KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÁ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRIBẾN TRE.

90 225 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2018, 18:28

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRI-BẾN TRE Họ tên sinh viên: HÀ KIM THANH Ngành: NƠNG HỌC Niên khố: 2008 – 2012 Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07/2012 i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRI-BẾN TRE Tác giả HÀ KIM THANH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ ngành NÔNG HỌC GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: Th.S Nguyễn Thị Thanh Hương Tp Hồ Chí Minh, Tháng 07/2012 ii LỜI CẢM ƠN Anh chị em, người thân gia đình động viên tinh thần, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt trình học tập Chân thành cảm ơn:  Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm khoa Nông học quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em trình học tập trường  ọc tận tình dạy bảo truyền đạt kiến thức quý báu suốt q trình học tập trường  Cơ ThS Nguyễn Thị Thanh Hương nhiệt tình hướng dẫn em q trình thực đề tài hồn thành khóa luận tốt nghiệp  Tập thể lớp DH08 ất ỡ động viên sống, học tập trình thực đề tài TP Hồ Chí Minh 07/2012 Hà Kim Thanh iii TÓM TẮT Đề tài: “Khảo sát ảnh hưởng loại phân bón lên sinh trưởng phát triển giống hoa dừa cạn (Catharanthus roseus) nhập nội trồng huyện Ba TriBến Tre” Thí nghiệm tiến hành từ tháng 02/2012 đến tháng 05/2012 Ba Tri, Bến Tre Nội dung nghiên cứu Nhằm tìm loại phân bón thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống dừa cạn để đem lại hiệu kinh tế cao Thí nghiệm bố trí theo kiểu khối đầy đủ hồn tồn ngẫu nhiên đơn yếu tố, gồm nghiệm thức với lần lặp lại Nồng độ phân bón sử dụng 20 ppm NT1 (Phân bón HVP 1601 WP 20 – 20 – 20) NT2 (Phân bón Đầu Trâu 009 + phân nền) NT3 (Phân bón Growmore 20 – 20 – 20 + TE) NT4 (Phân bón Master Gro 33 – 11 -11) NT5 (Phân bón SeaWeed Super) Kết đạt được: Thời gian sinh trưởng hoa Dừa Cạn ngắn NT4 (PBL Master Pro) (93 ngày ) dài NT1 (PBL HVP) (100 ngày) Chiều cao NT phát triển qua giai đoạn NT5 (PBL SeaWeed Super) có chiều cao tăng cao (14,5 - 15,29 cm) Tiếp đến NT2 (12,56 – 13,39cm) NT1 có chiều cao ( 12,04 – 13,09cm) thấp so với NT khác Số NT5 (PBL SeaWeed Super) giai đoạn tăng cao (56,13 lá/cây) cao so với NT3 iv Số cành NT5 (PBL SeaWeed Super) có số cành nhiều (17cành/cây) Số nụ đạt nhiều NT4 (PBL Master Pro) (16,8 nụ/cây) tỉ lệ hoa nở thể rõ NT5 (PBL SeaWeed Super) cao (13 hoa/cây) Đường kính hoa thể NT5 (PBL SeaWeed Super) cho đường kính hoa lớn (4,96 cm) Độ bền hoa tàn lâu thể NT5 (PBL SeaWeed Super) (4,53 ngày) Độ bền tàn chậm NT5 (PBL SeaWeed Super) (104,2 ngày) Nghiệm thức (PBL SeaWeed Super) cho hiệu kinh tế cao tất nghiệm thức với lợi nhuận thu 38.066 đồng/chậu với giá bán 20.000 đồng/chậu Tóm lại: Qua thí nghiệm nhận thấy phân bón SeaWeed Super thích hợp cho sinh trưởng phát triển giống hoa dừa cạn nhập nội v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH SÁCH ĐỒ THỊ ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT x Chương GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu 1.4 Phạm vi đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng 2.1.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng giới 2.1.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ hoa kiểng Việt Nam 2.2 Thuận lợi khó khăn sản xuất hoa Việt Nam 2.2.1 Thuận lợi 2.2.2 Khó khăn 2.3 Phương hướng phát triển mục tiêu cụ thể cho sản xuất hoa Việt Nam 2.4 Giới thiệu sơ lược dừa cạn 10 2.5 Bảo vệ thực vật 12 vi 2.5.1 Sâu hại 12 2.5.2 Bệnh hại 12 2.6 Đặc điểm phân bón 13 2.6.1 Định nghĩa 13 2.6.2 Sự cần thiết phải sử dụng phân bón 13 2.6.3 Mục đích việc sử dụng phân bón 13 2.6.4 Các loại phân bón 13 2.6.5 Các nguyên tố dinh dưỡng 14 2.6.6 Giới thiệu phân bón sử dụng thí nghiệm 15 Chương VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 17 3.1 Thời gian địa điểm thí nghiệm 17 3.2 Điều kiện thời tiết tháng thí nghiệm 17 3.3 Vật liệu thí nghiệm 18 3.3.1 Giống 18 3.3.2 Giá thể sử dụng 18 3.3.3 Phân bón 18 3.3.4 Dụng cụ thí nghiệm 19 3.4 Phương pháp thí nghiệm 19 3.4.1 Bố trí thí nghiệm 19 3.4.2 Các nghiệm thức thí nghiệm 20 3.5 Chỉ tiêu phương pháp theo dõi 20 3.5.1 Chỉ tiêu theo dõi 20 3.5.2 Phương pháp theo dõi 21 vii 3.5.3 Phương pháp tính tốn xử lý số liệu 23 3.6 Các bước tiến hành chăm sóc 23 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Giai đoạn vườn ươm 25 4.2 Giai đoạn sinh trưởng 26 4.2.1 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tăng trưởng chiều cao tốc độ tăng trưởng chiều cao 26 4.2.2 Ảnh hưởng phân bón đến động thái tốc độ hoa dừa cạn 29 4.2.3 Ảnh hưởng phân bón đến động thái cành tốc độ cành hoa dừa cạn 32 4.2.4 Ảnh hưởng phân bón đến ngày phân cành, ngày nụ, ngày hoa 35 4.3 Chất luợng hoa 36 4.4 Tình hình sâu bệnh 38 4.5 Hiệu kinh tế 40 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 43 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Thời tiết khu vực tỉnh Bến Tre thời gian tiến hành thí nghiệm 17 Bảng 3.2 Các bước tiến hành chăm sóc thí nghiệm 23 Bảng 4.1 Thời gian (ngày sau gieo) tỷ lệ nảy mầm (%) hoa dừa cạn 25 Bảng 4.2: Thời gian sinh trưởng phát triển hoa dừa cạn nghiệm thức khác (NST) 35 Bảng 4.3 Động thái tăng trưởng chiều cao (cm) 26 Bảng 4.4 Động thái (số lá/cây) 30 Bảng 4.5 Động thái cành (cành/cây) 33 Bảng 4.6 Số nụ, số hoa, đường kính hoa, chiều dài cuống hoa, độ bền hoa, độ bền hoa dừa cạn 37 Bảng 4.7 Ảnh hưởng loại phân bón giá thể đến tình hình sâu bệnh 38 Bảng 4.8 Tổng chi phí đầu tư thí nghiệm 150 chậu hoa Dừa Cạn 40 Bảng 4.9 Tổng thu bình qn tính theo phẩm cấp hoa Dừa Cạn thí nghiệm 41 Bảng 4.10 Ảnh hưởng phân bón đến hiệu kinh tế hoa Dừa Cạn thí nghiệm 42 ix DANH SÁCH ĐỒ THỊ Đồ thị 4.2 Tốc độ hoa dừa cạn (số lá/cây/ngày) 31 Đồ thị 4.3 Tốc độ cành (cành/cây/ngày) 34 65 NT Error 196.78 49.196 98.66 12.332 Non-additivity 16.00 16.000 Residual 82.66 11.808 3.99 0.0456 1.35 Total 14 301.08 Coefficient of Variation= 6.76% Means for variable (42) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 52.360 51.080 52.400 Means for variable (42) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 49.533 48.067 49.467 56.533 56.133 Trắc nghiệm phân hạng 50, 60 NST Variable : 50NST Error Mean Square = 10.26 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.030 Original Order at alpha = 0.050 Ranked Order 66 Mean = 45.47 BC Mean = 52.40 A Mean = 43.07 C Mean = 51.13 AB Mean = 44.40 C Mean = 45.47 BC Mean = 51.13 AB Mean = 44.40 C Mean = 52.40 A Mean = 43.07 C Variable : 60NST Error Mean Square = 12.33 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.612 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 49.53 BC Mean = 56.53 A Mean = 48.07 C Mean = 56.13 AB Mean = 49.47 C Mean = 49.53 BC Mean = 56.53 A Mean = 49.47 C Mean = 56.13 AB Mean = 48.07 C Động thái tăng trưởng số cành Function: ANOVA-2 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to Variable 3: 30NST A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 12.82 6.411 7.42 0.0151 NT 1.92 0.480 0.56 0.7013 Error 6.91 0.864 Non-additivity 0.15 0.147 Residual 6.77 0.966 0.15 Total 14 21.65 67 Coefficient of Variation= 24.04% Means for variable (21) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 2.560 4.560 4.480 Means for variable (21) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 4.000 3.200 4.000 3.867 4.267 Variable 4: 40NST A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 39.06 19.531 10.63 0.0056 NT 34.71 8.677 4.72 0.0298 68 Error 14.70 1.837 Non-additivity 5.05 5.051 Residual 9.65 1.378 3.66 Total 14 88.47 Coefficient of Variation= 16.09% Means for variable (28) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 6.320 8.720 10.240 Means for variable (28) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 6.933 7.200 8.667 8.133 11.200 Variable 5: 50NST A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 10.82 5.408 2.56 0.1385 69 NT Error 39.47 9.867 16.92 2.115 Non-additivity 1.57 1.575 Residual 15.34 2.192 4.67 0.0308 0.72 Total 14 67.20 Coefficient of Variation= 10.39% Means for variable (35) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 12.800 14.560 14.640 Means for variable (35) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 11.733 13.600 14.000 13.867 16.800 Variable 6: 60NST A N A L Y S I S Source O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 13.06 6.531 3.59 0.0773 NT 35.29 8.823 4.85 0.0279 70 Error 14.57 1.821 Non-additivity 0.69 0.694 Residual 13.87 1.982 0.35 Total 14 62.92 Coefficient of Variation= 9.38% Means for variable (42) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 13.080 14.880 15.200 Means for variable (42) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 12.200 14.000 14.400 14.333 17.000 Trắc nghiệm phân hạng Variable : 40NST Error Mean Square = 1.837 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.552 Original Order at alpha = 0.050 Ranked Order 71 Mean = 6.933 B Mean = 11.20 A Mean = 7.200 B Mean = 8.667 AB Mean = 8.667 AB Mean = 8.133 B Mean = 8.133 B Mean = 7.200 B Mean = 11.20 Mean = 6.933 B A Variable : 50NST Error Mean Square = 2.115 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.738 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 11.73 B Mean = 16.80 Mean = 13.60 B Mean = 14.00 B Mean = 14.00 B Mean = 13.87 B Mean = 13.87 B Mean = 13.60 B Mean = 16.80 Mean = 11.73 B A A Variable : 60NST Error Mean Square = 1.821 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.541 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 12.20 B Mean = 17.00 AB Mean = 14.00 B Mean = 14.40 B Mean = 14.40 B Mean = 14.33 B Mean = 14.33 B Mean = 14.00 B Mean = 17.00 AB Mean = 12.20 B Các tiêu chất lượng hoa Function: ANOVA-2 Data case to 15 Two-way Analysis of Variance over variable (LLL) with values from to and over variable (NT) with values from to 72 Variable 3: DK A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 0.32 0.159 4.50 0.0491 NT 5.12 1.279 36.22 0.0000 Error 0.28 0.035 Non-additivity 0.01 0.014 Residual 0.27 0.038 0.36 Total 14 5.72 Coefficient of Variation= 4.79% Means for variable (DK) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 3.716 4.012 4.036 Means for variable (DK) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 3.753 3.287 3.513 73 4.093 4.960 Variable 4: SOHOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 4.82 2.408 1.44 0.2928 NT 24.20 6.051 3.61 0.0576 Error 13.40 1.675 Non-additivity 0.92 0.924 Residual 12.47 1.782 0.52 Total 14 42.42 Coefficient of Variation= 12.16% Means for variable (SOHOA) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 9.880 11.240 10.800 Means for variable (SOHOA) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 9.200 10.067 74 10.333 10.600 13.000 Variable 5: CDCH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 0.01 0.007 0.13 0.8805 NT 2.13 0.533 9.46 0.0040 Error 0.45 0.056 Non-additivity 0.01 0.011 Residual 0.44 0.063 0.17 Total 14 2.60 Coefficient of Variation= 8.80% Means for variable (CDCH) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 2.672 2.676 2.740 Means for variable (CDCH) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 2.067 2.607 75 2.700 2.893 3.213 Variable 6: DOBENHOA A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 0.04 0.019 0.13 0.8837 NT 1.96 0.491 3.30 0.0708 Error 1.19 0.149 Non-additivity 0.01 0.008 Residual 1.18 0.169 0.05 Total 14 3.19 Coefficient of Variation= 10.08% Means for variable (DOBENHOA) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 3.840 3.760 3.880 Means for variable (DOBENHOA) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 3.533 3.733 3.600 76 3.733 4.533 Variable 3: SONU A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 33.30 16.651 9.10 0.0087 NT 46.41 11.603 6.34 0.0134 Error 14.65 1.831 Non-additivity 0.37 0.368 Residual 14.28 2.040 0.18 Total 14 94.36 Coefficient of Variation= 9.99% Means for variable (SONU) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 11.440 14.560 14.640 Means for variable (SONU) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 11.533 12.733 13.133 77 13.533 16.800 Variable 3: DOBEN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E Degrees of Sum of Freedom Squares Source Mean Square T A B L E F-value Prob LLL 4.29 2.144 0.46 0.6476 NT 464.97 116.243 24.89 0.0001 Error 37.37 4.671 Non-additivity 2.80 2.798 Residual 34.57 4.938 0.57 Total 14 506.62 Coefficient of Variation= 2.24% Means for variable (DOBEN) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean - - 96.160 97.040 95.760 Means for variable (DOBEN) for each level of variable (NT): Var Var Value Mean - - 91.400 91.133 93.000 78 101.867 104.200 Trắc nghiệm phân hạng Variable : SONU Error Mean Square = 1.831 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 2.548 at alpha = 0.050 Original Order Ranked Order Mean = 11.53 B Mean = 16.80 Mean = 12.73 B Mean = 13.53 B Mean = 13.13 B Mean = 13.13 B Mean = 13.53 B Mean = 12.73 B Mean = 16.80 Mean = 11.53 B A A Variable : DK Error Mean Square = 0.03500 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.5125 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 3.753 BC Mean = 4.960 Mean = 3.287 C Mean = 4.093 B Mean = 3.513 C Mean = 3.753 BC Mean = 4.093 Mean = 3.513 C Mean = 4.960 Mean = 3.287 C B A Variable : CDCH Error Mean Square = 0.05600 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 0.6483 Original Order at alpha = 0.010 Ranked Order A 79 Mean = 2.067 B Mean = 3.213 A Mean = 2.607 AB Mean = 2.893 A Mean = 2.700 AB Mean = 2.700 AB Mean = 2.893 A Mean = 2.607 AB Mean = 3.213 A Mean = 2.067 B Variable : DOBEN Error Mean Square = 116.2 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 29.54 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean = 91.40 A Mean = 104.2 A Mean = 91.13 A Mean = 101.9 A Mean = 93.00 A Mean = 93.00 A Mean = 101.9 A Mean = 91.40 A Mean = 104.2 A Mean = 91.13 A ...i KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÁ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRI-BẾN TRE Tác giả HÀ... hành: Khảo sát ảnh hưởng loại phân bón lên sinh trưởng phát triển giống hoa dừa cạn (Catharanthus roseus) nhập nội trồng huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre” 1.2 Mục đích Tìm loại phân bón phù hợp cho sinh. .. Hà Kim Thanh iii TĨM TẮT Đề tài: Khảo sát ảnh hưởng loại phân bón lên sinh trưởng phát triển giống hoa dừa cạn (Catharanthus roseus) nhập nội trồng huyện Ba TriBến Tre” Thí nghiệm tiến hành từ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÁ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRIBẾN TRE., KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NĂM LOẠI PHÂN BÓN LÁ LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA DỪA CẠN (Catharanthus roseus) NHẬP NỘI TRỒNG TẠI BA TRIBẾN TRE., TP. Hồ Chí Minh 07/2012, Các nguyên tố dinh dưỡng trung lượng: Bao gồm Calcium – Ca, Magnesium – Mg, và Sulfur – S. Hầu hết các loại cây co nhu cầu "trung bình" về hàm lượng, khoảng 10-50 kg/ha/vụ., Đồ thị 4.2 Tốc độ ra lá của cây hoa dừa cạn (số lá/cây/ngày), Đồ thị 4.3 Tốc độ ra cành (cành/cây/ngày), No. of observations to calculate a mean = 3

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm