Megabook đề số 1 file word có lời giải chi tiết

18 130 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 17:22

Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ ĐỀ SỐ Megabook.vn BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Vật lý Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề  Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động D Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng Câu 2: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi photon B Năng lượng photon nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ C Photon chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên D Năng lượng photon lớn tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ Câu 3: Qua thấu kính hội tụ tiêu cực 20 cm, vật đặt trước kính 10 cm cho ảnh cách vật A cm B 20 cm C 30 cm D 10 cm Câu 4: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Các ánh sáng đơn sắc có vận tốc chân khơng D Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm A vạch tối nằm quang phổ liên tục B số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối C vạch từ đỏ tói tím cách khoảng tối D vạch sáng nằm nến tối Câu 6: Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rơto quay với vận tốc n vòng/giây tần số dòng điện phát Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ A f  2np B f  np 60 C f  np D f  np Câu 7: Vận tốc truyền âm khơng khí 336 m s Khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng dao động vng pha 0,2 m.Tần số âm là: A 840 Hz B 400 Hz C 420 Hz D 500 Hz Câu 8: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức A i  C U0  u   L B i  C i  LC  U02  u  L U0  u   C D i  LC  U02  u  Câu 9: Bộ phận máy phát vơ tuyến đơn giản có nhiệm vụ biến đổi dao động âm thành dao động điện? A Angten B Mạch biến điệu C Micro D Loa Câu 10: Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề A hai bước sóng B bước sóng C nửa bước sóng D phần tư bước sóng Câu 11: Giá trị đo vơn kế ampe kế xoay chiều A Giá trị cực đại điện áp cường độ dòng điện xoay chiều B Giá trị trung bình điện áp cường độ dòng điện xoay chiều C Giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 12: Bước sóng khoảng cách hai điểm A phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha B gần mà dao động hai điểm pha C phương truyền sóng mà dao động hai điểm ngược pha D gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 13: Đặt vào hai đầu tụ hiệu điện 10 V tụ tích điện lượng 20.10 C Điện dung tụ A nF B mF C F D F Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 14: Dùng ánh sáng chiếu vào catơt tế bào quang điện có tượng quang điện xảy Để tăng dòng điện bão hòa người ta A giảm tần số ánh sáng chiếu tới B tăng tần số ánh sáng chiếu tới C tăng cường độ ánh sánh chiếu tới D tăng bước sóng ánh sáng chiếu tới Câu 15: Một dòng điện khơng đổi thời gian 10 s có điện lượng 1,6 C chạy qua Số electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s A 1018 electron B 1020 electron C 1018 electron D 1020 electron Câu 16: Một kim loại có cơng A  3,5 eV chiếu vào catôt xạ có bước sóng sau gây tượng quang điện A   0,335.107 m B   33,5 m C   0,335 m D   3,35 m Câu 17: Một vật dao động điểu hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm C vận tốc gia tốc có giá trị âm D độ lớn vận tốc gia tốc tăng Câu 18: Đặt điện áp u  U cos  t  (V) vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đẩu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 A   U I u i2 B   U I u i2 C   U I Câu 19: Biết NA  6,02.1023 mol1 Trong 59,5 g A 2,38.1023 B 2, 20.1025 238 92 u i2 D   U I U có số notron xấp xỉ D 9, 21.1024 C 1,19.1025 Câu 20: Một đoan mach điên gồm tụ điện có điện dung C  103 10 3 F mắc nối tiếp với điện trở R  100  , mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Tần số f phải để i lệch pha A f  50 Hz  so với u hai đầu mạch B f  25 Hz C f  50 Hz D f  60 Hz Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 21: Lò xo lắc lò xo thẳng đứng bị giãn cm vật nặng vị trí cân Lấy g  10 m s , 2  10 Chu kì dao động lắc A 0,4 s B s C 10 s D 100 s Câu 22: Nếu hiệu điện hai tụ tăng 2lần điện dung tụ A tăng lần B giảm lần C tăng lần D không đổi Câu 23: Cho biết m  4, 0015u ; mO  15,999u ; mp  1,0073u ; mn  1, 0087u Hãy xếp hạt nhân 42 He , A 12 12 C, C, 24 He, 16 O; B 16 O theo thứ tự tăng dần độ bền vững Câu trả lời 12 C, 16 O, He; 12 C 42 He, 16 O, C; D 42 He, 12 C, 16 O; Câu 24: Phát biểu sau sai nói tượng phóng xạ? A Trong phóng xạ  , hạt nhân có số notron nhỏ số notron hạt nhân mẹ B Trong phóng xạ  , có bảo tồn điện tích nên số proton bảo tồn C Trong phóng xạ  , hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số proton khác D Trong phóng xạ  , hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số notron khác Câu 25: Một mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có tần số f  50 Hz , có giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi điện áp tức thời R có giá trị 20 V cường độ dòng điện tức thời có giá trị A điện áp tức thời tụ có giá trị 45 V Khi điện áp tức thời điện trở 40 V điện áp tức thời tụ 30 V Giá trị C 3.103 A F 8 104 F B  2.103 C F 3 103 F D  Câu 26: Mạch dao động LC có tụ phẳng khơng khí hình tròn, cách cm phát sóng điện từ bước sóng 100 m Nếu đưa vào hai tụ điện mơi phẳng song song kích thước với hai có số điện mơi   , bề dày cm phát sóng điện từ bước sóng A 175 m B 100 m C 100 m D 132,29 m Câu 27: Một người dùng búa gõ vào đẩu nhôm Người thứ hai đầu áp tai vào nhôm nghe âm tiếng gõ hai lần (một lần qua khơng khí, lần qua Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tơi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ nhôm) Khoảng thời gian hai lần nghe 0,12 s Biết vận tốc truyền âm khơng khí 330 m/s, nhôm 6420 m/s Chiẽu dài nhôm A 34,25 m B 4,17 m C 342,5 m D 41,7 m Câu 28: Hai chất điểm A B dao động điểu hòa trục Ox với biên độ Tại thời điểm t  , hai chất điểm đểu qua vị trí cân theo chiều dương Chu kỳ dao động chất điểm A T gấp đôi chu kỳ dao động chất điểm B Tl số độ lớn vận tốc chất điểm A chất điểm B thời điểm A B T C D Câu 29: Một bệnh nhân điểu trị vị phóng xạ, dùng tia Y để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu t  20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T  tháng (coi t  T ) dùng nguổn phóng xạ lân đầu Hỏi lần chiếu xạ thứ phải tiến hành để bệnh nhân chiếu xạ với lượng tia Y lẩn đẩu? Cho công thức gần x   e  x  x A 38,2 phút B 18,2 phút C 28,2 phút D 48,2 phút Câu 30: Cho hai lắc lò xo giống Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa với biên độ nA, A (với n nguyên dương) dao động pha Chọn gốc vị trí cân hai lắc Khi động lắc thứ a lắc thứ hai b Khi lắc thứ b động lắc thứ hai tính biểu thức: [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] A b  a  n  1 n2 B b  a  n  1 n2 C a  b  n  1 n2 D a  b  n  1 n2 Câu 31: Khi cho chùm ánh sáng trắng truyền tới thấu kính theo phương song song với trục thấu kính sau thấu kính, trục chính, gần thấu kính điểm hội tụ A Ánh sáng màu đỏ B Ánh sáng có màu lục C Ánh sáng màu tím D Ánh sáng màu trắng Câu 32: Biết 235 U bị phân hạch theo phản ứng sau: 235 94 n 92 U 139 53 I 39 Y  30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU  234,99332u ; mn  1, 0087u ; Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ mI  138,8970u ; mY  93,89014u ; 1uc2  931,5 MeV Nếu có lượng hạt nhân đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 hạt 235 235 U U phân hạch theo phương trình sau phản ứng dây chuyền xảy khối hạt nhân với hệ số nhân notron k  Coi phản ứng khơng phóng xạ gamma Năng lượng tỏa sau phân hạch dây chuyển (kể phân hạch kích thích ban đầu): A 175,85 MeV B 11, 08.1012 MeV C 5, 45.1013 MeV D 8, 79.1012 MeV Câu 33: Bình thường khối bán dẫn có 1010 hạt tải điện Chiếu tức thời vào khối bán dãn chùm ánh sáng hồng ngoại   993, 75 nm có lượng E  1,5.107 J số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Tính tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tói kim loại A 75 B 100 C 75 D 50 Câu 34: Cho ba vật dao động điểu hòa biên độ A  10 cm tần số khác Biết thời điểm li độ, vận tốc vật liên hệ với biểu thức x1 x x    2018 Tại thời điểm t, vật cách vị trí cân chúng v1 v v3 cm, cm x Giá trị x gần giá trị nhất: A cm B 8,5 cm C 7,8 cm D 8,7 cm Câu 35: Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt A B thực giao thoa sóng mặt nước với bước sóng 24 cm I trung điểm AB Hai điểm M, N đường AB cách I phía, cm cm Khi li độ N mm li độ M A mm B 4 mm C 2 mm D mm Câu 36: Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo cồng suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10 % điện áp tải tiêu thụ A 10 lần B 10 lần C 9,78 lần D 9,1 lần Câu 37: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều u  200sin 100t   V  Biết R  50  , C  10 4 H Để công suất tiêu thụ F, L  2 2 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ mạch đạt cực đại phải ghép thêm với tụ điện C ban đầu tụ điện C ghép nào? 3.104 A C0  F , ghép nối tiếp 2 104 B C0  F , ghép nối tiếp 2 3.104 C C0  F , ghép song song 2 104 D C0  F , ghép nối tiếp 2 Câu 38: Chiếu xạ có bước sóng   0, 48 m lên kim loại có cơng A  2, 4.1019 J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện hướng chúng bay theo chiều vectơ cường độ điện trường có E  1000 V m Quãng đường tối đa mà electron chuyển động theo chiều vectơ cường độ điện trường xấp xỉ là: A 0,83 cm B 0,37 cm C 0,109 cm D 1,53 cm Câu 39: Cho cuộn cảm thuẩn L hai tụ điện C1 , C2 (với C1  C2 ) Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc nối tiếp tần số dao động mạch 50 MHz, mạch gồm cuộn cảm với C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch 24 MHz Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1 tần số dao động mạch A 25 MHz B 30 MHz C 40 MHz D 35 MHz Câu 40: Thực thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe mm, quan sát đặt song song với mặt phẳng chứa hai khe cách hai khe m Chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng 0, 400 m    0, 750 m Bước sóng lớn xạ cho vân tối điểm N màn, cách vân trung tâm 12 mm, A 0, 735 m B 0, 685 m C 0, 705 m D 0, 735 m Đáp án 1-D 2-A 3-D 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-C 10-D 11-D 12-D 13-B 14-C 15-C 16-C 17-A 18-D 19-B 20-C 21-A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-A 29-C 30-C 31-C 32-C 33-A 34-D 35-A 36-D 37-C 38-C 39-B 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Đối với vật dao động điều hòa: + Quỹ đạo chuyển động đoạn thẳng + Li độ biến thiên theo thời gian theo hàm sin (cos) + Lực kéo về: F  k.x  Lực kéo biến thiên điều hòa theo thời gian Câu 2: Đáp án A Thuyết lượng tử ảnh sáng; - Ánh sáng tạo hạt gọi photon - Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, photon giống có lượng   h f - Trong chân không photon bay với vận tốc c  3.108 m s dọc theo tia sáng - Mỗi lần nguyên tử hay phân tử phát xạ hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ photon - Chỉ có photon trạng thái chuyển động, khơng có photon đứng n Câu 3: Đáp án D Vị trí ảnh: d.f 1    d'  f d d' df Thay số vào ta được: d '  10.20  20 cm 10  20 Khoảng cách vật ảnh: L  d  d '  10  20  10 cm Câu 4: Đáp án A Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số (bước sóng) Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định Câu 5: Đáp án B Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm số vạch sáng riêng biệt cách khoảng tối (một số vạch sáng nến tối) Câu 6: Đáp án D Tần số dòng điện máy phát là: f  p.n (n tính vòng/giây) Hoặc: f  p.n (n tính vòng/phút) 60 Câu 7: Đáp án C Khoảng cách gần hai điểm dao động vuông pha:    .x 2f x v   f  v v 4x Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Thay số vào ta có: f  336  420 Hz 4.0, Câu 8: Đáp án B Từ biểu thức lượng dao động mạch: W 1 L CU 02  Cu  Li  i   U 02  u  2 C Câu 9: Đáp án C Sơ đồ mạch thu, phát sóng: Trong đó: Bộ phận Máy phát Bộ phận Máy thu Máy phát sóng cao tần Angten thu Micro (ống nói) Chọn sóng Biến điệu Tách sóng Khuếch đại cao tần Khuếch đại âm tần Angten phát Loa Câu 10: Đáp án D Trong sóng dừng, khoảng cách nút bụng kề  Câu 11: Đáp án D Vôn kế ampe kế xoay chiều đo giá trị hiệu dụng dòng xoay chiều Câu 12: Đáp án D Bước sóng khoảng cách hai điểm gần phương truyền sóng mà dao động hai điểm pha Câu 13: Đáp án B Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Điện dung tụ điện: C  Q 20.103   2.103 F  mF U 10 Câu 14: Đáp án C + Theo nội dung định luật II quang điện: “Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm ánh sáng kích thích“ + Để tăng dòng điện bão hòa người ta tăng cường độ ánh sánh chiếu tới Câu 15: Đáp án C Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn: I  q 1,   0,16  A  t 10 Số electron chạy qua tiết diện thẳng dây dẫn thời gian s I  e.n e  n e  I 0,16   1018 electron 19 e 1, 6.10 Câu 16: Đáp án C Giới hạn quang điện kim loại:   hc 1, 242   0,3548 m A 3,5 Điều kiện xảy quang điện:       0,3548 m Câu 17: Đáp án A Khi vật từ VTCB đến biên âm: + Vận tốc hướng biên âm + Gia tốc hướng VTCB  Vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc Câu 18: Đáp án D Với mạch có tụ điện u i vng pha nên: u i2 u2    U 02 I02 U  i2     2 1 I u i2  2 U I2 Câu 19: Đáp án B Số nơtron có hạt nhân Số hạt nhân 238 92 238 92 U : N  238  92  146 U có 59,5 g là: N hn  Số nơtron có 59,5 gam 238 92 m 59,5 N A  6, 02.1023  1,505.1023 A 238 U là: 146.1,505.1023  2, 2.1025 Câu 20: Đáp án C Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Với mạch có R C u ln trễ pha i nên:    Độ lệch pha: tan    Z L  ZC Z Z     C  tan      C    ZC  100  R R R  3 Tần số dòng điện: ZC  1   C ZC C   100  f   50 Hz 3 2 10 100  10 Câu 21: Đáp án A Chu kì dao động lắc: T  2 m l 0, 04  2  2  0, s k g 10 Câu 22: Đáp án D Điện dung tụ điện phụ thuộc vào cấu tạo tụ: C  S 9.109.4.d  Nếu hiệu điện hai tụ tăng lần điện dung tụ khơng đổi Câu 23: Đáp án D Với hạt nhân Heli: + Độ hụt khối: m  2.1, 0073u  2.1, 0087u  4, 0015u  0, 0305u m c2 0, 0305u.c + Năng lượng liên kết riêng Heli:     7,1 MeV nuclon A 12 Với hạt nhân Oxi: + Độ hụt khối: mO  8.1, 0073u  8.1, 0087u  15,999u  0,129u + Năng lượng liên kết riêng Oxi: O  mO c2 0,129u.c2   7,51 MeV nuclon AO 16 Với hạt nhân Cacbon: + Độ hụt khối: mC  6.1, 0073u  6.1, 0087u  12u  0, 096u + Năng lượng liên kết riêng Cacbon: C  mC c2 0, 096u.c2   7, 45 MeV nuclon AC 12 Ta thấy: O  C   16 Nên thứ tụ bền vững tăng dần hạt là: 42 He; 12 C; O; (Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com) Câu 24: Đáp án B Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Với phóng xạ  : A Z X    AZ24 Y Số notron hạt nhân con: N Y   A     Z     A  Z    N X   Hạt nhân có số notron nhỏ số notron hạt nhân mẹ + Với phóng xạ  : A Z X   AZ1 Y  Hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số proton khác + Với phóng xạ  : A Z X   AZ1 Y  Hạt nhân mẹ hạt nhân có số khối nhau, số proton, số notron khác + Với phản ứng hạt nhân: khơng có định luật bảo toàn số proton, notron khối lượng [Bản quyền file word thuộc website dethithpt.com] Câu 25: Đáp án C + Điện áp tụ điện trở vuông pha nên: u C2 u 2R  2 U 0R U 0C      20   U 0R 1   40   U 0R  452 1 U 0C 302  1 U 0C  U 0C  60V   U 0R  80V + Xét đoạn mạch có điện trở R: Khi điện áp tức thời R có giá trị 20 cường độ dòng điện tức thời có giá trị A Đối với đoạn mạch có R, ta có: i  u u 20 R   20  R i Cường độ dòng điện dực đại mạch: I0  + Xét đoạn mạch có tụ điện: ZC  C U 0R 80   A R 20 U 0C 60   15  I0 1 2.103    F ZC 2.50.15 3 Câu 26: Đáp án D Ban đầu tụ khơng khí có điện dung: C0  S 4kd Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Khi đặt vào hai tụ điện môi phẳng, song song, ta coi tụ gồm tụ khơng khí C1 có d12cm tụ C2 có   , v d 22 cm mắc nối tiêp Khi ú in dung tụ khơng khí: C1  S S 2  2C0 4kd1 4kd Khi điện dung tụ có số điện mơi 7: C2  Điện dung tụ điện: Cb  7.S 7S 2  14C0 4kd 4kd 2C0 14C0 C C1C2 7   C0  b  C1  C2 2C0  14C0 C0 Bước sóng thu sau đưa thêm điện môi vào hai tụ: 0  b C0 Cb  b  0  100  132, 29 m Cb C0 Câu 27: Đáp án D Do thời gian truyền ầm khơng khí sắt khác nên nghe tiếng gõ cách khoảng thời gian (tiếng gõ khơng khí nghe sau tiếng gõ sắt) t kk  t s  0,12  s  1 Gọi s độ dài nhơm, đó: s  vs t s  v kk t kk  2 Thay (1) (2) ta có: vs t s  v kk t kk  6260t s  330  t s  0,12   t s  6, 67.10 3  s  Chiều dài nhôm: s  vs t s  6260.6, 68.10 3  41,  m  Câu 28: Đáp án A   2 Phương trình dao động hai chất điểm: x A  A cos  t   2  T    2  4 x B  A cos  t    A cos  t   2 2  T  0,5T   vA  Phương trình vận tốc hai chất điểm:   vB 4  4 T   2 v B  A sin     A  T T   T 2 v A  A 2  2 T    sin     A T T  T 2 Câu 29: Đáp án C Khi x bé ta có: e  x   x Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Xem lượng tia gamma phát tỉ lệ với số nguyên tử bị phân rã Số nguyên tử bị phân lần chiếu xạ đầu tiên: N  N0 1  et   N0 t Thời gian chiếu xạ lần thứ ba: N  N '0 1  et '   N 0' .t ' N0 Mặt khác: N '0  N et1  Do ta có: N'0  N0 t1 T  t1 T Với t1  1  2 T (là tháng) N0 Từ (1) (2) ta có: t '  t N0  20 phút N '0 Câu 30: Đáp án C Cơ vật vật 2: 1  k  nA   n kA   2   W1  n W2 1  W2  kA  kA  2 W1    W  a  Wt1  W1  a  n W2  a Khi  d1   Wt  b  Wd2  W2  b Hai dao động pha nên ngồi vị trí biên VTCB ta có:  Wd1 Wt1 W1    n2 Wd2 Wt W2 n W2  a a a  bn   n W22   a  bn  W2  W2  W2  b b n2 Khi: W 't1  b  W 'd1  W1  b  n W2  b  n a  bn  b  a  bn  b n2 W 'd1 W1 Wd1 a  bn  b a  b  n  1 Ta có:   n  W 'd    W 'd2 W2 n n2 n2 Câu 31: Đáp án C Khi chiếu chùm ánh sáng theo phương song song với trục qua thấu kính chùm tia ló hội tụ tiêu điểm thấu kính Cơng thức tính tiêu cự thấu kính là:  1   n  1   f  R1 R  f ~ n 1  Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/  Chiết suất môi trường ánh sáng lớn tiêu cự thấu kính với ánh sáng nhỏ  Điểm hội tụ gần thấu kính Mà chiết suất n mơi trường ánh sáng tím lớn nên gần thấu kính điểm hội tụ ánh sáng màu tím Câu 32: Đáp án C Năng lượng tỏa sau phân hạch: E   m U  m n  m1  m Y  3m n  c  0,18878uc2  175,84857 MeV  175,85 MeV Khi phân hạch kích thích ban đầu sau phân hạch dây chuyền số phân hạch xảy     16  31 Do số phân hạch sau phân hạch dây chuyền từ 1010 phân hạch ban đầu: N  31.1010 Năng lượng tỏa ra: E  N.E  31.1010.175,85  5, 45.1013 MeV Chú ý: Có thể tính nhanh số phân hạch công thức: N  u1  k n  1 k 1 Trong đó: u1 số hạt nhân ban đầu; k hệ số notron n số phân hạch dây chuyền Câu 33: Đáp án A Số photon chiếu tới kim loại: hc E. 1,5.107.993, 75.109 E  N1  N1    7,5.1011 photon 34  hc 6, 625.10 3.10 + Ban đầu có 1010 hạt tải điện, sau số lượng hạt tải điện khối bán dẫn 3.1010 Số hạt tải điện tạo 3.1010  1010  2.1010 (bao gồm electron dẫn lỗ trống) Do số hạt photon gây tượng quang dẫn 1010 (Do electron hấp thụ photon dẫn đến hình thành electron dẫn lỗ trống) + Tỉ số số photon gây tượng quang dẫn số photon chiếu tới kim loại 1010  10 75 7,5.10 Câu 34: Đáp án D 2 2 ' A2  x  x '.v  v '.x v  a.x   A  x     x  x    + Xét đạo hàm sau:    1 v2 v2 A2  x 2  A  x  v Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Xét biểu thức: x1 x x   v1 v v3 + Lấy đạo hàm hai vế áp dụng đạo hàm (1) ta có: ' ' ' '  x1 x   x   x1   x   x         2018'           v1 v   v3   v1   v   v3  ' A2 A2 A2 102 102 102 625        2 2 2 A  x1 A  x A  x 10  10  10  x 144  x0  1924  8, 77  cm  25 Câu 35: Đáp án A AB  MA   Tại M:   MB  MA   cm  MB  AB    u M  2a cos   MB  MA     MA  MB    4 AB.   cos  t    2a cos cos  t          AB   NA    NB  NA   cm  Tại N:  AB  NB  4   u N  2a cos Khi đó: uM uN   NB  NA     NA  NB    8 AB.   cos  t    2a cos cos  t          4 24    u  u   cm   M N 8 cos 24 cos Câu 36: Đáp án D + Ban đầu: Điện áp nơi truyền U1 , điện áp nơi tiêu thụ U11 , độ giảm điện áp U1 , cường độ dòng điện mạch I1 , cơng suất hao phí P1 + Sau thay đổi: Điện áp nơi truyển U , điện áp nơi tiêu thụ U22 , độ giảm điện áp U , cường độ dòng điện mạch I2 , cơng suất hao phí P2 Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ + Theo đề bài: P2 RI 22 I 1     P1 RI1 100 I1 10 + Độ giảm điện áp tính bởi: U  R.I  U I   U1 I1 10 + Độ giảm điện 10% điện áp nơi tải nên: U1 1  U  U1  U1 U1 10 10 100 + Mặt khác, hệ số công suất 1; công suất nơi tiêu thụ P11  P22  U11I1  U 22 I  U 22  + Như vậy: U U 22  U   U1 U1  U1 I1 U11  10U1 I2 U1 100  9,1 lần U1  U1 10 10U1  Câu 37: Đáp án C Công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại khi: ZCb  ZL  Cb   2 L 100  2  2.104 F  Ta thấy: Cb  C nên cần ghép song song với C tụ điện có điện dung C thỏa mãn: C b  C  C0  C0  C b  C  2.104 104 3.104    F  2 2 Câu 38: Đáp án C Áp dụng công thức Anh-xtanh: hc hc  A  Wd  Wd  A   1 Các electron quang điện  q   bay theo chiều vectơ cường độ điện trường nên lực điện trường lực cản Do đó, electron bay đoạn đường smax dừng lại bị kéo ngược trở lại Đến vật dừng lại  v   Áp dụng định lí biến thiên động ta có: A ms   Wd   e Es max  s max  Thay số vào ta có: s max  Wd  hc     A e E e E     19,875.1026   2, 4.1019   0, 00109 m  0,109 cm  19 6 1, 6.10 1000  0, 48.10  Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Đặt mua file word soạn tin “Tôi muốn mua đề Lý 2018 file word” gửi đến 0982.563.365 Hoặc truy cập vào link sau để đăng ký http://dethithpt.com/bode2018/ Câu 39: Đáp án B (Nên nhớ cơng thức mạch có tụ điện mắc nối tiếp song song) Khi mạch dao động gồm cuộn cảm với C1, C2 mắc nối tiếp thì: f nt2  f12  f 22  502 Khi mạch gồm cuộn cảm với C1, C2 mắc song song f12 f 22 1    f   242  f12 f 22  242.502 ss 2 2 fss f1 f f1  f f  f  502 f1  30 MHz Giải hệ:  12 2   2 f1 f  24 50 f  40 MHz (Do C1  C2 nên f1  f  chọn nghiệm f1 có giá trị nhỏ hơn) Câu 40: Đáp án C + Bước sóng xạ cho vân tối vị trí x: x   k  0,5  D ax 1.12     m  a  k  0,5 D  k  0,5 k  0,5 + Cho  vào điều kiện bước sóng ánh sáng trắng: d     t  0,   0,75  7,5  k  14,5  k  8; 14 k  0,5 + Trong bước sóng xạ cho vân tối M, bước sóng dài (ứng với k nhỏ nhất: k  ) là:  max   0,705  m   0,5 Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... án 1- D 2-A 3-D 4-A 5-B 6-D 7-C 8-B 9-C 10 -D 11 -D 12 -D 13 -B 14 -C 15 -C 16 -C 17 -A 18 -D 19 -B 20-C 2 1- A 22-D 23-D 24-B 25-C 26-D 27-D 28-A 29-C 30-C 3 1- C 32-C 33-A 34-D 35-A 36-D 37-C 38-C 39-B 40-C... + Mặt khác, hệ số công suất 1; công suất nơi tiêu thụ P 11  P22  U11I1  U 22 I  U 22  + Như vậy: U U 22  U   U1 U1  U1 I1 U 11  10 U1 I2 U1 10 0  9 ,1 lần U1  U1 10 10 U1  Câu 37: Đáp... http://dethithpt.com/bode2 018 / + Theo đề bài: P2 RI 22 I 1     P1 RI1 10 0 I1 10 + Độ giảm điện áp tính bởi: U  R.I  U I   U1 I1 10 + Độ giảm điện 10 % điện áp nơi tải nên: U1 1  U  U1  U1 U1 10 10 10 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Megabook đề số 1 file word có lời giải chi tiết , Megabook đề số 1 file word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan