Đề thi thử Lý trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 6

5 573 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2018, 01:25

có vị trí cân nằm đoạn AB, phía so với I cách I khoảng 0,25 cm cm Tại thời điểm t vận tốc dao động phần tử M 24 cm/s vận tốc dao động phần tử N có giá trị A cm/s B - cm/s C - 24 cm/s D 24 cm/s Câu 33: Một cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L ghép nối tiếp với tụ điện có điện dung C vào nguồn điện có hiệu điện uAB = U cos2πft (V) Ta đo hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện hai đầu mạch AB nhau:Ucd = UC = UAB Lúc này, góc lệch pha hiệu điện tức thời ucd uC có giá trị 2    A B C D 3 Câu 34: Cho mạch điện hình vẽ Khi dòng điện qua điện trở R5 khơng thì: A R1+R4 = R3+R2 B R1/ R2 = R3/ R4 C R4/ R3 = R1/ R2 D R1+R2=R3+R4 Câu 35: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q1 q2 với: 4q12+q22=1,3.10−17q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn A 10 mA B mA C mA D mA Câu 36: Hai chất điểm dao động điều hòa tần số góc ω = 4π rad/s hai đường thẳng (d1) (d2) song song với song song với trục xx’ Đường nối hai vị trí cân hai chất điểm vng góc với xx’ O Gọi M N hình chiếu hai chất điểm trục xx’ khoảng cách lớn chúng 10 cm Tại thời điểm t, khoảng cách MN 15 cm, khoảng thời gian ngắn để khoảng cách MN lại 15 cm A 0,25 B 1/6 C 1/12 D 1/3   Câu 37: Một lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình: x  4cos  t +   (cm) Sau thời 6 gian ∆t = 5,25T (T chu kì dao động) tính từ lúc t = 0, vật quãng đường A 96,836 cm B 85,464 cm C 81,462 cm D 80,732 m Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều 100 V 50 Hz Đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có dung kháng ZC Biết công suất  tiêu thụ mạch 100 W không thay đổi mắc vào hai đầu L ampe kế có điện trở không đáng kể Giá trị R ZC A 40 Ω 30 Ω B 50 Ω 50 Ω C 30 Ω 30 Ω D 20 Ω 50 Ω Câu 39: Trong thí nghiệm Yâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 2m Nguồn sáng phát vơ số ánh sáng đơn sắc có bước sóng biến thiên liên tục từ 380 nm đến 750 nm Trên màn, khoảng cách gần từ vân sáng trung tâm đến vị trí mà có hai xạ cho vân sáng A 3,04 mm B 9,12 mm C 4,56 mm D 6,08 mm Câu 40: Hạt prôtôn chuyển động đến va chạm vào hạt nhân Li đứng yên Sau va chạm xuất hai hạt nhân 42 He Biết phản ứng tỏa lượng hai hạt tạo thành có động Coi khối lượng hạt nhân tỉ lệ với số khối chúng Góc hướng chuyển động hạt tạo thành A 600 B 1200 C 1700 D 300 -Hết - Đăng tải https://blogvatly.com SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THUẬN NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: Vật Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi: 420 Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án A 11 D 21 A 31 C D 12 C 22 A 32 B C 13 A 23 D 33 B A 14 C 24 A 34 B C 15 A 25 C 35 B D 16 D 26 D 36 C D 17 A 27 D 37 B C 18 A 28 C 38 B D 19 D 29 B 39 C 10 A 20 B 30 C 40 C Đăng tải https://blogvatly.com ...SỞ GD&ĐT NAM ĐỊNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT NGUYỄN ĐỨC THU N NĂM HỌC 201 7-2 018 MÔN: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút Mã đề thi: 420 Câu Đáp án Câu Đáp án... 33 B A 14 C 24 A 34 B C 15 A 25 C 35 B D 16 D 26 D 36 C D 17 A 27 D 37 B C 18 A 28 C 38 B D 19 D 29 B 39 C 10 A 20 B 30 C 40 C Đăng tải https://blogvatly.com
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Lý trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 6, Đề thi thử Lý trường THPT Nguyễn Đức Thuận – Nam Định lần 6

Từ khóa liên quan