Thí nghiệm bài 1 bài 2 điện động học

27 362 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2018, 00:54

Báo cáo bài Thí nghiệm số 1ĐO ĐIỆN DÙNG DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNGĐO GIÁ TRỊ NỀN DC VÀ HIỆU DỤNGĐỘ CHÍNH XÁC CÁC PHÉP ĐOCÁC PHÉP ĐO TỔNG TRỞ THÔNG DỤNGQUAN SÁT, ĐO ĐIỆN ÁP TRÊN MÀN HÌNH DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG :Ta sử dụng các thiết bị đo bao gồm : máy phát điện áp (GBF), dao động ký (OX) METRIX 8050 và máy đo đa năng (VOM). Để sử dụng dao động ký đọc các thông số của tín hiệu vào ta nối máy phát điện áp và dao động ký. Để đọc giá trị trên máy đo đa năng ta mắc 3 thiết bị song song nhau để vẫn quan sát được tín hiệu trên dao động ký.Phát điện áp e(t)=E_0+E_m cos⁡〖(2πft)〗 từ GBF, với E0 = 1(V), Em = 1(V), f = 2 (kHz).Với các công thức đã chúng minh trong bản chuẩn bị ta ghi các giá trị E0, ERMS, ETRMS lý thuyết vào bảng số liệu, sau đó ta đo E0, ERMS, ETRMS tín hiệu hình sin e(t) = 1 + 1cos(4000πt).Khởi động thiết bị.Hiệu chỉnh GND của OX về đường 0.Phát sóng hình sin với các thông số như trên từ GBF.Để OX ở chế độ DC,đo Vavg và dùng VOM ở chế độ đo một chiều đo điện áp. Giá trị đo được tương ứng EDC.Vẫn để OX ở chế độ DC,đo VRMS và dùng VOM ở chế độ xoay chiều, bật nút AC+DC đo điện áp.Giá trị đo được ứng với ERMS. Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM Chương trình KS CLC Việt – Pháp  BÁO CÁO THÍ NGHIỆM SỐ & ĐO ĐIỆN DÙNG DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG ĐO GIÁ TRỊ NỀN DC VÀ HIỆU DỤNG ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC PHÉP ĐO CÁC PHÉP ĐO TỔNG TRỞ THƠNG DỤNG THÍ DỤ VỀ CÁC MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN, CHIA ĐIỆN ÁP, CẦU WHEATSTONE, SỬ DỤNG CÁC HAI CỰC KHÁC NHAU GVGD: TS NGUYỄN THANH NAM GVHD: GV DƯƠNG ĐIỀN THU Nhóm: VP2016 – A.07 Thành viên: 1.Võ Nguyễn Gia Luật 1611944 Huỳnh Thế Hào 1610875 Tp.HCM Tháng 4/2018 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Báo cáo Thí nghiệm số ĐO ĐIỆN DÙNG DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG ĐO GIÁ TRỊ NỀN DC VÀ HIỆU DỤNG ĐỘ CHÍNH XÁC CÁC PHÉP ĐO CÁC PHÉP ĐO TỔNG TRỞ THƠNG DỤNG Nhóm thí nghiệm số : VP2016-A.07 Họ tên SV MSSV Võ Nguyễn Gia Luật 1611944 Huỳnh Thế Hào 1610875 A Tiến trình làm thí nghiệm :  Nộp chuẩn bị lúc : 12g30’ ngày 31/03/2018 + Nhận xét CBHD phần chuẩn bị :  Buổi làm TN : từ 12g30’ tới 15g00’ ngày 31/03/2018  Nội dung : Chương I: Quan sát, đo điện áp hình dao động ký; Chương 2: Đo điện áp dung máy đo đa (VOM)  Làm tiếp, bổ sung : từ 13g00’ tới 15h00’ ngày 08/04/2018  Nội dung : Chương III: Đo điện trở nội  CB ký duyệt kết hoàn tất : Ngày 08/04/2018 + Họ tên CB: Dương Diền Thu  Nộp báo cáo (bản in) : Ngày 17/04/2018 B Nội dung báo cáo thí nghiệm : Mục đích thí nghiệm:  Thực phép đo điện thông dụng dùng dao động ký  Thực phép đo điện thông dụng dùng máy đo đa Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm I QUAN SÁT, ĐO ĐIỆN ÁP TRÊN MÀN HÌNH DAO ĐỘNG KÝ VÀ MÁY ĐO ĐA NĂNG : Ta sử dụng thiết bị đo bao gồm : máy phát điện áp (GBF), dao động ký (OX) METRIX 8050 máy đo đa (VOM) Để sử dụng dao động ký đọc thông số tín hiệu vào ta nối máy phát điện áp dao động ký Để đọc giá trị máy đo đa ta mắc thiết bị song song để quan sát tín hiệu dao động ký Phát điện áp ( ) = + cos(2 ) từ GBF, với E0 = 1(V), Em = 1(V), f = (kHz) Với công thức chúng minh chuẩn bị ta ghi giá trị E0, ERMS, ETRMS lý thuyết vào bảng số liệu, sau ta đo E0, ERMS, ETRMS tín hiệu hình sin e(t) = + 1cos(4000 t)  Khởi động thiết bị  Hiệu chỉnh GND OX đường  Phát sóng hình sin với thơng số từ GBF  Để OX chế độ DC,đo Vavg dùng VOM chế độ đo chiều đo điện áp Giá trị đo tương ứng EDC  Vẫn để OX chế độ DC,đo VRMS dùng VOM chế độ xoay chiều, bật nút AC+DC đo điện áp.Giá trị đo ứng với ERMS  Chuyển OX sang chế độ AC, đo VRMS dùng VOM chế độ xoay chiều, tắt nút AC+DC đo điện áp Giá trị đo ứng với ETRMS Ta vừa đo xong giá trị điện áp sóng hình sin, chuyển GBF sang xung vng tam giác (lưu ý chuyển dạng sóng khác nên hiệu chỉnh lại biên độ cho xác), tiến hành đo tương tự T  0, kT  t  kT  Tín hiệu vng: s (t )   2, kT  T  t  kT  T  Tín hiệu xung tam giác: T    T t , kT  t  kT  f (t )    2  t , kT  T  t  kT  T  T Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Với T=1/f = 5.10-4 s Cho GBF phát tín hiệu chiều EDC= 1V khảo sát ảnh hưởng độ chia máy đo đa năng: cho thang đo từ 200mV – 200V Δ Nhắc lại:  Giá trị trung bình tĩnh (thành phần khơng đổi tín hiệu) E DC hay E e (t ) E DC  T  T e (t )dt  e (t )  E với T chu kỳ tín hiệu  Giá trị dao động e AC (t ) (là thành phần biến đổi hay thành phần dòng AC) e AC (t )  E m cos(2 ft ) Giá trị hiệu dụng E RMS điện áp e (t ) biến đổi theo thời gian định nghĩa điện áp chiều sinh lượng nhiệt năng, điện trở không đổi: E RMS  T  T e (t )dt Tính tốn theo lý thuyết e (t )  E  E m cos(2 ft )  Giá trị trung bình tĩnh DC: E DC  T  T E  E m cos(2 ft )  dt  E  Giá trị hiệu dụng: E RMS  E RMS  T  T T  T E  E m cos(2 ft )  dt E2 E 02  E m2 cos (2 ft )  2E 0E m cos(2 ft )  dt  E 02  m  Giá trị hiệu dụng thực AC: (là trị hiệu dụng thành phần e AC (t ) ) E TRMS  T  T E m cos(2 ft )  dt  Em Thay tín hiệu sin xung vng nửa chu kỳ s (t ) s (t )  E  E m nửa chu kỳ đầu s (t )  E  E m nửa chu kỳ lại Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Tức là: E  E m , kT  t  (k  / 2)T s (t )   (k  Z ) E  E m ,(k  / 2)T  k  (k  1)T  Giá trị trung bình tĩnh E DC : E DC  E DC  T  T s (t )dt  T   T2  0 (E  E m )dt  T (E  E m )dt  T   1 T T  (E  E m )  (E  E m )(T  )   E  T  2   Giá trị hiệu dụng: E RMS  E RMS  T T  T   T2 2 s (t )dt   0 (E  E m ) dt  T (E  E m ) dt  T   1 T T  (E  E m )2  (E  E m )2 (T  )   E 02  E m2  T  2   Giá trị hiệu dụng thực: E TRMS T   T2 2   0 (E m ) dt  T (E m ) dt   E m T   Thay tín hiệu sin xung tam giác f (t ) 4E m  E  E m  T , kT  t  (k  )T f (t )   (k  Z ) E  3E  4E m ,(k  )T  t  (k  1)T m  T  Giá trị trung bình tĩnh E DC : E DC  E DC T  4E m 4E m  T2 )dt  T (E  3E m  )dt   0 (E  E m  T  T T  1 T 4E m T T 4E m T   (E  E m )   (E  3E m )  (T  )  E T  T T   Giá trị hiệu dụng: Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm T 4E m 4E m   T2 ) dt  T (E  3E m  ) dt   0 (E  E m  T  T T  E RMS  T  (E  E m T T 16E m2 T 8E m T2  ) dt  (E  E m )   (E  E m ) T 2T 3T 4E m 2 4E m (E  3E m  T )2 dt  (E  3E m )2 E RMS  E 02  => T T  16E m2 8E m T3 T2 ( T  )  ( E  E )( T  ) m 2T 3T E m2  Giá trị hiệu dụng thực: E TRMS T 4E m 4E m   T2  ) dt  T (3E m  ) dt   0 (E m  T  T T  E TRMS 16E m2 24E m2  T 16E m2 T 8E m2 T T3 T2  T     9E m  (T  ) (T  ) E T  m 2T 2T  3T 3T E TRMS  E m2  Em * Bảng số liệu : e(t) Lý thuyết Đo OX 8050 Máy đo đa s(t) f(t) EDC ERMS ETRMS EDC ERMS ETRMS EDC ERMS ETRMS (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) 1,000 1,225 0,707 1,000 1,414 1,000 1,000 1,155 0,577 1,000 1,120 0,560 1,000 1,360 0,920 1,000 1,120 0,480 1,058 1,208 0,588 1,058 1,425 0,957 1,059 1,176 0,517 Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Ảnh hưởng máy đo đa : EDC= 1V Độ chia 200m 2V 20V 200V Giá trị đo … 1,058 1,05 1,0 * Nhận xét :  Ta thấy kết đo VOM xác OX  Sai số tương đối nhỏ độ sai lệch không đáng kể  Khi dùng VOM khảo sát DC thang đo 200mV 2V không cho giá trị bị vượt giới hạn đo (do sai số máy đo với thang 2V).Độ chia nhỏ kết xác II ĐO GIÁ TRỊ dB : Sử dụng máy đo đa chế độ xoay chiều,bật nút dB nút AC+DC,máy đo đa hiển thị : = 20 log Với U điện áp cần đo, Uref i điện áp chuẩn theo thang đo (i)  Gửi điện áp chiều 2V vào máy đo đa năng, giá trị Xi suy Uref i  Sau đo lại điện áp e(t), s(t), f(t) giá trị dB ,so sánh với giá trị lý thuyết * Bảng số liệu : Điện áp xoay chiều (V): Xi = i=1 i=2 -1,1 -20,8 -41,3 1,135 10,965 116,145 10 Nhóm VP2016-A.07 i=0 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Điện áp e(t), s(t), f(t) : e(t) s(t) f(t) Xo(i=0) X1(i=1) X2(i=2) Xo(i=0) X1(i=1) X2(i=2) Xo(i=0) Lý thuyết X1(i=1) X2(i=2) 0,66 -19,04 -39,54 1,91 -17,79 -38,29 0,15 -19,55 -40,05 Giá trị đo 0,70 -18,56 -40,52 1,97 -18,12 -39,02 0,13 -20,20 -39,65 Sai số(%) 6,06% 2,52% 2,48% 3,05% 1,85% 1,91% 13,33% 3,32% 1,00% Xi  6,06  2,52  2, 48  3,05  1,85  1,91  13,33  3,32   3,95% * Nhận xét :  Với giá trị chiều,nhận thấy thay đổi thang đo tăng giảm 20dB Uref i tăng giảm tương ứng 10 lần,phù hợp hoàn toàn lý thuyết  Với điện áp xoay chiều,sai số máy đo cho thấy không đáng kể 3,95% III ĐO DẢI THƠNG :  Theo lý thuyết,dải thơng khoảng tần số từ fl đến fh hình vẽ.Trong U giá trị hiệu dụng tín hiệu vào  Phát sóng hình sin có tần số 2kHz,biên độ cực đại 2V từ GBF, giá trị hiệu dụng đo VOM 0,707V Nhóm VP2016-A.07 U U √2 fl fh ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm * Bảng số liệu : f 5Hz 200Hz 2kHz 20kHz 200kHz 1,6MHz E RMS (dao động ký) 0,640 0,680 0,700 0,720 0,750 0,770 E RMS (d.đa năng) 0,635 0,697 0,701 0,715 0,745 0,776 IV ĐO ĐIỆN TRỞ : Đo điện trở dùng máy đo đa : Giá trị Giá trị Sai số danh định đo phép đo Nâu - Đen - Lục - Ánh kim 1000000 987000 1,30% Nâu – Đen - Đỏ - Ánh kim 1000 996 0,40% Vàng – Tím - Đen - Đen – Nâu 4700 4680 0,43% Nâu – Đen – Nâu - Ánh kim 100 98,2 1,80% Xám – Đỏ - Đen – Đen – Nâu 8200 8090 1,34% Màu Kết luận : Sai số tương đối nhỏ ~5%, giá trị danh định sử dụng Đo điện trở nội máy phát sóng :  Mắc mạch hình bên  Để đo điện trở nội GBF ta xem Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm điện trở nội dao động ký lớn  Đo điện áp không tải chiều U1 GBF dùng dao động ký: U1= 5,04 V  Nối cực GBF vào điện trở 50Ω.Đo điện áp U2 cực GBF: U2= 2,54 V  Áp dụng mạch chia áp ta có: R R  Rg  U2 U1 U U U2    U1 R  Rg R Rg U   5, 04   Rg     R     50  49, 213()  2,54  U2   Giá trị máy phát : R0g = 50Ω ● Sai số : 1,574% ● Sai số lớn sai số điện trở R, sai số thiết bị Đo điện trở nội dao động ký :  Mắc mạch hình với R= 1MΩ ● Gửi dòng chiều từ GBF,dùng dao động ký đo U1 A C, U1= V đo U2 B C: U2= 1,96 V ● Điện trở nội GBF Rg xem bỏ qua (50Ω u  R AB   RR E R AB  R5 R3  R4  R1  R  Mắc mạch: CH hộp biến trở  Dùng hộp điện (có thể dùng biến trở) trở mắc mạch hình bên với: Nguồn có biên độ 1V, tần số 2000Hz R = 4,7kΩ, R = 8kΩ R 4700 = = 0,37 R +R 8000 + 4700 Nhóm VP2016-A.07 R2 e(t) CH R1 u(t) ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  Đo điện áp dao động ký: e(t) s(t) f(t) EPP ERMS EPP ERMS EPP ERMS 2,000 0,680 2,360 1,000 2,080 0,600 0,710 0,260 0,880 0,380 0,760 0,230 ut)/e(t) 0,355 0,382 0,373 0,380 0,365 0,383 Sai số 4,05% 3,339% 0,810% 2,703% 1,351% 3,478% e(t) = CH1 (V) u(t) = CH2 (V)  4,05  3,339  0,810  2,703  1,351  3, 478  2.622% Nhận xét: Kết đo xác Điều chứng tỏ tỷ số chứng minh xác Sai số 2.622% chấp nhận  Điều chỉnh hộp điện trở cho R = 10 kΩ R = 0,556 R +R  Đo lại điện áp dao động ký: e(t) e(t) = CH1 s(t) f(t) EDC ERMS EDC ERMS EDC ERMS 2,000 0,670 2,350 1,120 2,100 0,590 Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm (V) u(t) = CH2 1,120 0,360 1,330 0,600 1,160 0,320 ut)/e(t) 0,560 0,537 0,566 0,536 0,552 0,542 Sai số 0,719% 3,417% 1,799% 3,597% 0,719% 2,451% (V)  0,719  3, 417  1,799  3,597  0,719  2, 451  2,117% Nhận xét: Kết đo xác Điều chứng tỏ tỷ số chứng minh xác Sai số 2,117% chấp nhận  Nhận xét:  Các tỉ số u(t)/e(t) đo tính tốn lý thuyết gần cho dạng sóng Sự sai lệch có mặt điện trở nội dao động ký  Nếu dùng máy đo đa để đo ERMS nhận kết trên, dù số liệu có sai khác (do điện trở nội khác dao động ký máy đo đa năng)  Khuếch đại thuật toán (mạch hồi tiếp âm): Sơ đồ khuếch đại: R u (t ) 1 e (t ) R1 u (t )  Vout , Với OPAMP lý tưởng  V in  V   V  Tại nút A:  V  Vout V   0 R1 R2  Nhóm VP2016-A.07 R u (t ) Vout  1 e (t ) V in R1 e (t )  V in ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm II QUAN SÁT ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPÈRE CỦA CỰC DAO ĐỘNG KÝ:  Quan sát đặc trưng I=f(u) phần tử cực (D) dao động ký  Mắc mạch gồm R (D) hình, đưa điện áp đầu (D) vào CH1, điện áp đầu R vào CH2, bật chế độ XY đảo dấu CH2 dao động ký Dùng GBF phát tín hiệu hình sin e(t)=-1+1sin(4000πt) Chọn R  100 B D I (D)  Quan sát quan hệ U R  f (U ) mà UR=-RI  Quan hệ I U U GBF R A  Vai trò biến áp cách ly: CH1 C -RI CH2 transformateur d'isolement  Nếu khơng có biến áp cách ly v A  v C  (máy GBF có điểm nối đất) Trên dao động ký có dây nối đất, điện áp R không  Ta thực phép đo  Vì vậy, cần phải có nguồn nuôi với dây mát thả (nghĩa không nối đất, để tránh vấn đề liên kết)  Biến áp cách ly gồm hai cuộn dây giống nhau, cách điện với Biến thiên điện áp cực A,B cuộn dây thứ gây biến thiên điện áp y hệt cực cuộn thứ hai CD nhờ tượng cảm ứng từ trường Trong chế độ biến đổi, hiệu điện UBA UDC (với biến áp lý tưởng) điện A va C khác  Mạng cửa CD = {GBF + biến thế} tương đương với máy phát có dây mát thả  Khảo sát Đặc trưng số phần tử hai cực dao động ký  (D) điện trở rời:  Khảo sát điện trở cỡ 1000Ω: Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  Quan sát chế độ XY đảo điện áp kênh để xem RI hàm U Hệ số góc: tan α = Mà: tan   U R U  0.575 = 0.096 R D D= R 100 = = 1043.47Ω tan α 0.096 ∆D = 4.35% D  (D) điot:  Lắp cực điot vào vị trí (D)  Khi điot mở (ứng với đoạn dốc đồ thị) Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học i  Báo cáo Thí nghiệm u  uD Rđ  Phương trình đoạn dốc u R  iR  R R u u Rđ Rđ D  Giao điểm đoạn dốc với trục hoành: u R   u=uD=0.32V (đây điện áp ngưỡng)  Hệ số góc: tan α = 2.3125 → R = 100 = 43,24Ω (điện trở động) 2.3125 Tần số đường đặc tuyến bị biến dạng: f0=1,7 kHz  10 (D) điot phát quang điot Zener Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm 10.a Đặc trưng LED xanh:  Chứng minh tương tự trên: tan α = 4.5 →R =  Điện áp ngưỡng: uD=1.4V 10.b Đặc trưng LED đỏ: Nhóm VP2016-A.07 100 = 22.2Ω 4.5 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  Tương tự, điện trở động: tan α = 3.33 →R = 100 = 30Ω 3.33  Điện áp ngưỡng: uD=1.4V 10.c Đặc trưng điot Zener: Điot Zener chế tạo tối ưu để ổn định điện áp Chứng minh tương tự ta có:  Chế độ thuận điot Zener Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệmĐiện trở động: tan α = 12 → R = 100 = 8.33Ω 12Điện áp ngưỡng uD=0.7V  Chế độ nghịch điot Zener  Điện trở động: tan α = → R =  Điện áp Zener -uZ = -4.9V  Điện áp Zener uZ = 4.9V Nhóm VP2016-A.07 100 = 25Ω ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm I r U  11 Đặc trưng phần tử chứa điot Zener:  Nhận xét:  điot Zener đối đầu, có đặc tuyến đối xứng qua gốc tọa độ  Hệ thống điot xem ổn định điện áp: hiệu điện đầu ổn định đoạn ⟦−U ; U ⟧  Phải mắc song song Zener với điện trở r để giữ an toàn cho nguồn điot Zener bị đánh thủng, bảo vệ chống áp Điện trở r phải đủ lớn, để dòng qua r ảnh hưởng đến điot Zener Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  Kết với r=1kΩ hình III SỬ DỤNG PHẦN TỬ HAI CỰC “SAN BẰNG” TÍN HIỆU: CH2  Chỉnh lưu xoay chiều đơn giản CH1  12 Mắc mạch  Mắc mạch hình với Tín hiệu hình sin có: f=2KHz; Em=1V R  10k  (khơng có tụ C) Nhóm VP2016-A.07 e(t) GBF R C u(t) ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  Khi điot mở: e (t )  u D , ta có: i   e (t )  u (t ) R (e (t )  u D )  u (t )  R  Rđ R  Rđ  Vì Rđ  R  u (t )  e (t )  u D  Có độ chênh lệch uD u(t) e(t), thể đồ thị  Sự san đỉnh  14 Khảo sát biến thiên   Để nhận điện áp u không đổi, ta thêm tụ C vào cực R  Khi điot đóng, tụ C phóng điện qua điện trở R với số thời gian   RC  Khi   T (với T chu kỳ e(t)) phóng điện đủ chậm để đảm bảo san cho u(t)  Hệ số dao động:   u cc với uCC giá trị đỉnh đỉnh u(t), giá trị trung u  bình  Sử dụng mạch với C biến thiên cho   (0,1  20)T , ta có bảng số liệu: T= = 0,5ms f Cái tao có ghi R  Ta có: C 10nF 50nF 100nF 300nF 700nF F   RC (ms ) 0,1 0,5 10 Ucc (V) 2,36 1,28 0,92 0,44 0,32 0,24 (V) 0,92 1,64 1,88 2,04 2,08 2,10  = ucc/ 2,565 0,780 0,489 0,216 0,154 0,114 Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm  15 Vẽ điện áp Chọn trường hợp tiêu biểu, thể rõ biến đổi điện áp 15.a   T : C  10nF    0,1ms  Khi điot mở, tụ nạp điện nhanh  Khi điot đóng, tụ phóng điện nhanh qua R  uCC lớn, nhỏ 15.b  ~ T : C  50nF    0,5ms Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học Báo cáo Thí nghiệm Tụ phóng điện qua R chậm  uCC nhỏ hơn, lớn câu (a) 15.c   T : C  700nF    7ms Khi điot đóng, tụ phóng điện chậm qua R Nhóm VP2016-A.07 ĐiệnĐiện động học  uCC nhỏ, lớn Nhóm VP2016-A.07 Báo cáo Thí nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thí nghiệm bài 1 bài 2 điện động học, Thí nghiệm bài 1 bài 2 điện động học, Nhóm thí nghiệm số : VP2016-A.07

Từ khóa liên quan