Giai chi tiet chuyen de hydrocacbon LTDH 2018

28 87 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2018, 20:32

CHUN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON PHẦN 1: HIĐROCACBON NO GIAÙO KHOA CÂU (ĐH A 2013): Tên thay (theo IUPAC) (CH3)3C-CH2-CH(CH3)2 là: A 2,2,4-trimetylpentan B 2,2,4,4-tetrametylbutan C 2,4,4,4-tetrametylbutan D 2,4,4-trimetylpentan CÂU (CĐ 2008): Công thức đơn giản hiđrocacbon CnH2n+1 Hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng của: A ankan B ankin C ankađien D anken CÂU (CĐ 2010): Số liên kết  (xích ma) có phân tử: etilen; axetilen; buta-1,3-đien A 3; 5; B 5; 3; C 4; 2; D 4; 3; PHAÛN ÖÙNG THEÁ HALOGEN CÂU (ĐH A 2013): Khi chiếu sáng, hiđrocacbon sau tham gia phản ứng với clo theo tỉ lệ mol : 1, thu ba dẫn xuất monoclo đồng phân cấu tạo nhau? A isopentan B pentan C neopentan D butan CÂU (CĐ 2008): Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X thu 0,11 mol CO2 0,132 mol H2O Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu sản phẩm hữu Tên gọi X A 2-Metylbutan B Etan C 2,2-Đimetylpropan D 2-Metylpropan HƯỚNG DẪN GIẢI Tóm tắt: Hiñrocacbon X O2 + Cl2 1:1  0,11 mol CO2 + 0,132 mol H2O sp nhaát n H2 O > n CO2 → X ankan CnH2n+2 → nCO2 + (n+1) H2O  Tỷ lệ: n+1 0,132   n = → C5H12 n 0,11  Khi C5H12 tác dụng khí clo (tỉ lệ 1:1) cho sản phẩm hữu nên X đối xứng CTCT là: CH3 H3C C CH3 CH3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -1Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON  ĐÁP ÁN C Chú ý: C = n CO2 nX = 0,11    C5 H12 0,132-0,11 CÂU (ĐH B 2007): Khi brom hóa ankan thu dẫn xuất monobrom có tỉ khối hiđro 75,5 Tên ankan (cho H = 1, C = 12, Br = 80) A 3,3-đimetylhecxan B 2,2-đimetylpropan C isopentan D 2,2,3-trimetylpentan HƯỚNG DẪN GIẢI CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr Ta có: 14n + 81 = 2x75,5 = → n = → C5H12 Do tác dụng lần với brom cho sản phẩm monobrom nên ankan có tính đối xứng: CH3 H3C C CH3 CH3  ĐÁP ÁN B CÂU (CĐ 2007): Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chiếu sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A 2-metylpropan B 2,3-đimetylbutan C butan D 3-metylpentan HƯỚNG DẪN GIẢI Công thức chung ankan CnH2n+2 (n  1) 12n %C = *100  83, 72  n = (C6 H14 ) 12n + Khi C6H14 tác dụng với clo tỉ lệ 1:1 tạo sản phẩm monoclo đồng phân → Ankan có cấu tạo đối xứng:  ĐÁP ÁN B   HƯỚNG DẪN GIẢI Khi đốt thể tích X thu thể tích CO2 → X có 6C X mạch hở có tồn liên kết  nên X ankan C6H14 X có nguyên tử cacbon bậc nên X có CTCT là: CH3 CH CH CH3 CH3 CH3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -2Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON Cho X tác dụng với Cl2( tỉ lệ 1:1) tạo dẫn xuất monoclo  ĐÁP ÁN C PHẢN ỨNG CHÁY CÂU (CĐ 2010): Đốt cháy hồn tồn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X Y (MY > MX), thu 11,2 lít CO2 (đktc) 10,8 gam H2O Cơng thức X A C2H6 B C2H4 C CH4 D C2H2 n hh  HƯỚNG DẪN GIẢI = 0,3 (mol); n CO2 = 0,5 (mol); n H2O = 0,6 (mol) Số nguyên tử cacbon trung bình: C = 0,5  1,67  Có hiđrocacbon có 1C CH4 0,3  Do MY > MX → X CH4  ĐÁP ÁN C CÂU 10 (CĐ 2012): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon dãy đồng đẳng, thu 2,24 lít khí CO2 (đktc) 3,24 gam H2O Hai hiđrocacbon X A C2H2 C3H4 B C2H4 C3H6 C CH4 C2H6 D C2H6 C3H8  n H2O > nCO2  C= HƯỚNG DẪN GIẢI  X ankan nCO2 n H2O - nCO2  1,25 CH4 C2H6  ĐÁP ÁN C CÂU 11 (ĐH B 2012): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon (tỉ lệ số mol : 1) có cơng thức đơn giản khác nhau, thu 2,2 gam CO2 0,9 gam H2O Các chất X A ankan ankin B hai ankađien C hai anken D anken ankin HƯỚNG DẪN GIẢI  n CO2  n H2O  loại B D  Các anken có cơng thức đơn giản (CH2)n  loại C  ĐÁP ÁN A CÂU 12 (CĐ 2007): Đốt cháy hồn tồn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chiếm 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ cần dùng để đốt cháy hồn tồn lượng khí thiên nhiên (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A 70,0 lít B 78,4 lít C 84,0 lít D 56,0 lít HƯỚNG DẪN GIẢI CH4 C2H6 C3H8 +O2 7,84 lit CO2 + 9,9g H2O V không khí ? ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -3Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON Dùng phương pháp bảo toàn nguyên tố Oxi: nO(O2) = nO(CO2) + nO(H2O) 7,84 9,9 *2  22,4 18 n O2 =  0,625(mol ) nH O Hoặc: n O2 = n CO2 +  0,625 (mol) 0,625*22,4*100  VKK =  70(lit ) 20  ĐÁP ÁN A CÂU 13 (ĐH A 2010): Đốt cháy hoàn toàn lượng hiđrocacbon X Hấp thụ toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 (dư) tạo 29,55 gam kết tủa, dung dịch sau phản ứng có khối lượng giảm 19,35 gam so với dung dịch Ba(OH)2 ban đầu Công thức phân tử X A C3H4 B C2H6 C C3H6 D C3H8  HƯỚNG DẪN GIẢI 29,55 = 0,15 mol n CO2  n BaCO3 = 197 Khối lượng dung dịch giảm: m BaCO3  (m CO2  m H2O )  19,35 m CO2  m H2O = 29,55 – 19,35 = 10,2 (g) 10,2  0,15.44 = 0,2 mol 18 nCO2 0,15  → X ankan Số C = = → X C3H8 n H2O  n CO2 0,2  0,15  n H2 O =  n CO2  n H2 O  ĐÁP ÁN D ĐỀ HIRĐO HÓA – CRACKINH CÂU 14 (ĐH A 2008): Khi crackinh hồ tồn thể tích ankan X thu thể tích hỗn hợp Y ( thể tích đo điều kiện nhiệt độ áp suất); tỉ khối Y so với H2 12 Công thức phân tử X là: A C6H14 B C3H8 C C4H10 D C5H12  HƯỚNG DẪN GIẢI HƯỚNG DẪN GIẢI Vì điều kiện nên tỉ lệ thể tích coi tỉ lệ số mol Crackinh mol A mol hỗn hợp khí Y M Y = 12.2 = 24  mY = 24.3 = 72 g  Theo định luật bảo toàn khối lượng : mX = mY = 72 g  MX = 72 = 14n + 2 n = => X C5H12 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -4Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON  ĐÁP ÁN D (HS XEM THÊM CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG CRACKINH VÀ ĐỀ HIĐRO HÓA) CÂU 15 (CĐ 2012): Nung lượng butan bình kín (có xúc tác thích hợp) thu hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với khí hiđro 21,75 Phần trăm thể tích butan X là: A 33,33% B 50,00% C 66,67% D 25,00% HƯỚNG DẪN GIẢI  Xét mol butan: MC4 H10 MY  58 n  Y  n Y = 1,333(3) (mol) 21, 75.2  Số mol butan phản ứng : 1,333 – = 0,333 (mol)  Số mol butan Y: – 0,333 = 0,667 (mol) 0,667 100%  50%  Phần trăm thể tích butan X: 1,333  ĐÁP ÁN B CÂU 16 (ĐH B 2011): Cho butan qua xúc tác ( nhiệt độ cao) thu hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6, H2 Tỉ khối X so với butan 0,4 Nếu cho 0,6 mol X vào dung dịch brom (dư) số mol brom tối đa phản ứng là: A 0,48 mol B 0,36 mol C 0,60 mol D 0,24 mol HƯỚNG DẪN GIẢI Ta có: M C4H10 (bđ ) MX  nX n C4H 10( bñ )  58  2,5 23,2 Xét 0,6 mol X  n C4 H 10 (bñ ) = 0,24  n H2 = 0,6 – 0,24 = 0,36 (mol) Mặt khác: n Br2 = n H2 = 0,36 (mol) (HS xem thêm chuyên đề “ Phương pháp tính nhanh hiệu suất cracking” Thầy www.hoahoc.edu.vn)  ĐÁP ÁN B ĐÁP ÁN 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 20 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -5Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! Trong trình học, em có thắc mắc nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm, em mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy Thầy giúp em hiểu rõ vấn đề mà em chưa nắm vững, giúp em thêm yêu thích mơn Hóa học Rất mong quan tâm đóng góp ý kiến tất q Thầy (Cơ), học sinh quan tâm đến Hóa học ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongtdm@hoahoc.edu.vn HOẶC vanlongtdm@gmail.com Website : www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THẦY VẠN LONG VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÃ ĐĂNG TRÊN TẠP CHÍ HĨA HỌC & ỨNG DỤNG CỦA HỘI HÓA HỌC VIỆT NAM Vận dụng định luật bảo tồn điện tích để giải nhanh số tốn hóa học dạng trắc nghiệm (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 12(84)/2008) Phương pháp xác định nhanh sản phẩm phản ứng hợp chất photpho (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 6(90)/2009) Phương pháp giải nhanh toán hỗn hợp kim loại Al/Zn Na/Ba tác dụng với nước (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 12(96)/2009) Phương pháp tính nhanh hiệu suất phản ứng crackinh (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 18(102)/2009) Phương pháp tìm nhanh CTPT FexOy (Tạp chí Hóa học Ứng dụng số 1(109)/2010) Nhiều viết CHUYÊN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI GIẢI CHI TIẾT tất đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học năm ( 2007-2013), Được đăng tải WEBSITE: www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.daihocthudaumot.edu.vn ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -6Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON PHẦN 2: HIĐROCACBON KHÔNG NO GIÁO KHOA CÂU (ĐH B 2011): Trong gấc chín giàu hàm lượng: A.ete vitamin A B este vitamin A C β-caroten D vitamin A CÂU (ĐH B 2013): Hiđrocacbon sau phản ứng với dung dịch brom thu 1,2đibrombutan? A But-1-en B Butan C Buta-1,3-đien D But-1-in CÂU (ĐH A 2009): Hiđrocacbon X không làm màu dung dịch brom nhiệt độ thường Tên gọi X là: A etilen B xiclopropan C xiclohexan D stiren CÂU (CĐ 2013): Chất phản ứng với HCl thu sản phẩm 2-clobutan? A But-1-en B Buta-1,3-đien C But-2-in D But-1-in CÂU (ĐH A 2008): Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2( hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm thu là: A 2-metylbuten-3( hay 2-metylbut-3-en) B 3-metylbuten-2 (hay 3-metylbut-2-en) C 3-metylbuten-1( hay 3-metylbut-1-en) D 2-metylbuten-2 (hay 2-metylbut-2-en) CÂU (ĐH A 2011): Cho buta-1,3 - đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1 Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu tạo đồng phân hình hình học) thu : A B C D CÂU (ĐH B 2010): Chất sau có đồng phân hình học? A But-2-in B But-2-en C 1,2-đicloetan D 2-clopropen CÂU (CĐ 2011): Chất sau có đồng phân hình học? A CH2=CH-CH=CH2 B CH3-CH=CH-CH=CH2 C CH3-CH=C(CH3)2 D CH2=CH-CH2-CH3 CÂU (ĐH A 2008): Cho chất sau: CH2=CH-CH2-CH2- CH=CH2, CH2=CH-CH=CH-CH2-CH3, CH3-C(CH3) =CH-CH3, CH2=CH-CH2-CH=CH2, số chất có đồng phân hình học là: A B C D CÂU 10 (CĐ 2009): Cho chất: CH2=CH–CH=CH2; CH3–CH2–CH=C(CH3)2; CH3–CH=CH–CH=CH2; CH3 – CH =CH2; CH3–CH=CH–COOH Số chất có đồng phân hình học A B C D CÂU 11 (ĐH B 2008): Cho dãy chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen) Số chất dãy phản ứng với nước brom là: A B C D CÂU 12 (ĐH B 2008): Ba hiđrocacbon X, Y, Z đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử Z lần khối lượng phân tử X Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng A ankan B ankađien C anken D ankin HƯỚNG DẪN GIẢI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -7Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON X: CxHy Y: CxHyCH2 Z: CxHyC2H4 MZ = 2MX → X C2H4 → X,Y,Z thuộc dãy đồng đẳng anken  ĐÁP ÁN C CÂU 13 (CĐ 2011): Cho chất: axetilen, vinylaxetilen, cumen, stiren, xiclohecxan, xiclopropan xiclopentan Trong chất trên, số chất phản ứng đuợc với dung dịch brom là: A B C D CÂU 14 (ĐH A 2012): Cho dãy chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen Số chất dãy làm màu dung dịch brom là: A B C D CÂU 15 (ĐH B 2013): Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic stiren Số chất dãy phản ứng với nước brom A B C D CÂU 16 (ĐH A 2007): Dãy gồm chất tác dụng với AgNO3(hoặc Ag2O) dung dịch NH3, là: A anđehit axetic, butin-1, etilen B anđehit axetic, axetilen, butin-2 C axit fomic, vinylaxetilen, propin D anđehit fomic, axetilen, etilen CÂU 17(CĐ 2013): Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 A B C D CÂU 18 (ĐH B 2011): Số đồng phân cấu tạo C5H10 phản ứng với dung dịch brom là: A B C D CÂU 19 (ĐH B 2012): Cho dãy chuyển hóa sau: +H2 O +H2 O +H2 Z  X  CaC2   Y  Pd/PbCO3 H+ Tên gọi X Z A axetilen ancol etylic B axetilen etylen glicol C etan etanal D etilen ancol etylic CÂU 20 (CĐ 2013): Trùng hợp m etilen thu polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng 80% Giá trị m A 1,80 B 2,00 C 0,80 D 1,25 PHẢN ỨNG OXI HÓA KHÔNG HOÀN TOÀN CÂU 21 (ĐH B 2010): Ở điều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo anđehit axetic; chất X phản ứng với chất Z tạo ancol etylic Các chất X, Y, Z là: A C2H4, O2, H2O B C2H2, H2O, H2 C C2H4, H2O, CO D C2H2, O2, H2O HƯỚNG DẪN GIẢI o xt, t C 2C2H4 + O2   2CH3CHO o xt, t C C2H4 + H2O   CH3CH2OH  ĐÁP ÁN A CÂU 22 (ĐH B 2007): Oxi hố 4,48 lít C2H4 (ở đktc) O2 (xúc tác PdCl2, CuCl2), thu ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -8Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON chất X đơn chức Toàn lượng chất X cho tác dụng với HCN (dư) 7,1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiđrin) Hiệu suất trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là: A 70% B 50% C 60% D 80% HƯỚNG DẪN GIẢI Theo lí thuyết: 4,48  0,2 (mol) 22,4  0,2 * 71  14,2 (g) n C2 H4 = nCH3CH(CN)OH =  m CH3CH(CN)OH H= 7,1 *100  50% 14,2  ĐÁP ÁN B CÂU 23 (CĐ 2009): Để khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành chất rắn màu nâu đen cần V lít khí C2H4 (ở đktc) Giá trị tối thiểu V là: A 1,344 B 4,480 C 2,240 D 2,688 HƯỚNG DẪN GIẢI n KMnO4 = 0,2.0,2 = 0,04 (mol) 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O   3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH 0,06 0,04 VC2 H4 = 0,06.22,4 = 1,344 (lít)  ĐÁP ÁN A PHẢN ỨNG CHÁY CÂU 24: Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X lượng oxi vừa đủ Sản phẩm cháy sau dẫn qua CaCl2 khan thể tích khí giảm nửa CTPT X là: A C2H6 B C4H6 C C2H4 D C3H8 HƯỚNG DẪN GIẢI  ĐÁP ÁN C CÂU 25 (ĐH B 2008): Đốt cháy hoàn toàn lít hỗn hợp khí gồm C2H2 hiđrocacbon X sinh lít khí CO2 lít H2O (các thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ, áp suất) Công thức phân tử X là: A C2H6 B C2H4 C CH4 D C3H8  HƯỚNG DẪN GIẢI Số nguyên tử Cacbon trung bình hỗn hợp =  → X có 2C ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -9Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON  Khi đốt hỗn hợp gồm C2H2 X thu V(CO2) = V(H2O) → X ankan → C2H6  ĐÁP ÁN A CÂU 26 (ĐH B 2010): Hỗn hợp khí X gồm ankan anken Tỉ khối X so với H2 11,25 Đốt cháy hồn tồn 4,48 lít X, thu 6,72 lít CO2 (các thể tích khí đo đktc) Công thức ankan anken A CH4 C2H4 B C2H6 C2H4 C CH4 C3H6 D CH4 C4H8 HƯỚNG DẪN GIẢI  M X = 11,25.2 = 22,5 → X phải có CH4 Loại B  Gọi x, y số mol CH4 CnH2n nX = x + y = 0,2 (1) n CO2 = x + ny = 0,3 (2) mX = 16x + 14ny = 22,5.0,2 (3)  Giải hệ pt (1), (2), (3) n = → anken C3H6  ĐÁP ÁN C CÂU 27 (ĐH A 2007): Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X oxi có tỉ lệ số mol tương ứng 1:10 Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp thu hỗn hợp khí Y Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu hỗn hợp khí Z có tỉ khối hiđro 19 Công thức phân tử X là: A C3H8 B C3H6 C C4H8 D C3H4 HƯỚNG DẪN GIẢI Đốt hỗn hợp gồm hiđrocacbon X gồm CxHy (1 mol) O2 (10 mol ) y y  CxHy +  x   O2  xCO2 + H2O 4  y  mol   x   mol  x mol 4     y mol  Hỗn hợp khí Z gồm x mol CO2 10   x   y   mol O2 dư   M Z  19   38 ( n CO2 ) 4 38 ( n O2 ) Vậy: 32 x  10  x   n co2 n o2  1 y  8x = 40  y. x = 4, y =  C4H8  ĐÁP ÁN C Chú ý:  Từ phương án trả lời A,B,D có 3C nên đặt X C3Hy  Nếu giải y = 4; 6; ta chọn đáp án tương ứng A,B,D  Nếu y có giá trị khác → Đáp án C ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -10Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CÂU 34 (CĐ 2013): Hỗn hợp khí X gồm C2H6, C3H6 C4H6 Tỉ khối X so với H2 24 Đốt cháy hoàn toàn 0,96 gam X oxi dư cho toàn sản phẩm cháy vào lít dung dịch Ba(OH)2 0,05M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam kết tủa Giá trị m A 9,85 B 5,91 C 13,79 D 7,88 HƯỚNG DẪN GIẢI HƯỚNG DẪN GIẢI C H CO2   O2 dö 0,05 (mol) Ba(OH)2 0,96 (g) hh X C3 H   sp H O   m BaCO3 ? C H O  dö  d X  24 H2  Đặt cơng thức trung bình X: Cn H M X  24.2  48  12n +  n = 3,5 nX   Lập tỷ lệ:  n OH nCO2 0,96  0,02 (mol)  n CO2 = 0,02.3,5 = 0,07 (mol) 48  0, 05.2  1,43   tạo muối 0, 07 Ta có: n CO 2- = n OH- - nCO2 = 0,1 - 0,07 = 0,03 (mol) Ba2+ + CO32-   BaCO3 0,05 0,03  0,03  m BaCO3 = 0,03.197 = 5,91 (g)  ĐÁP ÁN B CÂU 27 (ĐH B 2008): Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 18,60 gam B 18,96 gam C 20,40 gam D 16,80 gam HƯỚNG DẪN GIẢI + O2 0,1 mol hh X(C3H8, C3H6, C3H4) d X/H2 = 21,2 m CO2 + m H2O = ? Nhận thấy: chất hữu có số C nên đặt công thức chung hiđrocacbon C3Hy M X = 21,2 = 42,4 = 12.3 + y  y = 6,4  C3Hy  3CO2 + 0,1 0,3  mCO2 + mH2O = 0,3.44 + 0,1.0,5.6,4.18 =18,96 g  ĐÁP ÁN B HO 2 0,1.0,5y ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -14Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON PHẢN ỨNG CỘNG H2 CÂU 35 (ĐH B 2013): Trong chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen butan, số chất có khả tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) A B C D CÂU 36 (ĐH B 2010): Có chất hữu mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan-2-ol phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t0)? A B C D CÂU 37 (ĐH A 2012): Hiđro hóa hồn tồn hiđrocacbon mạch hở X thu isopentan Số cơng thức cấu tạo có X A B C D CÂU 38 (CĐ 2009): Cho chất : xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2en Dãy gồm chất sau phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), cho sản phẩm : A 2-metylpropen, cis-but-2-en xiclobutan B but-1-en, 2-metylpropen cis-but-2-en C xiclobutan, cis-but-2-en but-1-en D xiclobutan , 2-metylbut-2-en but-1-en CÂU 39(CĐ 2013): Cho chất: but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen, anlen Có chất số chất phản ứng hồn tồn với khí H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo butan? A B C D CÂU 40 (ĐH A 2012): Hỗn hợp X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với H2 7,5 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 12,5 Hiệu suất phản ứng hiđro hoá A 70% B 80% C 60% D 50% HƯỚNG DẪN GIẢI  Hiệu suất tính theo H2 C2H4 Chọn n H2 = n C2 H4 = mol  nX = mol Bảo toàn khối lượng: mX = mY  15.2 = nY.12,5.2  nY = 1,2  n H2 pö = nX – nY = – 1,2 = 0,8 mol  H= 0,8 100  80%  ĐÁP ÁN B CÂU 41 (CĐ 2009) : Hỗn hợp khí X gồm H2 C2H4 có tỉ khối so với He 3,75 Dẫn X qua Ni nung nóng, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He Hiệu suất phản ứng hiđro hoá A 25% B 20% C 50% D 40% HƯỚNG DẪN GIẢI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -15Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON C2 H Ni, t oC hh X   hh Y (d Y  5) He H2  Áp dụng quy tắc đường chéo cho hh X:   Xét mol hỗn hợp X  n C2 H4 = n H2 = 0,5 (mol)  M X n Y 15    0, 75 → nY = 0,75 (mol) M Y n X 20  n H2 (pö) = n Y - n X = 0,25 (mol) H= n C2 H4 n H2  1 0,25 *100  50% 0,5  ĐÁP ÁN C CÂU 42 (ĐH B 2012): Hỗn hợp X gồm 0,15 mol vinylaxetilen 0,6 mol H2 Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) thời gian, thu hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 10 Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch Brom dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng A gam B 24 gam C gam D 16 gam HƯỚNG DẪN GIẢI 0,15 (mol) C4 H Ni,t oC + Br2 ? hh X   hh Y(d Y/H2 =10)   0,6 (mol) H Theo định luật bảo toàn khối lượng: mX = mY = 0,15.52 + 0,6.2 = (g) Số mol hỗn hợp Y: nY =  0, 45(mol)  n H2 (pö) = n X - n Y = 0,75 - 0,45 = 0,3 (mol) 2.10 Mặt khác: n H2 (pö) + n Br2 (pö) = 0,15.3  n Br2 (pö)  0, 45  0,3  0,15 (mol)  m Br2 (pö) = 0,15.160 = 24 (g)  ĐÁP ÁN B CÂU 43 (CĐ 2009): Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 0,1 mol vinylaxetilen Nung X thời gian với xúc tác Ni thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với khơng khí Nếu cho toàn Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) có m gam brom tham gia phản ứng Giá trị m A 32,0 B 8,0 C 3,2 D 16,0  HƯỚNG DẪN GIẢI mX = 0,3.2+0,1.52 = 5,8(g) 5,8  0,2 (mol) Theo bảo toàn khối lượng: mX = mY → nY = 29 n H2 pö  nX – nY = 0,4 -0,2 = 0,2 (mol)  Tỉ lệ mol vinylaxetilen : H2 = : nên sản phẩm tạo thành but-1-en nên phản ứng với Br2 C4H4 + 2H2   C4H8 C4H8 + Br2   C4H8Br2 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -16Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  m Br2  160.0,1=16(g)  ĐÁP ÁN D CÂU 44 (ĐH A 2013): Trong bình kín chứa 0,35 mol C2H2; 0,65 mol H2 bột Ni Nung nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 Sục X vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 đến phản ứng hồn tồn, thu hỗn hợp khí Y 24 gam kết tủa Hỗn hợp khí Y phản ứng vừa đủ với mol Br2 dung dịch ? A 0,10 mol B 0,20 mol C 0,25 mol D 0,15 mol HƯỚNG DẪN GIẢI  C2 H 24(g)C2 Ag2  0,35 (mol) C2 H Ni, to C  AgNO3 /NH3 dư  hh khí X C2 H    0,65 (mol) H  hh khí Y + a (mol) Br2 H  (M X = 16) M bđ  Ta có: 0,35.26  0,65.2  10, 0,65  0,35 M bñ n X 10, n X     n X  0,65 16 M X n bñ  n H2 (pư )  n bđ - n X = - 0,65  0,35 (mol)  Bảo toàn số mol liên kết : 0,35.2 = 0,35 + 0,1.2 + a  a = 0,15  ĐÁP ÁN D CÂU 45 (ĐH A 2008): Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau thời gian thu hỗn hợp khí Y Dẫn tồn hỗn hợp Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) có tỉ khối so với O2 0,5 Khối lượng bình dung dịch brom tăng A 1,20 gam B 1,04 gam C 1,64 gam D 1,32 gam HƯỚNG DẪN GIẢI 0,06 mol C2H2 0,04 mol H2   + Ni to C hh Y + Br2 dö 0,448 lit hh Z d Z/O2 = 0,5 Khối lượng bình brom tăng khối lượng hiđrocacbon không no bị hấp thụ Theo ĐL BTKL: mhỗn hợp đầu = mY = mhiđrocacbon không no + mZ  mhiđrocacbon không no = mhỗn hợp đầu – mZ  mhiđrocacbon không no = 0,06.26 + 0,04.2 – 0,5.32 0, 448 = 1,32 (g) 22,  ĐÁP ÁN D CÂU 46 (ĐH A 2010): Đun nóng hỗn hợp khí X gồm 0,02 mol C2H2 0,03 mol H2 bình kín (xúc tác Ni), thu hỗn hợp khí Y Cho Y lội từ từ vào bình nước brom (dư), sau kết thúc ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -17Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON phản ứng, khối lượng bình tăng m gam có 280 ml hỗn hợp khí Z (đktc) thoát Tỉ khối Z so với H2 10,08 Giá trị m A 0,328 B 0,205 C 0,585 D 0,620 HƯỚNG DẪN GIẢI o +Br2 Ni,t C hh X(C2 H ; H )   Y  Z  Theo ĐL BTKL: mX = mY = mtăng + mZ = 0,02*26 + 0,03*2 = 0,58 (g) mà : mZ = 280 10,08.2  0,252 ( g) 1000.22,4  m tăng = mX – mZ = 0,58 – 0,252 = 0,328(g)  ĐÁP ÁN A CÂU 47 (CĐ 2007): Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X gồm axetilen hiđro qua ống sứ đựng bột niken nung nóng, thu khí Y Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) dung dịch NH3 thu 12 gam kết tủa Khí khỏi dung dịch phản ứng vừa đủ với 16 gam brom lại khí Z Đốt cháy hồn tồn khí Z thu 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) 4,5 gam nước Giá trị V bằng: A 11,2 B 13,44 C 5,60 D 8,96 HƯỚNG DẪN GIẢI Tóm tắt: V lit hh C 2H H2 Ni toC Y AgNO3/NH3 dư 12g + khí +16g Br2 khí Z +O2 2,24 lit CO2  Hỗn hợp khí Y gồm: C2H2 dư, H2 dư, C2H4, C2H6 (phản ứng khơng hồn tồn ) C2H2 + Ag2O → C2Ag2↓ + H2O (1) 12 n C2 H2 dö = n    0,05(mol ) 240 C2H4 + Br2 → C2H4Br2 16 n C2 H4 = n Br2 = = 0,1(mol) 160  Khi đốt cháy Z (H2 dư C2H6) có C2H6 sinh CO2: C2H6 → 2CO2 + 3H2O 0,05 ← 0,1 → 0,15 (mol) 2H2 + O2 → 2H2O (2) 4,5 0,25 – 0,15 ( n H2O =  0,25 ) 0,1 ← 18  Mà C2H4 C2H6 sinh theo phản ứng sau: C2H2 + H2 → C2H4 (3) 0,1 0,1 0,1 C2H2 + 2H2 → C2H6 (4) 0,05 0,1 0,05  Số mol H2 tham gia pư (2),(3),(4): 0,1 + 0,1 + 0,1 = 0,3 (mol) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -18Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON  Số mol C2H2 tham gia pư (1), (3), (4): 0,05 + 0,1 + 0,05 = 0,2 (mol) Vhh = 22,4(0,3 + 0,2) = 11,2 (lit)  ĐÁP ÁN A CÂU 48 (CĐ 2010): Cho 3,12 gam ankin X phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, t0), thu hỗn hợp Y có hai hiđrocacbon Cơng thức phân tử X là: A C2H2 B C5H8 C C4H6 D C3H4  HƯỚNG DẪN GIẢI Do xúc tác Pd/PbCO3, t nên ankin phản ứng tạo anken: Pd/PbCO3 Cn H 2n-2 + H2   Cn H 2n toC  Do hỗn hợp có hiđrocacbon hay ankin dư  số mol ankin > 0,1 (mol): 3,12 Mankin < = 31,2  X C2H2 0,1  ĐÁP ÁN A CÂU 49 (ĐH A 2011): Hỗn hợp X gồm C2H2 H2 có số mol Lấy lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng, thu hỗn hợp Y gồm C2H4, C2H6, C2H2 H2 Sục Y vào dung dịch brom (dư) khối lượng bình brom tăng 10,8 gam 4,48 lít hỗn hợp khí (đktc) có tỉ khối so với H2 Thể tích O2 (đktc) cần để đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y : A 22,4 lít B 44,8 lít C 26,88 lít D 33,6 lít HƯỚNG DẪN GIẢI C H C H C H : a(mol) xt,to C   bình brom taêng 10,8 (g) Br2 hh X  2   hh Y    4,48 (lit) hh (M hh = 16) H : a(mol) C H H hh Y + VO2 ?  Do n C2 H2  n H2  a (mol)  Xem hỗn hợp X có C2H4 (a mol)  Bảo toàn khối lượng: mX = mY = m bình brom tăng + m khí = 10,8 + 0,2.2.8 = 14 (g) 14  0,5(mol)  nX = a = 28  Đốt cháy hỗn hợp Y giống đốt cháy hỗn hợp X: o t C C2H4 + 3O2   2CO2 + 2H2O 0,5  1,5  VO2 = 1,5.22,  33,6 (lit)  ĐÁP ÁN D CÂU 50 (ĐH B 2009): Hỗn hợp khí X gồm H2 anken có khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X có xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y khơng làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 13 Công thức cấu tạo anken là: A CH3-CH=CH-CH3 B CH2=CH-CH2-CH3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -19Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON C CH2=C(CH3)2 D CH2=CH2 HƯỚNG DẪN GIẢI  Do anken cộng HBr tạo sản phẩm  Loại B C tạo sản phẩm  Giả sử hhX có 1mol, số mol CnH2n+2 x mol → H2 (1-x) mol Sau phản ứng khối lượng hỗn hợp không đổi: 14nx + 2(1-x) CnH2n + H2  CnH2n+2 Trước x 1-x tổng: (mol) Phản ứng x x x Sau 1-2x x tổng : 1-x (mol) ìï 14nx+ 2(1-x) = 9,1*2 ïì x = 0,3 ïí Û ïí ïï (14n+ 2)x+ 2(1-x) = 13*2(1-x) ï n= ỵï ïỵ  X có cấu tạo đối xứng (cộng HBr tạo sản phẩm) Vậy CTCT CH3CH=CHCH3 (but-2-en)  ĐÁP ÁN A CÂU 51 (ĐH A 2013): Hỗn hợp X gồm H2, C2H4 C3H6 có tỉ khối so với H2 9,25 Cho 22,4 lít X (đktc) vào bình kín có sẵn bột Ni Đun nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 10 Tổng số mol H2 phản ứng A 0,070 mol B 0,015 mol C 0,075 mol D 0,050 mol HƯỚNG DẪN GIẢI H  Ni,t o C 22, (lit) hh X C2 H   hh Y (d Y  10) H2 C H  (d X  9,25) H2 MX nY 9,25.2.1   nY   0,925 MY n X 10.2 Số mol khí giảm số mol H2 phản ứng: n H2  n X  n Y   0,925  0, 075 (mol)  ĐÁP ÁN C CÂU 52 (CĐ 2013): Cho 27,2 gam ankin X tác dụng với 15,68 lít khí H2 (đktc) có xúc tác thích hợp, thu hỗn hợp Y (không chứa H2) Biết Y phản ứng tối đa với dung dịch chứa 16 gam Br2 Công thức phân tử X A C4H6 B C3H4 C C2H2 D C5H8 HƯỚNG DẪN GIẢI Cn H 2n-2 27,2 (g) X : Cn H 2n 2 xt , t oC   0,1 (mol) Br2  hh Y Cn H 2n    0, (mol)H C H  n 2n+2 Bảo toàn số liên kết : 2.nX = n H2  n Br2  0,  0,1  0,8 (mol)  nX = 0,4 (mol) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -20Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON 27,2  68 (C5 H8 ) 0,  ĐÁP ÁN D HOẶC thử đáp án: Lấy 27,2 chia cho KLPT đáp án thấy số mol đẹp  chọn D  MX = PHẢN ỨNG CỘNG H2O, HX, X2 CÂU 53 (ĐH A 2010): Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol Tên X A 3-etylpent-3-en B 2-etylpent-2-en C 3-etylpent-2-en D 3-etylpent-1-en CÂU 54 (ĐH B 2012): Hiđrat hóa 2-metylbut-2-en (điều kiện nhiệt độ, xúc tác thích hợp) thu sản phẩm A 2-metybutan-2-ol B 3-metybutan-2-ol C.3-metylbutan-1-ol D 2-metylbutan-3-ol CÂU 55 (ĐH A 2007): Hiđrat hóa anken tạo thành ancol (rượu) Hai anken A 2-metylpropen but-1-en (hoặc buten-1).B propen but-2-en (hoặc buten-2) C eten but-2-en (hoặc buten-2) D eten but-1-en (hoặc buten-1) CÂU 56 (CĐ 2007): Cho hỗn hợp hai anken đồng đẳng tác dụng với nước (có H2SO4 làm xúc tác) thu hỗn hợp Z gồm hai rượu (ancol) X Y Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam hỗn hợp Z sau hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào lít dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch T nồng độ NaOH 0,05M Công thức cấu tạo thu gọn X Y (thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể) A C2H5OH C3H7OH B C3H7OH C4H9OH C C2H5OH C4H9OH D C4H9OH C5H11OH HƯỚNG DẪN GIẢI Đặt cơng thức trung bình rượu là: C n H 2n +2 O nNaOHpư = 2(0,1 – 0,05) = 0,1 (mol) Do NaOH dư nên: CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 0,05 ← 0,1 (mol) Cn H 2n+2 O   nCO2 + (n+1)H O Cứ Đb: Lập tỷ lệ: (14 n + 18)g 1,06 g n (mol) 0,05 (mol) 14n  18 1, 06   n  2,5 → C2H5OH C3H7OH 0, 05 n  ĐÁP ÁN A CÂU 57 (ĐH B 2010): Hỗn hợp X gồm ancol sản phẩm hợp nước propen Tỉ khối X so với hiđro 23 Cho m gam X qua ống sứ đựng CuO (dư) nung nóng Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp Y gồm chất hữu nước, khối lượng ống sứ giảm 3,2 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -21Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON gam Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, tạo 48,6 gam Ag Phần trăm khối lượng propan-1-ol X là: A 65,2% B 16,3% C 48,9% D 83,7% HƯỚNG DẪN GIẢI  Hai sản phẩm hợp nước propen C2H5CH2OH (propan-1-ol) CH3CHOHCH3(propan-2-ol)  M X = 2.23 = 46  Trong X có CH3OH 3,2  0,2 (mol) 16  Khối lượng chất rắn giảm O CuO  nO = nX =  Gọi a số mol ancol C3H8O 32(0,2 – a) + 60a = 46.0,2  a = 0,1  n CH3OH = 0,1 mol 48,6  0, 45(mol) 108 Do propan-2-ol bị oxi hóa tạo axeton nên khơng tham gia phản ứng tráng gương nên: CH3OH   HCHO   4Ag 0,1  0,1  0,4 mol nAg =  C2H5CH2OH  2Ag  C2H5CHO   0,025 mol ← 0,025 ← (0,45 – 0,4) mol 0,025.60 100  16,3%  % m C2H5CH2OH = 46.0,2  ĐÁP ÁN B CÂU 58 (ĐH A 2012): Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 mơi trường axit, đun nóng Cho tồn chất hữu sau phản ứng vào lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 thu 44,16 gam kết tủa Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen A 60% B 80% C 92% D 70% HƯỚNG DẪN GIẢI  Tóm tắt: CH  CH x (mol) AgNO /NH CAg  CAg x (mol) C2 H H O 44,16 (gam)      Hg , H 2y (mol) 2Ag 0,2 (mol) CH 3CHO y (mol) 2+ 3 + 0,16 x + y = 0,2  x = 0,04 H 100  80% Lập hệ phương trình:   0, 240x + 108.2y = 44,16  y = 0,16  ĐÁP ÁN B  CÂU 59 (ĐH B 2009): Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol : 1, thu chất hữu Y (chứa 74,08% Br khối lượng) Khi X phản ứng với HBr thu hai sản phẩm hữu khác Tên gọi X A but-1-en B but-2-en C propilen D Xiclopropan  HƯỚNG DẪN GIẢI But-2-en xiclopropan cộng HBr tạo sản phẩm  Loại B D ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -22Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CnH2n + Br2   CnH2nBr2 %Br = 2.80 = 0,7408 ® n = (C H )  Loại C 14n+ 2.80  ĐÁP ÁN A CÂU 60 (ĐH A 2007): Cho 4,48 lít hỗn hợp X (ở đktc) gồm hiđrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1,4 lít dung dịch Br2 0,5M Sau phản ứng hồn toàn, số mol Br2 giảm nửa khối lượng bình tăng thêm 6,7 gam Cơng thức phân tử hiđrocacbon là: A C2H2 C4H6 B C2H2 C4H8 C C3H4 C4H8 D C2H2 C3H8 HƯỚNG DẪN GIẢI 4,48 n hhX =  0,2(mol) 22,4 n Br2 (bñ) = 1,4*0,5 = 0,7 (mol) * 0,7 = 0,35 (mol)  Gọi CTPT trung bình hiđrocacbon Cn H 2n+2-2k n Br2 (pö) = Cn H 2n+2-2k + kBr2   Cn H 2n+2-2k Br2k 0,2 (mol)  0,2k Suy ra: 0,2k = 0,35  < k = 1,75 < → Loại A ( hai chất có liên kết  )  Giả sử có C2H2 tác dụng với Br2 nên: 6,7 n Br2 pö = *2  0,35(mol)  Loại D 26  Khối lượng bình tăng khối lượng hỗn hợp X: 6, MX   33,5 → Loại C ( chất có KLPT lớn 33,5) 0,2  ĐÁP ÁN B CÂU 61 (ĐH A 2007): Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo 45,223% Công thức phân tử X là: A C3H6 B C3H4 C C2H4 D C4H8 HƯỚNG DẪN GIẢI CxHy + HCl → CxHy+1Cl Ta có: %Cl = 35,5 *100  45,223  x = 3; y = → C3H6 12x + y +36,5 ĐÁP ÁN A PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -23Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CÂU 62 (ĐH B 2011): Hỗn hợp khí X gồm etilen, metan, propin vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 17 Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol hỗn hợp X hấp thụ tồn sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) khối lượng bình tăng thêm m gam Giá trị m là: A 5,85 B 3,39 C 6,6 D 7,3 HƯỚNG DẪN GIẢI Đặt công thức chung chất CxH4 12x + =17  x = 2,5  C2,5H4 C2,5H4   2,5CO2 + 2H2O 0,05  0,125 0,1 Khối lượng dung dịch Ca(OH)2 tăng tổng khối lượng CO2 H2O m tăng = 0,125.44 + 0,1.18=7,3 (gam)  ĐÁP ÁN D CÂU 63 (ĐH A 2008): Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 21,2 gồm propan, propen propin Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng CO2 H2O thu A 18,60 gam B 18,96 gam C 20,40 gam D 16,80 gam HƯỚNG DẪN GIẢI + O2 0,1 mol hh X(C3H8, C3H6, C3H4) d X/H2 = 21,2 m CO2 + m H2O = ? Nhận thấy: chất hữu có số C nên đặt công thức chung hiđrocacbon C3Hy M X = 21,2 = 42,4 = 12.3 + y  y = 6,4 C3Hy   3CO2 + 0,1 0,3  mCO2 + mH2O = 0,3.44 + 0,1.0,5.6,4.18 =18,96 (g)  ĐÁP ÁN B HO 2 0,1.0,5y CÂU 64 (ĐH A 2009): Hỗn hợp khí X gồm anken M ankin N có số nguyên tử cacbon phân tử Hỗn hợp X có khối lượng 12,4 gam thể tích 6,72 lít (ở đktc) Số mol, cơng thức phân tử M N A 0,1 mol C2H4 0,2 mol C2H2 B 0,1 mol C3H6 0,2 mol C3H4 C 0,2 mol C2H4 0,1 mol C2H2 D 0,2 mol C3H6 0,1 mol C3H4 Phương pháp thử đáp án D:  ĐÁP ÁN D HƯỚNG DẪN GIẢI 12,4 MX =  41,3 → Loại A C 0,3 m = 0,2.42 + 0,1.40 = 12,4 (g) ( thỏa mãn đề bài) PHẢN ỨNG THẾ ION KIM LOAÏI ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -24Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CÂU 65 (ĐH B 2013): Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hồn tồn với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 36 gam kết tủa Công thức phân tử X A C4H4 B C3H4 C C4H6 D C2H2 HƯỚNG DẪN GIẢI Đặc điểm phản ứng ion Ag vào ank-1-in : nank-1-in = n 36  240 (C2Ag2 )  X C2H2  nX = n = 0,15 (mol)  Mkết tủa = 0,15  ĐÁP ÁN D + CÂU 66 (ĐH A 2011): Cho 13,8 gam chất hữu X có cơng thức phân tử C7H8 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, thu 45,9 gam kết tủa X có đồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất ? A B C D HƯỚNG DẪN GIẢI Nhận xét: Hợp chất C7H8 có độ bất bão hòa có tham gia phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3  X ankin mạch hở có nối ba đầu mạch: C7H8 + nAgNO3 + nNH3   C7H8-nAgn + nNH4NO3 0,15  0,15 M = 45,9  306  107n + 92  n = ( X có nối ba CC đầu mạch) 0,15  ĐÁP ÁN B CÂU 67 (ĐH A 2011): Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2, C3H4 C4H4 (số mol chất nhau) thu 0,09 mol CO2 Nếu lấy lượng hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3, khối lượng kết tủa thu lớn gam Công thức cấu tạo C3H4 C4H4 X : A CHC-CH3, CH2=CH-CCH B CHC-CH3, CH2=C=C=CH2 C CH2=C=CH2, CH2=C=C=CH2 D CH2=C=CH2, CH2=CH-CCH    HƯỚNG DẪN GIẢI Đặt số mol chất x Bảo toàn nguyên tố cacbon: 9x = 0,09  x = 0,01 (mol) Chỉ có ank-1-in tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa Trong chất cho, C2H2 chắn tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa:  AgNO3 /NH3 C2H2  C2Ag2 0,01  0,01(mol)  m = 0,01.240 = 2,4 (g) Giả sử C3H4 C4H4 tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa: (1) ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -25Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON AgNO3 /NH3 CHC-CH3  AgCC-CH3 0,01  0,01(mol)  m = 0,01.147 = 1,47 (g) (2) AgNO3 /NH3 CH2=CH-CCH  CH2=CH-CCAg 0,01  0,01(mol)  m = 0,01.159 = 1,59 (g) (3) Nhận thấy: Nếu (3) xảy thì:  m  = 2,4 + 1,59 = 3,99 < (g)  (2) xảy  chất tham gia phản ứng với AgNO3/NH3 Hay công thức cấu tạo C3H4 C4H4 X : CHC-CH3, CH2=CH-CCH  ĐÁP ÁN A CÂU 68 (ĐH B 2009): Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 C2H2 Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 , thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 có X là: A 40% B 20% C 25% HƯỚNG DẪN GIẢI Số mol hỗn hợp X 0,6 (mol) D 50% C2H2 + AgNO3 + NH3   C2Ag2 + NH4NO3 n C2 H2 = n↓ = 36 = 0,15 (mol) 240 48  0,3 (mol) 160 Trong 8,6 gam X có: CH4 a(mol); C2H4 b (mol) C2H2 c (mol) Trong 13,44 lit X có CH4 na(mol); C2H4 nb (mol) C2H2 nc (mol) n Br2 =   16a + 28b + 26c = 8,6 a = 0,2  b + 2c = 0,3   Giải hệ phương trình:    b = 0,1 nc = 0,15  c = 0,1 na + nb + nc = 0,6 %CH4 = 0,2 *100  50% 0,  ĐÁP ÁN D HIĐROCACBON THƠM CÂU 69 (ĐH B 2011): Cho phản ứng : C6H5-CH=CH2 + 10 KMnO4  3C6H5-COOK + 3K2CO3 + 10 MnO2 + KOH + 4H2O Tổng hệ số (nguyên, tối giản) tất chất phương trình hóa học phản ứng là: A 27 B 31 C 24 D 34 CÂU 70 (ĐH A 2011) + C2 H + Br2 ,as KOH/ C2 H5OH Benzen   X  Y   Z (trong X, Y, Z sản phẩm chính) 1:1 xt, t o C toC ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -26Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON Tên gọi Y, Z : A benzylbromua toluen C 2-brom-1pheny1benzen stiren B 1-brom-1-phenyletan stiren D 1-brom-2-phenyletan stiren +H O +Br2 +CuO CÂU 71 (ĐH B 2010): Cho sơ đồ phản ứng: Stiren   X   Y  Z H + ,t t0 H+ Trong X, Y, Z sản phẩm Cơng thức X, Y, Z là: A C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br B C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH C C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH D C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3 ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -27Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com CHUYÊN ĐỀ HỮU CƠ : HIĐROCACBON CÁC EM HỌC SINH THÂN MẾN! Trong q trình học, em có thắc mắc nội dung Hóa học 10,11,12 & LTĐH phương pháp giải nhanh tập trắc nghiệm, em mạnh dạn trao đổi trực tiếp với Thầy Thầy giúp em hiểu rõ vấn đề mà em chưa nắm vững, giúp em thêm u thích mơn Hóa học Thầy biên soạn lại chuyên đề Hữu đầy đủ cập nhật thêm đề thi ĐH-CĐ 20142016 Trong tương lai gần đăng tải website Rất mong quan tâm đóng góp ý kiến tất quý Thầy (Cô), học sinh quan tâm đến Hóa học ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) SĐT : 0986.616.225 (ngồi hành chính) Email : vanlongthpt@gmail.com Website : www.hoahoc.edu.vn HOẶC www.luuhuynhvanlong.com ThS LƯU HUỲNH VẠN LONG (Giảng viên Trường ĐH Thủ Dầu Một- Bình Dương) -28Website: www.hoahoc.edu.vn Chuyển giao file WORD xin liên hệ 0986.616.225 email: vanlongtdm@gmail.com ... có phần trăm khối lượng cacbon 83,72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong điều kiện chi u sáng) thu dẫn xuất monoclo đồng phân Tên X là: A 2-metylpropan B 2,3-đimetylbutan C butan... cháy hoàn tồn thể tích khí thiên nhiên gồm metan, etan, propan oxi khơng khí (trong khơng khí, oxi chi m 20% thể tích), thu 7,84 lít khí CO2 (ở đktc) 9,9 gam nước Thể tích khơng khí (ở đktc) nhỏ... chí Hóa học Ứng dụng số 1(109)/2010) Nhiều viết CHUYÊN ĐỀ, CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI GIẢI CHI TIẾT tất đề tuyển sinh ĐH – CĐ mơn Hóa học năm ( 2007-2013), Được đăng tải WEBSITE: www.hoahoc.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giai chi tiet chuyen de hydrocacbon LTDH 2018 , Giai chi tiet chuyen de hydrocacbon LTDH 2018