Kỹ năng tư vấn pháp luật

22 124 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 09:31

MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU: VẤN PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG VẤN PHÁP LUẬT 1.Định nghĩa vấn pháp luật: 2.Phân biệt vấn pháp luật với số hoạt động khác a)Hoạt động vấn pháp luật: b)Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật: c)Hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật: d)Hoạt động giảng dạy pháp luật: e)Hoạt động vấn lĩnh vực khác: 3.Những đối tượng vấn pháp luật 4.Quy tắc ứng xử nghề nghiệp vấn pháp luật .4 5.Vai trò vấn pháp luật 6.Kỹ vấn pháp luật PHẦN NỘI DUNG: KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG VÀ TÌM HIỂU YÊU CẦU VẤN 1.Quy trình hồn chỉnh a)Thấu hiểu tính cách khách hàng Đối với khách hàng Việt Nam: Đối với khách hàng nước ngoài: b)Gây dựng hình ảnh .9 c)Tìm hiểu yêu cầu vấn đặt giải pháp bước đầu .10 Tóm tắt vụ việc 10 Sàng lọc thơng tin hữu ích 11 Phân tích tài liệu kèm yêu cầu cung cấp thêm 11 Tra cứu tài liệu tham khảo .12 d)Định hướng cho khách hàng .12 e)Thông tin cho khách hàng 14 f)Thù lao hợp đồng dịch vụ pháp lý 15 2.Một số yêu cầu luật sư 17 a)Giữ bí mật thơng tin 17 b)Giữ gìn an tồn giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ khác .17 TÌNH HUỐNG 18 Kỹ tiếp xúc, tìm hiểu yêu cầu vấn khách hàng 18 Vấn đề vấn .18 21 KẾT LUẬN 22 PHẦN MỞ ĐẦU: VẤN PHÁP LUẬT VÀ KỸ NĂNG VẤN PHÁP LUẬT Định nghĩa vấn pháp luật: Tiết khoản điều 28 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2011 đưa khái niệm vấn pháp luật việc giải đáp pháp luật, hướng dẫn ứng xử pháp luật, cung cấp dịch vụ pháp lý nhằm giúp công dân, tổ chức nước quốc tế thực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp họ Như vậy, vấn pháp luật cung cấp lý thuyết điều luật quy định mà phải kèm theo lời khuyên, cách ứng dụng pháp luật vào trường hợp cụ thể người cần vấn Các lĩnh vực vấn rộng, trải từ dân sự, hình sự, kinh tế - thương mại hành chính, lao động, (tiết khoản điều 28 Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2011) Phân biệt vấn pháp luật với số hoạt động khác Theo quy định Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11-6-2003 Chính phủ tổ chức, hoạt động vấn pháp luật, ta phân biệt sau: a) Hoạt động vấn pháp luật: -Các tổ chức vấn pháp luật thành lập hoạt động, luật sư hành nghề theo quy định pháp luật, thực vấn pháp luật tất lĩnh vực pháp luật phép kinh doanh thu lợi nhuận -Có trách nhiệm hướng dẫn cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật -Giúp quan nhà nước giảm bớt khiếu kiện -Thông qua hoạt động vấn để giúp đỡ hỗ trợ vấn đề sau: • Phát lỗ hổng sung đột pháp luật để kiến nghị nhà nước hồn thiện • Giúp quan nhà nước thấy khiếm khuyết quản lý điều hành • Giúp cho nhân dân hiểu quyền nghĩa vụ thực chất b) Hoạt động cung cấp thông tin pháp luật: Các tổ chức thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Được nhà nước phân cơng có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin pháp luật cho nhân dân, ví dụ: Báo Pháp Luật TPHCM, UBND cấp, c) Hoạt động phổ biến, tuyên truyền pháp luật: Các tổ chức xã hội nhà nước thành lập cá nhân có trình độ hiểu biết pháp lý định vấn pháp luật cho người dân Không phép kinh doanh Ví dụ: Mặt trận tổ quốc, hội luật gia, d) Hoạt động giảng dạy pháp luật: Các tổ chức thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Mang tính chất truyền đạt kiến thức pháp luật theo quy định Bộ Giáo Dục & Đào Tạo cho sinh viên luật, học viên sau đại học luật e) Hoạt động vấn lĩnh vực khác: Các tổ chức thành lập hoạt động theo quy định pháp luật Được phép kinh doanh thu lợi nhuận Chỉ vấn số lĩnh vực mang tính chất chuyên ngành như: vấn kế toán, thiết kế, xây dựng, thuế, Những đối tượng vấn pháp luật Những đối tượng vấn pháp luật thường đa dạng, thuộc nhiều tầng lớp khác xã hội, bao gồm: - Khách hàng luật sư: từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đến quan nhà nước luật sư cung cấp dịch vụ vấn pháp luật Điểm khác biệt khách hàng luật sư với đối tượng vấn khác thông thường khách hàng phải trả phí dịch vụ pháp lý, trừ trường hợp luật sư vấn miễn phí - Đối tượng thụ hưởng vấn pháp luật tổ chức trị -xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chiếm phần đông dân cư xã hội, chủ yếu vấn pháp luật miễn phí (chiếm gần 70% khối lượng công việc vấn pháp luật tổ chức này), gồm có: • Thành viên tổ chức trị –xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (ví dụ: cơng đồn viên, người lao động, nông dân, phụ nữ, niên, cựu chiến binh …); • Người nghèo, đối tượng sách theo quy định pháp luật; • Các doanh nghiệp, tổ chức đối tượng khác: đối tượng hưởng sách xã hội nói trên, Trung tâm vấn pháp luật tổ chức đoàn thể thực vấn pháp luật có thu phí mức thấp doanh nghiệp cá nhân khác có yêu cầu Quy tắc ứng xử nghề nghiệp vấn pháp luật Luật luật sư 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2011 quy định rõ quy tắc này: -Giữ bí mật nghề nghiệp: Điều 25 -Trung thực: Khoản điều -Thái độ khách quan: Khoản điều -Không vấn cho bên có quyền lợi đối lập: Điểm a khoản điều Vai trò vấn pháp luật vấn pháp luật hoạt động mang tính chất lao động trí óc việc sử dụng chất xám vào công việc chuyên môn đặc thù, có vai trò quan trọng đời sống xã hội Vì vậy, đòi hỏi người thực vấn pháp luật phải hội đủ tiêu chuẩn định Luật sư, vấn viên pháp luật cộng tác viên pháp luật (gọi chung người vấn) người có kiến thức pháp luật (có trình độ cử nhân luật trở lên), kỹ kinh nghiệm vấn, đồng thời phải tuân thủ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp (đối với luật sư), có tận tâm, nhiệt tình chịu trách nhiệm cá nhân hoạt động vấn pháp luật (đối với vấn viên pháp luật, cộng tác viên pháp luật) Kỹ vấn pháp luật Kỹ kỹ vấn pháp luật gì? Kỹ năng lực hay khả chuyên biệt cá nhân nhiều khía cạnh sử dụng để giải tình hay cơng việc phát sinh sống Kỹ cá nhân gần thuộc gọi phản xạ có điều kiện, nghĩa kỹ hình thành từ cá nhân sinh ra, trưởng thành tham gia hoạt động thực tế sống Ví dụ: kỹ giao tiếp, kỹ hành nghề Luật sư hình thành hoạt động cơng việc cá nhân Kỹ cơng việc thơng thường hình thành thông qua việc tham gia hệ thống đào tạo nghề nghiệp chuyên sâu tu bổ qua trình rèn luyện thực tế Đa số kỹ mà có hữu ích với sống xuất phát từ việc đào tạo Khi tham gia vào hoạt động nghề nghiệp phục vụ cho sống đòi hỏi phải thỏa mãn kỹ tương ứng Vídụ: Nghề vấn tương ứng Nhà vấn phải có kỹ vấn; Nghề Luật sư phải có kỹ hành nghề Luật sư Như hoạt động hay nghề nghiệp mà tham gia phải đáp ứng kỹ mà hoạt động hay nghề nghiệp đòi hỏi không tham gia chơi Trong hoạt động vấn pháp luật luật sư, kiến thức chuyên môn sâu rộng, người luật sư cần phải trang bị cho nhiều kĩ hành nghề: kĩ soạn thảo văn bản, kĩ tiếp xúc khách hàng, kĩ tác nghiệp hành nghề luật sư Trong số kĩ này, kĩ tiếp xúc tìm hiểu yêu cầu vấn khách hàng luật sư chiếm vai trò đặc biệt quan trọng, đòi hỏi người luật sư phải có kĩ giao tiếp tốt có khả giải công việc khách hàng Và nội dung tiểu luận PHẦN NỘI DUNG: KỸ NĂNG TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG VÀ TÌM HIỂU U CẦU VẤN Quy trình hồn chỉnh Cơ quy trình vấn pháp luật luật sư bao gồm giai đoạn sau: Tiếp xúc khách hàng tìm hiểu nhu cầu vấn Nghiên cứu hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng Đề xuất giải pháp – trả lời khách hàng Bước - tiếp xúc luật sư khách hàng - có ý nghĩa quan trọng nhất, làm tiền đề ảnh hưởng lớn tới hai bước lại khách hàng dựa vào kết ban đầu để định có “mua” dịch vụ pháp lý luật sư hay khơng Với tính chất trên, việc tiếp xúc với khách hàng đòi hỏi hòa quyện kỹ chung “người bán hàng” “kỹ mang tính pháp lý” Đó vấn đề mà luật sư cần quan tâm tiếp xúc với khách hàng Những vấn đề cần ý luật sư tiếp xúc với khác hàng bao gồm: + + + + + + Thấu hiểu tính cách khách hàng Gây dựng hình ảnh Tìm hiểu yêu cầu vấn đặt giải pháp bước đầu Định hướng cho khách hàng Thông tin cho khách hàng Vấn đề thù lao hợp đồng dịch vụ pháp lý a) Thấu hiểu tính cách khách hàng Khách hàng nguồn sống, đối tác luật sư Nói vậy, có nghĩa rằng, luật sư phải có khách hàng, thu hút khách hàng, phải xây dựng cho đội ngũ khách hàng Tâm lý chung khách hàng ln đặt kì vọng vào luật sư Nhưng loại khách hàng lại có tính cách riêng khác tùy vào vai trò họ mối quan hệ tranh chấp Nếu nắm bắt được, luật sư chí khơng cần phải hỏi nhiều mà sát theo nhu cầu họ Để nắm bắt tâm lý khách hàng, cần học theo phương châm người xưa “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” “Biết người” có nghĩa biết khách hàng ai, họ có đặc điểm Khách hàng luật sư đa dạng, họ người Việt Nam người nước ngoài, họ làm việc, cơng tác nhiều nghành nghề, lĩnh vực với đủ trình độ chuyên môn, nhận thức khác Với đối tượng khách hàng lại mang đặc điểm tâm lý trình độ hiểu biết pháp luật, yêu cầu vấn hoàn toàn khác Đặc biệt, khách hàng đến từ nước ngồi có hiểu biết khắt khe Do vậy, với đối tượng định, luật sư cần có am hiểu định để thuyết phục khách hàng tin tưởng, lựa chọn Đối với khách hàng Việt Nam: Các khách hàng Việt Nam thường có đặc điểm: • Thường khách hàng Việt Nam tìm tới luật sư họ phát sinh tranh chấp • Trình độ hiểu biết pháp luật người Việt Nam hạn chế • Họ lại chuộng hình thức, cơng ty thường mời luật sư giỏi vấn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng cơng ty • Họ thường có tâm lý ăn thua kiện cáo thường tìm cách để phần thắng thuộc • Họ mang nặng suy nghĩ chủ quan ln cho Hay biết rơi vào trường hợp sai, có đầy đủ sở để chứng minh sai cố tình bao biện để bảo vệ sai Ứng xử luật sư gập phải trường hợp này: Khi tiếp xúc với khách hàng này, luật sư phải ý nghe khách hàng nói, tỉnh táo phân tích để nắm chất vấn đề, khéo léo gợi mở đặt câu hỏi, nói chuyện để lấy nhiều thơng tin xác Trong trường hợp khách hàng ln cho đúng, Luật sư cần phải kiên nhẫn thuyết phục khách hàng, hướng dẫn họ trình bày vấn đề cách trung thực, phải thuyết phục họ hiểu luật sư bạn họ, người bảo vệ tối đa lợi ích cho họ Luật sư vấn đắn cho khách hàng biết đầy đủ, xác diễn Có khách hàng cởi mở cung cấp thông tin cho Trong trường hợp khách hàng biết rơi vào trường hợp sai, có đầy đủ sở để chứng minh sai cố tình bao biện để bảo vệ sai Thơng thường, khách hàng muốn luật sư vấn biến sai thành để hưởng lợi, họ muốn luật sư cung cấp cho họ điều cần thiết để khai thác lợi ích từ sai nhờ luật sư vấn giúp họ khắc phục sai, nhằm giảm bớt tổn thất, bồi thường mà họ phải gánh chịu Đối với trường hợp này, vấn cho họ, luật sư vấn phải thực đạo đức nghề nghiệp mình, khơng giúp khách hàng thực hành vi trái pháp luật Luật sư giúp họ giải toả tâm lý, giúp họ thấy pháp luật bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng người Đồng thời, luật sư vấn giúp khách hàng tận dụng quy định pháp luật để giảm bớt trách nhiệm cho họ tuyệt đối khơng đồng tiền mà làm sai pháp luật Khi cần thiết, luật sư có quyền vận dụng cho phép luật quy tắc đạo đức nghề nghiệp Liên đoàn luật sư (quy tắc số 9) để từ chối khách hàng, không nể mà dẫn tới vi phạm trường hợp quy định điều khoản Luật Luật sư (cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập vụ án; Cố ý cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương khai sai thật xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật; Tiết lộ thông tin vụ, việc, khách hàng mà biết thi hành nghề, trừ trường hợp khách hàng đồng ý văn pháp luật có quy định khác; Sách nhiễu, lừa dối khách hàng) Đối với khách hàng nước ngồi: Khách hàng nước ngồi thường có đặc điểm: • Họ thường người hiểu biết pháp luật, có trình độ chun mơn cao, có lực quản lý đầu óc tổ chức Vì vậy, yêu cầu khách hàng nước thường rõ ràng, rành mạch • Họ ln mong muốn vấn thực pháp luật, tránh điều trái với pháp luật • Khách hàng nước ngồi coi trọng hình thức uy tín nghề nghiệp, luật sư vấn cần phải thể người có uy tín, có thâm niên nghề thơng qua hành vi giao tiếp trực tiếp thư tín Khi làm việc với khách hàng quốc tế, luật sư vấn Việt Nam cần thể người am hiểu tường tận, sâu rộng pháp luật Việt Nam người bảo vệ quyền lợi cho khách hàng phù hợp với pháp luật Việt Nam Đây lợi so sánh với luật sư người nước hành nghề Việt Nam Khách hàng nước ngồi khơng hài lòng, luật sư làm việc thông qua kinh nghiệm cá nhân lợi dụng mối quen biết để cửa sau Đồng thời luật sư vấn cần phải thể người chuyên nghiệp, có uy tín, có thâm niên nghề thơng qua hành vi giao tiếp trực tiếp thư tín b) Gây dựng hình ảnh - Kỹ chun mơn: Khơng có kiến thức pháp luật Việt Nam mà luật sư phải tự trang bị thêm thơng tin pháp luật nước, điều ước quốc tế, kinh nghiệm chuyên ngành luật Luật sư kế tốn để tiếp cận luật kế tốn, khơng phải kĩ sư để biết luật xây dựng, luật đấu thầu,… qua thực tế hành nghề, luật sư hạn chế tần suất hỏi ý kiến chun gia lĩnh vực thân luật sư trở thành chun gia, số mức độ - Uy tín: Là phương tiện tiếp thị quý giá nhất, yếu tố quan trọng khách hàng họ lựa chọn luật sư vấn Tạo uy tín tốt luật sư có gia tài Một hãng luật, cơng ty luật luật sư có uy tín chắn thu hút khách hàng tốt có hội tham gia vào giao dịch lớn Qua luật sư tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm đồng thời thu hút nhiều khách hàng - Trung thực: Thiết lập kiểu quan hệ mua bán với khách hàng điều cần tránh Phải xây dựng quan hệ với khách hàng sở chân thực, hợp tác, bền vững hai bên có lợi Phải để khách hàng thấy rằng, luật sư người làm ăn đứng đắn, đàng hồng, khơng mang tích chất chộp giật, khơng lấy chuyện tiền bạc làm mục tiêu Điều củng cố uy tín, tạo niềm tin cho khách hàng trì mối khách hàng thường xun - Tính kiên nhẫn: Luật sư không nên tỏ sốt ruột, muốn tạo mối khách hàng rộng lớn Khách hàng thường xuyên, rộng lớn, gắn bó với luật sư phải hình thành qua thời gian Khách hàng lựa chọn phải thử thách Hiệu công việc, trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp, uy tín kết hợp với tính kiên nhẫn tạo nên thành cơng luật sư c) Tìm hiểu u cầu vấn đặt giải pháp bước đầu Tóm tắt vụ việc - Luật sư phải lắng nghe khách hàng trình bày ghi chép đầy đủ nội dung chính, ý chính, sở đặt câu hỏi để làm rõ thêm Thông thường, lần tiếp xúc, luật sư chưa thể nắm bắt cách chắn chất việc nữa, khách hàng thường trình bày theo ý chủ quan bỏ qua nhiều chi tiết mà họ cho không cần thiết Vì vậy, luật sư cần gợi ý vấn đề để khách hàng trình bày chất vụ việc Luật sư vấn nên lưu ý khách hàng, đưa giải pháp xác, đầy đủ pháp luật khách hàng trình bày vấn đề trung thực khách quan 10 Sàng lọc thơng tin hữu ích Các câu hỏi mà luật sư đặt cần hướng tới việc làm sáng tỏ nội dung sau: khách hàng muốn lời vấn luật sư? Đâu quan hệ pháp lý chủ yếu cần quan tâm cần tập trung giải quyết? Còn quan hệ khác có mối quan hệ với quan hệ pháp lý mấu chốt nào? Phân tích tài liệu kèm yêu cầu cung cấp thêm Trước hết, luật sư đối chiếu lời trình bày khách hàng với tài liệu họ cung cấp Sau đó, luật sư đánh giá, phân tích chứng để xác định cần bổ sung thêm tài liệu Luật sư phải dành thời gian để đọc hết giấy tờ, tài liệu, văn có liên quan Đối với tài liệu tiếng nước thiết phải dịch tiếng Việt để hiểu nguyên văn tài liệu đó, đồng thời dùng đính kèm hồ sơ để sử dụng lâu dài Ngoài ra, hoạt động vấn pháp luật, trình thu thập, nghiên cứu đánh giá chứng sau đưa giải pháp cho khách hàng hoạt động quan trọng Phương án luật sư đưa phải đáp ứng yêu cầu xác, hiệu quả, nhanh chóng Đơi có trường hợp nội dung khách hàng yêu cầu vấn việc cần giải đáp gấp (phải có kết vấn ngay), trường hợp đòi hỏi người luật sư phải có kiến thức pháp luật hiểu biết khác liên quan cách sâu sắc để đưa phương án vấn Đây yêu cầu khó mà muốn làm điều này, luật sư phải có trình độ chun mơn định, có kinh nghiệm, nhạy bén Trong trường hợp sau nghe khách hàng trình bày nghiên cứu tài liệu khách hàng cung cấp mà thấy trả lời được, phải thơng báo điều cho khách hàng hẹn khách hàng gặp vào ngày khác 11 Tra cứu tài liệu tham khảo Việc dùng quy định pháp luật để làm sở cho kết luận điều bắt buộc Trong nhiều trường hợp khách hàng biết họ họ không giải thích yêu cầu luật sư phải cung cấp cho họ sở pháp luật để khẳng định yêu cầu họ Đối với luật sư vấn việc tra cứu tài liệu tham khảo điều bắt buộc vì: • Để khẳng định với khách hàng luật sư vấn theo luật theo cảm tính chủ quan • Để giúp luật sư khẳng định suy nghĩ d) Định hướng cho khách hàng Luật sư phải đưa giải pháp khác cho nội dung yêu cầu, nêu rõ tính hợp pháp, tính khả thi, pháp luật áp dụng giải pháp, điểm thuận lợi rủi ro phương pháp Cuối lời khuyên luật sư nên lựa chọn giải vụ việc theo giải pháp xếp giải pháp theo thứ tự ưu tiên Về thực chất việc đưa giải pháp miệng cho khách hàng để trả lời vấn đề mà khách hàng yêu cầu Tuy sau luật sư đưa định hướng khách hàng không thực bước Trong nhiều trường hợp, có vấn đề khách hàng yêu cầu vấn luật sư phải thận trọng phải có đủ thơng tin chắn đưa kết luận, kết luận sai làm ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ khách hàng, làm giảm uy tín người vấn Do đó, có trường hợp, luật sư khéo léo hẹn khách hàng trở lại vào dịp khác trả lời thư, trao đổi qua điện thoại sau để có thêm thời gian tìm hiểu giải vấn đề khách hàng Một nguyên tắc tiến hành vấn cho khách hàng luật sư phải thể thái độ trung thực, phân tích vấn đề sở pháp lý ln đứng phía khách 12 hàng Thái độ thiên vị, thiếu sở pháp luật luật sư tác động đến khách hàng khiến họ thiếu tin tưởng vào luật sư Trong q trình vấn, luật sư kết hợp làm cơng tác người hồ giải, giúp hai bên đương hồ giải, thoả thuận với để tìm giải pháp thoả đáng Tuy nhiên, trường hợp hoà giải, luật sư phải cho khách hàng biết chất vấn đề, tức đưa vụ án xét xử Toà án trọng tài họ lợi tự hồ giải họ lợi Khi bắt tay vào cơng việc, luật sư cần ý số điểm sau: - Nếu lĩnh vực khách hàng cần vấn khơng thuộc phạm vi làm (ví dụ luật sư làm tranh tụng dân khách hàng lại cần vấn hình sự), nhờ tới luật sư khác chuyên sâu lĩnh vực Ngồi ra, u cầu khách hàng phức tạp, cần có thời gian nghiên cứu thêm luật sư cần khéo léo hẹn gặp khách hàng vào buổi khác gần - Nếu cần hỏi ý kiến hay xin vấn luật sư chun gia nước ngồi nói giải thích điều cho khách hàng biết để họ có chuẩn bị chi phí phải trả chi phí để th luật sư nước ngồi thường cao - Kiểm tra văn pháp luật cần tham khảo có liên quan đến việc vấn - Lập cho việc hồ sơ riêng biệt Một hồ sơ phải có nhật ký để ghi chép diễn biến vụ việc - Trường hợp mà trình vấn yêu cầu phải tiến hành địa phương khác luật sư cần lập kế hoạch làm việc nơi cho hiệu qua nhất, cần thông báo kế hoạch làm việc cho khách hàng biết để họ chuẩn bị - Luật sư phải chứng tỏ người hiểu biết pháp luật, giải đáp thắc mắc khách hàng cụ thể, chi tiết không nên biết trả lời điều mà luật sư muốn - Đưa lời vấn tích cực, chủ động, nắm bắt thời lợi ích khách hàng 13 Khi tiếp xúc với khách hàng, luật sư cần phải xác định rõ mục đích cần đạt buổi trao đổi để từ dự tính trước cho cách làm việc hiệu Có nhiều cách để lấy thông tin từ khách hàng, trước có buổi gặp trực tiếp để làm việc với khách hàng, luật sư cần hướng dẫn khách hàng chuẩn bị tài liệu cần thiết liên quan đến công việc để khách hàng chuẩn bị trước tài liệu này, tránh thời gian cho luật sư khách hàng Một điểm cần lưu ý việc luật sư phải có trách nhiệm giữ gìn bí mật thơng tin khách hàng, khơng trách nhiệm mà đạo đức người luật sư Dù làm làm xong công việc cho khách hàng, luật sư không tiết lộ thông tin khách hàng vụ việc khách hàng thuê vấn chưa có đồng ý khách hàng Tuy nhiên, có mâu thuẫn vài tình đặc biệt, luật sư buộc phải cung cấp, khai báo, tố giác theo quy định pháp luật Mâu thuẫn đòi hỏi lĩnh, ý thức đạo đức luật sư e) Thông tin cho khách hàng - Luật sư phải cung cấp thông tin luật sư tiến hành giải công việc mà khách hàng yêu cầu Từ khách hàng biết người trực tiếp giải công việc họ để thuận tiện liên hệ sau • Khi tiến hành công việc từ đầu luật sư vấn phải cung cấp cho khách hàng thông tin mà họ cần biết, tốt văn Các thông tin bao gồm: Nội dung cơng việc, xác nhận lại yêu cầu khách hàng, ghi vấn đề phát sinh tên chuyên gia khác đại diện cho khách hàng • Họ tên luật sư tiến hành công việc liên quan Bạn phải đảm bảo khách hàng nắm người làm công việc hàng ngày, luật sư luật sư phụ • Người phải xuất có vấn đề nảy sinh Đó thường luật sư lâu năm chịu trách nhiệm cơng việc làm luật sư lâu năm 14 không đảm trách công việc làm chịu trách nhiệm chung quan hệ với khách hàng Thông thường người lãnh vai trò trưởng văn phòng luật sư, giám đốc cơng ty luật • Dự tốn khoản chi phí chi tiết chi phí việc toán phải xác nhận văn Nếu thấy phù hợp cần thiết cho khách hàng biết tiến độ giải công việc f) Thù lao hợp đồng dịch vụ pháp lý Ngồi yếu tố hiệu cơng việc, khách hàng ý tới vấn đề phí luật sư Cùng có trình độ chun mơn nghiệp vụ nhau, khách hàng chọn luật sư hay công ty luật có mức phí thấp Tuy nhiên, giá thấp chưa phải vấn đề định mà yếu tố để khách hàng cân nhắc Do việc xây dựng mức phí thù lao yếu tố quan trọng Hiện chưa có văn thức quy định chi phí mà khách hàng cần phải trả cho luật sư vấn Các đồn luật sư hay cơng ty luật có quy định, cách tính khác chi phí luật sư Một số luật sư hành nghề độc lập tự định giá cho khách hàng Theo Điều 55 Luật Luật sư, mức thù lao phương thức tính thù lao dựa cứ: Nội dung, tính chất dịch vụ pháp lý; Thời gian công sức luật sư sử dụng để thực dịch vụ pháp lý; kinh nghiệm uy tín luật sư; làm việc; vụ, việc với mức thù lao trọn gói; vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm giá ngạch vụ kiện giá trị hợp đồng, giá trị dự án; hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định Ngoài khoản thù lao, khách hàng thoả thuận với luật sư việc toán tiền tàu xe, lưu trú chi phí hợp lý khác cho việc thực yêu cầu Việc tốn khoản chi phí thực theo quy định pháp luật kế toán (Điều 56, 57, 58) 15 Đối với luật sư vấn làm việc với khách hàng nước ngồi thơng thường áp dụng cách tính thù lao sau: - Mức thù lao theo Thông thường khách hàng tiếp xúc với bạn, sau nắm bắt nội dung công việc luật sư vấn chủ động thông báo cho khách hàng số cần phải thực số tiền phải trả cho - Mức thù lao hỗn hợp Được tính theo chung cho luật sư tham gia giao dịch từ luật sư lâu năm đến luật sư vào nghề Mức thù lao vào mức trả quy định chung cho luật sư, thời gian bỏ luật sư cộng với khoản tiền xê dịch lên xuống Nhìn chung khách hàng thích trả tiền thù lao cho luật sư theo mức thù lao hỗn hợp họ biết có phát sinh vấn đề phức tạp giao dịch công việc cần thêm thời gian luật sư lâu năm, họ trả mức thù lao hỗn hợp - Lệ phí trần Khách hàng thường tìm cách giảm tối thiểu chi phí pháp luật tổng chi phí giao dịch để tăng khả cạnh tranh giảm tới mức thấp thiệt hại vụ việc khơng thành cơng - Lệ phí cố định Việc áp dụng giá cố định công việc định ngày trở lên thông dụng Một số khách hàng quen với mức lệ phí cố định theo quy mô giao dịch Lệ phí cố định giống lệ phí trần, khác chỗ, lệ phí cố định khuyến khích luật sư tiến hành giao dịch quản lý nguồn lực cách có hiệu nhằm tăng tối đa lợi nhuận Khi lựa chọn phương thức lệ phí cố định, phải cân nhắc nên thu lệ phí việc gì, liệu lệ phí tính theo mức quy định chung cho luật sư thấp hay cao mức tỉ lệ cố định nói Phương thức tính lệ phí thường gồm có phần lệ phí cho việc hoạch định giao dịch ban đầu thường áp dụng khách hàng lớn, quen biết khách hàng thuộc dạng ưu tiên đặc biệt Đối với cách tính nên thoả thuận khoản lệ phí cố định với khoản lệ phí thoả thuận cho phần việc giao dịch nội dung có tích chất điều kiện thơng 16 thường chương trình cơng việc thảo thuận, điều khoản tốn trường hợp xem xét lại lệ phí - Tạm ứng tiền thù lao Thông thường với việc kéo dài không rõ kết thúc vào thời điểm nào, hợp đồng ký kết luật sư vấn khách hàng có thêm điều khoản tạm ứng tiền thù lao trước Điều khoản thoả thuận nêu rõ số lượng tiền tạm ứng, thời gian, địa điểm phương thức toán Việc tạm ứng tiền áp dụng cho việc có thù lao cao Hiện chưa có quy định vê việc luật sư vấn có quyền nhận tiền tốn trước cho chi phí, việc sử dụng, quản lý bảo quản số tiền công việc chưa kết thúc mà khách hàng luật sư thường thỏa thuận với hợp đồng vấn pháp luật nêu rõ thời hạn thực dịch vụ, thù lao định mức trả theo tháng theo quý Một số yêu cầu luật sư a) Giữ bí mật thơng tin Trừ trường hợp khách hàng cho phép, luật sư phải giữ bí mật thơng tin người thứ ba Ngồi ra, thơng tin liên quan đến hồ sơ vụ việc mà luật sư vấn cho khách hàng mà luật sư thu thập từ nguồn khác cần phải giữ bí mật b) Giữ gìn an tồn giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu giấy tờ khác Các giấy tờ pháp lý khách hàng cung cấp thường văn quan trọng: chứng minh thư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép hành nghề, hợp đồng gốc Do vậy, luật sư phải thực cẩn trọng để không xảy sai sót Tốt luật sư giữ giấy tờ gốc phải xuất trình cho quan chức năng, sau nên trả lại cho khách hàng yêu cầu khách hàng cung cấp có cơng chứng để sử dụng 17 TÌNH HUỐNG Bốn người sau muốn nhờ luật sư vấn thành lập doanh nghiệp: • Ơng Nguyễn Văn A - cơng chức nhà nước • Ơng Trần Văn B - giám đốc công ty TNHH người đại diện theo pháp luật cơng ty • Ơng Lê Phúc C, Lý Quốc D – Việt Kiều Mỹ Kỹ tiếp xúc, tìm hiểu yêu cầu vấn khách hàng Khi gặp gỡ khách hàng, luật sư cần trao đổi tên tuổi, vị trí cơng tác Văn phòng để khách hàng tiện nói chuyện liên lạc, tạo niềm tin cho khách hàng Trong trường hợp này, khách hàng yêu cầu vấn để giải vấn đề kinh tế (mà cụ thể thành lập doanh nghiệp), lĩnh vực thuộc chuyên mơn luật sư làm luật sư vấn trực tiếp cho khách hàng, khơng thuộc lĩnh vực chun sâu khéo léo giải thích cho khách hàng để nhận trợ giúp từ luật sư chuyên trách khác Luật sư cần dự tốn trước chi phí vấn cho khách hàng, đặc biệt ý phải giải thích rõ cho khách hàng để họ biết chi phí vấn khác với chi phí giải vụ việc Vấn đề vấn Thành lập doanh nghiệp nghiệp vụ khơng q phức tạp đòi hỏi người vấn nắm rõ nội dung thủ tục để vấn cho khách hàng Đây dịch vụ pháp lý nhiều công ty, văn phòng luật sư thực với giá ưu đãi cạnh tranh Do đó, luật sư vấn phải ý, việc vấn phải để khách hàng cảm thấy ưu vượt trội hẳn vấn đề cung cấp dịch vụ, để khách hàng ký hợp đồng dịch vụ với mính, thiết lập mối quan hệ lâu dài với khách hàng, từ tạo nguồn khách hàng tiềm Hiện nay, nhiều cơng ty, văn phòng luật sư vấn thành lập doanh nghiệp miễn phí Vì vậy, luật sư phải vấn cho khách hàng thuê trọn gói làm dịch vụ 18 thành lập doanh nghiệp cho họ việc vấn thành lập doanh nghiệp để thu phí khách hàng khơng phổ biến Khi tiếp xúc, tìm hiểu yêu cầu vấn khách hàng, tùy xem khách hàng yêu cầu vấn văn hay miệng mà luật sư có cách giải phù hợp Chú ý, trường hợp khách hàng yêu cầu vấn văn bản, luật sư cần trao đổi với khách hàng, hẹn họ vào dịp khác gửi văn trả lời để có thời gian tìm hiểu sâu quy định pháp luật xem xét lại thông tin mà khách hàng cung cấp xem đủ chưa, hợp lý chưa, Muốn việc tiếp xúc tìm hiểu yêu cầu vấn khách hàng đạt hiệu cao, luật sư cần có kỹ để thực công việc sau: - Trao khách hàng việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp Cần tìm hiểu yếu tố nhân thân thành viên đồng sáng lập, nguyện vọng phát triển lâu dài để định hướng lựa chọn Trong trường hợp này, có loại hình cơng ty cổ phần phù hợp đáp ứng đầy đủ yêu cầu bốn người: • Thỏa mãn quy định điều 84, 85, 86, 87 luật dân 2005 việc hình thành pháp nhân • Thỏa mãn điều 77, 79, 95, 96, 108, 121 luật doanh nghiệp 2005 việc kiêm nhiệm chức vụ ơng B • Ơng A tham gia cơng ty cổ phần với cách cổ đông phổ thông công ty thực theo điều 79, 80 quyền nghĩa vụ cổ đơng phổ thơng Vì vậy, ông A không vi phạm điều cấm Luật cán cơng chức luật cấm cơng chức nhà nước không tham gia thành lập doanh nghiệp Song song đó, ơng A khơng vi phạm vào khoản điều 13 luật doanh nghiệp 2005 - Hỏi khách hàng xem lĩnh vực khách hàng muốn kinh doanh Theo quy định pháp luật, phải đăng ký kinh doanh theo mã ngành kinh tế quy định văn pháp luật Tuy nhiên khách hàng họ biết hết ngành nghề quy định 19 nên Luật sư nên hỏi họ lĩnh vực họ muốn kinh doanh Từ Luật sư hướng khách hàng tới ngành nghề pháp luật quy định phù hợp nhu cầu, khả kinh doanh khách hàng Từ đây, Luật sư vấn cho khách hàng biết lĩnh vực khách hàng muốn kinh doanh có bị pháp luật cấm/hạn chế/có điều kiện hay không, dựa vào nghị định 59-2006/NĐ-CP Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cần vấn cho khách hàng rõ ngành nghề ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, ngành nghề cần chứng chỉ/chứng nhận (điều kiện trước), ngành nghề cần xin giấy phép (điều kiện sau) -Luật sư hỏi xem vốn điều lệ khách hàng dự định đăng ký Vấn đề liên quan đến mức thuế môn mà khách hàng phải nộp sau Nếu lĩnh vực kinh doanh khách hàng ngành nghề đòi hỏi có vốn pháp định, cần vấn cho khách hàng thủ tục để chứng minh tài Đồng thời việc vấn vốn điều lệ liên quan trực tiếp vấn đề loại hình doanh nghiệp Nếu khách hàng muốn thành lập Công ty TNHH thành viên cần lưu ý đến vấn đề đăng ký vốn điều lệ Công ty TNHH thành viên không giảm vốn điều lệ trình hoạt động -Tên gọi dự kiến cơng ty gì? Cần vấn rõ cho khách hàng cấu trúc tên công ty, điều cấm đặt tên doanh nghiệp, đồng thời, kết hợp với mối quan hệ để vấn cho khách hàng tên doanh nghiệp khách hàng định đăng ký có bị trùng hay khơng, bị trùng luật sư vấn cho khách hàng tên không trùng để khách hàng lựa chọn đặt tên cho doanh nghiệp -Trụ sở Công ty dự kiến đặt đâu? Luật sư cần cho biết nơi không phép đặt làm trụ sở Trong phạm vi kinh nghiệm vấn cho khách hàng địa điểm đặt trụ sở Doanh nghiệp Ngoài ra, cần vấn cho khách hàng diện tích sở vật chất tối thiểu trụ sở Điều có liên quan việc sau Doanh nghiệp thành lập 20 xong, quan thuế xuống kiểm tra Nếu trụ sở Cơng ty q nhỏ khơng chấp thuận -Luật sư cần hỏi khách hàng Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ai, nhân thân người Nếu Công ty kinh doanh ngành nghề yêu cầu Giám đốc/Tổng giám đốc phải có chứng hành nghề, cần hỏi để biết người dự định Giám đốc/Tổng giám đốc có đủ điều kiện hay khơng Cần hỏi thêm Giám đốc có phải người đại diện theo pháp luật Công ty hay không - Luật sư vấn cho khách hàng trình tự, thủ tục tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp Trong việc tiến hành đăng ký kinh doanh, hồ sơ bao gồm gì, theo mẫu nào, nộp hồ sơ quan Nhà nước nào, có kết Khi tiến hành làm thủ tục khắc dấu đăng ký mẫu dấu, hồ sơ cần Sau đăng ký thành lập doanh nghiệp khắc dấu xong, cần làm thủ tục với quan thuế, phải tiến hành đăng báo việc công bố thành lập doanh nghiệp - Nếu bốn khách hàng thuê luật sư trọn gói việc thành lập doanh nghiệp, luật sư ngồi việc hỏi họ thơng tin cần thiết để vấn, cần yêu cầu khách hàng cung cấp thêm giấy tờ tài liệu để tiến hành làm hồ sơ Ví dụ: thẻ cơng chức ơng A, thư bổ nhiệm làm giám đốc công ty TNHH ông B, giấy tờ cư trú Mỹ hai ông C, D Ngồi ra, cần chứng minh thư chứng thực thành viên sáng lập, chứng hành nghề (trong trường hợp khách hàng đăng ký ngành nghề đòi hỏi điều kiện chứng chỉ), giấy tờ khác tùy thuộc yêu cầu đăng ký kinh doanh khách hàng 21 KẾT LUẬN Kỹ tiếp xúc khách hàng tìm hiểu yêu cầu vấn kỹ quan trọng Khi khách hàng tìm đến luật sư để xin vấn ban đầu có nghĩa họ phần tin tưởng vào danh tiếng văn phòng luật sư, uy tín cơng ty luật hay thương hiệu luật sư Nếu phát huy mạnh ban đầu này, luật sư nhận vụ việc Ngược lại, khiến khách hàng thất vọng họ dừng bước ban đầu thơi, chí trình bày nội dung xin vấn số thông tin không tiếp tục hợp tác kí kết hợp đồng pháp lý Tất nhiên luật sư hạn chế việc thời gian cơng sức cách thơng báo trước việc thu phí tìm hiểu ban đầu nhiều trường hợp tạo thành bất lợi cho luật sư Vì vậy, giai đoạn thử thách để luật sư chứng minh với khách hàng chuyên nghiệp khả giải yêu cầu khách hàng cao “Vạn khởi đầu nan” người viết tin thuộc lòng lý thuyết phía áp dụng thêm kinh nghiệm thực tiễn mục nhỏ luật sư nắm khách hàng, khơng để xảy tình trạng khách hàng tìm tới tận nơi mà khơng kí kết hợp đồng./ 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng tư vấn pháp luật, Kỹ năng tư vấn pháp luật

Từ khóa liên quan