De thi thu megabook de so 11 file word co loi giai chi tiet

16 680 22
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2018, 15:38

ĐỀ 11 b Câu 1: Biết ∫ dx = 2, a, b số dương Tính tích phân x a A I = ln C I = B I = 12 Câu 2: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x ) = A ∫ f ( x ) = e 2x +1 +C ln eb ∫ x ln x dx ea D I = e 2x 2x B ∫ f ( x ) = e + C C ∫ f ( x ) = e 2x +C 2x +1 +C D ∫ f ( x ) = e π Câu 3: Biết xcos2.dx = a + bπ, với a, b số hữu tỉ Tính S = a + 2b ∫ A S = C S = B S = 1 D S = Câu 4: Trong tất hình đa diện đều, hình có số mặt nhiều nhất? A Hình nhị thập diện B Hình thập nhị diện đểu C Hình bát diện D Hình lập phương Câu 5: Tìm chu kì hàm số y = A T = π cosx B T = 2π C T = π D T = 2π 3 Câu 6: Cho hàm số y = x − x − 12x − Mệnh để sau A Hàm số đồng biến khoảng ( 4; +∞ ) B Hàm số đồng biến khoảng ( −3; +∞ ) C Hàm số đồng biến khoảng ( −∞; ) D Hàm số đồng biến khoảng ( −3; ) Câu 7: Cho hình phẳng (H) giới hạn đồ thị hàm số y = x − đường thẳng y = 0, x = 0, x = Thể tích khối tròn xoay tạo thành (H) xoay quanh Ox A 22π B 7π 22 C 7π D 4π Câu 8: Trong hàm số sau, hàm số có hai điểm cực đại điểm cực tiểu A y = x − x + B y = − x − x + C y = − x + x + D y = x + x + Câu 9: Bảng biến thiên hình bốn hàm số liệt kê Hãy tìm hàm số Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải −∞ x y' +∞ −1 + y + +∞ −∞ A y = 2x − x +1 B y = 2x − x −1 C y = −2x − x −1 D y = −x − x−2 Câu 10: Tìm m để hàm số y = x + m có giá trị nhỏ [ 0;1] A m = B m = −2 D m = C m = Câu 11: Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y = x−m có hai tiệm x − ( m + 1) x + m cận A m ≠ B m ≥ C m ≤ D m ∈ ¡ Câu 12: Đồ thị hàm số y = ax + bx + c cắt trục hoành điểm A, B, C, D hình vẽ bên Biết AB = BC = CD, mệnh đề sau đúng? A a > 0, b < 0, c > 0,100b = 9ac B a > 0, b > 0, c > 0,9b = 100ac C a > 0, b < 0, c > 0,9b = 100ac D a > 0, b > 0, c > 0,100b = 9ac Câu 13: Cho hàm số y = x − 6x + 9x + m (m tham số thực) có đồ thị ( C ) Gỉa sử ( C ) cắt trục hoành điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x , x (với x1 < x < x ) Khẳng định sau đúng? A < x1 < < x < < x < B < x1 < x < < x < C < x1 < < x < < x D x1 < < < x < < x < Câu 14: Cho hàm số y = f ( x ) xác định ¡ \ { −1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên đây: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải −∞ x −1 y' + y +∞ + +∞ − −1 −∞ −∞ Tìm tập hợp tất số thực m để phương trình f ( x ) = m có nghiệm thực A ( 0; +∞ ) ∪ { −1} B ( 0; +∞ ) C [ 0; +∞ ) D [ 0; +∞ ) ∪ { −1} Câu 15: Hình vẽ sau mơ tiếp tuyến đồ thị hàm số y = f ( x ) điểm có hồnh độ x = Hỏi khẳng định sau chắn đúng: A y ' ( −l ) > B y ' ( −l ) < C y ' ( −l ) = D y ' ( −l ) không tồn Câu 16: Cho hình chóp tứ giác đểu S.ABCD có cạnh đáy a, thể tích khối chóp S.ABCD V = a3 Góc mặt bên mặt phẳng đáy hình chóp cho là? 18 A 60° B 45° C 30° D 75° Câu 17: Cho a, b hai số thực thoả mãn < a < < b khẳng định sau đúng? A log b a + log a b < B log b a > C log a b > D log b a + log a b ≥ x x C e ( ln3 + ln1) x x D e ( ln3 + l ) Câu 18: Tìm đạo hàm hàm số y = 3x.e x A x ( 3e ) x −1 x x B e ln ( + e ) Câu 19: Giải bất phương trình log  log3 ( x + 1)  < A x > −1 B < x < C −1 < x < D x > Câu 20: Tìm tập nghiệm S phương trình log ( x − 1) + log ( x + 1) = A S = { −3;3} B S = { 10} C S = { 3} { D S = − 10; 10 } Câu 21: Tìm tất giá trị thực m để phương trình 21og x + log x + = m có nghiệm thực phân biệt A m ∈ ( 0; ) B m ∈ { 0; 2} C m ∈ ( −∞; ) D m ∈ { 2} Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 22: Cho đồ thị hàm số y = ax + bx + cx + d ( a > ) có hiệu hệ số góc tiếp tuyến điểm có hồnh độ -1 Giá trị b là: A B C D Câu 23: Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy đường cao 3 Tính diện tích S mặt cẩu ngoại tiếp hình chóp A 48π C 12π B 3π D 32 3π Câu 24: Cho hình trụ có bán kính đáy thể tích 18π Tính diện tích xung quanh Sxq hình trụ A Sxq = 18π B Sxq = 36π C Sxq = 12π D Sxq = 6π Câu 25: Cho hình chóp SABCD có đáy hình vng cạnh a đường cao SA = 2a MNPQ thiết diện song song với đáy, M thuộc SA AM = x Xét hình trụ có đáy đường tròn ngoại tiếp MNPQ đường sinh MA Hình trụ tích lớn khi: A x = a B x = a C x = a D x = 2a Câu 26: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = + 2i, z = − 2i, z = −3 − 2i Khẳng định sau sai A B C đối xứng qua trục tung B Trọng tâm tam giác ABC điểm G C A B đối xứng qua trục hoành D A, B, C nằm đường tròn tâm gốc toạ độ bán kính 13 Câu 27: Tìm x để ba số ln2; ln (2 x − 1); ln (2 x + 3) theo thứ tự lập thành cấp số cộng A C log B D log Câu 28: Gọi z nghiệm phức có phần ảo âm phương trình 2z − 6z + = Điểm sau biểu diễn số phức iz ?  3 A M  − ; ÷  2 Câu 29: Trong 1 3 B M1  ; ÷ 2 2 không gian 3 1 C M  ; − ÷ 2 2 với hệ tọa độ 3 1 D M  ; ÷ 2 2 Oxyz, cho ba điểm A ( 1;0;0 ) , B ( 0; −2;0 ) , C ( 0;0; −5 ) Vectơ vectơ pháp tuyến mặt phẳng ( ABC ) ? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải uu r  1 A n1 =  1; ; ÷  5 uur  1 B n = 1; − ; − ÷ 5  uu r  1 C n = 1; − ; ÷ 5  uur  1  D n = 1; ; − ÷  5 Câu 30: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : x −1 y − z − = = mặt phẳng ( P ) : mx + 10y + nz − 11 = Biết mặt phẳng (P) ln chứa đường thẳng d, tính m + n A m + n = 33 B m + n = −33 C m + n = 21 D m + n = −21 Câu 31: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu tâm I ( −3; 2; −4 ) tiếp xúc với mặt phẳng Oxz A ( x − 3) + ( y + 2) + ( z − ) = B ( x + 3) + ( y − ) + ( z + ) = C ( x + 3) + ( y − ) + ( z + ) = D ( x − 3) + ( y + 2) + ( z − ) = 16 2 2 2 2 2 Câu 32: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua điểm M ( 3; −4;7 ) chứa trục Oz A ( P ) : 3x + 4z = B ( P ) : 4x + 3y = C ( P ) : 3x + 4y = D ( P ) : 4y + 3z = Câu 33: Cho hàm số y = x + 4x + bx − l Tập hợp giá trị b để đồ thị hàm số cắt Ox điểm có hoành độ lớn là: A ( −∞; −5 ) B ( −∞; −4 ) C [ 2; +∞ ) D [ −1; −8] Câu 34: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng ( P ) : 6x + 3y − 2z + 24 = điểm A ( 2;5;l ) Tìm toạ độ hình chiếu vng góc H A (P) A H ( 4; 2;3) B H ( 4; 2; −3) C H ( 4; −2;3) D H ( −4; 2;3) Câu 35: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật tâm O, điểm M, N, P, Q trung điểm cạnh SA, SB, SC, SD Gọi V1 , V2 thể tích S.ABC O.MNPQ Tính tỉ số A V1 =1 V2 B V1 V2 V1 =2 V2 C V1 =4 V2 D V1 =8 V2 Câu 36: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B, BC = 2a, A 'M = 3a với M trung điểm cạnh BC Thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C' Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A 8a 3 B 8a 3 C 16a 3 D 4a Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh 2a, SA = a ,SB = a Mặt phẳng ( SAB ) vng góc với mặt phẳng (ABCD) Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng ( SAD ) 3a A B a C a D a Câu 38: Gieo hai súc sắc xanh, đỏ Gọi x, y số nút xuất hột xanh đỏ Gọi A, B hai biến cố sau A = { ( x; y ) / x My} , B = {( x; y ) / ≤ x + y ≤ 8} Tìm P ( A ∪ B ) A 19 24 B Câu 39: Phương trình sin x − A 1008 59 72 C 29 36 D 1 = sin x − có nghiệm thuộc ( 0; 2018π ) sin x sin x B 1009 C 2018 D 1010 Câu 40: Cho hàm số y = 2x − 3mx + 3(5m + 1) x − 3sin x với m tham số thực Tìm tập hợp tất giá trị m để hàm số đồng biến ( l;3) A m ≥ B m ≤ −1 C m > D m ∈ ¡ Câu 41: Trên mặt phẳng cho hình cạnh lồi Xét tất tam giác có đỉnh đỉnh hình đa giác Hỏi số tam giác đó, có tam giác mà cạnh đểu khơng phải cạnh hình cạnh cho trên? A B C 11 D 13 Câu 42: Một chất điểm chuyển động đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian t(s) a ( t ) = 2t − 7(m / s ) Biết vận tốc đầu 10(m/s) Hỏi giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa phía bên phải? A 5(s) B 6(s) C 1(s) D 2(s) m  2x 16 32  Câu 43: Trong khai triển nhị thức  16 + ÷ , cho số hạng thứ tư trừ số hạng thứ sáu x ÷    56, hệ số số hạng thứ ba trừ hệ số số hạng thứ 20 Giá trị x A −1 B C D −2 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 44: Cho đổ thị hàm số y = x +1 có đổ thị hình vẽ Biết A, B, C, D thuộc đồ thị hàm x −1 số cho ABCD hình chữ nhật có diện tích Độ dài cạnh AB A 3 B C 2 D Câu 45: Cho tứ diện ABCD có ABC tam giác cân A, người ta để cầu có bán kính r = l vào bên tứ diện từ đáy ABC cho cạnh AB, BC, CA tiếp xúc với cầu phần cầu bên tứ diện tích phần cầu bên tứ diện Biết khoảng cách từ D đến (ABC) Tính thể tích nhỏ tứ diện ABCD? A I ( 1; 1; −1) , I ( −3;5;7 ) B I ( 3; −7;l ) , I ( 2;0; −l ) C I ( 3; −7; 1) , I ( −3;5;7 ) D I ( 0; −l; ) , I ( l; −3;3) Câu 46: Cho hàm số f ( n ) = + + + 10 + + Biết lim f ( n) ( 3n + 1) ( 5n A 50 + 2) = n ( n + 1)  ( n ∈ N *) a ( a, b ∈ ¢ ) phân số tối giản Giá trị b − 5a b B 45 C 85 D 60 Câu 47: Cho số phức z có phần thực thuộc đoạn [ −2; 2] thỏa z − i = z − z + 2i Tìm giá trị nhỏ biểu thức P = + z − − i A −4 B −7 2018 −z C −3 D Câu 48: Trên tia Ox lấy điểm A1 , A , , A n , cho với số nguyên dương n, OA n = n Trong nửa mặt phẳng có bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ nửa đường tròn đường kính OA n , n = 1, Kí hiệu u1 diện tích nửa hình tròn đường kính OA1 với n ≥ 2, kí hiệu u n diện tích hình giới hạn nửa đường tròn đường kính OA n −1 , nửa đường tròn đường kính OA n tia Ox Chứng minh dãy số (u n ) cấp số cộng Hãy xác định công sai cấp số cộng Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A d = π B d = π C d = π Câu 49: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình D d = 2π x + 4x + = m − x − 4x có hai nghiệm âm A −3 < m < − Câu 50: Trong ( α m ) : 3mx + B m ∈∅ không gian C −3 ≤ m với hệ tọa độ D −3 < m ≤ Oxyz, cho mặt phẳng − m y + 4mz + 20 = 0, m ∈ [ −1;1] Biết với m ∈ [ −1;1] mặt phẳng ( α m ) tiếp xúc với mặt cầu ( S) cố định Tính bán kính R mặt cầu ( S) biết tâm mặt cầu ( S) nằm mặt phẳng ( Oxz ) A R = B R = C R = D R = Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Đặt t = ln x ⇒ dt = dx x Đổi cận x = ea ⇒ t = a, x = e b ⇒ t = b b b 1 Vậy I = ∫ dt = ∫ dx = t x a a Câu 2: Đáp án C e 2x e 2x e 2x dx = + C = +C ∫ 2 Câu 3: Đáp án A du = dx u = x  ⇒ Ta dùng tích phân phần, ta đặt  dv = cos2xdx  v = sin 2x  Theo cơng thức tính tích phân phần suy π π π π 4 1 1 π I = x sin 2x − ∫ sin 2xdx = x sin 2x + cos2x = − 2 0 0  a = − ⇒ a + 2b = ta có  b =  Câu 4: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 7: Đáp án A Thể tích khối tròn xoay tạo thành (H) xoay quanh Ox  x7  22π V = π∫ ( x − ) dx = π  − x + x ÷ =  0 Câu 8: Đáp án C Hàm số y = ax + bx + c có hai điểm cực đại điểm cực tiểu a < a < ⇔ ⇔ chọn C ab < b > Câu 9: Đáp án A Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải TXD : D = ¢ \ { −1} y' = >0 ( x + 1) Câu 10truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 13: Đáp án A Xét y = f ( x ) = x − 6x + 9x + m  x = ⇒ f ( 1) = + m Ta có y ' = 3x − 12x + Cho y ' = ⇔   x = ⇒ f ( 3) = m Đồ thị có dạng: ( C ) cắt ( Ox ) điểm phân biệt f ( 1) = + m > ⇔ −4 < m <  f ( 3) = m < Khi đó, ta có < x1 < < x < < x Ta có f ( ) = m < ⇒ < x1 , f ( ) = m + > ⇒ x < Vậy < x1 < < x < < x < Chú ý: sau tìm −4 < m < 0, ta chọn m = −1  x1 ≈ 0,12  Giải phương trình y = x − 6x + 9x − = ⇔  x ≈ 2,347 nên chọn A  x ≈ 3,532 Câu 14: Đáp án A Số nghiệm phương trình f ( x ) = m số giao điểm đồ thị hàm số y = f ( x ) đường thẳng y = m ( d ) , d phương với Ox m > Dựa vào bẳng biến thiên, ta có phương trình có nghiệm   m = −1 Câu 15: Đáp án B Tiếp tuyến đường thẳng xuống nên hệ số góc âm Câu 16: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 23: Đáp án A Gọi O tâm ABCD ⇒ O tâm đường tròn ngoại tiếp ABCD (do ABCD hình vng) SO ⊥ ABCD (do S.ABCD hình chóp tứu giác đều) nên SO trục đường tròn ngoại tiếp ABCD Gọi M trung điểm SA, (SAO), kẻ đường trung trực d SA cắt SO I Suy I tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S ABCD Bán kính r == IA = IB = IC = ID AC  Mà SA = SO +  ÷ = 27 + = (tam giác SOA vuông O)   Ta có ∆SIM đồng dạng ∆SAO (góc- góc) ⇒ IS SM SA.SM SA 36 = ⇒ IS = = = =2 SA SO SO 2SO Suy S = 4πr = 4π.12 = 48π Câu 24: Đáp án C Ta có V = πr h = 18π = π32 h ⇒ h = Vậy Sxq = 2πrh = 12π Câu 25: Đáp án SMNPQ = MN.MQ = MN (MNPQ hình vuông) MN / /AB ⇒ MN SM AB.SM a ( 2a − x ) x = ⇒ MN = = =a− AB AB SA 2a Gọi R bán kính đáy hình trụ, ta có R= MN 2 x = a − ÷ 2  a Ta có  2 x  π π  2x + ( 2a − x ) + ( 2a − x )  V = πR x = π.x  ÷  a − ÷ = 2x ( 2a − x ) ( 2a − x ) ≤  a   16 8    3 π 64a 8πa = = 27 27 Đẳng thức xảy 2x = 2a − x ⇔ x = 2a Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 26: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 30: Đáp án D uur Trên đường thẳng d, có M ( 1; 2;3) , u d = ( 2;3; ) uur uur n P u d = 2m + 4n = −30 m = −27 ⇔ ⇔ Vì d ⊂ P ⇒  m + 3n = −9 n = M ∈ P Vậy m + n = −21 Câu 31: Đáp án C Vì mặt cầu tâm I ( −3; 2; −4 ) tiếp xúc với mặt phẳng Oxz nên R = d ( I, Oxz ) = = Vậy phương trình mặt cầu ( x + 3) + ( y − ) + ( z + ) = 2 Câu 32: Đáp án B uuuu r Ta có OM = ( 3; −4;7 ) r Vecto phương trục Oz k = ( 0;0;1) r r uuuu r Mặt phẳng (P) qua điểm M ( 3; −4;7 ) có vecto pháp tuyến n =  k, OM  = ( 4;3;0 ) Vậy phương trình mặt phẳng ( P ) : 4x + 3y = Câu 33: Đáp án B 2 Ta có x + 4x + bx − l ⇔ b = x + 4x − = f ( x ) ( *) x2 Ta thấy f ( x ) liên tục vào xác định ( 1; +∞ ) f ( x ) = −4, lim f ( x ) = −∞ Đồng thời xlim x →∞ →1+ Do phương trình (*) có nghiệm x > b ∈ ( −∞; −4 ) Câu 34: Đáp án D r Mặt phẳng ( P ) có vecto pháp tuyến n = ( 6;3; −2 ) Đường thẳng AH qua A vng góc vưới ( P )  x = + 6t  Suy phương trình đường thẳng AH  y = + 3t  z = − 2t  Suy H ( + 6t;5 + 3t;1 − 2t ) Mà H ∈ ( P ) ⇒ ( + 6t ) + ( + 3t ) − ( − 2t ) + 24 = ⇔ t = −1 Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Vậy H ( −4; 2;3) Câu 35: Đáp án C Ta có SABC = 2SMNPQ d ( S, ( ABCD ) ) = 2d ( O; ( MNPQ ) ) ⇒ d ( S, ( ABCD ) ) SABC V1 = =4 V2 d ( O; ( MNPQ ) ) SMNPQ Câu 36: Đáp án d Ta có ABC tam giác vuông cân B ⇒ AM = a ⇒ AA ' = 2A SABC = 2a ⇒ VABC.A 'B'C ' = AA '.SABC = 4a Câu 37: Đáp án C Gọi H hình chiếu S lên mặt phẳng ( ABCD ) Do ( SAB ) ⊥ ( ABCD ) nên SH đường cao khối chóp Ta có OA = a,SB = a ⇒ SH = Ta có d ( C, ( SAD ) ) = a a , AH = 2 3VSACD SSAD a3 VSACD = SH.SACD = 3 SSAD = a ⇒ d ( C, ( SAD ) ) = a3 3 =a a Câu 38: Đáp án P ( A) = 14 25 10 29 , P ( B) = , P ( A ∩ B) = ⇒ P ( A ∪ B) = 36 36 36 36 Câu 39: Đáp án C sin x ≠ 1   = sin x − ⇔ ( sin x − sin x ) +  − ÷= sin x sin x  sin x sin x  − sin x ⇔ sin x ( − sin x ) + = ⇔ ( − sin x ) ( sin x + 1) = sin x sin x = π ⇔ ⇒ x = + kπ, k ∈ ¢ sin x = −1 sin x − Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Ta có x ∈ ( 0; 2018π ) ⇒ < π + kπ < 2018π ⇔ − < k < 2017.5 có 2018 nghiệm thuộc 2 ( 0; 2018π ) Câu 40: Đáp án D 2 2 Ta có y = 6x − 6mx + 3(5m + 1) − 3cosx = ( 2x − 2mx + (5m + 1) − cosx ) 2 = ( x + m ) + ( x − 2m ) + − cosx  ≥ 0, ∀x ∈ ¡   Do hàm số đồng biến ( l;3) với m ∈ ¡ Câu 41: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 44: Đáp án D Muốn ABCD hình chữ nhật AB phải vng góc với tia phân giác góc phần tư thứ y = x nên AB : x + y − m = ⇔ y = − x + m Phương trình hồnh độ giao điểm x +1 = − x + m ⇔ x + = − x + mx + x − m x −1 ⇔ x − mx + m + = Do x B + x A = m, ∆ = m − 4m − Lại có B ( x B ; − x A + m ) A ( x A ; −x A + m ) ⇒ C ( − x A ; − yA ) Tính được: AB = x B − x A = ( m − 4m − ) DA = ( − x B − x A ) + ( + x B + x A − 2m ) = ( − m ) + ( − m ) = 2m − 8m + 2 2 Theo đề AB.DA = 2m − 8m + ( m − 4m − ) = ⇔ m = Thay giá trị vào AB = x B − x A = ( m − 4m − ) tính AB = Câu 45: Đáp án C Tứ diện ABCD có chiểu cao khơng đổi thể tích nhỏ diện tích tam giác ABC nhỏ Vì AB, BC, CA tiếp xúc với cầu phần cầu bên tứ diện tích phần cầu bên tứ diện nên tâm I mặt cầu nằm tam giác ABC · Đặt IBH = α, X = tanα Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải BH = IH tan α = , AH = BH.tan 2α = BH = tan α x − tan α − x Suy SABC = AH.BC = AH.BH = ≥3 x ( 1− x2 ) Do v ABCD = 2.3 = 3 Câu 46: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 49: Đáp án A Đặt t = x + 4x + ( t ≥ 1) x = t2 −1 − < ⇔ t < ⇔ < t < ⇔ t = ( x + 2) + ⇔   x = − t − − 2 Ta thấy ứng với giá trị t > sinh giá trị x có x ln âm, giá trị x lại âm < t < 2 Phương trình lúc thành t = m + − t ⇔ m = t + t − = f ( t ) Rõ ràng f ' ( t ) = 2t + > 0, ∀t ≥ Với phân tích phương trình có nghiệm x âm phương trình m = t + t − phải có nghiệm < t < ⇔ f ( 1) < m < f ( ) ⇔ −3 < m < Câu 50: Đáp án A Gọi I ( x ;0; z ) , R tọa độ âm, bán kính mặt cầu ( S) Ta có d ( I; ( α m ) ) = 3mx + 4mz + 20 ( 3m ) ( + − m2 ) + ( 4m ) = 3mx + 4mz + 20 Vì ( α m ) tiếp xúc với ( S) nên ta có 3mx + 4mz + 20 = R, ∀m ∈ [ −1;1] ⇔ 3mx + 4mz + 20 = 5R, ∀m ∈ [ −1;1] ⇔R=4 Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... ⇔R=4 Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... = 2a − x ⇔ x = 2a Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 26: truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 30: Đáp án... http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải TXD : D = ¢ { −1} y' = >0 ( x + 1) Câu 10truy cập website http://tailieugiangday.com xem lời giải chi tiết Câu 13: Đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: De thi thu megabook de so 11 file word co loi giai chi tiet , De thi thu megabook de so 11 file word co loi giai chi tiet

Từ khóa liên quan