giao an quy luat luong chat

6 130 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 23:54

Về kiến thức: + Trình bày và hiểu được khái niệm chất và lượng. + Nhận biết rõ sự biến đổi của lượng dẫn đến sự biến đổi về chất là quy luật phổ biến của mọi vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng. Về kỹ năng: + Giải thích được mặt chất và lượng của sự vật, hiện tượng.+ Chứng minh được cách thức lượng đổi dẫn đến chất đổi và ngược lại.+ Vận dụng quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại vào trong học tập, làm việc sau khi ra trường và cuộc sống. Về thái độ: + Hiểu rõ trong học tập và rèn luyện phải kiên trì nhẫn nại khắc phục thái độ nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn.+ Tích luỹ về lượng kiến thức trong học tập rèn luyện để nhanh chóng tạo ra những biến đổi về chất (những tiến bộ vượt bậc) của bản thân. Giáo án: 01 Thời gian thực hiện: 45 phút Tên chương: Chương Chủ nghĩa Mác Lê- nin Thực ngày … tháng 11 năm 2017 TÊN BÀI: Quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau học xong học này, học sinh có khả năng: - Về kiến thức: + Trình bày hiểu khái niệm chất lượng + Nhận biết rõ biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất quy luật phổ biến vận động, phát triển vật, tượng - Về kỹ năng: + Giải thích mặt chất lượng vật, tượng + Chứng minh cách thức lượng đổi dẫn đến chất đổi ngược lại + Vận dụng quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại vào học tập, làm việc sau trường sống - Về thái độ: + Hiểu rõ học tập rèn luyện phải kiên trì nhẫn nại khắc phục thái độ nơn nóng muốn đốt cháy giai đoạn + Tích luỹ lượng kiến thức học tập rèn luyện để nhanh chóng tạo biến đổi chất (những tiến vượt bậc) thân ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Phòng học chun mơn: Phòng học lý thuyết - Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR - Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tài liệu tham khảo I ổn định lớp học: Thời gian: 01 phỳt - Kim tra sĩ số lớp học:…… - Nội dung nhắc nhở học sinh: giữ trật tự học Kiểm tra cũ: Thêi gian: 03 phút TT Tên học sinh Nội dung kiểm tra Điểm Câu 01: Anh (chị) điền vào khoảng trống để nêu đầy đủ vị trí quy luật thống đấu tranh mặt đối lập? Trả lời: Quy luật thống đấu tranh 01 mặt đối lập ba quy luật phép biện chứng vật, vạch nguồn gốc động lực phát triển hạt nhân phép biện chứng vật 02 Câu 02: Anh (chị) nêu khái niệm mặt đối lập Cho ví dụ? Trả lời: Mặt đối lập mặt có tính chất trái ngược chúng tồn quy định lẫn Ví dụ cực âm cực dương dòng điện, đồng hóa dị hóa thể sống, cung cầu hàng hóa thị trường II thùc hiƯn bµi häc TT Néi dung DÉn nhËp Trong tiết trước phép biện chứng vật cho ta hiểu nguồn gốc vận động, phát triển vật tượng, vật, tượng vận động, phát triển cách nào, nào? Cách thức phổ biến chúng biến đổi dần lượng dẫn đến biến i v cht Giảng * Cht: l khỏi niệm dùng để thuộc tính bản, vốn có vật, tượng, tiêu biểu cho vật, tượng đó, phân biệt với vt, hin tng khỏc Hoạt động dạy học Thời Hoạt động Hoạt động gian giáo viên học sinh - Giáo viên (GV) - HS lắng nghe 04 diễn giảng phút - GV đặt câu hỏi với - HS trả lời học sinh (HS): Xem + Một làm tranh đoán thành chẳng nên non/ Ba ngữ? chụm lại nên - GV nhận xét núi cao dẫn dắt Để thực + Có cơng mài sắt mục đích trên, có ngày nên kim tìm hiểu quy luật chuyển hố từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại - Yêu cầu HS lên bảng ghi câu trả lời câu hỏi giao nhà tiết Câu 1: Tìm thuộc tính muối, đường? - Lên bảng ghi câu 05 trả lời phút  Muối: thể rắn, mặn, tan nước, Đường: thể rắn, ngọt, tan nước, Câu 2: Chỉ thuộc  Thuộc tính tính thuộc muối tính mặn đường muối đường? TT Néi dung * Lượng: khái niệm dùng để thuộc tính vốn có vật, tượng biểu thị trình độ phát triển (cao, thấp), quy mơ (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)… ca s vt, hin tng Hoạt động dạy học Thời Hoạt động Hoạt động gian giáo viên học sinh Việc tìm nêu Tìm nêu thuộc tính muối, thuộc tính đường nhằm mục muối, đường nhằm đích gì? mục đích phân biệt - Nhận xét câu trả chất lời HS - Lắng nghe - Ghi bảng, giảng khái niệm chất - Lắng nghe ghi - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi 05 khái niệm lượng phút - Hỏi HS: - Trả lời + Nêu tên vật tượng dựa vào gợi ý lượng sau: Vận tốc 3.108 m/s?  ánh sáng Gồm nguyên tử H nguyên tử O?  nước Chiều dài 8cm, chiều rộng 8cm góc 90°? + Nêu tên vật hình vng dựa vào gợi ý lượng sau: Quả năm múi  Quả khế năm khe? Quả nứt nẻ  Quả na (mãng đe thợ rào? cầu ta) - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS + Xác định lượng, - Trả lời chất bạn + Chất: Ngoan, Nguyễn Văn A hiền; Học lực: khá; cho biết liệu Đạo đức: tốt sau: Chiều cao: + Lượng: Chiều 1,55m; Cân nặng: cao: 1,55m; Cân 43kg; Học trung cấp nặng: 43kg; Học Quản lý đất đai năm Trung cấp Quản lý nhất; Ngoan, hiền; TT Néi dung * Mối quan hệ chất lượng - Sự biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất Trong vật, tượng lượng biến đổi trước (biến đổi dần dần, từ từ) Khi biến đổi đạt tới giới hạn định làm cho chất biến đổi Giới hạn mà biến đổi lượng chưa làm thay đổi chất vật, tượng gọi độ Điểm giới hạn mà biến đổi lượng làm thay đổi chất vật, tượng gọi điểm nút - Chất đời lại bao hàm mt lng mi tng ng Hoạt động dạy học Hoạt động Hoạt động giáo viên học sinh Hc lực: khá; Đạo đất đai năm đức: tốt? - Nhận xét câu trả lời HS - Lắng nghe - Đọc thơ dẫn vào phần - Lắng nghe - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi - Phân tích biến - Lắng nghe đổi lượng dẫn đến biến đổi chất phân tử nước - Hỏi HS: Cho ví dụ - Trả lời biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS Cho ví dụ giảng - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi - Phân tích biến - Lắng nghe đổi lượng dẫn đến biến đổi chất phân tử nước để nêu lên khái niệm độ, điểm nút - Hỏi HS: Cho ví dụ - Trả lời độ, điểm nút biến đổi lượng dẫn đến biến đổi chất? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS Cho ví dụ giảng - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi chất đời lại bao hàm lượng Thêi gian 05 phút 03 phút 08 phút TT Néi dung Chất biến đổi sau biến đổi nhanh chóng (mang tính đột biến) Mỗi vật tượng có chất đặc trưng lượng phù hợp Vì vậy, chất đời lại quy định lượng tương ứng - Kết luận: Sự biến đổi không ngừng lượng vật, tượng dẫn đến biến đổi chất chúng; chất đời lại quy định lượng tương ứng với tạo cho vật, tượng lượng khác trước * Ý nghĩa quy luật - Luôn gắn liền lượng với chất - Trong học tập, rèn luyện phải kiên trì nhẫn nại, khơng coi thường việc nhỏ - Tránh nóng vội, đốt cháy giai đoạn, hành động nửa vời, không triệt để khơng đem lại kết mong muốn Cđng cè kiến thức kết thúc Hoạt động dạy học Thời Hoạt động Hoạt động gian giáo viên häc sinh tương ứng - Yêu cầu HS trả lời - Trả lời: Để chất câu hỏi theo gợi ý đời, Để chất đời, thiết phải tạo thiết phải làm biến đổi lượng gì? đến giới hạn định - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS Cho ví dụ giảng - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi 03 kết luận chất phút đời lại bao hàm lượng tương ứng  Cách thức vận động, phát triển vật, tượng - Hỏi HS: Nêu ý - Trả lời nghĩa quy luật chất lượng? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe ghi - Hỏi HS: vận dụng - Trả lời quy luật chất lượng vào học tập thân nào? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS - Ghi bảng, giảng - Lắng nghe Câu 1: Anh (chị) - Trả lời mặt chất, mặt lượng 03 phút 04 phút TT Nội dung Hoạt động dạy học Thời Hoạt động Hoạt động gian giáo viên học sinh GV hướng dẫn câu sau: HS giải đáp câu hỏi - Nhận xét câu trả - Lắng nghe theo gợi ý có nhận xét lời HS Câu 2: Anh (chị) - Trả lời cho biết đáp án đúng, đáp án sai? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS Câu 3: Anh (chị) so - Trả lời sánh biến đổi chất lượng? - Nhận xét câu trả - Lắng nghe lời HS Híng dÉn tù häc - Về nhà học 01 - Xem mới: Quy luật phủ định phút phủ định Ngn tµi liƯu tham kh¶o Giáo trình mơn Giáo dục Chính trị dùng cho bậc Trung cấp chuyên nghiệp NXB Giáo dục Việt Nam xuất năm 2014 Giáo trình mơn lý luận trị (dùng trường đại học, cao đẳng) Các tài liệu tham khảo khác liên quan đến quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại Hậu Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2017 Duyệt Tổ mơn Chung Kế tốn Giáo viên Tổ trưởng Huỳnh Hữu Nghị Trần Thanh Xuyên Duyệt Ban Giám hiệu HIỆU TRƯỞNG ... lượng Thêi gian 05 phút 03 phút 08 phút TT Néi dung Chất biến đổi sau biến đổi nhanh chóng (mang tính đột biến) Mỗi vật tượng có chất đặc trưng lượng phù hợp Vì vậy, chất đời lại quy định lượng... liên quan đến quy luật chuyển hoá từ thay đổi lượng thành thay đổi chất ngược lại Hậu Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2017 Duyệt Tổ mơn Chung Kế tốn Giáo viên Tổ trưởng Huỳnh Hữu Nghị Trần Thanh Xuyên... trình độ phát triển (cao, thấp), quy mô (lớn, nhỏ), tốc độ vận động (nhanh, chậm), số lượng (ít, nhiều)… vật, hin tng Hoạt động dạy học Thời Hoạt động Hoạt động gian giáo viên học sinh Vic tỡm nêu
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an quy luat luong chat, giao an quy luat luong chat