SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2012 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH

90 166 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2018, 18:29

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NƠNG HỌC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG - NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 10 GIỐNG VỤ XUÂN 2012 TẠI HUYỆN DẦU - TỈNH TÂY NINH Sinh viên thực : Lê Năm Ngành : Nông học Khóa : 2008 – 2012 Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2012 i SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG - NĂNG SUẤT PHẨM CHẤT 10 GIỐNG VỤ XUÂN 2012 TẠI HUYỆN DẦU - TỈNH TÂY NINH Tác giả LÊ NĂM Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Nông học Giáo viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN THỊ THÚY LIỄU Ks NGUYỄN THỊ HỒI TRÂM Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2012 ii LỜI CẢM ƠN Xin cảm ơn mẹ, gia đình bạn lớp DH08NH người ln đứng sau lưng hỗ trợ, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện cho suốt quãng đường học tập Xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu Trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Nông học tất quý thầy nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức suốt thời gian học tập trường Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô Nguyễn Thị Thúy Liễu, người trực tiếp hướng dẫn em suốt thời gian thực đề tài Xin chân thành cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoài Trâm, anh Lương Hiệp, anh Trần Ngọc Thông, Viện Nghiên Cứu Dầu Cây có dầu, gia đình Huỳnh Văn Đạt, ấp Phước Thiện, xã Phước Thạnh, huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh giúp đỡ tạo điều kiện cho em thực hiên tốt đề tài Tp Hồ Chí Minh, tháng 07/2012 Sinh viên thực Lê Năm iii TÓM TẮT Đề tài “So sánh khả sinh trưởng, suất phẩm chất 10 giống vụ Xuân 2012 huyện Dầu, tỉnh Tây Ninh”, nhằm xác định giống suất cao phẩm chất tốt để áp dụng vào sản xuất cho vùng 10 giống sử dụng để làm thí nghiệm là: SE 14, SE 23, SE 28, SE 39, SE 91, SE 108, SE 120, SE 174, SE 204 giống đối chứng V6, thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, lần lặp lai Kết đạt sau: Về sinh trưởng Cả 10 giống sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng từ 70 – 74 ngày có chiều cao đạt từ 106,8 – 119,4 cm Về phát triển Giống có ngày hoa sớm SE 120 (31 NSG) muộn giống SE 14, SE 23, SE 39 (38 NSG) Thời gian hoa dao động từ 19 – 29,9 ngày, giống V6 có thời gian hoa lâu 29,9 ngày Năng suất Năng suất lý thuyết giống từ 6,77 (tạ/ha) đến 13,53 (tạ/ha) Giốngsuất lý thuyết thấp SE 120 (6,77 tạ/ha) Năng suất thực tế giống SE 39 cao 8,57 (tạ/ha) Hàm lượng dầu Tất 10 giống có hàm lượng dầu 50%, cao giống SE 174 (58,15%) iv MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC iv DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu 1.3 Yêu cầu 1.4 Giới hạn đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu 2.1.1 Nguồn gốc, xuất xứ phân bố 2.1.2 Phân loại khoa học 2.1.3 Một số giống phổ biến 2.2 Đặc điểm thực vật học 2.2.1 Rễ 2.2.2 Thân 2.2.3 Lá 2.2.4 Cành 2.2.5 Hoa 2.2.6 Quả 2.2.7 Hạt 2.3 2.3.1 Yêu cầu sinh thái Nhiệt độ v 2.3.2 Ánh Sáng 2.3.3 Nước 2.3.4 Gió 2.3.5 Cao độ 2.3.6 Đất đai 2.3.7 Các chất dinh dưỡng 10 2.3.7.1 Đạm 10 2.3.7.2 Lân 10 2.3.7.3 Kali 10 2.4 Công dụng giá trị dinh dưỡng 10 2.4.1 Công dụng 10 2.4.2 Giá trị dinh dưỡng 11 2.5 Tình hình sản xuất giới Việt Nam 12 2.5.1 Tình hình sản xuất giới 12 2.5.2 Tình hình sản xuất Việt Nam 13 2.6 Tình hình nghiên cứu giới Việt Nam 14 2.6.1 Tình hình nghiên cứu giới 14 2.6.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 18 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 3.1 Thời gian, địa điểm, điều kiện tự nhiên khu vực thí nghiệm 20 3.1.1 Thời gian 20 3.1.2 Địa điểm thí nghiệm 20 3.1.3 Điêu kiện tự nhiên khu thí nghiệm 20 3.2 Nội dung nghiên cứu 21 3.3 Vật liệu phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Đối tượng nghiên cứu 21 3.3.2 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4 Quy trình kỹ thuật trồng 23 3.5 Các tiêu theo dõi phương pháp thu thập số liệu 24 vi 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu 24 3.5.2 Các tiêu theo dõi 24 3.5.2.1 Các tiêu sinh trưởng 24 3.5.2.2 Các tiêu phát triển: 25 3.5.2.3 Các tiêu suất yếu tố cấu thành suất: 25 3.5.2.4 Các tiêu phẩm chất 26 3.5.2.5 Tình hình sâu bệnh, tỷ lệ đổ ngã 26 3.6 Phương pháp xử lý số liệu 26 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 27 4.1 Đặc điểm hình thái giống thí nghiệm 27 4.2 Thời gian sinh trưởng phát triển giống 28 4.3 Chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 29 4.3.1 Chiều cao 29 4.3.2 Tốc độ tăng trưởng chiều cao 31 4.4 Số tốc độ 32 4.4.1 Số 32 4.4.2 Tố độ 34 4.5 Một số đặc điểm thân cành 35 4.6 Các yếu tố cấu thành suất 37 4.7 Năng suất hàm lượng dầu 39 4.8 Hiệu kinh tế 41 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Đề nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 PHỤ LỤC 46 Phụ lục 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI 46 Phụ lục 2: BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯƠNG CHIỀU CAO CÂY SỐ 52 Phụ lục 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ 53 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt/ký hiệu Viết đầy đủ CCCCC Chiều cao cuối CCĐT Chiều cao đóng trái CD5L Chiều dài năm lóng CV Hệ số biến động (Coefficient of Variation) ĐC Đối chứng NRH Ngày hoa NSLT Năng suất lý thuyết NSTT Năng suất thực thu TL 1.000 hạt Trọng lượng 1.000 hạt TLNMPTN Tỷ lệ nảy mầm phòng thí nghiệm TSCC1 Tổng số cành cấp TGRH Thời gian hoa TGST Thời gian sinh trưởng NSG Ngày sau gieo TB Trung bình FAO Tổ chức nơng lương Liên hiệp quốc (Food and Agriculture Organization) viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Thành phần dinh dưỡng có bột thịt 12 Bảng 2.2: Diện tích số nước giới 13 Bảng 2.3: Sản lượng số nước giới 13 Bảng 2.4: Thực trạng diện tích, suất, sản lượng Việt Nam 14 Bảng 3.1: Diễn biến thời tiết thời gian thí nghiệm 20 Bảng 3.2: Thành phần dinh dưỡng đất thí nghiệm 21 Bảng 3.3: Nguồn gốc giống 21 Bảng 3.4: Lượng phân dùng thí nghiệm: 23 Bảng 4.1: Đặc điểm hình thái giống 27 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát triển giống (NSG) 28 Bảng 4.3: Chiều cao (cm) 30 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao (cm/cây/7 ngày) 31 Bảng 4.5: Số (lá) 33 Bảng 4.6: Tốc độ tăng trưởng số (lá/cây/7 ngày) 34 Bảng 4.7: Một số đặc điểm thân cành 35 Bảng 4.8: Các yếu tố cấu thành suất 37 Bảng 4.9: Năng suất hàm lượng dầu 39 Bảng 4.10: Tổng chi phí sản xuất 1(ha) 41 Bảng 4.11: Bảng hiệu kinh tế 42 ix DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình PL1.1: Tồn cảnh khu thí nghiệm 46 Hình PL1.2: Giống V6 47 Hình PL1.3: Giống SE 14 47 Hình PL1.4: Giống SE 23 48 Hình PL1.5: Giống SE 28 48 Hình PL1.6: Giống SE 39 49 Hình PL1.7: Giống SE 91 49 Hình PL1.8: Giống SE 108 50 Hình PL1.9: Giống SE 120 50 Hình PL1.10: Giống SE 174 51 Hình PL1.11: Giống SE 204 51 Hình PL2.1: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng chiều cao 52 Hình PL2.2: Biểu đồ tốc độ 52 66 B A 37.733 SE14 B A C 35.733 SE23 B A C 34.900 SE39 B A C 33.267 SE174 B C 28.667 SE204 C 26.367 SE91 C 25.967 SE108 C 25.933 SE120 C 25.933 V6 Tốc độ Tốc độ 15 – 22 ngày sau gieo Sum of Source DF Squares Model 11 1.98933333 Error 18 Mean Square 0.18084848 2.40933333 Corrected Total 29 0.2756 4.39866667 Coeff Var Root MSE 0.452258 7.999804 0.365858 DF 1.35 Pr > F 0.13385185 R-Square Source F Value Anova SS Y Mean 4.573333 Mean Square F Value Pr > F K 0.93066667 0.46533333 3.48 0.0529 T 1.05866667 0.11762963 0.88 0.5608 Duncan Grouping Mean N 4.9333 SE14 4.7667 SE174 4.7333 SE39 4.6000 SE108 4.6000 SE120 4.5333 SE91 4.5000 SE23 T 67 4.4333 V6 4.3333 SE204 4.3000 SE28 Tốc độ 22 – 29 ngày sau gieo Sum of Source DF Squares Model 11 22.53533333 Error 18 Mean Square 2.04866667 14.12466667 Corrected Total 29 Pr > F 2.61 0.0343 0.78470370 36.66000000 R-Square Coeff Var Root MSE 0.614712 24.60653 0.885835 Source F Value DF Anova SS Y Mean 3.600000 Mean Square F Value Pr > F K 10.12200000 5.06100000 6.45 0.0077 T 12.41333333 1.37925926 1.76 Duncan Grouping Mean N 4.7000 SE91 4.6000 SE120 4.0667 SE28 3.9000 SE174 3.4000 SE14 3.3333 SE23 3.1333 SE204 3.1000 SE39 2.9667 V6 2.8000 SE108 0.1474 T Tốc độ 29 – 36 ngày sau gieo Sum of Source DF Squares Model 11 53.0993333 Mean Square 4.8272121 F Value Pr > F 1.76 0.1389 68 Error 18 49.4193333 Corrected Total 29 2.7455185 102.5186667 R-Square Coeff Var Root MSE 0.517948 34.47214 1.656961 Source DF Anova SS Y Mean 4.806667 Mean Square F Value Pr > F K 6.58066667 3.29033333 1.20 0.3246 T 46.51866667 5.16874074 1.88 0.1211 Duncan Grouping Mean N 7.267 SE28 6.467 SE14 5.633 SE174 5.100 SE91 4.800 SE39 4.133 SE204 4.033 SE120 3.800 SE23 3.433 SE108 3.400 V6 T Tốc độ 36 – 43 ngày sau gieo Sum of Source DF Squares Model 11 195.8930000 Error 18 63.5606667 Corrected Total 29 Mean Square 17.8084545 5.04 0.0013 259.4536667 Coeff Var Root MSE 0.755021 18.74761 1.879135 DF Pr > F 3.5311481 R-Square Source F Value Anova SS K 6.4726667 T 189.4203333 Y Mean 10.02333 Mean Square 3.2363333 21.0467037 F Value 0.92 Pr > F 0.4178 5.96 0.0007 69 Duncan Grouping A Mean 14.733 N SE14 B A 12.333 SE39 B A 12.000 SE28 B A 11.467 SE174 B A C 10.800 B C 8.900 SE108 B C 8.333 SE91 B C 7.900 V6 B C 7.467 SE204 C T 6.300 SE23 SE120 Tốc độ 43 – 50 ngày sau gieo Sum of Source DF Squares Model 11 195.8930000 Error 18 Mean Square 17.8084545 63.5606667 Corrected Total 29 Root MSE 0.755021 18.74761 1.879135 DF Anova SS K 6.4726667 T 189.4203333 Duncan Grouping 21.0467037 N SE14 12.333 SE39 B A 12.000 SE28 B A 11.467 SE174 10.800 B 8.900 10.02333 3.2363333 B A B A C Y Mean Mean Square Mean 14.733 C 5.04 0.0013 259.4536667 Coeff Var A Pr > F 3.5311481 R-Square Source F Value SE23 SE108 T F Value 0.92 Pr > F 0.4178 5.96 0.0007 70 B C 8.333 SE91 B C 7.900 V6 B C 7.467 SE204 C 6.300 SE120 Ngày hoa Sum of Source DF Squares Model 11 214.9000000 Error 18 Mean Square 10.4666667 Corrected Total 29 19.5363636 Root MSE 0.953557 2.227505 0.762549 DF Anova SS K 2.8666667 T 212.0333333 Duncan Grouping 23.5592593 Mean N SE14 A 37.6667 SE23 A 37.6667 SE39 A 36.3333 SE28 B 33.6667 SE174 33.0000 32.3333 2.46 Pr > F 0.1132 40.52 F 71 Model 11 Error 440.5000000 18 40.0454545 38.2000000 Corrected Total 29 478.7000000 Coeff Var Root MSE 0.920201 6.095334 1.456785 DF Anova SS K 1.8000000 T 438.7000000 Duncan Grouping A Y Mean 23.90000 Mean Square 0.9000000 28.000 N 0.6607 22.97 F T B A B F Value 0.42 48.7444444 Mean 29.667 B A F 1.33703704 Coeff Var DF F Value 4.34545455 R-Square Source K Mean Square Anova SS 3.26666667 Y Mean 71.93333 Mean Square 1.63333333 F Value 1.22 Pr > F 0.3181 72 T 44.53333333 Duncan Grouping A B Mean 73.6667 A 4.94814815 N SE39 73.3333 SE204 C 72.6667 SE14 B A C 72.6667 V6 B A C 72.3333 SE91 B A C 72.0000 SE28 B A C 71.6667 SE108 B A C 71.0000 SE23 C 70.3333 C 0.0087 T B A B 3.70 SE120 69.6667 SE174 Số trái Sum of Source DF Squares Model 11 1906.386667 Error 18 Mean Square 693.021333 Corrected Total 29 173.307879 Root MSE 0.733393 28.10205 6.204932 DF Anova SS Y Mean 22.08000 Mean Square K 106.152000 53.076000 T 1800.234667 200.026074 Duncan Grouping Mean 34.867 N T SE108 B A 31.000 SE204 B 30.267 V6 A 4.50 0.0024 2599.408000 Coeff Var A Pr > F 38.501185 R-Square Source F Value B A C 26.533 SE120 B A C 21.067 SE174 F Value 1.38 Pr > F 0.2773 5.20 0.0015 73 B A C 18.667 SE91 B A C 18.600 SE14 B C 16.133 SE39 C 11.933 SE28 C 11.733 SE23 Chiều dài trái Sum of Source DF Squares Model 11 424.7773333 Error 18 Corrected Total Mean Square 38.6161212 71.8213333 29 9.68 F 3.9900741 R-Square Source F Value Anova SS K 0.4186667 T 424.3586667 0.2093333 47.1509630 Mean A 37.067 SE91 A 36.600 V6 A 36.267 SE108 A 36.067 SE120 N B A 35.200 SE204 B C 30.800 SE174 C 29.467 SE39 C 29.200 SE28 C 28.267 SE14 C 27.133 SE23 Sum of 32.60667 Mean Square Duncan Grouping 10 Số hạt trái Y Mean T F Value 0.05 11.82 Pr > F 0.9490 F 0.0314 F 0.0103 0.02152630 1.19638667 R-Square Coeff Var Root MSE 0.676130 6.344123 0.146718 DF F Value Anova SS Y Mean 2.312667 Mean Square F Value Pr > F 75 K 0.11832667 0.05916333 2.75 0.0909 T 0.69058667 0.07673185 3.56 0.0104 Duncan Grouping Mean N A 2.6500 SE91 B 2.3867 SE204 B 2.3600 SE39 B 2.3600 SE108 B 2.3367 SE28 C B 2.3067 V6 C B 2.3033 SE174 C B 2.2167 SE14 C 2.1700 SE120 B C 2.0367 T SE23 12 Chiều cao cuối Sum of Source DF Squares Model 11 1378.271667 Error 18 Corrected Total Mean Square 125.297424 651.855333 29 3.46 0.0096 2030.127000 Coeff Var Root MSE 0.678909 5.320327 6.017822 DF Pr > F 36.214185 R-Square Source F Value Anova SS Y Mean 113.1100 Mean Square F Value Pr > F K 814.8980000 407.4490000 11.25 T 563.3736667 62.5970741 1.73 0.1544 Duncan Grouping Mean N 119.400 SE204 118.467 V6 116.667 SE39 115.300 SE174 T 0.0007 76 114.867 SE120 113.533 SE108 109.000 SE23 108.867 SE28 108.200 SE14 106.800 SE91 13 Chiều cao đóng trái Sum of Source DF Squares Model 11 3779.073333 Error 18 Mean Square 343.552121 987.781333 Corrected Total 29 6.26 0.0003 4766.854667 Coeff Var Root MSE 0.792781 16.01820 7.407884 DF Pr > F 54.876741 R-Square Source F Value Anova SS Y Mean 46.24667 Mean Square F Value Pr > F K 295.818667 147.909333 2.70 0.0946 T 3483.254667 387.028296 7.05 0.0002 Duncan Grouping Mean N A 61.933 SE39 A 60.133 SE28 A 59.533 SE23 B A 53.867 SE14 B 44.600 SE174 A B 38.800 SE91 B 36.600 SE120 B 36.000 SE204 B 35.933 V6 B 35.067 SE108 14 Chiều dài lóng T 77 Sum of Source DF Squares Model 11 263.8493333 Error 18 Mean Square 23.9863030 117.9973333 Corrected Total 29 Pr > F 3.66 0.0073 6.5554074 381.8466667 R-Square Coeff Var Root MSE 0.690982 7.658085 2.560353 Source F Value DF Anova SS Y Mean 33.43333 Mean Square F Value Pr > F K 25.0426667 12.5213333 1.91 0.1769 T 238.8066667 26.5340741 4.05 0.0056 Duncan Grouping A Mean 37.933 B A 36.533 N T SE23 SE14 B A C 35.400 SE28 B A C 35.133 SE174 B A C 35.067 SE120 B A C 32.533 SE108 B A C 31.333 V6 B A C 31.267 B C 30.067 C 29.067 SE39 SE204 SE91 15 Năng suất lý thuyết Sum of Source DF Squares Model 11 149.8834133 Error 18 Corrected Total Mean Square 167.4027733 29 F Value 13.6257648 1.47 0.2278 9.3001541 317.2861867 R-Square Coeff Var Root MSE 0.472392 32.59065 3.049615 Y Mean 9.357333 Pr > F 78 Source DF Anova SS K 0.6548267 T 149.2285867 Duncan Grouping Mean Square 0.3274133 0.04 16.5809541 Mean N 13.533 SE14 13.440 SE39 9.773 SE204 9.200 SE174 8.947 SE28 8.693 V6 8.160 SE23 7.613 SE108 7.440 SE91 6.773 SE120 F Value Pr > F 0.9655 1.78 0.1417 T 16 Năng suất thực tế Sum of Source DF Squares Model 11 75.23268667 Error 18 Corrected Total Mean Square 21.02126000 29 6.83933515 Root MSE 0.781606 19.16535 1.080670 DF Anova SS Y Mean 5.638667 Mean Square K 21.31980667 10.65990333 T 53.91288000 5.99032000 Duncan Grouping B A Mean 8.5667 B A 6.8267 C 5.86 0.0005 96.25394667 Coeff Var A Pr > F 1.16784778 R-Square Source F Value 6.3600 N SE39 SE28 SE14 T F Value Pr > F 9.13 0.0018 5.13 0.0016 79 B A C 6.2000 V6 B C 5.5500 SE204 B C 5.0433 SE174 B C 4.9367 SE108 B C 4.7933 SE91 B C 4.5867 SE23 C 3.5233 SE120 17 Năng suất qui đổi Sum of Source DF Squares Model 11 70.83507667 Error 18 Mean Square 6.43955242 20.25122000 Corrected Total 29 Pr > F 5.72 0.0006 1.12506778 91.08629667 R-Square Coeff Var Root MSE 0.777670 19.35452 1.060692 Source F Value DF Anova SS Y Mean 5.480333 Mean Square F Value Pr > F K 19.70824667 9.85412333 8.76 0.0022 T 51.12683000 5.68075889 5.05 Duncan Grouping A Mean 8.3333 B A 6.6467 N SE39 SE28 B A C 6.1933 B C 6.0067 V6 A SE14 B C 5.3467 SE204 B C 4.9333 SE174 B C 4.7867 SE108 B C 4.6733 SE91 B C 4.4767 SE23 C 3.4067 SE120 T 0.0017 80 18 Hàm lượng dầu Sum of Source DF Squares Model 11 153.1350967 Error 18 10.1122400 Corrected Total 29 Mean Square 13.9213724 Root MSE 0.938056 1.348257 0.749527 Anova SS K 2.2784267 T 150.8566700 Duncan Grouping 55.59233 1.1392133 16.7618522 Mean N 58.1533 SE174 A 57.9033 V6 A 57.8867 SE204 A 57.4500 SE108 T B A 56.9367 SE120 B C 55.4133 SE91 D C 54.1167 SE28 D E 53.0133 SE14 D E 52.8300 SE39 52.2200 Y Mean Mean Square A E F 0.5617911 R-Square Source F Value SE23 F Value 2.03 29.84 Pr > F 0.1606
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2012 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH, SO SÁNH KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 10 GIỐNG MÈ VỤ XUÂN HÈ 2012 TẠI HUYỆN GÒ DẦU TỈNH TÂY NINH, Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2012, Yêu cầu sinh thái của cây mè, Bảng 2.4 Thực trạng về diện tích, năng suất, sản lượng của cây mè ở Việt Nam, Tình hình nghiên cứu trên thế giới, Bảng 3.4: Lượng phân dùng trong thí nghiệm:, Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng chiều cao cây (cm/cây/7 ngày), Bảng 4.10: Tổng chi phí sản xuất trên 1(ha), Phụ lục 1: MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐỀ TÀI, Hình PL2.2: Biểu đồ tốc độ ra lá, Phụ lục 3: KẾT QUẢ XỬ LÝ THỐNG KÊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm