Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

16 128 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 14 Câu 1: Điều khẳng định hoạt động opêron Lac đúng? A Khi môi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với ARN pơlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng vận hành B Khi mơi trường khơng có lactơzơ phân tử ARN pôlimeraza liên kết với vùng vận hành C Khi mơi trường có lactơzơ phân tử đường liên kết với phân tử prơtêin ức chế làm cho bị biến đổi cấu hình nên khơng thể liên kết với vùng vận hành D Khi mơi trường khơng có lactơzơ phân tử prôtêin ức chế liên kết với ARN pôlimeraza làm cho bị biến đổi cấu hình nên liên kết với vùng khởi động Câu 2: Nitơ xác thực vật, động vật dạng A nitơ hữu không hấp thu B nitơ phân tử tự nhờ vi sinh vật cố định sử dụng C nitơ độc hại cho D nitơ muối khoáng hấp thu Câu 3: Sinh vật sau sinh vật chuyển gen? A Một bò sản xuất sữa chứa r-proêin người B Một người chữa trị hoocmôn insulin tổng hợp từ vi khuẩn E.coli C Con cừu Đôly tạo từ tế bào tuyến vú cừu mẹ D Cây khoai tây tao thành từ tế bào rễ mẹ Câu 4: Ở quần thể thực vật hệ F2 thu tỉ lệ phân li kiểu hình 9/16 hoa màu đỏ : 7/16 hoa màu trắng Nếu lấy ngẫu nhiên hoa màu đỏ đem tự thụ phấn xác suất thu hệ lai có phân li hai kiểu hình bao nhiêu? A 8/9 B 1/9 C 9/7 D 9/16 Câu 5: Khi nói q trình hình thành loài mới, phát biểu sau đúng? A Cách li địa lí tạo kiểu gen quần thể dẫn đến hình thành lồi B Hình thành lồi đường lai xa đa bội hoá thường gặp động vật C Cách li tập tính cách li sinh thái dẫn đến hình thành lồi D Cách li địa lí ln dẫn đến hình thành lồi Câu 6: Giả sử quần thể ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen Aa Cho quần thể tự phối qua n hệ, tỉ lệ đồng hợp hệ n A (1/2)n B – ( 1/2 )2 C – ( 1/2 )n-1 D – (1/2)n Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 7: Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể có ý nghĩa gì? A Đảm bảo thức ăn đầy đủ cho cá thể đàn B Giúp khai thác tối ưu nguồn sống C Duy trì số lượng phân bố thể quần thể mức độ phù hợp D Đảm bảo cho quần thể tồn trước biến đổi môi trường sống Câu 8: Trong q trình tự nhân đơi ADN, enzim ligaza tác dụng nối đoạn okazaki A mạch tổng hợp chiều tháo xoắn B mạch tổng hợp ngược chiều tháo xoắn C mạch mạch tổng hợp theo chiều từ 3’ đến 5’ D mạch tổng hợp liên tục Câu 9: Sinh trưởng phát triển động vật không qua biến thái là: A Trường hợp non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành B Trường hợp non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý gần giống với trưởng thành C Trường hợp non có đặc điểm hình thái, cấu tạo tương tự với trưởng thành khác sinh lý D Trường hợp non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý khác với trưởng thành Câu 10: Ở thực vật có kiểu sinh sản: A sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính B sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử C sinh sản thân củ thân rễ D sinh sản phân đôi nảy chồi Câu 11: Trong khu rừng có nhiều lớn nhỏ khác nhau, lớn có vai trò quan trọng bảo vệ nhỏ động vật sống rừng, động vật rừng ăn thực vật ăn thịt loài động vật khác Các sinh vật rừng phụ thuộc lẫn tác động đến môi trường sống chúng tạo thành A quần xã B hệ sinh thái C chuỗi thức ăn Câu 12: Bản chất quy luật phân li Menđen phân li A kiểu hình F2 theo tỉ lệ : B đồng alen giao tử trình giảm phân C kiểu hình F2 theo tỉ lệ : : D kiểu hình F2 theo tỉ lệ : : :1 Câu 13: Xét ví dụ sau: (1) Tảo giáp nở hoa gây độc cho cá, tôm, chim ăn cá D lưới thức ăn Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) Cây phong lan sống bám thân gỗ (3) Cây tỏi tiết chất gây ức chế hoạt động vi sinh vật xung quanh (4) Cú chồn sống rừng, bắt chuột làm thức ăn Có ví dụ phản ánh mối quan hệ ức chế - cảm nhiễm? A B C D Câu 14: Dấu hiệu đánh dấu bắt đầu giai đoạn tiến hóa sinh học A Xuất dạng sống đơn bào nhân sơ B Xuất quy luật chọn lọc tự nhiên C Xuất hệ tương tác đại phân tử prôtêin – axit nuclêic D Xuất hạt côaxecva Câu 15: Hầu hết trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhiệt độ 20-300C, nhiệt độ xuống O0C cao 400C, ngừng quang hợp Kết luận khoảng nhiệt độ 20 – 300C gọi giới hạn sinh thái 20 – 300C gọi khoảng thuận lợi – 400C gọi giới hạn sinh thái – 400C gọi khoảng chống chịu 00C gọi giới hạn dưới, 400C gọi giới hạn A 1, 4, B 3, 4, C 2, 3, D 1, 2, Câu 16: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm phận xinap? A Màng sau xinap B Khe xinap C Chuỳ xinap D Màng trước xinap Câu 17: Chọn lọc tự nhiên tác động lên quần thể vi khuẩn mạnh quần thể sinh vật nhân thực vì: A chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp lên kiểu gen B vi khuẩn có gen nên tỉ lệ mang gen đột biến lớn C vi khuẩn sinh sản nhanh gen đột biến biểu kiểu hình D vi khuẩn trao đổi chất mạnh nhanh nên dể chịu ảnh hưởng môi trường Câu 18: Khi quần thể vượt “mức chịu đựng” thể thường xảy mối quan hệ A cạnh tranh B cộng sinh C hội sinh D hỗ trợ Câu 19: Một điều kiện để phép lai hai cặp tính trạng, F2 có tỉ lệ phân li kiểu hình tn theo quy luật phân li độc lập Menđen A gen phải nằm vị trí khác xa nhiễm sắc thể B gen phải tác động để hình thành nên nhiều tính trạng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C cặp gen phải nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng D cặp gen phải nằm cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác Câu 20: Cho tượng sau: (1) Gen điều hòa Opêron Lac bị đột biến dẫn tới prôtêin ức chế bị biến đổi không gian chức sinh học (2) Đột biến làm vùng khởi động (vùng P) Opêron Lac (3) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn tới prôtêin gen quy định tổng hợp bị chức (4) Vùng vận hành (vùng O) Opêron Lac bị đột biến khơng khả gắn kết với prôtêin ức chế (5) Vùng khởi động gen điều hòa bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng khả gắn kết với enzim ARN pôlimeraza Trong trường hợp trên, mơi trường có đường lactozơ có trường hợp Opêron Lac thực phiên mã? A B C D Câu 21: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao ba cặp gen (A,a; B,b; D,d) phân li độc lập, tương tác cộng gộp quy định, kiểu gen chứa nhiều alen trội cao Đem lai cao với thấp thu F1 Cho hai F1 giao phấn với nhau, hệ F2, cao 120 cm cao 200 cm chiếm tỉ lệ 9,375% Biết không xảy đột biến, biểu kiểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo lí thuyết, kết luận sau, có kết luận đúng? (1) Sự có mặt alen trội kiểu gen làm cao thêm 10 cm (2) Ở F2, có tối đa kiểu gen quy định có chiều cao 160 cm (3) Ở F2, loại kiểu gen quy định có chiều cao 120 cm có số lượng lớn (4) Ở F2, có chiều cao 130 cm chiếm tỉ lệ lớn A B C D Câu 22: Sinh sản hữu tính hầu hết động vật trình gồm giai đoạn nối tiếp là: A giảm phân hình thành tinh trùng trứng → thụ tinh tạo thành hợp tử → Phát triển phơi hình thành thể B Phát triển phơi hình thành thể → thụ tinh tạo thành hợp tử → giảm phân hình thành tinh trùng trứng C giảm phân hình thành tinh trùng trứng → thụ tinh tạo thành hợp tử D giảm phân hình thành tinh trùng trứng → Phát triển phơi hình thành thể Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 23: Phương pháp nghiên cứu phả hệ có nội cung nghiên cứu di truyền A tính trạng người có quan hệ họ hàng gần gũi qua hệ B hai hay nhiều tính trạng người có quan hệ họ hàng qua nhiều hệ C tính trạng định người có quan hệ họ hàng qua nhiều hệ D hai tính trạng định người khơng có quan hệ họ hàng qua nhiều hệ Câu 24: Khi trời rét động vật biến nhiệt sinh trưởng phát triển chậm vì: A Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể tăng, sinh sản giảm B Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm, sinh sản tăng C Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể giảm làm hạn chế tiêu thụ lượng D Thân nhiệt giảm làm cho chuyển hoá thể mạnh tạo nhiều lượng để chống rét Câu 25: Cho phép lai sau: Phép lai 1: Giao phấn hai chủng thu F1, cho F1 tiếp thục tự thụ phấn F2 gồm loại kiểu hình 752 có tròn, 249 dài, chua Phép lai 2: Giao phấn chủng thu F1.F1 tiếp tục tự thụ phấn thu F2 gồm loại kiể hình là: 253 tròn, chua: 504 có tròn 248 dài, Biết gen qui định tính trạng gen ln có tượng liên kết hồn tồn NST thường, thể mang lai nói thuộc loài Trong kết luận sau có kết luận có nội dung đúng? (1) Tính trạng dài, tính trạng trội hồn tồn so với tính trạng tròn, chua (2) F1 phép lai có kiểu gen dị hợp tử (3) F1 phép lai có kiểu gen dị hợp tử chéo (4) Cho F1 phép lai thụ phấn với F1 phép lai hệ lai có tỉ lệ kiểu gen tỉ lệ kiểu hình A B C D Câu 26: Cho phát biểu sau: (1) Các đột biến trội có lợi với mơi trường sống củng cố nhanh quần thể (2) Đối với tiến hóa quần thể, đột biến gen nhân tố tạo allen thích nghi (3) Đột biến gen tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho q trình tiến hóa (4) Hiện tượng nhập cư làm gia tăng tốc độ tiến hóa quần thể nhanh chóng Số phát biểu Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A B C D Câu 27: Sự hút khoáng thụ động tế bào rễ phụ thuộc vào: A Hoạt động trao đổi chất B Chênh lệch nồng độ ion C Cung cấp lượng D Hoạt động thẩm thấu Câu 28: Bằng phương pháp tế bào học, người ta xác định tế bào sinh dưỡng có 40 nhiễm sắc thể khẳng định thể tứ bội (4n) Cơ sở khoa học khẳng định là: Chọn câu trả lời đúng: A Các nhiễm sắc thể tồn thành cặp tương đồng gồm có hình dạng, kích thước giống B Số nhiễm sắc thể tế bào bội số 10 nên nhiễm sắc thể 1n = 10 4n = 40 C Cây sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh có khả chống chịu tốt D Khi so sánh hình dạng kích thước nhiễm sắc thể tế bào, người ta thấy chúng tồn thành nhóm, nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước Câu 29: Tại khu rừng có lồi chim ăn sâu, số lượng sâu không đuợc dồi Cho khả sau đây: (1) Mỗi loài chim ăn loài sâu khác (2) Mỗi loài chim kiếm ăn vị trí khác rừng (3) Mồi lồi chim kiếm ăn vào thời gian khác ngày (4) Các loài chim ăn loài sâu, vào thời gian địa điểm Có khả nguyên nhân giúp cho loài chim tồn tại? A B C D Câu 30: Trong khu bảo tồn đất ngập nước có diện tích 5000ha Người ta theo dõi số lượng quần thể chim cồng cộc, vào cuối năm thứ ghi nhận mật độ cá thể quần thể 0,25 cá thể/ha Đến cuối năm thứ 2, đếm số lượng cá thể 1350 cá thể Biết tỉ lệ tử vong quần thể 2%/năm Tỉ lệ sinh sản theo phần trăm quần thể A 10% B 10,16% C 8,16% D 8% Câu 31: Để tăng sinh sản động vật quý giống động vật nuôi sinh sản chậm ít, người ta thực A phối hợp hay nhiều phôi thành thể khảm B làm biến đổi thành phần tế bào phôi trước phát triển Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ C cắt phôi thành hay nhiều phần, phần sau phát triển thành phơi riêng biệt D làm biến đổi thành phần tế bào phơi phơi phát triển Câu 32: Khi nói hoạt động enzim chế di truyền cấp độ phân tử, có phát biểu đúng? (1) Enzim ADN polimeraza có khả tháo xoắn xúc tác cho trình nhân đơi ADN (2) Enzim ARN polimeraza có khả tháo xoắn và tách mạch đơn ADN (3) Enzim ligaza có chức lắp ráp nucleotit tự môi trường vào đoạn okazaki (4) Enzim ADN polimeraza có chức tổng hợp nucleotit mở đầu mạch (5) Enzim ligaza hoạt động hai mạch khuôn A B C D Câu 33: Sự phân bố ion K+ ion Na+ điện nghỉ màng tế bào nào? A Ở tế bào, K+ Na+ có nồng độ cao so với bên tế bào B Ở tế bào, K+ Na+ có nồng độ thấp so với bên tế bào C Ở tế bào, K+ có nồng độ thấp Na+ có nồng độ cao so với bên tế bào D Ở tế bào, K+ có nồng độ cao Na+ có nồng độ thấp so với bên tế bào Câu 34: Cho sơ đồ phả hệ sau : Biết hai cặp gen qui định hai tính trạng nói khơng nằm nhóm gen liên kết; bệnh hói đầu alen trội H nằm NST thường qui định, kiểu gen dị hợp Hh biểu hói đầu người nam khơng hói đầu người nữ Cặp vợ chồng III10 III11 sinh người gái không bị bệnh P khơng hói đầu, xác suất để người gái có kiểu gen dị hợp hai tính trạng bao nhiêu? Biết người II8, II9 có kiểu gen dị hợp tính trạng A 38,88% B 34,39% C 43,33% D 30% Câu 35: Ở lồi thực vật (2n = 6) có kiểu gen AaBbDd, xét trường hợp sau: (1) Nếu thể giảm phân bình thường số giao tử tạo Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) Khi giảm phân, có số tế bào cặp Aa không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường cặp khác giảm phân bình thường số loại giao tử tối đa tạo 16 (3) Khi giảm phân, số tế bào cặp Aa không phân li giảm phân II, giảm phân I bình thường cặp Bb, Dd không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường số loại giao tử tạo 80 (4) Gây đột biến đa bội consixin thể tạo thể đột biến số lượng NST khác nhau, số thể đột biến có kiểu gen khác tìm thấy (5) Giả sử gây đột biến đa bội thành công tạo thể tứ bội có kiểu gen AAaaBBbbDDdd, đem thể tự thụ đời có tỉ lệ phân li kiểu gen (35:1)3 Số trường hợp cho kết dự đoán đúng? A B C D Câu 36: Có phát biểu số phát biểu sau: I Nước vận chuyển theo chiều tế bào lông hút, qua lớp tế bào sống rễ, vào mạch gỗ rễ, thân, sang lớp tế bào sống rối khí khổng II Q trình hơ hấp tế bào rễ ảnh hưởng đến đẩy nước từ rễ vào mạch gỗ, không liên quan đến vận chuyển nước thân III Nếu bị chết nước ngừng dòng vận chuyển nước bị ngừng IV Vào ban đêm, khí khổng đóng, q trình vận chuyển nước không xảy A B C Câu 37: Sáu tế bào sinh dục đực có kiểu gen AaBB D DE giảm phân bình thường không de xảy trao đổi chéo cho số loại giao tử tối đa A 12 B 64 C 10 D Câu 38: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn, q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị hai giới với tần số Tiến hành phép lai P: Ab D d Ab d X X  X Y , tổng số cá thể F1, số cá thể có kiểu hình aB aB trội tính trạng chiếm 25,5% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ cá thể F1 có kiểu hình lặn tính trạng A 37,5% B 63% C 49,5% D 25,5% Câu 39: Cho A : cao, a : thấp, B : hoa đỏ, b : hoa vàng, D : hoa kép, d : hoa đơn Các cặp gen phân li độc lập Cho bố mẹ có kiểu gen AaBbDd x AabbDd Cho phát biểu sau : (1) Có 32 kiểu tổ hợp giao tử bố mẹ Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) Số kiểu gen khác xuất hệ F1 12 kiểu gen (3) Loại kiểu gen AAbbDD xuất F1 với tỉ lệ 6,25% (4) Tỉ lệ xuất loại kiểu gen AaBbdd F1 3,125% (5) Có loại kiểu hình xuất F1 (6) Tỉ lệ xuất loại kiểu hình A-B-D- F1 28,125% (7) Xác suất xuất cá thể F1 mang tính trạng lặn 3,125% A B C D Câu 40: Bạn An trồng ớt cảnh nhỏ đẹp Trong kì nghỉ lễ (khoảng tuần) bạn gia đình du lịch mà sơ suất bỏ quên hồn tồn bóng tối, sau kì nghỉ lễ bạn ngạc nhiên thấy sống Có giải thích số giải thích : I Trong thời gian tối, dù không tiến hành pha sáng, tạo đường từ chu trình Canvin II Trong thời gian tối, dù khơng có ánh sáng nhìn thấy, quang hợp nhờ lượng ánh sáng tử ngoại, tia X, tia gama III Trong thời gian tối, quang hợp nên tạo lượng tích lũy dạng đường tinh bột IV Trong thời gian tối, lượng tích lũy dạng đường tinh bột giải phóng qua q trình hơ hấp A B C D Đáp án 1-C 2-A 3-A 4-A 5-C 6-D 7-C 8-B 9-C 10-A 11-B 12-B 13-B 14-A 15-C 16-A 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-A 23-C 24-A 25-B 26-D 27-B 28-D 29-B 30-A 31-C 32-D 33-D 34-B 35-C 36-B 37-D 38-C 39-A 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Nội dung A sai Lactozo không liên kết với ARN pôlimeraza mà liên kết với vùng vận hành Nội dung B sai ARN pôlimeraza không liên kết với vùng vận hành mà liên kết với vùng khởi động Nội dung C Nội dung D sai Protein ức chế không liên kết với ARN pôlimeraza mà liên kết với lactozo Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 2: Đáp án A Nitơ xác thực vật, động vật dạng nito hữu không hấp thụ Cây hấp thụ Nitơ khoáng từ đất dạng NO3- NH4+ Câu 3: Đáp án A Sinh vật biến đổi gen sinh vật mà hệ gen người làm biến đổi cho phù hợp với lợi ích D sai đây, khoai tây hình thành từ tế bào rễ mẹ hình thức ni cấy mơ, tạo thành thể có KG giống hệt mẹ B sai hệ gen người không bị biến đổi, giống hình thức tiêm thuốc C sai phương pháp nhân vơ tính động vật Câu 4: Đáp án A Trong hoa đỏ, có AABB tự thụ phấn cho tỉ lệ phân li kiểu hình 100% hoa đỏ, lại kiểu gen khác cho loại kiểu hình Vậy lấy ngẫu nhiên hoa màu đỏ đem tự thụ phấn xác suất thu hệ lai có phân li hai kiểu hình 8/9 Câu 5: Đáp án C Nội dung D sai Cách li địa lý trì khác biệt tần só alen thành phần kiểu gen quần thể không tạo kiểu gen Nội dung A sai Không phải lúc cách li địa lí dẫn đến hình thành lồi Nội dung Bsai Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa thường gặp thực vật Câu 6: Đáp án D Giả sử quần thể ban đầu có 100% cá thể mang kiểu gen Aa Cho quần thể tự phối qua n hệ → tỷ lệ đồng hợp hệ n Áp dụng công thức: Aa (1/2)n → Tỷ lệ đồng hợp = - (1/2)n Câu 7: Đáp án C Quan hệ cạnh tranh cá thể quần thể đặc điểm thích nghi quần thể Cạnh tranh giúp trì số lượng phân bố thể quần thể mức độ phù hợp, đảm bảo tồn phát triển quần thể Câu 8: Đáp án B Mạch tổng hợp ngược chiều tháo xoắn mạch tổng hợp gián đoạn, nên cần có enzim nối ligaza để nối đoạn nucleotit lại với Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 9: Đáp án C Phát triển không qua biến thái kiểu phát triển mà non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự với trưởng thành Hình thức gặp số động vật không xương sống đa số lồi động vật có xương sống Câu 10: Đáp án A Ở thực vật có kiểu sinh sản sinh sản vơ tính sinh sản hữu tính Sinh sản vơ tính gồm: sinh sản sinh dưỡng sinh sản bào tử Các hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, sinh sản thân củ thân rễ hình thức sinh sản sinh dưỡng thuộc sinh sản vơ tính Câu 11: Đáp án B Các sinh vật rừng phụ thuộc lẫn tác động đến môi trường sống chúng tạo thành hệ sinh thái Chuỗi thức ăn lưới thức ăn mối quan hệ dinh dưỡng loài Quần xã mối quan hệ sinh vật với nhau, chưa có mối liên hệ sinh vật với mơi trường Câu 12: Đáp án B Bản chất quy luật phân li Menden phân li đồng alen giao tử trình giảm phân Câu 13: Đáp án B Nội dung (1) (3) Câu 14: Đáp án A Câu 15: Đáp án C Cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhiệt độ 20-30 độ, độ > 40 độ ngừng quang hợp + Giới hạn sinh thái khoảng xác dịnh nhân tố sinh thái, sinh vật tồn phát triển ( - 40 độ) + Khoảng thuận lợi khoảng nhân tố sinh thái phù hợp cho sinh vật tồn phát triển thuận lợi + Khoảng chống chịu, khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí sinh vật + Giới hạn sinh thái có giới hạn giới hạn trên, vượt qua điểm giới hạn sinh vật không tồn phát triển - 40 độ: giới hạn sinh thái 20 - 30 độ: khoảng thuận lợi Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - 20 độ 30 - 40 độ khoảng chống chịu độ giới hạn 40 độ giới hạn Câu 16: Đáp án A Chất trung gian hóa hoc gắn vào thụ thể màng sau gây xuất điện hoạt động màng sau Điện hoạt động (xung thần kinh) hình thành lan truyền tiếp Câu 17: Đáp án C Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen quần thể vi khuẩn nhanh so với quần thể sinh vật lưỡng bội vi khuẩn sinh sản nhanh có hệ gen đơn bội nên alen biểu kiểu hình chịu tác động chọn lọc tự nhiên Mặt khác vi khuẩn sinh sản nhanh nên thời gian hệ ngắn so với sinh vật nhân thực Câu 18: Đáp án A Hướng dẫn: Khi quần thể vượt q mức chịu đựng mơi trường quần thể thường xảy mối quan hệ cạnh tranh gay gắt cá thể quần thể,vì khơng cá thể kiếm đủ thức ăn cạnh tranh cá thể xuất làm cho mức tử vong tăng , mức sinh sản lại giảm → kích thước quần thể giảm để phù hợp với sức chứa mơi trường Ví dụ tượng tự tỉa thưa thực vật Câu 19: Đáp án D Những điều kiện để phép lai hai cặp tính trạng, F2 có tỷ lệ phân li kiểu hình tuân theo quy luật phân li độc lập Menden: Các cặp gen phải nằm cặp nhiễm sắc thể khác nhau, gen quy định tính trạng, trội lặn hoàn toàn Câu 20: Đáp án B Trong chế điều hòa Operol Lac: mơi trường khơng có Lactozo, Protein ức chế bám vào vùng vận hành O làm ngăn cản trình phiên mã Tuy nhiên có số trường hợp, khơng có đường Lactozo operol lac thực phiên mã: + Gen điều hòa Operol bị đột biến → protein ức chế bị biến đổi cấu trúc không gian → không gắn vào vùng O + Vùng vận hành (O) operol Lac bị đột biến làm thay đổi cấu trúc khơng có khả gắn kết với protein ức chế → ARN pol trượt qua phiên mã + Vùng khởi động gen điều hòa R bị đột biến → khơng có khả tổng hợp nên protein ức chế → ngăn cản phiên mã Câu 21: Đáp án B Cây cao có kiểu gen AABBDD, thấp có kiểu gen aabbdd Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F1 có kiểu gen AaBbDd F1 x F1: AaBbDd x AaBbDd 9,375% = C16 : 26 = C56 : 26 => Cây có chiều cao 120 cm có alen trội kiểu gen, có chiều cao 200 cm có alen trội kiểu gen => alen trội làm cao thêm 200 – 120 = 80 cm => alen trội làm cao thêm 20 cm Nội dung sai Cây thấp aabbdd có chiều cao 120 – 20 = 100 cm Cây có chiều cao 160 cm có alen trội kiểu gen Các kiểu gen quy định có chiều cao 160 cm là: AaBBdd; AabbDD, AABbdd; AAbbDd, AaBbDd,… => Nội dung sai Loại có chiều cao 160 cm có loại kiểu gen quy định Loại có chiều cao 120 cm có alen trội kiểu gen => Chỉ có kiểu gen quy định, alen trội A, B D Nội dung sai Nội dung sai Khơng có có chiều cao 130 cm Khơng có nội dung Câu 22: Đáp án A Câu 23: Đáp án C Phương pháp nghiên cứu phả hệ phương pháp nghiên cưú di truyền tính trạng định người dòng họ (có quan hệ họ hàng) qua nhiều hệ Nhằm xác định : - Gen quy định tính trạng trội hay lặn - Do hay nhiều gen chi phối - Có di truyền liên kết với giới tính khơng Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án B Quy ước: A – tròn, a – dài; B – ngọt, b – chua F1 tự thụ phấn cho tròn dài, chua nên F1 dị hợp tử tất cặp gen Tỉ lệ phân li kiểu hình phép lai 1: tròn : dài chua Ta có phép lai 1: P: AB//AB x ab//ab F1: 100% AB//ab F1 x F1: AB//ab x AB//ab Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F2: 1AB//AB : 2AB//ab : 1ab//ab Nội dung sai, tính trạng tròn trội hoàn toàn so với dài chua Nội dung Ta có phép lai 2: P: Ab//Ab x aB//aB F1: 100% Ab//aB F1 x F1: Ab//aB x Ab//aB F2: 1Ab//Ab : 2Ab//aB : 1aB//aB Nội dung AB//ab x Ab//aB không tạo tỉ lệ kiểu gen giống kiểu hình kiểu gen AB//aB AB//Ab quy định kiểu Nội dung sai Có nội dung Câu 26: Đáp án D Câu 27: Đáp án B Sự chênh lệch nồng độ ion môi trường đất với bên tế bào rễ làm chất khoáng di chuyển từ đất vào tế bào Câu 28: Đáp án D Câu 29: Đáp án B Bội số 10 chưa thể tứ bội cần phải xét đến nhóm nhiễm sắc thể có tương đồng hay không Ở thể tứ bội 4n, số lượng nhiễm sắc thể tế bào bị đột biến tăng lên gấp đơi, nên chúng tồn thành nhóm gồm nhiễm sắc thể giống hình dạng kích thước Cây sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh có khả chống chịu tốt chưa thể khẳng định tứ bội Các nhiễm sắc thể tồn thành cặp tương đồng chưa phải thể tứ bội Câu 30: Đáp án A Tỉ lệ sinh sản = số cá thể sinh ra/ tổng số cá thể ban đầu - Số cá thể vào cuối năm thứ là: 0,25.5000 = 1250 cá thể - Số cá thể vào cuối năm thứ hai là: 1350 cá thể - Gọi tỉ lệ sinh sản 2% Ta có: - Số lượng cá thể vào cuối năm thứ là: 1250 + 1250.x - 1250.2% = 1350 → x = 10% Câu 31: Đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Phương pháp thường dùng để tăng sinh sản động vật quý giống động vật ni sinh sản chậm phương pháp cấy truyền phôi Phương pháp cấy truyền phôi phương pháp chia cắt phôi động vật thành hai hay nhiều phôi cấy phôi vào tử cung vật khác Câu 32: Đáp án D Câu 33: Đáp án D – Ở trạng thái nghỉ: Bên tế bào có nồng độ K+ cao hơn, ion Na+ có nồng độ thấp so với bên ngồi => tính thấm ion K+ tăng, cổng K+ mở Câu 34: Đáp án B - Xét bênh P: (1) (2) không bị bệnh P sinh gái (5) bị bệnh P, Vậy gen quy định bệnh P gen lặn NST thường Quy ước: A - bình thường, a - bị bệnh (8) (9) có kiểu gen Aa Nên người (11): 1/3AA : 2/3 Aa → Tần số alen: 2/3A : 1/3a (1) x(2): Aa x Aa → (6) 1/3AA : 2/3Aa → Tần số alen: 2/3A : 1/3a, (7) Aa → Tần số alen: 1/2A : 1/2a (6) x (7) tạo ra: 2/6AA : 3/6 Aa : 1/6 aa Vậy người (10) thuộc 2/5AA : 3/5Aa → Tần số alen: 0,7A : 0,3a Vậy có: (10) x (11): (2/3A: 1/3a)(0,7A : 0,3a) = 7/15AA : 13/30 Aa : 1/10 aa Người gái cặp vợ chồng (10) (11) thuộc: 14/27AA + 13/27Aa Suy xác suất để người gái có kiểu gen dị hợp Aa 13/27 - Xét tính trạng hói đầu: HH: khơng bị hói Hh: nam: hói đầu; nữ: khơng hói hh: khơng hói Có (8) x (9) là: Hh x Hh → (11) 1/3HH : 2/3Hh → Tần số alen: 2/3H :1/3h Có (1) x(2) là: HH x hh → (6) Hh Mà (3) có kiểu gen hh → (7) Hh Vậy (10): 2/3Hh : 1/3hh → alen 1/3H : 2/3h Ta có (10) x (11): (1/3H : 2/3h)(2/3H :1/3h) = 2/9 HH : 5/9Hh : 2/9hh Vậy xác suất để người gái có kiểu gen Hh là: 5/7 Vậy xác suất cần tính là: 13/27 5/7 = 34,39% Câu 35: Đáp án C Câu 36: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ I – Đúng Nước vận chuyển theo chiều tế bào lông hút, qua lớp tế bào sống rễ, vào mạch gỗ rễ, thân, sang lớp tế bào sống rối thoát khí khổng II – Sai Vì q trình hơ hấp rễ tạo nhiều lượng phân giải chất làm tăng nồng độ chất tan ko bào rễ lên nhiều hấp thụ nước phụ thuộc nhiều vào ấp suất thẩm thấu rễ rễ tạo áp suất thẩm thấu lớn thuận lợi cho việc hấp thụ nước vận chuyển nước thân III – Đúng Nếu bị chết thoát nước ngừng động lực hút nước phía → q trình nước ngừng IV – Sai Vì ban đêm, khí khổng mở nhỏ khơng đóng hồn tồn, vận chuyển nước diễn Câu 37: Đáp án D Nếu giảm phân khơng có trao đổi chéo cá thể có kiểu gen AaBb DE//de giảm phân cho tối đa 23 = loại giao tử Câu 38: Đáp án C gen quy định tính trạng, trội lặn hồn toàn: P Ab/ aB XDXd x Ab/aB XdY Kiểu hinh trội tính trạng A-B-D- = 25.5% A-B- = 25.5% : 0,5 = 0.51 = 0,5 + ab/ab -> ab/ab = 0.01 => tần số hoán vị gen = 0,1 TỈ lệ cá thể F1 có KH lặn tính trạng: A-bb D-+ aaB- D- + A-B- dd = 0,24 x 0,5 x 2+ 0,51 x 0,5 = 49.5% Câu 39: Đáp án A Câu 40: Đáp án C Trong kì nghỉ lễ (khoảng tuần) bạn gia đình du lịch mà sơ suất bỏ qn hồn tồn bóng tối → Lúc khơng có ánh sáng → Trong thời gian tối, lượng tích lũy dạng đường tinh bột giải phóng qua q trình hơ hấp Trong kết luận có IV ... án 1-C 2-A 3-A 4-A 5-C 6-D 7-C 8-B 9-C 10-A 11-B 12-B 13-B 1 4- A 15-C 16-A 17-C 18-A 19-D 20-B 21-B 22-A 23-C 24-A 25-B 26-D 27-B 28-D 29-B 30-A 31-C 32-D 33-D 34-B 35-C 36-B 37-D 38-C 39-A 40-C... trội tính trạng A-B-D- = 25.5% A-B- = 25.5% : 0,5 = 0.51 = 0,5 + ab/ab -> ab/ab = 0.01 => tần số hoán vị gen = 0,1 TỈ lệ cá thể F1 có KH lặn tính trạng: A-bb D-+ aaB- D- + A-B- dd = 0,24 x 0,5... số cá thể sinh ra/ tổng số cá thể ban đầu - Số cá thể vào cuối năm thứ là: 0,25.5000 = 1250 cá thể - Số cá thể vào cuối năm thứ hai là: 1350 cá thể - Gọi tỉ lệ sinh sản 2% Ta có: - Số lượng cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 14 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

Từ khóa liên quan