Đề 25 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

17 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:37

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 25 Câu 1: Quan hệ dinh dưỡng quần xã cho biết A mức độ tiêu thụ chất hữu sinh vật B đường trao đổi vật chất luợng quần xã C mức độ quan hệ họ hàng cá thể quần xã D khả tồn phát triển hay khả suy vong quần xã Câu 2: Điểm giống đột biến gen tế bào chất đột biến gen nhân A phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, khơng xác định B không di truyền qua sinh sản sinh dưỡng C phát sinh ADN dạng vòng D xảy ADN nhân tế bào Câu 3: Vi khuẩn nốt sần có khả cố định nito chúng có enzim A amilaza B caboxilaza C nitrôgenaza D nuclêaza Câu 4: Chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cho phát triển thể nhiều khác từ nhanh chóng tạo hàng loạt giống có kiểu gen giống gọi phương pháp: A Nhân vơ tính tế bào động vật B Cấy truyền hợp tử C Cấy truyền phôi D Công nghệ sinh học tế bào Câu 5: Khi nói mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình phát biểu sau khơng đúng? A Tính trạng số lượng phụ thuộc vào điều kiện môi trường mà không phụ thuộc vào kiểu gen B Kiểu hình kết tương tác kiểu gen điều kiện môi trường C Bố mẹ không truyền cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền cho kiểu gen D Kiểu gen quy định mức phản ứng thể trước điều kiện môi trường khác Câu 6: Phát biểu sau yếu tố ngẫu nhiên trình tiến hố sinh vật? A Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng đa dạng di truyền sinh vật B Yếu tố ngẫu nhiên làm tăng vốn gen quần thể C Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định D Yếu tố ngẫu nhiên đào thải hết alen trội lặn có hại khỏi quần thể, giữ lại alen có lợi Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 7: Kết luận sau đúng? A Chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật tự dưỡng kết thúc sinh vật dị dưỡng B Quần xã có độ đa dạng cao lưới thức ăn đơn giản C Lưới thức ăn chuỗi thức ăn bền vững D Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn Câu 8: Ở người, hội chứng sau đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể thường? A Hội chứng Tơcnơ B Hội chứng Claiphentơ C Hội chứng 3X (Siêu nữ) D Hội chứng Đao Câu 9: Các hoocmon kích thích sinh trưởng bao gồm: A auxin, axit abxixic, xitokinin B auxin, giberelin, xitokinin C auxin, giberelin, etilen D auxin, etilen, axit abxixic Câu 10: Hướng tiến hóa sinh sản động vật A từ hữu tính đến vơ tính, từ thụ tinh đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ B từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh ngồi, từ đẻ trứng đến đẻ C từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngồi đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ D từ vơ tính đến hữu tính, từ thụ tinh đến thụ tinh ngoài, từ đẻ đến đẻ trứng Câu 11: So với biện pháp sử dụng thuốc trừ sâu hóa học để tiêu diệt sinh vật gây hại, biện pháp sử dụng lồi thiên địch có ưu điểm sau đây? (1) Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người (2) Không phụ thuộc vào điều kiện khí hậu, thời tiết (3) Nhanh chóng dập tắt tất loại dịch bệnh (4) Không gây ô nhiễm môi trường A (3) (4) B (2) (3) C (1) (2) D (1) (4) Câu 12: Ở cừu, gen qui định màu lông nằm NST thường Gen A qui định màu long trắng trội hồn tồn so với alen a qui định lơng đen Một cừu đực lai với cừu cái, hai dị hợp tử Cừu non sinh cừu đực trắng Nếu tiến hành lai trở lại với mẹ xác suất để có cừu lông đen ? A B 12 C D Câu 13: Ở quần thể sau trải qua hệ tự phối, tỷ lệ thể dị hợp quần thể 8% Biết hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội cánh dài Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ tính trạng trội hoàn toàn so với cánh ngắn Hãy cho biết trước xảy trình tự phối, tỷ lệ kiểu hình sau quần thể nói A 84% cánh dài : 16% cánh ngắn B 64% cánh dài : 36% cánh ngắn C 36% cánh dài : 64% cánh ngắn D 16% cánh dài : 84% cánh ngắn Câu 14: Trong điều kiện không xảy đột biến, kích thước quần thể đủ lớn, khơng có di nhập gen biến động di truyền, sức sống khả sinh sản cá thể quần thể Nhận định sau di truyền quần thể không đúng? A Quần thể giao phối có tần số tương đối alen khơng đổi qua hệ B Khi quần thể đạt cân di truyền cấu trúc di truyền ổn định qua hệ C Quần thể tự phối qua nhiều hệ làm xuất kiểu gen đồng hợp lặn dẫn đến thối hóa giống D Quần thể tự phối có chứa kiểu gen dị hợp tử, qua nhiều hệ làm giảm tỉ lệ kiểu gen dị hợp Câu 15: Đem lai phân tích thể tạo từ phép lai hai thể bố mẹ chủng khác biệt hai cặp tính trạng, thu Fa có số cá thể mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm 70% Biết gen quy định tính trạng tính trội trội hồn tồn Quy luật di truyền chi phối phép lai A phân li độc lập B liên kết gen hồn tồn C hốn vị gen với tần số 15% D hoán vị gen với tần số 30% Câu 16: Ý không tiến hoá hệ thần kinh? A Tiến hoá theo hướng dạng lưới Chuổi hạch Dạng ống B Tiến hố theo hướng phản ứng xác thích ứng trước kích thích mơi trường C Tiến hoá theo hướng tiết kiệm lượng phản xạ D Tiến hoá theo hướng tăng lượng phản xạ nên cần nhiều thời gian để phản ứng Câu 17: Bước quan trọng để dạng sống sản sinh dạng dạng giống là: A Sự xuất enzim B Sự xuất chế tự C Sự tạo thành côaxecva D Sự tạo thành lớp màng Câu 18: Khi nói chu trình sinh địa hóa cacbon, phát biểu sau đúng? A Cacbon vào chu trình dạng cacbon monooxit (CO) B Toàn lượng cacbon sau qua chu trình dinh dưỡng trở lại mơi trường khơng khí C Một phần nhỏ cacbon tách từ chu trình dinh dưỡng để vào lớp trầm tích Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D Sự vận chuyển cacbon qua bậc dinh dưỡng không phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng Câu 19: Cho biết thể tứ bội giảm phân tạo giao tử lưỡng bội Phép lai hai thể tứ bội P: AAaa × AAAa, thu tỷ lệ đồng hợp đời là: A 36 B 36 C 36 D 36 Câu 20: Ở sinh vật nhân sơ, có nhiều trường hợp gen bị đột biến chuỗi polypeptit gen quy định tổng hợp không bị thay đổi Nguyên nhân vì: A Mã di truyền có tính đặc hiệu B ADN vi khuẩn có dạng vòng C Gen vi khuẩn có cấu trúc theo operon D Mã di truyền có tính thối hóa Câu 21: Ở lồi thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa kép trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa đơn; DD: hoa đỏ, Dd: hoa hồng, dd: hoa trắng Các cặp gen phân li độc lập Nếu F1 xuất loại kiểu hình theo tỉ lệ 3:3:3:3:1:1:1:1 kiểu gen P là? A AaBbDd × AabbDD AaBbDD × aabbDd B AaBbDd × Aabbdd AaBbDD × aabbDd C AaBbDd × aaBbDD AaBbDD × aaBbDd D AaBbDd × aaBbdd AaBbdd × AaBbDd Câu 22: Phát biểu sau không ? A Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái cấu tạo sinh lý tương tự trưởng thành B Phát triển động vật không qua biến thái kiểu phát triển mà non phát triển trực tiếp không qua lột xác biến đổi thành trưởng thành C Phát triển động vật qua biến thái khơng hồn toàn kiểu phát triển mà ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác, non tương tự trưởng thành D Phát triển động vật qua biến thái hồn tồn kiểu phát triển trực tiếp khơng qua giai đoạn trung gian, non khác trưởng thành Câu 23: Loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng q trình hình thành gen mới? A Lặp đoạn kết hợp với đoạn B Đảo đoạn C Lặp đoạn D Chuyển đoạn Câu 24: Câu sau có nội dung sai? Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Dòng lượng hệ sinh thái bắt nguồn từ mặt trời sinh vật sản xuất hấp thụ biến đổi thành hóa qua q trình quang hợp B Ngun nhân gây thất lượng hệ sinh thái hóa tích lũy liên kết hóa học chất hữu C Trong chu trình dinh dưỡng, lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm D Trong vật chất có tiềm ẩn lượng, vật chất trao đổi theo chu trình lượng truyền theo chiều Câu 25: Ở người, gen nhiễm sắc thể thường có hai alen: alen A quy định thuận tay phải trội hoàn toàn so với alen a quy định thuận tay trái Một quần thể người trạng thái cân di truyền có 64% số người thuận tay phải Một người phụ nữ thuận tay trái kết hôn với người đàn ông thuận tay phải thuộc quần thể Xác suất để người đầu lòng cặp vợ chồng thuận tay phải A 37,5% B 50% C 62,5% D 43,75% Câu 26: Có phát biểu sau nói phương pháp ni cấy mơ thực vật? (1) Giúp tiết kiệm diện tích nhân giống (2) Tạo nhiều biến dị tổ hợp (3) Có thể tạo số lượng trồng lớn thời gian ngắn (4) Có thể bảo tồn số nguồn gen quý có nguy tuyệt chủng A B C D Câu 27: Một thể có kiểu gen AaBbDD Nếu trình giảm phân, có 4% số tế bào bị rối loạn phân li giảm phân I cặp gen Bb, giảm phân II diễn bình thường, cặp NST khác phân li bình thường Kết tạo giao tử đột biến với tỉ lệ: A 8% B 4% C 11,75% D 0,5% Câu 28: Mục đích di truyền tư vấn là: (1) Giúp tìm hiểu nguyên nhân, chế khả mắc bệnh di truyền hệ sau (2) Cho lời khuyên kết người có nguy mang gen lặn (3) Cho lời khuyên sinh sản để hạn chế việc sinh đứa trẻ tật nguyền (4) Xây dựng phả hệ di truyền người đến tư vấn di truyền Có phương án đúng? A B C D Câu 29: Gibêrelin có vai trò: A Làm tăng số lần ngun phân, chiều dài tế bào chiều dài thân Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Làm tăng số lần nguyên phân, giảm chiều dài tế bào tăng chiều dài thân C Làm giảm số lần nguyên phân, chiều dài tế bào chiều dài thân D Làm tăng số lần nguyên phân, chiều dài tế bào giảm chiều dài thân Câu 30: Ở lồi động vật gen A lơng đen gen a lơng nâu gen B mắt đỏ gen b mắt trắng Các alen NST thường Cho lông đen mắt trắng giao phối lơng nâu mắt đỏ(P) thu F1 có kiểu hình đồng nhất.Cho F1 giao phối với với F2: Có kiểu hình kiểu hình lơng đen mắt trắng chiếm tỷ lệ 21%.Cho hoán vị gen sảy giới Theo lý thuyết có nhận định (1) P chủng (2) F1 dị hợp cặp gen (3) Ở F2 số số kiểu hình lơng nâu, mắt đỏ chiếm tỷ lệ nhiều (4) Ở F2, số kiểu hình lơng nâu,mắt trắng chiếm tỷ lệ 9% (5) Ở F2, có kiểu hình lơng đen,mắt đỏ có kiểu gen A B C D Câu 31: Cho nhận xét sau: (1) Đột biến gen di-nhập gen tạo vốn gen phong phú cho quần thể (2) Giao phối khơng ngẫu nhiên nhân tố tiến hóa có hướng việc quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen quần thể (3) Giao phối không ngẫu nhiên di-nhập gen làm nghèo vốn gen quần thể (4) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng di truyền quần thể (5) Giao phối ngẫu nhiên đột biến gen nhân tố tiến hóa vơ hướng (6) Đột biến giao phối khơng ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể cách chậm chạp (7) Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen cách đột ngột (8) Đột biến thay đổi tần số alen chậm nhất, chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh Có nhận xét sai? A B C D Câu 32: Hiện tượng ứ giọt xảy bụi, thân thảo I Ở thân gỗ, áp suất rễ không đẩy nước lên phần cao II Cây bụi thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy bão hòa nước vào ban đêm, trời lạnh Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ III Cây bụi thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến IV Cây bụi thân thảo khơng có bó mạch gỗ nên lực thoát nước yếu dẫn đến tượng ứ giọt xuất Số phương án A B C D Câu 33: Cho hoa đỏ giao phấn với lồi đó, kết thu sau: Với thứ nhất, đời có 25% hoa đỏ; 50% hoa vàng; 25% hoa trắng Với thứ hai, đời có 56,25% hoa đỏ; 37,5% hoa vàng; 6,25% hoa trắng Có kết luận sau ? (1) Cây hoa đỏ đem lai có kiểu gen dị hợp cặp gen (2) Cây thứ có kiểu gen dị hợp cặp gen (3) Cây thứ hai có kiểu gen dị hợp cặp gen (4) Cây thứ có kiểu hình hoa trắng A B C D Câu 34: Cho phát biểu sau đột biến gen: (1) Trong tự nhiên tần số đột biến gen thường thấp (2) Đột biến gen xảy giai đoạn từ đến phơi bào có khả truyền lại cho hệ sau qua sinh sản hữu tính (3) Mọi đột biến gen xảy có tác động tác nhân đột biến (4) Đột biến cấu trúc gen đòi hỏi số điều kiện định biểu kiểu hình thể (5) Đột biến gen xảy vị trí gen khơng làm ảnh hưởng đến phiên mã (6) Trong quần thể lưỡng bội có loại kiểu gen: AA, Aa, aa Cơ thể mang kiểu gen aa gọi thể đột biến Số phát biểu là: A B C D Câu 35: Trong đặc điểm sau, đặc điểm có quần thể sinh vật? (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật (2) Quần thể tập hợp cá thể loài (3) Quần thể gồm nhiều cá thể loài phân bố nơi xa (4) Các cá thể quần thể có khả giao phối với (5) Các cá thể có kiểu gen giống Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (6) Quần thể có khu phân bố rộng, giới hạn với chướng ngại thiên nhiên núi, sông, biển… (7) Trong trình hình thành quần thể, tất cá thể lồi thích nghi với mơi trường mà chúng phát tán tới A 2; 4; B 2; C 2; 4; D 2; 4; Câu 36: Ở lồi thực vật, hình dạng hoa tương tác bổ sung gen không alen phân li độc lập nằm nhiễm sắc thể thường quy định Biết kiểu gen (A-B-) cho kiểu hình hoa kép, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa đơn Cho dị hợp cặp gen tự thụ F1 sau cho F1 giao phấn tự với cho đời F2 Có phép lai cho F2 với kiểu hình 100% đơn A 11 B C D 12 Câu 37: Cho phát biểu sau: I Pha sáng xảy stroma lục lạp II Pha tối xảy tilacotit lục lạp III Tilacoit đơn vị cấu trúc Grana IV Đơn vị chức lục lạp quangtoxom V Quangtoxom có chứa đầy đủ hệ enzim photphorin hóa, đặc điểm quan trọng để đơn vị chức lục lạp VI Do lục lạp có hình phiến mỏng, tế bào chứa lục lạp hình khối nên tổng diện tích lục lạp lớn diện tích chúng Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 38: Cho phả hệ sau: Biết bệnh mù màu bệnh máu khó đơng gen lặn nằm vùng không tương đồng NST X quy định Hai gen cách 12cM Có kết luận sau phả hệ này? (1) Có người xác định kiểu gen hai tính trạng nói (2) Người gái số hệ thứ III lấy chồng bị bệnh, xác suất sinh bị bệnh máu khó đơng 50% Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (3) Người trai số hệ thứ III sinh giao tử X mang gen hoán vị mẹ kết hợp với giao tử Y bố (4) Ở hệ thứ III, có người kết thụ tinh giao tử hốn vị mẹ với giao tử khơng hốn vị bố A B C D Câu 39: Ở loài thực vật, xét di truyền cặp tính trạng trội lặn hồn tồn, tính trạng chi phối locus, tiến hành phép lai P: bố AaBBDdEe x mẹ AaBbddEe, có tối đa nhận định xác phép lai trên? (1) Xác suất thu kiểu hình giống bố 28,125% (2) Tỷ lệ kiểu gen F1 có alen lặn 15/64 (3) Ở đời F1 có tối đa 36 kiểu gen 16 kiểu hình (4) Nếu tế bào thể bố tiến hành giảm phân loại giao tử tối đa (5) Xác suất đời có tính trạng trội 9/64 Chọn câu trả lời đúng: A B C D Câu 40: Cho phát biểu sau: I Nito có chức chủ yếu trì cân ion tế bào II Thực vật hấp thụ nito dạng NH4+ NO3- III Để bổ sung nguồn nito cho cây, người thường sử dụng phân hữu IV Kali có chức chủ yếu biến đổi nước tế bào, nhân tố phụ gia enzim V Thực vật hấp thụ Kali dạng nguyên tố K VI Để bổ sung nguồn Kali cho cây, người thường sử dụng dạng phân tổng hợp N, P, K Số phát biểu có nội dung A B C D Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-C 7-D 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-A 14-C 15-D 16-D 17-B 18-C 19-C 20-D 21-C 22-D 23-C 24-B 25-C 26-D 27-B 28-C 29-A 30-B 31-A 32-C 33-D 34-A 35-A 36-A 37-A 38-D 39-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quan hệ dinh dưỡng quần xã cho biết đường trao đổi vật chất luợng quần xã Câu 2: Đáp án A Điểm giống đột biến gen tế bào chất đột biến gen nhân phát sinh mang tính ngẫu nhiên, cá thể, khơng xác định Câu 3: Đáp án C Vi khuẩn cố định nitơ có khả tuyệt vời thể chúng có chứa loại enzim đọc vơ nhị Nitrogenaza Enzim có khả bẻ gẫy ba liên kết cộng hóa trị nguyên tử nitơ để liên kết với H2 tạo thành NH3, môi trường nước NH3 chuyển thành NH4+ Câu 4: Đáp án C Chia cắt phôi động vật thành nhiều phôi cho phát triển thể nhiều khác từ nhanh chóng tạo hàng loạt giống có kiểu gen giống gọi phương pháp cấy truyền phôi Câu 5: Đáp án A Tính trạng số lượng phụ thuộc chủ yếu vào mơi trường nhiều kiểu gen Câu 6: Đáp án C Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen không theo hướng xác định Câu 7: Đáp án D Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn sinh vật nước lượng để trì thân nhiệt Câu 8: Đáp án D Ở người, hội chứng đột biến số lượng nhiễm sắc thể xảy cặp nhiễm sắc thể thường hội chứng Đao đột biến thể ba NST số 21 Hội chứng Tơcnơ biểu thể có NST giới tính XO Hội chứng Claiphentơ biểu thể có NST giới tính XXY Hội chứng Siêu nữ biểu thể có NST giới tính XXX Câu 9: Đáp án B Axitabxixic, etilen hoocmon kìm hãm sinh trưởng Câu 10: Đáp án C * Chiều hướng tiến hoá sinh sản hữu tính động vật: – Về quan sinh sản: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Từ chỗ chưa có phân hố giới tính đến có phân hố giới tính (đực, cái) + Từ chỗ chưa có quan sinh sản chuyên biệt đến chỗ có quan sinh sản rõ ràng + Từ chỗ quan sinh sản đực nằm thể (lưỡng tính) đến chỗ quan nằm thể riêng biệt: cá thể đực cá thể (đơn tính) – Về phương thức sinh sản: + Từ thụ tinh mơi trường nước đến thụ tinh với hình thành quan sinh dục phụ, bảo đảm cho xác xuất thụ tinh cao không lệ thuộc vào môi trường + Từ tự thụ tinh đến thụ tinh chéo (giao phốig), bảo đảm cho đổi vật chất di truyền Thụ tinh chéo chủ yếu xảy động vật đơn tính, nhiên số động vật lưỡng tính xảy thụ tinh chéo chín khơng đồng giao tử qaun sinh dục đực nằm xa thể – Về bảo vệ phôi chăm sóc con: Càng lên cao bậc thang tiến hoá, điều kiện đảm bảo cho phát triển phôi từ trứng thụ tinh tỏ hữu hiệu: + Từ chỗ trúng phát triển hoàn toàn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh đến chỗ bớt lệ thuộc + Từ chỗ sinh khơng bảo vệ chăm sóc, ni dưỡng đến chỗ bảo vệ, chăm sóc ni dưỡng Chính đặc điểm tiến hố hình thức sinh sản động vật đảm bảo cho tỉ lệ sống sót cá hệ ngày cao tỉ lệ sinh ngày giảm Sự giảm tỉ lệ sinh dấu hiệu tiến hoá sinh sản Câu 11: Đáp án D Biện pháp sử dụng lồi thiên địch có ưu điểm: - Thường không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người - Không gây ô nhiễm môi trường Biện pháp sử dụng lồi thiên địch có nhược điểm: - Phụ thuộc nhiều vào điều kiện khí hậu, thời tiết - Khơng dập tắt nhanh chóng dịch bệnh sử dụng chất hóa học Vậy nội dung 1, Câu 12: Đáp án B Ta có phép lai: P: Aa × Aa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F1 cừu lơng trắng có kiểu gen là: AA : Aa 3 Đem cừu lai với cứu mẹ để tạo cừu lơng đen cừu trắng phải có kiểu gen Aa Nếu tiến hành lai trở lại với mẹ xác suất để có cừu lơng đen là: 1    12 Câu 13: Đáp án A Tỉ lệ cá thể dị hợp hệ là: 8% × 23 = 64% Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình trội hệ là: 64% + 20% = 84% Tỉ lệ cá thể mang kiểu hình lặn hệ là: - 84% = 16% Vậy tỉ lệ kiểu hình quần thể là: 84% cánh dài : 16% cánh ngắn Câu 14: Đáp án C Kích thước quần thể đủ lớn không xảy tượng quần thể tự phối qua nhiều hệ làm xuất kiểu gen đồng hợp lặn dẫn đến thối hóa giống Điều xảy kích thước quần thể giảm tới mức tối thiểu Câu 15: Đáp án D Cơ thể tạo từ phép lai hai thể bố mẹ chủng khác biệt hai cặp tính trạng có kiểu gen dị hợp tử tất cặp gen Trong phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ giao tử sinh thể có kiểu gen dị hợp Theo ta có: A_bb + aaB_ = 70% ⇒ Ab + aB = 70% ⇒ Có xảy hốn vị gen với tần số 30% Câu 16: Đáp án D D sai phản xạ học được hình thành trình sống, tăng số lượng phản xạ khơng phải đặc điểm tiến hóa Câu 17: Đáp án B Bước quan trọng để dạng sống sản sinh dạng dạng giống xuất chế tự Câu 18: Đáp án C Sự vận chuyển cacbon qua bậc dinh dưỡng phụ thuộc vào hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng Cacbon vào chu trình dạng cacbon đioxit (CO2) Một phần nhỏ cacbon tách từ chu trình dinh dưỡng để vào lớp trầm tích Câu 19: Đáp án C AAaa × AAAa → (1AA : 4Aa : 1aa) × (1AA : Aa) Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Tỉ lệ đồng hợp tử AAAA đời là: 1   12 Câu 20: Đáp án D Tính thối hóa mã di truyền nhiều ba tham gia mã hóa cho axit amin Do cặp nucleotit bị đột biến tạo ba mã hóa cho axit amin ban đầu cấu trúc chuỗi polipeptit khơng thay đổi Câu 21: Đáp án C 3:3:3:3:1:1:1:1 = (3:1)(1:1)(1:1) Câu 22: Đáp án D B – sai Ở loài động vât phát triển qua biến thái hoàn toàn, non phát triển qua giai đoạn trung gian để thành trưởng thành Câu 23: Đáp án C Lặp đoạn dẫn đến lặp gen tạo điều kiện cho đột biến gen, tạo nên gen q trình tiến hóa Câu 24: Đáp án B Nguyên nhân gây thất thoát lượng hệ sinh thái hô hấp Câu 25: Đáp án C Câu 26: Đáp án D Nội dung 1, 3, Nội dung sai Nuôi cấy mô không tạo biến dị tổ hợp phương pháp dựa chế nguyên phân, thể sinh có vật chất di truyền giống hệt mơ ban đầu Câu 27: Đáp án B Tất tế bào giảm phân xảy đột biến tạo giao tử đột biến Vậy có 4% tế bào giảm phân xảy đột biến có 4% giao tử sinh bị đột biến Câu 28: Đáp án C Mục đích di truyền tư vấn là: 1, 2, (SGK) Câu 29: Đáp án A Gibêrelin:  Nơi sản sinh: Ở rễ  Tác động: + Ở mức độ tế bào: Tăng số lần nguyên phân tăng sinh trưởng kéo dài tế bào Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Ở mức độ thể: Kích thích nảy mầm cho hạt, chồi, củ; kích thích sinh trưởng chiều cao cây; tạo khơng hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột  Ứng dụng: Kích thích nảy mầm cho khoai tây; kích thích chiều cao sinh trưởng lấy sợi; tạo nho không hạt; tăng tốc độ phân giải tinh bột để sản xuất mạch nha sử dụng công nghiệp sản xuất đồ uống Câu 30: Đáp án B Tỉ lệ kiểu hình lơng đen, mắt trắng A_bb = 21% = 25% - aabb = 25% - 4% Tỉ lệ kiểu hình aabb = 4% = 0,2ab × 0,2ab ⇒ Tỉ lệ giao tử ab sinh 0,2 Kiểu gen F1 là: Ab , tần số hoán vị gen 40% aB Nội dung 1, F1 đồng dị hợp vế cặp gen nên P chủng Tỉ lệ kiểu hình lơng đen, mắt đỏ là: A_B_ = 0,5 + aabb = 0,5 + 0,04 = 0,54 Nội dung sai Tỉ lệ kiểu hình lông nâu, mắt trắng aabb chiếm 4% Nội dung sai Nội dung sai Con có kiểu hình lơng đen, mắt đỏ có kiểu gen Vậy có nội dung Câu 31: Đáp án A Nội dung 1, 3, 4, Nội dung sai CLTN nhân tố tiến hóa có hướng việc quy định chiều hướng biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Nội dung sai Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen quần thể Nội dung sai CLTN không làm thay đổi tần số alen cách đột ngột Nội dung sai Yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen nhanh Câu 32: Đáp án C Hiện tượng ứ giọt xảy bụi, thân thảo vì: + Cây bụi thân thảo thường thấp, gần mặt đất dễ xảy bão hòa nước vào ban đêm, trời lạnh + Cây bụi thân thảo thường thấp nên động lực áp suất rễ đủ đẩy nước đến mép phiến Vậy II, III Câu 33: Đáp án D Đem hoa đỏ lai với thứ cho tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ : hoa vàng : hoa trắng nên tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung Quy ước: A_B_ - hoa đỏ; aaB_, A_bb - hoa vàng; aabb - hoa trắng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Vậy hoa đỏ đem lai thứ có kiểu gen AaBb Nội dung 1, Cây thứ đem lai phải có kiểu gen aabb Nội dung sai, nội dung Vậy có nội dung Câu 34: Đáp án A Nội dung Nội dung Đây dạng đột biến tiền phôi, tế bào bị đột biến sau hình thành nên quan sinh dục di truyền lại cho đời Nội dung sai Đột biến gen xảy cách ngẫu nhiên bắt cặp nhầm q trình nhân đơi ADN khơng có tác nhân gây đột biến Nội dung Không phải đột biến biểu kiểu hình mà cần số điều kiện định Nội dung sai Đột biến gen xảy vùng làm cho gen phiên mã ảnh hưởng đến trình phiên mã Nội dung sai Cá thể có kiểu gen aa gọi cá thể mang kiểu hình lặn khơng phải thể đột biến Vậy có nội dung Câu 35: Đáp án A Câu 36: Đáp án A P: AaBb × AaBb F1: AABB, AaBB, AABb, AaBb, aaBB, aaBb, AAbb, Aabb, aabb Phép lai không tạo kiểu hình hoa kép A_B_ tạo 100% hoa đơn Đầu tiên phép lai tự thụ kiểu gen chứa cặp đồng hợp lặn, có phép lai: aaBB, aaBb, AAbb, Aabb, aabb Tiếp đến phép lai cá thể có kiểu gen khác có cặp gen đồng hợp lặn giống nhau, trường hợp có tổ hợp sau, tổ hợp chọn kiểu gen kiểu gen có phép lai, Ví dụ có tổ hợp: (aaBB, aaBb, aabb) + (AAbb, Aabb, aabb) = C32 + C32 = Vậy có tất 11 phép lai thỏa mãn Lưu ý: Đây cách nhìn nhanh để tìm số phép lai mà khơng phải viết tất phép lai ra, tiết kiệm thời gian nhiều Câu 37: Đáp án A I - Sai Vì pha sáng xảy grana lục lạp Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ II - Sai Vì pha tối xảy Stroma lục lạp III - Đúng Lục lạp bào quan có thực vật, có lớp màng bao bọc Bên lục lạp chứa chất với hệ thống túi dẹt gọi tilacôit Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi grana IV - Đúng V - Sai Vì Quangtoxom có chứa đầy đủ hệ enzim oxy hóa khử, đặc điểm quan trọng để đơn vị chức lục lạp VI - Sai Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều lần nên tổng diện tích lục lạp lớn diện tích chúng Câu 38: Đáp án D Quy ước: A - bình thường, a - mù màu; B - bình thường, b - máu khó đông Người I.1 bị bệnh mù màu máu khó đơng nên có kiểu gen là: XabY Người I.1 sinh gái II.1 không bị bệnh nhận giao tử Xab từ bố nên có kiểu gen là: XABXab Người II.2 bị máu khó đơng nên có kiểu gen là: XAbY Tương tự ta có kiểu gen người III.1 là: XabY Người III.3 là: XABY Người III.5 là: XAbY Vậy có người phả hệ biết kiểu gen Nội dung sai Tỉ lệ giao tử sinh người phụ nữ II.1 là: 0,44XAB : 0,44Xab : 0,06XAb : 0,06XaB Người phụ nữ III.2 không bị bệnh, nhận giao tử XAb từ bố có kiểu gen là: : 22 AB Ab X X 25 Ab aB X X 25 Kiểu gen chồng người phụ nữ II.2 là: XabY Xác suất cặp vợ chồng sinh bị bệnh máu khó đơng là: 22 × + × (0,06 + 0,44) 25 25 = 50% Nội dung Nội dung Mẹ II.1 có kiểu gen dị hợp tử đều, truyền cho trai giao tử XAb nên giao tử sinh hốn vị gen Nội dung sai Chỉ có người III.5 chắn nhận giao tử hoán vị mẹ lại nhận giao tử liên kết chưa biết kiểu gen Vậy có chắn người khơng phải người Vậy có nội dung Câu 39: Đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 40: Đáp án D I - Sai Vì Nito có chức chủ yếu thành phần protein, axit nucleic II - Đúng Thực vật hấp thụ nito dạng NH4+ NO3- III - Đúng Nguồn cung cấp nito cho phân giải phân hữu q trình cố định đạm khơng khí Do để bổ sung nguồn nito cho câ, người thường sử dụng phân hữu IV - Đúng Kali có chức chủ yếu biến đổi nước tế bào, nhân tố phụ gia enzim Khi thiếu kali có màu vàng, mép màu đỏ có nhiều chấm đỏ bề mặt V - Sai Vì thực vật hấp thụ Kali dạng K+ VI - Sai Vì để bổ sung nguồn Kali cho cây, người thường sử dụng dạng phân sunfat kali, clorua kali quặng thô chứa kali ... K Số phát biểu có nội dung A B C D Đáp án 1-B 2-A 3-C 4-C 5-A 6-C 7-D 8-D 9-B 10-C 11-D 12-B 13-A 14-C 15-D 16-D 17-B 18-C 19-C 20-D 21-C 22-D 23-C 24-B 2 5- C 26-D 27-B 28-C 29-A 30-B 31-A 32-C... 26-D 27-B 28-C 29-A 30-B 31-A 32-C 33-D 34-A 35-A 36-A 37-A 38-D 39-C 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365... etilen hoocmon kìm hãm sinh trưởng Câu 10: Đáp án C * Chiều hướng tiến hố sinh sản hữu tính động vật: – Về quan sinh sản: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 25 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 25 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Từ khóa liên quan