Đề 6 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)

19 176 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2018, 18:36

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ Câu 1: Nguồn cung cấp nito tự nhiên cho A Nito khơng khí đất B Nito tự khơng khí C Nito nước D Nito đất Câu 2: Trong thể, hệ sau có vai trò điều chỉnh hoạt động hệ khác? A Hệ thần kinh hệ nội tiết B Hệ bạch huyết hệ da C Hệ bạch huyết hệ nội tiết D Hệ tim mạch hệ Câu 3: Tưới tiêu hợp lí cho trồng A Dựa vào điều kiện giữ nước đất thời tiết B Dựa vào nhu cầu nước cây, điều kiện giữ nước đất thời tiết C Tưới nhiều nước cho D Dựa vào nhu cầu nước Câu 4: Khi thở ra, khơng khí qua phần đường hơ hấp theo trật tự: A phế nang, khí quản, phế quản, hầu, mũi B phế nang, phế quản, khí quản, hầu, mũi C phế nang, phế quản, khí quản, mũi, hầu D phế quản, phế nang, khí quản, hầu, mũi Câu 5: Trong mức cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi có đường kính A nm B 30 nm C 11 nm D 300 nm Câu 6: Trong trường hợp trội khơng hồn tồn, lai bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản sau cho F1 tự thụ giao phấn F2 xuất tỉ lệ phân tính: A : :1 :1 B 1:1 C 1:2:1 D : Câu 7: Quần thể tự phối ban đầu có tồn kiểu gen Aa, sau hệ tự thụ phấn, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tồn quần thể là: A 50% B 75% C 25% D 87,5% Câu 8: Cấu trúc NST sinh vật nhân thực có mức xoắn theo trật tự A phân tử ADN → sợi → sợi nhiễm sắc → nucleoxom → cromatit B phân tử ADN → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → sợi → cromatit C phân tử ADN → nucleoxom → sợi → sợi nhiễm sắc → cromatit D phân tử ADN → sợi → nucleoxom → sợi nhiễm sắc → cromatit Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 9: Cơ quan thoái hố A quan chưa phát triển lúc non sau phát triển mạnh thể trưởng thành B quan phát triển lúc non sau tiêu giảm tuổi trưởng thành C quan phát triển đầy đủ thể trưởng thành D quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành Câu 10: Hiện có số chứng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sống Trái Đất, phân tử dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) A prơtêin sau ARN B prơtêin sau ADN C ADN sau ARN D ARN sau ADN Câu 11: Đối với cá rô phi nuôi Việt Nam, khoảng nhiệt độ 5,60C đến 420C gọi A giới hạn sinh thái nhiệt độ B khoảng chống chịu C khoảng thuận lợi D khoảng ức chế Câu 12: Quan hệ dinh dưỡng quần xã cho biết: A mức độ gần gũi cá thể quần xã B đường trao đổi vật chất lượng quần xã C mức độ tiêu thụ chất hữu sinh vật D nguồn thức ăn sinh vật tiêu thụ Câu 13: Sắc tố tham gia trực tiếp chuyển hóa lượng mặt trời thành ATP, NADPH quang hợp? A Diệp lục a, b B Diệp lục a C Diệp lục b D Diệp lục a, b carotenoit Câu 14: Vì hệ tuần hồn thân mềm chân khớp gọi hệ tuần hồn hở? A Vì mạch từ tim (động mạch) (tĩnh mạch) khơng có mạch nối B Vì máu chảy động mạch áp lực thấp C Vì tạo hỗn hợp dịch mơ - máu D Vì tốc độ máu chảy chậm Câu 15: Phân tử ADN vùng nhân vi khuẩn E coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển vi khuẩn E coli sang môi trường có N14 tế bào vi khuẩn E coli sau lần phân bào liên tiếp tạo bao mạch ADN tổng hợp vùng nhân hoàn toàn chứa N14? A 30 B C 32 D 16 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 16: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến cấu trúc hai NST thuộc cặp tương đồng số số Biết giảm phân diễn bình thường khơng có trao đổi chéo Theo lí thuyết tỉ lệ giao tử khơng mang đột biến tổng số giao tử tạo A 1/4 B 1/2 Câu 17: Cơ thể mang kiểu gen C 3/4 D 1/8 AB Dd , gen qui định tính trạng lai phân tích có ab hốn vị gen với tần số 20% tỉ lệ kiểu hình lai là: A : : : : : : : B : : : : : : : C : : : : : D : : : : : : : Câu 18: Tiến hoá nhỏ A trình làm biến đổi cấu trúc di truyền giới B trình làm biến đổi cấu trúc di truyền lớp C trình làm biến đổi cấu trúc di truyền D trình làm biến đổi cấu trúc di truyền quần thể Câu 19: Nội dung quy luật giới hạn sinh thái nói lên A Giới hạn phát triển sinh vật B Khả thích ứng sinh vật với mơi trường C Giới hạn phản ứng sinh vật với môi trường D Mức độ thuận lợi sinh vật với mơi trường Câu 20: Khi nói hệ sinh thái tự nhiên, phát biểu sau không đúng? A Các hệ sinh thái tự nhiên hình thành quy luật tự nhiên bị biến đổi tác động người B Các hệ sinh thái tự nhiên nước có loại chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất C Các hệ sinh thái tự nhiên Trái Đất đa dạng, chia thành nhóm hệ sinh thái cạn nhóm hệ sinh thái nước D Trong hệ sinh thái cạn, sinh vật sản xuất gồm thực vật số loài vi sinh vật Câu 21: Thành phần sau thành phần cấu trúc lục lạp? I Stroma II Grana III Lizoxom IV Tilacoit V Lưới nội chất Số phương án A B C D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 22: Nhịp tim thú có khối lượng nhỏ nhanh thú có khối lượng thể lớn vì: A Động vật nhỏ dễ bị tác động trực tiếp điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, từ môi trường B Động vật nhỏ tỉ lệ S/V lớn, nhiệt lượng vào mơi trường xung quanh nhiều, chuyển hóa tăng lên, tim đập nhanh để đáp ứng đủ nhu cầu ơxi cho q trình chuyển hóa C Động vật nhỏ hiệu trao đổi chất thấp, tim đập nhanh để đáp ứng đủ nhu cầu ôxi cho q trình chuyển hóa D Động vật nhỏ, hoạt động nhỏ thể ảnh hưởng đến tim làm chúng đập nhanh Câu 23: Một cá thể có NST lưỡng bội kí hiệu AaBb, A, B NST có nguồn gốc từ bố a, b NST có nguồn gốc từ mẹ Giả sử có 304 tế bào sinh dục cá thể thực giảm phân hình thành tinh trùng, 40 tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST Aa, 72 tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp NST Bb Các tế bào sinh tinh lại xảy trao đổi chéo điểm đồng thời cặp NST Aa Bb Biết khơng có đột biến xảy ra, trình giảm phân diễn bình thường, số lượng tinh trùng mang NST có nguồn gốc từ mẹ khơng có trao đổi chéo A 104 B 38 C 152 D 26 Câu 24: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Cho giao phối ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ (P), tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng chiếm tỉ lệ 2,5% Biết không xảy đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 A 11,25% B 60,0% C 22,0% D 7,5% Câu 25: Hai loài họ hàng sống khu phân bố khơng giao phối với Có nguyên nhân mô tả tượng cách li trước hợp tử? (1) Chúng có nơi khác nên cá thể không gặp gỡ (2) Nếu có giao phối khơng tạo lai tạo lai bất thụ (3) Chúng có mùa sinh sản khác Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) Con lai tạo có sức sống nên bị đào thải (5) Chúng có tập tính giao phối khác (6) Chúng có cấu tạo quan sinh sản khác A B C D Câu 26: Cho mối quan hệ sau: (1) Vi khuẩn Rhizobium rễ họ đậu (2) Cây phong lan sống bám thân gỗ (3) Chim tu hú đẻ trứng vào tổ chim khác (4) Vi khuẩn lam nấm sống chung tạo địa y (5) Chim sáo đậu lưng trâu (6) Kiến kiến (7) Vi khuẩn lam sống lớp biểu mơ san hơ Có mối quan hệ thuộc kiểu quan hệ cộng sinh? A B C D Câu 27: Cho phát biểu sau: (1) Nếu lí mà lồi ưu bị lồi thay loài chủ chốt (2) Loài ngẫu nhiên thay cho nhóm lồi khác nhóm suy vong lí (3) Nhóm lồi ưu lồi có vai trò kiểm soát khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã (4) Nhóm lồi ngẫu nhiên nhóm lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, có mặt chúng lại làm tăng mức đa dạng cho quần xã (5) Vai trò nhóm lồi chủ chốt định chiều hướng phát triển quần xã (6) Lồi đặc trưng lồi có vài quần thể, có số lượng nhiều có vai trò quan trọng so với lồi khác Số phát biểu có nội dung là: A B C D Câu 28: Nguyên nhân làm suy giảm chất lượng sống người: (1) Sự gia tăng nhanh dân số tạo sức ép lên nguồn tài nguyên thiên nhiên (2) Khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên không bền vững (3) Môi trường ngày ô nhiễm Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) Sự bất công việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên nước phát triển nước phát triển (5) Xây dựng ngày nhiều khu bảo tồn thiên nhiên A B C D Câu 29: Một loài sinh vật có số nhóm liên kết 10 Cho phát biểu sau: (1) Do đột biến NST, NST có 22 NST nên dạng đột biến thể ba kép (2) Do đột biến NST, NST có 19 NST nên dạng đột biến thể (3) Do đột biến NST, NST có 18 NST nên dạng đột biến thể kép đột biến thể không (4) Do đột biến NST, NST có 30 NST nên dạng đột biến tam bội Số kết luận là: A B C D Câu 30: Trong phát biểu sau nhiễm sắc thể, có phát biểu đúng? (1) Thành phần nhiễm sắc thể gồm ADN chủ yếu prơtêin histon (2) Mỗi nuclêơxơm gồm đoạn ADN có 146 nuclêôtit quấn quanh khối cầu gồm phân tử histon (3) Nhiễm sắc thể bị đột biến thường gây hại cho sinh vật (4) Lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho đột biến gen xảy (5) Nhiễm sắc thể vật chất di truyền cấp độ phân tử Chọn câu trả lời đúng: A B C D Câu 31: Ở loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa tím trội hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng Cho hoa tím (P) lai với hoa tím có kiểu gen dị hợp tử, F1 thu kiểu hình phân ly theo tỷ lệ 11 hoa tím : hoa trắng Có nhận xét sau: (1) F1 có kiểu gen quy định hoa tím (2) F1 có tỷ lệ phân li kiểu gen 2:2:1 (3) Trong số hoa tím F1cây hoa tím có kiểu gen đồng hợp chiếm tỷ lệ 50% (4) Cho hoa tím F1 tự thụ phấn, xác suất thu hoa trắng đời 13,6 % (5) Cho hoa tím F1 tự thụ phấn, xác suất thu hoa tím dùng làm giống ởđời 54% Số nhận xét đúng: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A B C D Câu 32: Ở loài thực vật, xét gen nằm nhân tế bào, gen có alen, gen phân li độc lập qui định tính trạng Cho hai (P) chủng khác hai cặp gen giao phấn với nhau, thu F1 Cho F1 lai với thể đồng hợp tử lặn hai cặp gen, thu Fa Biết không xảy đột biến, biểu gen khơng phụ thuộc vào điều kiện mơi trường Theo lí thuyết, trường hợp tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình Fa? (1) Tỉ lệ : : : (2) Tỉ lệ : (3) Tỉ lệ : (4) Tỉ lệ : : : (5) Tỉ lệ : : (6) Tỉ lệ : : : A B C D Câu 33: Ở loài thực vật, xét tế bào sinh hạt phấn có kiểu gen Aa BD//bd Nếu q trình giảm phân tạo tiểu bào tử xảy hoán vị cặp B D; đồng thời số tế bào xảy không phân ly cặp BD//bd giảm phân I, diễn biến khác trình giảm phân bình thường Số loại giao tử đột biến tối đa tạo từ tế bào sinh hạt phấn nói là? A B C 10 D Câu 34: Ở loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa cặp gen quy định, tính trạng hình dạng cặp gen khác quy định Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầy dục chủng thu F1 100% hoa đỏ, tròn Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có hoa đỏ, bầu dục chiếm tỉ lệ 9% Biết diễn biến giảm phân bên đực Trong kết luận sau, có kết luận với phép lai trên? (1) F2 có 10 loại kiểu gen (2) Ở F2, số hoa đỏ, tròn chủng chiếm 16% (3) F2 có loại kiểu gen đồng hợp cặp gen (4) F1 xảy hoán vị gen với tần số 40% A B C D Câu 35: Một loài thực vật, cho giao phấn dẹt với bầu dục (P), thu F1gồm toàn dẹt Cho F1 lai với đồng hợp lặn cặp gen, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ dẹt : tròn : bầu dục Cho F1 tự thụ phấn thu F2 Cho tất tròn F2 giao phấn với thu F3 Có kết luận sau đây? Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (1) Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục 1/12 (2) Tỷ lệ kiểu hình F3 2:6:1 (3) Tỷ lệ đồng hợp F3 là: 1/6 (4) Số loại kiểu gen F3 (5) Các F3 cho dẹt có hai cặp gen dị hợp A B C D Câu 36: Ở loài động vật, cho lai nòi chủng thân xám, cánh dài thân đen, cánh ngắn F1 nhận toàn thân xám, cánh dài Khi cho lai đực F1 F2 thu tỉ lệ phân tính: thân xám, cánh dài: thân đen, cánh ngắn Biết gen nằm NST thường Trong phát biểu sau, có phát biểu đúng? (1) Thân xám trội hoàn toàn so với thân đen, cánh dài trội hoàn tồn so với cánh ngắn (2) F1 có kiểu gen dị hợp (3) Tỉ lệ phân li kiểu gen F2 : : (4) Lai phân tích F1 đời có tỉ lệ kiểu hình : (5) Chỉ giải thích gen quy định tính trạng nằm NST liên kết hoàn toàn với A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, màu sắc hoa hai cặp gen A,a B,b quy định Hình dạng gen có alen quy định, alen D quy định tròn trội hồn tồn so với alen d quy định bầu Cho biết bố mẹ chủng khác ba cặp gen tương phản, đời F1 xuất hoa đỏ, tròn Tiếp tục cho F1 giao phấn, thu F2 kết sau: 738 hoa đỏ, tròn; 614 hoa hồng, tròn; 369 hoa đỏ, bầu; 124 hoa hồng, bầu; 123 hoa trắng, tròn Có phát biểu phát biểu sau: (1) Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen khơng alen (2) Gen quy định hình dạng phải liên kết khơng hồn tồn với hai gen quy định màu sắc hoa (3) Có tượng hoán vị gen với tần số 20% (4) kiểu gen F1 Aa Bd Ad Bb bD aD Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A B C D Câu 38: a+, b+, c+ d+ gen NST thường phân ly độc lập, điều khiển chuỗi tổng hợp sắc tố để hình thành lên màu đen theo sơ đồ đây: Các alen bị đột biến thành dạng chức tương ứng a, b, c d Người ta tiến hành lai cá thể màu đen có kiểu gen a+a+b+b+c+c+d+d+ với cá thể khơng màu có kiểu gen aabbccdd thu cn lai F1 Vậy, cho cá thể F1 lai với nhau, tỷ lệ cá thể F2 tương ứng với kiểu hình khơng màu màu nâu bao nhiêu? A 27/64 37/256 B 33/64 27/64 C 37/64 27/256 D 37/64 27/64 Câu 39: Ở mèo gen quy định màu lông nằm NST X Gen D lông đen ,gen d lông hung, Dd lơng tam thể Quần thể cân có mèo đực lông chiếm 20% tổng số mèo đực.Theo lý thuyết phát sau đúng: (1) cấu trúc di truyền quần thể là: Giới đực: 0,8XDY : 0,2XdY; Giới cái: 0,64XDXD : 0,32XDXd : 0,04Xd Xd (2) Quần thể có 2000 có số mèo tam thể khoảng 320 (3) Số lượng mèo đực lông đen gấp lần mèo lông đen (4) Số lượng mèo đực lông số lượng mèo lông A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định, alen trội trội hoàn toàn Biết không xảy đột biến Xác suất người đầu lòng cặp vợ chồng III.15 III.16 sinh không mang gen gây bệnh A 1/3 B 7/18 C 7/15 Đáp án D 31/36 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ 1-A 2-A 3-B 4-B 5-C 6-C 7-D 8-C 9-D 10-D 11-A 12-B 13-B 14-A 15-A 16-A 17-B 18-D 19-C 20-B 21-B 22-B 23-A 24-A 25-C 26-B 27-C 28-D 29-D 30-A 31-C 32-B 33-D 34-C 35-B 36-B 37-A 38-C 39-C 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Nguồn chủ yếu cung cấp nitơ tự nhiên cho nito đất, nito khơng khí dạng liên kết ba bền vững không hấp thụ Câu 2: Đáp án A Trong thể, hệ thần kinh hệ nội tiết có vai trò điều chỉnh hoạt động hệ khác Câu 3: Đáp án B Cơ sở khoa học tưới tiêu hợp lí cho là: + Dựa vào đặc điểm di truyền pha sinh trưởng, phát triển giống, loại + Dựa vào đặc điêmt cảu đất điều kiện thời tiết Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án C Nhiễm sắc thể cấu tạo từ chất nhiễm sắc, chứa phân tử ADN mạch kép, có chiều ngang nm Phân tử ADN quấn quanh khối prơtêin histon tạo nên nuclêơxơm Mỗi nuclêơxơm gồm có lõi phân tử histon đoạn ADN chứa 146 cặp nuclêơtit 1(3/4)vòng Giữa hai nuclêơxơm đoạn ADN phân tử histon Chuỗi nuclêơxơm tạo thành sợi có chiều ngang 11 nm Sợi cuộn xoắn bậc tạo thành sợi nhiễm sắc có chiều ngang khoảng 30 nm Sợi nhiễm sắc lại xếp cuộn lần tạo nên sợi có chiều ngang khoảng 300 nm Sợi có chiều ngang 300 nm xoắn tiếp thành cromatit có chiều ngang khoảng 700 nm Nhiễm sắc thể kỳ trạng thái kép có cromatit nên chiều ngang đạt tới 1400nm Câu 6: Đáp án C F1: Aa => F2: AA : Aa : aa => Tỉ lệ phân tính : : trường hợp trội khơng hồn toàn Câu 7: Đáp án D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quần thể tự phối ban đầu có 100% Aa Sau hệ tự thụ phấn → kiểu gen dị hợp ( Aa) giảm 1/(2^3) Kiểu gen dị hợp = 100% × 1/8 = 12,5% Kiểu gen đồng hợp = 100% - 12,5% = 87,5% Câu 8: Đáp án C - Phân tử ADN mạch kép chiều ngang 2nm, quấn 1vòng (chứa 146 cặp nuclêotit) quanh khối prôtêin (8 phân tử histon) tạo nên nuclêôxôm - Các nuclêôxôm nối với đoạn ADN phân tử prôtêin histôn tạo nên chuỗi nuclêôxôm chiều ngang 11 nm gọi sợi Tiếp tục xoắn bậc tạo sợi nhiễm sắc 30nm Xoắn tiếp lên 300nm xoắn lần thành cromatit 700nm (1nm = 10-3 micromet) Câu 9: Đáp án D Cơ quan thoái hoá quan phát triển không đầy đủ thể trưởng thành, dần chức ban đầu, tiêu giảm dần, để lại vài vết tích VD: dấu tích xương chậu trán, ruột thừa người, di tích nhụy hoa đực đu đủ Câu 10: Đáp án D Hiện có số chứng chứng tỏ: Trong lịch sử phát sinh sống Trái Đất, phân tử dùng làm vật chất di truyền (lưu giữ thông tin di truyền) ARN sau ADN ARN xuất trước ADN ARN tự nhân đơi mà không cần enzim Câu 11: Đáp án A Câu 12: Đáp án B Câu 13: Đáp án B Diệp lục a (nằm trung tâm phản ứng) tham gia trực tiếp vào chuyển hóa lượng ánh sáng hấp thụ thành lượng hóa học ATP NADPH - Diệp lục b: có chức truyền lượng ánh sáng cho diệp lục a * Carôtenôit: gồm carôten xantôphyl (sắc tố đỏ, da cam, vàng) có chức hấp thụ lượng ánh sáng truyền cho diệp lục a trung tâm phản ứng theo sơ đồ: carôtenôit →diệp lục b → diệp lục a → diệp lục a trung tâm phản ứng Câu 14: Đáp án A Hệ tuần hoàn thân mềm chân khớp gọi hệ tuần hoàn hở khơng có mao mạch Máu tim bơm vào động mạch sau tràn vào khoang thể, trộn lẫn với tế bào, tiếp xúc trao đổi chất trực tiếp với tế bào Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 15: Đáp án A Phân tử ADN ban đầu có mạch mang N15 Khi chuyển sang mơi trường có N14thì mạch tổng hợp mang N4 Mỗi vi khuẩn vùng nhân có phân tử ADN dạng vòng Khi vi khuẩn phân bào lần có nghĩa ADN nhân đơi lần Do đó, số phân tử ADN tạo là: 24 = 16 => Số mạch đơn tổng hợp mang N14 = 16x2 – = 30 Câu 16: Đáp án A Giả sử cặp NST tương đồng số số AaBb a b NST mang đột biến cấu trúc A, B NST bình thường Vậy tỉ lệ giao tử khơng mang đột biến AB là: 1/2 x 1/2 = 1/4 Câu 17: Đáp án B Trong phép lai phân tích, tỉ lệ phân li kiểu hình đời tỉ lệ giao tử thể mang kiểu hình trội AB//ab giảm phân xảy hốn vị gen với tần số 20% tạo tỉ lệ giao tử : : : Dd giảm phân tạo tỉ lệ giao tử : Vậy thể AB//ab Dd giảm phân tạo tỉ lệ giao tử (4 : : : 1) x (1 : 1) Đây tỉ lệ phân li kiểu hình đời Câu 18: Đáp án D Tiến hóa nhỏ q trình biến đổi thành phần kiểu gen quần thể, đưa đến hình thành lồi Q trình tiến hóa nhỏ diễn phạm vi phân bố tương đối hẹp, thời gian lịch sử tương đối ngắn, nghiên cứu thực nghiệm Kết trình tiến hóa nhỏ xuất lồi Câu 19: Đáp án C Giới hạn sinh thái khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng sinh vật tồn phát triển theo thời gian Giới hạn sinh thái nói lên giới hạn phản ứng sinh vật với mơi trường Ví dụ giới hạn phản ứng cá rô phi VN với nhiệt độ: Giới hạn sinh thái từ 5.6 độ - 42 độ Câu 20: Đáp án B A, C, D Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ B sai Các hệ sinh thái tự nhiên nước chuỗi thức ăn mở đầu sinh vật sản xuất mùn bã hữu Câu 21: Đáp án B Cấu trúc lục lạp: Lục lạp bào quan có thực vật, có lớp màng bao bọc Bên lục lạp chứa chất với hệ thống túi dẹt gọi tilacôit Các tilacôit xếp chồng lên tạo thành cấu trúc gọi grana Các grana lục lạp nối với hệ thống màng Trong màng tilacôit chứa nhiều dịp lục enzim có chức quang hợp Trong chất lục lạp có ADN ribơxơm Vậy thành phần trên, có thành phần III V không thuộc cấu trúc lục lạp Câu 22: Đáp án B Nhịp tim số chu kì tim phút - Động vật có khối lượng nhỏ tim đập nhanh ngược lại động vật có khối lượng lớn tim đập chậm - Động vật nhỏ tỉ lệ S/V lớn → nhiệt lượng vào môi trường xung quanh nhiều → bù lại lượng nhiệt q trình chyển hóa vật chất tăng lên →tim đập nhanh để đáp ứng nhu cầu oxy chất dinh dưỡng cho thể Câu 23: Đáp án A Những tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp tỉ lệ tinh trùng mang NST có nguồn gốc từ mẹ khơng có trao đổi chéo là: 1   Những tế bào xảy trao đổi chéo điểm cặp tỉ lệ tinh trùng mang NST có nguồn gốc từ mẹ khơng có trao đổi chéo là: 1   4 16 Số lượng tinh trùng mang NST có nguồn gốc từ mẹ khơng có trao đổi chéo là: 1 × 40 × + × 72 × + × (304 - 40 - 72) × = 104 8 16 Câu 24: Đáp án A Câu 25: Đáp án C Có thể hiểu cách li trước hợp tử ngăn cản hình thành nên hợp tử Vậy nguyên nhân mô tả tượng cách li trước hợp tử là: 1, 3, 5, Câu 26: Đáp án B Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Quan hệ cộng sinh kiểu quan hệ mà hai loài chung sống thường xuyên với mang lợi cho Trong nhiều trường hợp, sống cộng sinh cách sống bắt buộc, rời khỏi chết Xét mối quan hệ đề bài: Vi khuẩn Rhizobium rễ họ đậu: Đây mối quan hệ cộng sinh, vi khuẩn nốt sần Rhizobium loại trực khuẩn hình que, hảo khí, gram âm, khơng sinh nha bào, có tiên mao nmọc theo kiểu đơn mao chu mao, có khả di động Khuẩn lạc có màu đục, nhày, lồi, có kích thước – mm Tế bào Rhizobium có kích thước 0,5 - 0,9 x 1,2 – 3,2 Chúng thích ứng pH = 6,5 – 7,5, độ ẩm 60 – 70%, nhiệt độ 28 – 30 Vi khuân Rhizobium chứa enzim nitroengaza cố định nito khí trời cho họ đậu Ngược lại, họ đậu cung cấp chất hữu cho vi khuẩn nốt sần Về quan hệ vi khuẩn nốt sần với họ đậu nghiên cứu nhiều, chúng tạo thành thể sinh lý hồn chỉnh, tách rời, khả đồng hóa nitơ phân tử khơng Cây phong lan sống bám thân gỗ: Đây mối quan hệ hội sinh cộng sinh Trong mối quan hệ phong lan lấy nước, khơng lấy chất dinh dưỡng từ thân gỗ sử dụng gỗ giá thể để bám vào, gỗ khơng có lợi khơng có hại Chim tu hú đẻ trứng vào tổ chim khác, sau vơ tình hất trứng khác đi, mối quan hệ ức chế cảm nhiễm mối quan hệ cộng sinh Vi khuẩn lam nấm sống chung tạo địa y: Đây mối quan hệ cộng sinh Chim sáo đậu lưng trâu: Đây mối quan hệ hợp tác cộng sinh Trong mối quan hệ này, lồi có lợi mối quan hệ bắt buộc Sáo thường đậu lưng trâu, bắt chấy rận để ăn Kiến ăn cây: Đây quan hệ cộng sinh Vi khuẩn lam sống lớp biểu mô san hô: Đây alf quan hệ cộng sinh, vi khuẩn lam sống lớp biểu mô san hô, hến biển, giun biển quang hợp, tạo nguồn thức ăn bổ sung cho động vật Vậy có mối quan hệ quan hệ cộng sinh: 1, 4, 6, Câu 27: Đáp án C Xét phát biểu đề bài: Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Phát biểu 1: Nếu lí mà lồi ưu bị lồi thay lồi chủ chốt Phát biểu sai lồi thứ yếu đóng vai trò thay cho lồi ưu nhóm suy vong ngun nhân khơng phải loài chủ chốt Phát biểu 2: Loài ngẫu nhiên thay cho nhóm lồi khác quần thể nhóm suy vong lí Phát biểu mơi trường sống bị thay đổi làm cho nhóm lồi ưu bị suy vong, lồi ngẫu nhiên quần xã thích nghi với điều kiện mơi trường mới, sinh trưởng phát triển nhanh, chiếm số lượng lớn, thay cho loài ưu trước Phát biểu 3: Nhóm lồi ưu lồi có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã Phát biểu sai lồi ưu có tần suất xuất độ phong phú cao, sinh khối lớn, định chiều hướng phát triển quần xã Còn lồi chủ chốt có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã Phát biểu 4: Nhóm lồi ngẫu nhiên nhóm lồi có tần suất xuất độ phong phú thấp, có mặt chúng lại làm tăng mức đa dạng cho quần xã Phát biểu Phát biểu 5: Vai trò nhóm loài chủ chốt định chiều hướng phát triển quần xã Phát biểu sai lồi chủ chốt một vài lồi (thường vật ăn thịt đầu bảng) có vai trò kiểm sốt khống chế phát triển lồi khác, trì ổn định quần xã Nếu lồi bị khỏi quần xã quần xã rơi vào trạng thái bị xáo trộn dễ rơi vào trạng thái cân Còn lồi ưu có vai trò định chiều hướng phát triển quần xã Phát biểu 6: Loài đặc trưng lồi có vài quần thể, có số lượng nhiều có vai trò quan trọng so với loài khác Phát biểu sai lồi đặc trưng có quần xã lồi có số lượng nhiều hẳn lồi khác có vai trò quan trọng quần xã so với lồi khác Vậy có phát biểu phát biểu: 2, Câu 28: Đáp án D Để nâng cao chất lượng sống cần đảm bảo đa dạng sinh học, khai thác tài nguyên thiên nhiên cách hợp lí, đảm bảo phát triển bền vững Trong nguyên nhân đề bài: Các nguyên nhân 1, 2, 3, làm suy giảm chất lượng sống người Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (5) nguyên nhân nâng cao chất lượng sống, xây dựng ngày nhiều khu bảo tồn thiên nhiên nhằm đảm bảo đa dạng sinh học Vậy có nguyên nhân làm suy giảm chất lượng sống người Câu 29: Đáp án D sai Số nhóm gen liên kết 10 → n = 10; 2n = 20 Bộ NST có NST chưa thể ba kép 2n + + mà thể bốn: 2n + 2 Bộ NST 19 → 2n – dạng thể Bộ NST 18 2n – – 2n – Bộ NST có 30 NST (3n) dạng đột biến tam bội Câu 30: Đáp án A Lời giải chi tiết (1) Đúng, thành phần nhiễm sắc thể gồm ADN protein histon (2) Sai, nuclêôxôm gồm đoạn ADN gồm 146 cặp nuclêôtit (3) Đúng, nhiễm sắc thể bị đột biến thường gây hại cho sinh vật Vì làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể dẫn đến cân hệ gen, thường biểu kiểu hình (4) Đúng, lặp đoạn nhiễm sắc thể tạo điều kiện cho đột biến gen xảy Vì lặp đoạn nhiễm sắc thể làm tăng số lượng gen dẫn đến tạo điều kiện cho đột biến gen xảy (5) Sai, ADN vật chất di truyền cấp độ phân tử (Xem mục I SGK 12) (5) sai Nhiễm sắc thể vật chất di truyền cấp độ tế bào phân tử Vậy có đáp án Câu 31: Đáp án C Câu 32: Đáp án B Câu 33: Đáp án D BD//bd có trường hợp: +) khơng có hốn vị khơng đột biến cho BD ; bd +) khơng có hốn vị có đột biến cho BD bd ; O +) có hốn vị khơng có đb cho BD; Bd;bD;bd +) có hốn vị có đb cho BD bd ; BD Bd; BD bD; Bd bd; bD bd; Bd bD tổng cho 11 loại giao tử giao tử đb có loại Xét cặp Aa giảm phân bình thường cho loại A a => tổng cho 7.2=14 loại giao tử đb Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 34: Đáp án C Cho hoa đỏ, tròn chủng giao phấn với hoa vàng, bầy dục chủng thu F1 100% hoa đỏ, tròn → Hoa đỏ, tròn tính trạng trội Quy ước: A: hoa đỏ, a: hoa vàng, B: tròn, b: bầu dục Cho F1 tự thụ phấn, thu F2 có hoa đỏ, bầu dục (A-bb) chiếm tỉ lệ 9% → Câu hoa vàng, bầu dục (aabb) chiếm tỉ lệ: 25% - 9% = 16% = 40%ab 40%ab Giao tử ab = 40% > 25% → Đây giao tử sinh liên kết → F1: AB/ab, f hoán vị = 100% - 2.40% = 20% Xét phát biểu đề bài: (1) (2) Ở F2, số hoa đỏ, tròn chủng = tỉ lệ hoa vàng, bầu dục = 16% (3) F2 có loại KG đồng hợp cặp gen: AB/AB; Ab/Ab; aB/aB, ab/ab (4) sai F1 xảy hốn vị với tần số 20% → Có phát biểu là: 1, 2, Câu 35: Đáp án B P dẹt x bầu dục F1 100% dẹt F1 x đồng hợp lặn -> Fb: dẹt : tròn : bầu dục Tổng số tổ hợp G = thể dẹt, bầu dục cặp gen quy định, kết tượng di truyền tương tác gen bổ sung A-B- = dẹt; A-bb = aaB- = tròn, aabb: dẹt F1 x F1: A-B -: A-bb: 3aaB-: aabb Trong số câu F2 tròn: 1/6aaBB: 2/6 aaBb : 1/3 AAbb: 2/6 Aabb Xét tỉ lệ giao tử bên bố mẹ: 1/3 Ab: 1/3aB: 1/3 ab F3 tỉ lệ kg: 1/9 AAbb: 2/9AaBb: 2/9 Aabb:1/9aaBB: 2/9aaBb: 1/9aabb Kiểu hình A-B-: (aaB-: A-bb): aabb Xét phát biểu đề bài: (1) sai Lấy ngẫu nhiên F3 đem trồng, theo lí thuyết, xác suất để có kiểu hình bầu dục (aabb) 1/9 (2) Tỷ lệ kiểu hình F3 2:6:1 (3) sai Tỷ lệ đồng hợp F3 là: 3/9 = 1/3 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ (4) sai số loại kiểu gen F3 (5) Các F3 cho dẹt có hai cặp gen dị hợp (ln có kiểu gen AaBb) → Có kết luận 2, Câu 36: Đáp án B Câu 37: Đáp án A - Xét di truyền màu sắc hoa: F2 phân li kiểu hình theo tỉ lệ hoa đỏ : hoa hồng: hoa trắng ≈ 9: 6: Tính trạng màu sắc hoa di truyền theo quy luật tương tác bổ sung hai cặp gen khơng alen Ta có F1: AaBb (hoa đỏ) x AaBb (hoa đỏ) F2: 9A-B- : hoa đỏ 3A-bb : hoa hồng 3aaB-: hoa hồng 1aabb: hoa trắng - Xét di truyền hình dạng quả: F2 phân li tỉ lệ tròn : bầu Tính trạng hình dạng di truyền theo quy luật phân li Ta có F1: Dd (quả tròn) x Dd (quả tròn) - Xét kết hợp di truyền hai tính trạng: Nếu cặp gen phân li độc lập F2 phải xuất tỉ lệ kiểu hình (9:6:1) x (3:1)= 27: 9: 18: 6: 3: Nhưng tỉ lệ phân li kiểu hình F2 theo đề cho ≈ 6: 5: 3: 1: 1, F2 xuất 16 kiểu tổ hợp giao tử đực F1, F1 tạo kiểu giao tử với tỉ lệ Chứng tỏ gen quy định hình dạng phải liên kết hoàn toàn với hai gen quy định màu sắc hoa Xác định kiểu gen F1: F2 xuất tỉ lệ 6: 5: 3: 1: trái với tỉ lệ thông thường nên gen liên kết theo vị trí đối Vì vai trò gen A gen B nên kiểu gen F1 Aa Bd//bD Bb Ad//aD Vậy phát biểu 1, 2, (3) sai khơng xảy hốn vị gen Câu 38: Đáp án C Người ta tiến hành lai cá thể màu đen có kiểu gen a+a+b+b+c+c+d+d+ với cá thể khơng màu có kiểu gen aabbccdd → F1 có kiểu gen: a+ab+bc+cd+d Xét phép lai F1: a+ab+bc+cd+d x a+ab+bc+cd+d F2 kiểu hình màu nâu (a+-b+-c+-dd) chiếm tỉ lệ: 3/4 * 3/4 *3/4*1/4 = 27/256 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ F2 kiểu hình màu đen (a+-b+-c+-d+-) chiếm tỉ lệ: 3/4 * 3/4 *3/4*3/4 = 81/256 F2 kiểu hình khơng màu chiếm tỉ lệ: – 27/256 – 81/256 = 37/64 Câu 39: Đáp án C Quần thể cân di truyền đực lông XdY = 0,2 → Xd = 0,2 → XD = 0,8 → XDY = 0,8 Cấu trúc quần thể ♀ XDXD = 0,8 ^2 = 0,64 ; XDXd = 0,8 × 0,2 × = 0,32 ; XdXd = 0,2^2 = 0,04 (1) cấu trúc di truyền quần thể là: Giới đực: 0,8XDY : 0,2XdY; Giới cái: 0,64XDXD : 0,32XD Xd : 0,04Xd Xd → (2) Quần thể có 2000 có số mèo tam thể khoảng 320 → Mèo tam thể có => Tỉ lệ mèo tam thể là: 200 x 1/2 x 0,32 = 320 (3) Số lượng mèo đực lông đen gấp lần mèo lông đen → sai, mèo ♂ đen = 0,8, ♀ đen = 0,64 (gấp 1.25 lần) (4) Số lượng mèo đực lông số lượng mèo lông hung→ sai, ♂ = 0,2 ; ♀ = 0,04 Câu 40: Đáp án C Ta thấy I.5 I.6 bình thường II.13 bị bệnh nên rút kết luận Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định Quy ước: A – Bình thường, a – bị bệnh Vì III.14 bị bệnh nên III.15 có kiểu gen AA : Aa 3 Vậy người số III.15 tạo giao tử tỷ lệ giao tử tạo Người số II.11 có kiểu gen Aa; người số II.12 có kiểu gen => Người số III.16 có kiểu gen A: a 3 AA : Aa 3 AA : Aa 5 Vậy người số III.16 tạo giao tử tỷ lệ giao tử tạo Vậy khả sinh thể không mang gen gây bệnh (AA) A: a 10 10 7   10 15 ... http://dethithpt.com/bode2018/ 1-A 2-A 3-B 4-B 5-C 6- C 7-D 8-C 9-D 10-D 11-A 12-B 13-B 14-A 15-A 1 6- A 17-B 18-D 19-C 20-B 21-B 22-B 23-A 24-A 25-C 2 6- B 27-C 28-D 29-D 30-A 31-C 32-B 33-D 34-C 35-B 3 6- B 37-A 38-C 39-C 40-C... lặn -> Fb: dẹt : tròn : bầu dục Tổng số tổ hợp G = thể dẹt, bầu dục cặp gen quy định, kết tượng di truyền tương tác gen bổ sung A-B- = dẹt; A-bb = aaB- = tròn, aabb: dẹt F1 x F1: A-B -: A-bb:... a+ab+bc+cd+d F2 kiểu hình màu nâu (a+-b+-c+-dd) chiếm tỉ lệ: 3/4 * 3/4 *3/4*1/4 = 27/2 56 Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Sinh Học 2018 file word” gửi đến 0982. 563 . 365 Hoặc vào link sau để đăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 6 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2) , Đề 6 sinh học thầy thịnh nam(bộ đề số 2)