Đề 01 sinh học lovebook 2018

17 181 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:52

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ Câu 1: Nói sức chứa quần thể, cho phát biểu sau: (1) tính xác sử dụng mơ hình tăng trưởng logistic (2) nhìn chung giữ ổn định theo thời gian (3) thay đổi điều kiện môi trường thay đổi (4) khơng vượt qua Có phát biểu xác? A B C D Câu 2: Nguy lớn đa dạng sinh học A Khai thác q mức lồi có giá trị kinh tế cao B Loài du nhập cạnh tranh ăn loài địa C Sự phá vỡ mối quan hệ dinh dưỡng ngày có nhiều mồi bị tuyệt chủng D Biến đổi, phân mảnh phá hủy nơi Câu 3: Ở loài cá xét locut gen gồm alen A a trội lặn hồn tồn, đó, A quy định vảy đỏ a quy định vảy trắng Cho giao phối cá vảy đỏ với cá đực vảy trắng thu F1 toàn vảy đỏ Cho F1 giao phối ngẫu nhiên F2 thu vảy đỏ : vảy trắng, vảy trắng tồn đực Có kết luận chắn không số kết luận sau? (1) Gen nằm vùng không tương đồng NST giới tính X (2) Ở lồi cá này, đực có cặp NST giới tính XX (3) Đem F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 thu 18,75% cá vảy trắng (4) Đem F2 cho giao phối ngẫu nhiên đời F3 thu đực vảy trắng A B C D Câu 4: Cho phát biểu sau CLTN: (1) CLTN tác động lên kiểu hình mà khơng tác động lên kiểu gen (2) CLTN nhân tố liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi (3) CLTN diễn môi trường không ổn định (4) CLTN tác động không phụ thuộc vào kích thước quần thể Có phát biểu xác? A B C D Câu 5: Ở lồi thú có NST 2n = 12 Xét locut gen A B nằm cặp NST thường cách 30cM Một thể đực lồi có kiểu gen AB//ab DdEe XGHY giảm phân tạo giao tử Để thể tạo tối đa tất loại tinh trùng locut gen cần tối thiểu tế bào sinh tinh tham gia giảm phân? Biết khơng có đột biến xảy A 16 B 20 C 40 D 14 Câu 6: Một loài động vật xét locut gen gồm alen trội lặn hồn tồn, đó, alen A quy định mắt đỏ a quy định mắt trắng Ở quần thể có cấu trúc di truyền hệ ban đầu (P) sau: - Giới đực: 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa - Giới cái: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quần thể giao phối ngẫu nhiên qua hệ Tỉ lệ kiểu hình quần thể hệ F3 nào? Biết sau quần thể cân di truyền cá thể aa khơng có khả sinh sản A 319 hoa đỏ : 81 hoa trắng B 760 hoa đỏ : 81 hoa trắng C 2128 hoa đỏ : 81 hoa trắng D hoa đỏ : hoa trắng Câu 7: Ở người xét bệnh di truyền đột biến lặn thuộc locut nằm cặp NST thường khác quy định Cho phả hệ sau: Biết III1 mang tồn gen lặn II4, II5 có kiểu gen đồng hợp Khơng có đột biến xảy Cho phát biểu sau: (1) III2 có kiểu gen (2) III3 có kiểu gen (3) III3 III4 có kiểu gen khác (4) Xác suất để cặp vợ chồng III2-III3 sinh đứa bình thường 69,44% Số phát biểu là: A B C D Câu 8: Quá trình phiên mã sinh vật nhân sơ có yếu tố sau không tham gia? (1) mARN (2) Enzim mở xoắn (3) loại nucleotit (4) ADN (5) Protein (6) Đoạn mồi (7) ARN polimeraza (8) Riboxom A B C D Câu 9: Chọn câu A Mỗi nhân tố sinh thái tác động lên chức sống B Sự tác động nhân tố sinh thái khác mật độ sinh sống môi trường thay đổi C Môi trường tác động lên sinh vật sinh vật làm biến đổi môi trường D Tác động tổng hợp nhân tố sinh thái cộng gộp tác động nhân tố sinh thái Câu 10: Cho phát biểu mối quan hệ cá thể quần thể sau: (1) Quan hệ hỗ trợ cá thể loài thể qua hiệu nhóm (2) Quần thể phân bố phạm vi định gọi ổ sinh thái quần thể (3) Quan hệ hỗ trợ cá thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống mơi trường (4) Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể Có phát biểu đúng? A B C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 11: Khi trâu bò ăn cỏ chúng đánh động nhiều lồi trùng trú ẩn cỏ, lồi chim ăn trùng săn mồi gần đàn trâu bò Quan hệ chim ăn trùng trâu bò quan hệ gì? A Ức chế cảm nhiễm B Hợp tác C Cộng sinh D Hội sinh Câu 12: Phát biểu nói học thuyết Đacuyn? A Những đặc điểm sai khác cá thể lồi phát sinh q trình sinh sản gọi biến dị xác định B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho q trình tiến hóa C Chọn lọc nhân tạo nhân tố quy định chiều hướng tốc độ biến đổi loài D Số lượng cá thể sinh hệ nhiều số cá thể sống sót sinh sản Câu 13: Phát biểu sau không đúng? A Sự trao đổi vật chất quần xã mơi trường hình thành chu trình sinh địa hóa tự nhiên B Nitơ xác bã hữu trả lại môi trường nhờ phân giải nấm, vi khuẩn côn trùng nhỏ sống đất… C Nước trở khí nhờ nước bốc mặt đất mặt nước D Hàm lượng CO2 khí tăng nhanh chủ yếu khơng phải hoạt động người Câu 14: Nói phát sinh phát triển sinh giới qua đại địa chất phát biểu chưa xác? A Nghiên cứu hóa thạch cho biết tuổi sinh vật B Để xác định tuổi tuyệt đối hóa thạch người ta dùng phương pháp đồng vị phóng xạ C Lịch sử Trái Đất kèm theo sống chia thành đại D Loài người phát sinh đại Tân sinh Câu 15: Ở loài thực vật, màu hoa locut gen không alen nằm NST quy định, đó, có mặt alen trội A B cho hoa đỏ; có mặt cặp gen aa kiểu gen cho hoa trắng; kiểu gen lại cho hoa vàng Đem giao phấn hoa trắng đồng hợp lặn với hoa đỏ đồng hợp trội thu đời toàn hoa đỏ Đem toàn hoa đỏ F1 cho tự thụ phấn thu F2 Tiếp tục đem hoa đỏ F2 thụ phấn cho hoa khác màu thu F3 Theo lí thuyết, số hoa trắng F3 tỉ lệ hoa trắng đem tự thụ khơng có phân li kiểu hình chiếm tỉ lệ A 60% B 20% C 23,81% D 100% Câu 16: Ở cừu, alen A quy định có sừng, alen lặn tương ứng quy định khơng sừng Nhưng cừu có kiểu gen Aa khơng sừng cừu đực có kiểu gen Aa lại có sừng Một quần thể cừu cân di truyền có 60% cừu khơng sừng Cho cừu khơng sừng giao phối ngẫu nhiên tỉ lệ cừu không sừng đời thu bao nhiêu? Biết khơng có đột biến xảy A 48% B 80& C 50% D 85,7% GH gh GH Câu 17: Ở ruồi giấm, cho phép lai sau: AB//ab X X x AB//ab X Y Biết khoảng cách locut nằm cặp NST 40cM Tỉ lệ cá thể đời có số tính trạng trội số tính trạng lặn bao nhiêu? Biết gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn khơng có đột biến xảy A 23,5% B 21,1% C 14,7% D 19,5% Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 18: Cho đặc điểm đột biến sau: (1) Chiều dài NST không thay đổi (2) Số lượng nhóm gen liên kết thay đổi (3) Sức sinh sản thể đột biến bị giảm (4) Có thể góp phần hình thành lồi (5) Số lượng thành phần gen NST không thay đổi Có đặc điểm thuộc đột biết chuyển đoạn NST? A B C D Câu 19: Nói ung thư, phát biểu chưa xác? A Ung thư thay đổi chức gen liên quan đến chu kì tế bào gen ức chế khối u B Ung thư bệnh di truyền C Tế bào nhân đơi nhiều tích lũy nhiều đột biến D Người già có nguy ung thư cao người trẻ Câu 20: Ở loài thực vật chiều cao cặp gen phân li độc lập tương tác cộng gộp quy định Mỗi alen trội làm tăng chiều cao thêm 5cm Đem cao lai với thấp thu F1 cao 150cm Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Chọn F2, xác suất bắt gặp cao 160cm cao 150cm bao nhiêu? A 5,98% B 2,99% C 1,5% D 4,79% Câu 21: Ở người bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST quy định, alen trội tương ứng quy định người bình thường Một quần thể người cân di truyền có 96% người bình thường Một cặp vợ chồng bình thường quần thể dự định sinh người Xác suất để người họ bình thường A 94,52% B 95,14% C 50,69% D 80,56% Câu 22: Ở ruồi giấm, đem lai chân cao, mắt đỏ với đực chân thấp, mắt trắng thu F1 toàn chân cao, mắt đỏ Cho F1 giao phối ngẫu nhiên với F2 thu 140 chân cao, mắt đỏ; 50 chân cao, mắt trắng; 48 chân thấp, mắt đỏ 15 chân thấp, mắt trắng Mỗi tính trạng gen quy định khơng có đột biến xảy Cho chân cao, mắt trắng giao phối với chân thấp, mắt đỏ Xác suất thu ruồi chân cao, mắt đỏ F3 A 2/9 B 1/2 C 4/9 D 1/3 Câu 23: Ở lồi thực vật có NST 2n = 24 Tính trạng màu hoa locut gen nằm NST thường quy định, đó, alen A quy định hoa đỏ, alen a quy định hoa trắng Cho hoa đỏ đồng hợp giao phấn với hoa trắng, đời thu 24 hoa đỏ hoa trắng Lí giải thích cho xuất hoa trắng? (1) Đột biến đoạn NST xảy nguyên phân hoa đỏ (2) Đột biến gen xảy giảm phân hoa trắng (3) Đột biến số lượng NST xảy giảm phân hoa đỏ (4) Đột biến số lượng NST đột biến gen xảy nguyên phân hoa đỏ Có ý đúng? A B C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 24: Ở loài thực vật, lai hoa đỏ, cánh dài chủng với hoa trắng, cánh ngắn chủng F1 thu toàn hoa đỏ, cánh ngắn Cho F1 tự thụ phấn F2 thu 25% hoa đỏ, cánh dài : 50% hoa đỏ, cánh ngắn : 25% hoa trắng, cánh ngắn Quy luật di truyền chi phối A Di truyền liên kết hoàn toàn gen quy định tính trạng B Di truyền gen đa hiệu C Di truyền liên kết khơng hồn tồn gen quy định tính trạng, đó, hốn vị gen xảy bên với tần số D Cả ý Câu 25: Một loài thực vật màu hoa locut gen nằm NST thường quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Xét quần thể cân di truyền thấy có 64% hoa đỏ Người ta chọn ngẫu nhiên hoa đỏ quần thể Xác suất cho hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thu đời có tỉ lệ 24 hoa đỏ : hoa trắng bao nhiêu? Biết đột biến xảy A 2,1% B 20,93% C 26,37% D 8,79% Câu 26: Khi nói đột biến gen, ý chưa đúng? A Đột biến điểm dạng thay cặp nucleotit xảy khơng làm thay đổi số lượng, thành phần nucleotit gen B Đột biến gen dạng thay cặp nucleotit làm xuất ba mã hóa sai nghĩa khơng làm thay đổi tính chất phân tử protein gen quy định C Đột biến thay cặp nucleotit làm thay đổi axit amin ba quy định rơi vào vùng định cấu trúc khơng gian protein enzim gen tổng hợp không làm thay đổi chức protein enzim D Đột biến điểm dạng thay thế, thêm cặp nucleotit xuất ngẫu nhiên mà khơng cần tác nhân đột biến tồn nucleotit dạng tế bào Câu 27: Có tượng sau tượng khống chế sinh học? (1) Dùng bẫy diệt chuột để bảo vệ mùa màng (2) Dùng ong mắt đỏ để diệt sâu đục thân hại lúa (3) Dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu bệnh (4) Bắt bớt rắn dọc dưa để diệt chuột hại lúa Đáp án là: A B C D Câu 28: Cho nhân tố sau: (1) Đột biến (2) Giao phối không ngẫu nhiên (3) Di nhập gen (4) Chọn lọc tự nhiên (5) Các yếu tố ngẫu nhiên (6) Ngẫu phối Có nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen quần thể? A B C D Câu 29: Trong phát biểu yếu tố ngẫu nhiên, ý chưa xác? A Một lồi hình thành yếu tố ngẫu nhiên khởi phát B Các yếu tố ngẫu nhiên làm biến đổi tần số alen không theo hướng xác định C Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến diệt vong quần thể D Hiệu tác động không phụ thuộc vào kích thước quần thể Câu 30: Đặc điểm không thuộc quần xã sinh vật rừng nhiệt đới Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A thích nghi với mơi trường có độ ẩm cao B đa dạng lồi C hoạt động sinh vật có tính chu kì ngày đêm rõ rệt D thích nghi với biên độ dao động nhiệt lớn Câu 31: Sức căng trương nước tăng trường hợp nào? A Đưa vào tối B Đưa sáng C Tưới nước cho D Bón phân cho Câu 32: Các nguyên tố vi lượng cần cho với lượng nhỏ vì: A chúng có vai trò hoạt động sống thể B chúng cần số pha sinh trưởng định C chức chúng hoạt hóa enzim D phần lớn chúng có Câu 33: Điều sau khơng đúng? A Động vật có túi tiêu hóa ăn nguyên mồi B Động vật khơng có quan tiêu hóa khơng có tiêu hóa ngoại bào C Sứa tiêu hóa học nhờ co bóp thành túi tiêu hóa D Trùng amip phải nhờ enzim lizoxom phân giải thức ăn Câu 34: Khi động vật có vú hít thở bình thường, ngun nhân gây nên dòng khơng khí từ bên ngồi vào phổi? A Giảm thể tích bên lồng ngực B Cơ hoành phẳng C Các xương sườn hạ xuống làm tăng thể tích lồng ngực D Cơ liên sườn ngồi dãn làm tăng thể tích lồng ngực Câu 35: Sự tiến hóa hệ tuần hồn diễn theo hướng: A từ chưa có đến có hệ tuần hồn B từ tuần hồn hở đến tuần hồn kín C từ tuần hoàn đơn đến tuần hoàn kép D đáp án Câu 36: Một phân tử từ bên màng tilacoit đến chất ti thể phải qua lớp màng? A B C D Câu 37: Loại tảo sống mực nước sâu nhất? A Tảo đỏ B Tảo lục C Tảo nâu D Tảo vàng Câu 38: Chất sau sản phẩm hô hấp hiếu khí? A CO2 H2O B CO2 H2O ATP C CO2 ATP D H2O ATP Câu 39: Sự xuất đường glucose nước tiểu: A chứng tỏ bị bệnh thận B xảy chất vận chuyển glucose bị tải C kết hạ đường huyết D xảy bình thường Câu 40: Sự khử cực sợi trục tạo do: A di chuyển K+ khỏi màng sợi trục B di chuyển vào Na+ qua kênh điều hòa điện áp màng sợi trục Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C khuếch tán K+ theo chiều gradient nồng độ D vận chuyển tích cực Na+ khỏi sợi trục Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 1.A 11.D 21.B 31.A 2.D 12.D 22.C 32.C 3.B 13.D 23.B 33.C 4.B 14.A 24.D 34.B Đáp án 5.D 6.B 15.D 16.C 25.D 26.D 35.D 36.C 7.C 17.A 27.A 37.A 8.D 18.D 28.C 38.B 9.C 19.B 29.D 39.B 10.C 20.A 30.D 40.B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A CHÚ Ý Cần biết sức chứa quần thể hiểu điều kiện mơi trường mà số lượng cá thể đạt kích thước quần thể tối đa CHÚ Ý Cần ý mô hình tăng trưởng quần thể mơ hình tăng trưởng hình chữ J hay mơi trường khơng giới hạn xác định sức chứa quần thể Cả mơ hình gặp thực tế mơ hình logistic phổ biến (1) Mơ hình tăng trưởng logistic mơ hình quần thể mơi trường giới hạn, điều nghĩa để đạt trạng thái kích thước quần thể tối đa gần khơng thể ta khơng thể tính tốn sức chứa quần thể sử dụng mơ hình ⟹ SAI (2) Do điều kiện mơi trường thường thay đổi theo thời gian nên sức chứa quần thể thay đổi theo ⟹ SAI (3) Khi điều kiện mơi trường thay đổi sức chứa quần thể thay đổi ⟹ ĐÚNG (4) Trong vài trường hợp mà thể quần thể có khả dự trữ lượng sinh sản tiếp mà nguồn thức ăn môi trường bắt đầu hạn chế số lượng cá thể đạt mức ngang sức chứa ⟹ SAI Vậy có ý Câu 2: Đáp án D Đa dạng sinh học hiểu đa dạng nhiều mức độ có mức độ đa dạng di truyền (gen), đa dạng loài đa dạng môi trường sống Trong nguy đưa viện biến đổi, phân mảnh phá hủy nơi nhanh chóng đưa đến vòng xốy tuyệt chủng cho loài dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học mức độ Câu 3: Đáp án B Ta thấy, F1 toàn vảy đỏ, F2 có tỉ lệ vảy đỏ : vảy trắng vảy trắng tồn đực Do ta chưa biết chế xác định giới tính lồi cá nên có khả xảy ra: +) TH1: Ở loài cá này, XX đực XY gen quy định tính trạng nằm vùng khơng tương đồng NST giới tính X ⟹ P: XA XA x Xa Y 1X A X a :1X A Y F1: 1X A X A :1X A X a :1X A Y :1X a Y F2: +) TH2: Ở loài cá này, XX đực XY gen quy định tính trạng nằm vùng không tương đồng NST X ⟹ P: X A X A x Xa Ya 1X A X a :1X A Y a F1: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Như vậy, nói có CLTN tạo tiến hóa thích nghi khơng đúng, quan trọng “liên tục” CHÚ Ý Luôn nhớ để xác định số tế bào cần phải dựa vào số giao tử hoán vị 1X A X A :1X A X a :1X A Y a :1X a Y a F2: +) TH3: Ở loài cá này, XY đực XX gen quy định tính trạng nằm vùng tương đồng NST X ⟹ P: X A Y A x Xa Xa 1X A X a :1X a Y A F1: 1X A X a :1X a X a :1X A Y A :1X a Y A F2: Xét phát biểu ta có: Ý 1: Có thể ⟹ SAI Ý 2: Có thể ⟹ SAI Ý 3: Ta thấy trường hợp tạo giao tử ln có bên cho 1/4 giao tử mang a khơng mang gen, bên lại cho 3/4 giao tử lặn khơng mang gen Vì kết hợp ngẫu nhiên cho tỉ lệ váy trắng F3 = 1/4.3/4 = 3/4 = 0,1875 ⟹ ĐÚNG Ý 4: Ở trường hợp xuất vảy trắng F3 Vậy có ý chắn (3) (4) Câu 4: Đáp án B (1) CLTN trực tiếp tác động lên kiểu hình qua gián tiếp tác động lên kiểu gen quần thể Như vậy, CLTN tác động lên KH KG ⟹ SAI (2) Tiến hóa thích nghi hiểu giữ lại gen quy định đặc điểm có lợi cho lồi Ở đây, CLTN, di-nhập gen hay yếu tố ngẫu nhiên làm tăng tần số alen có lợi Tuy nhiên, với di-nhập gen hay yếu tố ngẫu nhiên hồn tồn làm tăng tần số alen có lợi khơng liên tục Chỉ có CLTN ln ln giữ lại aln có lợi đào thải alen có hại ⟹ ĐÚNG (3) Dù môi trường ổn định hay không ổn định CLTN ln diễn ⟹ SAI (4) CLTN tác động lên mức độ cá thể quần thể, tác động CLTN khơng phụ thuộc vào kích thước quần thể ⟹ ĐÚNG Vậy có ý Câu 5: Đáp án D - Kiểu gen cho tối đa 4.2.2.2 = 32 loại tinh trùng có hốn vị gen - Trong 32 loại tinh trùng có 16 loại tinh trùng chứa gen liên kết, 16 loại tinh trùng mang gen hoán vị gặp cặp AB//ab Khi tế bào giảm phân có hốn vị cho loại giao tử hoán vị loại giao tử liên kết Tương ứng với cách xếp NST mặt phẳng phân bào kì đầu giảm phân I cho loại giao tử khác ⟹ Để cho 16 giao tử hoán vị cần tối thiểu tế bào xảy hoán vị Và tương ứng thu 16 giao tử liên kết khác - Khoảng cách A B 30cM ⟹ hoán vị gen = 30% ⟹ Tỉ lệ tế bào giảm phân có hốn vị = 60% ⟹ Để cho 16 giao tử hoán vị cần tối thiểu tế bào hoán vị Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Quần thể có tần số alen giới không cần trải qua hệ ngẫu phối CBDT Cách tính tốn xác lập bảng Punnett CHÚ Ý Bản chất tập phả hệ giống toán di truyền quy luật tương tác gen chuyển thể mà thơi Như vậy, có 60% số tế bào giảm phân có hốn vị gen cặp AB//ab ứng với tế bào ⟹ Tổng số tế bào tối thiểu = 8/0,6 ≈ 13,33 Vậy cần tối thiểu 14 tế bào Câu 6: Đáp án B Do đề cho CTDT quần thể riêng rẽ giới, cần tính tần số alen riêng: Giới đực: A = 0,36 + 0,48/2 = 0,6; a = 0,4 Giới cái: A = 0,25 + 0,5/2 = 0,5; a = 0,5 Khi hệ P giao phối ngẫu nhiên CTDT quần thể F1 là: ♂ A = 0,6 a = 0,4 ♀ A = 0,5 AA = 0,3 Aa = 0,2 a = 0,5 Aa = 0,3 aa = 0,2 ⟹ CTDT: 0,3 AA + 0,5 Aa + 0,2 aa = ⟹ Tần số alen F1 là: A = 0,3 + 0,5/2 = 0,55; a = 0,45 Quần thể F1 ngẫu phối nên quần thể F2 CBDT có CTDT là: 0,3025 AA + 0,495 Aa + 0,2025 aa = Do quần thể đạt trạng thái CBDT cá thể aa khơng có khả sinh sản nên F2 có cá thể AA Aa tham gia sinh sản ⟹ Tỉ lệ KG tham gia sinh sản F2 là: AA = 0,3025/(1-0,2025) = 11/29 Aa = – AA = – 11/29 = 18/29 ⟹ Tỉ lệ giao tử: A = 11/29 + (18/29).(1/2) = 20/29; a = 9/29 ⟹ Tỉ lệ KG F3 là: AA = (20/29)2+ = 400/841; Aa = 2.(20/29).(9/29) = 360/841; aa = (9/29)2 = 81/841 ⟹ Tỉ lệ KH F3 là: 760 hoa đỏ : 81 hoa trắng Câu 7: Đáp án C Thấy bệnh đột biến gen thuộc locut khác quy định III1 bị bệnh mang toàn gen lặn II4 II5 bị bệnh sinh bình thường chứng tỏ cần chứa gen lặn thuộc locut bị bệnh Người bình thường người chứa alen trội locut Ta quy ước KG sau: A-B-; bình thường; (A-bb + aaB- + aabb): bị bệnh Như ta tìm sơ KG thành viên phả hệ sau: +) III1 mang tồn gen lặn ⇒ II2 II3 chắn có KG AaBb ⟹III2 bình thường có bố mẹ dị hợp cặp gen nên có KG (A-B-) AABB; AABb; AaBB AaBb ⟹ Ý (1) ĐÚNG +) II4 II5 có KG đồng hợp, bị bệnh sinh bình thường nên có KG AAbb aaBB Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ⟹ III3 III4 chắn có KG AaBb ⇒ Ý (2) ĐÚNG, ý (3) SAI +) Xét cặp vợ chồng III2 III3: III2 có bố mẹ là: AaBb x AaBb ⇒ III2 (A-B-) có tỉ lệ KG là: 1/9AABB: 2/9AABb: 2/9AaBB: 4/9AaBb ⇒ Ta có sơ đồ lai: III2 (1/9AABB:2/9AABb:2/9AaBB:4/9AaBb) x III3 (AaBb) 4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : 1/9 ab 1/4AB : 1/4Ab : 1/4aB : 1/4ab ⇒ (A-B-) = 4/9.1 + 2/9.(1/4+1/4).2 + 1/9.1/4 = 0,6944 ⇒ Ý (4) ĐÚNG Vậy có ý Câu 8: Đáp án D (1) MARN sản phẩm q trình phiên mã khơng phải thành phần tham gia ⇒ SAI (2) Enzim ARN polimeraza có khả tự mở xoắn mà không cần enzim mở xoắn trình tái ⇒ SAI (3) Quá trình phiên mã có AND làm khn chứa loại Nu A, T, G, X cần Nu tự từ môi trường để tạo thành ARN, cần có loại Nu tham gia ⇒ ĐÚNG (4) AND khuôn tổng hợp nên ARN ⇒ ĐÚNG (5) Bản chất enzim protein Quá trình phiên mã có tham gia enzim ⇒ ĐÚNG (6) Enzim ARN polimeraza có khả tự xúc tác tổng hợp chuỗi polinucleotit mà không cần đoạn mồi enzim AND polimeraza ⇒ SAI (7) ARN polimeraza enzim tổng hợp ARN ⇒ ĐÚNG (8) Riboxom tham gia q trình dịch mã khơng tham gia phiên mã ⇒ SAI Vậy có yếu tố khơng tham gia vào phiên mã sinh vật nhân sơ Câu 9: Đáp án C Xét đáp án ta thấy: A Mỗi nhân tố sinh thái tác động lên chức sống ⇒ Mỗi nhân tố sinh thái có tác động khác biệt lên chức sống gây đáp ứng biến đổi khác ⇒ SAI B Sự tác động nhân tố sinh thái khác mật độ sinh vật sống môi trường thay đổi ⇒ Ở mật độ tác động nhân tố khác ⇒ SAI C Môi trường tác động lên sinh vật sinh vật làm biến đổi môi trường ⇒ Sự tác động sinh vật môi trường chiều ⇒ ĐÚNG D Tác động tổng hợp nhân tố sinh thái cộng gộp tác động nhân tố sinh thái ⇒ Tác động tổng hợp nhân tố sinh thái tổ hợp nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật, tác động nhân tố có ảnh hưởng lẫn ⇒ SAI Câu 10: Đáp án C Xét ý ta có: Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Cần ý đọc kĩ đề để giải tốn, tránh thời gian CHÚ Ý Ln nhớ phép lai tổng số cá thể tham gia bên (1) Quan hệ hỗ trợ cá thể loài thể qua hiệu nhóm ⇒ Hiệu nhóm thể cá thể quần thể hỗ trợ tìm kiếm thức ăn hay chống lại kẻ thù ⇒ ĐÚNG (2) Quần thể phân bố phạm vi định gọi ổ sinh thái quần thể ⇒ Đây khái niệm nơi ổ sinh thái ⇒ SAI (3) Quan hệ hỗ trợ cá thể giúp khai thác tối ưu nguồn sống môi trường ⇒ ĐÚNG (4) Cạnh tranh đặc điểm thích nghi quần thể ⇒ Cạnh tranh giúp chọn lọc giữ lại cá thể mang đặc điểm có lợi cho lồi, nên đặc điểm thích nghi quần thể ⇒ ĐÚNG Vậy có ý Câu 11: Đáp án D Ở ta thấy có chim ăn trùng hưởng lợi từ trâu bò, trâu bò khơng có lợi khơng bị hại Do đó, mối quan hệ hội sinh Câu 12: Đáp án D Xét đáp án ta có: A Những đặc điểm sai khác cá thể lồi phát sinh q trình sinh sản gọi biến dị xác định ⇒ Đây khái niệm biến dị cá thể ⇒ SAI B Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho q trình tiến hóa ⇒ Đacuyn chưa đưa khái niệm đột biến gen, phát biểu thuyết tiến hóa đại ⇒ SAI C Chọn lọc nhân tạo nhân tố quy định chiều hướng tốc độ biến đổi loài ⇒ CLTN chọn lọc nhân tạo ⇒ SAI D Số lượng cá thể sinh hệ nhiều số cá thể sống sót sinh sản ⇒ ĐÚNG Câu 13: Đáp án D Hàm lượng CO2 tăng chủ yếu hoạt động người khai thác sử dụng đốt nhiên liệu,… Câu 14: Đáp án A Nghiên cứu hóa thạch biết tuổi sinh vật lớp địa chất Câu 15: Đáp án D Ở cần quan tâm hoa trắng có KG aa có KG aa hoa trắng Vì vậy, hoa trắng (aa) tự thụ phấn đời thu 100% hoa trắng (aa) tức khơng có phân ly KH Câu 16: Đáp án C Cừu khơng sừng có KG aa cừu có KG Aa Quần thể CBDT có CTDT là: p2AA + 2pqAa + q2aa = ⇒ q2 + pq = 0,6 Ln có: p + q = ⇒ p = 0,6; q = 0,4 ⇒ CTDT quần thể ban đầu: 0, 36AA + 0,48Aa + 0,16aa = Cừu khơng sừng có: ♀: 0,16/2 = 0,08 aa; 0,48/2 = 0,24 Aa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Hãy ý đề hỏi KH, tính tốn cần đưa KH khơng nên tính thống qua KG thời gian CHÚ Ý Cần ý đến trường hợp chuyển đoạn NST Không mặc định chuyển đoạn NST xảy cặp NST ⇒ Trong số cừu khơng sừng có tỉ lệ KG là: Aa = 3/4; aa = 1/4 ♂: 0,08 aa ⇒ Cừu đực khơng sừng 100% có KG aa Cho cừu không sừng giao phối ngẫu nhiên ta có phép lai: ♂ aa x ♀ (3/4Aa : 1/4aa) F: 3/8Aa : 5/8aa ⇒ Tất cừu khơng có sừng, nên tỉ lệ chiếm 50% tổng số cừu Câu 17: Đáp án A Chú ý đề cho ruồi giấm hóa vị gen xảy giới mà Khoảng cách gen 40cM nghĩa hốn vị gen có tần số 40% Xét riêng cặp NST ta có: +) P: ♂ AB//ab x ♀ AB//ab AB = ab = 0,5 AB = ab = 0,3; Ab = aB = 0,2 F1: ab//ab = 0,5.0,3 = 0,15; ⇒ A-B- = 0,5 + 0,15 = 0,65; A-bb= aaB- = 0,25 – 0,15 = 0,1 +) P: ♂ XGHY x ♀ XGHXgh XGH = Y = 0,5 XGH = Xgh = 0,3; XGh = XgH = 0,2 F1: gh//gh = 0,5.0,3 = 0,15; ⇒ G-H- = 0,5 + 0,15 = 0,65; G-hh = ggH- = 0,25 = 0,15 = 0,1 Ở coi Y giao tử lặn , quy trường hợp bên để tính tốn cho dễ Có gen quy định tính trạng nên KH có số tính trạng trội lặn nghĩa mang tính trạng trội tính trạng lặn ⇒Tỉ lệ cần tìm = (A-B-).(gh//gh) + (A-bb+aaB-).(G-hh+ggH-) + (ab//ab).(G-H-) = 0,65.0,15 + (0,1+0,1),(0,1 + 0,1) + 0,15.0,65 = 0,235 Câu 18: Đáp án D Cùng nhớ lại kiến thức đột biến chuyển đoạn NST Đột biến chuyển đoạn lớn thường gây chết khả sinh sản Chuyển đoạn nhỏ ảnh hưởng đến sức sống  Đột biến chuyển đoạn làm thay đổi số lượng nhóm gen liên kết  Các cá thể chuyển đoạn dị hợp tử có tượng bán bất thụ  Các cá thể chuyển đoạn dị hợp tử tiếp hợp thường bắt đôi với tạo cấu trúc hình chữ thập hình số  Chuyển đoạn tương hỗ thường xảy NST có trình tự tương đồng  Dùng để xác định vị trí gen NST  Khi chuyển đoạn xảy NST gọi chuyển vị không gây thay đổi vật chất di truyền mà gây nên thay đổi vị trí gen Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/  CHÚ Ý Bệnh di truyền phải di truyền cho đời sau Bệnh di truyền khái niệm, di truyền hay không đặc điểm Chuyển đoạn NST góp phần vào q trình tiến hóa tạo lồi Ngồi ra, chuyển đoạn ứng dụng để tổ hợp gen, chuyển gen để tạo giống  Chuyển đoạn sáp nhập tâm hay Robertson làm giảm số lượng NST hay nói làm giảm số lượng nhóm gen liên kết Như vây, rõ ràng tất đặc điểm đột biến chuyển đoạn NST Câu 19: Đáp án B Bệnh di truyền bệnh gây nên biến đổi vật chất di truyền Ung thư bất thường chuyển hóa mà nguyên nhân biến đổi xảy vật chất di truyền liên quan đến gen tiền ung thư gen ức chế khối u Như vậy, rõ ràng ung thư bệnh di truyền Câu 20: Đáp án A Cây F1 dị hợp cặp gen, có alen trội alen lặn KG ⇒ Cây cao 160cm có số alen trội KG = (160-150)/5 + = Vậy cần tính tỉ lệ KG mang alen trội tỉ lệ KG mang alen trội F2 1 ⇒ Tỉ lệ KG mang alen trội = C   2 4 CHÚ Ý Ở hỏi xác suất sinh phải tính theo trường hợp KG mà khơng tính theo phương pháp tổ hợp giao tử 35 1      128 14 1 1 Tỉ lệ KG mang alen trội = C86          128 ⇒ Xác suất cần tìm = 2.35/128.14/128 = 0,0598 Câu 21: Đáp án B Quy ước: A: bình thường; a: bạch tạng Tỉ lệ người bị bạch tạng quần thể (aa) = 0,04 ⇒ Tần số alen a = 0,2; A = 0,8 ⇒ CTDT quần thể 0,64AA + 0,32Aa + 0,04aa = ⇒ Tỉ lệ KG số người bình thường là: AA = 0,64/(1-0,04) = 2/3; Aa = 1/3 Vậy có trường hợp vợ chồng bình thường sau: +) TH1: ♂ AA x ♀AA ⇒ Đời 100% bình thường ⇒ Xác suất sinh bình thường = 2/3.2/3.1.1 = 4/9 +) TH2: ♂ AA x ♀Aa ⇒ Đời 100% bình thường Xác suất sinh bình thường = 2/3.1/3.1.1 = 2/9 +) TH3: ♂ Aa x ♀AA ⇒ Đời 100% bình thường ⇒ Xác suất sinh bình thường: 1/3.2/3.1.1 = 2/9 +) TH4: ♂ Aa x ♀Aa ⇒ Đời sinh đứa bình thường với xác suất 3/4 ⇒ Xác suất sinh bình thường = 1/3.1/3.3/4.3/4 = 1/14 ⇒ Xác suất cần tìm: 4/9 + 2/9 + 2/9 + 1/16 = 137/144 ≈ 0,9514 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Nếu đề đổi thành cho chân cao, mắt trắng chân thấp, mắt đỏ giao phối ngẫu nhiên với kết thay đổi CHÚ Ý Cây hoa đỏ có KG AA Aa Do đó, alen a sinh từ Aa Câu 22: Đáp án C Dễ dàng nhận thấy tính trạng phân ly độc lập, đó: chân cao trội hoàn toàn so với chân thấp, mắt đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng Quy ước: A: chân cao; a: chân thấp B: mắt đỏ; b: mắt trắng F2 có tỉ lệ KH 9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb Cho chân cao, mắt trắng (A-bb) giao phối với chân thấp, mắt đỏ (aaB-) F2, ta có phép lai: F2 x F2: (1/3AAbb : 2/3Aabb) x (1/3aaBB : 2/3aaBb) 2/3Ab : 1/3ab 2/3aB : 1/3ab ⇒ Tỉ lệ chân cao, mắt đỏ (A-B-) F3 = 2/3.2/3 = 4/9 Câu 23: Đáp án B Rõ ràng lai hoa đỏ đồng hợp (AA) với hoa trắng (aa) lại cho hoa trắng (aa) đột biến Có khả xảy ra: - Đột biến gen từ A → a hoa đỏ - Đột biến số lượng NST tạo giao tử không chứa NST mang alen A hoa đỏ - Đột biến cấu trúc NST làm đoạn NST mang alen A hoa đỏ Như có ý Câu 24: Đáp án D P chủng, F1 đồng KH tính trạng Khi F1 tự thụ F2 thu tỉ lệ KH : : có trường hợp xảy đáp án A, B, C Câu 25: Đáp án D Quần thể CBDT có 64% hoa đỏ (A-) ⇒ Hoa trắng (aa) = 1-0,64 = 0,36 ⇒ Tần số alen quần thể ban đầu a = 0,6; A = 0,4 ⇒ CTDT quần thể ban đầu 0,16AA + 0,48Aa + 0,36aa = ⇒ Trong số hoa đỏ tỉ lệ KG là: AA = 0,16/(1-0,36) = 1/4; Aa = 3/4 Chọn hoa đỏ đem ngẫu phối quần thể sau CBDT Đời sau có tỉ lệ hoa trắng (aa) = 1/25 ⇒ Tần số a số hoa đỏ chọn = 1/5 ⇒ Tỉ lệ Aa số hoa đỏ = 1/5.2 = 2/5 Như vậy, số hoa đỏ có đồng hợp (AA) dị hợp (Aa) 45 1 3 ⇒ Xác suất cần tìm = C       8, 79     512 Câu 26: Đáp án D Chỉ có đột biến dạng thay cặp Nu xảy ngẫu nhiên Nu tồn dạng dẫn đến bắt cặp nhầm Câu 27: Đáp án A Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ CHÚ Ý Ngẫu phối làm phong phú vốn gen quần thể khơng phải nhân tố tiến hóa Khống chế sinh học tượng mà phát triển lồi bị khống chế lồi khác thơng qua mối quan hệ lồi Như vậy, có ý (2) khống chế sinh học Câu 28: Đáp án C Làm phong phú vốn gen quần thể nghĩa làm xuất alen KG quần thể Như vậy, có nhân tố tiến hóa đột biến di-nhập gen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 29: Đáp án D Tác động yếu tố ngẫu nhiên phụ thuộc kích thước quần thể Cụ thể, yếu tố ngẫu nhiên thể rõ tác động quần thể có kích thước nhỏ Câu 30: Đáp án D Với rừng nhiệt đới mơi trường ổn định, biên độ dao động nhiệt thường nhỏ không lớn Câu 31: Đáp án A Khi đưa vào tối khí khổng đóng, sức căng trương nước tăng Câu 32: Đáp án C Các nguyên tố vi lượng thường coenzim, tức có vai trò quan trọng hoạt hóa enzim Enzim có lượng nhỏ ngun tố vi lượng cần với lượng nhỏ Câu 33: Đáp án C Sứa động vật ngành ruột khoang, có tiêu hóa hóa học chưa có tiêu hóa học Câu 34: Đáp án B Ở động vật có vú hít vào hồnh liên sườn co - Cơ hoành co, phẳng tăng thể tích lồng ngực chiều thằng đứng - Cơ liên sườn co làm sườn nâng lên làm tăng thể tích lồng chiều ngang trước sau Thể tích lồng ngực tăng làm tăng áp suất âm dẫn đến khơng khí vào phổi Câu 35: Đáp án D Hệ tuần hồn tiến hóa theo chiều hướng: từ chưa có đến có, từ hở đến kín, từ đơn đến kép Câu 36: Đáp án C Từ bên lòng tilacoit, phân tử qua lớp màng tilacoit, sau qua lớp màng lục lạp, qua lớp màng màng ti thể đến chất ti thể Như vậy, phân tử cần qua lớp màng Câu 37: Đáp án A Ánh sáng bước sóng dài khả đâm xuyên qua lớp nước Ánh sáng đỏ có bước sóng dài nhất, thường đến lớp nước bề mặt loài thực vật hấp phụ Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Chúng ta cần hiểu nguyên tắc vật không hấp phụ ánh sáng nhìn màu Như vậy, tảo đỏ sâu khơng hấp phụ ánh sáng đỏ Câu 38: Đáp án B Hơ hấp hiếu khí có ngun liệu Glucose O2, tạo sản phẩm CO2, H2O lượng ATP Phương trình hơ hấp hiếu khí: Glucose + O2 → CO2 + H2O + ATP Câu 39: Đáp án B Khi xuất glucose nước tiểu chứng tỏ việc tái hấp thu glucose ống thận khơng đảm bảo Tái hấp thu glucose ống thận vận chuyển chủ động chất vận chuyển màng tế bào ống thận Khi chất vận chuyển bị q tải glucose khơng tái hấp thu xuất nước tiểu Như vậy, điều xảy lượng đường máu cao, có bất thường protein vận chuyển glucose, ta chưa thể kết luận xác Thường tượng xuất lượng đường máu cao Câu 40: Đáp án B Sự khử cực kênh Na+ mở, Na+ ạt vào màng làm điện tích âm ... thuộc quần xã sinh vật rừng nhiệt đới Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode 2018 / A thích... nên có KG (A-B-) AABB; AABb; AaBB AaBb ⟹ Ý (1) ĐÚNG +) II4 II5 có KG đồng hợp, bị bệnh sinh bình thường nên có KG AAbb aaBB Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word”... file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode 2018 / CHÚ Ý Cần ý đọc kĩ đề để giải toán, tránh thời gian CHÚ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 01 sinh học lovebook 2018 , Đề 01 sinh học lovebook 2018