45 đề KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

13 94 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:47

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đề KSCL THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc - Lần I Nhận biết Câu 1: Trong hình thức trao đổi khí phổi ( chim, thú, … ) khí O2 CO2 trao đổi qua thành phần sau đây? A Bề mặt phế quản B Bề mặt khí quản C Bề mặt túi khí D Bề mặt phế nang Câu 2: Những ứng động theo sức trương nước? A Lá họ đậu x khép lại, khí khổng đóng mở B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở D Sự đóng mở trinh nữ khí khổng đóng mở Câu 3: Trong hệ tuần hồn kín, máu lưu thơng A với tốc độ nhanh không trộn lẫn dịch mô B với tốc độ chậm không trộn lẫn dịch mô C với tốc độ chậm trộn lẫn dịch mô D với tốc độ nhanh trộn lẫn dịch mô Câu 4: Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng A gen nằm nhiễm sắc thể B gen phân li tổ hợp giảm phân C di truyền gen tồn nhân tế bào D biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối Câu 5: Ở động vật đa bào bậc thấp A khí O2 CO2 khuếch tán qua bề mặt tế bào B khí O2 CO2 tiếp xúc trao đổi trực tiếp với thể C khí O2 CO2 khuếch tán qua bề mặt thể D khí O2 CO2 tiếp xúc trao đổi trực tiếp với tế bào Câu 6: Mã di truyền là: A mã bốn, tức bốn nuclêôtit xác định loại axit amin B mã một, tức nuclêôtit xác định loại axit amin C mã hai, tức hai nuclêôtit xác định loại axit amin D mã ba, tức ba nuclêôtit xác định loại axit amin Câu 7: Kĩ thuật chuyển đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận thể truyền gọi A kĩ thuật tạo ADN tái tổ hợp B kĩ thuật chuyển gen C kĩ thuật ghép gen D kĩ thuật tổ hợp gen Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 8: Số cá thể dị hợp ngày giảm, đồng hợp ngày tăng biểu rõ ở: A quần thể tự phối ngẫu phối B quần thể giao phối có lựa chọn C quần thể ngẫu phối D quần thể tự phối Câu 9: Sau điện hoạt động lan truyền tiếp màng sau, axêtincôlin phân hủy thành A axêtin côlin B axêtat côlin C axit axetic côlin D estera côlin Câu 10: Cân nội môi là: A Duy trì ổn định mơi trường quan B Duy trì ổn định mơi trường thể C Duy trì ổn định mơi trường tế bào D Duy trì ổn định môi trường mô Câu 11: Đột biến gen lặn biểu kiểu hình A trạng thái dị hợp tử đồng hợp tử B trạng thái đồng hợp tử C phần thể mang đột biến D thành kiểu hình hệ sau Câu 12: Bộ phận thực chế trì cân nội môi là: A Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu… B Tuyến nội tiết C Thụ thể quan thụ cảm D Trung ương thần kinh Câu 13: Điện hoạt động lan truyền sợi thần kinh có bao miêlin nhanh so với sợi thần kinh khơng có bao miêlin xung thần kinh A không lan truyền liên tục B lan truyền theo kiểu nhảy cóc C khơng lan truyền theo kiểu nhảy cóc D lan truyền liên tiếp từ vùng sang vùng khác Câu 14: Một quần thể có cấu trúc di truyền 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số tương đối alen A, a là: A 0,7 ; 0,3 B 0,3 ; 0,7 C 0,8 ; 0,2 D 0,2 ; 0,8 Câu 15: Ở lồi giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: A thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang B số số đực loài C số giao tử đực với số giao tử D sức sống giao tử đực ngang Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 16: Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi A số tính trạng mà chi phối B loạt tính trạng chi phối C tồn kiểu hình thể D tính trạng Câu 17: Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể lặn tương ứng gọi A lai phân tích B lai khác dòng C lai cải tiến D lai thuận-nghịch Câu 18: Nhóm động vật sau có hệ tuần hồn hở? A Chân khớp lưỡng cư B Thân mềm bò sát C Thân mềm chân khớp D Lưỡng cư bò sát Câu 19: Trong opêron Lac, vai trò cụm gen cấu trúc Z, Y, A là: A tổng hợp prôtêin ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã B tổng hợp loại enzim tham gia vào phản ứng phân giải đường lactôzơ C tổng hợp prôtêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản trình phiên mã D tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã Câu 20: Đơn vị cấu trúc gồm đoạn ADN chứa 146 cặp nu quấn quanh phân tử histon 3/4 vòng nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực gọi A nuclêôxôm B sợi C sợi nhiễm sắc D ADN Câu 21: Hướng động là: A Hình thức phản ứng phận truớc tác nhân kích thích theo hướng xác định B Hình thức phản ứng truớc tác nhân kích thích theo nhiều hướng C Hình thức phản ứng phận trước tác nhân kích thích theo nhiều hướng D Hình thức phản ứng trước tác nhân kích thích theo hướng xác định Câu 22: Cấu trúc di truyền quần thể ban đầu : 0,2 AA + 0,6 Aa + 0,2 aa = Sau hệ tự phối cấu trúc di truyền quần thể A 0,425 AA + 0,15 Aa + 0,425 aa = B 0,4625 AA + 0,075 Aa + 0,4625 aa = C 0,35 AA + 0,30 Aa + 0,35 aa = D 0,25 AA + 0,50Aa + 0,25 aa = Câu 23: Một quần thể giao phối có thành phần kiểu gen dAA + hAa + raa = cân di truyền A d.r = (h/2)2 B d = h = r C tần số alen A = a D r = h Câu 24: Hiện tượng ứng động không sinh trưởng? A Hoa mười nở vào buổi sáng, khí khổng đóng mở Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Hoa mười nở vào buổi sáng, tượng thức ngủ chồi bàng C Sự đóng mở trinh nữ, khí khổng đóng mở D Lá họ đậu x khép lại, khí khổng đóng mở Câu 25: Ở ruồi giấm lai ruồi mắt đỏ chủng với ruồi đực mắt trắng F1 100% mắt đỏ Cho ruồi F1 lai với F2 3mắt đỏ: mắt trắng.Ruồi mắt trắng toàn ruồi đực Kiểu gen ruồi F1 là: A XAXa B XAXA C AB/ab D Aa Câu 26: Hiện tượng hốn vị gen làm tăng tính đa dạng lồi giao phối A tất NST xảy tiếp hợp trao đổi chéo đoạn tương ứng B đời lai luôn xuất số loại kiểu hình nhiều khác so với bố mẹ C giảm phân tạo nhiều giao tử, thụ tinh tạo nhiều tổ hợp kiểu gen, biểu thành nhiều kiểu hình D trong trình phát sinh giao tử, tần số hốn vị gen đạt tới 50% Câu 27: Một mèo đói, nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, vội vàng chạy xuống bếp Đó hình thức học tập nào? A Điều kiện hóa đáp ứng B Học khơn C Điều kiện hố hành động D Quen nhờn Câu 28: Xử lí mẫu vật khởi đầu tia phóng xạ gây …(?)…, nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Cụm từ phù hợp câu A biến dị tổ hợp B đột biến gen C đột biến NST D đột biến Câu 29: Ở động vật ăn thực vật, thức ăn hấp thu bớt nước A tổ ong B sách C cỏ D múi khế Câu 30: Khi xuất điện hoạt động màng sau xináp A Xung thần kinh màng trước lan truyền đến màng sau xi náp B Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau xi náp C Chất trung gian gian hóa học vào khe xi náp D Chất trung gian hóa học tiếp xúc màng trước xi náp Câu 31: Tiêu hố q trình A làm biến đổi thức ăn thành chất hữu B biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng tạo lượng C biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D tạo chất dinh dưỡng lượng II Thông hiểu Câu 32: Ở người, gen quy định nhóm máu A, B, O AB có alen: IA, IB, IO NST thường Một cặp vợ chồng có nhóm máu A B sinh trai đầu lòng có nhóm máu O Kiểu gen nhóm máu cặp vợ chồng là: A chồng IBIO vợ IAIO B chồng IAIO vợ IBIO C chồng IAIO vợ IAIO D người IAIO người lại IBIO Câu 33: Cơ sở uốn cong hướng tiếp xúc là: A Do sinh trưởng khơng hai phía quan, tế bào phía tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc B Do sinh trưởng khơng hai phía quan, tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng chậm làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc C Do sinh trưởng khơng hai phía quan, tế bào phía khơng tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc D Do sinh trưởng hai phía quan, tế bào phía không tiếp xúc sinh trưởng nhanh làm cho quan uốn cong phía tiếp xúc Câu 34: Nhận định sau phân tử ARN? A Trên tARN có anticodon giống B Tất loại ARN có cấu tạo mạch thẳng C tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm D mARN y khuôn từ mạch gốc ADN Câu 35: Ở loài thực vật, gen A qui định đỏ trội hoàn toàn so với gen a qui định vàng Cho 4n có kiểu gen aaaa giao phấn với 4n có kiểu gen AAaa, kết phân tính đời lai A đỏ: vàng B 11 đỏ: vàng C đỏ: vàng D đỏ: vàng Câu 36: Ở người, bệnh bạch tạng gen d nằm nhiễm sắc thể thường gây Những người bạch tạng quần thể cân gặp với tần số 0,04% Cấu trúc di truyền quần thể người nói là: A 0,64DD + 0,34Dd + 0,02dd = B 0,0004DD + 0,0392Dd + 0,9604dd = C 0,9604DD + 0,0392Dd + 0,0004dd = D 0,0392DD + 0,9604Dd + 0,0004dd =1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 37: Xét cặp gen: cặp gen Aa nằm cặp NST số Bb nằm cặp NST số Một tế bào sinh tinh trùng có kiểu gen AaBb giảm phân, cặp NST số không phân li kì sau I giảm phân tế bào sinh loại giao tử nào? A AaB, Aab, O B AaBb, O C AaB, b D AaB, Aab, B, b Câu 38: Trong thực tiễn sản suất, nhà khuyến nơng khuyên “không nên trồng giống lúa diện rộng”? A Vì qua nhiều vụ canh tác giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị sụt giảm B Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi bị trắng, giống có kiểu gen nên có mức phản ứng giống C Vì điều kiện thời tiết khơng thuận lợi giống bị thối hố, nên khơng đồng kiểu gen làm suất bị giảm D Vì qua nhiều vụ canh tác, đất khơng đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho trồng, từ làm suất bị sụt giảm Câu 39: Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ 80 Đột biến điểm gen cấu trúc thuộc dạng A thay cặp nuclêôtit ba thứ 80 B thêm cặp nuclêơtit vào vị trí 80 C thay cặp nuclêôtit ba thứ 81 D cặp nuclêơtit vị trí thứ 80 Câu 40: Cho biết công đoạn tiến hành chọn giống sau: Chọn lọc tổ hợp gen mong muốn; Tạo dòng chủng có kiểu gen khác nhau; Lai dòng chủng với Quy trình tạo giống lai có ưu lai cao thực theo trình tự: A 2,1,3 B 2,3,1 C 1,2,3 D 3,1,2 Đáp án 1-D 2-D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-B 11-B 12-A 13-B 14-D 15-A 16-B 17-A 18-C 19-B 20-A 21-A 22-A 23-A 24-C 25-A 26-C 27-A 28-D 29-B 30-B 31-C 32-D 33-C 34-C 35-D 36-C 37-C 38-B 39-C 40-B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Ở chim thú, khí O2 CO2 trao đổi qua bề mặt phế nang hổi thú có nhiều phế nang, phế nang có bề mặt mỏng có mạng lưới mao mạch máu dày đặc Phổi chim có thêm nhiều ống khí Sự thơng khí chủ yếu nhờ hơ hấp làm thay đổi thể tích khoang thân (bò sát), khoang bụng (chim) lồng ngực (thú); nhờ nâng lên, hạ xuống thềm miệng (lưỡng cư) Câu 2: Đáp án D Câu 3: Đáp án A Trong hệ tuần hồn kín, máu chảy động mạch áp lực cao, tốc độ máu chảy nhanh, máu xa, điều hoà phân phối máu đến quan nhanh, vậy, đáp ứng nhu cầu trao đổi khí trao đổi chất cao; máu khơng trộn lẫn với dịch mô Câu 4: Đáp án D Khi gen phân li độc lập tổ hợp tự do, đời xuất nhiều biến dị tổ hợp → Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích tượng biến dị tổ hợp phong phú loài giao phối Câu 5: Đáp án C Ở động vật bậc thấp: Động vật đơn bào(amip, trùng dày, ), đa bào bậc thấp(ruột khoang, giun tròn, giun dẹp), Khí O2 CO2 khuếch tán qua bề mặt thể bề mặt tế bào Đặc điểm bề mặt trao đổi khí: Mỏng ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng; Có nhiều mao mạch máu có sắc tố hơ hấp Câu 6: Đáp án D - Mã di truyền trình tự xếp nuclêôtit gen (trong mạch khuôn) quy định trình tự xếp axit amin prơtêin - Trong ADN có loại nu (A, T, G, X) prơtêin có khoảng 20 loại axit amin Do mã di truyền phải mã ba (còn gọi codon) - Mã di truyền gồm: mã gốc ADN, mã mARN đối mã tARN Ví dụ: mã gốc 3’-TAX…-5’ tương ứng mã là: 5’-AUG…-3’ mã đối mã là: UAX tương ứng axit amin quy định Met Câu 7: Đáp án B Kỹ thuật chuyển gen( KT tạo ADN tái tổ hợp) chuyển đoạn ADN từ tế bào cho sang tế bào nhận nhiều cách khác Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 8: Đáp án D Quần thể tự phối thực vật quần thể thực vật tự thụ phấn Ở động vật quần thể động vật lưỡng tính tự thụ tinh - Đặc điểm di truyền: + Quần thể tự phối phân thành nhiều dòng có kiểu gen khác + Sự chọn lọc dòng thường không hiệu + Tần số alen không thay đổi qua hệ + Tần số kiểu gen thay đổi theo hướng giảm dần thể dị hợp tăng dần thể đồng hợp + Các quần thể tự phối giảm mức độ đa dạng di truyền Câu 9: Đáp án B Trên màng sau xinap có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học Có enzim đặc hiệu có tác dụng phân giải chất trung gian hóa học Chất trung gian hóa học phổ biến thú axêtincôlin norađrênalin Câu 10: Đáp án B Nội môi môi trường bên thể, môi trường mà tế bào thực trình trao đổi chất Nếu hiểu theo nghĩa hẹp mơi trường bên bao gồm máu bạch huyết nước mô Sự biến động môi trường bên thường gắn liền với ba thành phần máu , bạch huyết , nước mô Cân nội mơi trì ổn định điều kiện lí hố mơi trường thể Câu 11: Đáp án B Đột biến gen lặn biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp tử lặn Ở trạng thái dị hợp không biểu kiểu hình Câu 12: Đáp án A cân nội mơi trì ổn định môi trường thể - Bộ phận tiếp nhận kích thích: thụ thể quan thụ cảm Bộ phận tiếp nhận kích thích từ mơi trường (trong, ngồi) hình thành xung thần kinh truyền phận điều khiển - Bộ phận điều khiển: trung ương thần kinh tuyến nội tiết Bộ phận có chức điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmôn Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Bộ phận thực hiện: quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu… dựa tín hiệu thần kinh hoocmơn từ phận điều khiển để tăng giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trở trạng thái cân bằng, ổn định - Những trả lời phận thực tác động ngược lại phận tiếp nhận kích thích gọi liên hệ ngược Câu 13: Đáp án B Trên sợi thần kinh có bao miêlin, xung thần kinh lan truyền theo cách nhảy cóc, từ eo Ranvie sang eo Ranvie khác Do lan truyền theo lối nhảy cóc nên tốc độ lan truyền nhanh so với sợi thần kinh khơng có bao miêlin Câu 14: Đáp án D Quần thể ban đầu: 0,04 AA + 0,32 Aa + 0,64 aa = Tần số alen A = 0,04 + 0,32 = 0,2 Tần số alen a = 0,64 + 0,32 = 0,8 Câu 15: Đáp án A Ở loài giao phối (động vật có vú người), tỉ lệ đực xấp xỉ 1: thể XY tạo giao tử X Y với tỉ lệ ngang Câu 16: Đáp án B Gen đa hiệu tượng gen chi phối đến hình thành nhiều tính trạng Khi gen đa hiệu bị đột biến dẫn tới biến đổi hàng loạt tính trạng chi phối bị biến đổi theo Câu 17: Đáp án A Theo Menđen, phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể lặn tương ứng gọi phép lai phân tích Phép lai nhằm kiểm tra kiểu gen cá thể mang tính trạng trội chủng hay khơng Nếu đời đồng tính cá thể trội đem lai chủng Nếu đời phân tính cá thể trội đem lai khơng chủng Câu 18: Đáp án C Câu 19: Đáp án B Cấu trúc opêron Lac - Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Vùng vận hành O (operator): có trình tự Nu đặc biệt để prơtêin ức chế liên kết làm ngăn cản phiên mã - Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ môi trường để cung cấp lượng cho tế bào Câu 20: Đáp án A Phân tử ADN quấn quanh khối protein tạo nên nucleoxom Mỗi nucleoxom gồm có lõi phân tử histon đoạn chứa 146 cặp Nu, quấn quanh 7/4 vòng Giữa nucleoxom liên tiếp đoạn ADN phân tử protein histon + chuỗi nucleoxom tạo thành sợi có đường kính 11nm + Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có đường kính 30nm + Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo thành sợi siêu xoắn đường kính 300nm + Cuối lần xoắn tiếp sợi 300nm thành cromatit có đường kính 700nm Câu 21: Đáp án A Hướng động vận động sinh trưởng quan thực vật kích thích từ hướng xác định Hướng phản ứng xác định hướng tác nhân kích thích Có hai loại hướng động : + Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích + Hướng động âm : vận động tránh xa nguồn kích thích Câu 22: Đáp án A Ta có cấu trúc di truyền P: 0.2AA + 0.6Aa + 0.2aa=1 Áp dụng công thức,sau hai hệ tự phối: - Tỉ lệ kiểu gen Aa là: 0, = 0.15 22 - Tỉ lệ kiểu gen AA là: 0.2 + - Tỉ lệ kiểu gen aa là: 0.2 + 0,  0,15 = 0.425 0,  0,15 = 0.425 Như cấu trúc di truyền quần thể sau hai hệ tứ phối là: 0.425AA + 0.15Aa + 0.425aa = Câu 23: Đáp án A Câu 24: Đáp án C Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 25: Đáp án A Câu 26: Đáp án C Câu 27: Đáp án A Câu 28: Đáp án D Xử lí mẫu vật khởi đầu tia phóng xạ gây đột biến nhằm tạo nguồn nguyên liệu cho chọn giống Câu 29: Đáp án B Dạ dày động vật nhai lại phân hóa thành ngăn: cỏ, tổ ong, sách múi khế - Dạ cỏ nơi chứa cỏ Tại cỏ làm ấm, làm ẩm, làm mềm hệ vi sinh sống cộng sinh tiêu hóa Hệ vi sinh vật cỏ tiết enzim tiêu hóa chất dinh dưỡng cỏ Đặc biệt vi khuẩn cỏ tiết enzim xenlulaza phân giải xenlulo thành axit hữu - Từ cỏ thức ăn chuyển sang tổ ong theo búi nhỏ ợ lên miệng để nhai lại động vật nghỉ ngơi Cỏ nhai lại kĩ nghiền nhỏ với nhiều nước bọt Thức ăn sau nhai lại đưa xuống sách Dạ sách hấp thu bớt nước chuyển thức ăn xuống múi khế Câu 30: Đáp án B Câu 31: Đáp án C Khái niệm : Tiêu hóa q trình biến đổi chất dinh dưỡng có thức ăn thành chất đơn giản mà thể hấp thụ Các hình thức tiêu hố : Tiêu hóa động vật gồm: - Tiêu hóa nội bào (tiêu hố tế bào) - Tiêu hóa ngoại bào (tiêu hố bên tế bào) Câu 32: Đáp án D Người sinh có nhóm máu O có kiểu gen IOIO nhận 1IO từ bố 1IO từ mẹ → Bố mẹ cho giao tử IO → Do bố mẹ chưa biết chắn nhóm máu → Bố mẹ có kiểu gen IAIO IBIO hay người IAIO người lại IBIO Câu 33: Đáp án C - Hướng tiếp xúc phản ứng sinh trưởng tiếp xúc Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Cơ sở uốn công tiếp xúc: + Do sinh trưởng không đồng tế bào phía quan + Các tế bào phía khơng tếp xúc kích thích sinh trưởng nhanh làm quan uốn cơng phía tiếp xúc Câu 34: Đáp án C tARN có cấu trúc với thuỳ, có thuỳ mang ba đối mã có trình tự bổ sung với ba mã hóa axit amin phân tử mARN , tARN có chức vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit → C A sai Trên tARN có anticodon khác B sai ARN có cấu trúc mạch cuộn xoắn lại thành dâu xẻ thùy D sai mARN mã từ mạch khuôn gen theo nguyên tắc bổ sung: A-U, G-X Câu 35: Đáp án D Cây AAaa giảm phân cho giao tử 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa Cây aaaa giảm phân cho giao tử aa Phép lai AAaa x aaaa → F 1: 1/6AAaa : 4/6Aaaa : 1/6aaaa → Kiểu hình: đỏ : vàng Câu 36: Đáp án C Ta có: aa = 0,04% = 0,0004 → a = 0,02 Tần số alen A = - 0,02 = 0,98 Quần htể người cân có cấu trúc: 0,982 AA : 2.0,98.0,02 Aa : 0, 022 aa hay 0,9604DD+0,0392Dd+0,0004dd=1 Câu 37: Đáp án C Aa không phân li giảm phân I tạo giao tử: Aa O Bb giảm phân bình thường tạo giao tử: B b → Các loại tinh trùng tạo từ tế bào sinh tinh là: AaB b Aab B Câu 38: Đáp án B Câu 39: Đáp án C Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit gen bình thường tổng hợp có số axit amin khác axit amin thứ 80 Gen cấu trúc bị đột biến dạng thay cặp nu căp nu khác thứ 81 (80 + axit amin mở đầu) Câu 40: Đáp án B Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Các bước tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp Bước : Tạo dòng chủng khác cho lai giống Bước : Chọn lọc cá thể có tổ hợp gen mong muốn Bước : Cho cá thể có kiểu gen mong muốn tự thụ phấn giao phối gần để tạo giống chủng Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 1 2- A 13-B 14-D 15-A 16-B 17-A 18-C 19-B 20 -A 21 -A 22 -A 23 -A 24 -C 25 -A 26 -C 27 -A 28 -D 29 -B 30-B 31-C 3 2- D 33-C 34-C 35-D 36-C 37-C 38-B 39-C 40-B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi... chủng có kiểu gen khác nhau; Lai dòng chủng với Quy trình tạo giống lai có ưu lai cao thực theo trình tự: A 2, 1,3 B 2, 3,1 C 1 ,2, 3 D 3,1 ,2 Đáp án 1-D 2- D 3-A 4-D 5-C 6-D 7-B 8-D 9-B 10-B 11-B 1 2- A... thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 20 18 file word gửi đến 09 82. 563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ LỜI GIẢI CHI TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 đề KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết , 45 đề KSCL THPT nguyễn viết xuân vĩnh phúc lần 2 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan