Đề 7 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

23 150 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ Câu 1: Rễ hấp thụ dạng nito đất A Nitrat amon B Nitric nito tự (N2) C Nitrat nito tự (N2) D Amon amin Câu 2: Ở người, thời gian chu kì hoạt động tim trung bình là: A 0,8 giây(s), pha tâm nhĩ co (0,1s), tâm thất co (0,3s), thời gian dãn chung(0,4 s) B 0,8 giây(s), pha tâm nhĩ co (0,1s), tâm thất co (0,4s), thời gian dãn chung(0,3 s) C 0,8 giây(s), tâm thất co(0,4s), tâm nhĩ co (0,1s), thời gian dãn chung (0,3 s) D 0,8 giây(s), tâm thất co (0,1s), tâm nhĩ co (0,3s), thời gian dãn chung (0,4 s) Câu 3: Ý sau khơng với đóng mở khí khổng? A Tế bào hình hạt đậu trương nước khí khổng mở B Ánh sáng nguyên nhân gây nên việc mở khí khổng C Một số thiếu nước ngồi sáng khí khổng đóng lại D Một số sống điều kiện thiếu nước khí khổng đóng hồn tồn vào ban ngày Câu 4: n ng độ CO2 thở cao so với h t vào phổi? A lượng CO2 c n lưu tr phế nang B lượng CO2 đ khuếch t n t mao mạch phổi vào phế nang trước kh i phổi C lượng CO2 th i hô hấp tế bào phổi D lượng CO2 d n phổi t c c quan kh c th Câu 5: Nếu thiếu tirôxin dẫn đến hậu qu g trẻ em? A C c đặc m sinh dục phụ n phát tri n B Người bé nh khổng l C C c đặc m sinh dục phụ nam phát tri n D Chậm lớn ng ng lớn, trí tụê Câu 6: lồi hoa, gen A – quy định màu vàng, gen a – không màu; gen B – quy định màu đ đ ng thời át A, gen b – không màu khơng át Bố mẹ có ki u gen nh¬ đ đời có tỉ lệ ki u h nh: đ : vàng : không màu? A AaBb x AaBb B AABb x AaBB C AABb x AaBb D AaBb x aaBb Câu 7: Giao phối cận huyết tự thụ phấn bắt buộc dẫn đến tượng tho i ho do… A th đ ng hợp tăng, c c gen lặn gây hại bi u thành ki u hình B gen lặn gây hại bị gen trội lấn át KG dị hợp C x y tượng đột biến gen Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D tập trung gen trội có hại hệ sau Câu 8: Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn phận tế bào nhân thực? A th Gongi B tế bào chất C nhân D màng tế bào Câu 9: Đ x c định quan hệ họ hàng gi a loài sinh vật, người ta không dựa vào A quan tương đ ng B chứng phôi sinh học C chứng sinh học phân tử D quan tương tự Câu 10: Trong lịch sử phát tri n sinh giới qua đại địa chất, bò sát cổ ngự trị A kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh B kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh C kỉ Jura thuộc đại Trung sinh D kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh Câu 11: K ch thước tối thi u quần th số lượng cá th mà quần th ph i có, đủ đ m b o cho A cá th quần th có th đối phó với thiên tai B quần th có kh tr n i giống C cá th quần th có th giúp tìm kiếm thức ăn D cá th quần th có th chống đỡ trước kẻ thù Câu 12: Nguyên nhân dẫn tới phân ly ổ sinh thái loài quần xã là: A loài kiếm ăn vị trí khác B lồi kiếm ăn vào thời gian khac ngày C loài ăn loại thức ăn kh c D cạnh tranh khác loài Câu 13: Cấu tạo thích nghi với chức hấp thụ nhiều ánh sáng ? A Có cuống B có diện tích bề mặt lớn C Các khí khổng tập trung mặt D Phiến m ng Câu 14: Cơ quan hơ hấp nhóm động vật trao đổi khí hiệu qu nhất? A Phổi da ếch nhái B Phổi bò sát C Phổi chim D Da giun đất Câu 15: Ở th đột biến loài giao phối, tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp lần đ tạo số tế bào có tổng cộng 176 NST Th đột biến thuộc dạng: A Th không th B Th th ba C Th bốn th không D Th ba th bốn Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 16: Một lồi có NST lưỡng bội kí hiệu AaBbDd Nếu tế bào loài tham gia nguyên phân mà NST kép cặp Aa không phân li, NST hai tế bào có th là: (1) AAaBbDd aBbDd; (2) AAaaBbDd BbDd (3) AaaBbDd ABbDd (4) AaBbDd AABbDd A 1, 3, B 1, C 1, D 1, 2, Câu 17: Ở ru i giấm, gen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc th thường Gen D quy định mắt đ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng Gen quy định màu mắt nằm nhiễm sắc th giới tính X, khơng có alen tương ứng Y Ở phép lai gi a ru i giấm AB D d AB D X X với ru i giấm X Y cho ab ab F1 có ki u h nh thân đen, c nh cụt, mắt đ chiếm tỷ lệ 15% Tính theo lý thuyết, tỷ lệ ru i F1 thân đen, c nh cụt, mắt đ là: A 10% B 15% C 2,5% D 7% Câu 18: Về mối quan hệ gi a c c loài Đacuyn cho rằng: A Các loài kết qu trình tiến hố t ngu n gốc chung B Các loài biến đổi theo hướng ngày hoàn thiện có ngu n gốc riêng rẽ C C c lồi sinh lúc khơng bị biến đổi D Các loài kết qu q trình tiến hố t nhiều ngu n gốc khác Câu 19: Hai loài chim ăn hạt chim ăn sâu sống khu vực người ta gọi phân bố chúng A thuộc hai hệ sinh thái khác B thuộc hai quần xã khác C thuộc ổ sinh thái D thuộc hai ổ sinh thái khác Câu 20: Trong vườn có múi người ta thường th kiến đ vào sống Kiến đ đuổi loài kiến hôi (chuyên đưa nh ng rệp lên ch i non Nhờ rệp lấy nhiều nhựa th i nhiều đường cho kiến hôi ăn) Đ ng thời tiêu diệt sâu rệp Hãy cho biết mối quan hệ gi a: quan hệ gi a rệp có múi quan hệ gi a rệp kiến hôi quan hệ gi a kiến đ kiến hôi 4.quan hệ gi a kiến đ rệp Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Phương n tr lời là: A Quan hệ kí sinh; hợp tác; cạnh tranh; động vật ăn thịt m i B Quan hệ hỗ trợ; hội sinh; cạnh tranh; động vật ăn thịt m i C Quan hệ kí sinh; hội sinh; động vật ăn thịt m i; cạnh tranh D Quan hệ hỗ trợ; hợp tác; cạnh tranh; động vật ăn thịt m i Câu 21: Cho phát bi u sau: I Pha sáng x y stroma lục lạp II Pha tối x y tilacotit lục lạp III Tilacoit đơn vị cấu trúc Grana I Đơn vị chức lục lạp quangtoxom V Quangtoxom có chứa đầy đủ hệ enzim photphorin hóa, đặc m quan trọng đ đơn vị chức lục lạp VI Do lục lạp có hình phiến m ng, tế bào chứa lục lạp hình khối nên tổng diện tích lục lạp lớn diện tích chúng Số phát bi u có nội dung A B C D Câu 22: Câu trắc nghiệm (0.25 m) Quá trình biến đổi thức ăn theo h nh thức học có vai trò I Cắt, xé, nghiền nát thức ăn t lớn thành nh II Biến đổi thức ăn thành chất đơn gi n, tế bào th hấp thụ III Nhào lộn thức ăn thấm dịch tiêu hóa I Làm tăng diện tích tiếp xúc thức ăn với dịch tiêu hóa Số phương n A B C D Câu 23: Hai tế bào sinh dục đực có ki u gen AaBb(DE/de) gi m phân b nh thường cho số loại giao tử tối đa A B C 16 D Câu 24: Ở loài thực vật, cho tự thụ phấn F1 dị hợp cặp gen với nhau, thu F2 có tỉ lệ ki u h nh 49,5% hoa đ , dạng kép : 6,75% hoa đ , dạng đơn : 25,5% hoa trắng, dạng kép : 18,25% hoa trắng, dạng đơn Biết tính trạng dạng hoa cặp gen qui định Trong phát bi u sau, số phát bi u là: (1) màu hoa chịu tương t c bổ sung cặp gen không alen Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (2) có cặp gen chi phối tính trạng (3) có phối hợp gi a tương t c gen liên kết hoàn toàn (4) dạng kép trội hoàn toàn so với dạng đơn A B C D Câu 25: Câu trắc nghiệm (0.25 m) Trong nh ng nhận định sau, có nhận định khơng nói tiến hoá nh ? (1) Tiến hoá nh trình biến đổi tần số alen thành phần ki u gen quần th qua hệ (2) Tiến hố nh q trình biến đổi vốn gen quần th qua thời gian (3) Tiến hoá nh diễn thời gian địa chất lâu dài có th nghiên cứu gián tiếp (4) Tiến hố nh diễn thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp (5) Tiến hóa nh hình thành nhóm phân loại lồi (chi, họ, ) (6) Tiến hóa nh làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số ki u gen A B C D Câu 26: Cho tượng sau: (1) Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu (2) Một loài mọc thành đ m, rễ liền (3) Vi khuẩn phân hủy xenlulozo sống ruột già người (4) Bọ chét, ve sống lưng trâu (5) Nh ng sói hạ bò r ng (6) Nhờ có tuyến hơi, bọ xít khơng bị chim dùng làm thức ăn (7) Một số phát tri n, rễ tiết chất kìm hãm xung quanh phát tri n Có mối quan hệ thuộc ki u quan hệ hỗ trợ loài? A B C D Câu 27: Câu trắc nghiệm (0.25 m) Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn quần xã sinh vật, có phát bi u sau đây: (1) Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp t vĩ độ thấp đến vĩ độ cao (2) Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có th có nhiều lồi sinh vật (3) Chuỗi thức ăn th mối quan hệ dinh dưỡng gi a loài quần xã (4) Chuỗi thức ăn hệ sinh th i nước thông thường kéo dài mắt xích (5) Tất c chuỗi thức ăn quần xã sinh vật cạn khởi đầu sinh vật tự dưỡng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (6) Quần xã sinh vật đa dạng thành phần loài th lưới thức ăn quần xã phức tạp Số phát bi u có nội dung là: A B C D Câu 28: Câu trắc nghiệm (0.25 m) Cho c c đặc m sau: (1) Có vùng phân bố hẹp, k ch thước quần th nh (2) Có vùng phân bố rộng, k ch thước quần th lớn (3) Biến dị di truyền cao, kh di cư cao (4) Biến dị di truyền có giới hạn, kh di cư hạn chế (5) Sức sinh s n thấp, số lượng non (6) Sức sinh s n cao, số lượng non nhiều (7) Tiềm sinh học thấp (8) Tiềm sinh học cao (9) Tuổi thọ thấp, k ch thước th nh (10) Tuổi thọ cao, k ch thước th lớn Trong điều kiện khí hậu tồn cầu biến đổi nhanh hiệu ứng nhà kính, lồi có nh ng đặc t nh dễ bị diệt vong? A (4), (1), (6), (8), (9) B (1), (3), (4), (5), (6) C (1), (4), (5), (7), (10) D (2), (3), (4), (7), (9) Câu 29: Khi nói đột biến gen, có phát bi u sau đúng? I Đột biến thay cặp nuclêôtit ln dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã II Đột biến gen có th tạo alen làm phong phú vốn gen quần th III Đột biến m dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit gen I Đột biến gen làm thay đổi cấu trúc gen V Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường A B C D Câu 30: Trong c c đặc m nêu đây, có đặc m có qu tr nh nhân đôi ADN sinh vật nhân thực có qu tr nh nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ? (1) Có h nh thành c c đoạn Okazaki (2) Nuclêôtit tổng hợp liên kết vào đầu 3' mạch (3) Trên phân tử ADN có nhiều m khởi đầu trình tái b n Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) Diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán b o t n (5) Enzim ADN polimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN (6) sử dụng loại nucleotit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu Số câu tr lời A B C D Câu 31: Ở lồi trùng, đực: XY, cái: XX Khi cho P chủng đực cánh đen lai với c i c nh đốm thu F1 toàn c nh đen Cho F1 giao phối với nhau, F2 có tỉ lệ c nh đen : c nh đốm c nh đốm tồn Biết tính trạng gen qui định, gen A qui định c nh đen trội hoàn toàn so với gen a qui định c nh đốm Có gi i th ch sau có nội dung đúng? (1) Gen qui định màu sắc cánh nằm NST giới tính (2) Ki u gen P XaXa (3) Ki u gen đực F1 XaY (4) Tỉ lệ ki u gen F2 : : : A B C D Câu 32: Ở cà chua, alen A quy định qu đ trội hoàn toàn so với alen a quy định qu vàng, alen B quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp Cho giao phối lưỡng bội chủng khác hai tính trạng thu F1 Xử lí cơnsixin với F1, sau cho F1 giao phấn với thu đời F2 có ki u hình phân li theo tỉ l ệ 121 : 11 :11 : Các phép lai có th cho kết qu g m: (1) AAaaBBbb x AaBb (2) AAaaBb x AaBBbb (3) AaBbbb x AAaaBBbb (4) AAaaBBbb x AaaaBbbb (5) AaaaBBbb x AAaaBb (6) AaBBbb x AAaaBbbb Có trường hợp mà cặp bố mẹ F1 phù hợp với kết qu F2? A B C D Câu 33: Người ta nuôi tế bào vi khuẩn E.coli môi trường chứa N14 (lần thứ 1) Sau ba hệ, người ta chuy n sang môi trường nuôi cấy chứa N15 (lần thứ 2) đ cho tế bào nhân đơi lần Sau đó, lại chuy n tế bào đ tạo sang nuôi cấy mơi trường có N14(lần thứ 3) đ chúng nhân đơi lần n a Cho nhận xét sau tế bào kết thúc trình: (1) Số tế bào chứa c N14 N15 24 (2) Số tế bào chứa N14 104 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (3) Số tế bào chứa N15 24 (4) Kết thúc lần nhân đơi, số phân tử ADN có tất c tế bào 64 Số nhận xét có nội dung là: A B C D Câu 34: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, alen D quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định v hạt xanh, c c gen phân li độc lập với Cho thân cao, hoa đ , hạt vàng có ki u gen dị hợp c cặp gen tự thụ phấn F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng, v hạt vàng thân thấp, hoa đ , v hạt xanh F2 cho giao phấn ngẫu nhiên với F2 Nếu khơng có đột biến chọn lọc, tính theo lí thuyết, kh xuất ki u h nh thân cao, hoa đ , v hạt xanh F2 là: A 27 B 27 C 27 D 27 Câu 35: Ở gà, xét tính trạng màu lơng gen có alen quy định, alen trội trội hồn tồn Cho gà trống lơng đen giao phối với gà mái lông vằn, thu F1 g m 50% gà trống lông vằn 50% gà m i lông đen, cho F1 giao phối ngẫu nhiên tạo F2, cho F2 giao phối ngẫu nhiên tạo F3 Dự đo n sau đúng? A Ở F2 có tỉ lệ ki u hình lơng vằn : lông đen B Tỉ lệ gà trống dị hợp F3 chiếm 25% C Tỉ lệ gà không mang alen lặn F3 chiếm 25% D Có loại ki u gen quy định ki u hình màu lông Câu 36: Ở đậu Hà Lan, gen A quy định tính trạng thân cao, alen a quy định thân thấp; gen B quy định tính trạng hoa đ , alen b quy định hoa trắng C c gen quy định tính trạng nằm nhiễm sắc th kh c Cho đậu thân cao, hoa đ dị hợp cặp gen tự thụ phấn thu F1 Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đ F1 cho giao phấn với thu F2 Biết đột biến chọn lọc Trong kết luận sau F2 có kết luận đúng? (1) Ki u hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ 2/9 (2) Ki u h nh thân cao, hoa đ chiếm tỉ lệ 4/9 (3) Các cá th dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 4/9 (4) Các cá th dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ 2/9 A B C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 37: Ở ru i giấm, hai gen B V nằm cặp NST tương đ ng B quy định thân xám trội hoàn toàn so với b quy định thân đen; quy định cánh dài trội hoàn toàn so với v quy định cánh cụt Gen D nằm NST giới tính X đoạn khơng tương đ ng quy định mắt đ trội hoàn toàn so với d quy định mắt trắng Cho ru i thân xám, cánh dài, mắt đ giao phối với ru i đực thân đen, c nh cụt, mắt trắng F1 có 100% cá th mang ki u hình giống ru i mẹ Các cá th F1 giao phối tự thu F2 Ở F2, loại ru i đực có thân xám, cánh cụt, mắt đ chiếm tỉ lệ 1,25% Nếu cho ru i F1 lai phân tích đời con, loại ru i đực có thân xám, cánh cụt, mắt đ chiếm tỉ lệ A 1,25% B 12,5% C 25% D 2,5% Câu 38: Một người đàn ơng (1) khơng bị mắc bệnh M, có bố mẹ khơng bị bệnh có em g i bị bệnh M Người đàn ông kết hôn với người phụ n không bị bệnh M, người phụ n (2) có bố mẹ khơng bị bệnh có em trai bị bệnh M Cặp vợ ch ng (1) (2) sinh người g i người trai (3) không bị bệnh M Người trai (3) kết hôn với người phụ n không bị bệnh (4) Người phụ n (4) có bố mẹ khơng bị bệnh M có em g i bị bệnh M Cho biết bệnh M alen gen quy định, không ph t sinh đột biến tất c nh ng người gia đ nh Trong c c ph t bi u sau có ph t bi u đúng? (1) Bệnh M alen lặn nằm vùng không tương đ ng NST X quy định (2) Nếu cặp vợ ch ng (1) (2) sinh người thứ xác suất đứa không bị bệnh M 8/9 (3) Xác suất cặp vợ ch ng (3) (4) sinh đứa đầu lòng khơng mang alen gây bệnh M 1/2 (4) Cơ th x c định xác ki u gen nh ng người (1), (2), (3), (4) gia đ nh A B C D Câu 39: Ở gà, có đột biến lặn nhiễm sắc th thường làm cho m gà dài m Nh ng gà mổ thức ăn nên yếu ớt Nh ng chủ chăn nuôi thường xuyên ph i loại b chúng kh i đàn Khi cho giao phối ngẫu nhiên 150 cặp gà bố mẹ có m b nh thường, người chủ thu được1200 gà con, có 12 gà bi u đột biến Gi xử khơng có đột biến x y kh nở trứng Hãy cho biết có gà bố mẹ dị hợp tử gen đột biến trên? A 12 B 40 C 30 D 60 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 40: Sơ đ ph hệ sau mô t bệnh di truyền người alen lặn nằm nhiễm sắc th thường quy định, alen trội tương ứng quy định khơng bị bệnh Biết khơng có c c đột biến phát sinh tất c cá th ph hệ Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh cặp vợ ch ng III.12 – III.13 ph hệ A 8/9 B 5/6 C 7/8 D 1/6 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đáp án 1-D 2-A 3-B 4-B 5-D 6-D 7-A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-C 15-B 16-C 17-A 18-A 19-D 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-C 26-D 27-B 28-C 29-B 30-B 31-D 32-C 33-D 34-D 35-B 36-C 37-D 38-C 39-D 40-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Rễ hấp thụ nitơ kho ng t đất dạng NO3- NH4+ Câu 2: Đáp án A Mỗi chu kì tim bắt đầu t pha co tâm nhĩ => pha co tâm thất => pha giãn chung Mỗi chu kì tim g m pha – 0,8 s : + Pha co tâm nhĩ : 0,1 s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới hai tâm nhĩ →Hai tâm nhĩ co → an b n nguyệt đóng lại → Th tích tâm nhĩ gi m, áp lực tâm nhĩ tăng →van nhĩ thất mở → D n máu tử hai tâm nhĩ xuống hai tâm thất + Pha co tâm thất : 0,3 s Nút xoang nhĩ lan truyền xung điện tới nút nhĩ thất , bó His mạng lưới Puockin→Hai tâm thất co, van nhĩ thất đóng lại →Áp lực tâm nhĩ tăng lên → an b n nguyệt mở →M u t tim vào động mạch + Pha giãn chung : 0,4 s Tâm thất tâm nhĩ gi n, van nhĩ thất mở , van bán nguyệt đóng →M u t tĩnh mạch ch y tâm nhĩ , m u t tâm nhĩ d n xuống tâm thất Câu 3: Đáp án B C sai thay đổi sức trương nước, thay đổi hàm lượng axit abxixic nguyên nhân gây nên việc đóng mở khí khổng Câu 4: Đáp án B Do qu tr nh trao đổi khí phế nang, lượng CO2 đ khuếch t n t mao mạch phổi vào phế nang trước kh i phổi → n ng độ CO2 thở cao so với h t vào phổi Câu 5: Đáp án D Tác dụng Tirơxin: kích thích chuy n hố tế bào k ch th ch qu tr nh sinh trưởng phát tri n b nh thường th Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ → Thiếu tiroxin trẻ em chậm lớn ng ng lớn, trí tuệ C c đặc m sinh dục phụ nam phát tri n thiếu hoocmon progesteron C c đặc m sinh dục phụ n phát tri n thiếu hoocmon ostrogen Người bé nh khổng l thiếu hoocmon GH Câu 6: Đáp án D đ : vàng : không màu = ( B-) : ( A-bb) : (aabb) = tổ hợp = => P có ki u gen dị hợp cặp gen : AaBb Ki u gen lại có th : AaBB; aaBb Mà Aa x Aa => 3A- : 1aa BB x Bb => 100% B- => có nghĩa AaBb x AaBB khơng tạo ki u hình hoa vàng F => Ki u gen lại ph i aaBb Câu 7: Đáp án A Giao phối cận huyết tự thụ phấn bắt buộc dẫn tới tượng thối hóa giống vì: Sẽ làm gi m số lượng cá th dị hợp tăng th đ ng hợp → th đ ng hợp lặn ( thường gen gây hại) bi u thành ki u hình Câu 8: Đáp án B Ở sinh vật nhân thực, mARN tổng hợp nhân r i di chuy n tế bào chất đ thực trình dịch mã → Qu tr nh tổng hợp chuỗi polipeptit diễn tế bào chất Câu 9: Đáp án D Đ x c định quan hệ họ hàng gi a loài sinh vật, người ta không dựa vào quan tương tự, v quan tương tự nh ng quan có ngu n gốc kh c xa nhau, sống điều kiện môi trường tương tự nên hình thái chúng tương tự → lồi có ngu n gốc kh c xa → không th dựa vào quan tương tự đ x c định quan hệ họ hàng Câu 10: Đáp án C Trong lịch sử phát tri n sinh giới qua c c đại địa chất, bò sát cổ ngự trị kỉ Jura thuộc đại Trung sinh → Chọn đ p n C A sai v đặc m hệ thực vật kỉ đệ tam : có hoa ngự trị Đặc m hệ động vật kỉ đệ tam : ph t sinh nhóm linh trưởng, phân hóa chim, thú, trùng B sai v đặc m hệ động vật kỉ pecmi: phân hóa bò sát, phân hóa trùng Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ D sai v đặc m hệ thực vật kỉ triat (tam điệp) : Cây hạt trần ngự trị, Đặc m hệ động vật kỉ triat (tam điệp): c xương ph t tri n, phát sinh chim thú Câu 11: Đáp án B Câu 12: Đáp án D Nguyên nhân dẫn tới phân ly ổ sinh thái loài quần xã cạnh tranh khác lồi, lồi có nhu cầu sống giống C c đ p n A, B, C không ph i nguyên nhân mà ổ sinh thái quần xã Câu 13: Đáp án B Câu 14: Đáp án C Lời gi i chi tiết Chim động vật cạn hô hấp hiệu qu cạn vì: - Phổi phát tri n, có đầy đủ đặc m bề mặt trao đổi khí - Có hệ thống túi khí: + Khi h t vào không kh giàu oxi vào phổi túi khí phía sau phổi + Khi thở khơng khí t phổi c c túi kh ph a trước ngồi, đ ng thời khơng khí giàu oxi t túi khí phía sau vào phổi + Khi hít vào thở có khơng kh giàu oxi qua phổi đ khuếch tán vào máu Câu 15: Đáp án B tế bào sinh dưỡng nguyên phân liên tiếp lần đ tạo 2^4 = 16 tế bào Số NST có tế bào là: 176 : 16 = 11 NST + 11 NST = 12 - = 2n - → Đây dạng đột biến th nh ng loài 2n = 12 + 11 NST = 10 + = 2n + → Đây dạng đột biến th ba nh ng loài 2n = 10 Câu 16: Đáp án C Lời gi i chi tiết TH1: Nếu cặp NST aa không phân li nguyên phân tạo thành tế bào có NST là: AaaBbDd ABbDd TH2: Nếu cặp NST AA không phân li nguyên phân tạo thành tế bào có NST là: AAaBbDd aBbDd Câu 17: Đáp án A Câu 18: Đáp án A Câu 19: Đáp án D Lời gi i chi tiết Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Ổ sinh thái lồi " khơng gian sinh th i" tất c nhân tố sinh thái nằm giới hạn sinh th i cho phép lồi t n phát tri n Ổ sinh th i kh c nơi Nơi không gian cư trú sinh vật có th chứa nhiều ổ sinh thái khác nhau.Ổ sinh thái bi u cách sinh sống lồi Hai lồi chim ăn hạt chim ăn sâu nơi kh c ổ sinh thái với Câu 20: Đáp án A Câu 21: Đáp án A I - Sai Vì pha sáng x y grana lục lạp II - Sai Vì pha tối x y Stroma lục lạp III - Đúng Lục lạp bào quan có thực vật, có lớp màng bao bọc Bên lục lạp chứa chất với hệ thống túi dẹt gọi tilacôit Các tilacôit xếp ch ng lên tạo thành cấu trúc gọi grana IV - Đúng V - Sai Vì Quangtoxom có chứa đầy đủ hệ enzim oxy hóa khử, đặc m quan trọng đ đơn vị chức lục lạp VI - Sai Do lục lạp có hình khối bầu dục làm tăng diện tích tiếp xúc lên nhiều lần nên tổng diện tích lục lạp lớn diện tích chúng Câu 22: Đáp án D Biến đổi học: Nhờ răng, lưỡi, cắt, xé nhào trộn, nhờ c c thành dày, ruột non co bóp nhuyễn them Biến đổi học có vai trò làm cho thức ăn bị xé nh ra, nhào lộn thức ăn thấm dịch tiêu hóa tăng diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho biến đổi hóa học x y triệt đ I – Đúng Hoạt động khoang miệng dày làm cho thức ăn bị xé nh II – Sai Vì biến đổi hóa học biến đổi thức ăn thành chất đơn gi n tế bào th hấp thụ đường đơn, axit amin, glixeron, axit béo III – Đúng Qu tr nh biến đổi học làm thức ăn nh ra, hoạt động nhai, nhào trộn khoang miệng, dày làm thức ăn thấm dịch tiêu hóa IV – Đúng Thức ăn bị nghiền nh nên diện tích tiếp xúc với dịch tiêu hóa tăng Câu 23: Đáp án A tế bào sinh dục đực gi m phân có hốn vị gen cho loại giao tử tế bào bào sinh dục đực gi m phân cho tối đa: 4.2 = loại giao tử Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 24: Đáp án B F1 dị hợp cặp gen với nhau: F2: 49,5% hoa đ , dạng kép : 6,75% hoa đ , dạng đơn : 25,5% hoa trắng, dạng kép : 18,25% hoa trắng, dạng đơn Xét di truyền riêng rẽ t ng cặp tính trạng: đ : trắng = : → T nh trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương t c gen ki u bổ sung Quy ước: A-B-: đ , A-bb + aaB- + aabb: trắng F1: AaBb × AaBb Kép : đơn = : → F1: Dd × Dd Tỉ lệ F2 tỉ lệ phép lai liên kết gen khơng hồn tồn (2 cặp gen NST có x y trao đổi chéo) cặp gen phân ly độc lập cặp gen dạng qu và cặp gen quy định màu hoa liên kết với cặp lại quy định màu qu PLĐL với Ta có: 49,5% A-B-D- : 6,75% A-B-dd : 25,5% A-bbD-/ aaB-D/ aabb D-: 18,25% A-bbdd/ aaB-dd/aabbdd Xét tỉ lệ 6,75% A-B-dd → G mang gen liên kết khơng hồn tồn (hoặc bD Ad) Vậy th F1: Aa BD AD Bb bd ad Tần số hoán vị gen: 6,75% A-B-dd → B-dd = 0,0675 : 0,75 = 0,09 → bd = 0,16 → bd=0,4 bd → f(hvg) = 0,2 Xét phát bi u đầu bài: Các nội dung 1, 2, Nội dung sai có phối hợp gi a tương t c gen liên kết khơng hồn tồn → Có nội dung Câu 25: Đáp án C Nội dung 1, 2, Nội dung sai Tiến hoá nh diễn thời gian ngắn có th nghiên cứu trực tiếp Nội dung sai Kết qu tiến hóa nh hình thành nên lồi Nội dung sai Tiến hóa nh làm biến đổi tần số alen thành phần ki u gen quần th Vậy có nội dung không Câu 26: Đáp án D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quan hệ hỗ trợ loài quần th mối quan hệ gi a cá th loài hỗ trợ lẫn hoạt động sống lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh s n đ m b o cho quần th thích nghi tốt với điều kiện môi trường khai th c nhiều ngu n sống Quan hệ hỗ trợ gi a cá th lồi th qua hiệu qu nhóm Xét tượng đề bài: Vi khuẩn nốt sần rễ họ đậu: Đây mối quan hệ cộng sinh gi a lồi khác khơng ph i quan hệ hỗ trợ loài Một loài mọc thành đ m, rễ liền nhau: Đây quan hệ hỗ trợ loài, nhờ tượng mà nước muối khoáng rễ hút vào có kh dẫn truyền sang khác thông qua phần rễ liền Các thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh có kh chịu hạn tốt c c sống riêng rẽ Cây liền rễ bị chặt n y ch i mứi sớm tốt không liền rễ Vi khuẩn phân hủy xenlulozo sống ruột già người: Đây mối quan hệ cộng sinh gi a lồi khơng ph i quan hệ hỗ trợ loài Bọ chét, ve sống lưng trâu: Đây quan hệ kí sinh khác (bọ chét, ve hút máu trâu) lồi khơng ph i quan hệ hỗ trợ laoif Nh ng sói hạ bò r ng : Đây mối quan hệ hỗ trợ kiếm m i cá th sói lồi Nhờ có tuyến hơi, bọ xít khơng bị chim dùng làm thức ăn: Đây đặc m giúp bọ xít có th thích nghi khơng ph i mối quan hệ hỗ trợ loài Một số phát tri n, rễ tiết chất kìm hãm xung quanh phát tri n: Đây mối quan hệ ức chế c m nhiễm không ph i quan hệ hỗ trợ lồi Vậy có mối quan hệ thuộc ki u quan hệ hỗ trợ loài: 2, Câu 27: Đáp án B Nội dung sai Cấu trúc lưới thức ăn phức tạp t vĩ độ cao đến vĩ độ thấp Nội dung sai Trong chuỗi thức ăn, mắt xích có th có lồi sinh vật Nội dung Nội dung sai Chuỗi thức ăn hệ sinh th i thường không th kéo dài đến mắt xích Nội dung sai Ngồi chuỗi thức ăn bắt đầu sinh vật tự dưỡng có chuỗi thức ăn bắt đầu mùn bã h u Nội dung Có nội dung Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 28: Đáp án C Trong điều kiện khí hậu tồn cầu biến đổi nhanh hiệu ứng nhà kính, lồi có nh ng đặc tính sau dễ bị diệt vong: (1) Có vùng phân bố hẹp, k ch thước quần th nh (4) Biến dị di truyền có giới hạn, kh di cư hạn chế → t nguyên liệu đ chọn lọc tự nhiên có th t c động gi lại nh ng cá th thích nghi, kh di cư hạn chế nên chúng dễ dàng bị chết (5) Sức sinh s n thấp, số lượng non ít: Thời gian hệ t, số lượng biến dị tổ hợp sinh t (7) Tiềm sinh học thấp → kh sinh s n thấp → số lượng biến dị sinh (10) Tuổi thọ cao, k ch thước th lớn thường kéo theo số lượng non t → số lượng biến dị sinh Câu 29: Đáp án B I Sai Đột biến thay cặp nuclêơtit có th dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã làm thay axit amin không làm thay đổi axit amin II Đúng III Đúng I Đúng Đúng Câu 30: Đáp án B Xét phát bi u đề bài: Phát bi u enzim ADN polimeraza có th gắn nucleotit vào nhóm 3'OH nên: + Trên mạch khn có chiều 3' → 5' mạch bổ sung tổng hợp liên tục, theo chiều 5'→ 3' hướng đến chạc ba chép + Trên mạch khuôn 5' → 3', mạch bổ sung tổng hợp gi n đoạn theo chiều 5' → 3' (xa dần chạc ba chép) tạo nên c c đoạn ngắn okazaki, c c đoạn nối lại với nhờ enzim ADN ligaza (c c đoạn okazaki dài kho ng 1000 - 2000 nucleotit) Phát bi u v enzim ADN polimeraza có th gắn nucleotit vào nhóm 3'OH nên mạch tổng hợp theo chiều 5' đến 3' Phát bi u sai sinh vật nhân thực có nhiều m khởi đầu q trình tái b n nhân đơi ADN sinh vật nhân sơ có đơn vị tái b n có m khởi đầu q trình tái b n Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Phát bi u v c sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực, qu tr nh nhân đôi ADN diễn theo nguyên tắc bổ sung nguyên tắc bán b o t n Phát bi u Enzim th o xoắn gyraza helicase ADN polimeraza có chức tổng hợp nên mạch pơlinucleotit + Gyraza hay gọi topoisomeraza có chức làm duỗi thẳng phân tử ADN (chuy n ADN t cấu trúc mạch xoắn thành ADN có cấu trúc mạch thẳng) + Helicase enzim làm đứt liên kết hidro tách mạch phân tử ADN Phát bi u Qu tr nh nhân đôi ADN sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực sử dụng loại nucleotit: A, T, G, X; A, U, G, X loại nucleotit đ tổng hợp nên chuỗi polinucleotit loại nucleotit đ tổng hợp nên đoạn ARN m i Vậy có phát bi u Câu 31: Đáp án D ♂: XY, ♀: XX → P chủng đực c nh đen lai với c i c nh đốm thu F1 tồn c nh đen F1 × F1 → F2: c nh đen : c nh đốm c nh đốm tồn → T nh trạng màu sắc cánh nằm NXT giới tính X, có alen Y (vì tính trạng nằm NST giới tính X, Y khơng alen tính trạng c nh đốm ph i xuất toàn đực) Con F2 c nh đốm có ki u gen XaXa → nhận 1Xa t bố 1Xa t mẹ → F1 có ki u gen: XAXa × XaYA → F2: 1XAXa : 1XaXa : 1XAYA : 1XaYA Xét nội dung đề bài: Các nội dung 1, 2, Nội dung (3) sai v đực F1 có ki u gen XaYA khơng ph i XaY → Có gi i thích có nội dung Câu 32: Đáp án C Cho giao phối lưỡng bội chủng khác hai tính trạng thu F1→ F1 có ki u gen dị hợp tử cặp: AaBb AaBb xử lí conxixin có th x y trường hợp: + Xử lí thành cơng tạo th tứ bội tất c cặp: AAaaBBbb + Xử l khơng thành cơng, th đem xử lí có ki u gen AaBb Khi cho F1 sau xử lí có ki u gen AAaaBBbb AaBb lai với có th có c c trường hợp: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + AAaaBBbb × AAaaBBbb → Thế hệ sau phân li ki u hình theo tỉ lệ: (35 : 1) × (35:1) + AAaaBBbb × AaBb → Thế hệ sau phân li ki u hình theo tỉ lệ: (11 : 1) × (11:1) = 121 : 11 : 11 : + AaBb × AaBb → Thế hệ sau phân li ki u hình theo tỉ lệ: (3 : 1) × (3 : 1) = : : : Vậy c c trường hợp trên, có trường hợp Câu 33: Đáp án D T phân tử ADN ban đầu (N14) nhân đôi lần môi trường N14 tạo 23 = phân tử ADN chứa N14 hay tạo 16 mạch chứa N14 Khi cho toàn phân tử nhân đôi lần môi trường N15 tạo 8.22 = 32 phân tử ADN Trong 32 phân tử ADN có Ch a 16 phân tử ADN (16 mạch chứa N14 bổ sung với 16 mạch N15) 16 phân tử ADN (chỉ mang N15) Tiếp tục chuy n 32 tế bào tạo vào môi trường chứa N14 cho nhân đôi lần ta được: + 16 phân tử ADN (16 mạch chứa N14 bổ sung với 16 mạch N15) nhân đôi lần tạo 64 ADN 16 phân tử ADN (16 mạch ADN có N14 + 16 mạch ADN có N15) 48 phân tử ADN chứa N14 + 16 phân tử ADN (chỉ mang N15) nhân đôi lần tạo 64 ADN có 32 phân tử ADN (32 mạch ADN có N14 + 32 mạch ADN có N15) 32 phân tử ADN chứa N14 Xét nhận xét đề bài: Nhận xét sai số tế bào chứa c N14 N15 là: 16 + 32 = 48 tế bào Nhận xét sai số tế bào chứa N14 là: 32 + 48 = 80 Nhận xét sai khơng có tế bào chứa N15 Nhận xét sai kết thúc lần nhân đơi trên, số phân tử AND là: 64 + 64 = 128 Vậy khơng có nhận xét Câu 34: Đáp án D P: AaBbDd × AaBbDd ⇒ F1 Cây thân cao, hoa trắng, hạt vàng: A_bbD_ Cây thân thấp, hoa đ , hạt xanh: aaB_dd Xét riêng t ng cặp tính trạng ta có: Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Cây thân cao có th có KG AA : Aa ⇒ Cây thân cao lai với thân thấp tỉ lệ 3 2 thân cao là:    3 Tương tự ta có tỉ lệ hoa đ Hạt xanh lai với hạt vàng đ tạo thành hạt xanh hạt vàng có ki u gen dị hợp tử Hạt vàng có ki u gen dị hợp tử chiếm 2 1 ⇒ Tỉ lệ hạt xanh F2 là:   3 2 Vậy kh xuất ki u h nh thân cao, hoa đ , v hạt xanh F2 là: =    3 27 Câu 35: Đáp án B Cho gà trống lông đen giao phối với gà mái lông vằn, thu F1 g m 50% gà trống lông vằn 50% gà m i lông đen → có tượng di truyền chéo → tính trạng màu sắc lơng di truyền liên kết với giới tính X (Y không alen) Quy ước: A: lông vằn, a: lông đen, P: gà trống lông đen (XaXa) x gà mái lông vằn (XAY) F1: 1XAXa : 1XaY → 50% trống lông vằn : 50% m i lông đen F2: 1XAXa : 1XaXa : 1XAY : 1XaY F2: gà trống ( Gà mái ( A a a a a X X : X X ) → gi m phân cho giao tử XA : X 2 4 A a 1 a X Y: X Y) → gi m phân cho giao tử ( XA : X : Y) 2 4 F2 giao phối ngẫu nhiên:( A a 1 a X : X ) x ( XA : X : Y) 4 4 Xét phát bi u đề bài: Có ki u gen quy định màu lông: XAXA, XAXa, XaXa, XAY, XaY Gà trống dị hợp F3 có ki u gen XAXa = A a A a X × X + X × X = = 25% 4 4 16 F2 có tỉ lệ vằn : đen Tỉ lệ gà không mang alen lặn F3 là: XAXA + XAY = Câu 36: Đáp án C Theo đề bài: P: AaBb x AaBb 1 1     4 16 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F1: Cây thân cao, hoa trắng (A-bb) có ki u gen (1/3AAbb : 2/3Aabb) → gi m phân cho 2/3Ab : 1/3ab Cây thân thấp, hoa đ (aaB-) có ki u gen (1/3aaBB : 2/3aaBb) → gi m phân cho 2/3aB : 1/3ab Chọn ngẫu nhiên thân cao, hoa trắng thân thấp, hoa đ F1 cho giao phấn với → (2/3Ab : 1/3ab) x (2/3aB : 1/3ab) Xét phát bi u đề bài: (1) Ki u hình thân cao, hoa trắng chiếm tỉ lệ = 2/3Ab 1/3ab = 2/9 (2) Ki u h nh thân cao, hoa đ chiếm tỉ lệ = 2/3Ab 2/3aB = 4/9 (3) C c c th dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ: 2/3Ab 1/3ab + 2/3aB 1/3ab = 4/9 (4) sai Các cá th dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ: 2/3Ab 2/3aB = 4/9 Vậy kết luận 1, 2, Câu 37: Đáp án D F1 đ ng t nh → P chủng F1 có ki u gen dị hợp → Ki u gen F1: - F1 giao phối tự thu đời có 1,25% Mà XDXd x XDY sinh XDY với tỉ lệ BV D d BV D X X , X Y bv bv B D X Y bv BV BV → sinh đời với tỉ lệ 1,25%:  5%  0, 05  bv bv Vì B-vv + bbvv = 25% → bv/bv = 0,25 – 0,05 = 0,2 Ru i giấm hoán vị gen x y nên 0, bv  0,5bv.0, 4bv bv Vậy th F1 đ sinh giao tử bv = 40% Ru i F1 lai phân tích: Bv D d bv d X X  X Y , loại ru i đực có thân xám, cánh cụt, mắt đ bv bv  Bv D  X Y  chiếm tỉ lệ 0,1  2,5%   bv  Câu 38: Đáp án C T d kiện đề bài, ta có th dễ dàng vẽ sơ đ ph hệ nh ng người Qua sơ đ ta thấy: Bố mẹ người ch ng b nh thường, có em trai bị bệnh → T nh trạng bệnh M alen lặn quy định Gi sử A: b nh thường, a: bị bệnh Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Nếu bệnh nằm NST giới t nh vùng không tương đ ng NST X quy định th người em gái người vợ (4) nhận alen Xa t bố, người bố ph i bị bệnh mà theo gi thiết người bố người (4) b nh thường → Bệnh gen NST thường quy định → Ph t bi u sai Người ch ng (1) có ki u gen: 2/3Aa : 1/3AA → gi m phân cho 2/3A, 1/3a, người vợ (2) có ki u gen: 2/3Aa : 1/3AA → gi m phân cho 2/3A, 1/3a Nếu cặp vợ ch ng (1) (2) sinh người thứ xác suất đứa bị bệnh là: 1/3 1/3 = 1/9 Nếu cặp vợ ch ng (1) (2) sinh người thứ xác suất đứa không bị bệnh M là: 1- 1/9 = 8/9 → (2) Người ch ng (3) có ki u gen: 4/9 AA : 4/9 Aa hay 1/2AA : 1/2Aa → gi m phân cho 3/4A : 1/4a Người vợ (4) có ki u gen: 2/3Aa : 1/3AA → gi m phân cho 2/3A, 1/3a Xác suất cặp vợ ch ng (3) (4) sinh đứa đầu lòng khơng mang alen gây bệnh M là: 3/4A 2/3A = 1/2 → (3) (4) sai khơng th x c định xác ki u gen nh ng người (1), (2), (3), (4) c c gia đ nh Nh ng người có th có ki u gen đ ng hợp dị hợp Vậy phát bi u trên, có phát bi u Câu 39: Đáp án D Quy ước: A – M b nh thường, a – M ngắn 150 cặp gà bố mẹ có m b nh thường ph i có ki u gen AA Aa Gọi x y số gà bố mẹ có ki u gen AA Aa Ta có: xAA + yAa = 150.2  x y y AA  Aa   q a  300 300 300  Sau 150 cặp gà giao phối ngẫu nhiên quần th gà v a h nh thành đạt trạng thái cân di truyền nên có cấu trúc di truyền dạng: p2 AA  2pqAa  q 2aa   q2  12 y  q a  0,1   0,1  y  60 cá th 1200 300  Câu 40: Đáp án B Gen lặn NST thường quy định bệnh, gen trội b nh thường Ki u gen II.7 aa K ki u gen III.12 b nh thường chắn Aa Ki u gen III14 aa nên ki u gen II 8, Aa -> ki u gen III13 1/3 AA: 2/3 Aa Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xác suất sinh đầu lòng khơng bị bệnh = - 1/3a x 1/2a = 5/6 ... án 1-D 2-A 3-B 4-B 5-D 6-D 7- A 8-B 9-D 10-C 11-B 12-D 13-B 14-C 15-B 16-C 1 7- A 18-A 19-D 20-A 21-A 22-D 23-A 24-B 25-C 26-D 2 7- B 28-C 29-B 30-B 31-D 32-C 33-D 34-D 35-B 36-C 3 7- D 38-C 39-D 40-B... A-B-D- : 6 ,75 % A-B-dd : 25,5% A-bbD-/ aaB-D/ aabb D-: 18,25% A-bbdd/ aaB-dd/aabbdd Xét tỉ lệ 6 ,75 % A-B-dd → G mang gen liên kết khơng hồn tồn (hoặc bD Ad) Vậy th F1: Aa BD AD Bb bd ad Tần số. .. chúng dễ dàng bị chết (5) Sức sinh s n thấp, số lượng non ít: Thời gian hệ t, số lượng biến dị tổ hợp sinh t (7) Tiềm sinh học thấp → kh sinh s n thấp → số lượng biến dị sinh (10) Tuổi thọ cao, k
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 7 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2) , Đề 7 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

Từ khóa liên quan