Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

19 117 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ 14 Câu 1: Phốtpho hấp thụ dạng: A Hợp chất chứa phốtpho B PO43-, H2PO4- C Phốt phát vô D H3PO4 Câu 2: Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) có hình thức hơ hấp nào? A Hơ hấp hệ thống ống khí B Hơ hấp phổi C Hô hấp mang D Hô hấp qua bề mặt thể Câu 3: Quá trình hấp thụ nước rễ xảy theo giai đoạn nào? 1) Giai đoạn nước từ đất vào lông hút 2) Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ rễ 3) Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân 4) Giai đoạn nước từ mạch gỗ thân lên Tổ hợp là: A 1, 3, B 2, 3, C 1, 2, D 1, 2, Câu 4: Động mạch mạch máu: A Chảy tim, có chức đưa máu từ tim đến quan khơng tham gia điều hòa lượng máu đến quan B Xuất phát từ tim, có chức đưa máu từ tim đến quan thu hồi sản phẩm tiết quan C Xuất phát từ tim, có chức đưa máu từ tim đến quan tham gia điều hòa lượng máu đến quan D Xuất phát từ tim, có chức đưa máu từ tim đến quan không tham gia điều hòa lượng máu đến quan Câu 5: Thành phần sau không tham gia trực tiếp trình dịch mã A Riboxom B ARN vận chuyển C ADN D ARN thông tin Câu 6: Khi đem lai giống đậu Hà lan chủng khác hai cặp tính trạng tương phản, hệ F2 Men đen thu tỉ lệ phân tính kiểu hình là: A 3:3:3:3 B 9:3:3:1 C 3:3:1:1 D 1:1:1:1 Câu 7: Một quần thể giao phối có cấu trúc di truyền dạng: p AA + pq Aa + q2 aa = 1, p(A) + q(a) = Đây quần thể A đạt trạng thái cân di truyền Có cấu trúc di truyền nhìn chung khơng ổn định Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B đạt trạng thái cân sinh thái Có cấu trúc di truyền nhìn chung khơng ổn định C đạt trạng thái cân di truyền Tần số alen A alen a trì ổn định qua hệ D chuyển từ trạng thái cân sang trang thái cân Câu 8: Ở lúa có NST 2n = 24 Tế bào sau thể tứ bội A Tế bào có 23 NST B Tế bào có 48 NST C Tế bào có 36 NST D Tế bào có 25 NST Câu 9: Hiện nay, tất thể sinh vật từ đơn bào đến đa bào cấu tạo từ tế bào Đây chứng chứng tỏ A vai trò yếu tố ngẫu nhiên q trình tiến hố B q trình tiến hố đồng quy sinh giới (tiến hoá hội tụ) C nguồn gốc thống lồi D tiến hố không ngừng sinh giới Câu 10: Hiện tượng động vật từ nước di cư lên cạn hàng loạt, xảy thời kì nào? A Kỉ Jura đại Trung sinh B Đại Thái cổ đại Nguyên sinh C Đại Tân sinh D Kỉ Silua đại Cổ sinh Câu 11: Biến động số lượng cá thể quần thể chia thành hai dạng biến động A khơng theo chu kì biến động theo chu kì B theo chu kì ngày đêm biến động khơng theo chu kì C theo chu kì ngày đêm theo chu kì mùa D theo chu kì mùa theo chu kì nhiều năm Câu 12: Mối quan hệ sau biểu quan hệ cộng sinh? A Làm tổ tập đoàn nhạn cò biển B Trùng roi sống ống tiêu hóa mối C Dây tơ hồng bám thân lớn D Sâu bọ sống tổ mối Câu 13: Hô hấp sáng xảy qua bào quan là: A Lục lạp → perôxixôm → ti thể B Ti thể →lục lạp → perôxixôm C Lục lạp → Ti thể → perôxixôm D Perôxixôm → lục lạp → ti thể Câu 14: Ở người, phận có vai trò quan trọng trao đổi khí A Thanh quản B Phế quản C Phế nang D Khoang mũi Câu 15: Ở loài lưỡng bội có nhóm gen liên kết Số nhiếm sắc thể có tế bào thể ba lồi A 17 B 16 C 18 D 19 Câu 16: Một lồi có NST 2n = 14, hợp tử loài nguyên phân ba đợt cần môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu tương đương 91 NST đơn Bộ NST hợp tử Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A 2n -1 = 13 B 3n = 21 C 2n = 14 D 2n + = 15 Câu 17: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: AB AB DD  Dd , tổng số cá thể thu F1 , số cá thể có kiểu hình ab ab trội ba tính trạng chiếm tỉ lệ 50,73% Theo lí thuyết, số cá thể F1 có kiểu hình lặn hai ba tính trạng chiếm tỉ lệ A 22,43% B 16,91% C 27,95% D 16,04% Câu 18: Các cá thể thuộc loài khác sinh sản vào mùa khác nên chúng khơng có điều kiện giao phối với thuộc dạng cách li sau đây? A Cách li thời gian B Cách li nơi C Cách li tập tính D Cách li học C đồng D theo nhóm Câu 19: Trong quần thể, không gặp kiểu phân bố A ngẫu nhiên B rải rác Câu 20: Phát biểu sau không nói mối quan hệ lồi quần xã sinh vật? A Những loài sử dụng nguồn thức ăn chung sống sinh cảnh B Mối quan hệ vật chủ - vật kí sinh biến tướng quan hệ mồi - vật ăn thịt C Trong tiến hoá, loài gần nguồn gốc thường hướng đến phân li ổ sinh thái D Quan hệ cạnh tranh loài quần xã xem động lực trình tiến hố Câu 21: Cho phát biểu sau mối quan hệ nước quang hợp I Thốt nước ảnh hưởng đến đóng mở khí khổng Do ảnh hưởng đến lượng CO2 vào lục lạp II Nước ảnh hưởng tới đóng mở khí khổng Do ảnh hưởng đến lượng CO2 vào lục lạp III Nước ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng nên ảnh hưởng tới kích thước IV Nước tế bào ảnh hưởng đến độ hydrat hóa chất nguyên sinh nên ảnh hưởng đến hoạt động enzim quang hợp V Nước nguyên liệu trực tiếp cung cấp cho trình quang hợp VI Thoát nước điều nhiệt cho lá, ảnh hưởng đến quang hợp Số phương án Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A B C D Câu 22: Những dạng đột biến sau chắn làm thay đổi chiều dài nhiễm sắc thể? (1) Đột biến gen (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể (3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể (4) Đảo đoạn ngồi tâm động (5) Chuyển đoạn khơng tương hỗ Tổng số phương án là: A B C D Câu 23: Cho chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn, khoáng, lipit đơn giản, axit amin, đường saccarozo, vitamin, tinh bột, nước, glixerol, đường đơn, axit béo Số chất tế bào lông ruột hấp thụ để thể sử dụng là: A B Câu 24: Ba tế bào sinh giao tử có kiểu gen C D Ab Dd thực trình giảm phân tạo giao tử aB Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến, q trình giảm phân khơng xảy hốn vị gen Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử đây, có tối đa tỉ lệ giao tử tạo từ trình giảm phân ba tế bào trên? (1) 1: (2) 1: 1: 1: (3) 1: 1: 1: 1: 1: (4) 1: 1: 2: (5) 1: 1: (6) 2: A B C D Câu 25: Trong nhận định sau, có nhận định khơng tiến hóa nhỏ? (1) Tiến hóa nhỏ trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ (2) Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi vốn gen quần thể qua thời gian (3) Tiến hóa nhỏ diễn thời gian địa chất lâu dài nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hóa nhỏ diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nhỏ hình thành nhóm phân loại lồi (chi, họ, bộ…) (6) Tiến hóa nhỏ chi làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen A B C D Câu 26: Khi nói mật độ cá thể, có nội dung sau: (1) Khi mật độ giảm tới mức tối thiểu sức sinh sản tăng tới mức tối đa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) Mật độ cá thể quần thể không đánh giá mức độ suy vong hay phát triển quần thể (3) Ở trạng thái cân mức sinh sản cao (4) Mật độ cá thể quần thể số lượng cá thể trưởng thành sống đơn vị thể tích diện tích (5) Mật độ cá thể quần thể cố định theo thời gian Số nội dung là: A B C D Câu 27: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, xét kết luận sau đây: (1) Trong tự nhiên, có loại chuỗi thức ăn khởi đầu sinh vật tự dưỡng (2) Khi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên phức tạp (3) Trong quần xã sinh vật, lồi tham gia vào chuỗi thức ăn khác (4) Quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có mắt xích chung Có kết luận đúng? A B C D Câu 28: Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy tuyệt chủng nhiều loài động vật thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động sau đây? (1) Khai thác thủy, hải sản vượt mức cho phép (2) Trồng gây rừng bảo vệ rừng (3) Săn bắt, buôn bán tiêu thụ thịt loài động vật hoang dã (4) Bảo vệ loài động vật hoang dã (5) Sử dụng sản phẩm từ động vật quý mật gấu, ngà voi, cao hổ, sừng tê giác,… Số phương án A B C D Câu 29: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đôi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 30: Trong q trình phát triển phơi sớm ruồi giấm đực có nhiễm sắc thể ký hiệu AaBbDdXY, lần phân bào thứ người ta thấy số tế bào cặp Dd không phân ly Cho phơi phát triển thành thể đột biến Có nội dung nói thể đột biến tạo sau: I Thể đột biến có hai dòng tế bào đột biến 2n+1 2n-1 II Thể đột biến có hai dòng tế bào đột biến 2n+2 2n-2 III Thể đột biến có ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+2 2n-2 IV Thể đột biến có ba dòng tế bào gồm dòng bình thường 2n hai dòng đột biến 2n+1 2n-1 Số nội dung nói thể đột biến A B C D Câu 31: Cho tượng sau đây: (1) Loài cáo Bắc Cực (Alopex lagopus) sống xứ lạnh vào mùa đơng có lơng màu trắng, vào mùa hè có lơng màu vàng xám (2) Lá vạn niên thường có nhiều đốm vệt màu trắng xuất mặt xanh (3) Trong quần thể loài bọ ngựa (Mantis reigiosa) có cá thể có màu lục, nâu vàng ngụy trang tốt cây, cành cỏ khô (4) Màu hoa cẩm tú cầu (Hydrangea macrophylla) thay đổi phụ thuộc vào độ pH đất, pH axit hoa có màu lam, pH trung tính hoa có màu trắng sữa pH kiềm hoa có màu hồng vàng (5) Bệnh PKU người rối loạn chuyển hóa aa pheninalanin Nếu phát sớm áp dụng chế độ ăn kiêng trẻ phát triển bình thường Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Trong tượng có tượng coi minh họa thường biến? A B C D Câu 32: Ở loài thực vật lưỡng bội: gen (A) quy định hoa đơn trội hoàn toàn so với alen (a) quy định hoa kép; gen (B) quy định cánh hoa dài trội hoàn toàn so với alen (b) quy định cánh hoa ngắn Biết gen quy định tính trạng nhóm gen liên kết cách 20cM Mọi diễn biến giảm phân thụ tinh bình thường Phép lai P: (đơn,dài) x (kép,ngắn) → F1: 100% đơn,dài Đem F1 tự thụ → thu F2 Cho nhận kết luận sau: (1) F2 có kiểu gen AB chiếm tỉ lệ 32% ab (2) F2 gồm 16 tổ hợp giao tử (3) F2 gồm kiểu hình: 66%A-B-:9%A-bb:9%aaB-:16%aabb (4) Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp F2 chiếm 34% (5) Khi lai phân tích F1 đời (Fa) gồm 40% kép, ngắn Số kết luận đúng: A B C D Câu 33: Cho nhận định sau: (1) Riboxom tách thành tiểu đơn vị sau hoàn thành dịch mã (2) Mạch gốc mạch mang thông tin di truyền (3) Nguyên tắc bổ sung khơng thể q trình dịch mã (4) Sự điều hòa hoạt động gen xảy cấp độ phiên mã (5) Quá trình phiên mã dịch mã sinh vật nhân chuẩn xảy đồng thời (6) Có riboxom tham gia dịch mã có nhiêu phân tử protein tổng hợp Có nhận định số nhận định trên? A B C D Câu 34: Đem có kiểu hình tròn, hoa vàng lai phân tích, thu kết 42 tròn, hoa vàng; 108 tròn, hoa trắng; 258 dài, hoa vàng; 192 dài, hoa trắng Biết màu sắc hoa gen quy định Kiểu gen bố mẹ phép lai phân tích A Ad ad Bb  bb , liên kết gen hoàn toàn aD ad B AD ad Bb  bb , hoán vị gen với tần số 28% ad ad Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C AD ad Bb  bb , liên kết gen hoàn toàn ad ad D Ad ad Bb  bb , hóan vị gen với tần số 28% aD ad Câu 35: Ở lồi, kiểu gen có mặt gen trội A B biểu lơng đen, có A: lơng hung, có B: lơng nâu, có mặt cặp alen lặn (aabb): lơng vàng Biết gen nằm nhiễm sắc thể thường phân li độc lập Trong số dự đốn sau, có dự đốn đúng: (1) Cho lơng đen lai với lơng vàng, sinh có lơng vàng, kiểu gen bố mẹ là: AaBb × aabb (2) Cho lông lai với lông nâu sinh đời có lơng đen lông vàng (3) Cho lông đen lai với lơng chủng sinh lơng vàng (4) Có tối đa loại kiểu gen quy định màu lông đen A B C D Câu 36: Khi đem hai thể hoa trắng chủng lai với thu F1 đồng loạt hoa đỏ Cho F1 tự thụ, thu F2 có kiểu hình phân li theo tỷ lệ hoa đỏ: hoa trắng Cho hoa đỏ F2 lai ngẫu nhiên với Nếu không xét đến vai trò giới tính, có phép lai có cho kiểu hình đời sau đồng nhất? A B C D Câu 37: Ở ruồi giấm: alen A quy định tính trạng thân xám, alen a quy định tính trạng thân đen, alen B quy định tính trạng cánh dài, alen b quy định tính trạng cánh ngắn; gen qui định tính trạng nằm cặp nhiễm sắc thể thường Tiến hành lai phân tích ruồi F1 dị hợp tử, FB thu 41% xám, cánh ngắn; 41% đen, cánh dài; 9% xám, cánh dài; 9% đen, cánh ngắn Cho nhận định sau: (1) Tần số hoán vị gen 18% (2) Ruồi F1 có kiểu gen Ab aB (3) Ruồi đực dùng lai phân tích có kiểu gen ab ab (4) Tần số hoán vị tính tổng tỉ lệ kiểu hình khác bố mẹ Số phát biểu A B C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 38: gen nằm cặp NST thường, gen có alen Cho trình tự gen nhóm liên kết khơng đổi, số loại kiểu gen giao tử nhiều sinh từ gen loài A 621 kiểu gen 16 loại giao tử B 528 kiểu gen 32 loại giao tử C 378 kiểu gen 27 loại giao tử D 110 kiểu gen loại giao tử Câu 39: Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau: P: 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb Người ta tiến hành cho quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua hệ Tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn F1 A 21/160 B 36/625 C 9/40 D 3/8 Câu 40: Bệnh bạch tạng gen lặn nằm NST thường quy định Hai người phụ nữ có mẹ bị bệnh bạch tạng, bố không mang gen gây bệnh Họ lấy chồng bình thường khơng mang gen bạch tạng, người phụ nữ thứ sinh người gái bình thường, người phụ nữ thứ hai sinh người trai bình thường Tính xác suất để hai người phụ nữ lớn lên lấy sinh đứa bị bệnh bạch tạng? A 26/128 B 1/16 C 49/144 D 1/4 Đáp án 1-B 2-D 3-C 4-C 5-C 6-B 7-C 8-B 9-C 10-D 11-A 12-B 13-A 14-C 15-A 16-A 17-B 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-C 27-C 28-A 29-B 30-B 31-B 32-A 33-A 34-D 35-C 36-B 37-A 38-C 39-C 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Cây hấp thụ nguyên tố photpho dạng gốc photphat PO43-, H2PO4-, HPO42- Câu 2: Đáp án D Động vật đơn bào đa bào có tổ chức thấp như: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp có hình thức hơ hấp qua bề mặt thể Ví dụ: giun đất, đĩa… (hơ hấp qua da) Câu 3: Đáp án C Quá trình hút nước rễ chia thành giai đoạn: + Giai đoạn nước vào lông hút Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ rễ + Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân + Nước vào lơng hút hai hình thức: Hấp thụ bị động (thụ động), lực có nguồn gốc từ khí quyển, nhờ q trình nước Nước luôn bị nên gây tình trạng thiếu nước thường xuyên tế bào Hấp thụ chủ động, động lực rễ Sự hấp thụ tích cực hai dạng ( Hấp thụ thông qua chế bơm aquaporin hấp thụ thẩm thấu nhờ áp suất rễ) Áp suất rễ giải thích thơng qua hai tượng rỉ nhựa ứ giọt + Giai đoạn nước từ lông hút vào mạch gỗ rễ: Nước vận chuyển qua tế bào sống thông qua plasmodesma – đường Symplast Vận chuyển với quãng đường ngắn hơn, thời gian lâu có kiểm sốt chất vào, lượng nước điều chỉnh chất hòa tan kiểm tra Con đường thứ qua thành tế bào khoảng gian bào – đường vô bào Apoplast có đặc điểm vận chuyển nhanh, lấy nhiều nước lượng nước không điều chỉnh + Giai đoạn nước bị đẩy từ mạch gỗ rễ lên mạch gỗ thân: Nước theo đường Apoplast đến vành đai caspari bị chặn lại phải qua chất nguyên sinh tế bào qua nhu mô ruột vào mạch dẫn (Là băng quấn quanh thành tế bào nội bì, thấm Suberin, hoạt động barrie cho nước chất hòa tan qua Vành đai caspary phá vỡ tính liên tục đường vận chuyển Apoplast vùng vỏ rễ làm cho dòng nước phải vận chuyển đường Symplast) Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án C Trong thành phần trên, có ADN khơng trực tiếp tham gia q trình dịch mã ADN gián tiếp tham gia trình dịch mã, làm khn tổng hợp nên mARN, mARN trực tiếp tham gia dịch mã Câu 6: Đáp án B Tỉ lệ F2 theo kết phép lai Menden : ( A-B-) : 3(aaB- ) : (A-bb) : 1aabb Câu 7: Đáp án C Quần thể có cấu trúc di truyền dạng p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = p(A) + q (a) = Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quần thể đạt trạng thái cân Hacdi - Vanbec, Tần số alen thành phần kiểu gen trì khơng đổi từ hệ sang hệ khác Câu 8: Đáp án B Tế bào lúa có NST 2n = 24 → n = 12 Tế bào thể tứ bội (4n) = 4.12 = 48 NST Câu 9: Đáp án C Từ nghiên cứu cấu trúc tế bào động, thực vật vi khuẩn M.Schleiden (1838) T.Schwwann (1839) hình thành học thuyết tế bào cho rằng: - Tất sinh vật từ đơn bào đến động, thực vật có cấu tạo tế bào Tế bào đơn vị tạo nên thể sống - Mọi tế bào sinh từ tế bào trước khơng có hình thành tế bào ngẫu nhiên từ chất vô sinh, lớn lên, sinh sản thể đa bào liên quan đến phân chia tế bào Thuyết tế bào cho thấy nguồn gốc thống sinh giới, nghĩa sinh vật có nguồn gốc Câu 10: Đáp án D Hiện tượng động vật từ nước di cư lên cạn hàng loạt, xảy Kỉ Silua đại Cổ sinh Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án B Dây tơ hồng bám thân lớn → quan hệ kí sinh Làm tổ tập đồn nhạn cò biển → quan hệ hợp tác Sâu bọ sống tổ mối → quan hệ hội sinh Trùng roi sống ống tiêu hóa mối → quan hệ cộng sinh Quan hệ mối trùng roi sống ruột mối: Mối ăn gỗ khơng tiêu hóa được, trùng roi ruột mối tiêu hóa gỗ (xenlulozơ) chất dinh dưỡng sử dụng Câu 13: Đáp án A Câu 14: Đáp án C Ở người, phận quan trọng trao đổi khí phế nang, có nhiều mạch máu giúp trao đổi khơng khí Câu 15: Đáp án A Lồi lưỡng bội có nhóm gen liên kết nên NST đơn bội loài là: n = → 2n = 16 Số nhiếm sắc thể có tế bào thể ba (2n +1)của loài là: 16 + = 17 NST Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 16: Đáp án A Gọi số NST hợp tử a số NST môi trường nội bào cung cấp cho hợp tử nguyên phân đợt là: a x (23 – 1) = 91 => a = 13 = 14 – = 2n – Câu 17: Đáp án B AB AB Dd  Dd ab ab Số cá thể trội tính trạng chiếm 50,73% Xét phép lai nhỏ, AB AB Dd  Dd  ab ab Dd  Dd  3/4 trội ; 1/4 lặn → tỷ lệ A-B-: 50,73 : 3/4 = 67,64% Phép lai: AB AB   A  B  67, 64%; aabb  67, 64%  50%  17, 64%; A  bb  aaB  7,36% ab ab F1 có kiểu hình lặn hai tính trạng: 1 aabbD   A  bbdd  aaB  dd  17, 64%  7,36  7,36  16,91% 4 Câu 18: Đáp án A Các cá thể thuộc loài khác sinh sản vào mùa khác nên chúng khơng có điều kiện giao phối với thuộc dạng cách li thời gian cách li sinh thái → Chọn đáp án D A sai cách li nơi (thường cách li địa lí) chúng sống nơi có điều kiện địa lí khác xa nhau, khơng giao phối với B sai cách li tập tính hình thức cách li tập tính giao phối chúng khác nhau, khơng giao phối với C sai cách li học hình thức cách li chúng có cấu tạo quan sinh sản khác nhau, khơng giao phối với Câu 19: Đáp án B Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A I - Đúng Thốt nước ảnh hưởng đến đóng mở khí khổng Do ảnh hưởng đến lượng CO2 vào lục lạp.Mà CO2 nguyên liệu trình quang hợp Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ II - Đúng Khi tế bào hình hạt đậu trương nước → khí khổng mở → CO2 vào → mà CO2 nguyên liệu quang hợp III - Đúng Khi cung cấp đầy đủ nước tốc độ sinh trưởng tăng → diện tích bề mặt tăng → quang hợp tăng IV - Đúng Nước tế bào ảnh hưởng đến độ nhớt chất nguyên sinh Là môi trường hoạt động enzim có enzim tham gia q trình quang hợp V - Đúng Phương trình quang hợp là: 6CO2 + 6H2O → C6H12O2 VI - Đúng Thoát nước làm giảm sức nóng cho → sinh trưởng tốt → trình quang hợp diễn bình thường Câu 22: Đáp án D Xét dạng đột biến đề bài: (1) Đột biến gen: Không làm thay đổi chiều dài NST (2) Mất đoạn nhiễm sắc thể: Làm NST ngắn (3) Lặp đoạn nhiễm sắc thể: Làm NST dài (4) Đảo đoạn ngồi tâm động: Khơng làm thay đổi chiều dài NST Câu 23: Đáp án D Các chất đơn giản: Chất khoáng, axit amin, vitamin, nước, glixeron, đường đơn, axit béo tế bào lông ruột hấp thụ để thể sử dụng Trong chất glixerol, axit béo, vitamin tan dầu (A, D, E, K) hấp thụ theo đường khuếch tán từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp, khơng cần tiêu tốn lượng Các chất lại gồm gluco, axit amin… long ruột hấp thụ theo đường vận chuyển chủ động tích cực, ngược chiều gradient nồng độ, cần phải tiêu tốn lượng Các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn đường saccarozo, tinh bột chất phức tạp cần phải biến đổi thành chất đơn giản tế bào lông ruột hấp thụ Câu 24: Đáp án B Tế bào có kiểu gen: Ab , giảm phân bình thường khơng có hốn vị gen kiểu gen tối đa aB cho loại giao tử Nếu giảm phân để hình thành giao tử đực tế bào cho giao tử chia loại giao tử, loại có giao tử → tế bào giảm phân có trường hợp: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + TH1: tế bào giảm phân cho loại giao tử giống hệt tỉ lệ giao tử sinh 1:1 → (1) + TH2: Tế bào cho loại giao tử với tỉ lệ 2:2 Tế bào cho loại giao tử khác giao tử tế bào thứ với tỉ lệ : Mà thể tối đa cho loại giao tử nên tế bào cho loại giao tử giống tế bào thứ tế bào thứ → Tỉ lệ giao tử sinh là: 2:2:1:1 → (4) Nếu giảm phân để hình thành giao tử tế bào giảm phân cho giao tử tế bào giảm phân xảy trường hợp: + tế bào giảm phân cho giao tử giống hệt tỉ lệ giao tử tạo là: 100% + tế bào giảm phân cho giao tử khác tỉ lệ giao tử 1:1:1 → + tế bào giảm phân cho giao tử giống khác tế bào lại tỉ lệ giao tử tạo là: : → Vậy trường hợp 1, 4, 5, Câu 25: Đáp án C – Tiến hố nhỏ q trình biến đổi cấu trúc di truyền quần thể (biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể) – Sự biến đổi cấu trúc di truyền quần thể đến lúc làm xuất cách li sinh sản với quần thể gốc, hình thành lồi – Tiến hố nhỏ diễn quy mô nhỏ, thời gian lịch sử ngắn, phạm vi loài Xét phát biểu đề bài: Nhận định Nhận định vốn gen quần thể thực chất tần số alen thành phần kiểu gen quần thể Nhận định sai tiến hóa nhỏ diễn thời gian địa chất tương đối ngắn, nghiên cứu trực tiếp Nhận định Nhận định sai kết tiến hóa nhỏ hình thành nên lồi Còn hình thành nhóm phân loại loài (chi, họ, bộ…) kết tiến hóa lớn Nhận định sai tiến hóa nhỏ q trình biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể qua hệ Vậy có nhận định khơng tiến hóa nhỏ nhận định 3, 5, Câu 26: Đáp án C Trong nội dung trên: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nội dung sai: Tốc độ sinh sản đạt tối đa mật độ đạt mức trung bình (điểm uốn) sai mật độ quần thể đánh giá mức độ suy vong hay phát triển quần thể Ví dụ: mật độ thấp, khoảng con/ 100ha kết luận quần thể suy vong sai trạng thái cân bằng, sức sinh sản cân với tỉ lệ tử vong cao nhất, mật độ giảm tới mức tối thiểu sức sinh sản cao sai mật độ số lượng cá thể nói chung thể trưởng thành sống đơn vị thể tích diện tích sai mật độ cá thể biến động theo thời gian tùy thuộc vào yếu tố vô sinh hữu sinh cố định Vậy có nội dung Câu 27: Đáp án C Kết luận nói chuỗi lưới thức ăn quần xã sinh vật (3) (1) sai tự nhiên có loại chuỗi thức ăn : chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật tự dưỡng bắt đầu sinh vật phân giải (2) sai từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao, cấu trúc lưới thức ăn hệ sinh thái trở nên đơn giản (4) sai quần xã sinh vật đa dạng thành phần lồi chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung Câu 28: Đáp án A Để bảo tồn đa dạng sinh học, tránh nguy tuyệt chủng nhiều loài động vật thực vật quý hiếm, cần ngăn chặn hành động (1), (3), (5) Các hành động (2), (4) hành động góp phần bảo vệ đa dạng sinh thái, bảo vệ môi trường loài động vật hoang dã nên cần khuyến khích khơng phải ngăn chặn Câu 29: Đáp án B Xét phát biểu đề bài: (1) (2) sai trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung không xảy ba kết thúc (3) đúng.Trong q trình nhân đơi, nucleotit mạch khn bổ sung nucleotit môi trường (4) Tất nucleotit vùng mã hóa sử dụng làm khuôn để tổng hợp nên phân tử mARN Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (5) sai enzim ligaza tác động lên mạch tổng hợp Vì đơn vị tái gồm chạc chữ Y ngược chiều Do tác động nối đoạn okazaki nối mạch mạch chạc chữ Y lại Vậy có phát biểu là: 1, 3, Câu 30: Đáp án B Vì có số tế bào không phân ly Dd, nghĩa tế bào lại ngun phân bình thường nên tạo dòng tế bào 2n bình thường Xét cặp gen Dd : tế bào không phân ly cặp Dd tạo loại dòng tế bào : dòng chứa DDdd (2n+2) dòng chứa O (2n – 2) → có Câu 31: Đáp án B Thường biến biến đổi kiểu hình tương ứng với điều kiện mơi trường, không liên quan tới biến đổi kiểu gen Trong tượng trên, tượng thường biến : (1), (4) Câu 32: Đáp án A P: AB/AB * ab/ab F1: 100% AB/ab F1* F1: AB/ab * AB/ab Tần số hốn vị gen 20% => F2 có KG AB/ab chiếm tỷ lệ là: 0,4*0,4*2 = 32% => (1) Vì có xảy hồn vị gen nên tạo 16 tổ hợp giao tử => (2) Sai Tỷ lệ KH F2 là: 66%A_B_; 9%A_bb; 9%aaB_;16%aabb => (3) Tỷ lệ KG đồng hợp F2 là: AB//AB+ab//ab+Ab//Ab+aB//aB = 0,4*0,4+0,4*0,4 + 0,1*0,1 + 0,1*0,1 = 34% => (4) Khi lai phân tích F1 dị hợp cặp gen, tỷ lệ phân ly kiểu hình F2 tỷ lệ phân ly giao tử F1 => (5) Có mệnh đề Câu 33: Đáp án A Các nội dung 1, Nội dung sai, dịch mã, codon mARN khớp bổ sung với anticodon tARN theo nguyên tắc bổ sung A - U, G - X ngược lại Nội dung sai, có cấp độ trước phiên mã, dịch mã, sau dịch mã Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nội dung sai, sinh vật nhân thực, phiên mã dịch mã xảy không đồng thời, phiên mã nhân tế bào, dịch mã bào tương, ARN cần thời gian để hoàn thiện trưởng thành Nội dung sai riboxom trượt nhiều lần mARN để tổng hợp nên nhiều phân tử protein tùy thuộc vào nhu cầu tế bào Do số phân tử protein tổng hợp thường lớn số riboxom tham gia dịch mã → Có nội dung Câu 34: Đáp án D Cây có kiểu hình tròn, hoa vàng lai phân tích cho dài, hoa trắng nên đem lai phân tích có kiểu gen dị hợp tất cặp gen Quả tròn : dài = : => Tính trạng di truyền theo quy luật tương tác bổ sung kiểu : Quy ước : A_B_ tròn; A_bb, aaB_, aabb dài Hoa vàng lai phân tích cho hoa trắng hoa vàng nên hoa vàng trội hoàn toàn so với hoa trắng D – hoa vàng, d – hoa trắng Tỉ lệ tròn, hoa vàng (A_B_D_) = 42 : (42 + 108 + 258 + 192) = 0,07 Tỉ lệ (A_D_) là: 0,07 x = 0,14 Trong phép lai phân tích, tỉ lệ kiểu hình tỉ lệ giao tử cá thể đem lai phân tích Vậy tỉ lệ giao tử AD 0,14 < 25% => Đây giao tử hoán vị Vậy kiểu gen đem lai phân tích là: Ad//aD Bb, f = 0,28 Câu 35: Đáp án C Quy ước: A-B-: Đen, A-bb: hung, aaB-: nâu, aabb: vàng Xét phát biểu đề bài: (1) Lơng đen (A-B-) x lơng vàng (aabb), sinh có lơng vàng (aabb) nhận ab từ bố ab từ mẹ → Bố lông đen phải có kiểu gen AaBb (2) lơng có kiểu gen (A-bb) x lơng nâu (aaB-) đời sau sinh có lơng đen lông vàng kiểu gen P là: Aabb x aaBb (3) sai lơng đen (A-B-) x AAbb khơng cho lơng vàng thể AAbb khơng cho giao tử ab (4) kiểu gen quy định màu lơng đen có: AABB; AABb, AaBB, AaBb Vậy có nội dung nội dung: 1, 2, Câu 36: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Lai hai thể hoa trắng chủng → F1 đồng loạt hoa đỏ F1 tự thụ → F2 phân ly theo tỷ lệ 9:7 ( tương tác gen bổ trợ) → F2 có 16 tổ hợp giao tử → F1 dị hợp cặp gen Quy ước: F1 AaBb × AaBb → A-B-: 3A-bb: 3aaB-: 1aabb ( Khi có alen trội có kiểu hình hoa đỏ, có alen trội khơng có alen trội cho kiểu hình hoa trắng) Khi cho đỏ F2 ( AABB, AABb, AaBB, AaBb)lai ngẫu nhiên với nhau, phép lai cho kiểu hình lai đồng AABB × AABB; AABB × AaBB, AABB × AABb, AABB × AaBb , AaBB × AABb Có phép lai cho kiểu hình đời đồng Câu 37: Đáp án A ♀ F1 lai phân tích → Fa: 41% xám, cánh ngắn; 41% đen, cánh dài; 9% xám, cánh dài; 9% đen, cánh ngắn → f hốn vị = 9% + 9% = 18% → (1) Fa thu 41% xám ngắn (Ab/ab) → 41%Ab/ab = 41%Ab 1ab → Ab = 41% > 25% → Đây giao tử sinh liên kết → F1 có kiểu gen Ab/aB → (2) (3) (4) sai Tần số hốn vị tính tổng tỉ lệ kiểu hình giống bố mẹ khơng phải khác bố mẹ → Có nhận định là: 1, 2, Câu 38: Đáp án C gen nằm cặp NST thường, gen có alen Trình tự gen khơng đổi → số loại NST tạo từ gen là: 3× 3× = 27 Vậy số loại giao tử tạo là: 27 loại Số kiểu gen nhiều là: số kiểu gen đồng hợp = 27 số kiểu gen dị hợp: C227 = 351 Tổng số kiểu gen : 27 + 351 = 378 kiểu gen Câu 39: Đáp án C Quần thể có cấu trúc di truyền: P 0,4 AABb : 0,4 AaBb : 0,2 aabb quần thể tự thụ phấn bắt buộc qua hệ Ta thấy kiểu gen đồng hợp lặn F1 (aabb) tọa kiểu gen aabb AaBb tự thụ phấn 0,4AaBb tự thụ phấn hệ cho tỉ lệ aabb = 0,  1  16 40 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 0,2aabb tự thụ phấn hệ cho tỉ lệ aabb = 0, 2.1  0, Tỉ lệ thể mang hai cặp gen đồng hợp lặn F1là:  0,  40 40 Câu 40: Đáp án B Quy ước: A : bình thường, a : bị bệnh Mẹ bị bệnh bạch tạng aa, bố bình thường A_ → hai người phụ nữ có kiểu gen Aa Họ lấy chồng bình thường khơng mang gen bạch tạng AA Người phụ nữ thứ sinh gái bình thường có kiểu gen Người phụ nữ thứ hai sinh trai bình thường có kiểu gen 1 AA; Aa  A; a 4 1 AA; Aa  A; a 4 Con hai người phụ nữ lớn lên lấy sinh đứa bị bệnh bạch tạng có xác suất 1 a a  aa 4 16 ... 1-B 2-D 3-C 4-C 5-C 6-B 7-C 8-B 9-C 10-D 11-A 12-B 13-A 1 4- C 15-A 16-A 17-B 18-A 19-B 20-A 21-A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-C 27-C 28-A 29-B 30-B 31-B 32-A 33-A 34-D 35-C 36-B 37-A 38-C 39-C 40-B LỜI... Ad//aD Bb, f = 0,28 Câu 35: Đáp án C Quy ước: A-B-: Đen, A-bb: hung, aaB-: nâu, aabb: vàng Xét phát biểu đề bài: (1) Lơng đen (A-B-) x lơng vàng (aabb), sinh có lơng vàng (aabb) nhận ab từ bố ab từ... Menden : ( A-B-) : 3(aaB- ) : (A-bb) : 1aabb Câu 7: Đáp án C Quần thể có cấu trúc di truyền dạng p2 AA + 2pq Aa + q2 aa = p(A) + q (a) = Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2) , Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

Từ khóa liên quan