23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án

13 805 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:27

23 Bài tập luyện thi TN- ĐH Năm 2009 Bài 1: Cho bảng số liệu sau : DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005 Năm Tổng số ( nghìn người) Nhóm tuổi ( %) 0 – 14 15- 59 Từ 60 trở lên 1979 52.472 41,7 51,3 7,0 1989 64.405 38,7 54,1 7,2 2005 84.156 27,1 63,9 9,0 Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên ? Đáp án bài 1 Bài 1: Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm.(1,5 đ) a) Nhận xét.(0,75 đ) - Có sự thay đổi về cơ cấu dân số theo nhóm tuổi. + Nhóm tuổi 0 – 14 giảm 8,1% + Nhóm tuổi 15- 59 tăng 7,0% + Nhóm tuổi từ 60 trở lên tăng 1,1% => Như vậy, kết cấu dân số nước ta đang chuyển từ kết cấu dân số trẻ sang dân số già. b) Giải thích.(0,75 đ) - Do chính sách dân số được thực hiện khá triệt để - Nhận thức của người dân ngày cành tăng lên đã làm giảm tỉ lệ sinh - Do y tế phát triển, đời sống được nâng lên đã làm tăng tuổi thọ trung bình. Bài 2 : (2 điểm )Cho bảng số liệu sau : Một số chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh- Năm 2005 Các chỉ tiêu Cả nước Hà Nội TP Hồ Chí Minh Sản lượng công nghiệp (tỉ đồng) 416562,8 34559,9 98403 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp(nghìn người) 6240,6 839,2 1496,8 Số doanh nghiệp 112952 18214 31292 a. Tính tỉ lệ % các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh b. So sánh 2 trung tâm công nghiệp Hà Nội và TP Hồ Chí Minh Đáp án bài 2 Bái 2 a. Nhận xét biểu đồ: Tính tỷ lệ % các chỉ tiêu sản xuất công nghiệp của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh so với cả nước năm 2005. Các chỉ tiêu Cả nước Hà Nội TP HCM Sản lượng công nghiệp 100% 8,3 23,6 Tổng số lao động trong các doanh nghiệp 100% 13,4 24,0 Số doanh nghiệp 100% 16,1 27,8 b. So sánh: - Giống nhau. + Đều là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. - Khác nhau. + Về qui mô TP Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước. Hà Nội là trung tâm công nghiệp lớn thứ 2. + Các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp của TP Hồ Chí Minh đều cao hơn so với Hà Nội. . Sản lượng công nghiệp TP HCM gấp 2,8 lần Hà Nội. . Số lao động trong các doanh nghiệp TP HCM gấp 1,8 lần Hà Nội. . Số doanh nghiệp của TP HCM gấp 1,7 lần so với Hà Nội. Bài 3: : (3 điểm) Cho bảng số liệu sau : Cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng ở nước ta Năm 2005 (đơn vị : %) Các vùng Cơ cấu sản lượng lúa Cả nước 100 Đồng bằng sông Hồng 17,3 Trung du và miền núi Bắc Bộ 8,6 Bắc Trung Bộ 8,9 Duyên hải Nam Trung bộ 4,9 Tây Nguyên 2,0 Đông Nam Bộ 4,5 Đồng Bằng Sông Cửu Long 53,8 a. Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng lúa phân theo các vùng nước ta- năm 2005 b. Nhận xét và giải thích cơ cấu sản lượng lúa ở các vùng nước ta - Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên điều kiện khó khăn như đồng bằng nhỏ, lại có mùa khô kéo dài. Bài 4: (3 điểm) Cho bảng số liệu về mật độ dân số các vùng trong năm 2006 ( đơn vị: người/ km 2 ) Vùng ĐBSH ĐB TB BTB DH NTB TN ĐNB ĐB SCL Mật độ Dân số 1225 148 69 207 200 89 551 429 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện mật độ dân số của các vùng trong năm 2006. b. Nhận xét Đáp án Bài 4: Học sinh trình bày được: - Vẽ biểu đồ: Học sinh vẽ biểu đồ hình cột đúng, đầy đủ, chính xác đuợc 2 điểm * Nếu: + Thiếu tên biểu đồ trừ 0.5 điểm + Thiếu đơn vị ở trục tung, vùng ở trục hoành trừ 0.5 điểm + Không chính xác một cột, thiếu 1 cột trừ 0.25 điểm + Không có tên vùng, hoặc không chú thích trừ 0.5 điểm - Nhận xét được: mỗi ý 0.5 điểm + Dân cư nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng ( số liệu chứng minh) Đáp án Bài 3 a. Vẽ biểu đồ Vẽ biểu đồ: - Vẽ biểu đồ hình tròn. - Vẽ tương đối chính xác tỷ lệ giữa các vùng. - Có tên biểu đồ và chú giải đúng. b. Nhận xét: - Sản lượng lúa có sự chênh lệch lớn giữa các vùng. + Đồng bằng sông Cửu long có sản lượng lúa cao nhất cả nước ( chiếm 53,8% ). Đồng bằng sông Hồng có sản lượng đứng thứ 2 ( chiếm 17,3%). + Sau đó đến các vùng Bắc Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ. + Có sản lượng lúa nhỏ nhất là Tây Nguyên ( chiếm 2,0% sản lượng lúa cả nước) c. Giải thích: - Đồng bằng sông Hồng và đồng bằng SCL là hai đồng bằng châu thổ có đất phù sa màu mỡ nguồn lao động dồi dào. - Bắc Trung Bộ có một số đồng bằng nhỏ hẹp ven biển. - Trung du và miền núi Bắc Bộ trồng lúa trên các thung lũng nhỏ hẹp giữa núi. + Dân cư tập trung chủ yếu ở cac vùng đồng bằng ( các vùng đồng bằng có mật độ dân số cao hơn nhiều so với Trung du và miền núi) Bài 5: ( 3 điểm) Cho bảng số liệu sau: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH TRỒNG LÚA Ở NƯỚC TA, Thời kì 1980 -2005. Tiêu chí 1980 1990 2000 2002 2005 Diện tích( 1000 ha) Năng suất lúa cả năm ( tạ/ ha) Sản lượng lúa cả năm( triệu ha) 5600 20,8 11,6 6043 31,8 19,2 7654 42,5 32,6 7504 45,9 34,4 7329 49 35,8 a/ Tính chỉ số tăng trưởng diện tích, năng suất và sản lượng lúa qua các năm ( lấy năm 1980 = 100%). b/ Từ số liệu đã tính, hãy vẽ trên cùng một hệ toạ độ các đường biểu diễn diện tích, năng suất và sản lượng lúa từ năm 1980 – 2005. c/ Qua bảng số liệu, hãy nêu tình hình phát triển của ngành trồng lúa và cho biết nguyên nhân dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất lúa trong những năm gần đây. Đáp án bài 5 ( 3đ) a/ Tính chỉ số tăng trưởng của ngành sản xuất lúa ( 0,5đ) Xử lí số liệu, tính tỉ lệ % ( lấy năm 1980 = 100%) Tiêu chí 1980 1990 2000 2002 2005 Diện tích Năng suất lúa cả năm Sản lượng lúa cả năm 100 100 100 108 153 166 137 204 281 134 221 297 131 236 309 b/Vẽ biểu đồ( 1đ) + Vẽ cùng trong một hệ toạ độ biểu đồ 3 đường biểu diễn thể hiện diện tích, năng suất và sản lượng lúa tương ứng với từng thời điểm. + Ghi chú đầy đủ đơn vị và thời điểm tương ứng trên 2 trục, nội dung biểu đồ. c/ Nhận xét và nguyên nhân: ( 1,5 đ) * Nhận xét: ( 0,5đ) + Từ năm 1980 đến 2005 ngành sản xuất lương thực đặc biệt là lúa đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là qui mô: + Trong hơn 20 năm, diện tích lúa đã tăng thêm gần 2 triệu ha với mức tăng 1,34 lần. + Năng suất lúa tăng hơn gấp 2 với số tăng 28,1 tạ / ha. + Sản lượng lúa tăng nhanh hơn cả hơn gấp 3 lần với 24,2 triệu tấn. * Nguyên nhân: ( 1 đ) + Nhờ tích cực khai hoang mở rộng diện tích. ( 0,25đ) + Tập trung đầu tư thâm canh và hoàn thiện công nghệ bảo quản - chế biến sau thu hoạch. ( 0,25đ) + Thị trường thế giới có nhu cầu lớn về xuất khẩu gạo. ( 0,25đ) + Nhà nước có nhiều chính sách trong phát triển nông nghiệp. ( 0,25đ) Bài 6: Cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990-2005. ( Đơn vị: %) Năm 1990 1991 1995 1997 1998 2000 2005 Nông - Lâm - Ngư 38,7 40,5 27,2 25,8 25,8 23,0 21,0 Công nghiệp - Xây dựng 22,7 23,8 28,8 32,1 32,5 38,5 41,0 Dịch vụ 38,6 35,7 44,0 42,1 41,7 38,5 38,0 a) Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990- 2005.(1,5 điểm) b) Nhận xét và giải thích sự thay đổi đó.(1,5 điểm) Đáp án bài 6 a) Vẽ biểu đồ miền(1,5đ) Yêu cầu: vẽ đẹp, đúng, khoảng cách năm hợp lí, có chú giải, tên biểu đồ, ghi số liệu vào biểu đồ( thiếu một trong các yêu cầu trên trừ 0,25đ) b) Nhận xét sự thay đổi đó(1,0đ). - Khu vực Nông - Lâm- Ngư giảm nhanh về tỉ trọng, từ 38,7% xuống còn 21% - Khu vực Công nghiệp- Xây dựng tăng tỉ trọng từ 22,7% lên 41% và đang chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP - Khu vực Dịch vụ tỉ trọng khá cao nhưng chưa ổn định Giải thích ( 0,5đ) - Do nước ta đang trong quá trình đổi mới, thành tựu của công cuộc đổi mới mà biểu hiện rõ nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dẫn đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế - Xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nước ta theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá tuy nhiên còn chậm. Bài 7: Cho bảng số liệu dưới đây về diện tích và sản lượng cà phê nhân nước ta thời kì 1990- 2005. Năm 1990 1995 2001 2005 Diện tích trồng cà phê (nghìn ha) 119 186 565 497 Sản lượng cà phê nhân (nghìn tấn) 92 218 840 752 a.Vẽ biểu đồ kết hợp tốt nhất thể hiện sự phát triển diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời lì 1990- 2005. b.Qua biểu đồ đã vẽ hày nhận xét, giải thích về sự biến động diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta thời kì trên.(1.5đ) Đáp án bài 7: a.Vẽ biểu đồ cột thể hiện diện tích; biểu đồ đường thể hiện sản lượng (hoặc ngược lại )yêu cầu : đầy đủ, chính xác, đẹp(1.5đ) Nếu thiếu một chi tiết trừ 0.25đ .Không có tên biểu đồ và chú thích.Không có đơn vị diện tích, sản lượng trên trục tung, năm trên trục hoành.Thể hiện các số liệu, năm không chính xác, không đẹp. b.Nhận xét(0.75đ) Từ 1990 đến 2005 diện tích và sản lượng cà phê nhân của nước ta nhìn chung ngày càng tăng nhanh nhưng tốc độ tăng và quá trình tăng khác nhau(0.25đ) + Về diện tích: tăng gần 4.2 lần và thay đổi qua 2 giai đoạn : (1990-2001 tăng rất nhanh, tăng 445.7 nghìn ha và 2001-2005 giảm 67.6 nghìn ha)(0.25đ) + Về sản lượng cà phê nhân tăng nhanh hơn diện tích,tăng gần 8.2 lần và cũng thay đổi qua 2 giai đoạn: ( 1990-2001 tăng 748 nghìn tấn và 2001-2005 giảm 88 nghìn tấn)(0.25đ) - Giải thích (0.75đ) + Diện tích trồng cà phê ngày càng tăng do nước ta có nhiều điều kiện để phát triển (như đất đỏ bazan, khí hậu nhiệt đới phân hoá theo độ cao, thị trường tiêu thụ ngày càng rộng )(0.25đ) + Sản lượng cà phê nhanh tăng do diện tích tăng và năng suất tăng(0.25đ) + Giai đoạn từ 2001-2005 diện tích và sản lượng cà phê nhân giảm do biến động thị trường, thiên tai . (0.25đ) Bài 8: Cho bảng số liệu dưới đây về giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ thời kì 1995- 2005.Đơn vị: tỉ đồng Năm/ thành phần kinh tế Tổng số Nhà nước Ngoài nhà nước Có vốn đầu tư nước ngoài 1995 50.508 19.607 9.942 20.959 2005 199.622 48.058 46.738 104.826 a.Tính ra cơ cấu % theo các thành phần kinh tế (0.5đ) b.Nhận xét, giải thích về sự chuyển dịch cơ cấu trên ở Đông Nam Bộ (1.5 Đáp án bài 8: a.Tính ra cơ cấu % đúng (cho phép lấy 1 số lẻ sau khi làm tròn số)(0.5đ) b.Nhận xét:(1đ) - Từ năm 1995- 2005 tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ cao, thấp khác nhau và thay đổi theo hướng: (0.25đ) + Thành phần kinh tế Nhà nước chiếm vị trí thứ 2 và tỉ trọng giảm nhanh(giảm 14,6%) (0.25đ) + Thành phần kinh tế ngoài Nhà nước chiếm vị trí thứ 3 và tỉ trọng tăng dần(tăng 3.7%) (0.25đ) + Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm vị trí lớn nhất và tỉ trọng tăng dấn (tăng 10.9%) (0.25đ) - Giải thích (0.5đ) - Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ thời kì 1995- 2005 thay đổi như trên là do: + Tác động của đường lối Đổi mới và hội nhập của nước ta trong đó có Đông Nam Bộ (0.25đ) + Đông Nam Bộ có cơ chế, điều kiện đầu tư thông thoáng, hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Bài 9: Cho bảng số liệu về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp ( Đơn vị %) Năm 1990 2005 Trồng trọt 79.3 73.5 Chăn nuôi 17.9 24.7 Dịch vụ nông nghiệp 2.8 1.8 Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp của nước ta năm 1990 và 2005 . Nhận xét Đáp án bài 9:Vẽ 2 biểu đồ tròn ( hoặc cột chồng ) chia đúng tỷ lệ, ký hiệu thống nhất, chú thích đúng , có ghi năm cho từng biểu đồ và tên chung, sạch đẹp. Nhận xét : Tỷ trọng ngành trồng trọt giảm nhưng vẫn còn cao, tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng và đã trở thành ngành sản xuất chính, tỷ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp còn nhỏ. Bài 10: Dựa vào bảng số liệu dưới đây: SỐ DÂN CỦA VIỆT NAM,GIAI ĐOẠN 1901- 2006 (Đơn vị: triệu người) Năm Số dân Năm Số dân 1901 13,0 1970 41,0 1921 15,5 1979 52,7 1936 18,8 1989 64,4 1956 27,5 1999 76,3 1960 30,2 2006 84,2 Nhận xét về tình hình gia tăng dân số ở nước ta. Đáp án bài 10:Nhận xét: - Dân số nước ta tăng liên tục và ngày càng tăng nhanh, trong hơn 1 thế kỉ dân số nước ta đã tăng thêm 71,2 triệu người. - Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn: + Giai đoạn 1921- 1960: dân số tăng gấp đôi trong vòng 39 năm. + Giai đoạn 1960- 1989: dân số tăng gấp đôi trong vòng 29 năm. - Nửa đầu thế kỉ (1901- 1956) dân số nước ta chỉ tăng có 14,5 triệu người, nửa sau thế kỉ (1956- 2006) dân số nước ta đã tăng thêm 56,7 triệu người; trong giai đoạn này, bình quân mỗi năm dân số nước ta đã tăng thêm 1,13 triệu người. Số dân tăng thêm hằng năm tương đương với số dân của một tỉnh có số dân vào loại trung bình. Bài 11:Cho bảng số liệu sau: Địa điểm Lượng mưa (mm) Lượng bốc hơi (mm) Cân bằng ẩm (mm) Hà Nội 1676 989 +687 Huế 2868 1000 +1868 TP.Hồ Chí Minh 1931 1686 +245 a) Vẽ biểu đồ thể hiện lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế, TP.Hồ Chí Minh. b) Qua biểu đồ, so sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa, lượng bốc hơi và cân bằng ẩm của ba địa điểm trên. Đáp án bài 11 : 1. (2 điểm) a) Vẽ biểu đồ Yêu cầu: Vẽ biểu đồ hình cột. Mỗi địa điểm có ba cột (một cột thể hiện lượng mưa, một cột thể hiện lượng bốc hơi, một cột thể hiện cân bằng ẩm) - Ghi đủ : Số liệu, chú giải, tên biểu đồ. b) Nhận xét và giải thích - Lượng mưa: Huế có lượng mưa lớn nhất trong ba địa điểm do bức chắn của dãy Bạch Mã đối với các khối khí từ biển thổi vào theo hướng đông bắc, do bão và dải hội tụ nhiệt đới ,frông lạnh.TP. Hồ Chí Minh có lượng mưa lớn hơn Hà Nội nhưng chênh lệch nhau không nhiều. - Lượng bốc hơi: TP. Hồ Chí Minh có lượng bốc hơi cao nhất do nhiệt độ cao quanh năm, có mùa khô sâu sắc. Hà Nội và Huế có lượng bốc hơi thấp do trong năm có mùa nhiệt độ thấp, hạn chế sự bốc hơi. - Cân bằng ẩm: + Huế có cân bằng ẩm lớn nhất trong ba địa điểm do có hàm lượng mưa lớn, lượng bốc hơi thấp hơn TP.Hồ Chí Minh nhiều. + Hà Nội có cân bằng ẩm đứng thứ hai do lượng bốc hơi thấp nhất trong 3 địa điểm. + TP. Hồ Chí Minh có cân bằng ẩm thấp nhất do lượng bốc hơi cao nhất trong 3 địa điểm. Bài 12 a .Cho bảng số liệu sau đây : CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN , NĂM 2006 (Đơn vị nghìn ha ) Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên TỔNG SỐ 10155,8 5466,0 Đất nông nghiệp 1478,3 1597,1 Đất lâm nghiệp 5324,6 3067,8 Đất chuyên dùng 245,0 124,5 Đất thổ cư 112,6 41,6 Đất chưa sử dụng 2995,3 635,0 Anh , (Chị) hãy : 1.Tính cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên . 2.Vẽ biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của trung du miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên . Dựa vào biểu đồ đã vẽ ; so sánh và giải thích đặc điểm cơ cấu sử dụng đất ở hai vùng trên . Bài 13 Cho bảng số liệu sau: Hiện trạng sử dụng đất của nước ta Loại đất sử dụng Năm 1993 (%) Năm 2000 (nghìn ha) Tổng số 100,0 33121,2 Đất nông nghiệp 22,2 9412,2 Đất lâm nghiệp 30,3 14437,3 Đất chuyên dùng và thổ cư 5,6 2003,7 Đất chư sử dụng 42,2 7268,0 1.Tính cơ cấu các loại đất năm 2000 của nước ta 2.Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu vốn đất của nước ta Nhận xét sự biến động các loại đất nói trên Đáp án bài 12 a/ Vẽ biểu đồ (1.điểm ) Biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn a.xử lí số liệu (0,5 điểm) 1.Tính cơ cấu sử dụng đất CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT CỦA TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2006 (% ) Trung du miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên Tổng số 100 100 Đất nông nghiệp 14,6 29,2 Đất lâm nghiệp 52,4 56,1 Đất chuyên dùng 2,4 2,3 Đất thổ cư 1,1 0,8 Đất chưa sử dụng 29,5 11,6 2.vẽ biểu đồ ; a. tính bán kính b. vẽ biểu đồ ; chính xác . có chú giải Đẹp ,chính xác về số liệu trên biểu đồ 3.so sánh và giải thích (0,5 điểm ) a. Giống nhau : -cả hai vùng vốn đất đều được sử dụng vào các hoạt động nông nghiệp ,lâm nghiệp ,chuyên dùng và thổ cư b Khác nhau .: Tây Nguyên có tỉ lệ đất nông nghiệp , lâm nghiệp cao hơn -Trung du miền núi bắc bộ có tỉ lệ có lệ đất chuyên dùng , đất thổ cư cao hơn Nguyên nhân : -Tây Nguyên là vùng cao nguyên xếp tầng ,Đây là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ,là vùng còn nhiều tiềm năng rừng nhất nước ta nhưng dân cư lại thưa thớt ,đô thị hóa còn chậm phát triển . -Trung du miền núi Bắc Bộ địa hình dốc lại bị khai thác sớm nên diện tích đất sử dụng còn nhiều . Đáp án bài 13 Tính cơ cấu vốn đất năm 2000 đúng như bảng sau 0,5 điểm Loại đất sử dụng Năm 2000 (%) Tổng số 100,0 Đất nông nghiệp 28,4 Đất lâm nghiệp 43,6 Đất chuyên dùng và thổ cư 6,0 Đất chư sử dụng 22,0 2.Vẽ biểu đồ tròn, bán kính phù hợp, đúng tỉ lệ, có chú giải, năm, tên biểu đồ cho 1 điểm. Không có chú giải không có điểm. Bán kính không chính xác, thiếu tên biểu đồ, năm trừ 0,25 điểm. Nhận xét 0,5 điểm - Tỉ lệ đất nông nghiệp, lâm nghiệp tăng khá do mở rộng diện tích đất nông nghiệp, đẩy mạnh việc trồng rừng. - Đất chuyên dùng và đất thổ cư tăng do quá trình công nghiệp hoá đô thị hoá,nhu cầu về đất ở của dân cư tăng - Đất chưa sử dụng giảm mạnh (gần một nửa) do diện tích đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp mở rộng Bài 14: Cho bảng số liệu sau: GIÁ TRỊ HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM PHÂN THEO NHÓM HÀNG NĂM 2000 VÀ 2005 Đơn vị: triệu USD Hàng xuất khẩu 2000 2005 Công nghiệp nặng và khoáng sản 5.382,1 14.000,0 Công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp 4.903,1 16.202,.0 Nông sản-lâm sản 2.719,0 6.266,1 Thuỷ sản 1.478,5 3.358,1 Tổng số 14.482,7 39.826,2 a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2000 và 2005. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về quy mô và cơ cấu hàng xuất khẩu trong thời gian trên Đáp án bài 14 1.Vẽ biểu đồ:(2,5đ) a. xử lí số liệu:(0,25đ) b. Tính bán kính: (0,25đ): R 1 = 1 đvbk, R 2 = 1,66đvbk c. Vẽ biểu đồ:(2đ): Vẽ 2 biểu đồ hình tròn với bán kính như trên 2. Nhận xét và giải thích(1đ): -Quy mô giá trị hàng xuất khẩu của nước ta tăng khá nhanh + Hàng CN nặng và khoáng sản tăng 3,9 lần + Hàng CN nhẹ và tiểu thủ CN tăng 3,16 lần . -Tỉ trọng hàng CN nặng và khoáng sản tăng 11,9% do việc đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô, than, thiếc . -Tỉ trọng hàng CN nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng 5,3%: do đẩy mạnh hàng dệt may và giày dép. -Tỉ trọng hàng nông sản giảm 14,3% do sự không ổn định của thị trường -Tỉ trọng hàng lâm sản giảm 1,7% . Bài 15: Cho bảng số liệu: Cơ cấu dân số phân theo thành thị và nông thôn (đơn vị %) Năm Thành thị Nông thôn 1990 19,5 80,5 1995 20,8 79,2 2003 25,8 74,2 2005 26,9 73,1 Hãy so sánh và nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng dân số thành thị, nông thôn giai đoạn 1990 – 2005 ở nước ta. Đáp án bài 15: So sánh và nhận xét về sự thay đổi tỷ trọng dân số thành thị, nông thôn giai đoạn 1990 -2005 * So sánh: - Tỷ trọng dân số nông thôn cao hơn dân số thành thị (dẫn chứng) * Nhận xét: - Tỷ trọng dân số thành thị còn thấp (dẫn chứng) - Tỷ trọng dân số thành thị tăng (dẫn chứng) - Tỷ trọng dân số nông thôn giảm (dẫn chứng) Bài 16 ho bảng số liệu sau: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ (giá so sánh 1994) Đơn vị : tỉ đồng Năm Thành phần kinh tế 1995 2005 Khu vực nhà nước 19607 48058 Khu vực ngoài nhà nước 9942 46738 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 20959 104826 1. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ qua các năm 1995 – 2005. 2. Nêu nhận xét. Đáp án bài 16: Vẽ biểu đồ: 2. Nhận xét - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ở Đông Nam Bộ có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất, khu vực ngoài nhà nước thấp nhất. - Giá trị sản xuất công nghiệp của các thành phần kinh tế ở Đông Nam Bộ đều tăng, tăng nhanh nhất là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Bài 17: Sự biến động diện tích rừng qua một số năm Năm Tổng diện tích có rừng (triệu ha) Diện tích rừng tự nhiên (triệu ha) Diện tích rừng trồng (triệu ha) Độ che phủ (%) 1943 14,3 14,3 0 43,0 1983 7,2 6,8 0,4 22,0 2005 12,7 10,2 2,5 38,0 Hãy nhận xét về biến động diện tích rừng qua các giai đoạn 1943 – 1983 và 1983 – 2005. Vì sao có sự biến động đó? Bài 18: Cho bảng số liệu sau: CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT ( Đơn vị %) Loại cây Năm 1990 Năm 2005 Cây lương thực 67,1 59,2 Cây rau đậu 7,0 8,3 Cây công nghiệp 13,5 23,7 Cây ăn quả 10,1 7,3 Cây khác 2,3 1,5 a, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt nước ta năm 1990 và năm 2005 b, Nhận xét về sự thay đổi giá trị sản xuất ngành trồng trọt qua các năm 1990 và 2005 Đáp án bài 17:Vẽ 2 biểu đồ tròn ( hoặc cột chồng ) chia đúng tỷ lệ, ký hiệu thống nhất, chú thích đúng, có ghi năm cho từng biểu đồ và tên chung, sạch đẹp. Nhận xét : - Tỉ trọng cây lương thực giảm (năm 1990 là 67,1% đến năm 2005 còn 59,2 %) - Tỉ trọng cây rau đậu tăng (năm 1990 là 7,0% đến năm 2005 tăng lên 8,3 %) - Tỉ trọng cây công nghiệp tăng nhanh (năm 1990 là 13,5% đến năm 2005 tăng lên 23,7 %) - Tỉ trọng cây ăn quả giảm (năm 1990 là 10,1% đến năm 2005 còn 7,3 %) - Tỉ trọng cây khác giảm (năm 1990 là 2,3% đến năm 2005 còn 1,5 %) Bài 19 Cho bảng số liệu về Tổng diện tích rừng Việt Nam : Năm 1943 1983 2005 Tổng diện tích rừng ( Triệu ha ) 14,3 7,2 12,7 a/ Biết diện tích phần đất liền và hải đảo của nước ta là 33,1 triệu ha, hãy tính độ che phủ rừng nước ta ( % ) trong các năm nói trên ? b/ Nêu hậu quả của việc suy giảm tài nguyên rừng và biện pháp bảo vệ rừng nước ta? Đáp án bài 19: a/ Yêu cầu tính đúng đủ: ( Nếu tính chỉ được 1-2 năm thì chỉ cho 0,25đ) (0,5đ) b/ Hậu quả và biện pháp bảo vệ rừng: -Hậu quả: +Hệ sinh thái rừng bị phá hoại, mất nơi cơ trú của các loài động thực vật (0,25đ) + Gia tăng thiên tai: Lũ lụt, hạn hạn (0,25đ) + Suy giảm nguồn lợi kinh tế . (0,25đ) - Biện pháp: + Trồng rừng: phủ xanh đồi trọc, nâng cao độ che phủ rừng (0,25đ) + Khai thác hợp lí két hợp phát triển vốn rừng (0,25đ) + Tăng cường sự quản lí của nhà nước về bảo vệ rừng (0,25đ) Bài 20 Cho bảng số liệu về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta qua các năm ( Tỉ USD) : Năm 1990 1992 1996 1998 2000 2005 Giá trị xuất khẩu 2,4 2,6 7,3 9,4 14,7 32,4 Giá trị nhập khẩu 2,8 2,5 11,1 11,5 15,6 36,8 a/ Vẽ biểu đồ biểu thị tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các năm ( Lấy 1990 = 100%) b/ Nhận xét tốc độ tăng trưởng của giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của nước ta qua các năm ? Đáp án bài 20: a/ Vẽ biểu đồ: - Xử lí số liệu: lập bảng (0,5đ) ( Nếu sai 3 số liệu trở lên thì không có điểm phần lập bảng, cần làn tròn theo phương pháp toán học: Lấy 1 chữ số thập phân) - Vẽ biểu đồ : (1,5đ) ( Yêu cầu: Vẽ đúng dạng, đủ trực quan, nếu thiếu, sai chú thích, tên biểu đồ, số liệu, đơn vị thì mỗi ý - 0,25đ còn sai tỉ lệ , thiếu chính xác thì - 0,5đ ) - Nhận xét: + Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng ( có dẫn chứng) (0,25đ) + Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu cao hơn nhập khẩu ( có dẫn chứng) (0,25đ) + Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu tăng liên tục (0,25đ) + Tốc độ tăng trưởng giá trị nhập khẩu tăng không ổn định ( có dẫn chứng) (0,25đ) ( Nếu không có đầy đủ dẫn chứng tuỳ theo mức độ nhận xét mà cho điểm ) [...]... (lên tới 46.2%) nhưng tới năm 2005 giảm xuống (chỉ còn 22.9%) - Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng tỉ trọng (từ 25.3% năm 1995 lên 36.1% năm 2005) - Hàng công nghiệp nhẹ tăng tỉ trọng nhanh nhất (từ 28.5% năm 1995 lên 41.0% năm 2005) - Sự chuyển dịch như trên nhìn chung là tích cực Bài 23: Dựa vào bảng số liệu sau SẢN LƯỢNG THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2005 Năm 1990 1995 2000 2005... = π R2( Biết π = 3,14 và R là bán kính hình tròn) Gọi s1, r1 là diện tính và bán kính hình tròn năm 1996 Gọi s2, r2 là diện tính và bán kính hình tròn năm 2005 Ta có: r12 = 1 cm Đặt Từ đó ta có s212 991049 2 r = ⇒r = 1 = 6,6 = 2,6 s1 149432 2 2 VẼ BIỂU ĐỒ *Nhận xét: - CN nhà nước có tỉ trọng lớn nhất và có xu hướng giảm về tỉ trọng( năm 1996 chiếm 49,6% giảm còn 25,1% năm 2005) - CN ngoài nhà nước chiếm... nước ta năm 1996-2006 Nêu nhận xét Đáp án bài 21:Bảng đã xử lí sẵn số liệu: (Đơn vị %) 1996 2005 Thành phần kinh tế Nhà nước 49,6 25,1 Ngoài nhà nước( tập thể, tư nhân, cá thể) 23, 9 31,2 Khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài 26,5 43,7 Có thể vẽ được nhiều biểu đồ nhưng thích hợp nhất là biểu đồ tròn Cho HS tiến hành vẽ 2 biểu đồ tròn Một biểu đồ năm 1996 và một biểu đồ năm 2005: Theo công thức tính diện... 25.3 31.3 37.2 34.9 36.1 khoáng sản Hàng công nghiệp nhẹ và 28.5 36.8 33.8 35.7 41.0 tiểu thủ công nghiệp Hàng nông-lâm-thuỷ sản 46.2 31.9 29.0 29.4 22.9 Hãy nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta giai đoạn 19952005 Đáp án bài 22: Cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hoá phân theo nhóm hàng của nước ta có sự chuyển dịch: - Hàng nông-lâm-thuỷ sản năm 1995 chiếm tỉ trọng cao... nhỏ nhất và có xu hướng tăng lên( năm 1996 là: 23, 9% và năm 2005 tăng lên, chiếm 31,2% tổng giá trị sản xuất cả nước) - Trước đây khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài chiếm tỉ trọng thứ hai sau CN nhà nhà nước nhưng hiện nay đã tăng lên và chiếm tỉ trọng lớn nhất Bài 22:Cho bảng số liệu sau: CƠ CẦU GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ PHÂN THEO NHÓM HÀNG CỦA NƯỚC TA (Đơn vị: %) Năm 1995 1999 2000 2001 2005 Nhóm... sản phẩm của ngành công nghiệp năng lượng nước ta thời kỳ 1990-2005(2đ) b/ Giải thích nguyên nhân của sự tăng trưởng các sản phẩm trên(1đ) Đáp án bài 23: a/ Vẽ biểu đồ kết hợp: 2 cột 1 đường, có tên biểu đồ, đơn vị, đúng khoảng cách, có ghi chú đúng (2đ) - Sai hoặc thi u 1 yếu tố - 0.25đ b/ Giải thích nguyên nhân: 1đ - Trong quá trình công nghiệp hoá ngành công nghiệp năng lượng bao giờ cũng đi trước... Xuat khau Bài 21 Cho bảng số liệu: Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế (giá thực tế) (Đơn vị: tỉ đồng) Năm 1996 2005 74161 35862 39589 249085 308854 433110 Thành phần kinh tế Nhà nước Ngoài nhà nước( tập thể, tư nhân, cá thể) Khu vực có vốn đầu tư của nước ngoài Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 1996-2006 . 23 Bài tập luyện thi TN- ĐH Năm 2009 Bài 1: Cho bảng số liệu sau : DÂN SỐ NƯỚC TA PHÂN THEO NHÓM TUỔI NĂM 1979, 1989, 2005 Năm Tổng số (. thay đổi cơ cấu dân số qua các năm kể trên ? Đáp án bài 1 Bài 1: Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu dân số qua các năm. (1,5 đ) a) Nhận xét.(0,75
- Xem thêm -

Xem thêm: 23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án, 23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án, 23 bài tập luyện thi TN-ĐH năm 2009+ Đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn