua những phương thức sản xuất nhất định, phương thức sản xuất là cách thức sản xuất ra của cải vật chất mà trong đó lực lượng sản xuất là mặt năng động, sáng tạo, luôn phát triển nó thể hiện tính liên tục trong sự phát triển của hội còn quan hệ sản xuất thì luôn bảo thủ và tương đối ổn định, nó chỉ thay đổi khi đã lạc hậu, mâu thuẫn xung đột với lực lượng sản xuất. Sự thay đổi đó có tính gián đoạn trong sự phát triển của hội. Khi quan hệ sản xuất thay đổi (CSHT) kéo theo kinh tế thị trường cũng phát triển. Kết quả là sự ra đời của một hệ thống kinh tế mới cao hơn so với cái cũ. Tuy nhiên LLSX,QHSX, kinh tế thị trường chỉ là những mặt cơ bản nhất của hình thức kinh tế - hội do vậy sự phát triển của hình thức kinh tế hội nó chỉ là con đường tổng quát sự phát triển lịch sử và cũng không có nghĩa là nó đã giải thích chi tiết cụ thể về lịch sử. Lịch sử hiện thực là lịch sử của các dân tộc, quy tắc ra sinh sống trong những điều kiện khác, những đặc trưng hết sức phong phú và đa dạng. Ngoài yếu tố quyết định là sản xuất vật chất các yếu tố khác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của lịch sử, văn hoá, tập quán . những nhà khoa học, nhà lý luận trước đã tuyệt đối hoá tính đa dạng, phong phú của lịch sử, họ cho rằng : thời gian lịch sử không có sự lắp lại không có tính kết yếu mà chỉ có cách biệt, ngẫu nhiên mà thôi. Chủ nghĩa duy vật lịch sử làm rõ 8 con đường tổng quát quá trình phát triển lịch sử và họ khẳng định: " lịch sử không những là tập hợp ngẫu nhiên của các sự kiện mà là một quá trình tất yếu thống nhất vận động và phát triển theo quy luật khách quan". Chúng ta đều biết quy luật của đời sống hội có đặc điểm và tác động thông qua con người nhưng không những vì thế mà nó mang tính khách quan mà ngược lại hội vận động không ngừng không những phụ thuộc mà còn quyết định cả ý định của con người. Như trên đã nói hội loài người đã trải qua hình thái kinh tế hội tiếp , nhưng không phải một quốc gia, một dân tộc nào cũng đều trải qua tất cả những hình thức kinh tế - hội trên. Tính tuần tự từ thấp đến cao theo một sơ đồ chung bởi đặc điểm về lịch sử, không gian, thời gian không phải quốc gia nào cũng giống nhau. Thực tế lịch sử chứng tỏ có nhiều quốc gia trong những điều kiện lịch sử nhất định phát triển tuần tự qua các hình thái kinh tế hội nhưng một số quốc gia khác lại phát triển theo con đường bỏ qua một hoặc vài hình thái kinh tế hội nào đó như Italia, Pháp chế độ phong kiến đã bắt đầu hình hành trong lòng chế độ nô lệ, Mác do đặc điểm lịch sử của mình mà chế độ tư bản hình thành trong điều kiện hội không trải qua chế độ phong kiến. Như vậy, quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển hội chẳng những diễn ra bằng con đường phát triển tuần tự mà còn bao hàm cả sự bỏ qua trong những điều kiện lịch sử nhất định một hoặc vài hình thái kinh tế hội nhất định. Trên con đường đi tới chủ nghĩa hội, Việt Nam là một quốc gia chưa trải qua thời kỳ phát triển tư bản chủ nghĩa. Đối với nước ta quá độ trực tiếp đi lên chủ nghĩa hội là không có khả năng. Bởi vậy, con đường phát triển rút gắn hay gọi theo V.I Lênin phát triển không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa là con đường hiện thực. Từ lâu (và ngay cả hiện nay) có một số người không nhận thức được vấn đề này và họ phủ định con đường phát triển theo chủ nghĩa hội nước ta họ cho rằng con đường mà Đảng và Nhà nước ta chọn là con đường sai trái. Với Mác nhất thiết phải phát triển tuần tự qua các giai đoạn và trước mắt 9 là chủ nghĩa tư bản. Đó là một điều thật phi lịch sử và không phù hợp với quan niệm của Mác về quá trình lịch sử tự nhiên. Trong bối cảnh lịch sử nói chung và triết học nói riêng có thể nói học thuyết về hình thái kinh tế hội của Mác ra đời là một cuộc cách mạng thực xong khác hoàn toàn với các lý luận duy tâm, siêu hình, trước đó chỉ ra rằng động lực của lực sử không phải là một thứ tinh thần thần bí nào đó mà chính là hoạt động thực tiễn của con người và nó xuất phát từ sự thật hiển nhiên. Đó là con người trước hết phải ăn, uống, và mặc nghĩa là phải lao động trước khi có thể đấu tranh để dành quyền thống trị quyền tham gia hoạt động chính trị, tôn giáo, triết học chừng nào có sự thật hiển nhiên đó còn tồn tại thì chừng đó quan niệm duy vật về lịch sử vẫn không thể trở lên lạc hậu được. Trong tất cả mọi quan hệ hội Các Mác đã làm nổi bật những quan hệ hội vật chất tức là quan hệ sản xuất những quan hệ cơ bản, ban đầu, và quyết định các quan hệ khác. Do đó chủ nghĩa duy vật đã cung cấp cho khoa học hội một tiêu chuẩn khách quan để phát hiện và tìm kiếm quy luật hội. Khái quát lại thành một khái niệm cơ bản duy nhất là : Hình thái kinh tế hội. Vậy học thuyết Mác về hình thái kinh tế hội là cơ sở phương pháp luận khoa học, là nền tảng cho mọi nghiên cứu về hội, và do đó là một trong những nền tảng lý luận của chủ nghĩa hội khoa học. Lần đầu tiên học thuyết này cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp ta hiểu được lôgic khách quan của quá trình tiến hoá hội, đồng thời nó vạch ra sự thống nhất của lịch sử trong cái muôn vẻ của sự kiện các nước khác nhau trong thời kỳ khác nhau vì thế nó đem lại cho khoa học hội sợi dây dẫn đường để tìm ra những mối liên hệ nhân quả, giải thích sự kiện lịch sử. Là cơ sở khoa học tiếp cận đúng đắn khi giải quyết những vấn đề cơ bản của các ngành khoa học hội rất đa dạng. Bất kỳ một hiện tượng hội nào từ kinh tế đến tinh thần đều có thể được hiểu đúng khi gắn với một hình thái kinh tế hội nhất định. 10 . CHƯƠNG II. VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA. Lý luận về sự phát triển lịch sử tự nhiên của hình thái kinh tế xã hội không. này của Mác là học thuyết khoa học mà chúng ta đã và đang vận dụng nó vào công cuộc đổi mới của nước ta hiện nay. Chúng ta có quyền tin tưởng vào chủ nghĩa
- Xem thêm -

Xem thêm: VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO NƯỚC TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VN , VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO NƯỚC TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn