Đề 08 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)

17 122 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ Câu 1: Câu nói hoạt động enzim ADN polimeraza q trình nhân đơi ADN đúng? A ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3' đến 5' tổng hợp mạch một, hết mạch đến mạch khác B ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5' đến 3' tổng hợp mạch liên tục mạch tổng hợp gián đoạn thành đoạn okazaki C ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 3’ đến 5’ D ADN polimeraza di chuyển mạch khuôn theo chiều từ 5' đến 3' tổng hợp mạch lúc Câu 2: Nitơ rễ hấp thụ dạng: A NO2–, NH4+ NO3– B NO, NH4+ NO3– C N2, NO2–, NH4+ NO3– D NH4+ NO3– Câu 3: Cho cá thể 1, thuộc loài động vật sinh sản hữu tính Tiến hành tách nhân tế bào sinh dưỡng ghép vào trứng loại bỏ nhân tế bào Nuôi cấy tế bào lai ống nghiệm tạo phôi sớm chuyển vào tử cung cá thể 3, tạo điều kiện để phôi phát triển sinh lai Nhận xét sau đúng? A Phần lớn đặc điểm lai giống cá thể 1, phần nhỏ tính trạng giống cá thể B Phần lớn đặc điểm lai giống cá thể 1, phần nhỏ tính trạng giống cá thể C Con lai mang đặc điểm cá thể 1, không biểu đặc điểm cá thể D Con lai mang đặc điểm giống với cá thể phần giống cá thể Câu 4: Nếu P chủng khác n cặp tính trạng tương phản di truyền phân li độc lập, tính trạng trội trội hồn tồn Tỷ lệ kiểu hình F2 cho cá thể F1 giao phối tự thụ phấn với A (1 : : 1)2 B (1 : : 1)n C (3 : 1)2 D (3 : 1)n Câu 5: Khi nói trình phát sinh sống Trái đất có nội dung: (1) Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau hình thành tế bào sống (2) Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử prơtêin axit nuclêic có khả tự nhân đôi dịch mã (3) Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hố học Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà khơng phải ADN ARN tự nhân đơi tự xúc tác Số nội dung nói A B C D Câu 6: Ở quần thể, biết gen D qui định hoa đỏ, trội khơng hồn toàn so với gen d qui định màu hoa trắng Hoa hồng tính trạng trung gian Cho quần thể có cấu trúc di truyền sau: 0,25 DD + 0,40 Dd + 0,35 dd = Tỉ lệ kiểu hình quần thể đạt trạng thái cân bao nhiêu? A 20,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 30, 25% hoa trắng B 25% hoa đỏ : 40% hoa hồng : 35% hoa trắng C 30,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 20,25% hoa trắng D 27,5% hoa đỏ : 46,25% hoa hồng : 26,25% hoa trắng Câu 7: Trong diễn sinh thái, nhóm lồi ưu “tự đào huyệt chơn mình” Ngun nhân A nhóm lồi ưu hạn chế hoạt động sống điều kiện mơi trường ổn định, từ dễ bị lồi khác vượt lên thành nhóm lồi ưu B nhóm lồi ưu hạn chế hoạt động sống điều kiện mơi trường thay đổi, từ dễ bị lồi khác vượt lên thành nhóm lồi ưu C hoạt động nhóm lồi ưu làm biến đổi mạnh mẽ mơi trường, từ dẫn đến cạn kiệt nguồn sống lồi ưu loài khác quần xã D hoạt động nhóm lồi ưu làm biến đổi mạnh mẽ mơi trường, từ tạo điều kiện cho nhóm lồi khác có khả cạnh tranh cao trở thành nhóm lồi ưu Câu 8: Điểm khác biệt mARN tARN là: (1) Chúng khác số lượng đơn phân chức (2) mARN khơng có cấu trúc xoắn ngun tắc bổ sung tARN ngược lại (3) mARN có liên kết hidro tARN khơng (4) Khác thành phần đơn phân tham gia A (1) (4) B (3) (4) C (1) (2) D (2) (3) Câu 9: Những động vật sinh trưởng phát triển qua biến thái hoàn toàn là: A Bọ ngựa, cào cào, tôm, cua B Cá chép, gà, thỏ, khỉ C Châu chấu, trâu, ếch, muỗi D Cánh cam, bọ rùa, bướm, ruồi Câu 10: Đặc điểm khơng với sinh sản vơ tính động vật? A Đảm bảo ổn định mặt di truyền qua hệ thể Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B Cá thể sống độc lập, đơn lẻ sinh sản bình thường C Có khả thích nghi cao với thay đổi điều kiện môi trường D Tạo số luợng lớn cháu thời gian ngắn Câu 11: Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần A rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới B rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới C thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga D đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên Câu 12: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao giao phấn với thân cao, thu F1 gồm 900 thân cao 299 thân thấp Tính theo lí thuyết, tỉ lệ F1 tự thụ phấn cho F2 gồm toàn cao so với tổng số cao F1 A 2/3 B 3/4 C 1/2 D 1/3 Câu 13: Kích thước quần thể chịu chi phối nhân tố chính: A Sinh sản, tử vong, mật độ cá thể quần thể B Sinh sản, tử vong C Sinh sản, tử vong, di cư, nhập cư D Sinh sản nhập cư Câu 14: Vai trò chủ yếu chọn lọc tự nhiên tiến hóa nhỏ A tích luỹ biến dị có lợi, đào thải biến dị có hại B đảm bảo sống sót cá thể thích nghi quần thể C làm phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể D Quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Câu 15: Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính Trái Đất A đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch thu hẹp diện tích rừng B thay đổi khí hậu nên thảm thực vật có xu hướng giảm dần quang hợp tăng dần hô hấp C bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp D động vật phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp Câu 16: Các kiểu hướng động dương rễ A hướng sáng, hướng nước, hướng hoá B hướng đất, hướng nước, hướng sáng C hướng đất, ướng sáng, huớng hoá D hướng đất, hướng nước, huớng hố Câu 17: Theo Đacuyn, q trình chọn lọc tự nhiên có vai trò là: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Tích lũy biến dị có lợi đào thải biến dị có hại sinh vật trình đấu tranh sinh tồn B Thực vật động vật bậc thấp thích nghi trực tiếp, động vật bậc cao thích nghi gián tiếp thơng qua tập quán hoạt động C Sự biến đổi thể sinh vật thích ứng với đặc điểm ngoại cảnh D Nhân tố hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật Câu 18: Nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm A vi sinh vật, thực vật, động vật người B giới hữu môi trường, mối quan hệ sinh vật với C thực vật, động vật người D vi sinh vật, nấm, tảo, thực vật, động vật người Câu 19: Ở người, tính trạng tóc xoăn gen A, tóc thẳng gen a nằm NST thường quy định, tính trạng máu khó đơng gen h, người bình thường gen H nằm NST giới tính X quy định.Tính trạng trội trội hồn tồn Với gen quy định tính trạng trên, cho tối đa số loại kiểu gen khác giới quần thể là: A loại kiểu gen giới nữ, loại kiểu gen giới nam B loại kiểu gen giới nữ, loại kiểu gen giới nam C loại kiểu gen giới nữ, loại kiểu gen giới nam D loại kiểu gen giới nữ, loại kiểu gen giới nam Câu 20: Gen A có 90 vòng xoắn có 20% Adenin Một đột biến điểm xảy tạo alen a, alen bị đột biến ngắn gen ban đầu 0,34 nm có số liên kết hidro Số lượng loại nucleotit alen a A A = T = 359, G = X = 540 B A = T = 360, G = X = 543 C A= T = 360, G = X = 537 D A = T = 363 G = X = 540 Câu 21: Ở loài, cho cá thể mắt đỏ chủng lai với cá thể mắt trắng F1 mắt đỏ Cho F1 lai phân tích với đực mắt trắng thu tỉ lệ mắt trắng : mắt đỏ, mắt đỏ đực Kết luận sau đúng? A Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn P: ♂ XAXA x ♀ XaY B Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung P: ♂AAXBXB x ♀aaXbY C Màu mắt di truyền theo trội hoàn toàn P: ♀ XAXA x ♂ XaY D Màu mắt di truyền theo tương tác bổ sung P: ♀AAXBXB x ♂aaXbY Câu 22: Sự khác sinh sản vơ tính thực vật động vật là: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Ở động vật số lượng sinh sản vơ tính sinh sản sinh dưỡng thực vật có nhiều B Ở động vật khơng có sinh sản vơ tính sinh sản sinh dưỡng nhân tạo, thực vật có C Ở động vật khơng có sinh sản vơ tính bào tử, thực vật khơng có sinh sản vơ tính trinh sản D Ở động vật sinh sản vơ tính nẩy chồi phân đơi chủ yếu thực vật sinh sản sinh dưỡng tự nhiên chủ yếu Câu 23: Cho bệnh, hội chứng di truyền sau: (1) Hội chứng Etuôt (2) Hội chứng Patau (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm (5) Bệnh máu khó đông (6) Bệnh ung thư máu Bằng phương pháp nghiên cứu tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh hội chứng cấp độ tế bào? A B C D Câu 24: Hậu trẻ em thiếu tirôxin là: A Chậm lớn ngừng lớn, trí tuệ B Các đặc điểm sinh dục phụ nam phát triển C Người nhỏ bé khổng lồ D Các đặc điểm sinh dục phụ nữ phát triển Câu 25: Ở loài thực vật tự thụ phấn, tính trạng màu sắc hạt hai gen không alen phân li độc lập quy hai gen A B, khơng có hai gen A B quy định hạt màu trắng Cho dị hợp hai cặp gen tự thụ phấn thu F1 Quá trình giảm phân diễn bình thường, giao tử tham gia thụ tinh hình thành hợp tử Theo lí thuyết, F1 khơng thể có tỉ lệ phân li màu sắc hạt sau đây? A 56,25% hạt màu đỏ : 43,75% hạt màu trắng B 100% hạt màu đỏ C 75% hạt màu đỏ : 25% hạt màu trắng D 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng Câu 26: Có nhân tố tiến hóa vừa làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể: (1) Chọn lọc tự nhiên (2) Đột biến (3) Di-nhập gen (4) Giao phối ngẫu nhiên (5) Phiêu bạt di truyền (6) Giao phối không ngẫu nhiên A B Câu 27: Cho nhận định sau: C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (1) Bảo quản điều kiện nồng độ O2 cao (2) Bảo quản điều kiện nồng độ CO2 cao (3) Phơi khô nông sản (4) Bảo quản nông sản kho lạnh Số nhận định không chọn phương pháp bảo quản nông sản là: A B C D Câu 28: Trong gia đình, mẹ có kiểu gen XAXa, bố có kiểu gen XAY Nếu q trình giảm phân tạo giao tử mẹ bị rối loạn, cặp NST XX không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường, q trình giảm phân bố xảy bình thường tạo thành loại hợp tử bị đột biến đời sau A XAXAXa, XAXaY, OXA, OY B XAXaXa, XAXaY, OXA, OY C XAXAXa, XaXaY, OXa, OY D XAXAXa, XAXAY, OXA, OY Câu 29: Cho chuỗi thức ăn: (1) Tảo lam → Trùng cỏ → Cá diếc → Chim bói cá (2) Mùn bã → Giun đất → Ếch đồng → Rắn hổ mang Một số nhận định chuỗi thức ăn trên: (1) Đây chuỗi thức ăn thuộc loại (2) Tảo lam khô sinh vật sản xuất (3) Hai loại chuỗi tồn song song (4) Loại chuỗi (1) hệ loại chuỗi (2) Số nhận định là: A B C D Câu 30: Ở lồi trùng ngẫu phối, alen A quy định thân đen, alen a quy định thân trắng Một quần thể ban đầu (P) có tần số alen A a 0,4 0,6 Do môi trường bị ô nhiễm nên đời F1, khả sống sót kiểu hình trội 25%, khả sống sót kiểu hình lặn 50% Trong nhận xét đây, có nhận xét đúng? (1) Thế hệ hợp tử F1 có tỉ lệ kiểu gen 0,04AA : 0,12Aa : 0,18aa (2) Thế hệ hợp tử F2 có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa (3) Thế hệ F1 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa (4) Thế hệ F2 trưởng thành có tỉ lệ kiểu gen 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa A B C D Câu 31: Khi nói vai trò thể truyền plasmit kĩ thuật chuyển gen vào tế bào vi khuẩn, phát biểu sau đúng? Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A Nếu khơng truyền plasmit tế bào nhận khơng phân chia B Nếu khơng truyền plasmit gen cần chuyển tạo nhiều sản phẩm tế bào nhận C Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển gắn vào ADN vùng nhân tế bào nhận D Nhờ truyền plasmit mà gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận Câu 32: Trong dạng biến đổi vật chất di truyền đây, có dạng dạng đột biến gen: (1) Chuyển đoạn NST (2) Mất cặp Nu (3) Tiếp hợp trao đổi chéo giảm phân (4) Thay cặp Nu (5) Đảo đoạn NST (6) Mất đoạn NST A B C D Câu 33: Cung phản xạ diễn theo trật tự nào? A Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích tổng hợp thông tin → Bộ phận phản hồi thông tin B Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin → Bộ phận thực phản ứng C Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực phản ứng → Bộ phận phân tích tổng hợp thơng tin → Bộ phận phản hồi thơng tin D Bộ phận trả lời kích thích → Bộ phận tiếp nhận kích thích → Bộ phận thực phản ứng Câu 34: Có đặc điểm số đặc điểm sau đặc điểm trẻ đồng sinh khác trứng? (1) Kiểu gen giống (2) Cơ thể phát triển thành hai trai hai gái trai, gái có kiểu gen khác (3) Kiểu gen khác nhau, mơi trường sống nên kiểu hình hồn tồn giống (4) Được sinh từ hai nhiều trứng rụng lúc, thụ tinh tinh trùng khác A B C D Câu 35: Cho cà chua thân cao, vàng lai với cà chua thân thấp, đỏ F1 thu toàn cà chua thân cao, đỏ Tiếp tục cho F1 giao phấn với thu F2: 721 thân cao, đỏ : 239 thân cao, vàng: 241 thân thấp, đỏ : 80 thân thấp, vàng Cho kết luận sau: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (1) Các tính trạng thân cao, đỏ trội hồn tồn so với thân thấp, vàng (2) Hai tính trạng hình dạng thân màu sắc di truyền liên kết với (3) Có xảy hốn vị gen với tần số 30% (4) Để F1 phân tính hai tính trạng 3:3:1:1 P có sơ đồ lai phù hợp (5) Để F1 phân tính hai tính trạng 3:1 P có sơ đồ lai phù hợp Số phát biểu có nội dung A B C D Câu 36: Áp suất rễ có nguyên nhân nào? I Lực hút bên q trình nước II Độ chênh lệch áp suất thẩm thấu mô rễ so với môi trường đất III Sự tăng dần áp suất thẩm thấu mơ rễ từ tế bào lơng hút vào bó mạch gỗ rễ IV Mơi trường đất khơng có nồng độ, dịch tế bào rễ có nồng độ dịch bào Số phương án A B C D Câu 37: Ruồi giấm có nhiễm sắc thể 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể thường xét hai cặp gen dị hợp, cặp nhiễm sắc thể giới tính xét gen có hai alen nằm vùng tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Nếu khơng xảy đột biến ruồi đực có kiểu gen khác gen xét giảm phân tạo tối đa loại tinh trùng? A 128 B 256 C 24 D 192 Câu 38: Ở lồi động vật, alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lơng ; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp ; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P : ♀ ♂ AB D d X X x ab Ab d X Y thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá thể lông hung, chân thấp, mắt đen aB chiếm tỉ lệ 1% Biết trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lý thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ A 10% B 8,5% C 2% D 17% Câu 39: Quy ước: A: thân xám, a: thân đen, B: mắt đỏ, b: mắt nâu Một lồi trùng, cho đực có kiểu hình thân đen, mắt nâu chủng giao phối với thân xám , mắt đỏ chủng Đời F1 thu tỉ lệ đực thân xám, mắt đỏ : thân xám, mắt nâu Tiếp tục cho Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ đực F1 lai với thể đồng hợp lặn, hệ sau thu tỉ lệ kiểu hình giới là: thân xám, mắt đỏ : thân xám, mắt nâu : thân đen, mắt đỏ : thân đen, mắt nâu Có kết luận số kết luận sau: (1) Tính trạng màu sắc thân nằm NST thường, tính trạng màu mắt di truyền liên kết với giới tính (2) Đực F1 có kiểu gen AaXBXb (3) Khi cho F1 x F1, hệ lai thu tỉ lệ kiểu hình 3:1 (4) Khi cho F1 x F1, ruồi thân đen, mắt nâu sinh với tỉ lệ 12,5% A B C D Câu 40: Cho so sánh mức độ tiến hóa sinh sản sau (kí hiệu > tiến hóa hơn) I Sinh sản hữu tính > sinh sản vơ tính II Giao phối > tiếp hợp > tự phối III Thụ tinh > thụ tinh IV Đẻ > đẻ trứng V Động vật lưỡng tính > động vật phân tính Số so sánh không A B C D Đáp án 1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-A 7-D 8-C 9-D 10-C 11-A 12-D 13-C 14-D 15-A 16-D 17-D 18-B 19-A 20-A 21-B 22-C 23-A 24-A 25-D 26-A 27-A 28-A 29-A 30-D 31-D 32-C 33-B 34-D 35-C 36-C 37-B 38-B 39-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Lời giải chi tiết Nội dung C Nội dung B, D sai ADN polimeraza tổng hợp mạch theo chiều 5' đến 3' nên trượt mạch gốc theo chiều 5' đến 3' Nội dung A sai Quá trình tổng hợp ADN diễn mạch lúc Câu 2: Đáp án D hấp thụ nito dạng muối amoni (NH4+) muối nitat (NO3-) Câu 3: Đáp án A Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Lời giải chi tiết Phần lớn đặc điểm lai giống cá thể lai mang vật chất di truyền cá thể Một phần nhỏ tính trạng giống cá thể nhân tế bào đưa vào tế bào trứng tế bào nên tính trạng gen nằm tế bào chất quy định giống với cá thể Câu 4: Đáp án D P chủng khác n cặp tính trạng tương phản, di truyền độc lập Tỷ lệ kiểu hình F2 F1 giao phối tự thụ phấn là: (3: 1)n Câu 5: Đáp án C Nội dung sai CLTN tác động suốt trình hình thành phát triển đa dạng sinh giới Nội dung 2, 3, Câu 6: Đáp án A Tần số alen D quần thể là: 0,25 + 0,4 : = 0,45 Tần số alen d quần thể là: – 0,45 = 0,55 Quần thể cân di truyền có cấu trúc di truyền là: 0,452DD + (2 x 0,55 x 0,45)Dd + 0,552dd = 0,2015DD + 0,495Dd + 0,3025dd Vậy tỉ lệ kiểu hình quần thể là: 20,25% hoa đỏ : 49,5% hoa hồng : 30, 25% hoa trắng Câu 7: Đáp án D Trong điều kiện mơi trường tương đối ổn định, lồi ưu thường làm cho điều kiện môi trường biến đổi mạnh đến mức bất lợi cho sống mình, lại thuận lợi cho lồi ưu khác có sức cạnh tranh cao thay Câu 8: Đáp án C Điểm khác biệt mARN tARN : chúng khác số lượng đơn phân chức mARN khơng dạng mạch thẳng khơng có cấu trúc xoắn tARN có cấu trúc xoắn tạo thành thùy có liên kết bổ sung đơn phân với Câu 9: Đáp án D Lời giải chi tiết - Những động vật sinh trưởng khơng qua biến thái: non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí tương tự trưởng thành; gặp đa số động vật có xương sống nhiều động vật không xương sống Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ - Những động vật sinh trưởng qua biến thái khơng hồn tồn: ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành trưởng thành; gặp số côn trùng như: châu chấu, gián, tôm, cua… - Những động vật sinh trưởng qua biến thái hoàn tồn: ấu trùng có hình dạng, cấu tạo sinh lí khác trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành trưởng thành; gặp đa số côn trùng (như: bướm, ruồi, ong…) lưỡng cư → Đáp án D Câu 10: Đáp án C Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản mà cá thể sinh nhiều cá thể giống hệt mình, khơng có kết hợp tinh trùng tế bào trứng Cơ thể hình thành từ phần thể mẹ (phân đôi, nảy chồi, phân mảnh) từ tế bào trứng (trinh sản) nhờ nguyên phân Cơ sở tế bào học : Sinh sản vơ tính chủ yếu dựa sở phân bào nguyên nhiễm để tạo cá thể Các cá thể giống giống cá thể gốc Ưu điểm sinh sản vô tính: Cá thể sống độc lập, đơn lẻ tạo cháu, có lợi hợp mật độ quần thể thấp Tạo cá thể giống giống cá thể mẹ mặt di truyền Tạo số lượng lớn cháu giống thời gian ngắn Tạo cá thể thích nghi tốt với mơi trường sống ổn định, biến động, nhờ quần thể phát triển nhanh Nhược điểm sinh sản vơ tính: Tạo hệ cháu giống mặt di truyền Vì vậy, điều kiện sống thay đổi dẫn đến hàng loạt cá thể bị chết, chí tồn quần thể bị tiêu diệt Trong ý trên, ý C không với đặc điểm sinh sản vơ tính, sinh sản vơ tính tạo cá thể thích nghi với điều kiện môi trường Câu 11: Đáp án A Các khu sinh học cạn xếp theo vĩ độ tăng dần rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới Câu 12: Đáp án D Thân cao (A_) lai với thân cao (A_) thu đời F1 có kiểu hình thân thấp (aa) → Mỗi thân cao P phải cho giao tử a Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ → P: Aa x Aa → F1: 1AA : 2Aa : 1aa Cây F1 tự thụ phấn cho F2 toàn cao AA (Chiếm tỉ lệ 1/3 tổng số cao) Câu 13: Đáp án C Câu 14: Đáp án D Lời giải chi tiết Chọn lọc tự nhiên nhân tố tiến hóa có hướng nên có vai trò quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể Đây vai trò quan trọng chọn lọc tự nhiên Câu 15: Đáp án A Nguyên nhân gây nên hiệu ứng nhà kính lượng CO2 khí tăng lên Tuy nhiên tăng lên khơng phải sinh vật hơ hấp lồi sinh vật tạo lượng CO2 khơng lớn, không làm ảnh hưởng đến môi trường mà chủ yếu người đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch Bên cạnh tàn phá rừng làm giảm diện tích rừng Rừng lá phổi xanh trái đất, sử dụng CO2 cho trình quang hợp thải O2 Câu 16: Đáp án D Hướng động dương: vận động sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích Các kiểu hướng động dương rễ là: hướng đất, hướng nước, huớng hoá Câu 17: Đáp án D Chọn lọc tự nhiên tác động thơng qua đặc tính biến dị di truyền, nhân tố trình hình thành đặc điểm thích nghi thể sinh vật hình thành lồi Câu 18: Đáp án B Câu 19: Đáp án A Số kiểu gen tính trạng tóc là: + C22 = kiểu gen Số kiểu gen tính trạng máu khó đơng giới nữ kiểu gen Số kiểu gen tính trạng màu khó đơng nam kiểu gen Vậy số kiểu gen khác tính trạng giới nam là: x = Số kiểu gen khác tính trạng giới nữ là: x = Câu 20: Đáp án A số Nu gen = 90 x 20 = 1800 => số Nu loại A = 1800 x 0,2 = 360 => Số Nu loại A gen sau đột biến = 360 – = 357 Câu 21: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Tính trạng phân li không giới => Do gen NST X, khơng có alen tương ứng Y quy định Cho lai phân tích thu mắt trắng : mắt đỏ => Tính trạng gen quy định, di truyền theo quy luật tương tác gen Nếu màu mắt di truyền theo quy luật tương tác bổ sung, lai phân tích cá thể dị hợp cặp gen thu tỉ lệ kiểu hình mắt trắng : mắt đỏ tương tác bổ sung kiểu : Quy ước A_B_ mắt đỏ; aaB_, A_bb, aabb mắt trắng Cá thể F1 lai phân tích cho kiểu hình mắt đỏ tồn đực cá thể phải có NST giới tính XY Ta có phép lai: P: ♂AAXBXB x ♀ aaXbY F1: AaXBY : AaXBXb F1 lai phân tích: AaXBY x aaXbXb tạo tỉ lệ kiểu hình mắt trắng : mắt đỏ, mắt đỏ đực Câu 22: Đáp án C Câu 23: Đáp án A Bằng phương pháp nghiên cứu vật chất di truyền cấp độ tế bào có nghĩa nghiên cứu số lượng, hình thái, cấu trúc NST đê phát bệnh cấp độ tế bào, không phát bệnh đột biến cấp độ phân tử Trong bệnh trên: (1) cặp NST số 18 có (2) cặp NST số 13 có (3) Hội chứng suy giảm miễn dịch gây tác nhân virut HIV (4) Bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm: ĐB thay nu gen quy định tổng hợp hemoglobin máu người → đột biến cấu trúc gen (5) Bệnh máu khó đơng: Đột biến gen lặn NST giới tính → đột biến gen (6) Bệnh ung thư máu: đoạn nhỏ NST số 21 22 Vậy bệnh trên, phương pháp nghiên cứu vật chất di truyền cấp độ tế bào, người ta phát nguyên nhân bệnh: 1, 2, Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án D Cây dị hợp cặp gen tự thụ phấn: AaBb x AaBb Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Các F1 thu tất kiểu gen Cây F1 tự thụ phấn thu F2, hạt F1 F2 Cây F1 có kiểu gen AaBb tự thụ phấn thu tỉ lệ 56,25% hạt màu đỏ : 43,75% hạt màu trắng Cây F1 có kiểu gen AABB tự thụ phấn thu tỉ lệ 100% hạt màu đỏ Cây F1 có kiểu gen AaBB tự thụ phấn 75% hạt màu đỏ : 25% hạt màu trắng Khơng có F1 tự thụ phấn cho tỉ lệ 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng Vậy F1 khơng thể có tỉ lệ phân li 50% hạt màu đỏ : 50% hạt màu trắng Câu 26: Đáp án A Nội dung (1); (2); (3); (5) Câu 27: Đáp án A (1) phương pháp bảo quản nơng sản bảo quản điều kiện O2 cao, nông sản hô hấp Câu 28: Đáp án A Nếu giảm phân I cặp NST XX không phân li tạo hai loại giao tử XAXa; O Bố giảm phân bình thường cho hai lọai giao tử XA Y Kết hợp giao tử bố mẹ thu đời có kiểu gen XAXAXa, XAXaY, OXA, OY Câu 29: Đáp án A Câu 30: Đáp án D Quần thể P ban đầu có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa → Hợp tử F1có cấu trúc di truyền: 0,16AA : 0,48Aa : 0,36aa Do môi trường bị ô nhiễm nên đời F1, khả sống sót kiểu hình trội 25%, khả sống sót kiểu hình lặn 50% nên hệ trưởng thành F1 có cấu trúc: 0,04AA : 0,12Aa : 0,18aa tương ứng 2/17 AA : 6/17 Aa : 9/17aa → sai, sai Tần số tương đối alen hệ F1 trưởng thành là: A = 5/17, a = 9/17 Xét hệ F2: Hợp tử F2: (5/17)2 AA + 2.(5/17).(12/17) Aa + (12/17)2 aa tương ứng 0,09AA : 0,41Aa : 0,5aa → Thế hệ trưởng thành F2: 0,09/4 AA : 0,41/4 Aa : 0,5/2aa → sai Vậy có trường hợp Câu 31: Đáp án D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thể truyền plasmit kĩ thuật chuyển gen, giúp cho gen cần chuyển nhân lên tế bào nhận Ngồi thể truyền phải có gen đánh dấu, để người ta nhận biết tế bào có ADN tái tổ hợp Nội dung A sai plasmit khơng liên quan đến phân chia tế bào nhận Nội dung B sai khơng truyền plasmit gen cần chuyển tạo khơng tạo sản phẩm tế bào nhận Nội dung C sai plasmit nằm tế bào chất tế bào nhận Câu 32: Đáp án C Trong dạng biến đổi vật chất di truyền có dạng 2, dạng đột biến gen đột biến gen biến đổi gen xảy số cặp Nu Các dạng 1, 5, đột biến NST Dạng đột biến Câu 33: Đáp án B Phân tích đường xung thần kinh phản xạ : Ví dụ: Nếu ta dẫm phải chân quan thụ cảm nhận cảm giác nóng, liền xuất xung thần kinh theo dây thần kinh hướng tâm trung ương thần kinh Rồi từ trung ương phát xung thần kinh theo dây li tâm tới chân (cơ quan phản ứng) Kết phản ứng thông báo ngược trung ương theo hướng làm phản ứng chưa xác phát lệnh điều chỉnh, nhờ dây li tâm truyền tới quan phản ứng Nhờ mà thể phản ứng xác kích thích Câu 34: Đáp án D Đồng sinh khác trứng đứa trẻ sinh lần sinh từ nhiều trứng rụng lần thụ tinh với nhiều tinh trùng Đồng sinh khác trứng coi anh chị em bố mẹ Xét phát biểu đề bài: (1) sai (2) (3) sai Kiểu gen quy định mức phản ứng Kiểu gen khác ni mơi trường kiểu hình khác (4) Vậy có đặc điểm số đặc điểm đặc điểm trẻ đồng sinh khác trứng Câu 35: Đáp án C Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 36: Đáp án C Áp suất rễ sinh hoạt động trao đổi chất hô hấp diễn mạnh mẽ tế bào lông hút rễ cây, tạo nhiều sản phẩm trung gian muối khoáng tế bào chất, làm cho áp suất thẩm thấu tế bào tăng, tế bào hút nước chênh lệch nước Khi tế bào lơng hút ngồi hút nước, áp suất thẩm thấu tế bào giảm, áp suất thẩm thấu tế bào bên cao nên nước lại thầm thấu vào bên → II, III Câu 37: Đáp án B Câu 38: Đáp án B - Xét màu mắt F1: (P): XDXd x XdY => Tỷ lệ kiểu gen F1: 1/4 XDXd: 1/4 XDY: 1/4 XdXd: 1/4 XdY → mắt đen chiếm ¼ Tỷ lệ kiểu hình: 50% mắt nâu: 50% mắt đen - Kiểu gen F1 lông hung, chân thấp, mắt đen (aa,bb, XdXd) Theo đề bài: aa,bb, XdXd = 0,01 = aa, bb x 1/4 XdXd → aa,bb = 0,04 = 0,1ab x 0,4ab → f = 20% - Tỷ lệ kiểu gen cá thể thân xám dị hợp, chân thấp (Aa,bb) F1: (0,1Ab x 0,1ab) + (0,4Ab x 0,4ab) = 0,17 → Số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ: 0,17 x 0,5 = 0.085 = 8,5% Câu 39: Đáp án D Câu 40: Đáp án C Mức độ tiến hóa sinh sản - sinh sản hữu tính → sinh sản vơ tính Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính: - Từ thụ tinh ngồi (cá chép) → thụ tinh (thỏ) - Từ đẻ nhiều trứng (cá chép) → đẻ (chó) - Từ phôi phát triển qua biến thái (ếch) → trực tiếp (chim) → trực tiếp có thai (thỏ) - Từ khơng có tập tính bảo vệ trứng → làm tổ ấp trứng (chim) → đào hang, lót ổ (thỏ) - Từ ấu trứng tự kiếm mồi → nuôi suowax diều, mớm mồi (chim) → nuôi sữa mẹ - Động vật phân tính → động vật lưỡng tính Xét so sánh đề : Các so sánh I, III, IV II – Sai Vì Giao phối > Tự phối > Tiếp hợp Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ V - Sai Vì Động vật phân tính > Động vật lưỡng tính ... Số so sánh không A B C D Đáp án 1-C 2-D 3-A 4-D 5-C 6-A 7-D 8-C 9-D 10-C 11-A 12-D 13-C 14-D 15-A 16-D 17-D 18-B 19-A 20-A 21-B 22-C 23-A 24-A 25-D 26-A 27-A 28-A 29-A 30-D 31-D 32-C 33-B 34-D... A Ở động vật số lượng sinh sản vô tính sinh sản sinh dưỡng thực vật có nhiều B Ở động vật khơng có sinh sản vơ tính sinh sản sinh dưỡng nhân tạo, thực vật có C Ở động vật khơng có sinh sản vơ... 18-B 19-A 20-A 21-B 22-C 23-A 24-A 25-D 26-A 27-A 28-A 29-A 30-D 31-D 32-C 33-B 34-D 35-C 36-C 37-B 38-B 39-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án C Lời giải chi tiết Nội dung C Nội dung B, D sai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 08 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1) , Đề 08 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 1)