bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so

1 1,037 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2013, 01:26

Trường THCS Thủ Khoa Huân Lớp 8A …… Họ và tên:……………………………. Châu Đốc, ngày ………tháng 9 năm 2008 Kiểm tra 15 phút Môn Đại số 8 ĐIỂM LỜI PHÊ A/ TRẮC NGHIỆM( 4 điểm) Câu 1: Kết quả của tích 2 2 2 (3 5 )xy x y xy− là ? A. 2 2 2 2 6 10x y x y− B. 3 2 2 3 6 10x y x y− C. 3 3 6 10x y xy− D. 3 3 6 10xy x y− Câu 2: Kết quả của tích ( 2)( 3)x x+ − là ? A. 2 6x x− − C. 2 6x x+ − B. 2 5 6x x+ − D. 2 5 6x x− − Câu 3: Khai triển ( ) 2 2x + bằng A. 2 2 2x x+ + C. 2 4 2x x+ + B. 2 2 4x x+ + D. 2 4 4x x+ + Câu 4: Khai triển ( ) 2 5 2x− bằng A. 2 4 20 25x x− + C. 2 4 10 25x x− + B. 2 2 20 25x x− + D. 2 2 10 25x x− + Câu 5: Ta có ( 4)( 4)x x+ − bằng ? A. 2 8x − C. 2 32x − B. 2 4x − D. 2 16x − Câu 6: Ta có 2 6 9x x+ + bằng ? A. 2 ( 9)x + C. 2 ( 6)x + B. 2 ( 3)x + D. 2 ( 81)x + Câu 7: Khai triển ( ) 3 1 m− ta được kết quả là ? A. 3 2 3 3 1m m m− + − C. 2 3 1 3 3m m m− + − B. 2 3 1 3 3m m m− + − D. 3 2 3 3 1m m m+ − − Câu 8: Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được kết quả là A. 3 2 2 12 6 1x x x+ + + C. 3 2 4 12 6 1x x x+ + + B. 3 2 8 12 6 1x x x+ + + D. 3 2 12 12 6 1x x x+ + + B/ TỰ LUẬN ( 6 điểm) a) Bài làm …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . …………………………………………………… . . 3) x + D. 2 ( 81) x + Câu 7: Khai triển ( ) 3 1 m− ta được kết quả là ? A. 3 2 3 3 1m m m− + − C. 2 3 1 3 3m m m− + − B. 2 3 1 3 3m m m− + − D. 3 2 3 3 1m. Khai triển ( ) 3 1 2x+ ta được kết quả là A. 3 2 2 12 6 1x x x+ + + C. 3 2 4 12 6 1x x x+ + + B. 3 2 8 12 6 1x x x+ + + D. 3 2 12 12 6 1x x x+ + + B/ TỰ
- Xem thêm -

Xem thêm: bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so, bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so, bai kiem tra 1 tiet chuong 3 . Đai so